*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Grada Oroslavja za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Oroslavje ostvaruje prihode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici oroslavje.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Grada Oroslavja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.813.850,00 eura.

Prepoznali smo važnost ulaganja u projekte čija bi realizacija doprinijela kvaliteti života naših mještana stoga smo iz proračuna za 2024. godinu izdvojili veći dio sredstava za izgradnju, modernizaciju, rekonstrukciju, održavanje i uređenje cesta, nogostupa, parkova, javnih zelenih površina, igrališta, javnih parkirališta, groblja, mrtvačnica, javne rasvjete te drugih građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Također, dok su radovi za dječje igralište u Parku Vranyczany u tijeku, Grad planira izgradnju dvaju novih dječjih igrališta: jedno dječje i nogometno igralište pored Društvenog doma Andraševec i drugo dječje igralište u Mokricama uz koje se planira i košarkaško i odbojkaško igralište, a nastavljamo i sa svakodnevnim ulaganjem i održavanjem društvenih domova s područja našeg Grada. 

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu stoga smo i u nadolazećoj godini izdvojili sredstva za uređenje zapuštenih površina, sanaciju nelegalnih odlagališta, za higijeničarsku službu, deratizaciju, dezinsekciju, ali i za nabavu opreme za prikupljanje otpada. Osim toga, tijekom 2023. godine prijavili smo se na natječaj Uspostava reciklažnih dvorišta, a u svrhu izgradnje reciklažnog dvorišta ispod kurije Kanjiža je u proračunu za 2024. godinu izdvojen iznos od 500.000,00 eura. 

Među najznačajnije projekte također spada izgradnja Područnog vrtića u Mokricama, a za koji je izdvojeno čak 2.657.820,00 eura. 

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, te smo iz tog razloga za Programe javih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju izdvojili veći dio sredstava, a u čije rashode podrazumijevamo financiranje smještaja djece u gradskom vrtiću, privatnim vrtićima, u vrtićima u vlasništvu drugih općina i gradova, produženog boravka u Osnovnoj školi, nabavu radnih bilježnica i ostalog obrazovnog materijala, sufinanciranje troškova pomoćnika u nastavi, sufinanciranje Škole u prirodi, sufinanciranje projekta Škola i zajednica, prijevoza učenika, kao i za stipendije te druge pomoći i naknade kojima želimo motivirati našu djecu i mladež na odgoj i obrazovanje. 

I u ovoj smo godini za o provedbu programa Grad Oroslavje – prijatelj djece izdvojili iznos od 5.200,00 eura. U cjelokupni program obrazovanja uključeni su i naši proračunski korisnici, Dječji vrtić Cvrkutić i Otvoreno učilište Oroslavje.

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku našeg grada omogućujemo provedbom Programa socijalne skrbi, odnosno dodjelom jednokratnih novčanih naknada roditeljima novorođene djece, dodjelom pomoći u novcu i naravi, sufinanciranjem troškova stanovanja, sufinanciranjem troškova prijevoza djece s teškoćama, ali i svim drugim oblicima pomoći za koje se nadamo kako će život naših stanovnika učiniti lakšim i lagodnijim.

Povijest, kultura i tradicija našeg Grada vrlo nam je važna stoga želimo nastaviti ulagati u rast i razvoj udruga i zajednica koje djeluju na našem području i zbog kojih smo to što jesmo. U narednoj godini izdvajamo sredstva kako za održavanje športskih i kulturnih manifestacija, tako i za uređenje i izgradnju zgrada i prostorija koje služe upravo ovoj svrsi.  

Kroz ovaj Vodič želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 19.11.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan plan Proračuna za 2024. godinu. 

Savjetovanje za Plan Proračuna Grada Oroslavja za 2024. godinu možete pronaći OVDJE.

 

Gradonačelnik Grada Oroslavja

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnici Grada Oroslavja su: Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje i Otvoreno učilište Oroslavje.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a Gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je gradonačelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika gradonačelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 6.302.850,00
Prihodi od poreza 3.496.900,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.571.920,00
Prihodi od imovine 92.810,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.129.680,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.300,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 9.240,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
Rezultat poslovanja 1.501.000,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 1.501.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, GRADA OROSLAVJA ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 7.813.850,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI


Prihodi poslovanja Grada Oroslavja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.302.850,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.496.900,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.571.920,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 92.810,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.129.680,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.300,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 9.240,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura (za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine). 

