*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Križ za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovane stanovnice i stanovnici Općine Križ,
predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Križ ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na internetskoj stranici www.proracun.hr te na službenoj internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2024. godinu planirani su u iznosu od 13.281.245,00 EUR-a.

I u 2024. godini izdvajaju se sredstava za održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, javne rasvjete, čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina i reciklažnog dvorišta. Dio sredstava izdvaja se i za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova i cesta. Nastavljamo sa izgradnjom prometne infrastrukture, pješačkih i biciklističkih staza, kanalizacijske mreže te ostale komunalne infrastrukture. Za rekonstrukciju i opremanje sportske građevine na Sportskom parku u Križu planira se izdvojiti 1.500.000,00 EUR-a. Također, uređivat će se Društveni dom u Križu, a od 2024. godine u planu je projektiranje i izgradnja nekoliko cesta, a neki od planiranih projekata su izgradnja nove ceste od zaobilaznice do Maksimirske ulice i uređenje ulica Jandrinec i Zdeneka Tomićeka te nastavak ulice Josipa Čopora do ulice Kriške republike, izgradnja autobusne stanice kod školske sportske dvorane u Križu i uređenje parkirališta u Školskoj ulici u Križu.

Želimo sačuvati okoliš koji nas okružuje, a isto ćemo postići odvozom velikog otpada i sanacijom divljih odlagališta otpada. Kako bi se zadovoljile potrebe poljoprivrednika i poduzetnika iste će biti prikladno popraćene poticajnim mjerama, stoga nastavljamo s mjerama razvoja poduzetništva i subvencijama za poljoprivrednike te uređenjem ruralnog prostora.

Zajednički cilj treba biti da Općina Križ bude ugodno i poželjno mjesto za život i rad svih njenih stanovnika. Kako bi u tome uspjeli, moramo resurse i snage usmjeriti na mlade. Tako ćemo i u 2024. godini sufinancirati osnovno i srednje obrazovanje nabavom, odnosno sufinanciranjem udžbenika, davati potpore u obliku stipendija za učenike i studente te financirati prijevoz studenata, sufinancirati program produženog boravka u Osnovnoj školi, sufinancirati rad školske kuhinje u osnovnoj školi te školu plivanja. Mislimo i na naše najmlađe stanovnike za koje se planiraju potrebne radnje za dogradnju objekta Dječjeg vrtića Križić-kružić, a sukladno tome će se opremati i Knjižnica i čitaonica Križ. 

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2024. godini. Kroz socijalni program nastavljamo s brigom i zadovoljavanjem osnovnih potreba svih skupina građana. Osigurali smo sredstva za redovnu djelatnost Crvenog Križa, potpore udrugama, podmirenje troškova stanovanja, podmirenje pogrebnih troškova te zaštitu i zbrinjavanje životinja. Omogućit ćemo i nadalje novčane pomoći roditeljima prilikom rođenja djeteta, umirovljenicima te nezaposlenima. Planira se i nastavak projekta u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić „Zaželi jednakost za sve“, programom zapošljavanja žena, koji predstavlja pomoć i brigu za starije građane Općine Križ.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati pa aktivnostima kulturnog promicanja i projektima iz fonda za udruženje turističke zajednice podržavamo i pomažemo u predstavljaju i prikazivanju onog najboljeg iz našeg kraja.
Predstavljamo projekte koje želimo realizirati u 2024. godini. Pozivam sve stanovnike Općine Križ da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine kako bi  postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.
                                                                                                                         
                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRIŽ
                                                                                                                                     Marko Magdić mag.oec.

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnici Općina Križ su Dječji vrtić Križić - kružić i Knjižnica i čitaonica Križ.

