*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Lekenik za 2024. godinu


 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Lekenik prikuplja i investira sredstva. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici http://lekenik.hr/, a kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine. 

Kao i do sada nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu u svrhu poboljšanja kvalitete života naših stanovnika, pa tako brinemo o čistoći javnih i zelenih površina, održavamo javnu rasvjetu i nerazvrstane ceste. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.
Nastavljamo sa projekatima sanacije klizišta, rekonstrukcije i opremanje zgrade Hrvatskog doma Lekenik, rekonstrukcijom i obnovom nerazvrstanih cesta u Donjem Vukojevcu i Vrhu Letovaničkom i naselju Lekenik i Petrovec. U planu je izgradnja nadstrešnica i ugibališta za autobusna stajališta, izgradnja nogostupa u naselju Žažina, te izgradnja šetnice Lekenik-Poljana Lekenička. 

U svrhu razvoja gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta poduzetnicima na području općine dodjeljujemo poticaje te subvencije i pomoći trgovačkim društvima. 
Nastavljamo s projektom „e-Lekenik“, cilj projekta je izrada projektno tehničke dokumentacije u području digitalne transformacije za uspostavu i opremanje Data centra, uvođenje WI-FI-a u općinske institucije i izrada jedinstvene web aplikacije za stanovnike općine Lekenik, čime će se realizirati digitalizacija općinskih institucija i omogućiti dostupnost e-usluga za stanovnike općine.

Jedan od glavnih ciljeva naše Općine jeste ulaganje u obrazovanje, stoga dodjeljujemo stipendije učenicima i studentima, sufinanciramo  prijevoz srednjoškolcima i studentima te financiramo produženi boravak djece u osnovnoj školi.

Jako smo sretni što možemo najaviti izgradnju novog dječjeg vrtića za koji su osigurana sredstva te se započelo s postupkom projektiranja nakon čega slijedi i gradnja . Vrtić će imati  devet odgojnih skupina u koji se planira upis 150 djece. Iznimno nam je drago što smo jedni od rijetkih koji se mogu pohvaliti s većim brojem novorođene djece. 

Dio novca iz proračuna namijenjen je za programe poput ''Bolje čitam, još bolje pišem, a još bolje govorim'', čiji je cilj rana detekcija i prevencija smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod djece predškolskog i školskog uzrasta. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće troškova stanovanja.
Nastavljamo s programom ''Zaželi'' kroz zapošljavamo žene u nepovoljnom položaju, koje se brinu o starijim i nemoćnim osobama. Kroz projekt Javni radovi nudimo posao nezaposlenim osobama ciljanih skupina koji će se brinuti za čišćenja i uređenja naselja. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je poticanje bavljenje sportom i sportskim aktivnostima, stoga ulažemo u uređenje i održavanje dječjih igrališta i polivalentnog igrališta u Lekeniku.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 

Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog proračuna Općine Lekenik bilo je provedeno od 18.12.2023 do 21.12.2023. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.

Na stranicama je bio objavljen i Javni poziv za dosatvu prijedloga za pripremu porračuna. Tekst poziva u nastavku.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU PRORAČUNA OPĆINE LEKENIK ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Općine Lekenik, Proračuna Općine Lekenik za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026., i ove godine pozivamo svu zainteresiranu javnost – mještane, udruge, javne i privatne ustanove i sve druge zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna.

Obrazac prijedloga proračuna nalazi se u prilogu, a rok za njegovu dostavu je do 30. studenog 2023. godine. Obrasci se dostavljaju na e-mail: mirela.barisic@lekenik.hr ili na adresu Općina Lekenik, Zgrebačka 44, 44272 Lekenik.

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…
Općina Lekenik ima svoje proračunske korisnike: Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik i Dječji vrtić Lekenik.


Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 5.530.798,00
Prihodi od poreza 2.874.416,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.026.820,00
Prihodi od imovine 52.629,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 558.363,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 14.489,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.081,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 242.238,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 242.238,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Ukupno 0,00

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI OPĆINE LEKENIK ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 5.773.036,00 EURA

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Lekenik za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.530.798,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.874.416,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.026.820,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 52.629,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 558.363,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 14.489,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 4.081,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 242.238,00 eura 

 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 3.051.085,00
Rashodi za zaposlene 1.043.679,00
Materijalni rashodi 1.334.728,00
Financijski rashodi 25.132,00
Subvencije 28.535,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 55.500,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 107.207,00
Ostali rashodi 456.304,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.229.030,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 66.461,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.942.569,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 220.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 492.921,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.327,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 491.594,00
Ukupno 0,00

RASHODI I IZDACI OPĆINE LEKENIK ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 5.773.036,00 EURA

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lekenik za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.051.085,00 eura, a čine ih:

1.      Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.043.679,00 eura;

2.      Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.334.728,00 eura;

3.      Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.132,00 eura;

4.      Subvencije planirane u iznosu od 28.535,00 eura;

5.      Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 55.500,00 eura;

6.      Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 107.207,00 eura;

7.      Ostali rashodi planirani u iznosu od 456.304,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.229.030,00 eura, a čine ih:

1.      Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 66.461,00 eura;

2.      Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.942.569,00 eura;

3.      Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 220.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 492.921,00 eura, od toga:

1.      Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 1.327,00 eura;

2.      Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 491.594,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Lekenik sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1000 Osnovne aktivnosti općinskih tijela
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA
Program 1001 Djelatnost mjesnih odbora
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU
Program 1002 Javna uprava i administracija
GLAVA 00202 GOSPODARSKA DJELATNOST
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1004 Zaštita okoliša
Program 1005 Program poticaja poduzetništva
Program 1006 Program unapređenja zajednice
Program 1008 Program građenja komunalne infrastrukture
Program 1015 Poticanje razvoja turizma
GLAVA 00203 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 1007 Program održavanja komunalne infrastrukture
Program 1008 Program građenja komunalne infrastrukture
Program 1016 Komunalno redarstvo
Program 1017 Javni radovi
Program 1018 Elementarne nepogode - potres
GLAVA 00204 DRUŠTVENA DJELATNOST
Program 1009 Program javnih potreba u kulturi
Program 1010 Program javnih potreba u sportu
Program 1011 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Program 1012 Program ostalih udruga društvenog usmjerenja
Program 1013 Predškolski odgoj
GLAVA 00205 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM
Program 1014 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte
RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI
GLAVA 00301 KNJIŽNICA
Program 1009 Program javnih potreba u kulturi
GLAVA 00302 VRTIĆ
Program 1011 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Program 1013 Predškolski odgoj

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
 
RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 127.933,00 KUNA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 118.606,00 KUNA

Program 1000 Osnovne aktivnosti općinskih tijela planirane u iznosu od 93.932,00 eura.

Rashodi vezani uz redovan rad Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 93.932,00 eura, za djelatnost političkih stranaka planiran je iznosu od 4.000,00 eura, za proračunske zalihe planirano je 3.320,00 eura, za obilježavanje prigodnih datuma i programa planirano je 17.354,00 eura.

Opis programa:
U ovom programu se obavljaju zadaće koje se odnose na: poslove vezane uz rad gradskog vijeća, poslove organizacije rada općinskog načelnika, te suradnju općinskog načelnika s državnim tijelima, ustanovama, drugim pravnim osobama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti upravnog odjela Općine Lekenik, te poslove vezane uz pokroviteljstva općinskog načelnika.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Obavljanjem svih predviđenih poslova doprinosi se boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka.

 

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 9.327,00 EURA

Program 1001 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 9.327,00 eura

Za redovno funkcioniranje mjesnih odbora planirano je 9.327,00 eura.

