Proračun Općine Marijanci za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljam vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Marijanci prikuplja i investira sredstva. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.marijanci.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

I ove godine veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, uređenje i održavanje groblja, izgradnju pješačkih staza, održavanje javnih površina i poljskih puteva, uređenje javne rasvjete i za javnu rasvjetu Kunišinci. Također smo iz proračuna izdvojili novac za mjere gospodarenja otpadom i za vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci te za razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda.

Ulažemo u razvoj i poticanje gospodarstva i poticanje poljoprivrede kroz potpore obrtnicima te sufinanciranje u poljoprivredi.

Dio novca planiramo i dalje izdvajati za rekonstrukciju poslovnih objekata, opremanje Društvenog doma i DVD-a u Črnkovcima i Društvenog doma Kunišinci.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i motivirali ih, sufinanciramo rad dječjeg vrtića, održavamo školske objekte i izdvajamo za pomoć studentima. 

Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Demografskim mjerama na području Općine Marijanci nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Tako ćemo isplaćivati naknade za novorođenčad, sufinancirat ćemo prehranu učenicima, nabavu udžbenika, troškove prijevoza i sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima. Također izdvajamo i za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji.

Nastavljamo s programom „Javni radovi“ koji je osigurao posao za osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Proračunom su naravno obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Osigurana su sredstva za isplatu pomoći pojedincima i obiteljima te prigodni darovi umirovljenicima.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne i druge udruge koje ćemo i ove godine sufinancirati te koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad pa su stoga izdvojena sredstva za športsko rekreacijsku zonu „Plosna“ Kunišinci, sportsko rekreacijske i slične objekte, sportsko rekreacijski centar Marijanci i za opremanje i održavanje dječjih igrališta.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati zato sufinanciramo udruge koje djeluju na području naše općine kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Dragi stanovnici, predstavio sam samo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu, molimo, napišite nam.


Vaš Načelnik!


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Marijanci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Marijanci za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Marijanci koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Marijanci kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 1.166.316,00 0
Prihodi od poreza 250.629,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 596.539,00 0
Prihodi od imovine 240.831,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 76.317,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 18.204,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 16.874,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.330,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 265.480,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 265.480,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Općine Marijanci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.450.000,00 eura

 

Prihodi od poslovanja Općine Marijanci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.166.316,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 250.629,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 228.479,00 eura, porezi na imovinu planirani u iznosu od 20.030,00 eura i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 2.120,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 596.539,00 eura, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirani u iznosu od 28.115,00 eura, pomoći proračunu iz drugih proračuna 555.154,00 eura i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 13.270,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 240.831,00 eura za prihode od nefinancijske imovine;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 76.317,00 eura, od toga prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 9.287,00 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 67.030,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 2.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 18.204,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.874,00 eura;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.330,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja (primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija) planirani u iznosu od 265.480,00 eura.

 
Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 965.691,00 0
Rashodi za zaposlene 186.300,00 0
Materijalni rashodi 313.595,00 0
Financijski rashodi 61.170,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 128.732,00 0
Ostali rashodi 275.894,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 386.609,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 386.609,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 97.700,00 0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.700,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 95.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Marijanci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.450.000,00 eura.

 

Rashodi poslovanja Općine Marijanci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 965.691,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 186.300,00 eura, od toga plaće (bruto) 154.150,00 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.230,00 eura i doprinosi na plaće planirani u iznosu od  21.920,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 313.595,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 10.240,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 117.207,00 eura, rashodi za usluge planirani u iznosu od 142.973,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 43.175,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 61.170,00 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 12.200,00 eura i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 48.970,00 eura;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 128.732,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5.  Ostali rashodi planirani u iznosu od 275.894,00 eura za tekuće donacije.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Marijanci za 2023. godinu planirani u iznosu od 386.609,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 325.213,00 eura za građevinske objekte i 61.396,00 eura za postrojenje i opremu.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 97.700,00 eura, a čine ih:

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 2.700,00 eura za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava;

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 95.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 47.718,00 EURA

Program 1100 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 47.718,00 eura

1. Za lokalnu akcijsku grupu planirani rashodi iznose 664,00 eura za tekuće donacije udrugama i političkim strankama,

2. Za sufinanciranje Crvenog križa planirani rashodi iznose 4.000,00 eura za tekuće donacije udrugama i političkim strankama,

