Proračun Općine Križ za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici Općine Križ,

Predstavljamo Vodič za građane za 2023. godinu u kojem je prikazano na koji način Općina Križ prikuplja i investira sredstva.

Odlučili smo Vam približiti rad Općine Križ vodeći se našom misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje sredstvima i provođenjem razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Križ, bolje životne uvjete. 

Ukupni prihodi i rashodi Općine Križ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.731.041,00 eura.

Plan nam je i u 2023. godini izdvojiti dio sredstava za građenje i održavanje građevina i uređaja komunalne infrastrukture, pa tako brinemo o čistoći javnih i zelenih površina, održavamo javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste i građevine javne odvodnje oborinskih voda. Planira se izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Stjepana Matkovića i u ulici Kriške Republike u Križu, obnova i izgradnja pješačkih i biciklističkih staza, sanacija stare vojne zgrade u Križu te rekonstrukcija i opremanje društvenih i vatrogasnih domova. Nastavljamo ulagati i u uređenje i dovršetak Selske ulice u Novoselcu, Moslavačke ulice, odvojka ceste u Gornjem Prnjarovcu. U planu su veliki projekti poput uređenja društvenog doma u Križu, izgradnje komunalnog dvorišta na lokaciji sajmišta u Križu, rekonstrukcija i opremanje objekta na sportskom parku u Križu, uređenje zgrade Galerije u Križu, uređenje parka u Novoselcu, sanacije klizišta u Križu, projekt za koji je izdvojeno 1.000.000,00 eura, a koji uključuje sanaciju nekoliko cesta. Sve to planira se realizirati u cilju podizanja kvalitete života naših stanovnika. 

I u ovoj godini fokus zadržavamo na poticanju daljnjeg razvoja poljoprivrede, gospodarstva i poduzetništva kroz subvencije za poljoprivrednike, uređenja ruralnog prostora te kroz subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ. 

Potičemo rad udruga u kulturi, tehničkoj kulturi, braniteljske udruge i udruge koje djeluju u socijali i preventivi. Kako bi naši mladi usavršavali svoje talente i imali poticaj da ne odustaju od zdravijih životnih navika, nastavljamo ulagati u javne potrebe u sportu i u djelatnosti sportskih klubova. 

Osiguravaju se sredstva za rad Vatrogasne zajednice Općine Križ, Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada te za redovnu djelatnost Crvenog križa.

Želimo omogućiti svim mladima jednake uvjete za obrazovanje i potaknuti ih na što veći trud i zalaganje, zato nastavljamo i sa sufinanciranjem osnovnog i srednjeg obrazovanja te sa stipendiranjem i sufinanciranjem prijevoza studenata, sufinanciramo i nabavu udžbenika za učenike te osiguravanjem programa produženog boravka u Osnovnoj školi. 

Demografskim mjerama na području Općine Križ nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece i ove godine osiguravaju jednokratna novčana sredstva. 

Kroz socijalni program nastavljamo s brigom i zadovoljavanjem osnovnih potreba svih skupina građana. Kako bismo im na neki način pomogli i olakšali život, stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, a za korisnike zajamčene minimalne naknade podmirujemo troškove stanovanja. Umirovljenicima i nezaposlenim osobama osiguravamo prigodne jednokratne novčane pomoći.

Održavanjem raznih manifestacija trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve naše građane. 

Značajna sredstva osiguravaju se i za rad Ustanova, proračunskih korisnika Općine Križ i to Dječjeg vrtića Križić-kružić i Knjižnice i čitaonice Križ. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Pozivam sve stanovnike Općine Križ da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi  postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 13.11.2022. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2023. godinu.

 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Križ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Križ za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Križ koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Križ kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 5.387.901,00 0
Prihodi od poreza 1.281.000,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.900.652,00 0
Prihodi od imovine 1.502.000,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 702.819,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.430,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 30.000,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 900.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 900.000,00 0
Vlastiti izvori 413.140,00 0
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 413.140,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi Općine Križ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.731.041,00 eura 

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Križ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.387.901,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu 1.281.000,00 eura, a odnose se na  porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.900.652,00 eura, a odnose se na pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od ostalih subjekta unutar općeg proračuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.502.000,00 eura, a odnose se na prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine i prihode od kamata,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiranih u iznosu od 702.819,00 eura, a odnose se na upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima i komunalni doprinosi i naknade,

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.430,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihode od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Križ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 30.000,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 eura,

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 10.000,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Križ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 900.000,00 eura.