 

Rezultat poslovanja (raspoloživa sredstva iz prethodnih godina) planiran u iznosu od 1.501.000,00 eura. 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.979.468,00
Rashodi za zaposlene 853.270,00
Materijalni rashodi 972.074,00
Financijski rashodi 25.574,00
Subvencije 30.300,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 188.830,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 535.900,00
Ostali rashodi 373.520,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.612.820,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 45.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.112.770,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 455.050,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 221.562,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 221.562,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Grada Oroslavja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.978.468,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 853.270,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 972.074,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.574,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.300,00 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 188.830,00 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 535.900,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 373.520,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.612.820,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 45.000,00 eura, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.112.770,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 455.050,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 221.562,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Grada Oroslavja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 221.562,00 eura. 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Grada Oroslavja sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK
Program 1001 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika i gradskog vijeća
Program 1002 Razvoj civilnog društva - političke stranke te jačanje partnerstva i suradnje
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1001 Javna uprava i administracija
Program 1002 Program upravljanja imovinom
Program 1003 Program organizacija i provođenja zaštite i spašavanja
Program 1004 Program razvoja gospodarstva
Program 1005 Zaštita okoliša
Program 1006 Program održavanja komunalne infrastrukture
Program 1007 Program izgradnje komunalne infrastrukture
Program 1008 Program javnih potreba u športu
Program 1009 Program javnih potreba u kulturi
Program 1010 Predškolski odgoj
Program 1011 Program javnih potreba u školstvu - osnovno obrazovanje
Program 1012 Promjena javnih potreba u školstvu - srednjoškolsko obrazovanje
Program 1013 Javne potrebe u školstvu - visokoškolsko obrazovanje
Program 1014 Program dodatnih usluga u zdravstvu
Program 1015 Program socijalna skrb
Program 1016 Razvoj civilnog društva
Program 1017 Program kreditnog zaduživanja
Program 1018 Grad Oroslavje - prijatelj djece
Program 1019 Program javnih potreba u vatrogastvu
Program 1020 Program malog i srednjeg poduzetništva
Program 1021 Program prostornog i planskog planiranja
Program 1022 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje
Program 1023 Program poticanja razvoja turizma
GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ ''CVRKUTIĆ'' OROSLAVJE
Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
Program 1002 Rekonstrukcija dječjeg vrtića
Program 1003 Područni vrtić Mokrice
GLAVA 00203 GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE
Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice
GLAVA 00204 OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE
Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK

GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK

 

Program 1001 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika i Gradskog vijeća - 102.000,00 eura

Iz proračuna je za poslovanje ureda Gradonačelnika i Gradskog vijeća planiran iznos od 40.000,00 eura, od toga 38.000,00 eura za materijalne rashode i 2.000,00 eura za financijske rashode. Za naknadu Poreznoj upravi planirano je 30.000,00 eura, za proračunsku zalihu planirano je 20.000,00 eura, a za troškove izbora planirano je 12.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1002 Razvoj civilnog društva – političke stranke te jačanje partnerstva i suradnje - 10.650,00 eura

Za donacije političkim strankama izdvaja se 2.150,00 eura, za partnerstva i članstva Grada Oroslavje 3.500,00 eura, a za suradnju s prijateljskim gradovima 5.000,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 1001 Javna uprava i administracija - 586.290,00 eura

Za rashode za administrativno, tehničko i stručno osoblja planirano je 358.000,00 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 241.000,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 107.000,00 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 eura, 

Za rashode Vlastitog pogona planirano je 148.500,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 109.000,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 24.500,00 eura,

 

Za održavanje gradskih vozila planirano je 10.000,00 eura, za rad poljoprivrednog redara 8.700,00 eura, a za opremanje javne uprave 41.610,00 eura. Za Javne radove – HZ za zapošljavanje planirano je 12.480,00 eura, od toga 11.210,00 eura za rashode za zaposlene i 540,00 eura za materijalne rashode, a za poslove arhive planirano je 7.000,00 eura.

 

Program 1002 Program upravljanja imovinom - 222.190,00 eura

Za održavanje D.D. Gornje Oroslavje planirano je 5.500,00 eura, za održavanje D.D. Andraševec planirano je 5.500,00 eura, a za održavanje D.D. Mokrice 10.000,00 eura, a za održavanje D.D. Slatina 7.500,00 eura.

Za održavanje ostalih zgrada planirano je 23.000,00 eura, dok je za troškove javne rasvjete planiran iznos od 53.000,00 eura.

Za održavanje mrtvačnice planirano je 24.100,00 eura, od toga 17.400,00 eura za materijalne rashode i 6.700,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Za otplatu glavnice primljenih i robnih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika planirano je 11.790,00 eura.

