Proračun Općine Lopar za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani mještani Općine Lopar

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lopar prikuplja i raspoređuje sredstva za aktivnosti koje su od važnosti za naše mještane. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-lopar.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Vodič za građane.

I u 2023. godini nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturne i komunalne projekte, čija će provedba značajno povećati kvalitetu života naših mještana, stoga planiramo izgradnju, modernizaciju, održavanje komunalne infrastrukture. Planiramo izgradnju nogostupa, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje i najam objekata na javnim površinama, održavanje javne rasvjete, održavanje i opremanje mrtvačnica i groblja, održavanje nerazvrstanih cesta. Među bitne komunalne projekte možemo uvrstiti i izgradnju ceste ''Rtić – Romotina''.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i nagradili njihov uspjeh, izdvajamo sredstva iz proračuna za stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje toplog obroka, nabave radnih bilježnica za osnovnu školu, troška prijevoza učenika i studenata i stanovanja učenicima srednjih škola. Odlučili smo dio sredstava uložiti u izgradnju dječjeg vrtića. Ovim projektima ulažemo u budućnost naše Općine, jer su upravo mladi naša budućnost.

S demografskim mjerama nastavljamo i u 2023.godini. Želimo da naša Općina bude ugodno  mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike, stoga  roditeljima za prvo dijete dodjeljujemo naknadu u iznosu od 5.000,00 kuna, 7.000,00 kuna za drugo, 15.000,00 kuna za treće, te 30.000,00 kuna za četvrto i svako sljedeće novorođeno ili posvojeno dijete

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja kao i ostale socijalne potrebe te pokrivamo pogrebne usluge. Osobama sa invaliditetom sufinanciramo troškove prijevoza u specijalne škole. Našim umirovljenicima želimo uljepšati blagdane pripremom prigodnih darova za Uskrs i Božić.

Cilj nam je poticanje bavljenje sportom i sportskim aktivnostima, zato osiguravamo potrebna sredstva za proširenje ponude sportskog sadržaja i unaprjeđenje potrebne infrastrukture. Sufinanciramo djelatnosti sportskih udruga i pomoć sportskim manifestacijama. Dio sredstava izdvojili smo i za izgradnju i uređenje dječjih igrališta, za izgradnju sportske dvorane i izgradnju dvoranskog trga.

Očuvanje okoliša od velike nam je važnosti jer o njemu ovise sadašnji i budući naraštaji, stoga smo dio sredstava izdvojili odlagalište otpada Sorinj.

Očuvanje tradicije i kulture naše općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine izdvojili sredstva za različita kulturna događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Lopar te promiču njen položaj i ugled.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje želimo ulagati u 2023. godini.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2023. godinu.

 

Vaš načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lopar za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Lopar za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lopar koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lopar kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

1. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe. 

Proračunski korisnici Općine Lopar su: Centar za kulturu Lopar.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 3.367.973,00 0
Prihodi od poreza 982.400,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.440.458,00 0
Prihodi od imovine 144.826,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 794.400,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.389,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.500,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 580.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 580.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Lopar za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.947.973,00 eura.


Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Lopar za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.367.973,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od  982.400,00 eura, od toga Porez i prirez na dohodak planirani u iznosu od 459.200,00 eura, Porezi na imovinu planirani u iznosu od 473.000,00 eura i Porez na robu i usluge planirani u iznosu od 50.200,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.440.458,00 eura, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 330.400,00 eura, Pomoći od izvanproračunskih korisnika 19.740,00 eura, pomoći proračunskim  korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.991,00, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.088.327,00 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 144.826,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 8.060,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 136.766,00 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 794.400,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe 133.400,00 eura, prihodi po posebnim propisima 51.000,00 eura i komunalni doprinosi i naknada 610.000,00 eura,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.389,00eura, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga 398,00 i donacije od pravnih i fizičkih osoba 1.991,00

