*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Lopar za 2024. godinu


Poštovani mještani Općine Lopar,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lopar prikuplja i raspoređuje sredstva za aktivnosti koje su od važnosti za naše mještane. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-lopar.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Vodič za građane.

I u 2024. godini radimo  na infrastrukturnim i razvojnim projektima jer svi ti investicijski projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našoj općini. Ceste su jedna od temeljnih komunalnih infrastruktura te važan čimbenik gospodarskog i svakog drugog razvoja, stoga je planirana izgradnja nerazvrstanih cesta, kao i održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja i opremanje sportske dvorane, izgradnja i opremanje dvoranskog trga, obnova školske zgrade i igrališta, kupnja zemljišta, uređenje platoa, izgradnja nogostupa i izgradnja spomenika braniteljima Domovinskog rata. Osim u izgradnju, znatan dio novca smo izdvojili u održavanje komunalne infrastrukture, stoga i ove godine nastavljamo s  održavanjem javnih površina, nabavom urbane opreme, održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanjem javne rasvjete, groblja i mrtvačnice.

Projekt koji nam je od velike važnosti je izgradnja dječjeg vrtića za koji smo osigurali 1.000.000,00 eura kojim želimo našim najmlađim stanovnicima osigurati što bolje uvjete za odgoj, obrazovanje i igru. Izgradnjom vrtića otvara se i mogućnost novih zapošljavanja zbog povećanja kapaciteta i broja djece u grupama.

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva; podržavamo naše studente i učenike te isplaćujemo učeničke i studentske stipendije, sufinanciramo prijevoz učenika i studenata. Program produženog boravka u cijelosti financiramo te financiramo boravak djece u Dječjem vrtiću Rab u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni za korisnike s prebivalištem u Loparu.

Nastavljamo s isplatama naknada za novorođenčad, s pomoćima za socijalno ugrožene, poklonima za sv. Nikolu, prigodnim nagradama umirovljenicima, sufinanciranjem pogrebnih troškova obiteljima pokojnika, sufinanciranjem troškova stanovanja kao i s pomoći u kući, sufinanciranjem troškova polaganja vozačkog ispita za mlade te potporama za razvoj poduzetništva.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za protupožarnu zaštitu, civilnu zaštitu i sufinanciranje HGSS –a.

Kultura i tradicije od iznimne nam je važnosti, stoga potičemo kulturne aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga i manifestacija.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga  dio novca ulažemo u sufinanciranje reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane. U proračunu za 2024. godinu osigurali smo sredstva za deratizaciju i dezinsekciju kako bismo spriječili nastanak i širenje zaraznih bolesti te za sterilizaciju kućnih ljubimaca.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lopar za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                    
Proračunski korisnici:

 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Proračunski korisnik Općine Lopar je Centar za kulturu i sport Lopar.

 

Zakoni i sankcije:

  
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 3.619.097,92
Prihodi od poreza 1.144.550,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.396.000,00
Prihodi od imovine 202.147,92
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 862.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 12.300,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.100,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 550.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 550.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00
Vlastiti izvori 600.000,00
Vlastiti izvori 600.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi  Općine Lopar  za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.769.097,92  eura

 

PRIHODI 

Prihodi poslovanja Općine Lopar za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.619.097,92 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.144.550,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.396.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 202.147,92 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 862.000,00 eura , prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 12.300,00 eura i   Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.100,00 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 550.000,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 1.000.000,00 eura za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

 

Vlastiti izvori planirani u iznosu od 600.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.472.735,92
Rashodi za zaposlene 304.600,00
Materijalni rashodi 1.255.707,92
Financijski rashodi 21.220,00
Subvencije 35.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 196.605,66
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 125.077,00
Ostali rashodi 534.525,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.680.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.010.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 310.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 360.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 616.362,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 616.362,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lopar za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.769.097,92 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Lopar za 2024. godinu planirani u iznosu od  2.472.735,92  eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 304.600,00 eura;

2.Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.255.707,92 eura;

