*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Lovran za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu   

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vodič za građane za 2024. godinu. 

U njemu je prikazano na koji način Općina Lovran prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici https://lovran.hr/. 

Nastavljamo sa ulaganjem u komunalne projekte. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

Ulažemo u prometnu infrastrukturu kroz rekonstrukciju ceste za žičaru u Medveji, rekonstrukciju spojne ceste Medveja - Kali, spojne ceste ulice Brajdice i ulice Rezine, izgradnju nerazvrstane ceste 138, te održavanjem prometnih površina i puteva.

Kako bismo našu Općinu učinili što ljepšom i ugodnijom za život nastavljamo s uređenjem obalnog puta Lovran, uređenjem javih i zelenih površina, uređenjem Parka hrvatskih branitelja, uređenjem dječjih igrališta kao i drugih javnih površina od značaja za našu općinu i naše stanovnike.

Nastavljamo s izgradnjom i modernizacijom javne rasvjete u naselju Lovranska Draga, naselju Medveja, naselju Lignja, naselju Tuliševica i Lovranu, u cilju smanjenja troškova električne energije kao i zaštite okoliša.

Dio projekata koji se žele realizirati jesu obnova krova zgrade Stari grad 92, uređenje zgrade dječjeg vrtića u Lovranu, uređenje nogometnog igrališta i pomoćnog nogometnog igrališta u Lovranu, proširenje groblja u Lovranu i dr.

Iznimno nam je bitno ulaganje u obrazovanje, stoga smo našim studentima i učenicima osigurali stipendije. Sufinanciramo prijevoz učenika i školske marende te boravka učenika u produženom boravku. Dodjeljujemo pomoći za nabavu školskih udžbenika i nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju i rezultate na natjecanjima. Želimo našim učenicima priuštiti sve potrebno kako bi se bezbrižno školovali i obrazovali.

Za svako novorođeno dijete osigurali smo naknadu u iznosu 700,00 eura, sufinanciramo prehranu djece u vrtiću i prehranu dojenčadi do navršene jedne godine života djeteta, te logopeda.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći za prehranu i higijenske potrepštine, sufinanciramo javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika, te pomoći umirovljenicima.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. Izdvojili sredstva za razna događanja i manifestacije koje se održavaju na području naše Općine, kao što Dan Općine Lovran, Marunada, Advent u Lovranu, Festival svjetlosti, Festival pokreta i druge manifestacije.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2024. godini. Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2024. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Lovran za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu provodi se od 15.11.2023. do 15.12.2023. godine, više o tome možete pronaći OVDJE.

 

Načelnik Općine Lovran

Bojan Simonič, mag.oec.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lovran za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 


Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 4.677.771,00
Prihodi od poreza 2.124.794,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 304.542,00
Prihodi od imovine 598.013,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.127.511,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 509.480,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 13.431,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.025.047,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.025.047,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Ukupno 0,00

I. OPIS OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici Općine Lovran za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.702.818,00 eura

 

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.677.771,00 eura, a čine ih:

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 2.124.794,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak 1.375.530,00 eura i porezi na imovinu 674.132,00 eura, porez na robu i usluge 75.000,00 eura i ostali prihodi od poreza 132,00 eura,
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 304.542,00 eura, od toga:
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna,  planirane su u iznosu 95.004,00 eura i to:
 - pomoći iz proračuna Primorsko goranske županije, za općinske manifestacije u iznosu 1.327,00 eura,

 - pomoći iz Državnog proračuna RH u iznosu od 93.677,00 eura;

 • Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna, planiran je prihod u iznosu 140.636,00 eura, od toga:  pomoć iz Državnog proračuna 59.200,00 eura i pomoć iz proračuna Općine Matulji 81.436,00 eura;
 • Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, planiran je prihod u iznosu 62.929,00 eura za financiranje poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Opatija;
   Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, planirana je pomoć za Projekt Lantina, u iznosu 5.973,00 eura.
 1. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 598.013,00 eura, od toga
 2. Prihodi od financijske imovine, planiran je prihod u iznosu 5.043,00 eura, njegovu strukturu sačinjavaju prihodi od kamata na depozite po viđenju i prihodi od zateznih kamata. Prihode od zateznih kamata planira se realizirati u postupcima prisilne naplate općinskih potraživanja. 
 3.  Prihodi od nefinancijske imovine, planirani su u iznosu 592.970,00 eura, a odnose se na sljedeće prihode:
 • Prihodi od naknade za koncesije, planirani su u iznosu 150.000,00 eura, a isti prihod sačinjavaju:  

- naknade za koncesiju na pomorskom dobru s osnova izdanih koncesijskih odobrenja, u iznosu 130.567,00 eura, 

- naknada za koncesiju na pomorskom dobru (zajednički prihod državnog, županijskog i općinskog proračuna), u iznosu 15.450,00 eura i 

- naknada za koncesiju s osnova obavljanja dimnjačarskih usluga, u iznosu 3.983,00 eura;

 • Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, planirani su u iznosu 336.544,00 eura, a sačinjavaju ih:

- prihodi od najma stanova, planirani su u iznosu 26.544,00 eura,  

- prihodi od zakupa poslovnog prostora, planirani su u iznosu 260.000,00 eura i 

- prihodi od zakupa javnih površina, planirani su u iznosu 50.000,00 eura;

 • Naknada za korištenje nefinancijske imovine, planiran je prihod u iznosu 97.800,00 eura, od toga planiran je prihod od spomeničke rente u iznosu 80.000,00 eura i prihod od naknade za korištenje nefinancijske imovine s osnove korištenja prava puta u iznosu 17.800,00 eura;
 •  Naknade za ceste, planiran je prihod od naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta u iznosu 6.636,00 eura;
 • Ostali prihodi od nefinancijske imovine, planiran je prihod u iznosu 1.990,00 eura, planirani  prihod u cijelosti se odnosi na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.127.511,00 eura, od toga

 • Upravne i administrativne pristojbe, planirane su u iznosu 77.653,00 eura, od toga 

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade (općinske upravne pristojbe), planirane su u iznosu 663,00 eura,

- ostale upravne pristojbe (prihodi od prodaje državnih biljega), planirane su u iznosu 1.990,00 eura,

- ostale pristojbe i naknade (prihod od turističke pristojbe), planirane su u iznosu 75.000,00 eura.