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od  3.500,00 eura, od toga kazne i upravne mjere 2.000,00 eura i ostali prihodi 1.500,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 580.000,00 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.630.692,00 0
Rashodi za zaposlene 240.787,00 0
Materijalni rashodi 913.395,00 0
Financijski rashodi 11.740,00 0
Subvencije 30.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 127.810,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 48.777,00 0
Ostali rashodi 258.183,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.250.919,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 136.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.687.169,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 427.723,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.362,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.362,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lopar za 2023. godinu planirani su u iznosu od  3.947.973,00 eura.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lopar za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.630.692,00 eura, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 240.787,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 203.608,00 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.584,00 eura i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 33.595,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 913.395,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 9.499,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 169.997,00 eura, rashodi za usluge planirani u iznosu od 678.803,00 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 964,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 54.132,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 11.740,00 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 7.920,00 eura i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 3.820,00 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 eura od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 eura i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 eura

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 127.810,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 48.777,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 258.183,00 eura, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 188.183,00 eura, kapitalne donacije planirane u iznosu od 60.000,00 eura, izvanredni rashodi u iznosu od 10.000,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.250.919,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 136.000,00 eura od toga materijalna imovina planirana u iznosu od 100.000,00 eura i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 36.000,00 eura

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.687.169,00 eura, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 1.580.361,00 eura, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 51.835,00 eura, i nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 55.000,00 eura.

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 427.723,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 66.362,00 eura 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD  120.169,00 EURA


Program 1001 Aktivnosti predstavničkog tijela planirane u iznosu od 25.218,00 eura

1.Sredstva za rad predstavničkog tijela planirana u iznosu od 10.632,00 eura, od toga naknada za rad članovima Općinskog vijeća 9.632,00 eura i naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela 1.000,00 eura,

2.Za objavu akata planirano je 8.000,00 eura,

3.Za godišnje nagrade planirano je 2.654,00 eura, od toga izrada i tisak svečanih povelja i plaketa 1.327,00 eura i općinske godišnje nagrade 1.327,00 eura,

4.Sredstva za financiranje političkih stranaka planirana u iznosu od 1.932,00 eura za tekuće donacije političkim strankama i nezavisnoj listi,

5.Za održavanje računalne opreme planirano je 2.000,00 eura za održavanje web aplikacije E-sjednice.

 

Program 1002 Aktivnost izvršnog tijela planirano je u iznosu od 92.951,00 eura

1.Rashodi za dužnosnike planirani u iznosu od 34.950,00 eura, od toga plaće za redovan rad 30.000,00 eura i doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.950,00 eura,

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.519,00 eura, od toga naknade službena putovanja 2.655,00 eura, ostale naknade troškova zaposlenima 200,00 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 664,00 eura

3.Za informiranje građana planirano je 15.400,00 eura, od toga za Internet stranicu (objava dokumenata) 1.400,00eura, priprema i tisak Loparske besede 2.000,00 eura i usluge promidžbe i informiranja 12.000,00 eura,

4.Za protokol planirano je 9.982,00 eura, od toga izrada i uvez zastava 1.327,00 eura, reprezentacija 6.000,00 eura i ostali rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) 2.655,00 eura,

5.Za proslave i pokroviteljstva planirano je 18.500,00 eura, od toga umjetnički nastupi za Dan Općine 10.000,00 eura, reprezentacija 8.000,00 eura i tekuće donacije 500,00 eura.

6.Za savjet potrošača planirano je 600,00 eura, od toga za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 eura i naknade za rad osoba u savjetu potrošača 300,00 eura

7.Za proračunske zalihe planirano je 10.000,00 eura 

 

Program 1003 IZBORI planirani u iznosu od 2.000,00 eura

1.Za provedbu izbora planirano je 2.000,00 eura za naknade za rd ad Općinskog  izbornog povjerenstva i biračkog odbora

 

RAZDJEL 021 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV PLANIRANO U IZNOSU OD 2.125.750,00 EURA

GLAVA 02104 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNI SUSTAV PLANIRANO U IZNOSU OD 2.125.750,00 EURA

 

Program 2001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 364.771,00 eura

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 182.245,00 eura, od toga plaće za redovan rad 153.700,00 eura, ostali rashodi za zaposlene (prigodne nagrade, darovi, regres) 3.185,00 eura, i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 25.360,00 eura,

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 75.527,00 eura, od toga službena putovanja 700,00 eura, seminari i savjetovanja 1.327,00 eura, tečajevi i stručni ispiti 700,00 eura, ostale naknade troškova zaposlenima (korištenje privatnog auta u službene svrhe) 200,00 eura, uredski materijal 2.000,00 eura, literatura 2.000,00 eura, materija i sredstva za čišćenje i održavanje 600,00 eura, električna energija (općina) 4.000,00 eura, lož ulje za grijanje 5.500,00 eura, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.500,00 eura, sitni inventar i auto gume 2.000,00 eura, službena radna i zaštitna odjeća i obuća 200,00 eura, usluge telefona i interneta 3.300,00 eura, poštarina 4.000,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.200,00 eura, komunalne usluge (voda, odvodnja, odvoz smeća) 330,00 eura, usluge odvjetnika 11.950,000 eura, revizorske usluge 3.320,00 eura, računalne usluge 20.000,00 eura, javnobilježničke usluge 500,00 eura, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja 500,00 eura, uređenje prostora 500,00 eura, usluge čišćenja i pranja 2.200,00 eura, ostale usluge 3.500,00 eura, pristojbe i naknade (sudske, RTV pristojbe i ostale pristojbe)  1.500,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 eura,

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.820,00 eura, od toga bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.500,00 eura, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 50,00 eura, zatezne kamate 70,00 eura, ostali nespomenuti financijski rashodi 200,00 eura 

4.Rashodi po sudskim presudama planirani u iznosu od 7.000,00 eura

5.Za službeno vozilo planirano je 8.570,00 eura, od toga gorivo za službeno vozilo 3.320,00 eura, tekuće i investicijsko održavanje službenih vozila 800,00 eura, zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 2.550,00 eura, registracija prijevoznih sredstava 400,00 eura i premije osiguranja službenih vozila 1.500,00 eura,

6.Za zaduživanje (kredit) planirano je 74.282,00 eura od toga kamate na kredit 7.920,00 eura i otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 66.362,00

7.Za najam opreme (najam fotokopirnog uređaja) planirano je 2.000,00 eura,

8.Za najam opreme planirano je 6.327,00 eura, od toga računala i računalna oprema 1.500,00 eura, komunikacijska oprema 500,00 eura, uredska oprema i namještaj 1.327,00 eura i oprema za održavanje i zaštitu 3.000,00 eura

9.Ulaganje u računalne programe planirano je u iznosu od 5.000,00 eura za računalne programe JLP(R)S-a,

 

Program 2102 Atmosferske vode planirane u iznosu od 5.508,00 eura

Za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda planirano je 5.508,00 eura za odvodnju atmosferskih voda.

 

Program 2103  Javne površine planirano u iznosu od 240.494,00 eura

1.Za održavanje i čišćenje javnih površina planirano je 147.912,00  eura, od toga čišćenje javnih površina 59.778,00 eura, košnja trave 39.836,00 eura, hortikultura 23.741,00, popravak i farbanje klupa i igrala 3.319,00, uređenje kamenih vaza 8.296,00 eura, postavljanje i skidanje zastavica 3.650,00, odražavanje igrališta kod škole i sportskom centru 3.319,00 eura,  održavanje javnih površina prema nalozima komunalnog redarstva 1.327,00 eura, održavanje javnih površina  ( manji građevinski  radovi ) i Eko akcije 3.319,00 eura i održavanje i uređenje platoa oko crkve BDM 1.327,00 eura

2.Za održavanje i najam objekata na javnim površinama planirano je 74.328,00 eura, od toga električna energija 70.000,00 eura, komunalne usluge ( potrošnja vode za javne površine) 2.000,00 eura, najamnina za objekte na javnim površinama 1.328,00 eura i premije osiguranja za objekte 1.000,00 eura

3.Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 5.254,00 eura od toga usluge dezinsekcije i deratizacije 3.982,00 eura i nadzor nad DDD mjerama 1.272,00 eura

4.Za urbanu opremu planirano je 11.000,00 eura za nabavu opreme na javnim površinama

5.Za poboljšanje rasvjete planirano je 2.000,00 eura 

 

Program 2104 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od  1.040.947,00 eura

1.Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 402.149,00 eura, od toga održavanje nerazvrstanih cesta (Lopar Vrutak) 107.426,00 eura, prometna signalizacija 2.000,00 eura, asfaltiranje nerazvrstanih cesta 80.000,00 eura, sanacije šetnice 80.000,00 eura, i sanacija ceste „Rtić- H.N. San Marino“ 132.723,00

2.Za upis nerazvrstanih cesta planirano je 13.272,00 eura,

3.Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 625.526,00  eura, od toga izgradnja ceste "Rtić - Romotina" 15.000,00 eura, izgradnja pješačke staze 79.892,00 eura i izgradnja ceste ''Melak – Groblje'' 530.892,00 eura.

