*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Lišane Ostrovičke za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lišane Ostrovičke prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici https://www.lisane-ostrovicke.hr/. 

Ukupni prihodi i rashodi Općine Lišane Ostrovičke za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.193.049,86 eura.

Provedbom brojnih i opsežnih projekata nastojimo povećati kvalitetu života svih naših stanovnika ali i osigurati kontinuirani rast i razvoj naše Općine. Iz proračuna smo izdvojili dio sredstava za cjelogodišnje uređenje, održavanje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, nogostupa, biciklističkih staza, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, igrališta, groblja, kapelica, vodovoda i kanalizacije, a u planu je i nastavak mnogih započetih projekata poput modernizacije sustava javne rasvjete, izgradnje i asfaltiranja cesta i nogostupa u Lišanima Ostrovičkim, Dobropoljci i Ostrovici, uz državnu cestu D56 i uz lokalnu cestu L–63152. Također, izdvojena su sredstva i za uređenje vidikovca Sv. Ante u Ostrovici i za uređenje bunara Trubanj, a sve kako bismo stvorili okruženje pogodno za život i rad.

Kako bismo sačuvali i zaštitili okoliš koji nas okružuje, u proračun su uvrštena sredstva za deratizaciju, dezinsekciju i za sufinanciranje azila za nezbrinute životinje. 

S ciljem poboljšanja demografskih mjera raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području Općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece i mladih. U proračunu za 2024. godinu ponovno su uvrštena sredstva kako za dječji vrtić, športsko igralište, biciklističku stazu i teniski teren, tako i za redovnu djelatnost predškolskog i školskog odgoja, ali i za razne nagrade, stipendije i sufinanciranja. 

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku naše Općine omogućujemo provedbom Programa socijalne skrbi, odnosno dodjelom raznih jednokratnih pomoći, sufinanciranjem dječjeg vrtića, podmirenjem troškova stanovanja i dr., a ponovnom provedbom programa Zaželi – žene pružaju ruku pomoći omogućujemo potporu i podršku starim i nemoćnim osobama s područja naše Općine. 

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente i zato zaslužuju našu financijsku pomoć.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ako smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo kako biste nam isto predložite. 

 

Vaš načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Općina Lišane Ostrovičke nema svojih proračunskih korisnika.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.874.940,57
Prihodi od poreza 261.721,31
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.446.614,26 
Prihodi od imovine 30.580,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 97.025,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 30.000,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 9.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 83.650,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 83.650,00 
Primici od financijske imovine i zaduživanja 234.459,29 
Primici od financijske imovine i zaduživanja 234.459,29 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.193.049,86 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Lišane Ostrovičke za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.874.940,57 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 261.721,31 eura (porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge), pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.446.614,26 eura, (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine planirani u iznosu od 30.580,00 eura (prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, spomenička renta…), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 97.025,00 eura (upravne i administrativne pristojbe, biljezi, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 30.000,00 eura i kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 9.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 83.650,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

Za primitke od financijske imovine i zaduživanja izdvaja se 234.459,29 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 435.869,30 
Rashodi za zaposlene 174.365,00 
Materijalni rashodi 180.574,30 
Financijski rashodi 19.360,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.500,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 27.630,00 
Ostali rashodi 32.440,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.636.103,36 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.380.883,36 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 255.220,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 60.444,56 
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 400,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 60.044,56 
Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina  60.632,64 
Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina  60.632,64 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lišane Ostrovičke za 2024. godinu planirani su u iznosu od 435.869,30 eura, a čine ih:

1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 174.365,00 eura, 

2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 180.574,30 eura, 

3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 19.360,00 eura, 

4.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.500,00 eura,

5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 27.630,00 eura,

6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 32.440,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.636.103,36 eura za:

1.    Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.380.883,36 eura,

2.    Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 255.220,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 60.444,56 eura, od toga 400,00 eura za izdatke za dionice i udjele u glavnici i 60.044,56 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 60.632,64 eura.