 • Prihodi po posebnim propisima, planirani su u iznosu 33.025,00 eura, a planirani prihod odnosi se na:

- prihod od vodnog gospodarstva (prihod od vodnog doprinosa), planiran je u iznosu 1.327,00 eura,

- prihod od doprinosa za šume, planiran je u iznosu 2.500,00 eura,

- ostali nespomenuti prihodi, planirani su u iznosu 29.198,00 eura, a sačinjavaju ih: prihodi od naplaćene naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, u iznosu 1.327,00 eura, prihodi od naknade za štetu na općinskoj imovini po zaključenim policama osiguranja imovine, planirane u iznosu 2.654,00 eura i prihodi od naplaćene cijene karte u javnom prigradskom cestovnom prometu, namijenjen razvoju KD Autotrolej d.o.o., odnosno za nabavu novih autobusa, planiran u iznosu 25.217,00 eura,

Komunalni doprinos i komunalna naknada, planiran je prihod u iznosu 1.016.833,00 eura, od toga:
- Komunalni doprinos – prihod je planiran u iznosu 396.833,00 eura, planira se njegova realizacija s temelja izdanih građevinskih dozvola u prethodnoj godini, kao i broja novo podnesenih zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole. 

- Komunalna naknada, prihod je planiran u iznosu 620.000,00 eura, planirana visina prihoda temelji se na proširenju obuhvata obveznika komunalne naknade, provođenju postupaka prisilne naplate potraživanja za komunalnu naknadu te povećanju obveze za poslovne subjekte koji obavljaju hotelsku djelatnost, zbog povećanog ukupnog prihoda hotelijera s temelja kojeg se utvrđuje obveza za komunalnu naknadu.

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija planirani su u iznosu 509.480,00 eura

 • Prihodi od pruženih usluga, planirani su u iznosu 30.000,00 eura, prihod sačinjavaju:

- naknada koja pripada Općini Lovran za preuzete poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda u iznosu 25.000,00 eura. Općina Lovran zaključila je s Hrvatskim vodama - pravnom osobom za upravljanje vodama, Ugovor o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda, od 19.12.2019.g., s primjenom od 01. siječnja 2020.g. Navedenim Ugovorom propisano je da Općini Lovran pripada naknada od 10% na iznos naknade za uređenje voda koji Općina Lovran uplati Hrvatskim vodama,

- prihodi od sponzorstva i pokroviteljstva u iznosu 5.000,00 eura,

Tekuće donacije, planiran je prihod u iznosu 1.327,00 eura, planirani su prihodi od donacija  pravnih osoba za manifestaciju Marunada,
Kapitalne donacije, planiran je prihod od kapitalnih donacija u iznosu 478.153,00 eura, kapitalna donacija u cijelosti se planira namijeniti za izgradnju nerazvrstane ceste: Nerazvrstana cesta 138..
 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 13.431,00 kn

 

Ostali prihodi, planiran je prihod od ostalih prihoda u iznosu 13.431,00 eura, s temelja povrata u proračun za rashode po provedenim natječajima za prodaju imovine (geodetske usluge, procjena imovine), povrati u proračun za rashode sudskih postupaka i plaćenih usluga odvjetnika u tim postupcima, troškovi provedenih ovrha i za plaćene troškove za izdavanje rješenja za naknadu za uređenje voda za Hrvatske vode.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.025.047,00 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, planirani su u iznosu 1.025.047,00 eura, a čine ih:

 • Prihodi od prodaje stambenih objekata, planiran je prohod u iznosu 811.945,00 eura, a odnosi se na prihode od obročne prodaje stanova po ugovorima o kupnji stana na kojima je postojalo stanarsko pravo i na prihode od prodaje stanova koji nisu nastanjeni pa se mogu ponuditi na prodaju,
 • Prihodi od prodaje poslovnih objekata, planiran je prihod od prodaje poslovnih objekata u iznosu 195.102,00 eura, planira se prodaja poslovnih prostora zakupcima poslovnih prostora koji u istima obavljaju poslovnu djelatnost po odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora.