3. Za proslavu blagdana Božića - Nove godine planirani rashodi iznose 13.300,00 eura, od toga 3.500,00 eura za sitni inventar, 2.000,00 eura za ostale nespomenute financijske rashode i 7.800,00 eura za opremu,

4. Za naknadu za uređenje voda planirani rashodi iznose 2.000,00 eura za ostale pristojbe i naknade,

5. Za održavanje Dana općine i druge prigode planirani rashodi iznose 13.280,00 eura za reprezentaciju,

6. Za sufinanciranje političkih stranaka planirani rashodi iznose 1.200,00 eura,

7. Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirani rashodi iznose 13.274,00 eura za naknade za rad članovima predstavničkih izvršnih tijela.

 

URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 294.184,00 EURA

Program 2003 Proračunska pričuva planirana u iznosu od 4.000,00 eura

Za neplanirane i nepredviđene izdatke planirano je 4.000,00 eura.

 

Program 2002 Izvršna tijela planirano u iznosu od 252.314,00 eura

1. Za administrativno i tehničko osoblje planirani rashodi iznose 238.284,00 eura , od toga:

• Plaće za zaposlene planirane u iznosu od 143.000,00 eura

• Nagrade planirane u iznosu od 9.300,00 eura

• Darovi planirani u iznosu od 930,00 eura

• Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje planirani u iznosu od 19.800,00 eura

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava planirane u iznosu od 1.400,00 eura

• Tuzemne članarine planirane u iznosu od 930,00 eura

• Sudske pristojbe planirane u iznosu od 2.000,00 eura

• Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) planirani u iznosu od 350,00 eura

• Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru  planirane u iznosu od 1.000,00 eura

• Ostali nespomenuti financijski rashodi planirani u iznosu od 515,00 eura

• Iznošenje i odvoz smeća planiran u iznosu od 7.960 eura

• Ostale komunalne usluge planirane u iznosu od 950,00 eura

• Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava planirane u iznosu od 266,00 eura

• Ostale nespomenute usluge planirane u iznosu od 6.637,00 eura

• Premije osiguranja prijevoznih sredstava planirane u iznosu od 720,00 eura

• Ostali nespomenuti financijski rashodi planirani u iznosu od 150,00 eura

• Dnevnice za službeni put u zemlji planirane u iznosu od 140,00 eura

• Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji planirane u iznosu od 4.000,00 eura

• Naknade za prijevoz na posao i s posla planirane u iznosu od 3.400,00 eura

• Seminari, savjetovanja i simpoziji planirani u iznosu od 2.700,00 eura

• Uredski materijal  planiran u iznosu od 2.500,00 eura

• Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća planirani u iznosu od 665,00 eura

• Usluge telefona, telefaksa planirane u iznosu od 3.980,00 eura

• Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) planirani u iznosu od 1.300,00 eura

• Tisak planiran u iznosu od 3.320,00 eura

• Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja planirane u iznosu od 2.000,00 eura

• Usluge vještačenja planirane u iznosu od 200,00 eura

• Ostale intelektualne usluge planirane u iznosu od 1.400,00 eura

• Usluge ažuriranja računalnih baza planirane u iznosu od 7.570,00 eura

• Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično planirane u iznosu od 2.655,00 eura

• Premije osiguranja zaposlenih 1.400,00 eura

• Reprezentacija planirana u iznosu od 2.655,00 eura

• Javnobilježničke pristojbe planirane u iznosu od 266,00 eura

• Usluge platnog prometa planirane u iznosu od 1.725,00 eura

• Računala i računalna oprema planirana u iznosu od 500,00 eura

2. Za sufinanciranje naknada za poštanske usluge planirano je 780,00 eura za ostale nespomenute financijske rashode,

3. Za medije (radio, televizija, bilten i web) planirano je 13.250,00 eura od toga 4.650,00 eura za elektronske medije, 4.650,00 eura za tisak i 3.950,00 za ostale usluge promidžbe i informiranja.


