Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Marko Jeličić, mag. iur. | Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice | marko.jelicic@varazdinske-toplice.hr | 042/352-466

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2024. do 2027. godine


22.11.2023 - 29.11.2023
0

Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu


22.11.2023 - 29.11.2023
0

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu


22.11.2023 - 29.11.2023
0

Odluka o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi


22.11.2023 - 29.11.2023
0

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Varaždinskih Toplica i poništenju Javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Varaždinskih Toplica


22.11.2023 - 29.11.2023
0

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica


22.11.2023 - 29.11.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu


09.11.2023 - 29.11.2023
0

Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica


27.10.2023 - 26.11.2023
0

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Varaždinskih Toplica


20.10.2023 - 19.11.2023
0

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Varaždinskih Toplica


13.10.2023 - 20.10.2023
0

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Varaždinskih toplica za 2022. godinu


13.10.2023 - 20.10.2023
0

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2023. godini


13.10.2023 - 20.10.2023
0

Odluka o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP-a) za Grad Varaždinske Toplice


13.10.2023 - 20.10.2023
0

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica


13.10.2023 - 20.10.2023
0

Odluka o pristupanju Grada Varaždinskih Toplica Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju


19.09.2023 - 26.09.2023
0

Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice


20.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o komunalnom redu


25.08.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu smještajnoj jedinici u kampu


13.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju izgradnje i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta


15.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru


19.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o potvrđivanju članstva Grada Varaždinskih Toplica u udruzi „Lokalna akcijska grupa - IZVOR“


19.09.2023 - 26.09.2023
0

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždinske Toplice


30.08.2023 - 26.09.2023
0

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica za 2024. godinu


27.07.2023 - 26.08.2023
0

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja i s tim u vezi 6. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždinske Toplice (2)


18.07.2023 - 23.07.2023
0

I. Izmjene i dopune programa građenja 2023. - rebalans


18.07.2023 - 23.07.2023
0

I. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu


18.07.2023 - 23.07.2023
0

Odluka o sufinanciranju troškova produženog boravka i davanju suglasnosti za organizaciju produženog boravka u OŠ


18.07.2023 - 23.07.2023
0

Izmjene i dopune programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2023. godini


18.07.2023 - 23.07.2023
0

Program održavanja 2023 - rebalans


18.07.2023 - 23.07.2023
0

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Varaždinske Toplice


18.07.2023 - 23.07.2023
0

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o mreži nerazvrstanih cesta


18.07.2023 - 23.07.2023
0

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezak. izgr. zgrada u prostoru na području u 2023. g


18.07.2023 - 23.07.2023
0

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. godinu.


18.07.2023 - 23.07.2023
0

Odluka o usvajanju Plana ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021. - 2031. godine


18.07.2023 - 23.07.2023
0

Plan ukupnog razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2021.-2031.


16.05.2023 - 15.06.2023
0

Odluka o davanju mišljenja na Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Varaždin i Nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja


17.05.2023 - 25.05.2023
0

Odluka o poništenju Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Grada Varaždinskih Toplica


17.05.2023 - 25.05.2023
0

Plan zaštite od požara Grad Varaždinske Toplice


17.05.2023 - 25.05.2023
0

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždinskih Toplica


18.05.2023 - 25.05.2023
0

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade predsjedniku Gradskog vijeća, potpredsjednicima, članovima Gradskog vijeća


18.05.2023 - 25.05.2023
0

Procjena ugroženosti od požara Grad Varaždinske Toplice


17.05.2023 - 25.05.2023
0

Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2022. godinu


17.05.2023 - 25.05.2023
0

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja prirodnih nepogoda za 2022. godinu


17.03.2023 - 24.03.2023
0

Odluka o priključenju Grada Varaždinskih Toplica Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju „MURA REGIJA“


17.03.2023 - 24.03.2023
0

Izvještaj gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica


17.03.2023 - 24.03.2023
0

Odluka o pristupanju Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova – HUPG


17.03.2023 - 24.03.2023
0

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje polit. stranaka


24.01.2023 - 05.02.2023
0

Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Forum Toplice d.o.o.


24.01.2023 - 05.02.2023
0

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


24.01.2023 - 05.02.2023
0