Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću

Sandra Božanović | Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci | nijemci@vk.t-com.hr | +385 (0)32 280 012

Odluka o općinskim porezima Općine Nijemci


JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA

ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE NIJEMCI

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Nijemci uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, Općina Nijemci provodi javno savjetovanje na nacrt prijedloga Odluke.

Novom odlukom o Općinskim porezima Općine Nijemci, definiraju se Općinski porezi Općine Nijemci.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22),  jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Nijemci uključi u pripremu konačnog Nacrta prijedloga Odluke, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti
ugrađeno u odredbe odluke. 

Javno savjetovanje otvoreno je od 07. studenog do 07. prosinca 2023.,  nakon čega će se sačiniti izviješće u skladu sa Zakonom. 

Po završetku postupka savjetovanja konačni prijedlog će se uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu. 

 

 

 

 

Komentari (0)


Savjetovanje je završeno, više nije moguće komentirati.Nema komentara za ovo savjetovanje.


Trajanje


07.11.2023 - 07.12.2023