Proračun Općine Konavle za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Konavle prikuplja i investira sredstva. Cilj nam je što više približiti funkcioniranje lokalne samouprave te omogućiti da svojim prijedlozima i komentarima i građani sudjeluju u planiranju i ostvarivanju projekata i programa od značaja za Općinu Konavle i njezine stanovnike.

Kako bismo poboljšali kvalitetu života naših stanovnika, imamo u planu velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu kao što su kao što su održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, groblja, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje cesta i potpornih zidova, rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, uređenje i opremanje parkinga, uređenje šetnice i parka okoliša Mauzolej Račić s grobljem i pratećim objektom, izgradnja i uređenje sportskih i dječjih igrališta te sufinanciranje održavanja lokalnih, županijskih i državnih cesta.

Kako bismo zaštitili okoliš rješavamo problem odlaganja komunalnog i drugog otpada na odlagalištima, ulažemo u opreme za održavanje čistoće.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i nagradili njihov uspjeh, izdvajamo sredstva iz proračuna za stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje nabave školskih udžbenika i troška prijevoza učenika i studenata.

U 2023. godini planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove Osnovne škole u Cavtatu, projekta koji će omogućiti našim učenicima razvijati svoje vještine, učiti i zabavljati se u ugodnom i kvalitetnom okruženju. 

Općina Konavle i Dječji vrtić Konavle provode projekt „Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ u svrhu  unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Konavle. Kako bi se prilagodili poslovnim obvezama roditelja, povećali dostupnost usluga i doprinijeli usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji u Konavlima, Dječji vrtić Konavle uvodi produljenje radnog vremena vrtića. U sklopu projekta provodi se i niz drugih aktivnosti koje će pridonijeti unaprjeđenju usluga i razvoju kvalitete rada vrtića, kao što su zapošljavanje i stručno usavršavanje odgojitelja i stručnog osoblja, razvijanje postojećih i novih posebnih programa te nabava nove opreme i opremanje senzorne sobe za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Kako bi naši mladi ostali aktivni i uživali u sportu nastojimo podupirati razne sportske manifestacije. Također dio sredstava iz proračuna izdvojili smo za ulaganja u sportske objekte, te planiramo izgradnju sportskih igrališta Boćarski dom. 

Demografskim mjerama na području Općine Konavle nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece osigurali smo isplatu novčanih potpora, za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji dodjeljujemo iznos od 398,17 eura, za treće novorođeno dijete u obitelji 663,61 eura, za četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji 929,06 eura. Također, sufinanciramo i boravak djece u dječjim vrtićima. 

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih  pomoći, a starijim i nemoćnim osobama osiguravamo pomoći za liječenje, pomoći za ogrjev i stanovanje te sufinanciramo prijevoz umirovljenika.

U 2022. je izgrađen Vatrogasni dom na Grudi. Želimo osigurati kvalitetan prostor za obuku vatrogasnih i interventnih snaga koje sudjeluju u akcijama zaštite i spašavanja te borbe protiv požara. Isto tako, planira se i nabava vatrogasnog vozila – autoljestve.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za subvencije našim poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima kako bi im na neki način pomogli u daljnjem razvoju njihove djelatnosti.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 30.11.2022. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2023. godinu

 

Općinski Načelnik

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Konavle za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Konavle za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Konavle koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Konavle kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun JLP(R)S sastoji se od:

- plana za proračunsku godinu i 

- projekcija za sljedeće dvije godine. 

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Konavle su: Dječji vrtići Konavle, Muzeji i galerije Konavala, Javna vatrogasna postrojba Općine Konavle, te Dom za starije i nemoćne osobe Konavle. 

Poduzeća u vlasništvu općine Konavle: Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. i Poslovna zona Čilipi d.o.o.