             

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·   Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·   Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·   Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·   Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·   Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·   Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Lišane Ostrovičke sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO
Program 1001 Općinsko vijeće
RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 00102 IZVRŠNO TIJELO
Program 1002 Ured Općinskog načelnika
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00103 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1003 Javna uprava i administracija
Program 1004 Upravljanje imovinom
Program 1005 Razvoj kulture, sporta i rekreacije
Program 1006 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1007 Odgoj i obrazovanje
Program 1008 Socijalna skrb
Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1010 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvonje i zaštita voda
Progam 1011 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Program 1012 Razvoj i sigurnost prometa
Program 1013 Zaštita okoliša
Program 1014 Program Zaželi - žene pružaju ruku pomoći

   

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA

 

Program 1001 Općinsko vijeće - 5.190,00 eura.

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 150,00 eura, za obilježavanje dana Općine izdvaja se i ove godine 2.650,00 eura, sredstva za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana su u iznosu od 1.090,00 eura, dok je za uređenje Općine za blagdane izdvojeno 1.300,00 eura. 

 

RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA

 

Program 1002 Ured općinskog načelnika - 40.260,00 eura.

Za djelokrug rada Ureda načelnika planirano je 38.270,00 eura, od toga rashodi za:

·   rashode za zaposlene 23.230,00 eura,

·   materijalne rashode 15.040,00 eura.

Za pokroviteljstva načelnika ponovno se izdvaja 1.990,00 eura.

  

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 1003 Javna uprava i administracija - 214.499,56 eura.

Financiranje javne uprave i administracije planirano je u iznosu od 115.135,00 eura, od toga:

·   rashode za zaposlene 53.940,00 eura,

·   materijalne rashode 40.835,00 eura,

·   financijske rashode 19.360,00 eura,

·    pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000,00 eura.

Za financiranje komunalnog pogona izdvaja se 15.195,00 eura, dok je za zapošljavanje kroz neku od mjera koje se provode u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u proračunu (javni radovi i stručno osposobljavanje) ponovno izdvojeno 17.085,00 eura.

Katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga planirana je u iznosu od 6.640,00 eura, za otplatu kredita i zajmova izdvaja se 42.044,56 eura, a za Turističku zajednicu „Sunčana polja“ 400,00 eura, a za kratkoročni zajam – povrat poreza na dohodak 18.000,00 eura.

 

Program 1004 Upravljanje imovinom - 1.175.347,93 eura

U novoj 2024. godini ponovno izdvajamo za nabavu uredske opreme i to u iznosu od 4.770,00 eura, za dodatna ulaganja na općinskoj zgradi izdvaja se 28.270,00 eura, a nastavak izgradnje Društvenog doma ponovno je planiran u iznosu od 670.600,00 eura.

Za športsko igralište kod škole planiran je iznos od 77.640,00 eura, za biciklističke staze izdvaja se 24.073,01 eura, za teniski teren 42.210,00 eura, za dodatna ulaganja i nabavu proizvedene dugotrajne imovine za dječji vrtić 249.910,00 eura, a za razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga 77.874,92 eura. 

  

Program 1005 Razvoj kulture, sporta i rekreacije - 16.590,00 eura

Za potpore Udrugama ponovno izdvajamo 11.280,00 eura, dok je za potpore Vjerskim zajednicama planiran iznos od 5.310,00 eura.

 

Program 1006 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja - 31.190,00 eura.

Za djelovanje DVD-a Lišane Ostrovičke planiran je iznos od 6.650,00 eura, za financiranje rada HGSS i udruge građana 930,00 eura, za civilnu zaštitu 3.610,00 eura, a za garažu za vatrogasne cisterne 20.000,00 eura.

    

Program 1007 Odgoj i obrazovanje - 39.225,00 eura

Predškolski odgoj planirano je u iznosu od 30.095,00 eura, od toga za:

·   rashode za zaposlene 16.185,00 eura,

·   materijalne rashode 13.910,00 eura.

