Proračun Općine Lovran za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023 godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vodič za građane za 2023. godinu. 

U njemu je prikazano na koji način Općina Lovran prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.lovran.hr. 

Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstva koji će u konačnici dodatno podignuti transparentnost u našoj Općini Lovran. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2023. godini.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

Ulažemo u prometnu infrastrukturu kroz rekonstrukciju ceste za žičaru u Medveji, rekonstrukciju spojne ceste Ulice 9. rujna i Ulice Rezine, rekonstrukcija odvojka ceste Šetalište maršala Tita, uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva, te održavanjem prometnih površina i puteva.

Kako bismo našu Općinu učinili što ljepšom i ugodnijom za život a samim time i privukli posjetitelja ulažemo u uređenje obalnog puta Lovran, uređenje javih i zelenih površina, uređenje Parka Komušćak, uređenje rekreacijske staze Kamenjar, uređenje parka za pse i parka trešanja, uređenje dječjih igrališta kao i drugih javnih površina od značaja za našu općinu i naše stanovnike.

Nastavljamo s izgradnjom i modernizacijom javne rasvjete u naselju Lovranska Draga, naselju Medveja, naselju Lignja i Lovranu.

U planu je dovršetak izgradnje novog Društvenog doma u Lovranu, kojim će se rekonstruirat zgrada bivše vojarne koja se nalazi uz nogometno igralište Lokva i tako zaustaviti njezino dugogodišnje propadanje te je staviti u službu mnogim kulturno-umjetničkim, sportskim i drugim udrugama i klubovima.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, stoga smo našim studentima i učenicima osigurali stipendije. Sufinanciramo prijevoz učenika i studenata te prehranu djece u osnovnoj školi. Sufinanciramo i produženi boravak djece od 1. do 4. razreda u 50% iznosu. 

Za svako novorođeno dijete osigurali smo naknadu u iznosu 5.000,00 kuna, sufinanciramo prehranu djece u vrtiću i prehranu dojenčadi do navršene jedne godine života djeteta. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje, pomoć za nabavu ogrijeva te pomoć umirovljenicima.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. Izdvojili sredstva za razna događanja i manifestacije koje se održavaju na području naše Općine, kao što su Lovranski karneval, Mihoja u Lovranskoj Dragi, Rokova u Lignju, Marunada, Festival pokreta, Festival svjetlosti i Advent u Lovranu.

Dragi građani izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2023. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2023. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 13.12.2022. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2023. godinu.

 

Načelnik Općine Lovran

Bojan Simonič, mag.oec.

 

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom „Vodiču za građane“ bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lovran za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lovran koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lovran kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac.

 

Proračun se sastoji od:

1. Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: prihodi od poreza, pomoći iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za dane zajmove i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, programska i izvori financiranja.

 

Sagledavajući ukupne okolnosti u kojima se planira ovaj proračun, procijenjeni su prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Lovran za 2023. godinu, te je izrađena Projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu.

 

Zakoni

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 5.129.640,00 0
Prihodi od poreza 1.706.550,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun 1.798.849,00 0
Prihodi od imovine 433.643,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.140.932,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 36.235,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 13.431,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.494.237,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 960.255,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 533.982,00 0
Višak prihoda iz prethodnih godina 935.593,00 0
Višak prihoda iz prethodnih godina 935.593,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

I. OPIS OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

 

Prihodi i primici Općine Lovran za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.559.470,00 eura

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.129.400,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.706.550,00 eura, od toga Porez i prirez na dohodak 1.173.595,00 eura i porezi na imovinu 471.771,00 eura, porez na robu i usluge 61.052,00 eura.

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.798.849,00 eura, od toga:

• Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna, planirane su u iznosu 7.963,00 eura i to s osnove planirane pomoći iz Državnog proračuna RH, u iznosu 6.636,00 eura i pomoći iz proračuna Primorsko goranske županije, u iznosu 1.327,00 eura. 

• Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna, planiran je prihod u iznosu 6.636,00 eura iz Proračuna primorsko goranske županije za potrebe uređenja objekata na pomorskom dobru. 

• Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika, planiran je prihod u iznosu 60.522,00 eura, a za potrebe realizacije Kapitalnog projekata uređenje rekreacijske staze Kamenjar. 

• Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, planiran je prihod u iznosu 62.929,00 eura za financiranje poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Opatija.

• Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planirane su sljedeće pomoći:

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planiran je prihod u iznosu 84.544,00 eura za potrebe realizacije Projekata kuća lovranskega guca faza III i  

- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, planiran je prihod u iznosu 1.576.255,00 eura, za sljedeće kapitalne projekte:

- Uređenje izložbenog prostora "Kuća lovranskega guca", u iznosu 67.191,00 eura, 

- Rekonstrukciju ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva u naselju Lovran, u iznosu 750.085,00 eura,  

- Rekonstrukciju brownfield lokacije u novi Društveni dom u Lovranu, u iznosu 662.528,00 eura i 

- Projekt Lantina, u iznosu 96.451,00 eura.

 

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 433.643,00 eura, od toga

1. Prihodi od financijske imovine, planiran je prihod u iznosu 5.043,00 eura, njegovu strukturu sačinjavaju prihodi od kamata na depozite po viđenju i prihodi od zateznih kamata. Prihode od zateznih kamata planira se realizirati u postupcima prisilne naplate općinskih potraživanja.  

2. Prihodi od nefinancijske imovine, planirani su u iznosu 428.600,00 eura, a odnose se na sljedeće prihode:

• Prihodi od naknade za koncesije, planirani su u iznosu 67.688,00 eura, a isti prihod sačinjavaju:  

- naknade za koncesiju na pomorskom dobru s osnova izdanih koncesijskih odobrenja, u iznosu 48.255,00 eura, 

- naknada za koncesiju na pomorskom dobru (zajednički prihod državnog, županijskog i općinskog proračuna), u iznosu 15.450,00 eura i  

- naknada za koncesiju s osnova obavljanja dimnjačarskih usluga, u iznosu 3.983,00 eura. 

• Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, planirani su u iznosu 284.996,00 eura, a sačinjavaju ih:

- prihodi od najma stanova, planirani su u iznosu 26.544,00 eura,  

- prihodi od zakupa poslovnog prostora, planirani su u iznosu 218.636,00 eura i  

- prihodi od zakupa javnih površina, planirani su u iznosu 39.816,00 eura.

• Naknada za korištenje nefinancijske imovine, planiran je prihod u iznosu 67.290,00 eura, od toga planiran je prihod od spomeničke rente u iznosu 58.398,00 eura i prihod od naknade za korištenje nefinancijske imovine s osnove korištenja prava puta u iznosu 8.892,00 eura. 

• Naknade za ceste, planiran je prihod od naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta u iznosu 6.636,00 eura. 

• Ostali prihodi od nefinancijske imovine, planiran je prihod u iznosu 1.990,00 eura, planirani  prihod u cijelosti se odnosi na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.140.932,00eura, od toga

• Upravne i administrativne pristojbe, planirane su u iznosu 69.014,00 eura, od toga 

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade (općinske upravne pristojbe), planirane su u iznosu 663,00 eura,

- ostale upravne pristojbe (prihodi od prodaje državnih biljega), planirane su u iznosu 1.990,00 eura i 

- ostale pristojbe i naknade (prihod od turističke pristojbe), planirane su u iznosu 66.361,00 eura.

• Prihodi po posebnim propisima, planirani su u iznosu 31.852,00 eura, a planirani prihod odnosi se na:

- prihod od vodnog gospodarstva (prihod od vodnog doprinosa), planiran je u iznosu 1.327,00 eura.

- prihod od doprinosa za šume, planiran je u iznosu 1.327,00 eura,

- ostali nespomenuti prihodi, planirani su u iznosu 29.198,00 eura, a sačinjavaju ih: prihodi od naplaćene naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, u iznosu 1.327,00 eura, prihodi od naknade za štetu na općinskoj imovini po zaključenim policama osiguranja imovine, planirane u iznosu 2.654,00 eura i prihodi od naplaćene cijene karte u javnom prigradskom cestovnom prometu, namijenjen razvoju KD Autotrolej d.o.o., odnosno za nabavu novih autobusa, planiran u iznosu 25.217,00 eura.  

• Komunalni doprinos i komunalna naknada, planiran je prihod u iznosu 1.040.066,00 eura, od toga:

- Komunalni doprinos – prihod je planiran u iznosu 487.182,00 eura, planira se njegova realizacija s temelja izdanih građevinskih dozvola u prethodnoj godini, kao i broja novo podnesenih zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. 