 

Zakoni i sankcije:               

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je gradonačelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 12.278.245,00
Prihodi od poreza 2.429.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.252.968,00
Prihodi od imovine 1.314.497,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.280.350,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.430,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 53.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 38.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 900.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 900.000,00
Vlastiti izvori 50.000,00
Raspoloživa sredtsva iz prethodnih godina 50.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE KRIŽ ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 13.281.245,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Križ za 2024. godinu planirani su u iznosu od 12.278.245,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.429.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 6.252.968,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 1.314.497,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.280.350,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.430,00 eura.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Križ za 2024. godinu planirani su u iznosu od 53.000,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 38.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 15.000,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Križ za 2024. godinu planirani su u iznosu od 900.000,00 eura.

Vlastiti izvori (raspoloživa sredstva iz prethodnih godina) planiraju se u iznosu od 50.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 5.216.085,00
Rashodi za zaposlene 1.304.565,00
Materijalni rashodi 2.204.887,00
Financijski rashodi 33.633,00
Subvencije 77.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 109.000,00
Ostali rashodi 1.487.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.486.160,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 220.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.266.160,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 579.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 579.000,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Križ za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.216.085,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.304.565,00 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.204.887,00 eura, 
3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 33.633,00 eura, 
4.    Subvencije planirane u iznosu od 77.000,00 eura, 
5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 109.000,00 eura,
6.    Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.487.000,00 eura, a odnose se na tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.486.160,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 220.000,00 eura, 
2.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.266.160,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Križ za 2024. godinu planirani su u iznosu od 579.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Križ sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti
Program 1002 Program financiranja ostalih aktivnosti
RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 1003 Javna uprava i administracija
Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita
Program 1005 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi
Program 1006 Razvoj poduzetništva
Program 1007 Zaželi – Program zapošljavanja žena
Program 1008 Program javnih potreba u kulturi
Program 1009 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa
Program 1010 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Program 1011 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi
Program 1012 Udruge iz Domovinskog rata
Program 1013 Program javnih potreba u sportu
Program 1014 Religija
Program 1015 Osnovno i srednje obrazovanje
Program 1017 Program socijalnih potpora
Program 1018 Program predškolskog odgoja
Program 1019 Redovan rad knjižice
Program 1020 Financiranje redovne djelatnosti
Program 1021 Poljoprivreda
Program 1022 Mjere zaštite pučanstva
Program 1023 Zaštita i zbrinjavanje životinja
Program 1024 Financiranje djelatnosti
Program 1025 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture
Program 1026 Kupnja zemljišta
Program 1027 Investicijsko održavanje
Program 1028 Gradnja objekata
Program 1029 Legalizacija objekata
Program 1030 Poslovi prijevoza pokojnika
Program 1031 Zaštita okoliša

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 157.000,00 EUR-a, od toga:

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u sveukupnom iznosu od 62.000,00 EUR-a.
Za rad mjesne samouprave planirano je 95.000,00 EUR-a, a odnose se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge.

 

Program 1002 Program financiranja ostalih aktivnosti, planiran u iznosu od 40.000,00 EUR-a, od toga: 
Pod ovom aktivnošću planirani su rashodi u iznosu 4.000,00 EUR-a za financiranje rada političkih stranaka čiji predstavnici obnašaju dužnosti članova u Općinskom vijeću Općine Križ, a koji se planiraju izvršiti u obliku tekućih donacija, sukladno Odluci Općinskog vijeća.
Za financiranje rada savjeta mladih planirano je 1.000,00 EUR-a. Za održavanje izbora tijekom 2024. godine, odnosno za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora planiran je iznos od 35.000,00 EUR-a. 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
GLAVA 00201 ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1003 Javna uprava i administracija, planirana u iznosu od 293.000,00 EUR-a, od toga:

Rashodi poslovanja planirani u iznosu do 100.000,00 EUR-a, od toga rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 75.000,00 EUR-a i materijalni rashodi planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR-a.

Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 193.000,00 EUR-a, a spomenuti rashodi osim na rashode za materijal i energiju obuhvaćaju i ostale nespomenute rashode poslovanja kao što su: rashode za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, potrošni materijal, usluge telefona, usluge za komunikaciju i prijevoz, intelektualne usluge, rashode za autorske honorare, ugovore o djelu, sudske pristojbe, sudske troškove i ostale nespomenute rashode.