Za nabavu opreme za D.D. i ostale zgrade planirano je 7.000,00 eura, za dodatna ulaganja D.D. Gornje Oroslavje 2.500,00 eura, za dodatna ulaganja D.D. Andraševec 12.000,00 eura, za dodatna ulaganja na D.D. Mokrice 10.000,00 eura, a za dodatna ulaganja D.D. Slatina 20.000,00 eura.

Za izgradnju i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirano je 10.600,00 eura, za nabavu poslovnog prostora planirano je 6.700,00 eura, dok je za uređenje “Štale“ – gospodarski objekat Mokrice planiran iznos od 13.000,00 eura.

 

Program 1003 Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja - 23.753,00 eura

Grad Oroslavje za civilnu zaštitu planira izdvojiti je 6.553,00 eura, a za Gorsku službu spašavanja 1.000,00 eura.

Za postavu sigurnosnih kamera planirano je 15.000,00 eura, za sufinanciranje projekta – Policija u zajednici 700,00 eura, dok je za provođenje Programa prometne kulture za najmlađe čija je svrha preventivna edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu za djecu nižeg uzrasta planiran iznos od 500,00 eura. 

 

Program 1004 Program razvoja gospodarstva – 64.500,00 eura

Za EU projekte planirano je 40.000,00 eura, za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je 1.500,00 eura, za usluge održavanja sinhronog pristupa internetu planirano je 4.000,00 eura, za financiranje izrade elaborata planirano je 15.000,00 eura, a za izgradnju širokopojasne infrastrukture pristupa interneta planira se izdvojiti 4.000,00 eura.

 

Program 1005 Zaštita okoliša – 718.500,00 eura

Grad svake godine ulaže u zaštitu okoliša te su se i ovoga puta izdvojila sredstva za odvoz krupnog i glomaznog otpada (planiran iznos od 36.000,00 eura), za troškove za zaštitu kućnih ljubimaca planirano je 3.000,00 eura, za higijeničarsku službu 15.000,00 eura, a za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća 3.000,00 eura.

Za zimsku službu planirano je 30.000,00 eura, dok se za strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala planira izdvojiti 4.000,00 eura. 

Za financijsku pomoć udrugama za zaštitu životinja planirano je 2.000,00 eura, za uređivanje zapuštenih površina planirano je 13.000,00 eura, a za poslove deratizacije i dezinsekcije 12.000,00 eura.

Za zacjevljivanje oborinskih jaraka planirano je 5.000,00 eura, za poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada planirano je 6.000,00 eura, za provođenje programa zaštite divljači planirano je 2.000,00 eura, dok je za nabavu opreme za prikupljanje otpada planiran iznos od 87.500,00 eura. 

Grad Oroslavje je na natječaj iz fonda Nacionalnog plana oporavka i otpornosti prijavio projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, a u tu svrhu je iz proračuna na uređenje reciklažnog dvorišta  izdvojen iznos od 500.000,00 eura.

 

Program 1006 Program održavanja komunalne infrastrukture - 188.550,00 eura

Ovim Programom planirana su sredstva za održavanje cesta i drugih javnih puteva i to u iznosu od 70.000,00 eura, za održavanje i uređivanje zelenih površina u iznosu od 46.200,00 eura, za održavanje gradskog groblja planirano je 8.000,00 eura, za održavanje okoliša društvenih domova 2.700,00 eura, za održavanje dječjih igrališta 2.600,00 eura, za najam i održavanje javne rasvjete planirano je 17.300,00 eura, za nabavu opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina planirano je 16.000,00 eura, dok je za sanaciju šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama planiran iznos od 22.750,00 eura. 

 

Program 1007 Program izgradnje komunalne infrastrukture - 1.011.800,00 eura 

Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture bitna je stavka za svaki Grad, stoga su se i u ovoj godini izdvojila sredstva za razne aktivnosti i projekte, pa je tako za izgradnju nogostupa planiran iznos od 410.000,00 eura, za rekonstrukciju i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni planirano je 254.000,00 eura, za izgradnju objekata oborinske odvodnje planirano je 3.000,00 eura, za uređenje dječjih igrališta planirano je 13.000,00 eura, dok je za uređenje groblja planiran iznos od 49.000,00 eura.

Za izgradnju radne zone – komunalna infrastruktura planirano je 85.000,00 eura, za izgradnju komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirano je 5.400,00 eura, za izgradnju vodovodnog sustava 5.400,00 eura, za izgradnju javne rasvjete 10.000,00 eura, a za rekonstrukciju javne rasvjete 7.000,00 eura.