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 3.951.060,00
Rashodi za zaposlene 473.952,00
Materijalni rashodi 1.654.098,00
Financijski rashodi 8.538,00
Subvencije 236.015,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 988.804,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 188.883,00
Ostali rashodi 400.700,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.616.628,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 186.081,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.265.398,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 165.149,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 99.543,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 99.543,00
Vlastiti izvori 35.587,00
Rezultat poslovanja 35.587,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lovran za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.702.818,00 eura

 

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 3.951.060,00 eura, a sačinjavaju ih:

1. Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu od 473.952,00 eura, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 373.182,00 eura, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 38.290,00 i doprinose na plaće u iznosu od 62.480,00 eura. U rashodima za zaposlene planirane su plaće i naknade za zaposlenike u tijelima općinske uprave i plaća općinskog načelnika

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.654.098,00 eura, od toga:

 • naknade troškova zaposlenima, planirani su u iznosu 17.910,00 eura, 
 • rashodi za materijal i energiju, planirane u iznosu 114.075,00 eura,
 • rashodi za usluge, planirani su u iznosu od 1.405.829,00 eura, a čine ih usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge. Najviša stavka rashoda za usluge su usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje su planirane u iznosu 939.293,00 eura, a odnose se na usluge održavanje zelenih površina, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje građevinskih objekata (stambenih i poslovnih) i održavanje uređaja i opreme. Ostale usluge odnose se na rashode za usluge po manifestacijama (Dan Općine, Karneval, Marunada i ostale manifestacije),
 • naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, planirane su u iznosu od 664,00 eura, 
 • ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirani su u iznosu 115.620,00 eura, a čine ih naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade i troškovi sudskih postupaka,

3. Financijski rashodi, planirani su u iznosu od 8.538,00 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove, koji su planirani u iznosu 1.770,00 eura te ostale financijske rashode – bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate, koji su planirani u iznosu 6.768,00 eura;

4. Subvencije planirane su u iznosu od 236.015,00 eura, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 232.034,00 te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 3.981,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 988.804,00 eura od toga pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.618,00 eura, kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 30.268,00 eura, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 953.918,00 eura i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 36.479,00 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 188.883,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 400.770,00 eura, od toga tekuće donacije u novcu u iznosu od 302.103,00 eura, tekuće donacije u naravi u iznosu 2.123,00 eura,  rashodi za naknadu štete u iznosu 1.327,00 eura, izvanredni rashodi – proračunska zaliha u iznosu od 8.000,00 eura i kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 87.217,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.616.628,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 186.081,00 eura u kojem je predviđena kupnja zemljišta u iznosu 185.816,00 eura i kupnja licenci u iznosu od 265,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine koji su planirani u iznosu 1.265.398,00 eura, od toga građevinski objekti 1.158.218,00 eura, postrojenje i oprema 45.000,00 eura, prijevozna sredstva 23.000,00 eura, nematerijalna proizvedena imovina 39.180,00 eura, ulaganja u računalne programe planirano u iznosu od 6.000,00 eura i umjetnička, literarna i znanstvena djela planirano u iznosu 33.180,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 165.149,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 99.543,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, planirana je otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu 99.543,00 eura.

 

Rezultat poslovanja

Planira se da će Općina Lovran u 2023. godini ostvariti manjak prihoda u iznosu -35.587,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

 • Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
 • Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
 • Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
 • Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
 • Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
 • Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.
 • Proračun Općine Lovran sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 
RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 01005 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Program 1000 Predstavnička vlast
Program 1001 Nacionalne manjine
GLAVA 01010 AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Program 1002 Izvršno tijelo
Program 1003 Program manifestacija i obljetnica
Program 1004 Potpore od posebnog značaja
GLAVA 01015 MJESNI ODBORI
Program 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINANCIJE I PRORAČUN
GLAVA 03005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINANCIJE I PRORAČUN
Program 2000 Predškolski odgoj i školstvo
Program 2001 Kultura
Program 2002 Javne potrebe u kulturi
Program 2003 Javne potrebe u sportu
Program 2004 Socijalna skrb
Program 2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ
Program 2006 Zdravstvena zaštita
Program 3000 Poslovanje općinske uprave
RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE
GLAVA 04005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE
Program 5000 Prostorno i urbanističko planiranje
Program 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture
Program 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte
Program 5003 Nerazvrstane ceste
Program 5004 Uređenje javnih površina
Program 5005 Javna rasvjeta
Program 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije
Program 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanit.kanaliz.)
Program 5008 Opskrba pitkom vodom
Program 5009 Gospodarenje otpadom
Program 5010 Javni prijevoz
Program 5011 Zaštita od požara
Program 5013 Stambeni i poslovni prostori
Program 5014 Poticanje i razvoj gospodarstva
Program 5015 Zaštita i spašavanje
Program 5016 Proširenje groblja
Program 5020 Prometna infrastruktura

 


II. OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 010 PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 286.840,00 EURA

GLAVA 01005 AKTIVNOST OPĆINSKOG VIJEĆA PLANIRANA U IZNOSU OD 61.279,00 EURA

 

Program 1000 Predstavnička vlast planirano u iznosu 59.779,00 eura

1. Naknade za rad Općinskog vijeća i radnih tijela planirane su u iznosu od 27.871,00 eura, stalne naknade za rad predstavničkog tijela, prisustvovanja sjednicama općinskog vijeća Općine Lovran te naknade za prisustvovanje sjednicama radnih tijela,

2. Za potpore političkim strankama planirano je 17.074,00 eura, osigurana su sredstva za financiranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Lovran, a temeljem posebne odluke koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Lovran,

3. Za međunarodnu, regionalnu i tuzemnu suradnju planirano je 13.500,00 eura, podrazumijeva održavanje i uspostavljanje međugradske, međunarodne i međuregionalne suradnje, radi jačanja gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza te nastavak suradnje s gradovima prijateljima. Ujedno obuhvaća i aktivnosti vezane za organizaciju prijemnih i uzvratnih susreta međunarodnog, međuregionalnog i međugradskog karaktera. Pored navedenog ova aktivnost uključuje i protokolarnu reprezentaciju, te nabavke protokolarnih poklona i suvenira,

4. Za javna priznanja Općine Lovran planirano je 1.334,00 eura, za nagrade za životno djelo i imenovanja počasnih građana.