 

Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita, planirana u iznosu od 196.000,00 EUR-a, od toga:

Za zaštitu od požara planirano je 186.000,00 EUR-a, a spomenuti rashodi odnose se na: naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 1.000,00 EUR-a, tekuće donacije za sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Općine Križ i Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada u ukupnom iznosu 105.000,00 EUR-a i kapitalne donacije u iznosu 80.000,00 EUR-a.

Rashodi za civilnu zaštitu planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR-a i to za nabavu opreme i za ostale nespomenute rashode


Program 1005 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi, planirane u iznosu od 20.000,00 EUR-a, od toga:

Za dodatne usluge u zdravstvu planirano je 20.000,00 EUR-a i to za zdravstvene usluge i tekuće donacije u novcu, a odnose se na plaćanje zakupa prostora i režija Domu zdravlja Zagrebačke županije za korištenje prostora u ambulanti u Križu, te za sufinanciranje dolaska specijalista psihijatra u ambulantu u Križu kao i sufinanciranje rada ginekološke ambulante i ostale potrebe u zdravstvu tijekom godine. 

 

Program 1006 Razvoj poduzetništva, planiran u iznosu od 67.000,00 EUR-a, od toga:

Planirana sredstva su namijenjena za subvencije malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima i tekuće donacije trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ.

 

Program 1007 Zaželi jednakost za sve–zapošljavanje žena, planiran u iznosu 30.000,00 EUR-a, od toga:

Općina Križ planira provoditi projekt Zaželi jednakost za sve, kojeg je svrha pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom što doprinosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici. Osim pružanja navedenih usluga, projektom se planira i zapošljavanje 4 pružatelja usluge. Provedba projekta će ovisiti o rezultatima prijave na javni poziv “Zaželi-prevencija institucionalizacije” pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za financiranje iz sredstava Europske unije, a provoditi će se u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić.

 

Program 1008 Program javnih potreba u kulturi, planiran u iznosu od 180.000,00 EUR-a, od toga:

Ovim programom panirana su sredstva za aktivnost kulturnog promicanja odnosno rashodi za sve programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ (Badalićevi dani, Dani Općine Križ, obilježavanja vezana uz Milku Trninu, Krigl Fest, Sajam obrta i rukotvorina, adventska događanja, organizacija predstava i sl.) planiran je u iznosu 115.000,00 EUR-a.
Za tekuće donacije udrugama u kulturi kojima se sredstva dodjeljuju putem javnog natječaja planiraju se sredstva u iznosu 40.000,00 EUR-a. 
Za istraživanja na arheološkom nalazištu Sipčina planiran je iznos od 15.000,00 EUR-a. 
Za aktivnost Projekti iz fonda za udružene turističke zajednice planirano je 10.000,00 EUR-a za projekte u kulturi, turizmu i vjerskom turizmu, a koji će se realizirati kroz udruženo djelovanje, odnosno u suradnji Općine Križ s Turističkom zajednicom Grada Ivanić-Grada, Gradom Ivanić-Gradom i Općinom Kloštar Ivanić.

 

Program 1009 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa, planirane u iznosu od 8.000,00 EUR-a, od toga:

Za redovnu djelatnost Crvenog Križa, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu planirano je 8.000,00 EURA-a za tekuće donacije.

 

Program 1010 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, planiran u iznosu od 4.000,00 EUR-a, od toga:

Rashodi planirani za podmirenje javnih potreba u tehničkoj kulturi namijenjeni su financiranju osnovne djelatnosti i programa Zajednice tehničke kulture Općine Križ u iznosu od 4.000,00 EUR-a.

 

Program 1011 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi, planirani u iznosu od 6.000,00 EUR-a, od toga:

Za potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2024. godini, planirano je 6.000,00 EUR-a za tekuće donacije temeljem provedenog natječaja za dodjelu financijske potpore. 