3.Financijski rashodi planirani su u iznosu od 21.220,00 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 35.000,00 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 196.605,66 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 125.077,00  eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 534.525,34 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.680.000,00 eura za; 

1.Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 2.010.000,00 eura,

2. Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 310.00,00 eura,

3. Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 360.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano je u iznosu od 616.362,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Lopar sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 01001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1001 Aktivnosti predstavničkog tijela
 Program 1002 Aktivnosti izvršnog tijela
Program 1003 Izbori
RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV
GLAVA 02104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV 
Program 2101 Javna uprava i administracija
Program 2102 Atmosferske vode
Program 2103 Javne površine
Program 2104 Nerazvrstane ceste
Program 2105 Javna rasvjeta
Program 2106 Groblje
Program 2107 Mrtvačnica
Program 2108 Sorinj
Program 2109 Sportska dvorana i trg
RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 02205 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 2201 Odgoj i obrazovanje
Program 2202 Promicanje kulture
Program 2203 Oglašavanje
Program 2204 Razvoj sporta i rekreacije
Program 2205 Razvoj civilnog društva
Program 2206 Zdravstvo
Program 2207 Veterinarstvo
Program 2208 Socijalna skrb
Program 2209 Zaštita osoba s invaliditetom
Program 2210 Crveni križ
Program 2211 Zaštita i spašavanje
Program 2212 Pomorsko dobro
Program 2213 Prostorno planiranje
 Program 2214 Poduzetništvo
RAZDJEL 030 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR
GLAVA 03003  CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR 
Program 3001 Centar za kulturu i sport Lopar                                                                                                                                                                                                         

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD  162.414,00 EURA

 

Program 1001 Aktivnosti predstavničkog tijela planirane u iznosu od 26.564,00 eura

· Sredstva za rad predstavničkog tijela planirana u iznosu od 10.632,00 eura, 

· Za objavu akata planirano je 8.000,00 eura,

· Za godišnje nagrade planirano je 4.000,00 eura,

·Sredstva za financiranje političkih stranaka planirana u iznosu od 1.932,00 eura,

· Za održavanje računalne opreme planirano je 2.000,00 eura .

 

Program 1002 Aktivnost izvršnog tijela planirano je u iznosu od 117.350,00 eura

· Rashodi za dužnosnike planirani u iznosu od 34.950,00 eura,

·Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.700,00 eura, 

·Za informiranje građana planirano je 28.900,00 eura, 

·Za protokol planirano je 16.500,00 eura, 

·Za proslave i pokroviteljstva planirano je 22.500,00 eura, 

·Za savjet potrošača planirano je 800,00 eura, 

·Za proračunske zalihe planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1003 IZBORI planirani u iznosu od 18.500,00 eura

Za provedbu izbora planirano je 18.500,00 eura.

 

RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV PLANIRANO U IZNOSU OD 2.375.791,36 EURA

GLAVA 02104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV PLANIRANO U IZNOSU OD 2.375.791,36 EURA

 

Program 2001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 337.220,00 eura

·Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 214.450,00 eura, 

·Materijalni rashodi planirani u iznosu od 89.400,00 eura, 

· Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.320,00 eura, 

· Rashodi po sudskim presudama planirani u iznosu od 7.000,00 eura

·Za službeno vozilo planirano je 7.050,00 eura, 

·Za najam opreme (najam fotokopirnog uređaja) planirano je 2.000,00 eura,

· Za nabavu  opreme planirano je 8.000,00 eura, 

·Ulaganje u računalne programe planirano je u iznosu od 5.000,00 eura .

 

Program 2102 Atmosferske vode planirane u iznosu od 5.976,25 eura

Za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda planirano je 5.976,25 eura za odvodnju atmosferskih voda.