 

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog i ostalih tijela, protokolarnih aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, priznanje građanima za doprinos zajednici.

Pokazatelj uspješnosti:  Razina i kvaliteta te postotak ostvarenja programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života, prepoznatljivost zajednice unutar i van granica Republike Hrvatske.

 

Program 1001 Nacionalne manjine planirano u iznosu od 1.500,00 eura

Za Vijeće talijanske nacionalne manjine planirano je 1.500,00 eura, planiraju se aktivnosti u svezi programom rada talijanske nacionalne manjine. Aktivnost vijeća talijanske nacionalne manjine podrazumijeva troškove i naknade za rad Vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Lovran.

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog i ostalih tijela, sudjelovanje talijanske nacionalne manjine u javnom životu Općine Lovran.

Pokazatelj uspješnosti:  zadovoljstvo pripadnika talijanske nacionalne manjine u svakodnevnom životu zajednice, sudjelovanje u radu JLS, kulturološka raznolikost

 

GLAVA 01010 AKTIVNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 215.053,00 EURA

 

Program 1002 Izvršno tijelo planirano u iznosu od 51.497,00 eura

1. Naknade za rad izvršnog tijela planirane su u iznosu od 3.318,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 8.000,00 eura za izvanredne rashode,

3. Sredstva pomoći za elementarne nepogode planirana su u iznosu 6.635,00 eura, 

4. Za promidžbu Općine i informiranje planirano je 28.544,00 eura,

5. Za pokroviteljstva planirano je 5.000,00 eura.

 

Cilj: Osiguranje rada izvršnog tijela i radnih tijela izvršnog tijela, vidljivost i transparentnost rada, obavještavanje građana, pomoć građanima u slučaju nepogoda, sudjelovanje u događanjima od značaja za Općinu Lovran

Pokazatelj uspješnosti: Postotak ostvarenja programa, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, povećana razina upoznatosti građana sa radom Općine i donesenim odlukama, više događanja koji se odvijaju na području Općine Lovran sa dobrom posjećenošću.

 

Program 1003 Program manifestacija i obljetnica planiran u iznosu od 142.985,00 eura

1. Za Dan općine Lovran planirano je 9.290,00 eura,

2. Za Karneval planirano je 24.600,00 eura,

3. Za Marunadu planirano je 61.899,00 eura,

4. Za manifestacije sufinancirane od Općine Lovran planirano je 18.925,00 eura,

5. Za Advent u Lovranu planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge,

6. Za Festival svjetlosti planirano je 14.290,00 eura za rashode za usluge,

7. Za festival pokreta planirano je 3.981,00 eura.

 

Cilj: održati tradiciju, potaknuti što više društvenih zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza, povećati posjećenost Lovrana i raznovrsnost ponude i izvan ljetnih mjeseci, povećati vidljivost i promociju Općine Lovran.

Pokazatelj uspješnosti:  Razina i kvaliteta te postotak ostvarenja programa,  zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života, povećanje posjećenosti od strane turista, cjelogodišnji turizam, povećanje broja noćenja temeljem organiziranih kulturnih i zabavnih manifestacija, raznovrsnost kulturnog i društvenog života.

                      

Program 1004 Potpore od posebnog značaja planirane u iznosu od 20.571,00 eura

1. Za potpore udrugama od posebnog značaja za razvoj zajednice – javni poziv planirano je 12.608,00 eura, planira se provesti niz aktivnosti koje bi trebale doprinijeti kvalitetnijem razvoju civilnog društva,

2. Za potpore malih vrijednosti planirano je 7.963,00 eura, dodjeljuju se sredstva po javnom pozivu za manje pojedinačne projekte, a ovisno o područjima-sport, obrazovanje i kultura, civilno društvo i socijalna skrb.

 

Cilj:  socijalna uključenost najosjetljivijih skupina u društvu, promicanje ljudskih prava, zaštita i unaprjeđenje okoliša, zaštita životinja i ostala područja djelovanja usmjerena na unapređenje društvene zajednice u cjelini.

Pokazatelj uspješnosti:  Realizirani programi rada, realizacija projekata/programa za senzibiliziranje javnosti, veća suradnja sa svim relevantnim ustanovama i drugim društvenim akterima, povećane kompetencije članova udruga s područja Općine Lovran.

 

GLAVA 01015 MJESNI ODBORI PLANIRNI U IZNOSU OD 10.508,00 EURA

 

Program 4000 Redovne aktivnosti mjesnih odbora planirane u iznosu od 10.508,00 eura

1. Za poslovanje MO Lovranšćina planirano je 2.627,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za poslovanje MO Medveja planirano je 2.627,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Za Poslovanje MO Bahova planirano je 2.627,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

4. Za poslovanje MO Rezine planirano je 2.627,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja.

 

Cilj: Uključivanje stanovnika u rad JLS, bolja povezanost i informiranost o potrebama stanovništva na područjima mjesnih odbora.

Pokazatelj uspješnosti: Realizirani programi rada mjesnih odbora, zadovoljstvo stanovništva, bolja i lakša komunikacija sa stanovništvom.

 

RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, FINANCIJE I PRORAČUN U IZNOSU OD 1.942.232,00 EURA

GLAVA 03005 Upravni odjel za društvene djelatnosti, financije i proračun planirano u iznosu od 1.942.232,00 eura

 

Program 2000 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 724.656,00 eura

1. Za sufinanciranje O.Š. „V.C. Emina“ planirano je 40.825,00 za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za stipendiranje učenika i studenata planirano je 37.560,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirano je 5.981,00 eura za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4.  Za smještaj djece u ostale vrtiće na području PGŽ planirano je 2.655,00 eura za rashode za usluge,

5.  Za sufinanciranje Dječjeg vrtića na području Općine Lovran planirano je 603.700,00 eura za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

6. Za sufinanciranje školskih marendi i boravka učenika u produženom boravku planirano u iznosu od 18.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7.  Pomoć za nabavu školskih udžbenika planirana je u iznosu od 13.945,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za nagrade učenicima za uspjeh u obrazovanju i rezultate na natjecanjima planirano je 1.990,00 eura.