Komunalna naknada, prihod je planiran u iznosu 552.884,00 eura, planirana visina prihoda temelji se na proširenju obuhvata obveznika komunalne naknade, provođenju postupaka prisilne naplate potraživanja za komunalnu naknadu te povećanju obveze za poslovne subjekte koji obavljaju hotelsku djelatnost, zbog povećanog ukupnog prihoda hotelijera s temelja kojeg se utvrđuje obveza za komunalnu naknadu.

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija planirani su u iznosu 36.235,00 eura

• Prihodi od pruženih usluga, planirani su u iznosu 19.908,00 eura, a u cijelosti se odnose na naknadu koja pripada Općini Lovran za preuzete poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda. Općina Lovran zaključila je s Hrvatskim vodama - pravnom osobom za upravljanje vodama, Ugovor o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda, od 19.12.2019.g., s primjenom od 01. siječnja 2020.g. Navedenim Ugovorom propisano je da Općini Lovran pripada naknada od 10% na iznos naknade za uređenje voda koji Općina Lovran uplati Hrvatskim vodama. 

• Tekuće donacije, planiran je prihod u iznosu 16.327,00 eura, planirani su prihodi od donacija  pravnih osoba za manifestaciju Marunada, u iznosu 1.327,00 eura  i planiran je prihod od donacije Regije Veneto, Italija, za  Projekt  - Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima arhitekte Attilija Maguola, u iznosu 15.000,00 eura.

 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 13.431,00 kn

Ostali prihodi, planiran je prihod od ostalih prihoda u iznosu 13.431,00 eura, s temelja povrata u proračun za rashode po provedenim natječajima za prodaju imovine (geodetske usluge, procjena imovine), povrati u proračun za rashode sudskih postupaka i plaćenih usluga odvjetnika u tim postupcima, troškovi provedenih ovrha i za plaćene troškove za izdavanje rješenja za naknadu za uređenje voda za Hrvatske vode.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.494.237,00 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani su u iznosu 1.494.237,00 eura, sačinjavaju ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 

• Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje zemljišta, zemljište, prihod od prodaje zemljišta planiran je u iznosu 960.255,00 eura, planira se prodaja i zamjena građevinskog zemljišta. 

• Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje stambenih objekata, planiran je prohod u iznosu 320.880,00 eura, a odnosi se na prihode od obročne prodaje stanova po ugovorima o kupnji stana na kojima je postojalo stanarsko pravo i na prihode od prodaje stanova koji nisu nastanjeni pa se mogu ponuditi na prodaju. 

Prihodi od prodaje poslovnih objekata, planiran je prihod od prodaje poslovnih objekata u iznosu 195.102,00 eura, planira se prodaja poslovnih prostora zakupcima poslovnih prostora koji u istima obavljaju poslovnu djelatnost po odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora. 

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava, planiran je prihod u iznosu 18.000,00 eura, planira se prodaja jednog rabljenog službenog vozila radi kupnje novog. 

 


Višak prihoda iz prethodnih godina planirano je u iznosu od 935.593,00 eura.

 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 4.029.808,00 0
Rashodi za zaposlene 473.952,00 0
Materijalni rashodi 1.405.878,00 0
Financijski rashodi 9.482,00 0
Subvencije 198.418,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 983.726,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 187.563,00 0
Ostali rashodi 770.789,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.430.119,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 386.881,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.765.703,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 277.535,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 99.543,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 99.543,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Rashodi i izdaci Općine Lovran za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.559.470,00 eura

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 4.029.808,00 eura, a sačinjavaju ih:

1. Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu od 479.424,00 eura, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 378.654,00 eura, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 38.290,00 i doprinose na plaće u iznosu od 62.480,00 eura. U rashodima za zaposlene planirane su plaće i naknade za zaposlenike u tijelima općinske uprave i plaća općinskog načelnika. 

Planirani su rashodi za zapošljavanje dva službenika za trenutno upražnjena radna mjesta predviđena sistematizacijom radnih mjesta Općine Lovran i to referent prometno-komunalni redar i savjetnik za pravne poslove i upravljanje imovinom.  

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.400.406,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima, planirani su u iznosu 17.910,00 eura, rashodi za materijal i energiju, planirane u iznosu 130.606,00 eura, rashodi za usluge, planirani su u iznosu od 1.140.295,00 eura, a čine ih usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge. Najviša stavka rashoda za usluge su usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje su planirane u iznosu 628.049,00 eura, a odnose se na usluge održavanje zelenih površina, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje građevinskih objekata (stambenih i poslovnih) i održavanje uređaja i opreme, ostale usluge među kojim su rashodi za usluge po manifestacijama (Dan Općine, Karneval, Marunada, Ribarske fešte i ostale manifestacije), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, planirane su u iznosu od 664,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirani su u iznosu 110.931,00 eura, a čine ih naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade i troškovi sudskih postupaka.  

