Proračun Grada Oroslavja za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Oroslavje ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici oroslavje.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Grada Oroslavja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.753.800,00 eura.

U 2023. godini nastavljamo ulagati u projekte značajne za rast i razvoj našeg Grada. Iz proračuna smo izdvojili sredstva za izgradnju, održavanje, modernizaciju i uređenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture, a u planu je i izgradnja novog dječjeg igrališta u Parku Vranyczany, projekt vrijedan 66.360,00 eura. Također, dio sredstava je izdvojeno za održavanje društvenih domova na području Grada, a planirana je i nadogradnja društvenog doma u Andraševcu i zamjena krova na društvenom domu u Mokricama. 

Jedan od najznačajnijih projekata u 2023. godini je izgradnja Područnog vrtića u Mokricama za koji je izdvojeno čak 1.040.540,00 eura. 

Želimo sačuvati okoliš koji nas okružuje, a isto ćemo postići sanacijom nelegalnih odlagališta, uređivanjem zapuštenih površina, provođenjem deratizacije i dezinsekcije, ali i ulaganjem u kvalitetno zbrinjavanje otpada. 

I u ovoj godini fokus zadržavamo na poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva, a kroz dodjele raznih subvencija poduzetnicima, trgovačkim društvima i obrtnicima koji djeluju na području našeg Grada želimo stvoriti nove i bolje prilike za njihov rast i razvoj. 

Smatramo kako je obrazovanje djece i mladih najisplativije ulaganje u našu budućnost, stoga smo iz proračuna izdvojili ukupno 2.491.010,00 eura za sve aktivnosti i projekte vezane za predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Osim izgradnje područnog vrtića i nastavka rekonstrukcije dječjeg vrtića, aktivnosti koje planiramo provoditi u 2023. godini su sufinanciranje smještaja djece u vrtićima, sufinanciranje prehrane učenika osnovne škole, produženog boravka, nabavu školskih knjiga, sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata, a u planu je i dodjela stipendija nadarenim učenicima i studentima, učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja, ali i onima koji pohađaju smjerove deficitarnih zanimanja. S ponosom možemo reći kako svakodnevno težimo biti potpora našoj djeci i mladima, stoga smo za provedbu programa Grad Oroslavje – prijatelj djece izdvojili ukupno 4.640,00 eura. U cjelokupni program obrazovanja uključeni su i naši proračunski korisnici, Dječji vrtić Cvrkutić i Otvoreno učilište Oroslavje.

Želimo da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Dodjelom jednokratnih novčanih naknada nastojimo pomoći roditeljima novorođenčadi, a našim najmlađim želimo osigurati preduvjete za mirno i stabilno djetinjstvo. 

Socijalno ugroženim stanovnicima pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći u naravi, a sufinanciramo i troškove ljetovanja djece slabijeg imovinskog stanja i prijevoza djece s poteškoćama u razvoju. Nadamo se kako će ovakva vrste potpore učiniti njihov život kvalitetnijim i lakšim. 

Očuvanje povijesti, kulture i tradicije našeg Grada od velikog nam je značaja. Želimo podržati udruge i zajednice koje djeluju na našem području već dugi niz godina i zbog kojih smo prepoznatljivi. Osim toga, izdvojili smo sredstva i za održavanje kulturnih događaja i manifestacija, ali i za uređenje sakralnih objekata i spomenika.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

 

Gradonačelnik Grada Oroslavja

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Oroslavja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Oroslavja za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Oroslavja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Oroslavja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…           

Proračunski korisnici Grada Oroslavja su: Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje, Gradska knjižnica Oroslavje i Otvoreno učilište Oroslavje. 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 5.343.039,99  0
Prihodi od poreza 2.855.540,00  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.702.319,99  0
Prihodi od imovine 73.600,00  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 702.409,99  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.600,00  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.570,00  0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 152.890,00  0
Primici od zaduživanja 152.890,00 0
Rezultat poslovanja 247.260,00  0
Rezultat poslovanja 247.260,00   
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.609,99  0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.609,99  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Grada Oroslavja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.753.800,00 eura

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Oroslavja za 2023. godinu su 5.343.040,00 eura, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 2.855.540,00 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.702.320,00 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 73.600,00 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 702.410,00 eura, 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.600,00 eura,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 7.570,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.610,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Oroslavja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 152.890,00 eura, a čine ih primici od zaduživanja. 