 

Cilj: u potpunosti zadovoljiti propisane standarde odgovarajućom opremom na osnovi plana i programa škole i školskog kurikuluma. Postići opremljenost po pedagoškim standardima. Bolji uvjeti rada i učenja, postizanje standarda odgoja i obrazovanja na razini dostatnoj potreba učenika i njihovih roditelja, stvaranje jednakih mogućnosti odgoja i obrazovanja za svu djecu, posebice za djecu s teškoćama u razvoju, osiguranje potpore za prijevoz studenata te stipendije izvrsnim učenicima i studentima, povećanje standarda objekata osnovnoškolskog obrazovanja, posebice kroz nabavku opreme i ulaganja u imovinu, razvijanje posebnih talenata, kreativnosti, sposobnosti i radnih navika, organizacija nastavnih i izvannastavnih aktivnosti za učenike, uključivanje učenika osnovnih škola u razne sportske aktivnosti te aktivnosti vezane uz ekologiju i prirodu, povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema te zadovoljstva učenika u školi. Motivacija njihovih učitelja i nastavnika, zaposlenim roditeljima pružiti mogućnost zbrinuti djecu u školi pod stručnim nadzorom; omogućavanje učenicima od I. do IV. razreda obaviti svoje školske obveze uz pomoć učitelja nakon nastave.

Cilj sufinanciranja Umjetničke škole Matka Brajše Rašana je omogućavanje djeci da steknu osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje u mjestu u kojem žive. 

Cilj programa redovnog predškolskog odgoja je da radom i zalaganjem stručnih odgajatelja, u skladu sa suvremenim metodologijama i spoznajama, organizira život i rad djece, na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Razvoj i unaprjeđenje djelatnosti predškolskog odgoja kroz provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Pedagoškim standardima.

Pokazatelj uspješnosti: Veće zadovoljstvo roditelja i lokalne zajednice, povećanje razine znanja učenika, realizacija aktivnosti koje su utvrđene nastavnim planom i programom, a koje se odnose na boravak djece u školi po završetku redovite nastave, povećan broj učenika uključenih u sportske aktivnosti. Osnovna škola opremljena je na način da udovoljava propisanim standardima te potrebama i zahtjevima struke, rezultati natjecanja na međugradskoj, županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini, doprinos ka primjerenijoj socijalnoj integraciji. Velik je broj djece polaznika glazbene škole.

 

Program 2001 Kultura planirano u iznosu od 113.699,00 eura

1. Za sufinanciranje Gradske knjižnice Grada Opatije planirano je 46.626,00 eura za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za izdavanje Lovranskog lista planirano je 23.000,00 eura za rashode za usluge,

3. Za održavanje javnog sata planirano je 1.858,00 eura za rashode za usluge,

4. Za programe i manifestacije u kulturi planirano je 42.215,00 eura.

 

Cilj:  Stručno i kontinuirano obavljanje knjižnične i nakladničke djelatnosti te unapređenje rada kulturne ustanove (knjižnice) koja doprinosi kvaliteti kulturnog života građana. Zadovoljenje intelektualnih i kulturnih potreba građana i turista. Nabava knjižnične građe i  odgovarajuća tehnička opremljenost knjižnice. Djeci i mladima  približiti knjižnični prostor kao mjesto privlačnih sadržaja. Povećanje kulturne i turističke ponude Općine Lovran. Očuvanje čakavskog narječja i upoznavanje što šire populacije s istim, međunarodno povezivanje, međunarodna vidljivost.

Pokazatelj uspješnosti: Broj članova odnosno posjeta Knjižnici te broj učlanjenja djece i mladih u Knjižnicu. Broj knjižničnih jedinica, povećanje broja posudbe naslova, posjećenost kulturnih događanja i posjetitelja istih, medijska vidljivost, povećanje broja noćenja temeljem organiziranih kulturnih i zabavnih manifestacija, zadovoljstvo građana, ostvarenje novih ideja međunarodne suradnje.

 

Program 2002 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 28.110,00 eura

Za potpore udrugama u kulturi – javni poziv planirano je 28.110,00 eura, Po provedenom javnom pozivu sufinanciraju se programi i aktivnosti udruga u kulturi koji su usmjereni na rad s djecom i mladima, zaštitu očuvanja kulturnih dobara, nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti, muzejsko-galerijskoj djelatnosti i likovnoj umjetnosti, djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i pokreta, filmskoj i glazbenoj djelatnosti, njegovanju običaja i kulturnog nasljeđa, očuvanju čakavskog izričaja i folklora kao i ostale djelatnosti s područja kulture, koje svoje aktivnosti i programe realiziraju na području Općine Lovran.

Cilj: povećanje društvene uključenosti građana, posebice djece i mladih u kulturni život,  povećanje turističke ponude Općine Lovran kroz kulturne aktivnosti te povećanje broja noćenja temeljem organiziranih manifestacija.

Pokazatelj uspješnosti: Povećan broj građana koji sudjeluju i pohađaju kulturne događaje, povećanje raznovrsnosti kulturne i zabavne ponude.

 

Program 2003 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 86.934,00 eura 

1. Za potporu udrugama u sportu – javni poziv planirano u iznosu od 86.270,00 eura, u Lovranu djeluje 11 sportskih udruga, u okviru kojih svoje aktivnosti provode registrirani igrači, ali procjene govore da se rekreativno i pojedinačno sportskim aktivnostima na području Općine Lovran bavi velik broj stanovnika, najviše djece i mladih,

2. Za nagrade sportašima za osvojene medalje na sportskim natjecanjima planirano je 664,00 eura za tekuće donacije.

 

Cilj: Povećanje broja članova sportskih udruga i povećanje društvene uključenosti građana, posebice djece i mladih, obogaćivanje turističke ponude Općine Lovran kroz aktivnosti u sportu te povećanje broja noćenja temeljem organiziranih manifestacija u sportu, učiniti Lovran prepoznatljivim sportskim središtem sa što više sportskih događanja i aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti:  Povećan broj građana koji se bave sportom i sportskom rekreacijom, povećan broj djece i mladih u sportskim aktivnostima i klubovima, prepoznatljivost sportskih uspjeha.

  

Program 2004 Socijalna skrb planirano u iznosu od 128.142,00 eura

1. Za pomoći kućanstvima za stanovanje planirano je 9.954,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za pomoć u kući osobama treće životne dobi planirano je 11.444,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 21.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

4. Za pomoć u novcu obiteljima i pojedincima planirano je 9.954,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

5. Za pomoći u naravi za pogrebne troškove planirano je 1.327,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

6. Za prehranu djece u vrtiću planirano je 1.327,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Za prehranu dojenčadi planirano je 11.945,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

8. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 5.972,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

9. Za prehranu učenika u osnovnoj školi – uvjet prihoda planirano je 800,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

10. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za prehranu i higijenske potrepštine planirano je 11.617,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

11. Za pomoć u naravi – javni prijevoz invalida, dobrovoljnih davatelja krvi i umirovljenika planirano je 4.247,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

12. Za humanitarnu djelatnost Hrvatskog crvenog križa planirano je 11.419,00 eura za tekuće donacije,

13. Za potpore humanitarnim organizacijama i udrugama u socijali – javni poziv planirano je 5.309,00 eura za tekuće donacije,

14. Za pomoć umirovljenicima planirano je 20.500,00 eura za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

15. Za prijevoz pokojnika planirano je 1.327,00 eura za rashode za usluge.

 

Cilj:  zaštita životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, temeljem kriterija propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Lovran, razvoj sustava socijalne skrbi kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga geronto-domaćica putem Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Opatija, socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama, umirovljenicima slabijeg imovnog stanja te financiranje nataliteta.

Pokazatelj uspješnosti:  Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga socijalno najugroženijim skupinama građana, pomoć kućanstvima u podmirivanju troškova; poticanje obrazovanja mladih, smanjenje cijene prijevoza studenata, pomoć sve većem broju obitelji te sustavna briga o djeci i mladima kroz razne aktivnosti.

 

Program 2005 Sufinanciranje zdravstvenog programa Doma zdravlja PGŽ planirano u iznosu od 26.127,00 eura

1. Za sufinanciranje rada turističke ambulante planirano je 1.725,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

2. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za dežurstvo u Rijeci, Cambierijeva 2 planirano je 1.792,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

3. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za palijativnu skrb bolesnika planirano je 3.876,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

4. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ za rad ambulante opće/obiteljske medicine u Lovranu planirano je 14.487,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

5. Za sufinanciranje Doma zdravlja PGŽ nadstandard cijepljenja,  planirano je 4.247,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

 

Cilj: poboljšanje standarda zdravstvene zaštite, poboljšanje uvjeta u zdravstvenim ustanovama, zaštita i unapređenje zdravlja građana svih dobnih skupina. 

Pokazatelj uspješnosti:  Povećanje efikasnosti medicinske pomoći, dostupnost učinkovitih terapija, podizanje svijesti građana o potrebi prevencije bolesti kroz rad udruga u socijali-javni poziv.

 

Program 2006 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 6.636,00 eura

1. Za pomoći djeci s teškoćama u govoru i logopedske vježbe planirano je 3.318,00 eura

2. Preventivni zdravstveni pregledi planirani u iznosu od 3.318,00 eura

 

Cilj: poboljšanje standarda zdravstvene zaštite, dostupniji preventivni pregledi mještanima, povećanje preventive

Pokazatelj uspješnosti: zadovoljstvo građana, prevencija bolesti, informiranje građana.

 

Program 3000 Poslovanje Općinske uprave planirano u iznosu od 827.928,00 eura

1. Za poslovanje Općinske uprave planirano je 687.350,00 eura, obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje, uredski materijal i rashode za usluge (telefonske i druge usluge), objave u sredstvima javnog informiranja i druge rashode vezane za rad Upravnog odjela te drugih troškova poslovanja,

2. Za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela planirano je 16.256,00 eura, aktivnosti vezane za nabave opreme za potrebe upravnih tijela obuhvaćaju nabavu računala, računalne opreme i drugih tehničkih uređaja koji se svake godine obnavljaju po principu zamjene najstarijih uređaja ili uređaja koji više nisu funkcionalni te uređenje informatičke mreže u dijelu uprave (usklađenje s novim Uredbom o uredskom poslovanju), plaćanje višegodišnjih licenci i dr.,

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Lovran planirani su u iznosu od 101.313,00 eura, od toga:

 • Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.770,00 eura za kamate za primljene kredite i zajmove,
 • Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 99.543,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

4. Za nabavu službenog vozila planirano je 23.000,00 eura.

 

Cilj: Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnog odjela u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova. Ujedno, poboljšanje i kontrola rada ustanova i drugih proračunskih korisnika te zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika i službenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Uprave.