Za postavu autobusnih stajališta planirano je 10.000,00 eura, za postavu uspornika planirano je 10.000,00 eura, za uređenje gradske tržnice planirano je 10.000,00 eura, a za uređenje javnih parkirališta 80.000,00 eura.

Grad i u ovoj godini planira izdvojiti sredstva za svoje najmlađe, pa se tako za izgradnju dječjeg igrališta – Andraševec planira utrošiti 50.000,00 eura, dok je za izgradnju dječjeg igrališta – Mokrice planiran iznos od 10.000,00 eura.

 

Program 1008 Program javnih potreba u športu - 200.820,00 eura 

Za financiranje zajednice sportskih udruga planirano je 106.270,00 eura, za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 8.400,00 eura, dok je za financiranje sportskih manifestacija planiran iznos od 7.000,00 eura.

Za izgradnju zgrade za šport i rekreaciju planira se utrošiti 50.000,00 eura, za uređenje prostorije Auto moto kluba planiran je iznos od 17.250,00 eura, za izgradnju blendi na Streljani u Krušljevom Selu 1.500,00 eura, za izgradnju vježbališta na otvorenom 2.700,00 eura, dok se za sportske nagrade planira izdvojiti 2.700,00 eura. 

 

Program 1009 Program javnih potreba u kulturi - 90.700,00 eura 

Za financiranje projekata u kulturi planirano je 22.300,00 eura, za održavanje Doma kulture planirano je 10.000,00 eura, za donacije vjerski zajednicama planirano je 3.400,00 eura, za uređenje Doma kulture planirano je 10.000,00 eura, za uređenje parkova – povijesni spomenici planirano je 40.000,00 eura, a za financiranje nabave opreme za kulturne manifestacije planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1010 Predškolski odgoj - 311.000,00 eura 

Za financiranje smještaja djece u vlasništvu drugih općina i gradova planirano je 21.000,00 eura, za pomoć u radu dječjih vrtića u privatnom vlasništvu planirano je 281.000,00 eura, za prigodne darove djeci 1.000,00 eura, dok se za financiranje rada trećeg odgajatelja – osobnog asistenta planira izdvojiti 8.000,00 eura. 

 

Program 1011 Program javnih potreba u školstvu – osnovno obrazovanje - 114.830,00 eura 

Za pomoć Osnovnoj školi Oroslavje planirano je 10.000,00 eura, za Program produženog boravka u Osnovnoj školi planirano je 42.000,00 eura, za nabavu radnih bilježnica i ostalog obrazovnog materijala za učenike Osnove škole planirano je 39.000,00 eura, za sufinanciranje troškova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi planirano je 20.000,00 eura, za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole planirano je 1.330,00 eura, za sufinanciranje po programu Škola u prirodi planirano je 500,00 eura. 

 

Program 1012 Program javnih potreba u školstvu – srednjoškolsko obrazovanje - 77.500,00 eura 

Za sufinanciranje javnog prijevoza učenika planira se izdvojiti 13.000,00 eura, za pomoći Srednjoj školi Oroslavje planirano je 12.000,00 eura, za stipendije učenicima planirano je 27.000,00 eura, za stipendije učenika po socijalnom kriteriju planirano je 20.000,00 eura, za sufinanciranje troškova pomoćnika u nastavi planirano je 4.000,00 eura, dok je za sufinanciranje projekta ''Škola i zajednica'' planiran iznos od 1.500,00 eura.

 

Program 1013 Javne potrebe u školstvu – visokoškolsko obrazovanje -  46.000,00 eura

Za stipendije studentima planira se izdvojiti 23.000,00 eura, za stipendije studentima po socijalnom kriteriju planirano je 20.000,00 eura, a za sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 3.000,00 eura.

 

Program 1014 Program dodatnih usluga u zdravstvu - 10.500,00 eura

Za rješavanje govorno - jezičnih poteškoća djece planirano je 6.000,00 eura, dok je za nabavu medicinskih uređaja planiran iznos od 4.500,00 eura. 

 

Program 1015 Program socijalne skrbi - 112.900,00 eura

Za pokrivanje troškova stanovanja planira se izdvojiti 7.500,00 eura, za pomoći obiteljima u novcu planirano je 25.000,00 eura, za potpore za novorođeno dijete planirano je 30.000,00 eura, a za pomoć u naravi – socijalni paketi planirano je 5.500,00 eura.