Opis programa:
U ovom programu se obavljaju zadaće vezane za poslove koji omogućuju potrebe mjesnih odbora za nesmetanim funkcioniranjem mjesne samouprave, kao i održavanje raznih manifestacija.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Obavljanjem svih predviđenih poslova pridonosi se boljem i kvalitetnijem funkcioniranju mjesne samouprave.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 4.984.486,00 EURA

GLAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU PLANIRANO U IZNOSU OD 1.107.072,00 EURA

 

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.107.072,00 eura

Za financiranje javne uprave i administracije planirano je 586.548,00 eura za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i izdatke.
Za otplatu kredita planirano je 508.262,00 eura, dok je za opremanje upravnog odjela planirano 12.262,00 eura.

Opis programa:
Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: upravno-pravni, opći poslovi,  poslovi izrade proračuna, rukovanje inventarom  i opremom te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika; stručno-tehnički poslovi, administrativni poslovi i poslovi računovodstveno financijskog poslovanja Općine. Po potrebi obavljaju se i druge poslove koji mu se stave u zadaću za navedena tijela uprave, a koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug njegovih poslova.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova doprinosi boljem i učinkovitijem raspolaganju odobrenim proračunskim sredstvima i kvalitetnijem donošenju odluka , te učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima.


GLAVA 00202 GOSPODARSKA DJELATNOST PLANIRANO JE 533.957,00

 

Program 1003 Organiziranje i provođenja zaštite i spašavanja planirano je u iznosu od 217.388,00 eura

Za protupožarnu zaštitu planirano je 217.388,00 eura. 
 

Opis programa:
Osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Koordinacija i financiranje VZO Općine Lekenik, izrada Procjene ugroženosti od požara, te opremanje VZO i DVD-ova na području Općine Lekenik.

 

Program 1004 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 32.200,00 eura

Za gospodarenje otpadom planirano je 32.000,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za brigu o prostoru i okolišu, čišćenje divljih odlagališta odbačenog otpada i video nadzor divljih odlagališta

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Učinkovito provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu okoliša i razvoj zajednice.
 

Program 1005 Program poticaja poduzetništva planiran u iznosi od 81.189,00 eura

Za poticaje poduzetnicima planirano je 8.627,00 eura, dok je za subvencije i pomoći trgovačkim društvima planirano 72.652,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje i kamata na poduzetničke kredite i osiguravaju se sredstva za subvencioniranje javnog linijskog prijevoza, subvenciju trgovačkom društvu Vodovod Lekenik.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Potaknuti razvoj poljoprivrede i poduzetništva na području Općine Lekenik i podizanje standarda života stanovnika Općine Lekenik

 

Program 1006 Program unapređenja zajednice planiran u iznosu od 123.180,00 eura

Za prostorno uređenje planirano je 3.318,00 eura, za razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga 29.030,00 eura i za kapitalni projekt e-Lekenik planirano je 90.832,00 eura. 

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za razvoj turizma na području Općine Lekenik kao i briga o prostoru i podizanju standarda života stanovnika Općine Lekenik.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Potaknuti razvoj turizma i lokalne zajednice, kao i briga o uređenju prostora.
 

Program 1015 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 80.000,00 eura

Za Turističku zajednicu Općine Lekenik izdvojeno je 80.000,00 eura.

 

GLAVA 00203 KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU 1.485.180,00 EURA

Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 574.319,00 eura


U ovom programu izdvaja se novac za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 79.633,00 eura, održavanje javnih površina 65.000,00 eura, za održavanje građevina javne odvodnje i oborinskih voda 30.000,00 eura, održavanje javnih zelenih površina 180.000,00 eura, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 35.000,00 eura, za održavanje groblja 6.636,00 eura, održavanje čistoće javnih površina 15.000,00 eura, održavanje javne rasvjete 120.050,00 eura, komunalna higijena 43.000,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za uredno i redovito održavanje komunalne infrastrukture kako bi ista služila svrsi za koju je namijenjena.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Učinkovito održavanje komunalne infrastrukture i poboljšanje kvalitete komunalnih usluga stanovništva Općine Lekenik.