 

Preneseni višak prihoda

Rezultat poslovanja planirani u iznosu od 247.260,00 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 2.594.540,00  0
Rashodi za zaposlene 791.090,00  0
Materijalni rashodi 846.050,00  0
Financijski rashodi 37.790,01  0
Subvencije 34.770,00  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 134.070,00  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 443.160,00  0
Ostali rashodi 307.609,99  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.750.499,99  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 26.540,00   
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.273.780,00  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 450.180,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 408.760,00  0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 408.760,00  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Grada Oroslavja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.753.800,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Grada Oroslavja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.594.540,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene koji su planirani u iznosu od 791.090,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 846.050,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 37.790,00 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 34.770,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 134.070,00 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 443.160,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 307.610,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Oroslavja za 2023. godinu planiranih u iznosu od 2.750.500,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 26.540,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.273.780,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 450.180,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Oroslavja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 408.760,00 eura, a čine ih izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK - 91.090,00 EURA

Program 1001 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika i Gradskog vijeća - 85.620,00 eura

1. Za poslovanje ureda Gradonačelnika i Gradskog vijeća planirano je 40.490,00 eura, od toga 31.860,00 eura za materijalne rashode i 8.630,00 eura za financijske rashode,

2. Za naknadu Poreznoj upravi planirano je 25.220,00 eura za materijalne rashode,

3. Za proračunsku zalihu planirano je 19.910,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1002 Razvoj civilnog društva – političke stranke te jačanje partnerstva 5.470,00 eura

1. Za donacije političkim strankama planirano je 2.150,00 eura za ostale rashode, 

2. Za partnerstva i članstva Grada Oroslavje planirano je 3.320,00 eura za materijalne rashode. 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OROSLAVJA -  5.662.710,00 EURA

Program 1001 Javna uprava i administracija 535.620,00 eura, od toga:

1. Za rashode za administrativno, tehničko i stručno osoblja planirano je 327.240,00 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 216.540,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 102.600,00 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.100,00 eura, 

2. Za rashode vlastitog pogona planirano je 140.020,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 119.450,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.570,00 eura,

3. Za održavanje gradskih vozila planirano je 7.300,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za rad poljoprivrednog redara planirano je 5.970,00 eura, od toga 660,00 eura za materijalne rashode i 5.310,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 

5. Za opremanje javne uprave planirano je 42.610,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

6. Za Javne radove – HZ za zapošljavanje planirano je 12.480,00 eura, od toga 11.940,00 eura za rashode za zaposlene i 540,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1002 Program upravljanja imovinom - 262.510,00 eura

1. Za održavanje D.D. Gornje Oroslavje planirano je 4.380,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za održavanje D.D. Andraševec planirano je 4.380,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za održavanje D.D. Mokrice planirano je 4.780,00 eura za materijalne rashode,

4. Za održavanje D.D. Slatina planirano je 6.630,00 eura za materijalne rashode,

5. Za održavanje ostalih zgrada planirano je 20.840,00 eura za materijalne rashode,

6. Za troškove javne rasvjete planirano je 53.090,00 eura za materijalne rashode,

7. Za održavanje mrtvačnice planirano je 23.900,00 eura, od toga 17.260,00 eura za materijalne rashode i 6.640,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

8. Za otplatu glavnice primljenih i robnih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika planirano je 11.790,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,

9. Za nabavu opreme za D.D. i ostale zgrade planirano je 6.640,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

10. Za dodatna ulaganja D.D. Gornje Oroslavje planirano je 1.330,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

11. Za dodatna ulaganja D.D. Andraševec planirano je 9.290,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

12. Za dodatna ulaganja na D.D. Mokrice planirano je 66.360,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

13. Za dodatna ulaganja D.D. Slatina planirano je 17.250,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

14. Za izgradnju i dodatna ulaganja na ostalim zgradama planirano je 11.940,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

15. Za nabavu poslovnog prostora planirano je 6.640,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

16. Za uređenje “Štale“ – gospodarski objekat Mokrice planirano je 13.270,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

 

Program 1003 Program organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja - 19.580,00 eura

