Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Maja Dundović Pleša | Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ | maja.dundovic.plesa@opcina-kriz.hr | 01/2831-510

Odluka o općinskom porezu Općine Križ


26.10.2023 - 26.11.2023
0

Odluka o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2023. godinu


13.11.2023 - 26.11.2023
0

Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2023. godinu


13.11.2023 - 26.11.2023
0

Plan mreže Dječjih vrtića na području Općine Križ


13.11.2023 - 26.11.2023
0

Odluka o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za


13.11.2023 - 26.11.2023
0

Odluka o izmjeni Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2023. godinu


13.11.2023 - 26.11.2023
0

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Općine Križ u 2023. godini


13.11.2023 - 26.11.2023
0

Odluka o dopuni Statuta


13.11.2023 - 26.11.2023
0

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Križ za 2023. godinu


13.11.2023 - 26.11.2023
0

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 2024. godinu


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program utrošak sredstava za 2024. godinu od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Križ


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Križ


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za sufinanciranje Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2024. godinu


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Križ za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2024. godinu


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2024. godinu


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Križ


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program socijalnih potreba Općine Križ za 2024. godinu


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2024.godinu


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2024. godini


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2024. godini


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Općine Križ u 2024. godini


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2024. godini


20.10.2023 - 20.11.2023
0

Prijedlog Proračuna Općine Križ za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu s Obrazloženjem


17.10.2023 - 14.11.2023
0

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Križ za 2024. godinu


21.09.2023 - 21.10.2023
0

Prijedlog Odluke o korištenju javnih površina na području Općine Križ i visini naknade za korištenje


04.09.2023 - 04.10.2023
0

Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Križ


04.09.2023 - 04.10.2023
0

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama


04.09.2023 - 04.10.2023
0

Odluka o komunalnom redu


04.09.2023 - 04.10.2023
0

Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2023. godinu


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području  Općine Križ u 2023. godini


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2023. godini


13.09.2023 - 26.09.2023
0

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Križ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Općine Križ u 2023. godini 


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjeni  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2023. godinu


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjeni  Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2023. godinu


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjenama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2023. godinu


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Program poticanja razvoja poduzetništva Općine Križ za 2023. godinu


28.07.2023 - 27.08.2023
0

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Križ


14.07.2023 - 13.08.2023
0

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru


25.05.2023 - 25.06.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ


04.05.2023 - 14.05.2023
0

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika


06.03.2023 - 27.03.2023
0

Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika


06.03.2023 - 27.03.2023
0

I. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske


24.02.2023 - 10.03.2023
0

Odluka o izmjenama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora  na području Općine Križ


09.01.2023 - 21.01.2023
0

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Križ i njegovim radnim tijelima te radnim tijelima u koje članove imenuje Općinsko vijeće Općine Križ


09.01.2023 - 21.01.2023
0

Odluka o Izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora


09.01.2023 - 21.01.2023
0

Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Križ za 2023. godinu


09.01.2023 - 21.01.2023
0