3. Financijski rashodi, planirani su u iznosu od 9.482,00 eura, a odnose se na kamate za primljene kredi-te i zajmove, koji su planirani u iznosu 2.714,00 eura te ostale financijske rashode – bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate, koji su planirani u iznosu 6.768,00 eura.

4. Subvencije planirane su u iznosu od 198.418,00 eura, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 194.437,00 te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 3.981,00 eura.

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 983.726 eura od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.618,00 eura, kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 137.713,00 eura , pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 825.907,00 eura i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 15.488,00 eura.

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 187.563,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 770.789,00 eura, od toga tekuće donacije u novcu i naravi 296.266,00 eura, kapitalne donacije 5.309,00 eura, kazne, penali i naknade štete 1.327,00 eura, izvanredni rashodi 8.000,00 eura i kapitalne pomoći 459.887,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.430.119,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 386.881,00 eura u kojem je predviđena kupnja zemljišta u iznosu 386.616,00 eura i kupnja licenci u iznosu od 265,00 eura.

2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu 2.765.703,00 kn, od toga građevinski objekti 2.625.844,00 eura, postrojenje i oprema 70.409,00 eura, prijevozna sredstva 23.000,00 eura, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.990,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 44.460,00 eura, planirana ulaganja u računalne programe planirano u iznosu od 11.280,00 eura 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 277.535,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i umjetnička, literarna i znanstvena djela planirano u iznosu 33.180,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 99.543,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, planirana je otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu 99.543,00 eura.

 

II. OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 275.538,00 EURA

 

AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANA U IZNOSU OD 67.909,00 EURA

 

Program 1000 Predstavnička vlast planirano u iznosu od 67.909,00 eura

1. Za naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 27.871,00 eura, stalne naknade za rad predstavničkog tijela, prisustvovanja sjednicama općinskog vijeća Općine Lovran te naknade za prisustvovanje sjednicama radnih tijela.

2. Za potpore političkim strankama planirano je 17.074,00 eura, osigurana su sredstva za financiranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Lovran, a temeljem posebne odluke koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Lovran,

3. Za izbore za mjesne odbore planirano je 9.290,00 eura, predviđena su sredstva za izbore koji predstoje 2023. godine, sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Lovran,

4. Za međunarodnu i regionalnu suradnju planirano je 12.340,00 eura, 

5. Za javna priznanja Općine Lovran planirano je 1.334,00 eura, za nagrade za životno djelo i imenovanja počasnih građana.

 

AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 197.121,00 EURA

 

Program 1002 Izvršno tijelo planirano u iznosu od 44.497,00 eura

1. Naknade za rad izvršnog tijela planirane su u iznosu od  3.318,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 8.000,00 eura za izvanredne rashode,

3. Sredstva pomoći za elementarne nepogode planirana su u iznosu 6.635,00 eura, 

4. Za promidžbu Općine i informiranje planirano je 26.544,00 eura.

 

Program 1003 Program manifestacija i obljetnica planiran u iznosu od 132.053,00 eura

1. Za Dan općine Lovran planirano je 11.878,00 eura,

2. Za Karneval planirano je 26.172,00 eura,

3. Mihoja u Lovranskoj Dragi planirano u iznosu do 1.327,00 eura za tekuće donacije,

4. Rokova u Lignju planirano u iznosu od 1.327,00 za tekuće donacije,

5. Za Marunadu planirano je 57.043,00 eura,

6. Za Ribarske fešte planirano je 3.981,00 za rashode za usluge,

7. Za manifestacije sufinancirane od Općine Lovran planirano je 4.446,00 eura za tekuće donacije,

8. Za Advent u Lovranu planirano je 9.954,00 eura za rashode za usluge,

9. Za Festival svjetlosti planirano je 9.290,00 eura za rashode za usluge, 

11.Za manifestaciju tradicijske barke – regata planirano je 2.654,00 eura za tekuće donacije.

12. Za festival pokreta planirano je 3.981,00 eura

 

Program 1004 Potpore od posebnog značaja planirane u iznosu od 20.571,00 eura

1. Za potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice – javni poziv planirano je 12.608,00 eura, planira se provesti niz aktivnosti koje bi trebale doprinijeti kvalitetnijem razvoju civilnog društva

2. Za potpore malih vrijednosti planirano je 7.963,00 eura, dodjeljuju se sredstva po javnom pozivu za manje pojedinačne projekte, a ovisno o područjima-sport, obrazovanje i kultura, civilno društvo i socijalna skrb.