Program 2001 Zaštita od požara i civilna zaštita, planiran u iznosu od 37.870,00 eura, od toga:

1. Za Gorsku službu spašavanja planirani rashodi iznose 700,00 eura za ostale tekuće donacije,

2. Za Vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci planirani rashodi iznose 35.170,00 eura za tekuće donacije udrugama i političkim strankama, 

3. Za opremanje i obuku jedinica civilne zaštite planirani rashodi iznose 2.000,00 eura za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.108.098,00 EURA

Program 3016 Komunalni pogon, planiran u iznosu od 4.000,00 eura

Za otvaranje komunalnog pogona planirani rashodi iznose 4000,00 eura od toga 1300,00 eura za ostale pristojbe i naknade i 2700,00 eura za dionice i udjele u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora. 

 

Program 3015 Zaštita kućanstava od zaraznih bolesti, planiran u iznosu od 35.850,00 eura

Za deratizaciju, dezinsekciju i ostale usluge planirano je 35.850,00 eura, od toga:

• Deratizacija i dezinsekcija planirani u iznosu od 5.350,00 eura

• Veterinarske usluge planirane u iznosu od 15.000,00 eura

• Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 15.500,00 eura 

 

Program 3014 Javni radovi, planiran u iznosu od 13.270,00 eura

Za plaće i doprinose planirano je 13.270,00 eura od toga plaće za zaposlene planirane u iznosu od 11.150,00 eura i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje planirani u iznosu od 2.120,00 eura. 

 

Program 3013 Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture  planirano u iznosu od 315.708,00 eura

1. Za uređenje i održavanje groblja planirani rashodi iznose 6.637,00 eura, od toga za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja planirani iznos je 3.000,00 eura i za ostale nespomenute usluge planirani iznos je 3.637,00 eura,

2. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirani rashodi iznose 132.740,00 eura,

3. Za izgradnju pješčanih staza planirani rashodi iznose 79.644,00 eura za ostale slične prometne objekte,

4. Za izmještanje trafostanice planirani rashodi iznose 4.650,00 eura za ostale tekuće donacije,

5. Za održavanje javnih površina i poljskih puteva planirani rashodi iznose 37.615,00 eura, od toga:

• Motorni benzin i dizel gorivo planirani u iznosu od 6.615 eura

• Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja planirani u iznosu od 10.000,00 eura

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata planirani u iznosu od 21.000,00 eura

6. Za rashode za uređenje javne rasvjete planirani rashodi iznose 7.963,00 eura, od toga 1.326,00 eura je planirano za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 6.637,00 eura je planirano za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja,

7. Za čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta planirani rashodi iznose 6.637,00 eura za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

8. Za javnu rasvjetu Kunišinci planirani rashodi iznose 39.822,00 eura za javnu rasvjetu.

 

Program 3012 Građenje i opremanje objekata javne namjene, planiran u iznosu od 73.007,00 eura

1. Za rekonstrukciju poslovnog objekta planirani rashodi iznose 13.274,00 eura za ostale poslovne građevinske objekte, 

2. Za opremanje Društvenog doma i DVD-a u Črnkovcima planirani rashodi iznose 53.096,00 eura za opremu,

3. Za Društveni dom Kunišinci planirani rashodi iznose 6.637,00 eura za zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture). 

 

Program 3011 Zaštita okoliša, planiran u iznosu od 39.800,00 eura

Za mjere gospodarenja otpadom planirani rashodi iznose 39.800,00 eura za ostale nespomenute financijske rashode.

 

Program 3010 Predškolski odgoj, planiran u iznosu od 152.662,00 eura

1. Za projektiranje i izgradnju dječjeg vrtića u Črnkovcima planirano je 6.637,00 eura,

2. Za materijalne troškove i usluge planirani rashodi iznose 13.300,00 eura, od toga je za plin planirano 12.000,00 eura, 400,00 eura za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te 600,00 eura za opskrbu vodom, 300,00 eura za iznošenje i odvoz smeća,

3. Za sufinanciranje rada dječjeg vrtića planirani rashodi iznose 132.725,00 eura, od toga za ostale usluge za komunikaciju i prijevoz planirano 1.000,00 eura, a za ostale tekuće donacije je planirano 131.725,00 eura.