1. Za civilnu zaštitu planirano je 4.250,00 eura za materijalne rashode,

2. Za Gorsku službu spašavanja planirano je 1.000,00 eura za ostale rashode, 

3. Za postavu sigurnosnih kamera planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za sufinanciranje projekta – Policija u zajednici planirano je 660,00 eura za materijalne rashode,

5. Za Program prometne kulture za najmlađe planirano je 400,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

Program 1004 Program razvoja gospodarstva – 39.150,00 eura

1. Za EU projekte planirano je 26.540,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je 1.330,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,   

3. Za usluge održavanja sinhronog pristupa internetu planirano je 3.980,00 eura za materijalne rashode,

4. Za izgradnju širokopojasne infrastrukture pristupa interneta planirano je 3.980,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za izradu analize putničkog prijevoza planirano je 3.320,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1005 Zaštita okoliša – 193.640,00 eura

1. Za odvoz krupnog i glomaznog otpada planirano je 39.820,00 eura za materijalne rashode,

2. Za troškove za zaštitu kućnih ljubimaca planirano je 2.650,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za higijeničarsku službu planirano je 14.600,00 eura za materijalne rashode,

4. Za sanaciju nelegalnih odlagališta smeća planirano je 2.650,00 eura za materijalne rashode,

5. Za zimsku službu planirano je 21.240,00 eura za materijalne rashode, 

6. Za strojno orezivanje raslinja uz prometnice i siječa suhih stabala planirano je 1.330,00 eura za materijalne rashode, 

7. Za uređivanje zapuštenih površina planirano je 2.650,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

8. Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 11.950,00 eura za materijalne usluge,

9. Za zacjevljivanje oborinskih jaraka planirano je 3.980,00 eura za materijalne rashode, 

10. Za nabavu opreme za prikupljanje otpada planirano je 79.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

11. Za uređenje reciklažnog dvorišta planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1006 Program održavanja komunalne infrastrukture - 156.350,00 eura

1. Za održavanje cesta i drugih javnih puteva planirano je 46.460,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za održavanje i uređivanje zelenih površina planirano je 39.560,00 eura, od toga 32.920,00 eura za materijalne rashode i 6.640,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za održavanje gradskog groblja planirano je 5.310,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za održavanje okoliša društvenih domova planirano je 2.650,00 eura za materijalne rashode, 

5. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 5.310,00 eura za materijalne rashode, 

6. Za najam i održavanje javne rasvjete planirano je 38.490,00 eura, od toga 30.530,00 eura za materijalne rashode i 7.960,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

7. Za nabavu opreme za održavanje parkova i drugih javnih površina planirano je 15.920,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

8. Za sanaciju šteta od elementarne nepogode na nerazvrstanim cestama planirano je 2.650,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1007 Program izgradnje komunalne infrastrukture - 939.150,00 eura 

1. Za izgradnju nogostupa planirano je 464.530,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za rekonstrukciju i asfaltiranje cesta u naseljima i radnoj zoni planirano je 256.970,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

3. Za izgradnju objekata oborinske odvodnje planirano je 2.650,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 14.600,00 eura, od toga 1.330,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za uređenje groblja planirano je 30.520,00 eura, od toga 26.540,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i 3.980,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

6. Za izgradnju radne zone – komunalna infrastruktura planirano je 26.540,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

7. Za izgradnju komunalne infrastrukture novih stambenih zgrada planirano je 5.310,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

8. Za izgradnju vodovodnog sustava planirano je 5.310,00 eura za ostale rashode, 

9. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 10.620,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

10. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 6.640,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

11. Za postavu autobusnih stajališta planirano je 6.640,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

12. Za izgradnju dječjeg igrališta – park Vranicany planirano je 66.360,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

13. Za uređenje gradske tržnice planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

14. Za uređenje javnih parkirališta planirano je 26.540,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

15. Za izgradnju dječjeg igrališta – Andraševec planirano je 2.650,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1008 Program javnih potreba u športu – 450.320,00 eura 

1. Za financiranje zajednice sportskih udruga planirano je 86.270,00 eura za ostale rashode, 

2. Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 8.360,00 eura za ostale rashode, 

3. Za izgradnju zgrade za šport i rekreaciju planirano je 331.810,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za uređenje prostorije Auto moto kluba planirano je 17.250,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

