Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Matea Mitrović, mag.iur. | Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov | matea.mitrovic@opcina-svfilipjakov.hr | 023/389-805

Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov


13.11.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu


13.11.2023 - 20.11.2023
0

3. Izmjene i dopune plana Proračuna za 2023. godinu


13.11.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima


13.11.2023 - 20.11.2023
0

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - k.o. filipjakov


28.08.2023 - 13.09.2023
0

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine


28.08.2023 - 13.09.2023
0

Izvješće o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine


28.08.2023 - 13.09.2023
0

2. Izmjene i dopune plana Proračuna za 2023. godinu (2. rebalans)


28.08.2023 - 13.09.2023
0

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu


28.08.2023 - 13.09.2023
0

Odluka o kupnji nekretnine


28.08.2023 - 13.09.2023
0

Odluka O ISPRAVAKU GREŠKE u II. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv. Filipu i Jakovu (UPU2 – Dolac Brnine)


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Sveti Filip i Jakov - II. usklađenje


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela gp naselja Sikovo (upu 1)


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene Sveti Filip i Jakov (r1- dio 1)


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Sveti Filip i Jakov


09.06.2023 - 14.06.2023
0

I. Izmjene i dopune plana Proračuna za 2023. godinu


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja montažne tribine i opremanje nogometnog igrališta u naselju Raštane Gornje “ i prijavi na natječaj


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov


09.06.2023 - 14.06.2023
0

Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2023.


03.03.2023 - 14.03.2023
0

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (K.O. Raštane)


28.02.2023 - 14.03.2023
0

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine


10.03.2023 - 14.03.2023
0

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakovu 2023. godini


03.03.2023 - 14.03.2023
0

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2022. godini


03.03.2023 - 14.03.2023
0

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov


10.01.2023 - 14.03.2023
0

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova


03.03.2023 - 14.03.2023
0

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov


10.03.2023 - 14.03.2023
0

Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje


03.03.2023 - 14.03.2023
0

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji


03.03.2023 - 14.03.2023
0

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov


03.03.2023 - 14.03.2023
0