*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Lećevica za 2024. godinu


Vodič za građane

 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lećevica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.lecevica.hr.

Plan nam je i u 2024. godini izdvojiti dio sredstava za građenje građevina i održavanje komunalne infrastrukture, stoga i ove godine nastavljamo s održavanjem nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i javih površina, ulične rasvjete, te uređenjem školskog igrališta. Aktivnim ulaganjem u komunalne projekte želimo poboljšati život stanovnika, unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Lećevica. Proračunom za 2024. godinu osigurali smo sredstva za  asfaltiranje nerazvrstanih cesta, radove na uređenju nerazvrstane ceste Put Sv. Ivana-Divojevići, uređenje mjesnog groblja i mrtvačnice, te izgradnju zaobilaznica.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, proračunskim sredstvima želimo pomoći studentima, djeci s poteškoćama u razvoju, invalidima te nezaposlenim osobama.

Nastavljamo s projektom Zaželi kojim smo osigurali radna mjesta, kao i socijalno uključivanje te povećanje razine kvalitete života za brojne starije i nemoćne osobe .

Zaštita dostojanstva i omogućavanje životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva iz proračuna za pomoć socijalno ugroženim stanovnicima.

Na području naše općine djeluju brojne udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Volimo svoju općinu, zavičaj, običaje i ljude i svaki dan svoje napore ulažemo u nadi da će  ostvariti uspjeh i napredak za sve stanovnike naše zajednice.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem savjetovanja u donošenju proračuna.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Lećevica za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu provodi se od 8.11.2023.do 8.12.2023. godine.Savjetovanje možete pronaći ovdje.

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lećevica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Lećevica je Javna ustanova razvojna agencija „Lasta.

 

Zakoni i sankcije:

  Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.753.933,31
Prihodi od poreza 113.833,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 775.941,41
Prihodi od imovine 72.381,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 789.289,15
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.488,75
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 66.636,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.636,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 18.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 18.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Lećevica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.838.569,31  eura

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Lećevica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.753.933,31 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 113.833,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 775.94,41 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 72.381,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 789.289,15 eura i  kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.488,75 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 66.636,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 18.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 879.952,31
Rashodi za zaposlene 402.986,18
Materijalni rashodi 253.340,52
Financijski rashodi 18.815,00
Subvencije 20.600,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 78.671,61
Ostali rashodi 105.539,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 653.672,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 645.172,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8.500,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 94.794,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 94.794,00
Vlastiti izvori-rezultat poslovanja 210.151,00
Vlastiti izvori-rezultat poslovanja 210.151,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lećevica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.838.569,31 eura.

 

Rashodi poslovanja Općine Lećevica za 2024. godinu planirani u iznosu od  879.952,31 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 402.986,18 eura;

2.Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 253.340,52 eura;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 18.815,00 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 20.600,00 eura;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 78.671,61  eura;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 105.539,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 653.672,00 eura, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 645.172,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 8.500,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano je 94.794,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

Vlastiti izvori – rezultat poslovanja 210.151,00 eura

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·       Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·       Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·       Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·       Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·       Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·       Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Lećevica sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
GLAVA 00102 NAČELNIK
Program 1001 izvršno tijelo-Općinski načelnik
Program 1002 Financiranje potreba u osnovnim školama
Program 1005 Programi u kulturi
Program 1006 Potrebe u religiji
Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture
GLAVA 00103 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1000 Predstavničko tijelo-Općinsko vijeće
Program 1004 Program školstva
Program 1008 Pomoći
Program 1011 Vatrogastvo i zaštita
RAZDJEL 005 PRORAČUNSKI KORISNIK RAZVOJNA AGENCIJA LASTA
Program 1001 Redovne aktivnosti razvojne agencije LASTA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I EU
Glava 00601 Upravni odjel za opće i pravne poslove i EU fondove
Program 1001 Redovni program predškolskog odgoja
Program 1005 Programi u kulturi
Program 1008 Pomoći
Program 1009 Zdravstvena zaštita obitelji, građana i starijih osoba
Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice
Program 1001 Javna uprava i administracija
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNE POSLOVE
Glava 00701 Upravni odje za financije i komunalne poslove
Program 1005 Programi u kulturi
Program 1010 Zaštita okoliša
Program 1011 Vatrogastvo i zaštita
Program 1012 DVD
Program 1017 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1019 Priprema za planove i projekte
Program 1020 Izmjene Prostorne dokumentacije
Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture
Program 1021 Dani zajmovi, izdaci za udjele, otplata kredita, mjenice
Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice
Program 1001 Javna uprava i administracija
Program 1000 Poboljšanje turističke ponude 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 181.066,61 EURA