5. Za izgradnju blendi na Streljani u  Krušljevom Selu planirano je 1.330,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

6. Za izgradnju vježbališta na otvorenom planirano je 2.650,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

7. Za sportske nagrade planirano je 2.650,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. 

 

Program 1009 Program javnih potreba u kulturi - 57.840,00 eura 

1. Za financiranje projekata u kulturi planirano je 13.270,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za održavanje Doma kulture planirano je 10.620,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za donacije vjerski zajednicama planirano je 3.320,00 eura za ostale rashode, 

4. Za uređenje Doma kulture planirano je 13.380,00 eura, od toga 9.950,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 3.430,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

5. Za uređenje parkova – povijesni spomenici planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

6. Za financiranje nabave opreme za kulturne manifestacije planirano je 3.980,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1010 Predškolski odgoj - 251.520,00 eura 

1. Za Financiranje smještaja djece u vlasništvu drugih općina i gradova 21.240,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 

2. Za pomoć u radu dječjih vrtića u privatnom vlasništvu 225.630,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknade, 

3. Za financiranje rada trećeg odgajatelja – osobnog asistenta planirano je 4.650,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

Program 1011 Program javnih potreba u školstvu – osnovno obrazovanje - 107.780,00 eura 

1. Za pomoć Osnovnoj školi Oroslavje planirano je 9.290,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 

2. Za sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole planirano je 27.870,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

3. Za Program produženog boravka u Osnovnoj školi planirano je 34.510,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 

4. Za nabavu knjiga za učenike Osnovne škole planirano je 34.510,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

5. Za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Osnovne škole planirano je 1.330,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 

6. Za sufinanciranje po programu Škola u prirodi planirano je 270,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

Program 1012 Program javnih potreba u školstvu – srednjoškolsko obrazovanje – 47.910,00 eura 

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza učenika 10.620,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

2. Za pomoći Srednjoj školi Oroslavje planirano je 9.290,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 

3. Za stipendije učenicima planirano je 18.710,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

4. Za stipendije učenika po socijalnom kriteriju planirano je 5.310,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

5. Za sufinanciranje troškova asistenta u nastavi u srednjim školama planirano je 3.980,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna. 

 

Program 1013 Javne potrebe u školstvu – visokoškolsko obrazovanje – 32.250,00 eura

1. Za stipendije studentima planirano je 15.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

2. Za stipendije studentima po socijalnom kriteriju planirano je 13.270,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

3. Za sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 3.980,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 1014 Program dodatnih usluga u zdravstvu – 5.310,00 eura

Za rješavanje govorno - jezičnih poteškoća djece planirano je 5.310,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. 

 

Program 1015 Program socijalne skrbi – 158.600,00 eura

1. Za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 7.960,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

2. Za pomoći obiteljima u novcu planirano je 19.910,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

3. Za potpore za novorođeno dijete planirano je 33.180,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

4. Za pomoć u naravi – socijalni paketi planirano je 5.310,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

5. Za poslove prema zakonu o pogrebničkoj djelatnosti planirano je 2.650,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

6. Za pružanje socijalne zaštite žrtvama od elementarnih nepogoda planirano je 1.330,00 eura za ostale rashode, 

7. Za sufinanciranje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju planirano je 1.330,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

8. Za pomoć osobama s posebnim potrebama planirano je 660,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

9. Za sufinanciranje troškova ljetovanja djece planirano je 4.650,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

10. Za sufinanciranje troškova odvoza komunalnog otpada za socijalu skupinu planirano je 1.990,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

11. Za Projekt – U službi svih nas – UP.02.1.1.12.0008 – planirano je 79.630,00 eura za materijalne rashode. 

Program 1016 Razvoj civilnog društva – 55.080,00 eura

1. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 12.610,00 eura za ostale rashode, 

2. Za financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija planirano je 42.470,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1017 Program kreditnog zaduživanja – 38.760,00 eura

1. Za otplatu glavnice primljenih zajmova za gospodarsko vozilo planirano je 4.920,00 eura, od toga 270,00 eura za financijske rashode i 4.650,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, 

2. Za otplatu glavnice primljenih zajmova za traktor planirano je 25.480,00 eura, od toga 3.980,00 eura za financijske rashode i 21.500,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, 