  
Program 1008 Program građenja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 892.461,00 eura

U ovom programu je u planu rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 50.000,00 eura, za investicije u javne zelene površine planirano je 13.272,00 eura, za ulaganje u građevine i uređaje javne namjene planira se 26.000,00 eura, za energetsku obnovu javne rasvjete planirano je 26.545,00 eura, za izgradnju nadstrešnica i ugibališta za autobusna stajališta planirano je 31.636,00 eura, za održavanje i obnovu nerazvrstanih cesta u Donjem Vukojevcu i Vrh Letovanićki planirano je 293.681,00 eura. Za održavanje i obnovu nerazvrstanih cesta u naselju Lekenik planirano je 5.000,00 eura dok je za izgradnju nogostupa u naselju Žažina planirano 150.000,00 eura, za izgradnju šetnice Lekenik – Poljana Lekenička planira se 5.000,00 eura, za nastavak izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku planirano je 1.327,00 eura, za izgradnju nogostupa u naselju Lekenik planirano je 200.000,00 eura, dok se za izgradnju nogostupa Petrovec planira 90.000,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za ulaganje u kapitalne projekte u komunalnu infrastrukturu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Kvalitetnija komunalna infrastruktura, a time i poboljšanje kvalitete života stanovništva Općine Lekenik.

 

Program 1016 Komunalno redarstvo planirano u iznosu od 664,00 eura

Za aktivnosti komunalnog redara planira se iz proračuna izdvojiti 664,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za rad komunalnog redara.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Lekenik
 

Program 1017 Javni radovi planirani u iznosu od 17.736,00 eura

Javni rad je društveno koristan rad koji nudi zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Za Javne radove čišćenja i uređenja naselja planira se izdvojiti 17.736,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za uredno i redovito održavanje komunalne infrastrukture, čišćenje i slični poslovi

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Poboljšanje kvalitete življenja i kulturnih aktivnosti  stanovništva Općine Lekenik.
   


GLAVA 00204 DRUŠTVENA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 1.562.589,00 EURA

 

Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 46.671,00 eura

Za potpore književnoj i nakladničkoj djelatnosti planirano je 1.000,00 eura, za savjet mladih 664,00 eura, dok je za potpore vjerskih ustanova planirano 13.991,00 eura. Kako bi udruge u kulturi bile što aktivnije, iz proračuna smo izdvojili 10.618,00 eura. Za Etnografsku i kulturno povijesnu zbirku ''Škofač'' iz Letovanića izdvojeno je 398,00 eura. Za nastavak rekonstrukcije i opremanja zgrade Hrvatskog doma Lekenik planiran je iznos od 20.000,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za obnovu i zaštitu kulturnih dobara, odvijanje kulturnih događanja i redovne aktivnosti udruga u kulturi.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara na području Općine Lekenik, unapređenje kulturne djelatnosti i realizacija prihvaćenih programa udruga u kulturi. Program 1010

 

Program javnih potreba u sportu planiran u iznosu od 299.514,00 eura

Za redovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 65.000,00 eura, za uređenje malonogometnog igrališta – Poljana Lekenička planirano je 34.514,00 eura, za uređenje polivalentnog igrališta u Lekeniku planirano je iznos od 200.000,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovnu aktivnost sportskih udruga temeljem prihvaćenih programa i kapitalno ulaganje u uređenje prostora za sport i rekreaciju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Realizacija prihvaćenih programa udruga u sportu.