Za poslove prema zakonu o pogrebničkoj djelatnosti planirano je 2.600,00 eura, dok je za pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda planiran iznos od 11.500,00 eura.

Za sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju planirano je 20.000,00 eura, za pomoć osobama s posebnim potrebama planirano je 1.000,00 eura, a za sufinanciranje troškova ljetovanja djece planirano je 4.800,00 eura.

Za sufinanciranje troškova odvoza komunalnog otpada za socijalu skupinu planira se izdvojiti iznos od 2.000,00 eura.

 

Program 1016 Razvoj civilnog društva - 65.200,00 eura

Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 17.100,00 eura, za financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 44.100,00 eura, za manifestacije u službi humanitarne i socijalne djelatnosti 3.000,00 eura, a za projekt "Sigurno mjesto za žene" 1.000,00 eura.

 

Program 1017 Program kreditnog zaduživanja - 113.425,00 eura

Za otplatu glavnice primljenih zajmova za gospodarsko vozilo planirano je 1.415,00 eura, za otplatu glavnice primljenih zajmova za traktor planirano je 20.850,00 eura, dok je za otplatu glavnice primljenih zajmova za kapitalnu izgradnju planirano je 91.160,00 eura.

 

Program 1018 Grad Oroslavje – prijatelj djece - 5.200,00 eura

Za Programsku djelatnost – Grad Oroslavje – prijatelj djece planirano je 5.200,00 eura, od toga 4.500,00 eura za materijalne rashode i 660,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1019 Program javnih potreba u vatrogastvu - 145.000,00 eura 

Za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Zabok planirano je 55.000,00 eura, a za preventivno djelovanje na zaštitu od požara – financiranje DVD-a na području grada planirano je 90.000,00 eura.

 

Program 1020 Program malog i srednjeg poduzetništva - 18.300,00 eura 

Za subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirano je 13.300,00 eura, dok je za subvencije za rekonstrukcije, izgradnju obrtnicima, poduzetnicima i trgovačkim društvima planiran iznos od 5.000,00 eura.

 

Program 1021 Program prostornog i planskog planiranja - 29.500,00 eura

Za izradu planske dokumentacije planirano je 26.500,00 eura, a za provođenje izmjere stambenog i poslovnog prostora 3.000,00 eura.

 

Program 1022 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – 13.300,00 eura

Za subvencije poljoprivrednicima za uzgoj stoke planirano je 6.000,00 eura, za subvencije izobrazbe poljoprivrednika 1.000,00 eura, za potpore poljoprivrednicima za provođenje analize zemlje 5.000,00 eura, dok je za sanaciju šteta poljoprivrednicima od elementarne nepogode planirano 1.300,00 eura.

 

Program 1023 Program poticanja razvoja turizma – 131.300,00 eura 

Za financiranje rada Turističke zajednice planirano je 30.000,00 eura, za manifestacije i sajmove planirano je 100.000,00 eura, a  za izgradnju Poučne staze Grada Oroslavja 1.300,00 eura.

 

DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆ“ OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.299.242,00 EURA

Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića - 527.200,00 eura

Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 376.000,00 eura, od toga 356.000,00 eura za rashode za zaposlene i 20.000,00 eura za materijalne rashode, dok je za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 151.200,00 eura, od toga 56.780,00 eura za rashode za zaposlene, 94.321,00 eura za materijalne rashode i 99,00 eura za financijske rashode.

 

Program 1002 Rekonstrukcija dječjeg vrtića – 114.222,00 eura

Za otplatu glavnice kredita za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 109.222,00 eura, a za opremanje vrtića planirano je 13.270,00 eura. 

 

Program 1003 Područni vrtić Mokrice - 2.657.820,00 eura

Za izgradnju Područnog vrtića Mokrice planirano je 2.657.820,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE - 83.800,00 EURA

Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice – 83.800,00 eura 

Za administrativno i stručno osoblje planirano je 72.000,00 eura, od toga 48.750,00 eura za rashode za zaposlene, 17.710,00 eura za materijalne rashode, 400,00 eura za financijske rashode i 5.140,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice planirano je 11.800,00 eura. 

 

OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE – 17.100,00 EURA

Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta - 17.710,00 eura

Za administrativno i stručno osoblje planirano je 16.100,00 eura, od toga 14.800,00 eura za rashode za zaposlene i 1.300,00 eura za materijalne rashode. Za redovnu djelatnost Otvorenog učilišta planirano je 1.000,00 eura, od toga 800,00 eura za materijalne rashode i 200,00 eura za financijske rashode.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.