3. Za otplatu glavnice primljenih zajmova za kapitalnu izgradnju planirano je 8.360,00 eura za financijske rashode.

 

Program 1018 Grad Oroslavje – prijatelj djece – 4.640,00 eura

Za Programsku djelatnost – Grad Oroslavje – prijatelj djece planirano je 4.640,00 eura, od toga 3.980,00 eura za materijalne rashode i 660,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1019 Program javnih potreba u vatrogastvu – 128.210,00 eura 

1. Za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Zabok planirano je 43.800,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 

2. Za preventivno djelovanje na zaštitu od požara – financiranje DVD-a na području grada planirano je 84.410,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1020 Program malog i srednjeg poduzetništva - 26.540,00 eura 

1. Za subvencioniranje kamata za odobrene kredite malim i srednjim poduzetnicima planirano je 13.270,00 eura za subvencije, 

2. Za subvencije za rekonstrukcije, izgradnju obrtnicima, poduzetnicima i trgovačkim društvima planirano je 13.270,00 eura za subvencije.

 

Program 1021 Program prostornog i planskog planiranja – 33.180,00 eura

1. Za izradu planske dokumentacije planirano je 6.640,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za provođenje izmjere stambenog i poslovnog prostora planirano je 26.540,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1022 Program poticanja poljoprivredne proizvodnje – 9.560,00 eura

1. Za subvencije poljoprivrednicima za uzgoj stoke planirano je 4.650,00 eura za subvencije, 

2. Za subvencije izobrazbe poljoprivrednika planirano je 930,00 eura, 

3. Za potpore poljoprivrednicima za provođenje analize zemlje planirano je 2.650,00 eura za subvencije, 

4. Za sanaciju šteta poljoprivrednicima od elementarne nepogode planirano je 1.330,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 1023 Program poticanja razvoja turizma – 94.230,00 eura 

1. Za financiranje rada Turističke zajednice planirano je 26.540,00 eura za ostale rashode,

2. Za manifestacije i sajmove planirano je 66.360,00 eura, od toga 33.180,00 eura za materijalne rashode i 33.180,00 eura za ostale rashode, 

3. Za izgradnju Poučne staze Grada Oroslavja planirano je 1.330,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

DJEČJI VRTIĆ „CVRKUTIĆ“ OROSLAVJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.920.610,00 EURA

Program 1001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića - 489.080,00 eura

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 320.790,00 eura, od toga 291.990,00 eura za rashode za zaposlene i 28.800,00 eura za materijalne rashode. 

2. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 134.440,00 eura, od toga 68.480,00 eura za rashode za zaposlene, 61.100,00 eura za materijalne rashode, 880,00 eura za financijske rashode i 3.980,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za projekt ''Dopusti mi da naučim igrom'' planirano je 33.850,00 eura, od toga 25.220,00 eura za rashode za zaposlene, 7.830,00 eura za materijalne rashode i 800,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1002 Rekonstrukcija dječjeg vrtića – 390.990,00 eura

1. Za otplatu glavnice kredita za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 377.720,00 eura, od toga 6.900,00 eura za financijske rashode i 370.820,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova,

2. Za opremanje vrtića planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1003 Područni vrtić Mokrice - 1.040.540,00 eura

Za izgradnju Područnog vrtića Mokrice planirano je 1.040.540,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE – 76.590,00 EURA

Program 1001 Redovna djelatnost gradske knjižnice – 76.590,00 eura 

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 76.590,00 eura, od toga 42.470,00 eura za rashode za zaposlene, 16.190,00 eura za materijalne rashode, 270,00 eura za financijske rashode i 7.430,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice planirano je 10.230,00 eura, od toga 270,00 eura za rashode za zaposlene, 2.390,00 eura za materijalne rashode, 270,00 eura za financijske rashode i 7.300,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

OTVORENO UČILIŠTE OROSLAVJE – 17.780,00  EURA

Program 1001 Redovna djelatnost otvorenog učilišta - 17.780,00 eura

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 16.060,00 eura, od toga 14.730,00 eura za rashode za zaposlene i 1.330,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za redovnu djelatnost Otvorenog učilišta planirano je 1.720,00 eura, od toga 1.590,00 eura za materijalne rashode i 130,00 eura za financijske rashode. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti