Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Iris Omazić | Branimirova obala 1, 23250 Pag | referent@pag.hr | +385 (0) 23 600 841

Nema otvorenih savjetovanja s javnošću!

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za razdoblje 2024. – 2028. godine


27.10.2023 - 26.11.2023
0

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Paga za 2024. godinu


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Program javnih potreba u području djelovanja civilnog društva i udruga građana Grada Paga za 2024. godinu


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Program javnih potreba u obrazovanju Grada Paga za 2024. godinu


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024.godinu


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi za javna parkirališta na području Grada Paga


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Prijedlog Proračuna Grada Paga za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu


19.10.2023 - 18.11.2023
0

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu


17.10.2023 - 16.11.2023
0

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Paga za 2024. godinu


17.10.2023 - 16.11.2023
0

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2024. godinu


16.10.2023 - 15.11.2023
0

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu


13.10.2023 - 12.11.2023
0

Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone


12.10.2023 - 12.11.2023
0

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Paga


13.10.2023 - 12.11.2023
0

Odluka o porezima Grada Paga


13.10.2023 - 12.11.2023
0

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija


21.09.2023 - 21.10.2023
0

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pag


13.04.2023 - 28.04.2023
0