 

Program 1012 Udruge iz Domovinskog rata, planirane u iznosu od 8.000,00 EUR-a, od toga:

Za rad i potporu projektima udruga proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 8.000,00 EUR-a.

 

Program 1013 Program javnih potreba u sportu, planiran u iznosu od 170.000,00 EUR-a, od toga:

Planirana sredstva odnose se na rashode za usluge održavanja školske sportske dvorane i Sportskog parka u iznosu od 70.000,00 EUR-a te za financiranje programskih djelatnosti sportskih udruga/klubova Općine Križ u iznosu 100.000,00 EUR-a, a kojima će se sredstva dodijeliti temeljem javnog natječaja.
  

Program 1014 Religija, planirana u iznosu od 45.000,00 EUR-a, od toga:

Za religiju je planirano 45.0000,00 EURA, a odnosi se na tekuće i kapitalne donacije u cilju suradnje te unapređenja religije u lokalnoj zajednici kao i za uređenje i obnovu sakralnih objekata.

 

Program 1015 Osnovno i srednje obrazovanje, planirano u iznosu od 90.000,00 EUR-a, od toga:

Za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirano je 57.000,00 EUR-a, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje udžbenika za osnovnu i srednju školu, sufinanciranje programa
produženog boravka, sufinanciranje škole plivanja te rada školske kuhinje kao i ostale potpore u cilju unaprjeđenja osnovnoškolskog obrazovanja. 

Za potpore u obrazovanju – stipendije učenicima i studentima, planirano je 23.000,00 EUR-a. 

Za potpore u obrazovanju – sufinanciranje prijevoza studenata planirano je 10.000,00 EUR-a.

 

Program 1017 Program socijalnih potpora, planiran u iznosu od 99.400,00 EUR-a, od toga:

1.    Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 10.000,00 EUR-a. 
2.    Za jednokratne novčane pomoći planirano je 10.000,00 EUR-a. 
3.    Za pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta planirano je 20.000,00 EUR-a, a predstavljaju stimulativnu mjeru pri rođenju djeteta.
4.    Za podmirenje pogrebnih troškova umrle osobe koja je imala zadnje prijavljeno prebivalište na području Općine Križ, a koja je nepoznata, neidentificirana, nema zakonskih obveznika, nije korisnik socijalnih pomoći, nema nasljednika i slično, planirano je 1.400,00 EUR-a za rashode za usluge, odnosno minimalne i nužne troškove ukopa. 
5.    Za ostale socijalne potrebe planirano je 5.000,00 EUR-a.
6.    Za pomoći – programe Crvenog križa planirano je 8.000,00 EUR-a i to za sljedeće programe iz kategorije socijalno ugroženih osoba: za ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji, darivanje osoba starijih od 90 godina, za darivanje osoba u socijalnim potrebama prigodom uskrsnih i božićnih blagdana.
7.    Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 30.000,00 EUR-a, a vezano uz prigodno darivanje za blagdane.
8.    Za novčane pomoći nezaposlenima planirano je 15.000,00 EUR-a, a vezano uz prigodno darivanje za blagdane.

 

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ KRIŽ 
- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 754.345,00 EUR-a

Program 1018 Program predškolskog odgoja, planiran u iznosu od 754.345,00 EUR-a, od toga:

1.    Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Križić-kružić Križ planirano je 744.045,00 EUR-a, a odnosi se na rashode za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, materijalne rashode, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.
2.    Za opremanje Dječjeg vrtića Križić-kružić Križ planirano je 10.300,00 EUR-a, za postrojenje i opremu. 

 

PRORAČUNSKI KORISNIK KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ
-PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 119.000,00 EUR-a

Program 1019 Redovan rad knjižice, planiran u iznosu od 119.000,00 EUR-a, od toga:

1.    Za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice i čitaonice Križ planirano je 106.140,00 EUR-a, a odnosi se na rashode za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, materijalne rashode, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.

2.     Za opremanje Knjižnice i čitaonice Križ planirano je 12.860,00 EUR-a za nabavu knjižne građe i postrojenja i opremu.