 

MJESNI ODBORI PLANIRNI U IZNOSU OD 10.508,00 EURA

 

Program 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora planirane u iznosu od 10.508,00 eura

1. Za poslovanje MO Lovranšćina planirano je 2.627,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za poslovanje MO Medveja planirano je 2.627,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za Poslovanje MO Bahova planirano je 2.627,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za poslovanje MO Rezine planirano je 2.627,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja.

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINANCIJE I PRORAČUN U IZNOSU OD 1.889.972,00 EURA

 

Program 2000 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 657.993,00 eura

1. Za sufinanciranje O.Š. „V.C. Emina“ planirano je 38.782,00 za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 37.560,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirano je 3.981,00 eura za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za smještaj djece u ostale vrtiće na području PGŽ planirano je 2.655,00 eura za rashode za usluge,

5. Za sufinanciranje Dječjeg vrtića na području Općine Lovran planirano je 539.313,00 eura za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

6. Za sufinanciranje školskih marendi i boravka učenika u produženom boravku planirano u iznosu od 35.039,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Pomoć za nabavu školskih udžbenika planirana je u iznosu od 11.945,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju i rezultate na natjecanjima planirano je 1.990,00 eura

 

Program 2001 Kultura planirano u iznosu od 128.047,00 eura

1. Za sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije planirano je 39.931,00 eura za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za izdavanje Lovranskog lista planirano je 15.926,00 eura za rashode za usluge,

3. Za održavanje javnog sata planirano je 1.858,00 eura za rashode za usluge,

4. Za umjetnička djela planirano je 1.990,00 eura za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,

5. Za Katedru čakavskog sabora – knjiga „Zbornik Lovranščine“ planirano je 3.318,00 eura za tekuće donacije,

6. Za kapitalne donacije umjetničkih slika neprofitnim organizacijama planirano je 1.327,00 eura za kapitalne donacije

7. Za potpore vjerskoj zajednici za održavanje sakralnih objekata planirano je 3.982,00 eura

8. Za programe i manifestacije u kulturi planirano je 40.215,00 eura za rashode za usluge,

9. Za projekt- Venecijanska arhitektura na području Istre i Kvarnera u djelima arhitekte Attilija Maguola planirano je 19.500,00 eura za rashode za usluge.

 

Program 2002 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 24.792,00 eura

Za potpore udrugama u kulturi – javni poziv planirano je 24.792,00 eura, sufinanciraju se programi i aktivnosti udruga u kulturi koji su usmjereni na rad s djecom i mladima, zaštitu očuvanja kulturnih dobara, nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti, muzejsko-galerijskoj djelatnosti i likovnoj umjetnosti, djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i pokreta, filmskoj i glazbenoj djelatnosti, njegovanju običaja i kulturnog nasljeđa, očuvanju čakavskog izričaja i folklora kao i ostale djelatnosti s područja kulture, koje svoje aktivnosti i programe realiziraju na području Općine Lovran. 

 

Program 2003 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 96.888,00 eura 

1. Za potporu udrugama u sportu – javni poziv planirano u iznosu od 86.270,00 eura, u Lovranu djeluje 11 sportskih udruga, u okviru kojih svoje aktivnosti provode registrirani igrači, ali procjene govore da se rekreativno i pojedinačno sportskim aktivnostima na području Općine Lovran bavi velik broj stanovnika, najviše djece i mladih,

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 9.954,00 eura, nastoji se održati sportske objekte funkcionalnima, a sportaše nagraditi za osvojene medalje te dodatno motivirati za daljnje sportske aktivnosti,

3. Za nagrade sportašima za osvojene medalje na sportskim natjecanjima planirano je 664,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 2004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 118.419,00 eura

1. Za pomoći kućanstvima za stanovanje planirano je 9.954,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za pomoć u kući osobama treće životne dobi planirano je 11.444,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 23.226,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za pomoć u novcu obiteljima i pojedincima planirano je 9.954,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za pomoć u naravi za ogrjev planirano je 2.654,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za pomoći u naravi za pogrebne troškove planirano je 1.327,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Za prehranu djece u vrtiću planirano je 1.327,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za prehranu dojenčadi planirano je 11.945,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

9. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 5.972,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

10. Za prehranu učenika u osnovnoj školi planirano je 3.716,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

11. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za prehranu i higijenske potrepštine planirano je 10.617,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

12. Za pomoć u naravi – javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika planirano je 4.247,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

13. Za humanitarnu djelatnost Hrvatskog crvenog križa planirano je 11.419,00 eura za tekuće donacije,

14. Za potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali – javni poziv planirano je 5.309,00 eura za tekuće donacije,

15. Za pomoć umirovljenicima planirano je 3.981,00 eura za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

16. Za prijevoz pokojnika planirano je 1.327,00 eura za rashode za usluge.

   

Program 2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ planirano u iznosu od 26.127,00 eura

1. Za sufinanciranje rada turističke ambulante planirano je 1.725,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za dežurstvo u Rijeci, Cambierijeva 2 planirano je 1.792,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

3. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za palijativnu skrb bolesnika planirano je 3.876,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za rad ambulante opće/obiteljske medicine u Lovranu planirano je 14.487,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

5. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ nadstandard cijepljenja,  planirano je 4.247,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

 

Program 2006 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 13.272,00 eura

1. Za pomoći djeci s teškoćama u govoru i logopedske vježbe planirano je 6.636,00 eura

2. Preventivni zdravstveni pregledi planirani u iznosu od 6.636,00 eura

 

Program 3000 Poslovanje Općinske uprave planirano u iznosu od 824.434,00 eura

1. Za poslovanje Općinske uprave planirano je 683.276,00 eura, obuhvaća se aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje, uredski materijal i rashode za usluge (telefonske i druge usluge), objave u sredstvima javnog informiranja i druge rashode vezane za rad Upravnog odjela. Također, planirani su rashodi koji se odnose na cjelokupno poslovanje općinske uprave, posebice troškovi poštarine, pristojbi, računalne usluge, obavijesti, oglašavanje i objave oglasa, javnih poziva, čestitki, natječaja, osmrtnica i ostalih oglasa  u elektroničkim i tiskanim medijima programa, rashodi za materijal i energiju koji obuhvaćaju nabavu uredskog materijala, literature, sredstva za čišćenje, potrošnju električne energije, goriva za službena vozila i nabavu lož ulja, rashodi za usluge koji obuhvaćaju troškove telefona i mobitela, usluge interneta, usluge tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja, objave oglasa i natječaja, komunalne usluge, zakupnine i.

2. Za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela planirano je 20.901,00 eura, aktivnosti obuhvaćaju nabavu računala, računalne opreme i drugih tehničkih uređaja koji se svake godine obnavljaju po principu zamjene najstarijih uređaja ili uređaja koji više nisu funkcionalni te uređenje informatičke mreže u dijelu uprave (usklađenje s novim Uredbom o uredskom poslovanju), plaćanje višegodišnjih licenci i dr.

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Lovran planirani su u iznosu od 102.257,00 eura, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.714,00 eura za kamate za primljene kredite i zajmove,

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 99.543,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

4. Za nabavu službenog vozila planirano je 23.000,00 eura.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.393.960,00 EURA

 

Program 5000 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 33.817,00 eura 

1. Za izradu prostornih planova planirano je 33.180,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

2. Za zavod za prostorno uređenje PGŽ – korištenje informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ planirano je 637,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna.

 

Program 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 691.611,00 eura

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 165.903,00 eura za rashode za usluge,

2. Za Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 55.743,00 eura za rashode za usluge

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 132.723,00 eura, 

4. Za održavanje izljeva, hidranata i javnih cisterni planirano je 6.640,00 za rashode za usluge,

5. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 10.618,00 eura za rashode za usluge,

6. Za nabavu opreme planirano je 7.963,00 eura za postrojenje i opremu,

7. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 61.718,00 eura za rashode za usluge,

8. Za sustav bežičnog interneta planirano je 7.724,00 eura za rashode za usluge,

9. Za održavanje zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine planirano je 200.773,00 eura za rashode za usluge,

10. Za čuvanje imovine na javnim površinama planirano je 19.908,00 eura za rashode za usluge,

11. Za veterinarsko higijeničarsku službu planirano je 3.982,00 eura za rashode za usluge,

12. Za aktivnosti na projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture e-županija planirano je 1.327,00 eura za rashode za usluge,

13. Za aktivnosti na projektu zaštite životinja planirano je 1.991,00 eura, 

14. Za održavanje javnih wc-a planirano je 14.598,00 eura za rashode za usluge.

 