 

Program 2105 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 84.886,00 eura

1.Za održavanje javne rasvjete planirano je 64.886,00 eura, od toga električna energija (javna rasvjeta) 40.000,00 eura, održavanje javne rasvjete (Lopar Vrutak) 24.886,00 eura

2.Za proširenje javne rasvjete planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 2106 Groblje planirano u iznosu od 8.596,00 eura

Za održavanje groblja planirano je 8.596,00 eura, od toga održavanje i uređenje prilaza i zidova groblja (Lopar Vrutak) 8.296,00 eura i komunalne usluge (potrošnja vode za groblje) 300,00 eura

 

Program 2107 Mrtvačnica planirano u iznosu od 3.327,00 eura

1 .Za održavanje mrtvačnice  planirano je 2.000,00 eura

2 .Za opremanje mrtvačnice planirano je 1.327,00 eura

 

Program 2108 SORINJ planirano u iznosu od 91.636,00 eura 

1.Za odlagalište otpada planirano je 55.000,00 eura od toga projektna dokumentacija za reciklažno dvorište 35.000,00 eura i za sufinanciranje reciklažnog dvorišta 20.000,00 eura

2. Za izgradnju radne zone planirano je 36.636,00 eura, od toga uređenje platoa i izgradnja nogostupa 30.000,00 eura i proširenje javne rasvjete, elektrifikacija i DTK mreža 6.636,00 eura.

 

Program 2109 Sportska dvorana  i trg planirano u iznosu od 285.585,00 eura

1 .Za održavanje sportskih objekata planirano je 53.000,00 eura od toga električna energija 19.000,00 eura, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje sportske dvorane 7.200,00 eura, održavanje sportske dvorane ( Lopar Vrutak) 24.886,00 eura i komunalne usluge 1.914,00 eura

2. Za izgradnju sportske dvorane planirano je 199.085,00 eura za izgradnju i opremanje polivalentne sportske dvorane,

3 .Za projekt i izgradnju dvoranskog trga planirano je 33.500,00 eura, za izgradnju i opremanje dvoranskog trga

 

RAZDJEL 022 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.620.531,00 EURA

GLAVA 02205 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.620.531,00 EURA

 

Program 2201 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 949.924,00 eura

1.Za predškolski odgoj (P.O. Dječji vrtić „Pahuljica“) planirano je 101.250,00 eura od toga financiranje redovne djelatnosti 100.000,00 eura, sufinanciranje besplatnog povlaštenog boravka 1.000,00 eura i sufinanciranje toplog obroka 250,00 eura

2.Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 663.614,00 eura za projekte izgradnje dječjeg vrtića

3.Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 21.124,00 eura od toga osnovna škola „Ivana Rabljanina“ Rab 20.174,00 eura, nabava udžbenika i radnog materijala 200,00 eura, besplatne marende za učenike Osnovne škole 500,00 eura i sufinanciranje toplog obroka 250,00 eura

4.Za poklone djeci planirano je 2.000,00 eura za Svetog Nikolu

5.Za obnovu školske zgrade i igrališta planirano je 135.000,00 eura za energetsku obnovu fasade

6.Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 6.636,00 eura za srednju školu „Markantuna de Dominisa“ Rab

7.Za naknade učenicima i studentima planirano je 20.300,00 eura od toga učeničke i studentske stipendije 20.000,00 eura i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 300,00 eura

 

Program 2202 Promicanje kulture planirano u iznosu od 22.235,00 eura

1.Za sufinanciranje djelatnosti udruga u kulturi planirano je 12.281,00 eura, od toga Gradska knjižnica Rab  1.000,00 eura, KUD „San Marino“ 5.309,00 eura, Ženska klapa „Užanca“ 2.654,00 eura i Glazbena škola „Ivan Maletić Ronjgov“ 3.318,00 eura,

2.Za pokroviteljstva i pomoći kulturnim manifestacijama planirano je 9.954,00 eura, od toga Loparski karneval (mesopust) 664,00eura, manifestacija „Loparska noć“ 1.327,00 eura, manifestacija ''Festival skulpture u pijesku '' 1.327,00 eura, ribarske fešte 1.327,00 eura, ostale kulturne manifestacije 4.645,00 eura i sufinanciranje izdavanja knjiga i ostalih publikacija 664,00 eura.