 

Vlastiti izvori

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planiraju se u iznosu od 413.140,00 eura, a točan iznos bit će utvrđen izradom godišnjeg obračuna o izvršenju proračuna za 2022. godinu. 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 3.393.848,00 0
Rashodi za zaposlene 1.005.668,00 0
Materijalni rashodi 1.398.347,00 0
Financijski rashodi 53.633,00 0
Subvencije 72.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 105.900,00 0
Ostali rashodi 758.300,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.687.193,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.667.193,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 650.000,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 650.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi Općine Križ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.731.041,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Križ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.393.848,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.005.668,00 eura, a odnose se na zaposlene u Dječjem vrtiću Križić-kružić, Knjižnici i čitaonici Križ i Općini Križ,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.398.347,00 eura, a odnose se na rashode za energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 53.633,00 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove, rashode za usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode,

4. Subvencije planirane u iznosu od 72.000,00 eura, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, 

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 105.900,00 eura,

6. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 758.300,00 eura, a odnose se na tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Križ za 2023. godinu planirani u iznosu od 2.687.193,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.667.193,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova Općine Križ za 2023. godinu planirani su u iznosu od 650.000,00 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU 157.600,00 EURA

 

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti, planiran u iznosu od 143.100,00 eura 

1. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 56.500,00 eura,

2. Za rad mjesne samouprave planiran je iznos od 86.600,00 eura.

 

Program 1002 Program financiranja ostalih aktivnosti, planiran u iznosu od 14.500,00 eura 

1. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 4.000,00 eura za ostale rashode,

2. Za financiranje rada savjeta mladih planirano je 500,00 eura za materijalne rashode,

3. Za održavanje izbora planirano je 10.000,00 eura za materijalne rashode.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

– PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 6.573.441,00 EURA

 

ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 1.535.441,00 EURA

 

Program 1003 Javna uprava i administracija, planirana u iznosu od 183.000,00 eura

1. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 73.000,00 eura, od toga rashodi za zaposlene iznose 50.000,00 eura i materijalni rashodi iznose 23.000,00 eura,

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirano je 110.000,00 eura.

 

Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita, planirana u iznosu od 118.000,00 eura

1. Za zaštitu od požara planirano je 114.000,00 eura, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.000,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 113.000,00 eura,

2. Za civilnu zaštitu planirano je 4.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1005 Dodatne usluge u zdravstvu i preventivi, planirane u iznosu od 11.000,00 eura

Za dodatne usluge u zdravstvu planiran je iznos od 11.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1006 Razvoj poduzetništva, planiran u iznosu od 67.000,00 eura

Za subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Općine Križ planirano je 67.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1007 Zaželi – Program zapošljavanja žena, planiran u iznosu 20.000,00 eura

Za zapošljavanje žena planiran je iznos od 20.000,00 eura za rashode za zaposlene.

 

Program 1008 Program javnih potreba u kulturi, planiran u iznosu od 96.000,00 eura

1. Za aktivnosti kulturnog promicanja planirano je 82.000,00 eura, od toga za materijalne rashode 62.000,00 eura i za ostale rashode 20.000,00 eura. 

2. Za arheološko nalazište Sipčina planirano je 14.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1009 Javne ovlasti i redovna djelatnost Crvenog križa, planirane u iznosu od 8.000,00 eura

Za redovnu djelatnost Crvenog Križa, a temeljem obveze financiranja sukladno zakonu planirano je 8.000,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1010 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi, planiran u iznosu od 4.000,00 eura

Za aktivnosti promicanja tehničke kulture planirani rashodi iznose 4.000,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1011 Projekti udruga u zdravstvu, socijali i preventivi, planirani u iznosu od 6.000,00 eura 

Za potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ planirano je 6.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1012 Udruge iz Domovinskog rata, planirane u iznosu od 5.000,00 eura

Za rad udruga iz Domovinskog rata planirano je 5.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1013 Program javnih potreba u sportu, planiran u iznosu od 125.000,00 eura

Za osnovnu djelatnost sportskih klubova planirani rashodi iznose 125.000,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 35.000,00 eura, a ostali rashodi iznose 90.000,00 eura. 

 

Program 1014 Religija, planirana u iznosu od 35.000,00 eura

Za religiju planirani rashodi iznose 35.000,00 eura za ostale rashode. 

 

 Program 1015 Osnovno i srednje obrazovanje, planirano u iznosu od 88.000,00 eura

1. Za sufinanciranje osnovnog i srednjeg obrazovanja planirani rashodi iznose 45.000,00 eura za ostale rashode. 

2. Za potpore u obrazovanju – stipendije, planirani rashodi iznose 23.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

3. Za potpore u obrazovanju – sufinanciranje prijevoza studenata planirani rashodi iznose 20.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 1017 Program socijalnih potpora, planiran u iznosu od 89.600,00 eura

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirani rashodi iznose 15.000,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za jednokratne novčane pomoći planirani rashodi iznose 10.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

3. Za pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta planirani rashodi iznose 20.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

4. Za podmirenje pogrebnih troškova umrle osobe koja je imala zadnje prijavljeno prebivalište na području Općine Križ, a koja je nepoznata, neidentificirana, nema zakonskih obveznika, nije korisnik socijalnih pomoći, nema nasljednika i slično planirani rashodi iznose 1.400,00 eura za materijalne rashode,

5. Za ostale socijalne potrebe planirani rashodi iznose 5.800,00 eura za ostale rashode, 

6. Za pomoći – program Crvenog križa planirani rashodi iznose 5.500,00 eura za ostale rashode, 

7. Za novčane pomoći umirovljenicima planirani rashodi iznose 18.600,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima ne temelju osiguranja i druge naknade, 

8. Za novčane pomoći nezaposlenima planirani rashodi iznose 13.300,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima ne temelju osiguranja i druge naknade.

 

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ KRIŽ 

- PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 584.611,00 EURA

 

Program 1018 Program predškolskog odgoja, planiran u iznosu od 584.611,00 eura

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića planirani rashodi iznose 581.293,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 472.554 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 108.607 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 133,00 eura za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje Dječjeg vrtića planirani rashodi iznose 3.318,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

PRORAČUNSKI KORISNIK KNJIŽNICA I ČITAONICA KRIŽ

-PLANIRANI SU IZDACI U IZNOSU OD 95.230,00 EURA

 

Program 1019 Redovan rad knjižice, planiran u iznosu od 95.230,00 eura

1. Za financiranje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice Križ planirani rashodi iznose 82.355,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 62.114,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.241,00 eura, 

2. Za opremanje knjižnice i čitaonice Križ planirani rashodi iznose 12.875,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

ODSJEK ZA FINANCIJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARSTVO 

- PLANIRANI IZDACI U IZNOSU OD 5.038.000,00 eura

 

Program 1020 Financiranje redovne djelatnosti, planirano u iznosu od 581.000,00 eura

1. Za rashode za zaposlene planirani rashodi iznose 401.000,00 eura za rashode za zaposlene,

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge planirani rashodi iznose 180.000,00 eura. 

 

Program 1021 Poljoprivreda, planirana u iznosu od 92.000,00 eura

1. Za premije osiguranja planirani rashodi iznose 8.000,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za uređenje ruralnog prostora planirani rashodi iznose 35.000,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za subvencije za poljoprivrednike planirani rashodi iznose 47.000,00 eura, 

4. Za konzultantske usluge za projekte programa ruralnog razvoja planirani rashodi iznose 2.000,00 eura za subvencije.

 

Program 1022 Mjere zaštite pučanstva, planirane u iznosu od 25.000,00 eura

Za deratizaciju i dezinsekciju planirani rashodi iznose 25.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1023 Zaštita i zbrinjavanje životinja, planirana u iznosu od 25.000,00 eura

1. Za zbrinjavanje i higijeničarske usluge planirani rashodi iznose 17.000,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za kastraciju, sterilizaciju i mikročipiranje pasa planirani rashode iznose 7.000,00 eura za materijalne rashode,  

3. Za mikročipiranje pasa planirani rashodi iznose 1.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1024 Financiranje djelatnosti, planiran u iznosu od 723.500,00 eura

1. Za otplatu zajmova planirani rashodi iznose 703.500,00 eura, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 53.500,00 eura, 

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 650.000,00 eura,

2. Za rashode za postrojenje i opremu planirani rashodi iznose 20.000,00 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura,

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura. 