Program 3009 Demografske mjere i aktivnosti, planiran u iznosu od 97.545,00 eura

1. Za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji planirani rashodi iznose 26.550,00 eura za pomoć obiteljima i kućanstvima,

2. Za naknade za novorođenčad planirani rashodi iznose 19.900,00 eura za ostale naknade iz proračuna u novcu,

3. Za pomoć studentima planirani rashodi iznose 10.620,00 eura za ostale naknade iz proračuna u novcu,

4. Za sufinanciranje prehrane učenika planirani rashodi iznose 2.000,00 eura za prehranu, 

5. Za nabavu udžbenika planirani rashodi iznose 19.900,00 eura za ostale naknade iz proračuna u naravi,

6. Za sufinanciranje troškova prijevoza planirani rashodi iznose 13.275,00 eura za ostale naknade iz proračuna u novcu,

7. Za sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima planirani rashodi iznose 5.300,00 eura za stanovanje. 

 

Program 3008 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, planiran u iznosu od 2.655,00 eura

Za održavanje školskih objekata planirani rashodi iznose 2.655,00 eura za ostale tekuće donacije.

 

Program 3007 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda,  planiran u iznosu od 26.548,00 eura

Za kanalizaciju planirani rashodi iznose 26.548,00 eura za plinovod, vodovod i kanalizaciju. 


Program 3006 Socijalna skrb, planirano u iznosu od 24.550,00 eura

1. Za pomoć pojedincima i obiteljima planirani rashodi iznose 4.650,00 eura za pomoć obiteljima i kućanstvima,

2. Za prigodne darove umirovljenicima planirani rashodi iznose 19.900,00 eura za stanovanje.

 

Program 3005 Razvoj sporta i rekreacije, planiran u iznosu od 85.604,00 eura 

1. Za športsko rekreacijsku zonu „Plosna“ Kunišinci planirani rashodi iznose 2.650,00 eura za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata,

2. Za sportsko rekreacijske i slične objekte planirani rashodi iznose 9.950,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,

3. Za sportsko rekreacijski centar Marijanci planirani rashodi iznose 6.637,00 eura za sportske dvorane i rekreacijske objekte, 

4. Za opremanje i održavanje dječjih igrališta planirani rashodi iznose 6.637,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, 

5. Za sufinanciranje sportskih udruga planirani rashodi iznose 59.730,00 eura za tekuće donacije sportskim društvima. 

 

Program 3004 Kultura i društvene djelatnosti, planiran u iznosu od 19.900,00 eura

Za sufinanciranje udruga iz kulture i društvenih djelatnosti planirani rashodi iznose 19.900,00 eura za tekuće donacije udrugama i političkim strankama.

 

Program 3003 Povrati zajmova, planiran u iznosu od 106.200,00 eura

Za otplatu zajmova planirani rashodi iznose 106.200,00 eura, od toga: 

• Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru planirani u iznosu od 11.200,00 eura,

• Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija planirana u iznosu od 95.000,00 eura.

 

Program 3002 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva, planiran u iznosu od 26.548,00 eura

1. Za infrastrukturu u poduzetničkoj zoni planirani rashodi iznose 13.274,00 eura za ceste,

2. Za potpore obrtnicima planirani rashodi iznose 6.637,00 eura za ostale naknade iz proračuna u novcu,

3. Za sufinanciranje u poljoprivredi planirani rashodi iznose  6.637,00 eura, od toga za geodetsko-katastarske usluge 1.657,00 eura, za usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 4.980,00 eura. 

 

Program 3001 Upravljanje imovinom, planiran u iznosu od 84.251,00 eura

1. Za održavanje zgrada i redovno korištenje planirani rashodi iznose 22.631,00 eura, od toga:

• materijal i sredstva za čišćenje i održavanje planirani rashodi iznose 1.500,00 eura, 

• materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planirani rashodi iznose 3.751,00 eura, 

• materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirani rashodi iznose 3.980,00 eura,

• sitni inventar planirani rashodi iznose 3.000,00 eura, 

• premija osiguranja ostale imovine planirani rashodi iznose 5.000,00 eura, 

• usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata planirani rashodi iznose 2.700,00 eura,

• usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme planirani rashodi iznose 2.700,00 eura,

2. Za materijalne rashode i usluge planirani rashodi iznose 61.620,00 eura, od toga:

• Električna energija planirana u iznosu od 35.000,00 eura

• Plin planiran u iznosu od 25.320,00 eura

• Opskrba vodom planirana u iznosu od 1.300,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!