Proračun Općine Lekenik za 2023. godinu


Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Lekenik prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici http://lekenik.hr/, a kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine. 

Plan nam je i u 2023. godini izdvojiti dio sredstava za građenje i održavanje građevina i uređaja komunalne infrastrukture, pa tako brinemo o čistoći javnih i zelenih površina, održavamo javnu rasvjetu i nerazvrstane ceste. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

Neki od značajnih projekata su nastavak izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, sanacija klizišta, nastavak rekonstrukcije i opremanje zgrade Hrvatskog doma Lekenik, održavanje i obnova nerazvrstanih cesta u Lekeniku, Donjem Vukojevcu i Vrhu i rekonstrukcija i opremanje dvorane za sport i rekreaciju u naselju Lekenik.

Provedbom projekata kao što su uređenja kupališta u Letovaniću i izgradnja odmorišta na biciklističkoj ruti nastavljamo ulagati u razvoj turizma Općine Lekenik. Za oba projekta osigurana su sredstva u Proračunu za 2023. godinu.

I u ovoj godini fokus zadržavamo na poticanju daljnjeg razvoja gospodarstva i poduzetništva kroz isplatu novčanih potpora.

Ove godine planiramo i započeti s projektom „e-Lekenik“ koji je odobren i prihvaćen od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Cilj projekta je izrada projektno tehničke dokumentacije u području digitalne transformacije za uspostavu i opremanje Data centra, uvođenje WI-FI-a u općinske institucije i izrada jedinstvene web aplikacije za stanovnike općine Lekenik, čime će se realizirati digitalizacija općinskih institucija i omogućiti dostupnost e-usluga za stanovnike općine.

Želimo omogućiti svim mladima jednake uvjete za obrazovanje i potaknuti ih na što veći trud i zalaganje. Iz tog razloga osigurana su sredstva za isplatu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolcima i studentima i financiranje produženog boravka djece u osnovnoj školi. Također, nastavljamo ulagati u odgojno-obrazovne ustanove (izgradnja vrtića, opremanje zgrade za vrtićku skupinu i sl.)

Dio novca iz proračuna je namijenjen za programe poput ''Bolje čitam, još bolje pišem, a još bolje govorim'', čiji je cilj rana detekcija i prevencija smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod djece predškolskog i školskog uzrasta. 

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika (jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće troškova stanovanja).

I u ovoj godini provodimo program ''Zaželi'' i zapošljavamo žene u nepovoljnom položaju. Također, javnim radovima čišćenja i uređenja naselja nudimo posao nezaposlenim osobama ciljanih skupina. Nadamo se, da će ovakve pomoći i potpore stvoriti kvalitetniji i lagodniji život našeg stanovništva. 

Bogatstvo naše Općine su brojne sportske, vjerske, kulturne i druge udruge, čiji rad je uvelike doprinio našoj prepoznatljivosti te zbog toga želimo potaknuti njihovu aktivnost i širenje. Nastavljamo ulagati u sportske građevine, uređujemo malonogometno igralište Poljana Lekenička, nabavljamo opremu, savjetujemo mlade, potičemo rad vjerskih zajednica, promičemo Etno zbirku ''Škofač'' te provodimo projekt ''Putujuća knjiga bijelog lopoča'' čiji je cilj razvoj čitalačke pismenosti.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Općina Lekenik ima svoje proračunske korisnike: Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik i Dječji vrtić Lekenik.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 4.398.440,00 0
Prihodi od poreza 1.249.214,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.527.404,00 0
Prihodi od imovine 52.629,00  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 543.423,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 21.789,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.981,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 678.473,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 678.473,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Lekenik za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.398.440,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.249.214,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.527.404,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 52.629,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 543.423,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 21.789,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.981,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 678.473,00 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 2.323.165,00 0
Rashodi za zaposlene 834.226,00 0
Materijalni rashodi 972.623,00 0
Financijski rashodi 20.067,00 0
Subvencije 28.535,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 37.163,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 99.542,00 0
Ostali rashodi 331.009,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.437.793,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 107.173,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.227.556,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 103.010,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 329.281,00 0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.327,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 327.954,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi Općine Lekenik za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.090.239,00 eura. 