Program 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte planirano u iznosu od 219.347,00 eura

Za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte planirano je 219.347,00 eura za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

 

Program 5003 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 1.216.264,00 eura

1. Za uris nerazvrstanih cesta Općine Lovran planirano je 6.636,00 eura za građevinske objekte,

2. Za cestu za žičaru u Medveji planirano je 120.816,00 eura, za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva,

3. Za spojnu cestu Medvej-Kali planirano je 13.272,00 eura,

4. Za uređenje nerazvrstane ceste u Poduzetničkoj zoni Lokva planirano je 1.035.723,00 eura za građevinske objekte,

5. Za spojnu cestu Ulice 9. rujna i Ulice Rezine planirano je 13.272,00 eura za građevinske objekte,

6. Za rekonstrukciju odvojka ceste Šetalište maršala Tita planirano je 26.545,00 eura.

 

Program 5004 Uređenje javnih površina planirano u iznosu od 249.649,00 eura

1. Za uređenje Obalnog puta Lovran planirano je 3.981,00 eura za građevinske objekte,

2. Za uređenje javnih površina uz obalni put planirano je 6.636,00 eura za građevinske objekte,

3. Za uređenje Parka Komušćak planirano je 10.618,00 eura,

4. Za izgradnju nogostupa Lovran – Medveja planirano u iznosu od 16.590,00 eura za građevinske objekte,

5. Za uređenje Lovranskih plaža planirano je 19.908,00 eura za građevinske objekte,

6. Za uređenje rekreacijske staze Kamenjar planirano je 75.785,00 eura,

7. Za uređenje parka za pse planirano je 72.997,00 eura za građevinske objekte,

8. Za uređenje parka trešanja planirano je 9.954,00 eura,

9. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 19.908,00 eura,

10. Za uređenje plaže ispod Vile Astra planirano je 13.272,00 eura.

Program 5005 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 17.915,00 eura

1. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranskoj Dragi planirano je 1.990,00 eura za građevinske objekte,

2. Za izgradnju javne rasvjete u Medveji planirano je 1.990,00 eura za građevinske objekte,

3. Za izgradnju javne rasvjete u Lignju planirano je 3.318,00 eura za građevinske objekte,

4. Za izgradnju javne rasvjete u Tuliševici planirano je 2.654,00 eura za građevinske objekte,

5. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranu planirano je 7.963,00 eura za građevinske objekte.

 

Program 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije planirano u iznosu od 10.619,00 eura

Za izgradnju oborinske kanalizacije planirano je 10.619,00 eura za građevinske objekte

 

Program 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planirano u iznosu od 387.553,00 eura

1. Za sufinanciranje priključka na odvodnju planirano je 2.655,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana-glavni kolektor Liganj-Tuliševica planirano je 53.090,00 eura za kapitalne pomoći,

3. Za rekonstrukciju crpne stanice Peharovo planirano je 331.808,00 eura.

 

Program 5008 Opskrba pitkom vodom planirano u iznosu od 13.273,00 eura

Za kapitalna pomoć K.D."Liburnijske vode d.o.o. Ičići" za izgradnju vodovoda planirano je 13.273,00 eura

 

Program 5009 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 151.031,00 eura

1. Za sanaciju odlagališta „Osojnica“ planirano je 83.961,00 eura za kapitalne pomoći,

2. Za provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom planirano je 15.259,00 eura,

3. Za nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 26.545,00 eura za postrojenje i opremu,

4. Za sufinanciranje troškova upravljanja i održavanja sanitarnog odlagališta Osojnica planirano je 25.266,00 eura

 

Program 5010 Javni prijevoz planirano u iznosu od 189.610,00 eura

Za prijevoz putnika u javnom sektoru – KD „Autotrolej“ planirano 189.610,00 eura, ovim programom sufinancira se troškovi mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza na području Općine Lovran

 

Program 5011 Zaštita od požara planirano u iznosu od 246.378,00 eura

1. Za provedbu plana zaštite od požara planirano je 664,00 eura za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije planirano je 190.607,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran putem Područne Vatrogasne zajednice Liburnije planirano je 55.107,00 eura za tekuće donacije

 

Program 5013 Stambeni i poslovni prostori planirano u iznosu od 1.793.745,00 eura