 

Program 2203 Oglašavanje planirano u iznosu od 13.463,00 eura 

Za oglašavanje planirano je 13.463,00 eura, od toga natječaji i oglasi u iznosu od 5.300,00 eura i udruženo oglašavanje sa strateškim partnerima turizam – PGŽ 8.163,00 eura.

 

Program 2204 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 118.377,00 eura

1.Za djelatnost sportskih udruge planirano je 22.232,00 eura, od toga za Moto klub „Rab“ 3.982,00 eura, Malonogometni klub „Lopar“ 6.636,00 eura, , Karate klub „Rab-Enpi“ 1.991,00 eura, Rukometni klub „Arba“ (M) 1.991,00 eura, Planinarsko društvo „Kamenjar“ 995,00 eura, Sportsko ribolovno društvo ''Lopar'' 3.982,00 eura i za ostale sportske udruge 2.655,00 eura.

2.Za pokroviteljstva i pomoći u sportu planirano je 9.964,00 eura, od toga za Malonogometni turnir “ 1.327,00 eura, ljetna škola nogometa 2.655,00 eura. Manifestacija ''MTB Iron Man 4 Islands'' 2.655,00 eura, manifestacija ''Rab Island Trail'' 1.327,00 eura i ostale sportske manifestacije 2.000,00 eura.

3.Za održavanje sportskih igrališta planirano je 53.000,00 eura za uređenje igrališta

4.Za izgradnju dječjih igrališta planirano je 33.181,00 eura za opremu za dječja igrališta,

 

Program 2205 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 87.025,00 eura

1.Za djelatnost udruga  civilnog društva planirano je 25.693,00 eura, od toga za Lovačko društvo „Kuna“ Lopar 3.982,00 eura, Udrugu veterana Domovinskog rata „Lopar“ 8.629,00 eura, Udrugu umirovljenika otoka Raba 664,00 eura, Udrugu umirovljenika MUP-a Rab 398,00 eura, Udrugu iznajmljivača obiteljskog smještaja Lopar 6.636300 eura, Pokret za život 398,00 eura, Pčelarsko društvo Rab1.327,00 eura, Udruga za djecu i mlade ''Kocka'' Rab 995,00 eura, udruga turističkim vodiča Rab 664,00 eura i ostale udruge 2.000,00 eura,

2.Za donacije vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 eura za Župu "Sv. Ivana Krstitelja" Lopar,

3.Za Vijeće za prevenciju kriminaliteta planirano je 332,00 eura za redovne aktivnosti Vijeća.

4.Za sufinanciranje prehrane planirano je 2.000,00 eura za troškove prehrane sezonskim policajcima

5.Za sufinanciranje vozačkih ispita planirano je 3.000,00 eura za refundaciju dijela troškova polaganja vozačkog ispita

6.Za Projekt LOPAR-SMART planirano je 36.000,00 eura za razvoj pametnih i održivih rješenja

 

Program 2206 Zdravstvo planirano u iznosu od 13.327,00 eura

1.Za zdravstvenu zaštitu stanovništva i turista planirano je 13.327,00 eura, od toga sufinanciranje turističke ambulante 6.000,00 eura, sufinanciranje pedijatrijske ordinacije za djecu turista 796,00 eura,  sufinanciranje programa "Rano otkrivanje poremećaja u razvoju zgloba kuka" 266,00 eura, sufinanciranje programa "Prevencija oštećenja bubrega" 292,00 eura, sufinanciranje programa "Logopedski tretman djece" NZJZ PGŽ 1.991,00 eura, sufinanciranje programa "Pregled dermatologa u sklopu ranog otkrivanja melanoma" NZJZ PGŽ 664,00 eura, sufinanciranje programa "Koraci za budućnost bez nasilja" - NZJZ PGŽ 664,00 eura , sufinanciranje medicinskih usluga koje nisu pokrivene od HZZO-a 1.327,00 eura, sufinanciranje primarne zdravstvene zaštite iznad standarda 1.327,00 eura

2.Za veterinarske usluge planirano je 2.000,00 eura od toga pregled, liječenje i sterilizacija životinja 1.000,00 eura i hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja 1.000,00 eura

 

Program 2208 Socijalna skrb planirano u iznosu od 24.959 eura

1.Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 2.000,00 eura za pomoć za socijalno ugrožene,

2.Za sufinanciranje troškova stanovanja planirano je 1.000,00 eura za sufinanciranje troškova stanovanja (ogrjev, režije i sl.)

