*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Mali Bukovec za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Mali Bukovec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici  www.mali-bukovec.hr.

Provedbom brojnih i opsežnih projekata nastojimo povećati kvalitetu života svih naših stanovnika ali i osigurati kontinuirani rast i razvoj naše Općine. Iz proračuna smo izdvojili dio sredstava za cjelogodišnje održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, biciklističkih staza, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, igrališta, groblja i dr. U planu je i nastavak provedbe mnogih započetih infrastrukturnih projekata poput izgradnje biciklističke staze, rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC001, izgradnje Društvenog doma u Malom Bukovcu i rekonstrukcije i dogradnje zgrade Društvenog doma Županec, a ponovno ulažemo i u uređenje, adaptaciju i opremanje centralnog objekta i dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Krijesnica. Također, planirana je izrada i mnogih projektno – tehničkih dokumentacija.

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu, stoga nastavljamo ulagati u program „Zaštita okoliša“, a u kojemu su uvrštena sredstva za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom, za veterinarsko-higijeničarske poslove i za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 

I u novoj 2024. godini nastavljamo s poticanjem razvoja poljoprivrede i gospodarstva naše Općine i to kroz razna subvencioniranja, pomoći i naknade. 

S ciljem poboljšanja demografskih mjera raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području Općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece i mladih. U proračun za 2024. godinu ponovno su uvrštena sredstva za mjeru poticanja stanogradnje s ciljem stvaranja vlastitog doma i zadržavanja mladih obitelji s područja Općine ali i za sufinanciranje dječjeg vrtića, za darove djeci, za naknade za novorođenčad, za sufinanciranje prijevoza učenika, za stipendije studentima i u konačnici za redovnu djelatnost dječjeg vrtića „Krijesnica“ i osnovne škole „Veliki Bukovec“.

Jednako su nam važne i naše ranjivije skupine ljudi stoga smo dio novca izdvojili za podmirenje troškova stanovanja ali i za razne pomoći obiteljima i pojedincima. Nadamo se kako će ovakva vrsta potpore učiniti živote naših stanovnika lakšim i lagodnijim.

Cilj nam je potaknuti naše stanovnike na aktivan kulturni, sportski i društveni život zato smo i u novoj godini izdvojili sredstva za obilježavanje raznih događaja i manifestacija ali i za udruge i zajednice koje djeluju na našem području i zbog kojih smo to što jesmo.

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.

Vaš načelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Mali Bukovec je Dječji vrtić „Krijesnica“.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.725.590,00
Prihodi od poreza 839.659,50
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.527.230,50
Prihodi od imovine 50.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 170.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.000,00
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 133.700,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 40.000,00
Primici od zaduživanja 40.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE MALI BUKOVEC ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.775.590,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.725.590,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 839.659,50 eura, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.527.230,50 eura, prihodi od imovine u iznosu od 50.000,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 170.000,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 4.000,00 eura, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani u iznosu od 133.700,00 eura, a kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.000,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 40.000,00 eura za primitke od zaduživanja. 

 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.026.100,00
Rashodi za zaposlene 300.000,00
Materijalni rashodi 384.700,00
Financijski rashodi 20.000,00
Subvencije 19.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 114.000,00
Ostali rashodi 152.400,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.501.900,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 55.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.306.339,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 140.561,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 247.590,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 200.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 47.590,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.026.100,00 eura, od toga:

1.    Rashodi za zaposlene 300.000,00 eura, 

2.    Materijalni rashodi 384.700,00 eura, 

3.    Financijski rashodi 20.000,00 eura, 

4.    Subvencije 19.000,00 eura,

5.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.000,00 eura, 

6.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 114.000,00 eura,

7.    Ostali rashodi 152.400,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.501.900,00 eura za:

1.    Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 eura,

2.    Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.306.339,00 eura,

3.    Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 140.561,00 eura. 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 247.590,00 eura za:

1.    Izdatke za dionice i udjele u glavnici 200.000,00 eura,

2.    Izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 47.590,00 eura.

                     

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·   Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·   Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·   Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Mali Bukovec sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
Program 1000 Javna uprava i administracija
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1000 Javna uprava i administracija
Program 1001 Upravljanje imovinom
Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1003 Zaštita okoliša
Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda
Program 1005 Potpora poljoprivredi
Program 1006 Jačanje gospodarstva
Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
Program 1008 Visoko obrazovanje
Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije
Program 1010 Promicanje kulture
Program 1011 Razvoj civilnog društva
Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove
Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa
Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Program 1016 Predškolski odgoj

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

 

Program 1000 Javna uprava i administracija - 267.000,00 eura

Sredstva za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirana su u iznosu od 231.000,00 eura, za promidžbu i informiranje građana izdvaja se 22.000,00 eura, a za obilježavanje Dana Općine 14.000,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 1000 Javna uprava i administracija - 196.000,00 eura

Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od 196.000,00 eura (110.000,00 eura za rashode za zaposlene, 66.000,00 eura za materijalne rashode i 20.000,00 eura za financijske rashode).

 

Program 1001 Upravljanje imovinom - 138.000,00 eura

Za održavanje objekata i nekretnina izdvaja se 48.000,00 eura, za podmirenje troškova energenata u objektima Općine 22.000,00 eura, dok je za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine te za nabavu ostale opreme izdvojeno 10.000,00 eura.

Za rekonstrukciju i dodatna ulaganja na objektima i zemljištu planirano je 8.000,00 eura, a za digitalizaciju poslovanja Općine Mali Bukovec 50.000,00 eura. 

 

Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture – 75.000,00 eura

Ulaže se cjelogodišnje održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture, od toga za: 

·   Održavanje cesta 25.000,00 eura,

·   Održavanje javne rasvjete 10.000,00 eura,

·   Održavanje groblja i objekata na groblju 18.000,00 eura,

·   Održavanje javnih površina i dječjih igrališta 15.000,00 eura,

·    Nabavu i održavanje opreme i vozila 7.000,00 eura.

  

Program 1003 Zaštita okoliša - 30.000,00 eura

Za odvoz i zbrinjavanje otpada se izdvaja 5.000,00 eura, za razvoj sustava gospodarenja otpadom planirano je 11.000,00 eura, za veterinarsko – higijeničarske poslove 6.000,00 eura, a za provođenje DDD mjera 8.000,00 eura. 

 

Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda - 28.000,00 eura

Izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbe planirana je u iznosu od 7.000,00 eura, za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda izdvojeno je 5.000,00 eura, a za izgradnju sustava kanalizacije i pročistača 16.000,00 eura.  

 

Program 1005 Potpora poljoprivredi -  20.000,00 eura

Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima planirane su u iznosu od 4.000,00 eura, za održavanje poljoprivrednih površina izdvaja se 7.000,00 eura, a za subvencije poljoprivrednim zadrugama 9.000,00 eura. 

  

Program 1006 Jačanje gospodarstva -  7.000,00 eura

Za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru izdvaja se 7.000,00 eura.

 

Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje - 69.100,00 eura

Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti izdvojeno je 22.000,00 eura, za sufinanciranje prijevoza učenika 4.000,00 eura, a za sufinanciranje deficitarnih zanimanja (srednjoškolci) 5.000,00 eura. Rekonstrukcija građevina javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove – Osnovna škola Veliki Bukovec planirana je u iznosu od 38.100,00 eura.

  

Program 1008 Visoko obrazovanje - 10.000,00 eura

Novčane naknade studentima su u 2024. godini planirane u iznosu od 10.000,00 eura.

 

Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije - 48.000,00 eura

Za redovan rad sportskih udruga planirano je 10.000,00 eura, za pokroviteljstvo sportskih natjecanja i za ostale potrebe u sportu izdvaja se 6.000,00 eura, za ostale potrebe u sportu 2.000,00 eura, dok je za održavanje sportskih objekata izdvojeno 15.000,00 eura.

 

Program 1010 Promicanje kulture - 12.000,00 eura

Obnova objekata kulture u 2024. godini je planirana u iznosu od 7.000,00 eura, a za pokroviteljstvo kulturnih događaja te poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva izdvaja se 5.000,00 eura. 

  

Program 1011 Razvoj civilnog društva - 38.900,00 eura

Za rad političkih stranaka Općina Mali Bukovec iz proračuna izdvaja 3.000,00 eura, za rad organizacija civilnog društva 22.000,00 eura, za rad humanitarnih organizacija 2.900,00 eura, a za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija 6.000,00 eura. Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva izdvojene su u iznosu od 5.000,00 eura.

 

Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove - 75.000,00 eura

Općina Mali Bukovec je u novoj godini izdvojila sredstva za ranjivije skupine ljudi i za mlade obitelji sa svog područja i to za:

·   Podmirenje troškova stanovanja 4.000,00 eura,

·   Pomoć obiteljima i pojedincima 10.000,00 eura,

·   Tekuće donacije neprofitnim organizacijama 1.000,00 eura,

·   Darove djeci povodom blagdana 4.000,00 eura, 

·   Potpore roditeljima novorođene djece 6.000,00 eura,

·   Sufinanciranje dječjeg vrtića 10.000,00 eura,

·    Mjere poticanja stanogradnje 40.000,00 eura.

 

Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa -  337.000,00 eura

Izgradnja/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova planirana je u iznosu 85.000,00 eura, za izgradnju javne rasvjete izdvaja se 26.000,00 eura, za izgradnju nogostupa i biciklističkih staza također 26.000,00 eura, a za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC001 200.000,00 eura. 

  

Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - 1.087.590,00 eura

Za izradu prostorno – planskih dokumenata se ovoga puta iz proračuna izdvaja 21.000,00 eura, za dječja igrališta 27.000,00 eura, a za zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture 15.000,00 eura. 

Najveći dio sredstava u ovom Programu ponovno je namijenjen izgradnji Društvenog doma Mali Bukovec i to u ukupnom iznosu od 654.430,00 eura. 

Za  izgradnju biciklističke staze izdvaja se 40.000,00 eura, za korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe 134.000,00 eura, za adaptaciju i opremanje centralnog objekta DV Krijesnica 158.100,00 eura, za rekonstrukciju rotora u Svetom Petru planiran je iznos od 2.360,00 eura, za rekonstrukciju i dogradnju zgrade – Društveni dom Županec 5.700,00 eura, a za uređenje i adaptaciju dječjeg igrališta DV Krijesnica 30.000,00 eura. 

 

Program 1016 Predškolski odgoj  - 283.000,00 eura

Za redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica izdvaja se 250.700,00 eura (190.000,00 eura za rashode za zaposlene i 60.700,00 eura za materijalne rashode), opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića planirano je u iznosu od 9.000,00 eura, za uređenje i adaptaciju dječjeg vrtića DV Krijesnica izdvojeno je 17.300,00 eura, a za održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića 6.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.