1. Za održavanje stambenog i poslovnog prostora planirano je 130.246,00 eura, ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za tekuće održavanje stambenih i poslovnih nekretnina u vlasništvu Općine Lovran te za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i izgradnju objekata poslovne, društvene, kulturne i sportske namjene

2. Za novi Društveni dom planirano je 1.205.760,00 eura za građevinske objekte, odnosi se na rekonstrukciju postojeće građevine na području bivše vojarne te obuhvaća troškove građevinskih radova, nadzora te usluga upravljanja i administracije projekta, a dovršetak je planiran za lipanj 2023. godinu,

3. Za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano je 26.545,00 eura, 

4. Za kapitalnu pomoć Stubici d.o.o. za uređenje Kina u Lovranu planirano je 33.181,00 eura,

5. Za uređenje izložbenog prostora „Kuća Lovranskog guca“ planirano je 107.240,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, projekt obuhvaća radove na postavljanju sustava za klimatizaciju, unutrašnje uređenje te grafičko oblikovanje oznaka u sklopu provedbe EU projekta Povežimo se baštinom.

6. „Kuća Lovranskog guca“ III. Faza planirano je 87.298,0eura, III obuhvaća troškove sufinanciranje oblikovanja eksponata te edukativne radionice financirane sredstvima Europskog fonda za ruralni razvoj,

7. Projekt Lantina planirano u iznosu od 105.260,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

8. Za obnovu krova zgrade Stari grad 92 planirano je 19.908,00 eura, planiraju se sredstva za sanaciju dotrajalog krovišta u sklopu prinudne uprave. Tijekom 2023. g. sa stanarima se planira utvrditi konačni razdioba troškova i početak sanacije.

9. Za uređenje zgrade dječjeg vrtića u Lovranu planirano je 38.490,00 eura, obuhvaća troškove na rekonstrukciji sustava opskrbe toplom vodom za potrebe vrtićkih skupina i kuhinje te praonice ugradnjom radi osiguranja neprekinute opskrbe tople vode uz postizanje ušteda na potrošnji energije.

10. Za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Lovranu planirano je 39.817,00 eura, obuhvaća rashode namijenjene za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u sklopu objekta HNK Lovran.

 

Program 5014 Poticaje i razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 37.506,00 eura

1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 6.635,00 eura, 

2. Za razvoj obrtništva – Udruženje obrtnik planirano je 3.450,00 eura za tekuće donacije,

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 4.778,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

4. Za poticanje razvoj malog poduzetništva – sufinanciranje poslovanja planirano je 4.600,00 eura za tekuće donacije,

5. Za poticanje razvoja malog poduzetništva – poticanje zapošljavanja planirano je 5.300,00 eura za tekuće donacije

6. Za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planirano je 2.654,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

7. Za Lokalnu akcijsku grupu Tera Liburna planirano je 1.994,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

8. Za Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu „Vela Vrata“ Cres - LAGUR planirano je 1.327,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

9. Kapitalna pomoć trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. planirano u iznosu od 3.318,00 eura,

10. Za revitalizaciju pitomog kestena Maruna planirano je 3.450,00 eura.

   

Program 5015 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 6.237,00 eura 

1. Za provedbu mjere zaštite i spašavanja planirano je 1.327,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za djelatnost Gorske službe spašavanja planirano je 2.256,00 eura za tekuće donacije,

3. Za prevenciju kriminaliteta na području Liburnije planirano je 2.654,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna.

 

Program 5016 Proširenje groblja planirano u iznosu od 79.634,00 eura 

Za proširenje groblja u Lovranu planirano je 79.634,00 eura za građevinske objekte

 

Program 5020 Prometna infrastruktura planirano u iznosu od 49.771,00 eura

Za kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste PGŽ-spoj na tunel Učka planirano je 49.771,00 eura. Općina Lovran sufinancirat će izradu projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole i izgradnje buduće spojne ceste Dobreć – Lovran, koja će na čvoru Dobreć biti spoj na budući puni profil autoceste A8 (autocesta Matulji – tunel Učka), za koje namjene je potpisan sporazum između Županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije, Grada Opatije, Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga. Za izgradnju spojne ceste Ministarstvo pomorstva, prometa i  infrastrukture tražit će europsko financiranje. Izvjesno je da će projekt gradnje nove ceste dobiti europska sredstva jer ima za cilj rasterećenje prometa. Nova obilaznica Opatije i zapadnog dijela Primorsko-goranske županije rasteretit će postojeću državnu cestu (Novu cestu) kroz Opatiju.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!