Proračun Općine Lišane Ostrovičke za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Lišane Ostrovičke prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Lišane Ostrovičke bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.lisane-ostrovicke.hr/, a kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine. 

U 2023. godini nastavljamo s ulaganjem u komunalne projekte, čija će provedba utjecati na kvalitetu naših života. Dio novca namijenjeno je za održavanje cesta, groblja, kapelica, javne rasvjete, javnih površina i dr., dok je za asfaltiranje cesta i nogostupa u Lišanima Ostrovičkim, Dobropoljci i Ostrovica, uz državnu cestu D56 i uz lokalnu cestu L – 63152 izdvojeno 150.655,00 eura.

Ulagat ćemo u modernizaciju sustava javne rasvjete za koju je izdvojeno 139.360,00 eura a također, ulažemo i u vodovod i vodoopskrbu. Želimo da naša Općina bude mjesto pogodno za život, zato smatramo kako je ulaganje u komunalno gospodarstvo prioritet. 

U cilju nam je kako bi naši najmlađi ali i starija djeca imala mjesto za kvalitetan odgoj i zabavu, stoga ulažemo u dječji vrtić, športsko igralište kod škole, teniski teren, biciklističke staze i društveni dom. 

Smatramo da je ulaganje u odgoj i obrazovanje naše djece najisplativije ulaganje, zato smo odlučili u proračun uvrstiti novac za redovnu djelatnost predškolskog i školskog odgoja ali i za nagrade namijenjene vrijednim, marljivim i talentiranim učenicima i studentima. Također, želimo olakšati i roditeljima, stoga sufinanciramo cijenu prijevoza naših srednjoškolaca. 

Nastavljamo poticati demografske mjere te roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade i to iznosu od 265,00 eura za prvo dijete, 530,00 eura za drugo dijete i 1.060,00 eura za treće i svako sljedeće dijete. 

Brinemo za naše starije stanovnike i ranjivije skupine, kojima želimo pomoći kroz program Zaželi – žene pružaju ruku pomoći te stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće stanovanja.

Kultura i tradicija jedne Općine puno govori o njoj, zato smo odlučili dio sredstava iz proračuna izdvojiti za udruge i zajednice koje djeluju na području naše Općine i po kojima smo prepoznatljivi. Nadamo se, da će naša potpora doprinijeti njihovom rastu i širenju.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo kako biste nam isto predložite. 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lišane Ostrovičke za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Općina Lišane Ostrovičke nema svojih proračunskih korisnika.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 1.755.920,00 0
Prihodi od poreza 177.030,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.436.430,00 0
Prihodi od imovine 28.580,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 98.680,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 11.000,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.200,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 52.650,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 52.650,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE ZA 2023. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.025.660,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Lišane Ostrovičke za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.755.9200,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 177.030,00 eura (porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge), pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.436.430,00 eura, (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine u iznosu od 28.580,00 eura (prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, spomenička renta…), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 98.680,00 eura (upravne i administrativne pristojbe, biljezi, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 11.000,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 4.200,00 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 52.650,00 eura (prihodi od prodaje neproizvedene imovine - prodaja zemljišta te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - prodaja građevinskih objekata i otplata stanova). 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 431.345,00 0
Rashodi za zaposlene 168.665,00 0
Materijalni rashodi 174.165,00 0
Financijski rashodi 19.360,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 830,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 32.885,00 0
Ostali rashodi 35.440,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.456.975,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.192.455,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 264.520,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 32.900,00 0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 400,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 32.500,00 0
Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina 104.440,00 0
Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina 104.440,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi Općine Lišane Ostrovičke za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.025.660,00 eura. 

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lišane Ostrovičke za 2023. godinu planirani su u iznosu od 431.345,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 168.665,00 eura za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 174.165,00 eura, za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa i za ostale nespomenute rashode poslovanja;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 19.360,00 eura, za troškove kamata za primljene kredite i zajmove i za ostale financijske rashode;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 830,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 32.885,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 35.440,00 eura, za tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete te za kapitalne pomoći.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.456.975,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.192.455,00 eura, za građevinske objekte, postrojenja i opremu te za nematerijalnu proizvedenu imovina;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 264.520,00 eura za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 32.900,00 eura, od toga:

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani su u iznosu od 400,00 eura;

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 32.500,00 eura.

 

Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od - 104.440,00 eura. 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Lišane Ostrovičke sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA

Program 1001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 5.190,00 eura.

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 150,00 eura, za obilježavanje dana Općine planirano je 2.650,00 eura, sredstva za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana je 1.090,00 eura i za uređenje Općine za blagdane planirano je 1.300,00 eura. 

 

RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA

Program 1002 Ured općinskog načelnika planirano u iznosu od 40.260,00 eura.

Za djelokrug rada Ureda načelnika planirano je 38.270,00 eura, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 23.230,00 eura i materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.040,00 eura.

Za pokroviteljstva načelnika planirano je 1.990,00 eura.

 

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 1003 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 181.375,00 eura.

Za financiranje javne uprave i administracije planirano je 110.255,00 eura za Bruto plaće, doprinose, ostale rashode za zaposlene, dnevnice, naknade za prijevoz, seminare, savjetovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, telefon, poštarina, tisak, promidžbeni materijali, fotografija, usluge registracije, ugovori o djelu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge banaka, platnog prometa, Porezne uprave, za literaturu, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja imovine i osoba, za kazne, penale i naknade štete, elektronske medije, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge i rashode protokola – (vijenci, cvijeće, svijeće…). 