Pokazatelj uspješnosti: Učinkovit rad Uprave u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih obveza i obveza preuzetih Kolektivnim ugovorom za zaposlene, ispunjavanje obveza prema drugim propisima. Zadovoljenje potreba građana.

 

RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.438.159,00 EURA

GLAVA 04005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.438.159,00 EURA

 

Program 5000 Prostorno i urbanističko planiranje planirano u iznosu od 48.817,00 eura 

1. Za izradu prostornih planova planirano je 33.180,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

2. Za zavod za prostorno uređenje PGŽ – korištenje informacijskog sustava prostornog uređenja PGŽ planirano je 637,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna,

3. Za nadogradnju GIS sustava planirano je 15.000,00 eura.

 

Cilj: Unaprijediti urbani standard prostornih cjelina i opći standard života na području Lovrana.

 

Program 5001 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 991.800,00 eura

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 258.691,00 eura,

2. Za Održavanje javnih i nerazvrstanih cesta planirano je 137.832,00 eura,

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 116.100,00 eura, 

4. Za održavanje izljeva, hidranata i javnih cisterni planirano je 7.000,00 za rashode za usluge,

5. Za dezinsekciju i deratizaciju planirano je 10.618,00 eura za rashode za usluge,

6. Za nabavu opreme planirano je 10.000,00 eura za postrojenje i opremu,

7. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 65.000,00 eura za rashode za usluge,

8. Za sustav bežičnog interneta planirano je 8.000,00 eura za rashode za usluge,

9. Za održavanje zelenih površina – parkovi i ostale zelene površine planirano je 324.833,00 eura za rashode za usluge,

10. Za čuvanje imovine na javnim površinama planirano je 23.000,00 eura za rashode za usluge,

11. Za veterinarsko higijeničarsku službu planirano je 7.000,00 eura za rashode za usluge,

12. Za aktivnosti na projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture e-Županija planirano je 1.726,00 eura za rashode za usluge,

13. Za aktivnosti na projektu zaštite životinja planirano je 6.000,00 eura, 

14. Za održavanje javnih wc-a planirano je 16.000,00 eura za rashode za usluge.

 

Cilj: cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje standarda komunalnog uređenja, opremljenosti i uređenja naselja.

 

Program 5002 Kupnja zemljišta za kapitalne projekte planirano u iznosu od 50.000,00 eura

Za kupnju zemljišta za buduće kapitalne projekte planirano je 50.000,00 eura za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

 

Program 5003 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 633.241,00 eura

1. Za uris nerazvrstanih cesta Općine Lovran planirano je 1.000,00 eura za građevinske objekte,

2. Za cestu za žičaru u Medveji planirano je 120.816,00 eura, za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva,

3. Za spojnu cestu Medvej-Kali planirano je 20.000,00 eura,

4. Za Spojna cesta ulice Brajdice i ulice Rezine planirano je 13.272,00 eura za građevinske objekte,

5. Za Nerazvrstana cesta 138 planirano je 478.153,00 eura.

 

Cilj: Uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje.

 

Program 5004 Uređenje javnih površina planirano u iznosu od 230.095,00 eura

1. Za uređenje Obalnog puta Lovran planirano je 3.981,00 eura za građevinske objekte,

2. Za uređenje javnih površina uz obalni put planirano je 6.636,00 eura za građevinske objekte,

3. Za izgradnju nogostupa Lovran – Medveja planirano u iznosu od 49.590,00 eura za građevinske objekte,

4. Za uređenje Lovranskih plaža planirano je 19.888,00 eura za građevinske objekte,

5. Za uređenje Parka hrvatskih branitelja planirano je 10.000,00 eura za građevinske objekte,

6. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 10.000,00 eura,

7. Za Izgradnja sustava tehničke zaštite javnih površina i objekata planirano je 30.000,00 eura,

8. Za rekonstrukcija rampe za osobe sa invaliditetom na plaži Medveja planirano je 15.000,00 eura,

9. Za uređenje parkirališta Brajdice planirano je 85.000,00 eura.

 

Cilj: povećati kvalitetu života te društveni i socijalni standard uređenjem javnih površina, sportskih i rekreacijskih sadržaja, parkova te obalnog pojasa.

    

Program 5005 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 17.915,00eura

1. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranskoj Dragi planirano je 1.990,00 eura za građevinske objekte,

2.  Za izgradnju javne rasvjete u Medveji planirano je 1.990,00 eura za građevinske objekte,

3. Za izgradnju javne rasvjete u Lignju planirano je 3.318,00 eura za građevinske objekte,

4. Za izgradnju javne rasvjete u Tuliševici planirano je 2.654,00 eura za građevinske objekte,

5. Za izgradnju javne rasvjete u Lovranu planirano je 7.963,00 eura za građevinske objekte.

 

Cilj: Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti kolne i pješačke prometne infrastrukture.

 

Program 5006 Odvodnja oborinske kanalizacije planirano u iznosu od 50.000,00 eura 

Za izgradnju oborinske kanalizacije planirano je 50.000,00 eura za građevinske objekte.

 

Cilj: Osigurati učinkovit i razvijen sustav odvodnje oborinskih voda radi osiguranja prometovanja, zaštite okoliša i vodotoka od kontaminacije, te sprečavanje erozije tla i nastanka šteta na imovini i komunalnoj infrastrukturi.