 

 Program 1025 Održavanje objekata i opreme komunalne infrastrukture, planirano u iznosu od 419.500,00 eura

1. Za tekuće održavanje objekata planirani rashodi iznose 35.000,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za tekuće održavanje opreme planirani rashodi iznose 6.000,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta planirani rashodi iznose 75.000,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za zimsku službu – prometne površine planirani rashodi iznose 40.000,00 eura za materijalne rashode, 

5. Za održavanje javne rasvjete planirani rashodi iznose 94.000,00 eura za materijalne rashode, 

6. Za održavanje čistoće javnih površina planirani rashodi iznose 45.000,00 eura za materijalne rashode, 

7. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirani rashodi iznose 35.000,00 eura za materijalne rashode, 

8. Za održavanje zelenih površina planirani rashodi iznose 87.000,00 eura za materijalne rashode, 

9.  Za održavanje reciklažnog dvorišta planirani rashodi iznose 2.500,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1026 Kupnja zemljišta, planirana u iznosu od 10.000,00 eura

Za kupnju zemljišta planirani rashodi iznose 10.000,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1027 Investicijsko održavanje, planirano u iznosu od 100.000,00 eura

1. Za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova planirani rashodi iznose 50.000,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za tekuće i investicijsko održavanje cesta planirani rashodi iznose 50.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

 Program 1028 Gradnja objekata, planiran u iznosu od 2.991.000,00 eura

1. Za uređenje i opremanje postojeće zgrade Dječjeg vrtića u Kulturni centar planirani rashodi iznose 50.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za rekonstrukciju i opremanje sportske građevine planirani rashodi iznose 130.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za izgradnju kanalizacijske mreže – ulica Stjepana Matkovića i ulica Kriške republike u Križu planirani rashodi iznose 15.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za nadstrešnice planirani rashodi iznose 13.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za izgradnju i obnovu pješačkih staza planirani rashodi iznose 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za sanaciju stare vojne zgrade u parku u Križu planirani rashodi iznose 55.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

7. Za uređenje multimedijalnog centra u Križu planirani rashodi iznose 40.000,00 eura rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

8. Za izgradnju pješačke i biciklističke staze u Križu planirani rashodi iznose 150.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

9. Za uređenje parka Hrvatskih mučenika u Novoselcu planirani rashodi iznose 200.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

10. Za izgradnju vatrogasnog spremišta u Širincu planirani rashodi iznose 66.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

11. Za izradu planova, studija i strategija planirani rashodi iznose 20.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

12. Za tehničku dokumentaciju planirani rashodi iznose 50.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

13. Za rekonstrukciju i opremanje Vatrogasnog doma planirani rashodi iznose 80.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

14. Za rekonstrukciju doma u Obedišću planirani rashodi iznose 65.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

15. Za dovršetak Selske ulice u Novoselcu planirani rashodi iznose 100.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

16. Za uređenje Moslavačke ulice u Križu planirani rashodi iznose 110.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

17. Za uređenje odvojka ceste u Gornjem Prnjarovcu planirani rashodi iznose 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

18. Za uređenje društvenog doma u Križu planirani rashodi iznose 170.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

19. Za izgradnju komunalnog dvorišta na lokaciji sajmišta u Križu planirani rashodi iznose 130.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

20. Za sanaciju klizišta u Križu planirani rashodi iznose 1.000.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

21. Za tehničku dokumentaciju za izgradnju digitalnog objekta dječjeg vrtića u Križu planirani rashodi iznose 100.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

22. Za stanicu za mjerenje kvalitete zraka planirani rashodi iznose 17.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

23. Za izgradnju i opremanje planirani rashodi iznose 100.000,00 eura za ostale rashode,

24. Za sufinanciranje investicijskog održavanja cesta planirani rashodi iznose 250.000,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 1029 Legalizacija objekata, planirana u iznosu od 10.000,00 eura

1. Za natječaje i oglase planirani rashodi iznose 7.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova i sportskih objekata planirani rashodi iznose 3.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1030 Poslovi prijevoza pokojnika, planirani u iznosu od 3.000,00 eura

Za preuzimanje i prijevoz umrlih osoba do patologije ili sudske medicine radi obdukcije planiran rashodi iznose 3.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1031 Zaštita okoliša, planirana u iznosu od 58.000,00 eura

Za odvoz velikog otpada i sanaciju divljih odlagališta otpada planirani rashodi iznose 58.000,00 eura, od toga 35.000,00 eura za materijalne rashode i 23.000,00 eura za subvencije. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!