3.Za prigodne nagrade i  poklone za blagdane planirano je 1.500,00 eura od toga prigodne nagrade umirovljenicima i socijalno ugroženima 1.000,00 eura i pokloni umirovljenicima 500,00 eura

4.Za populacijsku i demografsku politiku planirano je 10.000,00 eura za pomoć za novorođenčad,

5.Za sufinanciranje prehrane planirano je 300,00 eura za refundaciju prehrane za novorođenčad

6.Za pomoć u kući planirano je 1.000,00 eura za tekuće donacije,

7.Za pogrebne usluge planirano je 7.832,00  eura od toga prijevoz pokojnika na obdukciju 2.655,00 eura i sufinanciranje dijela pogrebnih troškova 5.177,00 eura

8.Za centar za socijalnu skrb planirano je 1.327,00 eura za sufinanciranje troškove stanovanja

 

Program 2209 Zaštita osoba s invaliditetom planirano u iznosu od 565,00 eura

Za pomoć osobama s invaliditetom planirano je 565,00 eura, od toga sufinanciranje troškova prijevoza u specijalne škole i 300,00 eura za Udrugu osoba s mišićnom distrofijom PGŽ 265,00

 

Program 2210 CRVENI KRIŽ planirano u iznosu od 565,00 eura

Za djelatnost Crvenog križa planirano je 22.086,00 eura od toga služba traženja i redovna djelatnost 4.566,00 eura, nacionalni tim prve pomoći 664,00 eura, natjecanje u prvoj pomoći 664,00 eura, dobrovoljno darivanje krvi 2.920,00 eura i spasilačka služba 13.272,00 eura

 

Program 2211 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 57.136,00 eura


1.Za protupožarnu zaštitu planirano je 49.000,00 eura, od toga Protupožarni nadzor Općine Lopar (PVZO Raba) 5.000,00 eura, financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti te opremanje DVD LOPAR 40.000,00 eura, sufinanciranje plaća sezonskih vatrogasaca 4.000,00 eura

2.Za Civilnu zaštitu planirano je 1.500,00 eura za redovnu djelatnost,

3.Za spašavanje planirano je 6.636,00 eura za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS).

 


Program 2212 Pomorsko dobro planirano u iznosu od 54.916,00 eura 

1.Za održavanje pomorskog dobra planirano je 33.116,00  eura, od toga održavanje pomorske signalizacije 900,00 eura, održavanje pomorskog dobra 6.500,00 eura , postavljanje i skidanje psihološke brane 5.807,00 eura i prihranjivanje plaža 19.909,00,

2.Za naknade članovima vijeća planirano je 1.800,00 eura za dodjelu koncesijskih odobrenja

3.Sufinanciranje gradnje, projektne dokumentacije i opreme planirano je 20.000,00 eura

 

Program 2213 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 223.000,00 eura

1.Za prostorno plansku dokumentaciju planirano je 105.000,00 eura, od toga izrada programa i projekata za EU fondove 20.000,00 eura, izrada novog PP-a i novih UPU-a i DPU-a 50.000,00 eura, izrada ostale projektne dokumentacije 35.000,00 eura,

2.Za katastarske usluge planirano je 18.000,00 eura od toga geodetsko katastarske usluge i usluge vještačenja 15.000,00 eura i nadogradnja sustava za održavanje prostornih i neprostornih baza podataka Općine Lopar –ATLAS 3.000,00 eura,

3.Za zemljište planirano je 100.000,00 eura za kupnju nekretnina 

 

Program 2214 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 31.518,00 eura

1.Za potpore poduzetništvu planirano je 20.000,00 eura, od toga subvencioniranje županijske linije  u  obalnom linijskom putničkom prometu 10.000,00 eura i subvencije i potpore poduzetnicima 10.000,00 eura

2.Za poticanje poljoprivrede planirano je 10.000,00 eura za subvencije i potpore poljoprivrednicima

3.Za lokalne akcijske grupe planirano je 1.518,00 eura, od toga članarina LAGUR-u "Tramuntana"930,00 eura i članarina LAG-u "Mentorides" 588,00 eura.