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lekenik za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.323.165,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 834.226,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 972.623,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.067,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 28.535,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 37.163,00 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 99.542,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 331.009,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.437.793,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 107.173,00 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.227.556,00 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 103.010,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 329.281,00 eura, od toga:

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 1.327,00 eura;

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 327.954,00 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA

Program 1000 Osnovne aktivnosti općinskih tijela planirane u iznosu od 102.395,00 eura

Rashodi vezani uz redovan rad Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 82.089,00 eura, za djelatnost političkih stranaka planiran je iznosu od 3.716,00 eura, za proračunske zalihe planirano je 3.318,00 eura, za obilježavanje prigodnih datuma i programa planirano je 13.272,00 eura.

 

Program 1001 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 4.778,00 eura

Za redovno funkcioniranje mjesnih odbora planirano je 4.778,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 841.777,00 eura

Za financiranje javne uprave i administracije planirano je 492.627,00 eura za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i izdatke.

Za otplatu kredita planirano je 342.248,00 eura, dok je za opremanje upravnog odjela planirano 6.902,00 eura.

 

Program 1003 Organiziranje i provođenja zaštite i spašavanja planiran je iznos od 143.605,00 eura

Za protupožarnu zaštitu planirano je 143.605,00 eura. 

 

Program 1004 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 38.490,00 eura

Za gospodarenje otpadom planirano je 38.490,00 eura.

 

Program 1005 Program poticaja poduzetništva planiran u iznosi od 31.189,00 eura

Za poticaje poduzetnicima planirano je 8.627,00 eura, dok je za subvencije i pomoći trgovačkim društvima planirano 22.562,00 eura.

 

Program 1006 Program unapređenja zajednice planiran u iznosu od 108.687,00 eura

Za projekt prostornog uređenja planirano je 3.318,00 eura, za razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga 14.537,00 eura i za kapitalni projekt e-Lekenik planirano je 90.832,00 eura. 

 

Program 1015 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 59.725,00 eura

Za Turističku zajednicu Općine Lekenik izdvojeno je 59.725,00 eura.

  

Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 359.214,00 eura

U ovom programu izdvaja se novac za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 79.633,00 eura, održavanje javnih površina 33.181,00 eura, za održavanje građevina javne odvodnje i oborinskih voda 26.545,00 eura, održavanje javnih zelenih površina 66.361,00 eura, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 3.982,00 eura, za održavanje groblja 6.636,00 eura, održavanje čistoće javnih površina 6.636,00 eura, održavanje javne rasvjete 111.023,00 eura, komunalna higijena 25.217,00 eura.

  

Program 1008 Program građenja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.369.782,00 eura

U ovom programu su u planu investicije u javne prometne površine u iznosu od 33.181,00 eura, također 13.272,00 eura je namijenjeno za investicije u javne zelene površine, za ulaganje u građevine i uređaje javne namjene ulaže se 96.223,00 eura, za energetsku obnovu javne rasvjete planirano je 26.545,00 eura, za izgradnju nadstrešnica i ugibališta za autobusna stajališta planirano je 6.636,00 eura, za održavanje i obnovu nerazvrstanih cesta u Donjem Vukojevcu i Vrh Letovanićki planirano je 228.282,00 eura, za nastavak izgradnje nogostupa u Dužici planiran iznos od 11.547,00 eura. Također, nastavljamo ulagati u održavanje i obnovu nerazvrstanih cesta u naselju Lekenik i u izgradnju nogostupa u naselju Žažina, projekti u sveukupnoj vrijednosti od 501.279,00 eura. Također, za izgradnju odmorišta na biciklističkim rutama planirano je izdvojiti 98.746,00 eura, za uređenje kupališta u Letovaniću 100.870,00 eura, za izgradnju šetnice Lekenik – Poljana Lekenička te za nastavak izgradnja komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku i sanaciju klizišta planirano je sveukupno 253.201,00 eura.