 
Program 1011 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planiran u iznosu od 497.404,00 eura

Za pomoć obitelji i kućanstvima planirano je 87.365,00 eura, za pomoć učenicima i studentima planirano je 6.636,00 eura, za sufinanciranje cijene prijevoza za učenike i studente planirano je 2.654,00 eura, za sufinanciranje produženog boravka djece u OŠ Lekenik planirano je 5.500,00 eura, za sufinanciranje rada Sigurne kuće planirano je 1.327,00 eura, za udruge za pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama planirano je 398,00 eura, za socijalnu samoposlugu GDCK Sisak planirano je 13.654,00 eura, za tekući projekt „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ planirano je 15.000,00 eura, za pomoć obiteljima za nabavu udžbenika i školske opreme planirano je 11.016,00 eura, za prijevoz učenika u školu plivanja planirano je 2.854,00 eura. Nastavljamo sa projektom ZAŽELI - Pomoć lokalnoj zajednici za ugodno življenje osoba treće dobi sa planiranim iznosom od 351.000,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za pružanje materijalne i financijske pomoći socijalno ugroženim građanima Općine Lekenik te ispunjavanje svih zakonom i Programom preuzetih obveza, osiguravaju se sredstva za zapošljavanje 30 žena i njihovo osposobljavanje za gerontodomaćice i ECDL operatere.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Podmirenje troškova stanovanja, dodjela jednokratnih novčanih pomoći, potpora za novorođeno dijete, te jednokratna pomoć učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja, te pružanje pomoći u kućanstvu starijim osobama.
  

Program 1012 Program ostalih udruga društvenog usmjerenja planiran u iznosu od 19.000,00 eura

Za poticanje djelatnosti udruga građana planirano je 19.000,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za odvijanje kulturnih događanja i redovne aktivnosti udruga

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Unapređenje kulturne djelatnosti i realizacija prihvaćenih programa udruga u kulturi.

 

Program 1013 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 700.000,00 eura

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 700.000,00 eura. 

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za izgradnju dječjeg vrtića

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Unapređenje zajednice Općine Lekenik.

 

GLAVA 00205 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM PLANIRANO JE 295.688,00 EURA

 

Program 1014 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte planirano je 295.688,00 eura

Za održavanje objekata u općinskom vlasništvu planirano je 8.327,00 eura, za ulaganje u objekte u vlasništvu općine i dane na korištenje planirano je 287.361,00 eura.

Opis programa:
Ovim programom osiguravaju se sredstva za održavanje i ulaganje u kapitalne objekte u vlasništvu Općine Lekenik.
Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Povećati kvalitetu i standard života građanima Općine Lekenik.

 

RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO JE 660.617,00 EURA
KNJIŽNICA – PLANIRANO U IZNOSU OD 126.258,00 EURA
 

Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planiran je 185.316,00 eura

Za redovnu djelatnost knjižnice planiran je iznos od 111.373,00 eura, za projekt Ukorak sa znanošću: budućnost je ovdje planirano je 1.280,00 eura, za projekt S knjigom u ruci i osmijehom na licu planirano je 540,00 eura, za Književnu klackalicu planirano je 1.440,00 eura, za projekt Čitamo i slikamo prizore iz poznatih književnih djela planirano je 1.700,00 eura, za Dan knjižnice – 15 godina s vama planirao je 1.700,00 eura, dok se za investicijske potpore planira 8.225,00 eura. 

Opis programa:
Ovim programom Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik želi uslugama i sadržajima zadovoljiti potrebe svih grupa korisnika, te da po svom izgledu i opremljenosti bude ugodno mjesto u kojem se ljudi susreću.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Poticanje korisnika svih dobnih skupina na čitanje te zadovoljavanje kulturnih potreba građana.
 

GLAVA 00302 VRTIĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 534.359,00 EURA

Glava 00302 VRTIĆ 

 

Program 1013 Predškolski odgoj planiran je 534.359,00 eura

Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 532.368,00 eura, dok je za Malu školu planirano je 1.991,00 eura. 

Opis programa:
Ovim programom Dječji vrtić Lekenik provodi zadaće u odgojnom i obrazovnom procesu razvoja rane i predškolske dobi te unapređenje i osuvremenjivanje prakse odgoja i obrazovanja.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
Stvaranje kvalitetnih uvjeta za život i kontinuirano učenje djece, rad na njezi i skrbi za tjelesni razvoj svakog djeteta u okruženju koje je sigurno i poticajno.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.