GLAVA 00102 NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 134.882,00 EURA

Program 1001 Izvršno tijelo-Općinski načelnik planirano u iznosu od 44.212,00 eura

Za općinskog načelnika planirano je 5.150,00 eura, a za troškove redovnog rada izvršnog tijela  planirano je 39.062,00 eura.

                    

Program 1002 Financiranje potreba u osnovnim školama planirano u iznosu od 670,00 eura

Ovim programom planiraju se sredstva za sufinanciranje pokretne knjižnice u iznosu od 670,00 eura.

 

Program 1005 Programi u kulturi planirano u iznosu od 20.000,00 eura

Ovim programom planira se izdvojiti 20.000,00 eura za donacije Udrugama.

 

Program 1006 Potrebe u religiji planirano je 20.000,00 eura

Za kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirano je 10.000,00 eura, te za tekuće donacije župama planirano je 10.000,00 eura.

  

Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 50.000,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina u iznosu od 50.000,00 eura.

 

GLAVA 00103 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 46.184,61 EURA

Program 1000 Predstavničko tijelo-Općinsko vijeće planirano u iznosu od 10.031,00 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za troškove redovnog rada vijeća u iznosu od 10.031,00 eura i za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 930,00 eura. 

 

Program 1004 Program školstva planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Za stipendiranje studenata planirano je 10.000,00 eura.

  

Program 1008 Pomoći planirano u iznosu od 23.498,61 eura

Za brigu o djeci planirano je 1.500,00 eura i za subvencije za poticaje i razvoj planirano je 21.998,61 eura.

  

Program 1011 Vatrogastvo i zaštita planirano u iznosu od 2.655,00 eura

Dio novaca iz proračuna izdvojili smo za redovne aktivnosti razvojne agencije LASTA; 25.225,00 eura i za rashode poslovanja Razvojne agencije LASTA ; 40,00 eura.

 

 

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 404.783,00 EURA

GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 404.783,00 EURA

Program 1001 Redovni program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 7.600,00 eura

Ovim programom planira se izdvojiti 7.600,00 eura za predškolski odgoj.

 

Program 1005 Programi u kulturi planirano u iznosu od 4.911,00 eura

Za projekte za razvoj turističkih potencijala planirano je 4.911,00 eura.            

 

Program 1008 Pomoći planirano u iznosu od 5.728,00 eura

Za brigu o djeci planirano je 2.000,00 eura, za pomoći u kući(ogrjev, opskrba pitkom vodom..) planirano je 800,00 euro, za djecu s poteškoćama u razvoju planirano je 930,00 eura, za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama planirano je 670,00 eura i za pomoć nezaposlenim osobama planirano je 1.328,00 eura.

 

Program 1009 Zdravstvena zaštita obitelji, građana i starijih osoba planirano u iznosu od 400,00 eura

Za potporu ustanovama u zdravstvu planirano je 400,00 eura.

 

Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.500,00 eura

Za poslove imovinsko-pravnih postupaka planirano je 11.500,00 eura. 

 

Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice planirano u iznosu od 296.932,00 eura

Ovim Programom planirana su sredstva za konzultantske usluge u iznosu od 5.000,00 eura, za Projekt-ZAŽELI IV-ZA SRETNIJU LEĆEVICU planirano je 271.095,00 eura i za Multifunkcionalni centar Fra A. Matasa -ITU Brauwnfield KK.06.2.2.12.0002 planirano je 20.837,00 eura.

 

Program 1001 Javna uprava i administracija  planirano u iznosu od 77.712,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela planirano je 77.712,00 eura. 

