*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Marijanci za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani stanovnici Općine Marijanci,

Predstavljamo Vodič za građane za 2024. godinu u kojem je prikazano na koji način Općina Marijanci prikuplja i investira sredstva.
Odlučili smo vam približiti rad Općine Marijanci vodeći se našom misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje sredstvima i provođenjem razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Marijanci bolje životne uvjete.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Marijanci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.025.430,00 eura.

Brojnim komunalnim projektima želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. 

U 2024. godini Općina Marijanci planira ulagati u buduće zajedničko komunalno poduzeće Doroslov, obnovu i podizanje višegodišnjih nasada. Općina planira uređivati i održavati groblja, javne površine, izgraditi nerazvrstanu cestu u Bočkincima i spojnu cestu Kunišincima, te sanaciju pješačkih staza u svim naseljima po prioritetu krenuvši od najlošijih, čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta i modernizaciju javne rasvjete Bočkinci/Čamagajevci kao i novu rasvjetu ispred novog doma i dijela ulice Nikole Tesle u Črnkovcima.

U planu nam je rekonstrukcija poslovnog objekta u Marijancima i dovršetak projektne dokumentacije Društvenog doma Kunišinci. 
Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša pa smo i u nadolazećoj godini izdvojili sredstva za mjere gospodarenja otpadom, kanalizaciju te deratizaciju i dezinsekciju.

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama, Općina Marijanci osigurala je 77.000,00 eura za potpore obrtnicima, sufinanciranje u poljoprivredi i infrastrukturu u Poduzetničkoj zoni.

Mislimo na naše najmlađe stoga smo izdvojili sredstva za materijalne troškove i usluge te sufinanciranje rada Dječjeg vrtića. 

Sport je sastavni dio društvenih potreba pojedinca, univerzalno je sredstvo razumijevanja i suradnje među ljudima stoga smo u 2024. godini planirali  izdvojiti znatna sredstva za sport u iznosu od 727.600,00 eura i to: u športsko rekreacijsku zonu „Plosna“ Kunišinci, rekonstrukciju i obnovu prostorije NK „Mladost“ Črnkovci, sportsko rekreacijski centar Marijanci te sufinanciranje sportskih udruga.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe građana koje realiziramo u obliku pomoći pojedincima i obiteljima i kroz prigodne darove (uskrsnice, božićnice) umirovljenicima. Nastavljamo sa demografskim mjerama sa nizom aktivnosti: pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji, dodjeljivat će se naknade za novorođenčad , pomoć studentima, nabava udžbenika osnovnoškolcima, sufinanciranje troškova prijevoza i stanovanja srednjoškolaca. Sredstva su izdvojena i za vatrogasnu zajednicu i civilnu zaštitu Općine Marijanci te vjerske zajednice.

Očuvanje kulture naše Općine od velike nam je važnosti tako nastojimo podupirati tradiciju sufinanciranjem udruga iz kulture i društvenih djelatnosti, mnogih manifestacija kao i  proslave blagdana Božića – Nove godine i Dana Općine. 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete dostavljati do 15.12.2023. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2024. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Marijanci za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 15.11.2023. do 15.12.2023. Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Marijanci za 2024. godinu možete pogledati OVDJE.

 

Vaš Načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 


Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.850.940,00
Prihodi od poreza 391.430,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 940.510,00
Prihodi od imovine 333.600,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 122.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 63.400,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 718.500,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 717.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 455.990,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 455.990,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE MARIJANCI ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 3.025.430,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Marijanci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.850.940,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 391.430,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 940.510,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 333.600,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 122.000,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 63.400,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 718.500,00 eura (za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00 eura i za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 717.000,00 eura). 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 455.990,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.131.650,00
Rashodi za zaposlene 128.900,00
Materijalni rashodi 455.610,00
Financijski rashodi 88.070,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 123.300,00
Ostali rashodi 335.770,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.706.060,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.706.060,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 187.720,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 187.720,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Marijanci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.131.650,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 128.900,00 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 455.610,00 eura, 
3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 88.070,00 eura, 
4.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 123.300,00 eura,
5.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 335.770,00 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.706.060,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.706.060,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 187.720,00 eura
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Marijanci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 187.720,00 eura. 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Marijanci sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 OPĆINA MARIJANCI
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1200 Sufinanciranje vjerskih zajednica
Program 1100 Predstavnička i izvršna tijela
GLAVA 02 URED NAČELNIKA
Program 2003 Proračunska pričuva
Program 2002 Izvršna tijela
Program 2001 Zaštita od požara i civilna zaštita
GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 3017 Komunalna djelatnost
Program 3015 Zaštita kućanstva od zaraznih bolesti
Program 3014 Javni radovi
Program 3013 Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture
Program 3012 Građenje i opremanje objekata javne namjene
Program 3011 Zaštita okoliša
Program 3010 Predškolski odgoj
Program 3009 Demografske mjere i aktivnosti
Program 3008 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
Program 3007 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite
Program 3006 Socijalna skrb
Program 3005 Razvoj sporta i rekreacije
Program 3004 Kultura i društvene djelatnosti
Program 3003 Povrati zajmova
Program 3002 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva
Program 3001 Upravljanje imovinom

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINA MARIJANCI – 3.025.430,00 EURA
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE – 81.070,00 EURA

Program 1200 Sufinanciranje vjerskih zajednica – 10.000,00 eura, od toga:

Za donacije vjerskim zajednicama izdvaja se 10.000,00 eura.

 

Program 1100 Predstavnička i izvršna tijela – 71.070,00 eura, od toga:

Za povrat EU sredstava izdvaja se 24.570,00 eura, za lokalnu akcijsku grupu 700,00 eura, za sufinanciranje Crvenog križa 4.000,00 eura, za naknadu za uređenje voda 1.000,00 eura, za sufinanciranje političkih stranaka 1.200,00 eura i za naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela 13.000,00 eura.