Za Osnovnu školu I.G. Kovačić ponovno je izdvojeno 500,00 eura, za novčane naknade studentima planiran je iznos od 5.310,00 eura, 660,00 eura je namijenjeno za nagrade učenicima i studentima za postignute rezultate, a za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola izdvaja se 2.660,00 eura. 

    

Program 1008 Program socijalna skrb - 19.250,00 eura.

I u novoj 2024. godini ponovno smo izdvojili za pomoći građanima i kućanstvima i to u iznosu od 11.000,00 eura, za kazne, penale i naknadu štete izdvaja se 2.800,00 eura, a za pomoć humanitarnoj djelatnosti Crvenog križa 1.750,00 eura. 

Za udruge stradalnika Domovinskog rata i ostale udruge ovoga je puta izdvojeno 2.300,00 eura, sufinanciranje dječjeg vrtića planirano je u iznosu od 400,00 eura, dok se za troškove stanovanja korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu izdvaja 1.000,00 eura.  

 

Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture - 66.660,00 eura.

Za cjelogodišnje održavanje komunalne infrastrukture sa područja Općine Lišane Ostrovičke iz proračuna je izdvojeno 66.660,00 eura, od toga za:

·    održavanje javne rasvjete 39.700,00 eura,

·    održavanje groblja Lišane 140,00 eura,

·    održavanje groblja Ostrovica 5.310,00 eura,

·     održavanje groblja Dobropoljci 2.660,00 eura,

·     održavanje kapelice 8.890,00 eura,

·     dodatna ulaganja na groblju 9.960,00 eura.

 

Program 1010 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda - 41.700,00 eura.

Za uređenje bunara Trubanj ponovno se izdvaja 3.980,00 eura, za razvoj stanovanja i poticanje priključivanja na vodovodnu mrežu izdvojeno je 6.600,00 eura, za sufinanciranje studijske dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala te zapadnog dijela Zadarskog zaleđa izdvajamo 600,00 eura, a za vodoopskrbu - lokalni vodovod Ostrovica 30.520,00 eura.

  

Program 1011 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - 213.554,73 eura

Postavljanje javne rasvjete u Poslovnoj zoni Trolokve planirano je u iznosu od 6.640,00 eura, za uređenje vidikovca kamena Sv. Ante Ostrovica izdvojeno je 7.000,00 eura, za urbanistički plan uređenja – poslovna zona 10.000,00 eura, a za modernizaciju sustava javne rasvjete na području Općine Lišane Ostrovičke 189.914,73 eura.

  

Program 1012 Razvoj i sigurnost prometa - 223.770,00 eura

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina planirano je u iznosu od 7.630,00 eura, za turističku signalizaciju izdvaja se 1.990,00 eura, za nastavak asfaltiranja cesta Lišane Ostrovičke izdvaja se 23.000,00 eura, a za asfaltiranje cesta Dobropoljci 31.020,00 eura. 

Za asfaltiranje cesta Ostrovica planirano je 41.820,00 eura, za izradu projekata za nerazvrstane ceste i javne površine izdvaja se 5.310,00 eura, dok je za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D56 planiran iznos od 83.000,00 eura.

Za izgradnju nogostupa na lokalnoj cesti L-63152 je Općina Lišane Ostrovičke iz proračuna izdvojila 30.000,00 eura.

    

Program 1013 Zaštita okoliša - 3.720,00 eura.

Za deratizaciju i dezinsekciju ponovno je izdvojeno je 3.450,00 eura, a za sufinanciranje azila za nezbrinute životinje 270,00 eura. 

 

Program 1014 Program zaželi – žene pružaju ruku pomoći - 61.460,00 eura.

Za provedba programa Zaželi – žene pružaju ruku pomoći izdvaja se 61.460,00 eura, od toga:

·    za rashode za zaposlene 53.920,00 eura,

·    za materijalne rashode 7.540,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.