 

Program 2103  Javne površine planirano u iznosu od 216.145,73 eura

· Za održavanje i čišćenje javnih površina planirano je 6.300,00  eura,

· Za održavanje i najam objekata na javnim površinama planirano je 74.500,00 eura, 

·Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 5.253,50 eura ,

· Za urbanu opremu planirano je 11.000,00 eura,

·Za poboljšanje rasvjete planirano je 8.000,00 eura,

· Za održavanje javnih površina gdje nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 8.295,20 eura,

· Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 66.978,28 eura,

·Za ukrašavanje naselja planirano je 5.000,00 eura,

·Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 30.818,75 eura.

                    

Program 2104 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od  1.232.503,63 eura

·Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 594.503,63 eura, 

·Za upis nerazvrstanih cesta planirano je 5.000,00 eura,

· Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 633.000,00  eura.

  

Program 2105 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 97.887,50 eura

Za održavanje javne rasvjete planirano je 64.887,50 eura i za proširenje javne rasvjete planirano je 33.000,00 eura.

 

Program 2106 Groblje planirano u iznosu od 8.596,25 eura

Za održavanje groblja planirano je 8.596,25 eura.

 

Program 2107 Mrtvačnica planirano u iznosu od 4.000,00 eura

Za održavanje mrtvačnice  planirano je 2.000,00 eura i za opremanje mrtvačnice planirano je 2.000,00 eura.

 

Program 2108 SORINJ planirano u iznosu od 172.000,00 eura 

Za odlagalište otpada planirano je 135.000,00 eura i za  izgradnju radne zone planirano je 37.000,00 eura.

 

Program 2109 Sportska dvorana  i trg planirano u iznosu od 301.462,00 eura

· Za održavanje sportskih objekata planirano je 28.200,00 eura, 

· Za izgradnju sportske dvorane planirano je 100.000,00 eura ,

· Za projekt i izgradnju dvoranskog trga planirano je 100.000,00 eura,

· Za otplatu kredita za izgradnju sportske dvorane planirano je 73.262,00 eura.

  

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 3.072.915,56 EURA

GLAVA 02205 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 3.072.915,56 EURA

 

Program 2201 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 1.912.905,66 eura

· Za predškolski odgoj (P.O. Dječji vrtić „Pahuljica“) planirano je 160.000,00 eura ,

·Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 1.000.000,00 eura ,

· Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 51.105,66 eura ,

· Za poklone djeci planirano je 2.000,00 eura za Svetog Nikolu

·Za obnovu školske zgrade i igrališta planirano je 80.000,00 eura ,

·Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 7.500,00 eura za srednju školu „Markantuna de Dominisa“ Rab

· Za naknade učenicima i studentima planirano je 52.300,00 eura,

· Za kredit za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 560.000,00 eura.

 

Program 2202 Promicanje kulture planirano u iznosu od 33.350,00 eura

· Za sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi planirano je 23.350,00 eura, 

· Za pokroviteljstva i pomoći kulturnim manifestacijama planirano je 10.000,00 eura.

 

 

Program 2203 Oglašavanje planirano u iznosu od 11.003,34 eura 

Za oglašavanje  i natječaje planirano je 11.003,34 eura.

 

Program 2204 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 76.250,00 eura

· Za sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga planirano je 22.050,00 eura, 

· Za pokroviteljstva i pomoći u sportskim manifestacijama planirano je 14.200,00 eura

· Za održavanje sportskih igrališta planirano je 20.000,00 eura za uređenje igrališta

·Za izgradnju dječjih igrališta planirano je 20.000,00 eura za opremu za dječja igrališta.

 

Program 2205 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 126.100,00 eura

· Za sufinanciranje djelatnosti udruga  civilnog društva planirano je 39.600,00 eura,

·Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 eura,

· Za Vijeće za prevenciju kriminaliteta planirano je 500,00 eura ,

· Za sufinanciranje prehrane planirano je 2.000,00 eura ,

·Za sufinanciranje vozačkih ispita planirano je 4.000,00 eura ,

· Za Projekt LOPAR-SMART planirano je 60.000,00 eura .

 

Program 2206 Zdravstvo planirano u iznosu od 21.450,00 eura

Za zdravstvenu zaštitu stanovništva i turista planirano je 21.450,00 eura.