 

ODSJEK ZA FINANCIJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO 
- PLANIRANI IZDACI U IZNOSU OD 10.994.500,00 EUR-a

Program 1020 Financiranje redovne djelatnosti, planirano u iznosu od 697.000,00 EUR-a, od toga:

  Sredstva planirana u iznosu od 500.000,00 EUR-a odnose se na rashode za bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na bruto plaće.
Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 197.000,00 EUR-a, a odnosi se na rashode za materijal i energiju, rashode za električnu energiju, plin, motorni benzin i gorivo, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode, sitan inventar, računalne usluge, rashode za grafičke i tiskarske usluge, rashode za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i premiju osiguranja imovine

Program 1021 Poljoprivreda, planirana u iznosu od 65.000,00 EUR-a, od toga:

1.    Za premije osiguranja planirano je 8.000,00 EUR-a, a odnosi se na subvencije premije osiguranja poljoprivrednim gospodarstvima koja s osiguravajućim društvom zaključe policu osiguranja usjeva, trajnih nasada i stoke,
2.    Za uređenje ruralnog prostora i dokumentaciju vezano na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem planirano je 10.000,00 EUR-a, a odnosi se na rashode za intelektualne usluge (konzultantske, geodetske i sl.) vezane na raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem,
3.    Za subvencije za poljoprivrednike planirano je 47.000,00 EUR-a, a odnosi se na potpore male vrijednosti sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godine.
 

Program 1022 Mjere zaštite pučanstva, planirane u iznosu od 40.000,00 EUR-a, od toga:

Za deratizaciju i dezinsekciju planirani rashodi iznose 40.000,00 EUR-a. 

 

Program 1023 Zaštita i zbrinjavanje životinja, planirana u iznosu od 40.000,00 EUR-a, od toga:

Za zbrinjavanje i higijeničarske usluge planirano je 30.000,00 EUR-a sukladno zakonskim obvezama te potrebi provođenja dodatnih mjera zbrinjavanja napuštenih pasa. Za kastraciju, sterilizaciju pasa i mačaka i mikročipiranje pasa planirano je 10.000,00 EUR-a.

Program 1024 Financiranje djelatnosti, planiran u iznosu od 702.500,00 EUR-a, od toga:

   Rashodi i izdaci u iznosu 612.500,00 EUR-a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora, na rashode za kamate po postojećim zaduženjima i novim zaduženjima koja se planiraju realizirati tijekom 2024. godine, na rashode za naknade poslovnim bankama i naknade financijskim institucijama za usluge platnog prometa. 
 Rashodi za postrojenje i opremu planirani su u iznosu od 90.000,00 EUR-a.

 

Program 1025 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planirano u iznosu od 722.000,00 EUR-a, od toga:

 Za tekuće održavanje objekata planirano je 75.000,00 EUR-a, a odnosi se na rashode za održavanje objekata u vlasništvu Općine Križ te podrazumijevaju sitne popravke, čišćenje i redovito održavanje.

Za tekuće održavanje opreme planirano je 10.000,00 EUR-a, a koji su namijenjeni za potrebe održavanja uredske opreme.

Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 130.000,00 EUR-a, a odnose se na održavanje makadam i asfaltnih cesta, uređenje cestovnih bankina, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, krčenje pojasa ceste i cestovnu signalizaciju, prema prioritetima. 

Za zimsku službu – prometne površine, planirano je 55.000,00 EUR-a, a odnosi se na održavanje prometnih površina u zimskom periodu.

Za održavanje javne rasvjete planirano je 120.000,00 EUR-a, planirani rashodi odnose na rashode za električnu energiju za javnu rasvjetu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području Općine Križ i energetsku uslugu.

Za održavanje čistoće javnih površina, svakodnevno metenje i održavanje čistoće svih javnih površina u vlasništvu Općine Križ što uključuje parkirališta, nogostupe, djelomično ceste, parkove, igrališta, prostore oko društvenih domova te ostale javne površine kao i čišćenje objekata u javnoj uporabi, planirano je 90.000,00 EUR-a.

Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 80.000,00 EUR-a, a odnosi se na izumljivanje i produbljivanje kanala, formiranje novih kanala te čišćenje postojećih sustava javne, oborinske odvodnje. 

Za održavanje zelenih površina planirano je 160.000,00 EUR-a, a odnose se na košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina..

Za održavanje reciklažnog dvorišta planirano je 2.000,00 EUR-a, za potrebe investicijskog održavanja reciklažnog dvorišta.

 

Program 1026 Kupnja zemljišta, planirana u iznosu od 200.000,00 EUR-a, od toga:

Za kupnju zemljišta planirani rashodi iznose 200.000,00 EUR-a.

 

Program 1027 Investicijsko održavanje, planirano u iznosu od 1.100.000,00 EUR-a, od toga:

Za tekuće investicijsko održavanje društvenih domova što podrazumijeva unutarnje i vanjsko održavanje i uređenje istih, planirano je 100.000,00 EUR-a, za održavanje društvenih domova prema prioritetima i mogućnostima.

Za tekuće i investicijsko održavanje cesta planirano je 200.000,00 EUR-a , a odnosi se na pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Križ. 

Za rekonstrukciju doma kulture Josip Badalić planirano je 800.000,00 EUR-a, a odnosi se na uređenje glazbeno-scenskog prostora te uređenje multimedijalnog odjela

 

Program 1028 Gradnja objekata, planiran u iznosu od 7.323.000,00 EUR-a

1.    Za nadogradnju i opremanje Sportskog parku u Križu planirano je 1.500.000,00 EUR-a, a odnosi se na izgradnju pješačkih staza, novog sanitarnog čvora, ograde oko nogometnih igrališta, uređenje dječjeg igrališta, nadstrešnice uz odbojkaška igrališta, nabavu smještajnih jedinica u svrhu razvoja turističkog proizvoda visoke dodane vrijednosti.
2.    Za izgradnju kanalizacijske mreže – ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške republike u Križu planirano je 15.000,00  EUR-a, a odnosi se na sufinanciranje projekta koji će se realizirati kroz suradnju Hrvatskih voda d.o.o. Zagreb s Vodoopskrbom i odvodnjom Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb.
3.    Za uređenje centra Križa planirano je 125.000,00 EUR-a, odnosi se na prometna i arhitektonska rješenja te izvođenje radova u centru naselja Križ
4.    Za uređenje parka u Križu planirano je 30.000,00 EUR-a, odnosi se na hortikulturno uređenje parka u Križu.
5.    Za nadstrešnice planirano je 30.000,00 EUR-a, a odnosi se na nabavu novih autobusnih kućica na autobusnim stajalištima.
6.    Za izgradnju i obnovu pješačkih staza planiran je 100.000,00 EUR-a, a odnosi se na uređenje pješačke staze u Ulici Milke Trnine, Zdeneka Tomičeka u Križu te za potrebe sanacije ostalih pješačkih staza.
7.    Za energetsku obnovu i sanaciju stare vojne zgrade u parku u Križu planirano je 125.000,00 EUR-a sukladno prijavi na natječaj Ministarstva kulture. 
8.    Za izgradnju pješačke i biciklističke staze u Križu – nastavak uređenja biciklističke staze u Industrijskoj cesti s oborinskom odvodnjom ceste, planirano je 170.000,00 EUR-a.
9.    Za uređenje parka Hrvatskih mučenika u Novoselcu planirano je 200.000,00 EUR-a.
10.    Za izgradnju vatrogasnog spremišta u Širincu planirano je 110.000,00 EUR-a.
11.    Za izradu planova, studija i strategija planirano je 30.000,00 EUR-a.
12.    Za tehničku dokumentaciju planirano je 50.000,00 EUR-a.
13.    Za energetsku obnovu Vatrogasnog doma u Bunjanima planirano je 100.000,00 EUR-a, a odnosi se na nastavak uređenja navedenog društvenog doma, odnosno na uređenje vanjske ovojnice, unutarnjih instalacija te opremanje.
14.    Za energetsku obnovu doma u Obedišću planirano je 50.000,00 EUR-a, a odnosi se na unutarnje uređenje i opremanje spomenutog društvenog doma.
15.    Za dovršetak uređenja Selske ulice u Novoselcu planirano je 110.000,00 EUR-a.
16.    Za uređenje Moslavačke ulice u Križu planirano je 20.000,00 EUR-a.
17.    Za uređenje odvojka ceste u Gornjem Prnjarovcu planiran je iznos od 50.000,00 EUR-a, a odnosi se na uređenje nerazvrstane ceste N-28 od spoja Županijske ceste prema bušotini Ina industrija nafte d.d. Zagreb.
18.    Za energetsku obnovu Društvenog doma u Križu planirano je 541.000,00 EUR-a, a odnosi se na zamjenu stolarije te energetsku obnovu spomenutog doma.
19.    Za izgradnju komunalnog dvorišta na lokaciji Sajmišta u Križu planirano je 130.000,00 EUR-a, a odnosi se na uređenje prostora za zaposlenike i opremu trgovačkog društva u vlasništvu Općine Križ.
20.    Za izgradnju i opremanje interaktivnog Dječjeg vrtića u Križu planirano je 1.600.000,00 EUR-a, a odnosi se na projektnu dokumentaciju te dogradnju, proširenje postojećeg Dječjeg vrtića Križić-kružić u Križu. 
21.    Za izgradnju stanice za mjerenje kvalitete zraka planirano je 17.000,00 EUR-a.
22.    Za izgradnju punionice za električne automobile planirano je 20.000,00 EUR-a.
23.    Za izgradnju ceste od Zaobilaznice do Maksimirske ulice i uređenje Ulice Jandrinec i Zdeneka Tomičeka planiran je iznos od 550.000,00 EUR-a.
24.    Za izgradnju ceste – nastavak Ulice Josipa Čopora do Ulice Kriške Republike planiran je iznos od 500.000,00 EUR-a.
25.    Za izgradnju autobusne stanice kod školske dvorane u Križu planiran je iznos od 150.000,00 EUR-a.
26.    Za uređenje parkirališta u Školskoj ulici u Križu planiran je iznos od 50.000,00 EUR-a, a odnosi se na izgradnju novih parkirališnih mjesta na lokaciji sadašnje autobusne stanice
27.    Za izgradnju i opremanje planirano je 200.000,00 EUR-a, a sredstva su planirana za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukturne mreže, nabavu dugotrajne imovine trgovačkim društvima u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu Općine Križ. 
28.     Za sufinanciranje investicijskog održavanja cesta planirano je 750.000,00 EUR-a, namijenjeni su za pojačano održavanje Županijskih cesta i to u Ulici Braće Radić i Ulici Josipa Badalića u Križu, Razljevu te Maloj Hrastilnici i Johovcu.

 

Program 1029 Legalizacija objekata, planirana u iznosu od 13.000,00 EUR-a, od toga:

Za natječaje i oglase planirano je 10.000,00 EUR-a, a sredstva su namijenjena za oglašavanje natječaja i oglasa u sredstvima javnog informiranja.
Za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova planirano je 3.000,00 EUR-a, a sredstva su namijenjena za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, vodni doprinos i potrebnu dokumentaciju.

 

Program 1030 Poslovi prijevoza pokojnika, planirani u iznosu od 7.000,00 EUR-a, od toga:

Za preuzimanje i prijevoz umrlih osoba do patologije ili sudske medicine radi obdukcije planirano je 7.000,00 EUR-a, a odnosi se na rashode za uslugu preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Općine Križ do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Program 1031 Zaštita okoliša, planirana u iznosu od 85.000,00 EUR-a, od toga:

Za odvoz velikog otpada i sanaciju divljih odlagališta planiran je iznos od 85.000,00 EUR-a, od toga rashodi za usluge planirani su u visini 55.000,00 EUR-a, i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 30.000,00 EUR-a.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.