 

Program 5007 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (sanitarna kanalizacija) planirano u iznosu od 24.655,00 eura

1. Za sufinanciranje priključka na odvodnju planirano je 2.655,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za izgradnju sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana-glavni kolektor Liganj-Tuliševica planirano je 22.000,00 eura za kapitalne pomoći.

 

Cilj: Zaštita čovjekovog zdravlja sprečavanjem kontakta sanitarnih i pitkih voda

 

Program 5008 Opskrba pitkom vodom planirano u iznosu od 40.000,00 eura

Za kapitalna pomoć K.D."Liburnijske vode d.o.o. Ičići" za izgradnju vodovoda planirano je 40.000,00 eura

 

Program 5009 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 57.494,00 eura

1. Za provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom planirano je 20.000,00 eura,

2.  Za sufinanciranje troškova upravljanja i održavanja sanitarnog odlagališta Osojnica planirano je 37.494,00 eura.

 

Cilj: Osigurati adekvatnu zaštitu okoliša, voda i ljudskog zdravlja te smanjiti količinu odbačenog komunalnog otpada i nerazvrstanog otpada.

 

Program 5010 Javni prijevoz planirano u iznosu od 215.635,00 eura

Za prijevoz putnika u javnom sektoru – KD „Autotrolej“ planirano 215.635,00 eura, ovim programom sufinancira se troškovi mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza na području Općine Lovran.

 

Cilj: Povećati mobilnosti, zaštitu okoliša i smanjiti štetne emisija stakleničkih plinova u prometu te povećati kvalitetu života stanovnika Općine Lovran.

 

Program 5011 Zaštita od požara planirano u iznosu od 283.776,00 eura

1. Za provedbu plana zaštite od požara planirano je 664,00 eura za tekuće donacije,

2. Za sufinanciranje javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije planirano je 228.005,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lovran putem Područne Vatrogasne zajednice Liburnije planirano je 55.107,00 eura za tekuće donacije.

 

Cilj: Zaštititi osobe i imovinu od štetnih djelovanja požara, otkloniti opasnosti od nastanka požara, učinkovito gasiti i spriječiti širenje požara, te spriječiti i smanjiti štetne posljedice požara.

 

Program 5013 Stambeni i poslovni prostori planirano u iznosu od 479.098,00 eura

1. Za održavanje stambenog i poslovnog prostora planirano je 145.087,00 eura, ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za tekuće održavanje stambenih i poslovnih nekretnina u vlasništvu Općine Lovran te za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i izgradnju objekata poslovne, društvene, kulturne i sportske namjene,

2. Za dodatna ulaganja u građevinske objekte, planirano je 125.149,00 eura,

3. Za obnova krova zgrade Stari grad 92, planirano je 19.908,00 eura, 

4. Za Uređenje zgrade dječjeg vrtića u Lovranu planirano je 40.000,00 eura,

5. Za Uređenje nogometnog igrališta u Lovranu planirano je 25.000,00 eura,

6. Za uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Lovranu planirano je 74.000,00 eura,

7. Za uređenje školskih igrališta planirano je 40.000,00 eura,

8. Za održavanje sportskih objekata planirano je 9.954,00 eura.

 

Cilj: Unaprijediti dostupnost društvenih, kulturnih i sportskih sadržaja u Lovranu, povećati vrijednost, vijek trajanja i tržišni potencijal nekretnina u vlasništvu Općine Lovran, te smanjiti troškove održavanja i utroška energije.

 

Program 5014 Poticaje i razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 33.582,00 eura

1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 6.635,00 eura, 

2. Za razvoj obrtništva – Udruženje obrtnik planirano je 3.500,00 eura za tekuće donacije,

3. Za poticanje gospodarstva planirano je 4.122,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,

4. Za poticanje razvoj malog poduzetništva – sufinanciranje poslovanja planirano je 7.900,00 eura za tekuće donacije,

5. Za poticanje razvoja malog poduzetništva – poticanje zapošljavanja planirano je 2.000,00 eura za tekuće donacije

6. Za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planirano je 2.654,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

7. Za Lokalnu akcijsku grupu Tera Liburna planirano je 1.994,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

8. Za Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu „Vela Vrata“ Cres - LAGUR planirano je 1.327,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

9. Za revitalizaciju pitomog kestena Maruna planirano je 3.450,00 eura.

 

Cilj: Povećanje zaposlenosti, razvoj poslovanja te gospodarskih i poljoprivrednih aktivnosti na području Općine Lovran.

 

Program 5015 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 6.981,00 eura 

1. Za provedbu mjere zaštite i spašavanja planirano je 1.327,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za djelatnost Gorske službe spašavanja planirano je 3.000,00 eura za tekuće donacije,

3. Za prevenciju kriminaliteta na području Liburnije planirano je 2.654,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna.

 

Cilj: Povećati sigurnost građana na području Općine Lovran.

 

Program 5016 Proširenje groblja planirano u iznosu od 248.783,00 eura 

Za proširenje groblja u Lovranu planirano je 248.783,00 eura za građevinske objekte.

 

Cilj: Osigurati adekvatne kapacitete za isporuku komunalne usluge.

 

Program 5020 Prometna infrastruktura planirano u iznosu od 26.287,00 eura

1. Za kapitalnu pomoć Općini Matulji za izgradnju ceste za Osojnicu planirano je 16.287,00 eura,

2. Za Kapitalnu pomoć Županijskoj upravi za ceste PGŽ-spoj na tunel Učka planirano je 10.000,00 eura.

 

Cilj: Povećanje prometne povezanosti Općine Lovran.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.