Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Ivana Pleić, dipl. novinarka | Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska | ivana.pleic@makarska.hr | +385 (0)21 608 411

Komentari Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.04.2024.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Komentari (2)


12.04.2024 | Vijećnici GV SDP
Predlaze se u Odluci regulirati pitanje prilagođenih podesta iskljucivo na sjevernoj strani Kačićevog trga obzirom na postizanje sporazuma s ugostiteljima, uz omogućavanje korištenja JPP.
Vijećnici GV SDP-a
12.04.2024 | Igor Joskić
Smatram da prijedlog kojim se uvjetuje da sve reklame na pročeljima poslovnih jedinica budu iste boje (antracit) i iste izvedbe dugoročno stvara sterilnu i bezličnu sliku samih objekata pa tako i grada . Na ovaj način objektima koji su godinama radili na poboljšanju ponude i stvaranju prepoznatljivog identiteta a sve u svrhu da bi se turistima ponudila različitost, onemogućava se izražavanje i daljnji rad na stvaranju vizualnog identiteta . Mislim da je uredba od 14.04.2022. godine kojom su uz materijale, dužinu reklame u širini ulaza, max. visine 50 cm i visine slova od 25 cm i odobrenje vizualnog rješenja od strane grada, omogućavala poduzetnicima da kroz samu reklamu približe svoju priču i karakter krajnjem korisniku . Uostalom to bi i trebao biti smisao reklame, da osim što informira i privuče potrošača . Živimo na Mediteranu i njegovim bojama bi trebali oživjeti grad a ne bježati od njih i na taj način još više pasti pod sjenu jednoličnosti i sivila betona koji nas je okružio. Decentna reklama ne znači da ista mora nužno biti sterilna i neinventivna .
Igor Joskić