Proračun Općine Levanjska Varoš za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani mještani,

predstavljamo „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Levanjska Varoš prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcina-levanjska-varos.hr.

Kako bi nam svima život i rad u Općini bio ljepši i kvalitetniji, iz Proračuna izdvajamo sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, poslovnih objekata i groblja.

Osim tekućih održavanja komunalne infrastrukture, nastavljamo i s izgradnjom i rekonstrukcijom cesta, pješačkih staza, kao i s opremanjem dječjeg igrališta i uređenjem groblja.

Tijekom 2023. godine prioritet nam je ulaganje u projekte čija će realizacija značajno doprinijeti rastu i razvoju naše Općine. U tijeku je izgradnja višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara u kojem će se nalaziti prostori za odmor, okrjepu, sanitarni čvorovi i kušaonica lokalnih proizvoda za posjetitelje svetišta, a za navedeni projekt izdvojeno je ukupno 439.000,00 eura. 

Svakako treba spomenuti i nastavak započetih projekata, a to su uređenje poučne staze Breznica i kupnja i uređenje kompleksa „Stara Kupka“ u Breznici Đakovačkoj, a sve u cilju promicanja turizma i proširenja turističke ponude. 

Kako bismo nagradili rad i trud, a i potaknuli daljnje obrazovanje naše djece i mladih, sufinanciramo nabavu radnih bilježnica, školskog pribora i prijevoz učenika. Nadamo se kako će ih ovakve vrste potpora i pomoći potaknuti na daljnje usavršavanje. 

Nastavljamo poticati demografski rast naše Općine, pa se roditeljima novorođene djece i u 2023. godini isplaćuju jednokratne novčane naknade. 

Pružamo pomoć našim umirovljenicima i obiteljima, a kroz jednokratne novčane pomoći trudimo se omogućiti im osnovne životne potrebe i priliku za lagodniji život.

Financiranjem kulturnih i sportskih udruga, koje djeluju na području naše Općine, želimo očuvati našu kulturnu baštinu, povezati građane kroz obilježavanje bitnih događaja i potaknuti ih na aktivan društveni život.

Ovim kratkim sažetkom predstavljanja programa i aktivnosti koje planiramo ostvariti u narednoj godini želimo Vam približiti na koji način radimo na boljitku naše Općine. Pozivamo sve stanovnike Općine Levanjska Varoš da zajedno s nama radite na unapređenju naše Općine kako bi ona što bolje iskoristila svoje potencijale i na taj način postala što transparentnija, pristupačnija i uspješnija u ostvarenju postavljenih ciljeva.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2023. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 19.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

 

Vaš Načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Levanjska Varoš za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Levanjska Varoš koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Levanjska Varoš kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 1.571.800,00 0
Prihodi od poreza 84.500,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.282.300,00 0
Prihodi od imovine 72.900,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 128.300,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali 3.800,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 58.500,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 48.500,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 162.200,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 162.200,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Levanjska Varoš za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.792.500,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.571.800,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 84.500,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.282.300,00 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 72.900,00 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 128.300,00 eura,

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.800,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 58.500,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 48.500,00 eura,

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 162.200,00 eura za primitke od zaduživanja.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 568.500,00 0
Rashodi za zaposlene 157.200,00 0
Materijalni rashodi 324.000,00 0
Financijski rashodi 16.400,00 0
Subvencije 6.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.400,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 26.300,00 0
Ostali rashodi 31.200,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.085.900,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 22.500,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.022.500,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 40.900,00  0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 138.100,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 138.100,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Levanjska Varoš za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.792.500,00 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Levanjska Varoš za 2023. godinu planirani u iznosu od 568.500,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 157.200,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 324.000,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 16.400,00 eura,

4. Subvencije planirani u iznosu od 6.000,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 7.400,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju proračuna planirani u iznosu od 26.300,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 31.200,00 eura za tekuće donacije.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.085.900,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 22.500,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.022.500,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 40.900,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 138.100,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 41.900,00 EURA

Poslovanje Općinskog vijeća i ured načelnika planirano u iznosu od 41.900,00 eura

 

Program 1001 Poslovanje Općinskog vijeća i ured načelnika planirano u iznosu od 41.900,00 eura

1. Za poslovanje Općinskog Vijeća i ured načelnika, zamjenika planirano je 35.200,00 eura, od toga, za rashode za zaposlene planirano je 22.500,00 eura i materijalne rashode planirano je 12.700,00 eura,

2. Za tekuće donacije planirano je 1.500,00 eura za ostale rashode,

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 1.200,00 eura za ostale rashode,

4. Za izbore za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina planirano je 4.000,00 eura za materijalne rashode.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OD 1.750.600,00 EURA

Program 2001 Poslovanje jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 153.100,00 eura

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO planirano je 66.900,00 eura za rashode za zaposlene;

2. Za redovne troškove poslovanja javne uprave i administracije planirano je 55.200,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 49.800,00 eura i za financijske rashode planirano je 5.400,00 eura,

3. Za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih suradnika planirano je 31.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 2002 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 489.000,00 eura

1. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 40.900,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.000,00 i za rashode za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 37.900,00 eura,