 

CENTAR ZA KULTURU LOPAR PLANIRANO U IZNOSU OD 81.523,00 EURA

 

Program 3001 Centar za kulturu Lopar planirano u iznosu od 81.523,00 eura

1.Za redovnu aktivnost proračunskog korisnika planirano je 36.998,00 eura, od toga plaće za redovan rad 19.908,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 399,00 eura, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.285,00 eura, službena putovanja 1.062,00 eura, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.991,00 eura, ostale naknade troškova zaposlenima 664,00 eura, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 265,00 eura, sitni inventar i auto gume 1.593,00 eura, usluge telefona, pošte i prijevoza 664,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 133,00 eura, intelektualne i osobne usluge 1.327,00 eura, računalne usluge 1.327,00 eura, ostale usluge 2.123,00 eura, premije osiguranja 1.327,00 eura, pristojbe i naknade 266,00 i tekuće donacije u novcu 664,00 eura,

2.Za smotru klapa planirano je 3.052,00 eura, od toga intelektualne i osobne usluge 1.061,00 eura, ostale usluge 664,00 eura, reprezentacija 1.128,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 199,00 eura,

3.Za prigodne manifestacije planirano je 663,00 eura, od toga intelektualne i osobne usluge 398,00 eura, ostale usluge 66,00 eura i reprezentacija 199,00 eura,

4.Za Loparsku noć planirano je 664,00 eura, od toga materijal i sirovine 266,00 eura i ostale usluge 398,00 eura,

5.Za radionice i tečajevi jezika planirano je 597,00 eura od toga materijal i sirovine 133,00 eura, intelektualne i osobne usluge 398,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66,00 eura

6.Za festival skulpture u pijesku planirano je 664,000 eura, za ostale usluge,

7.Za školu miha planirano je 1.326,00 eura, od toga za intelektualne i osobne usluge 1.128,00 eura, ostale usluge 66,00 eura, reprezentacija 66,0 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66,00 eura

8.Za predstave planirano je 3.318,00 eura, od toga intelektualne i osobne usluge 3.053,00 eura, ostale usluge 132,00 eura, reprezentacija 133,00 eura

9.Za projekciju filmova planirano je 929,00 eura od toga intelektualne i osobne usluge 398,00 eura, ostale usluge 398,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133,00 eura

10.Za potporu arheološkim istraživanjima planirano je 1.327,00 eura, od toga ostale usluge 133,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.194,00 eura

11.Za Rab Archeological Traces planirano je 5.044,00 eura, od toga materijal i sirovine 664,00 eura, usluge promidžbe i informiranja 1.062,00 eura, intelektualne i osobne usluge 1.062,00 eura, računalne usluge 265,00 eura, ostale usluge 1.593,00 eura, reprezentacija 265,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133,00 eura

12.Za sportska događanja i manifestacije planirano je 7.167,00 eura, od toga zakupnine i najamnine 1.327,00 eura, intelektualne i osobne usluge 2.655,00 eura, ostale usluge 2.389,00 eura i reprezentacija 796,00 eura

13.Za univerzalnu školu sporta planirano je 3.052,00 eura, od toga sitni inventar i auto gume 265,00 eura, intelektualne i osobne usluge 1.991,00 eura, ostale usluge  398,00 eura, reprezentacija 133,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 265,00 eura

14.Za Lopar picigin cup planirano je 1.990,00 eura, od toga intelektualne i osobne usluge 265,00 eura, ostale usluge 1.327,00 eura, reprezentacija 133,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 265,00 eura

15.Za Ljudi od mora planirano je 5.572,00 eura, od toga sitni inventar i auto gume 265,00 eura, zakupnine i najamnine 2.654,00 eura, intelektualne i osobne usluge 1.725,00 eura, ostale usluge 398,00 eura, reprezentacija 265,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 265,00 eura

16.Za advent u Loparu planirano je 6.637,00 eura, od toga materijal i sirovine 664,00 eura, zakupnine i najamnine 1.327,00 eura, intelektualne i osobne usluge 3.982,00 eura, reprezentacija 398,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 266,00 eura

17.Za školu plesa planirano je 2.523,00 eura, od toga sitni inventar i auto gume 266,00 eura, intelektualne i osobne usluge 1.725,00 eura, ostale usluge 266,00 eura, reprezentacija 133,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!