 

Program 1016 Komunalno redarstvo planirano u iznosu od 664,00 eura

Za aktivnosti komunalnog redara planira se iz proračuna izdvojiti 664,00 eura.

 

Program 1017 Javni radovi planirani u iznosu od 11.944,00 eura

Javni rad je društveno koristan rad koji nudi zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Za Javne radove čišćenja i uređenja naselja planira se izdvojiti 11.944,00 eura.

 

Program 1018 Elementarne nepogode – potres planirane u iznosu od 13.272,00 eura

Za saniranje šteta koje su nastale uslijed potresa koji je pogodio šire područje Sisačko – moslavačke županije planira se izdvojiti 13.272,00 eura.

 

Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 102.746,00 eura

Za potpore književnoj i nakladničkoj djelatnosti planirano je 1.327,00 eura, za savjet mladih 664,00 eura, dok je za potpore vjerskih ustanova planirano 13.273,00 eura. Kako bi udruge u kulturi bile što aktivnije, iz proračuna smo izdvojili 10.618,00 eura. Za Etnografsku i kulturno povijesnu zbirku ''Škofač'' iz Letovanića izdvojeno je 398,00 eura. Za nastavak rekonstrukcije i opremanja zgrade Hrvatskog doma Lekenik planiran je iznos od 76.466,00 eura.

 

Program 1010 Program javnih potreba u sportu planiran u iznosu od 132.722,00 eura

Za redovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 53.089,00 eura, za uređenje malonogometnog igrališta – Poljana Lekenička planirano je 26.544,00 eura, za nastavak rekonstrukcije i opremanja dvorane za sport i rekreaciju planiran je iznos od 53.089,00 eura.

 

Program 1011 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planiran u iznosu od 238.376,00 eura

Za pomoć obitelji i kućanstvima planirano je 79.700,00 eura, za pomoć učenicima i studentima planirano je 6.636,00 eura, za sufinanciranje cijene prijevoza za učenike i studente planirano je 2.654,00 eura, za sufinanciranje produženog boravka djece u OŠ Lekenik planirano je 3.982,00 eura, za sufinanciranje rada Sigurne kuće planirano je 1.327,00 eura, za udruge za pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama planirano je 398,00 eura, za socijalnu samoposlugu GDCK Sisak planirano je 2.654,00 eura, za tekući projekt „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ za pomoć obiteljima za nabavu udžbenika i školske opreme planirano je 11.016,00 eura, za prijevoz učenika u školu plivanja planirano je 2.854,00 eura. Nastavljamo sa projektom ZAŽELI - Pomoć lokalnoj zajednici za ugodno življenje osoba treće dobi sa planiranim iznosom od 121.217,00 eura.

  

Program 1012 Program ostalih udruga društvenog usmjerenja planiran u iznosu od 10.618,00 eura

Za poticanje djelatnosti udruga građana planirano je 10.618,00 eura.

 

Program 1013 Predškolski odgoj planiran u iznosu od 663.614,00 eura

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 663.614,00 eura. 

 

Program 1014 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte planirano je 84.942,00 eura

Za održavanje objekata u općinskom vlasništvu planirano je 5.309,00 eura, za ulaganje u objekte u vlasništvu općine i dane na korištenje planirano je 79.633,00 eura.

 

RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI

KNJIŽNICA:

Program 1009 Program javnih potreba u kulturi planiran je 245.081,00 eura

Za redovnu djelatnost knjižnice planiran je iznos od 36.114,00 eura, za investicijske potpore planiran je iznos od 2.919,00 eura. Putujuća knjiga bijelog lopoča je projekt osmišljen s ciljem povećanja socijalne uključenosti pripadnika ciljanih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti stoga smo za ovaj projekt izdvojili 206.048,00 eura.

 

VRTIĆ:

Program 1013 Predškolski odgoj planiran je 526.564,00 eura

Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 511.301,00 eura, za Malu školu planirano je 1.991,00 eura, dok je za opremanje zgrade za vrtićku skupinu planirano 13.272,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!