*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Levanjska Varoš za 2024. godinu


Proračun Općine Levanjska Varoš za 2024. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općine Levanjska Varoš ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici https://www.opcina-levanjska-varos.hr/

Ukupni prihodi i rashodi Općine Levanjska Varoš za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.803.000,00 eura.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika nam je prioritet stoga i ove godine ulažemo sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, poslovnih objekata, javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, građevina javne oborinske odvodnje, revitalizaciju javnih površina – javne radove.

Kao i dosadašnjih godina veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za gradnju i rekonstrukciju cesta u vrijednosti 944.800,00 eura. Svakako treba spomenuti i ostale projekte od velike važnosti za našu Općinu, a to su izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara, gradnja i rekonstrukcija pješačkih staza, kupnja i uređenje kompleksa "stara kupka" u Breznici Đakovačkoj, sufinanciranje izgradnje i proširenja vodoopskrbne mreže.

Zaštita okoliša iznimno nam je bitna, te smo izdvojili sredstva za sanaciju divljih odlagališta i ostale komunalne usluge, zbrinjavanje napuštenih životinja, mjere poticanja odvojenog skupljanja otpada, deratizaciju i dezinsekciju kako bi našim građanima osigurali kvalitetniji život.

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, te smo iz tog razloga dio sredstava namijenili za sufinanciranje nabave radnih bilježnica, školskog pribora, financijske potrebe učenicima i pomoći za školstvo kojima želimo motivirati našu djecu i mladež na odgoj i obrazovanje.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2024. godini. Kroz program Socijalne skrbi nastavljamo s brigom i zadovoljavanjem osnovnih potreba svih skupina građana. Osigurali smo jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoć za novorođenu djecu, obiteljima i kućanstvima za stanovanje, umirovljenicima i obiteljima. Nastavljamo provoditi projekt Zaželi II.- “Srcem za njih“ – Program zapošljavanja žena, gdje je fokus na zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da skrbe o starijim i nemoćnim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u zajednici.

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente i zato zaslužuju našu financijsku pomoć.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog Proračuna za 2024. godinu.

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Levanjska Varoš za 2024. godinu možete pronaći OVDJE.

 

Načelnik Općine 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Fiskalna godina poklapa se s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.903.100,00 
Prihodi od poreza 115.500,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.630.000,00
Prihodi od imovine 25.900,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 128.200,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.500,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 818.400,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 58.400,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 760.000,00 
Primici od financijske imovine i zaduživanja 81.500,00,00 
Primici od financijske imovine zaduživanja 81.500,00,00 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.803.000,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.903.100,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 115.500,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.630.000,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 25.900,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 128.200,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.500,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 818.400,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 58.400,00 eura, dok su prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 760.000,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 81.500,00,00 eura za primitke od zaduživanja.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 689.000,00 
Rashodi za zaposlene 232.900,00 
Materijalni rashodi 321.000,00 
Financijski rashodi 14.400,00 
Subvencije 4.000,00 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.400,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.700,00 
Ostali rashodi 30.600,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.475.100,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 98.000,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.365.100,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.000,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 638.900,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 638.900,00 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2024. godinu planirani su u iznosu od 689.000,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 232.900,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 321.000,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 14.400,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 4.000,00 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 60.400,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 25.700,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 30.600,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.475.100,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 98.000,00 eura, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.365.100,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od  12.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 638.900,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Levanjska Varoš za 2024. godinu planirani su u iznosu od 638.900,00 eura. 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Levanjska Varoš sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti.

 

•RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA
•  GLAVA 00101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I URED NAČELNIKA
•    Program 1001 Poslovanje općinskog vijeća i ureda načelnika
•RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
•  GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
•    Program 2001 Poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela
•    Program 2002 Upravljanje imovinom
•    Program 2004 Održavanje komunalne infrastrukture
•    Program 2005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
•    Program 2006 Zaštita okoliša
•    Program 2007 Poljoprivreda i ruralni razvoj
•    Program 2008 Razvoj turističke infrastrukture
•    Program 2009 Protupožarna i civilna zaštita 
•    Program 2010 Javne potrebe u sportu
•    Program 2011 Javne potrebe u kulturi i religiji
•    Program 2013 Ostale društvene potrebe
•    Program 2014 Predškolski odgoj
•    Program 2015 Ostalo obrazovanje
•    Program 2016 Socijalna skrb
•    Program 2018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
•    Program 2019 Upravljanje likvidnošću

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA, ZAMJENIKA - 43.200,00 EURA

 

GLAVA 00101 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I URED NAČELNIKA - 43.200,00 EURA

Program 1001 Poslovanje općinskog vijeća i ureda načelnika - 43.200,00 eura

Iz proračuna je za poslovanje općinskog vijeća i ureda načelnika iznos od 40.500,00 eura, za tekuće donacije planirano je 1.500,00 eura, za financiranje rada političkih stranaka planirano je 1.200,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - 2.759.800,00 EURA

 

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - 2.759.800,00 EURA

Program 2001 Poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela - 161.200,00 eura

Za administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO planirano je 79.400,00 eura, za redovne troškove poslovanja javne uprave i administracije planirano je 49.800,00 eura, za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih suradnika planirano je 32.000,00 eura.

 

Program 2002 Upravljanje imovinom - 288.200,00 eura

Za održavanje poslovnih objekata planirano je 40.000,00 eura, za održavanje voznog parka planirano je 2.400,00 eura, za opremanje i informatizacija općinske uprave planirano je 3.800,00 eura, za izgradnju višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara planirano je 242.000,00 eura.

 

Program 2004 Održavanje komunalne infrastrukture - 137.500,00 eura

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 32.000,00 eura, za održavanje javne rasvjete planirano je 18.000,00 eura, za održavanje groblja planirano je 15.000,00 eura, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 3.000,00 eura, za održavanje građevina javne oborinske odvodnje planirano je 4.000,00 eura, za održavanje javnih zelenih površina planirano je 38.000,00 eura, za održavanje čistoće javnih površina planirano je 1.500,00 eura, za održavanje predmeta i uređaja javne namjene planirano je 7.000,00 eura, za revitalizaciju javnih površina – javne radove planirano je 19.000,00 eura.

 

Program 2005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 971.800,00 eura

Za gradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 944.800,00 eura, za gradnju i rekonstrukciju pješačkih staza planirano je 20.000,00 eura, za uređenje groblja i grobnih polja planirano je 7.000,00 eura.

 

Program 2006 Zaštita okoliša - 33.300,00 eura

Za zbrinjavanje napuštenih životinja planirano je 11.000,00 eura, za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 6.000,00 eura, za sanaciju divljih odlagališta i ostale komunalne usluge planirano je 9.000,00 eura, za higijeničarsku službu planirano je 1.300,00 eura, za mjere poticanja odvojenog sakupljanja otpada planirano je 6.000,00 eura.

 

Program 2007 Poljoprivreda i ruralni razvoj - 57.700,00 eura

Za potpori poljoprivredi planirano je 7.300,00 eura, za održavanje ruralne infrastrukture planirano je 50.400,00 eura.

 

Program 2008 Razvoj turističke infrastrukture – 107.500,00 eura

Za izradu turističke signalizacije planirano je 5.5000,00 eura, za razvoj cikloturizma planirano je 2.000,00 eura, za kupnju i uređenje kompleksa "stara kupka" u Breznici Đakovačkoj planirano je 100.000,00 eura.

 

Program 2009 Protupožarna i civilna zaštita - 10.100,00 eura

Za civilnu zaštitu planirano je 3.100,00 eura, za protupožarnu zaštitu planirano je 7.000,00 eura.

 

Program 2010 Javne potrebe u sportu – 4.000,00 eura

Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 4.000,00 eura.

 

Program 2011 Javne potrebe u kulturi i religiji – 7.500,00 eura

Za tekuće donacije za kulturu planirano je 2.000,00 eura, za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 2.000,00 eura, za manifestacije planirano je 3.500,00 eura.

 

Program 2013 Ostale društvene potrebe – 7.000,00 eura

Za tekuće donacije udrugama građana planirano je 7.000,00 eura.

 

Program 2014 Predškolski odgoj– 4.000,00 eura

Za pomoći za predškolski odgoj planirano je 4.000,00 eura.

 

Program 2015 Ostalo obrazovanje – 13.100,00 eura

Za pomoći za školstvo planirano je 3.400,00 eura, za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora planirano je 3.000,00 eura, za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 4.700,00 eura, za financijske potrebe učenicima planirano je 2.000,00 eura.

 

Program 2016 Socijalna skrb – 158.000,00 eura

Za EU - Zaželi II - Srcem za njih planirano je 142.000,00 eura. za pomoći za novorođenu djecu planirano je 3.000,00 eura, za pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje planirano je 2.000,00 eura, za jednokratne novčane pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 2.000,00 eura, za pomoć umirovljenicima i obiteljima planirano je 9.000,00 eura.

 

Program 2018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja – 151.000,00 eura

Za građevinsko zemljište planirano je 66.000,00 eura, za projektnu dokumentaciju planirano je 32.000,00 eura, za sufinanciranje izgradnje proširenja vodoopskrbne mreže planirano je 53.000,00 eura.

 

Program 2019 Upravljanje likvidnošću – 647.900,00 eura

Za otplatu kredita planirano je 647.900,00 eura.

 

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.