2. Za održavanje voznog parka planirano je 3.000,00 eura za materijalne rashode,

3. Za opremanje i informatizaciju Općinske uprave planirano je 6.100,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za izgradnju višenamjenskog društvenog doma u naselju Ovčara planirano je 439.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 2004 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 135.900,00 eura

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 33.400,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 33.000,00 eura za materijalne rashode,

3. Za održavanje groblja planirano je 13.300,00 eura za materijalne rashode,

4. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 3.000,00 eura za materijalne rashode,

5. Za održavanje građevina javne oborinske odvodnje planirano je 4.000,00 eura za materijalne rashode,

6. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 25.000,00 eura za materijalne rashode,

7. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 1.500,00 eura za materijalne rashode,

8. Za održavanje predmeta i uređaja javne namjene planirano je 6.700,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.000,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 3.700,00 eura,

9. Za revitalizaciju javnih površina planirano je 16.000,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 14.700,00 eura i materijalne rashode planirano je 1.300,00 eura.

 

Program 2005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 135.500,00 eura

1. Za gradnju i rekonstrukciju ceste planirano je 85.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

2. Za gradnju i rekonstrukciju pješačkih staza planirano je 35.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Za opremu za dječje igralište planirano je 7.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za uređenje groblja i grobnih polja planirano je 8.500,00 eura, od toga za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 5.500,00 eura i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 3.000,00 eura.

 

Program 2006 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 61.300,00 eura

1. Za zbrinjavanje napuštenih životinja planirano je 10.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 6.000,00 eura za materijalne rashode,

3. Za sanaciju divljih odlagališta i ostale komunalne usluge planirano je 9.000,00 eura za materijalne rashode,

4. Za higijeničarsku službu planirano je 1.300,00 eura za materijalne rashode,

5. Za mjere poticanja odvojenog skupljanja otpada planirano je 35.000,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 4.000,00 eura i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 31.000,00 eura.

 

Program 2007 Poljoprivreda i ruralni razvoj planirani u iznosu od 59.700,00 eura

1. Za potporu poljoprivredi planirano je 9.300,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 3.300,00 eura i subvencije planirano je 6.000,00 eura,

2. Za održavanje ruralne infrastrukture planirano je 50.400,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 2008 Razvoj turističke infrastrukture planirana u iznosu od 412.200,00 eura

1. Za izgradnju turističke signalizacije planirano je 6.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

2. Za razvoj cikloturizma planirano je 2.000,00 eura za ostale rashode,

3. Za kupnju i uređenje kompleksa „Stara Kupka“ u Breznici Đakovačkoj planirano je 284.200,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

4. Za izgradnju Planinarskog doma Vračica planirano je 70.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za uređenje poučne staze Breznica planirano je 50.000,00 eura za za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 2009 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 7.400,00 eura

1. Za civilnu zaštitu planirano je 3.400,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano je 1.000,00 eura za ostale rashode planirano je 2.400,00 eura,

2. Za protupožarnu zaštitu planirano je 4.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 2010 Javne potrebe u sportu planirane u iznosu od 5.000,00 eura

Za tekuće donacije sportskim društvima planirano je 5.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 2011 Javne potrebe u kulturi i religiji planirane u iznosu od 11.100,00 eura

1. Za tekuće donacije za kulturu planirano je 1.300,00 eura za ostale rashode,

2. Za tekuće donacije vjerskim zajednicama planirano je 2.000,00 eura za ostale rashode,

3. Za tamburaške radionice planirano je 4.000,00 eura za materijalne rashode,

4. Za manifestacije planirano je 3.800,00 eura, od toga za materijalne rashode planirano 2.000,00 eura i za ostale rashode planirano je 1.800,00 eura,

 

Program 2013 Ostale društvene potrebe planirane u iznosu od 10.000,00 eura

Za tekuće donacije udrugama građana planirano je 10.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 2014 Predškolski odgoj planirane u iznosu 4.000,00 eura

Za pomoći za predškolski odgoj planirano 4.000,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar drugih proračuna.

 

Program 2015 Ostalo obrazovanje planirano u iznosu od 13.700,00 eura

1. Za pomoći za školstvo planirano je 3.400,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar drugih proračuna,

2. Za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora planirano je 3.600,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

3. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 4.700,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

4. Za financijske potpore učenicima planirano je 2.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 2016 Socijalna skrb planirana je u iznosu od 81.100,00 eura

1. Za EU – Zajedno za zajednicu planirano je 65.100,00 eura, od toga za rashode za zaposlene planirano je 53.100,00 eura i za materijalne rashode planirano je 12.000,00 eura,

2. Za pomoći za novorođenu djecu planirano je 3.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

3. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje planirano je 2.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

4. Za jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 2.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

5. Za pomoć umirovljenicima i obiteljima planirano je 9.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 2018 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano je u iznosu od 22.500,00 eura

Za građevinsko zemljište planirano je 22.500,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovinu,

 

Program 2019 Upravljanje likvidnošću planirano je u iznosu od 149.100,00 eura

Za otplatu kredita planirano je 149.100,00 eura, od toga za financijske rashode planirano je 11.000,00 eura i za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 138.100,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!