Za proslavu blagdana Božića – Nove godine izdvaja se 13.300,00 eura i za održavanje Dana Općine  i druge prigode 13.300,00 eura.

 

GLAVA 02 URED NAČELNIKA – 250.280,00 EURA

Program 2003 Proračunska pričuva – 4.000,00 eura, od toga:

Za neplanirane i nepredviđene izdatke izdvaja se 4.000,00 eura.

 

Program 2002 Izvršna tijela – 206.410,00 eura, od toga:

Za administrativno i tehničko osoblje izdvaja se 192.110,00 eura, za sufinanciranje naknade za poštanske usluge 1.000,00 eura i za medije (radio, televizija, bilten i web) 13.300,00 eura.

 

Program 2001 Zaštita od požara i civilna zaštita – 39.870,00 eura, od toga:

Za gorsku službu spašavanja izdvaja se 700,00 eura, za vatrogasnu zajednicu Općine Marijanci 35.170,00 eura i za opremanje i obuku jedinica civilne zaštite 4.000,00 eura.

 

GLAVA 03 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 2.694.080,00 EURA

Program 3017 Komunalna djelatnost – 15.000,00 eura, od toga:

Za ulaganje u komunalno poduzeće Doroslov izdvaja se 15.000,00 eura.

 

Program 3015 Zaštita kućanstva od zaraznih bolesti – 48.900,00 eura, od toga:

Za deratizaciju, dezinsekciju i ostale usluge izdvaja se 48.900,00 eura.

 

Program 3014 Javni radovi – 5.100,00 eura, od toga:

Za plaće i doprinose izdvaja se 5.100,00 eura.

 

Program 3013 Izgradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture – 1.116.260,00 eura, od toga:

Za modernizaciju javne rasvjete Bočkinci/Čamagajevci izdvaja se 33.000,00 eura, za rashode za uređenje javne rasvjete 8.000,00 eura, za javnu rasvjetu Kunišinci 5.000,00 eura i za javnu rasvjetu Črnkovci 30.000,00 eura.

Za izgradnju pješačkih staza 95.260,00 eura, za nerazvrstane ceste Bočkinci 134.000,00 eura, za spojnu cestu Kunišinci 457.000,00 eura, za čišćenje snijega s nerazvrstanih cesta 7.000,00 eura i za održavanje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 200.000,00 eura.

Za obnovu i podizanje višegodišnjih nasada 30.000,00 eura, za uređenje i održavanje groblja 50.000,00 eura, za izmještanje trafostanice 5.000,00 eura i za održavanje javnih površina 62.000,00 eura.  

 

Program 3012 Građenje i opremanje objekata javne namjene – 25.000,00 eura, od toga:

Za rekonstrukciju poslovnog objekta izdvaja se 20.000,00 eura i za Društveni dom Kunišinci 5.000,00 eura.

 

Program 3011 Zaštita okoliša – 11.000,00 eura, od toga:

Za mjere gospodarenja otpadom izdvaja se 11.000,00 eura.

 

Program 3010 Predškolski odgoj – 160.700,00 eura, od toga: 

Za materijalne troškove i usluge izdvaja se 13.600,00 eura i za sufinanciranje rada Dječjeg vrtića 147.100,00 eura.

 

Program 3009 Demografske mjere i aktivnosti – 92.400,00 eura, od toga: 

Za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji izdvaja se 26.000,00 eura, za naknade za novorođenčad 19.900,00 eura, za pomoć studentima 7.300,00 eura, za nabavu udžbenika 19.900,00 eura, za sufinanciranje troškova prijevoza 13.300,00 eura i za sufinanciranje smještaja u učeničkim domovima 6.000,00 eura. 

 

Program 3008 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje – 10.000,00 eura, od toga: 
Za održavanje školskih objekata izdvaja se 10.000,00 eura. 

 

Program 3007 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite – 30.000,00 eura, od toga:

Za  kanalizaciju se izdvaja 30.000,00 eura.

 

Program 3006 Socijalna skrb – 23.900,00 eura, od toga:

Za  pomoć pojedincima i obiteljima izdvaja se 4.000,00 eura i za prigodne darove umirovljenicima 19.900,00 eura.

 

Program 3005 Razvoj sporta i rekreacije – 743.600,00 eura, od toga:

Za športsko rekreacijsku zonu „Plosna“ Kunišinci izdvaja se 20.000,00 eura, za sportsko rekreacijske i slične objekte 10.000,00 eura, za rekonstrukciju i obnovu prostorije NK „Mladost“ Črnkovci 146.000,00 eura, za sportsko rekreacijski centar Marijanci 500.000,00 eura, za opremanje i održavanje dječjih igrališta 6.600,00 eura i za sufinanciranje sportskih udruga 61.000,00 eura.

 

Program 3004 Kultura i društvene djelatnosti – 22.000,00 eura, od toga:

Za sufinanciranje udruga iz kulture i društvenih djelatnosti izdvaja se 22.000,00 eura.

 

Program 3003 Povrati zajmova – 227.720,00 eura, od toga:

Za otplatu zajmova izdvaja se 227.720,00 eura.

 

Program 3002 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva – 77.000,00 eura, od toga:

Za infrastrukturu u Poduzetničkoj zoni izdvaja se 25.000,00 eura, za potpore obrtnicima 7.000,00 eura i za sufinanciranje u poljoprivredi 45.000,00 eura. 

 

Program 3001 Upravljanje imovinom – 85.500,00 eura, od toga:

Za održavanje zgrada i redovno korištenje izdvaja se 29.500,00 eura i za materijalne rashode i usluge 56.000,00 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.