 

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNE POSLOVE  PLANIRANO U IZNOSU OD 1.017.343,70 EURA

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.017.343,70 EURA

Program 1005 Programi u kulturi planirano u iznosu od 11.743,00 eura

Za očuvanje prirodne baštine-uređenje bunara-Baraći planirano je 11.742,00 eura.

 

Program 1010 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 5.973,00 eura

Za komunalne usluge planirano je 5.973,00 eura.

 

Program 1011 Vatrogastvo i zaštita planirano u iznosu od 2.000,00 eura

Za civilnu zaštitu planirano je 2.000,00.

 

Program 1012 DVD planirano u iznosu od 10.884,00 eura

Za redovne djelatnosti DVD-a planirano je 10.884,00 eura.

 

Program 1017 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 95.257,89 eura

Uređenje komunalne infrastrukture bitna je stavka za svaku Općinu, stoga su se i u ovoj godini izdvojila sredstva za razne aktivnosti; za održavanje ulične rasvjete planirano je 38.272,00 eura, za održavanje građevinskih objekata planirano je 5.176,00 eura, za održavanje nerazvrstanih prometnica planirano je 25.000,00 eura, za održavanje poljskih puteva planirano je 12.608,89 eura, za održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice, ostalo) planirano je 3.982,00 eura, za održavanje i upravljanje mjesnim grobljima planirano je 5.176,00 eura, za ostalo tekuće i investicijsko održavanje planirano je 1.725,00 eura i za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 3.318,00 eura.

  

Program 1019 Priprema za planove i projekte planirano u iznosu od 3.982,00 eura

Za geografsko informacijski sustav planirano je 3.982,00 eura.

 

Program 1020 Izmjene prostorne dokumentacije planirano u iznosu od 5.000,00 eura

Za izmjene i dopune gosp. Zone Bočine  planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 615.674,25 eura

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općina planira izdvojiti sredstva u iznosu od 615.674,25 eura i to za:

·        Poslovnu zgrada-Trg A.Bužančića Tice 2 planirano je 8.500,00 eura,

·        Odvjetničke usluge planirano je 15.927,00 eura,

·        Radove na uređenju ceste Kapetanovići planirano je 84.435,00 eura,

·        Asfaltiranje nerazvrstane ceste Barani planirano je 47.611,25 eura,

·        Radove na uređenju neraz,ceste Put Sv. Ivana-Divojevići planirano je 84.844,00 eura,

·        Sanaciju i asfaltiranje ceste Radošić-Kevići planirano je 38.450,00 eura,

·        Mjesna groblja i mrtvačnice planirano je 161.654,00 eura,

·        Radovi na uređenju školskog igrališta planirano je 84.767,50 eura,

·        PTD za cestu Kladnjice-Divojevići planirano je 4.645,0 eura,

·        Parčine-izgradnja zaobilaznica planirano je 84.845,00 eura.

 

Program 1021 Dani zajmovi, izdaci za udjele, otplata kredita, mjenice planirano u iznosu od 104.363,00 eura 

Za otplatu glavnice primljenih kredita bankama, trg.dr., i drugima razinama vlasti planirano je 79.724,00 eura, za kamate i troškove kredita za primljene zajmove planirano je 5.309,00 eura, za usluge obrade kredita -HBOR planirano je 1,330,00 eura i za porez i prirez po godišnjoj razini-povrat planirano je 18.000,00 eura.

 

Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice planirano u iznosu od 9.601,81 eura

Za poticaj i razvoj planirano je 1.991,00 eura, za javne radove planirano je 5.035,81 eura i za nabavku opreme za potrebe upravnog odjela planirano je 2.575,00 eura.

 

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 133.592,00 eura

Ovim programom planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti upravnog odjela u iznosu od 66.131,00 eura, za zajedničke rashode tekućeg poslovanja upravnih odjela planirano je 53.916,00 eura i za opskrbu pitkom vodom domaćinstva planirano je 13.545,00 eura.

 

Program 1000 Poboljšanje turističke ponude planirano u iznosu od 19.273,75 eura

Ovim programom osigurana su sredstva za Zeleno-eko odmorište Radošić u iznosu od 13.273,75 eura i  za uređenje odmorišta Prikuša 6.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.