 

Program 2207 Veterinarstvo planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za veterinarske usluge planirano je 3.000,00 eura.

 

Program 2208 Socijalna skrb planirano u iznosu od 46.477,00 eura

·Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 2.000,00 eura,

· Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 1.000,00 eura

· Za prigodne nagrade i poklone za blagdane planirano je 23.000,00 eura,

· Za populacijsku i demografsku politiku  planirano je 10.000,00 eura,

· Za sufinanciranje prehrane planirano je 300,00 eura,

· Za pomoć u kući planirano je 1.000,00 eura,

· Za pogrebne usluge planirano je 7.677,00 eura, 

· Za centar za socijalnu skrb planirano ej 1.500,00 eura.

 

Program 2209 Zaštita osoba s invaliditetom planirano u iznosu od 500,00 eura

Za pomoć osobama s invaliditetom planirano je 500,00 eura, 

 

Program 2210 CRVENI KRIŽ planirano u iznosu od 12.176,00 eura

Za djelatnost Crvenog križa planirano je 12.176,00 eura .

 

Program 2211 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 63.700,00 eura

· Za protupožarnu zaštitu planirano je 55.200,00 eura, 

· Za Civilnu zaštitu planirano je 1.500,00 eura za redovnu djelatnost,

· Za spašavanje planirano je 7.000,00 eura za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS).

 

Program 2212 Pomorsko dobro planirano u iznosu od 341.485,56 eura 

· Za održavanje pomorskog dobra planirano je 200.900,00  eura, 

· Za sufinanciranje gradnje, projektne dokumentacije i opreme planirano je 50.000,00 eura,

· Za održavanje i čišćenje plaža planirano je 90.585,56 eura.

 

Program 2213 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 388.000,00 eura

· Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 120.000,00 eura, ,

· Za katastarske usluge planirano je 18.000,00 eura ,

· Za zemljište planirano je 250.000,00 eura za kupnju nekretnina .

 

Program 2214 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 36.518,00 eura

· Za potpore poduzetništvu planirano je 25.000,00 eura, 

·Za poticanje poljoprivrede planirano je 10.000,00 eura,

· Za lokalne akcijske grupe planirano je 1.518,00 eura.

 

CENTAR ZA KULTURU LOPAR PLANIRANO U IZNOSU OD 157.977,00 EURA

 

Program 3001 Centar za kulturu i sport Lopar planirano u iznosu od 157.977,00 eura

·Za redovnu aktivnost proračunskog korisnika planirano je 71.077,00 eura, 

· Za koncerte planirano je 10.000,00 eura,

· Za smotru klapa planirano je 5.500,00 eura

· Za prigodne manifestacije planirano je 3.000,00 eura, 

· Za izložbe planirano je 1.000,00 eura,

· Za Loparsku noć planirano je 1.000,00 eura, 

· Za radionice i tečajeve jezika planirano je 2.700,00 eura ,

· Za Festival skulpture u pijesku planirano je 1.000,00 eura, 

· Za Eko etno festival planirano je 3.000,00 eura,

· Za školu miha planirano je 1.700,00 eura, 

· Za predstave planirano je 9.000,00 eura, 

· Za projekciju filmova planirano je 1.000,00 eura,

·Za potporu arheološkim istraživanjima planirano je 1.500,00 eura, 

· Za nabavu opreme planirano je 3.000,00 eura,

· Za Rab Archeological Traces planirano je 7.000,00 eura, 

· Za sportska događanja i manifestacije planirano je 7.500,00 eura

· Za univerzalnu školu sporta planirano je 2.400,00 eura

· Za Ljudi od mora planirano je 6.500,00 eura, 

· Za advent u Loparu planirano je 6.000,00 eura,

· Za školu plesa planirano je 4.000,00 eura,

· Za školu odbojke planirano je 4.000,00 eura,

· Za Loparski karneval 2024. planirano je 4.000,00 eura,

·  Za Loparski maškar planirano je 2.100,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.