 

Za financiranje komunalnog pogona planirano je 14.495,00 eura.

 

Za zapošljavanje kroz neku od mjera koje se provode u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u proračunu (javni radovi i stručno osposobljavanje) planirano je 17.085,00 eura.

 

Za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga planirano je 6.640,00 eura. Za otplatu kredita i zajmova planirano je 15.500,00 eura, dok je za Turističku zajednicu „Sunčana polja“ izdvojeno 400,00 eura, za kratkoročni zajam – povrat poreza na dohodak planirano je 17.000,00 eura.

 

Program 1004 Upravljanje imovinom planirano je u iznosu od 1.063.710,00 eura

U ovom programu planira se nabava uredske opreme 4.770,00 eura, dodatna ulaganja na općinskoj zgradi 13.270,00 eura, nastavak izgradnje Društvenog doma planira se 670.600,00 eura, športsko  igralište kod škole 77.640,00 eura, biciklističke staze 5.310,00 eura, teniski teren 42.210,00 eura te za dodatna ulaganja i nabavu proizvedene dugotrajne imovine za dječji vrtić 249.910,00 eura. 

 

Program 1005 Razvoj kulture, sporta i rekreacije planirano u iznosu od 16.590,00 eura

Za potpore Udrugama planirano je 11.280,00 eura dok za potpore Vjerskim zajednicama planiran je iznos od 5.310,00 eura.

 

Program 1006 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 18.190,00 eura.

Za djelovanje DVD-a Lišane Ostrovičke planiran je iznos od 6.650,00 eura, za financiranje rada HGSS i udruge građana planirano je 930,00 eura i za civilnu zaštitu planirano je 10.610,00 eura.

 

Program 1007 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 36.705,00 eura

Za predškolski odgoj planirano je 27.575,00 eura za materijalne rashode i rashode za zaposlene (Bruto plaće, doprinosi, materijal i energija, usluge i dr.), za Osnovnu školu I.G. Kovačić planirano je 500,00 eura dok se za novčane naknade studentima izdvaja 5.310,00 eura, također 660,00 eura je namijenjeno za nagrade učenicima i studentima za postignute rezultate. Za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola planirano je 2.660,00 eura. 

 

Program 1008 Program socijalna skrb planiran je u iznosu od 27.505,00 eura.

Za izuzetno osjetljivo područje socijalne skrbi za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 11.000,00 eura. Za naknadu šteta od elementarnih nepogoda planirano je 2.800,00 eura, a za pomoć humanitarnoj djelatnosti Crvenog križa planirano je 1.750,00 eura. Za udruge stradalnika Domovinskog rata i ostale udruge planiran je iznos od 5.300,00 eura, sufinanciranje dječjeg vrtića za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 400,00 eura, pomoć za ogrjev planirano je 1.675,00 eura te za troškove stanovanja korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu planirano je 4.580,00 eura.  

 

Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 66.660,00 eura.

U ovom programu izdvaja se novac za održavanje javne rasvjete, groblja i kapelica na području Općine kao i za dodatna ulaganja na komunalnoj infrastrukturi pa tako se za održavanje javne rasvjete planira 39.700,00 eura, održavanje groblja Lišane 140,00 eura, održavanje groblja Ostrovica 5.310,00 eura, održavanje groblja Dobropoljci 2.660,00 eura, održavanje kapelica 8.890,00 eura, uređenje okoliša spomenika žrtvama rata 6.636,14 eura te dodatna ulaganja na groblju 9.960,00 eura. 

 

Program 1010 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 38.350,00 eura.

Za uređenje bunara Trubanj planirano je 3.980,00 eura, za razvoj stanovanja i poticanje priključivanja na vodovodnu mrežu planirano je 6.600,00 eura, za sufinanciranje studijske dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala te zapadnog dijela Zadarskog zaleđa planirano je 600,00 eura dok za vodoopskrbu - lokalni vodovod Lišane 2.650,00 eura i za vodoopskrbu - lokalni vodovod Ostrovica 30.520,00 eura.

Program 1011 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 155.300,00 eura

Za postavljanje javne rasvjete u Poslovnoj zoni Trolokve planirano je 6.640,00 eura, dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti planirana su u iznosu od 9.300,00 eura. Za modernizaciju sustava javne rasvjete na području općine Lišane Ostrovičke planirano je 139.360,00 eura.

 

Program 1012 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 200.205,00 eura

Za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina planirano je 7.630,00 eura dok je za turističku signalizaciju planirano 1.990,00 eura. Za nastavak asfaltiranja cesta Lišane Ostrovičke planira se 67.030,00 eura dok je za asfaltiranje cesta Dobropoljci planirano 42.475,00 eura, a za asfaltiranje cesta Ostrovica planirano je 41.150,00 eura. Za nastavak projekata za nerazvrstane ceste, javne površine planirano je 5.310,00 eura, dok je za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D56 planiran iznos od 34.620,00 eura.

 

Program 1013 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 3.720,00 eura.

Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 3.450,00 eura a za sufinanciranje azila za nezbrinute životinje 270,00 eura. 

 

Program 1014 Program zaželi – žene pružaju ruku pomoći planiran je u iznosu od 61.460,00 eura.

Provedba programa Zaželi – žene pružaju ruku pomoći planirano je 61.460,00 eura za troškove rashoda za zaposlene i materijalne rashode. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti