Proračun Općine Mali Bukovec za 2023. godinu


Poštovani stanovnici,

 

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Mali Bukovec prikuplja sredstva te u što ih planira investirati u naredne tri godine. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.mali-bukovec.hr.

Kako bismo vam pokazali za koje radove, projekte i financiranja planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Nastavljamo raditi na infrastrukturnim i razvojnim projektima i u 2023. godini jer svi ti investicijski projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našoj općini. S tim ciljem nastavljamo s izgradnjom nerazvrstanih cesta, izgradnjom i rekonstrukcijom objekata vodoopskrbe, održavanjem javne rasvjete, dječjih igrališta, javnih površina i groblja.

Planira se izrada trećih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine mali Bukovec, izgradnja novog društvenog doma u Malom Bukovcu, izgradnja biciklističke staze uz rijeku Dravu koja bi se spojila s biciklističkom stazom kroz Općinu Veliki Bukovec, izrada dijela projektno-tehničke dokumentacije za toplovode i prateće uređaje koji bi prolazili kroz područje Općine Mali Bukovec, planira se adaptacija jednog dodatnog dnevnog boravka za jasličku skupinu djece, rekonstrukcija centra naselja Sveti Petar te rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene - Društvenog doma u naselju Županec.

Projekt izgradnje širokopojasne mrežne infrastrukture na području Općine Mali Bukovec je u fazi provedbe, izrađen je dio projektno-tehničke dokumentacije te se očekuje njegova primjena.

Našim poljoprivrednicima i obrtnicima dodjeljujemo subvencije za poticanje poljoprivrede i gospodarstva jer želimo preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike.

I u ovoj godini isplaćujemo naknade za novorođenčad, sufinanciramo boravak u dječjem vrtiću ili jaslicama te sufinanciramo uređenje ili izgradnju stambenih objekata.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

 

Općinski Načelnik!


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski akt pojedine jedinice lokalne samouprave, odnosno, akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane će biti prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Mali Bukovec za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Mali Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Mali Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u procesu donošenja Općinskog proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove ili  tijela javne vlasti kojima je jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS)  osnivač ili suosnivač. Proračunski korisnici u pravilu se najvećim dijelom financiraju iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i slično.

Proračunski korisnik Općine Mali Bukovec je Dječji vrtić „Krijesnica“.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. U Republici Hrvatskoj se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik također je odgovoran za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna te za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu godinu. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže do završetka prva tri mjeseca proračunske godine te na osnovi odluke o privremenom financiranju (koja mora biti donesena do 31. prosinca) nastavlja redovno poslovanje i izvršavanje  poslova, funkcija i programa tijela JLS i njezinih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 2.782.000,00 0
Prihodi od poreza  1.167.100,00  0
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.392.700,00 0
Prihodi od imovine 53.200,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 168.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja  261.000,00 0
Primici od zaduživanja  261.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Općine Mali Bukovec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.043.000,00 eura


Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.782.000,00 eura, a čine ih:1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.167.100,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.392.700,00 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 53.200,00 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 168.000,00 eura,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 261.000,00 eura, a odnose se na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 988.010,00 0
Rashodi za zaposlene 303.500,00 0
Materijalni rashodi 379.110,00 0
Financijski rashodi 22.000,00 0
Subvencije planirane 11.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 26.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 122.200,00 0
Ostali rashodi 124.200,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.715.900,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 53.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.349.600,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 313.300,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 339.090,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 339.090,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Mali Bukovec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.043.000,00 eura


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Mali Bukovec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 988.010,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 303.500,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 379.110,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 22.000,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 11.000,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 26.000,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 122.200,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 124.200,00 eura.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.715.900,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 53.000,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.349.600,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 313.300,00 eura.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 339.090,00 eura. 

 

ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO JE IZDVOJITI 359.000,00 EURA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 359.000,00 eura

1. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 324.000,00 eura,

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano je 25.000,00 eura,

3. Za obilježavanje Dana općine planirano je 10.000,00 eura.


ZA RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PLANIRANO JE IZDVOJITI 2.684.000,00 EURA

 

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 185.700,00 eura

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 185.700,00 eura.

 

Program 1001 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 78.500,00 eura

1. Za održavanje objekata i nekretnina planirano je 37.500,00 eura,

2. Za podmirenje troškova energenata u objektima Općine planirano je 21.000,00 eura,

3. Za opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine te nabava ostale opreme planirano je 10.000,00 eura,

4. Za rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima i uređajima planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 90.500,00 eura

1. Za održavanje cesta planirano je 19.000,00 eura,

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 4.000,00 eura,

3. Za održavanje groblja i objekata na groblju planirano je 39.200,00 eura,

4. Za održavanje javnih površina i dječjih igrališta planirano je 22.300,00 eura, 

5. Za nabavu i održavanje opreme i vozila planirano je 6.000,00 eura.

 

Program 1003 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 22.800,00 eura

1. Za odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 3.000,00 eura,

2. Za razvoj sustava gospodarenja otpadom planirano je 11.000,00 eura,

3. Za veterinarsko – higijeničarske poslove planirano je 2.800,00 eura,

4. Za provođenje DDD mjera (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija) planirano je 6.000,00 eura.

 

Program 1004 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano je u iznosu od 29.000,00 eura

1. Za izgradnju i rekonstrukciju objekata vodoopskrbe planirano je 7.000,00 eura,

2. Za održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda planirano je 6.000,00 eura,

3. Za izgradnju sustava kanalizacije i pročistača planirano je 16.000,00 eura.

 

Program 1005 Potpora u poljoprivredi planirano u iznosu od 12.500,00 eura

1. Za subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima planirano je 4.500,00 eura,

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 8.000,00 eura.


Program 1006 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 7.000,00 eura

Za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 7.000,00 eura.

 

Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 66.600,00 eura

1. Za sufinanciranje školske kuhinje planirano je 4.000,00 eura,

2. Za sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti planirano je 20.000,00 eura,

3. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 4.000,00 eura,

4. Za srednjoškolce-sufinanciranje deficitnih zanimanja planirano je 1.000,00 eura,

5. Za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove Osnovna škola Veliki Bukovec planirano je 37.600,00 eura.

 

Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Za novčane naknade studentima planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 36.300,00 eura

1. Za redovan rad sportskih udruga planirano je 16.000,00 eura,

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja i ostale potrebe planirano je 7.000,00 eura,

3. Za održavanje sportskih objekta planirano je 13.300,00 eura.

 

Program 1010 Promicanje kulture planirano u iznosu od 9.210,00 eura

1. Za obnovu objekata kulture planirano je 1.510,00 eura,

2. Za pokroviteljstvo kulturnih događaja te poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva planirano je 7.700,00 eura.

 

Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 24.500,00 eura

1. Za rad političkih stranaka planirano je 2.000,00 eura,

2. Za rad organizacije civilnog društva planirano je 11.000,00 eura,

3. Za rad humanitarnih organizacija planirano je 2.500,00 eura,

4. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 6.000,00 eura,

5. Za kapitalne donacije organizacijama civilnog društva planirano je 3.000,00 eura.

 

Program 1012 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planirano u iznosu od 87.500,00 eura

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 6.000,00 eura,

2. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 14.000,00 eura,

3. Za tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirano je 1.000,00 eura,

4. Za darove djeci povodom blagdana planirano je 4.000,00 eura,

5. Za potpore roditeljima novorođene djece planirano je 5.500,00 eura,

6. Za sufinanciranje dječjeg vrtića planirano je 7.000,00 eura,

7. Za mjere poticanja stanogradnje planirano je 50.000,00 eura.

 

Program 1013 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano je 49.000,00 eura

1. Za zaštitu od požara planirano je 43.000,00 eura,

2. Za civilnu zaštitu planirano je 6.000,00 eura.


Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 351.000,00 eura

1. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 200.000,00 eura,

2. Za izgradnju/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova planirano je 85.000,00 eura,

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 40.000,00 eura,

4. Za izgradnju nogostupa i biciklističkih staza planirano je 26.000,00 eura.

 

Program 1015 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.281.890,00 eura

1. Za izradu prostorno-planskih dokumenata planirano je 7.000,00 eura,

2. Za dječja igrališta planirano je 27.000,00 eura,

3. Za zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture planirano je 13.000,00 eura,

4. Za izgradnju širokopojasne mrežne infrastrukture planirano je 14.000,00 eura,

5. Za izgradnju Društvenog doma Mali Bukovec planirano je 654.430,00 eura.

6. Za izgradnju biciklističke staze planirano je 40.000,00 eura,

7. Za korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe planirano je 134.000,00 eura,

8. Za adaptaciju i opremanje centralnog objekta DV Krijesnica planirano je 146.100,00 eura,

9. Za rekonstrukciju rotora u Svetom Petru planirano je 68.360,00 eura,

10. Za rekonstrukciju i dogradnju zgrade  - Društveni dom Županec planirano je 160.700,00 eura,

11. Za uređenje i adaptaciju dječjeg igrališta DV Krijesnica planirano je 17.300,00 eura.

 

DJEČJI VRTIĆ „KRIJESNICA“


Program 1016 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 342.000,00 eura

1. Za redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 217.000,00 eura,

2. Za opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića planirano je 4.400,00 eura,

3. Za poboljšanje energetske učinkovitosti DV Krijesnica-podružnice VB planirano je 26.600,00 eura,

4. Za uređenje i adaptaciju dječjeg igrališta DV  Krijesnica planirano je 17.000,00 eura,

5. Za unaprjeđenje kvalitete programa Dječjeg vrtića Krijesnica planirano je 77.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!