Poduzeća u djelomičnom vlasništvu općine Konavle: Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Sanitat Dubrovnik d.o.o., Čistoća Dubrovnik d.o.o., Vrtlar Dubrovnik d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Boninovo Dubrovnik d.o.o.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 13.634.730,00 0
Prihodi od poreza 4.783.837,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.110.683,00 0
Prihodi od imovine 2.006.510,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.537.600,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 172.500,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 23.600,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 849.750,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 554.500,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 295.250,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.181.233,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.181.233,00 0
Vlastiti izvori 353.287,00 0
Rezultat višak/manjak prihoda 353.287,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Konavle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 16.019.000,00 eura


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Konavle za 2023. godinu planirani su u iznosu od  13.634.730,00 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.783.837,00 eura, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.767.000,00 eura, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 733.237,00 eura i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 283.600,00 eura

2.Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.110.683,00 eura, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 21.500,00 eura, Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.369.225,00 eura, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 562.350,00 eura, Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u iznosu od 277.923,00 eura, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirano u iznosu od 84.100,00 eura i Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 795.585,00 eura 

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.006.510,00 od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.600,00 eura i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.004.910,00 eura

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.537.600,00 eura, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 212.500,00 eura, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.400.400,00 eura i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.924.700,00 eura

5.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 172.500,00 eura, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 55.700,00 eura i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 116.800,00 eura

6.Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 23.600,00 eura, od toga Kazne i upravne mjere planirane u iznosu od 11.600,00 eura i ostali prihodi planirani u iznosu od 12.000,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od  849.750,00 eura, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 554.500,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 295.250,00 eura

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 1.181.233,00 eura za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

 

Vlastiti izvori

Rezultat višak/manjak prihoda 353.287,00 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 10.762.590,00 0
Rashodi za zaposlene 3.259.473,00 0
Materijalni rashodi 5.470.347,00 0
Financijski rashodi 99.670,00 0
Subvencije 426.200,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 137.100,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 533.800,00 0
Ostali rashodi 836.000,00  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.258.200,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500,00 0
Rashodi za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine 3.257.700,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.998.210,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.998.210,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Konavle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 16.019.000,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Konavle za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.762.590,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.259.473,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.664.050,00 eura, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 140.980,00 eura i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 454.443,00 eura

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.470.347,00 eura, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 213.500,00 eura, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.442.950,00 eura, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.668.967,00 eura, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 8.000,00 eura i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 136.930,00 eura

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 99.670,00 eura, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 31.500,00 eura i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 68.170,00 eura

4.Subvencije planirane u iznosu od 426.200,00 eura, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 392.300,00 eura i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 33.900,00 eura

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 137.100,00 eura, od toga, Pomoći unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 40.000,00 eura i Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 97.100,00 eura

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 533.800,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 836.000,00 eura, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 267.000,00 eura, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 10.000,00 eura, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 29.000,00 eura, Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 eura i kapitalne pomoći 500.000,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.258.200,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500,00 eura za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2.Rashodi za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.257.700,00 eura

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.998.210,00 eura, i Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirana u iznosu od 1.998.210,00 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK PLANIRANO JE IZDVOJITI 106.300,00 EURA


Općinsko vijeće

Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća planirane u iznosu od 25.400,00 eura

1.Za Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela planirano u iznosu od 10.600,00 eura za ostale nespomenute rashodi poslovanja

2.Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirano u iznosu od 4.000,00 eura za tekuće donacije

3.Nagrade povodom Dana Općine planirane u iznosu od 2.800,00 eura za rashode za usluge

4.Za pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i objavu akata – službeni glasnik planirano je 8.000,00 eura za rashode za usluge

 

Općinski načelnik

Program 1020 Osnovna aktivnost izvršnog tijela planirana u iznosu od 80.900,00 eura, od toga:

1.Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 47.700,00 eura, od toga

•rashodi za zaposlene 38.700,00 eura

•materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.000,00 eura za naknade troškova zaposlenima

2.Za proračunsku zalihu planirano je 33.200,00 eura za izvanredne rashode

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 6.772.900,00 EURA

Upravni odjel za opće poslovne, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti planirano u iznosu od 3.139.900,00 eura

 

Program 2010 Javna uprava i administracija – zajednički troškovi planirano u iznosu od 1.928.500,00 eura

1.Za zajedničke troškove upravnih odjela planirano je 1.928.500,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 480.000,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 404.300,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 22.100,00 eura za ostale financijske rashode

•Ostali rashodi planirani u iznosu od 14.000,00 eura za kazne penale i naknade štete

•Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.008.000,00 eura

 

Program 2011 Mjesna samoupravu planirano u iznosu od 178.500,00 eura 

•Za financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave planirano je 178.500,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva planirano u iznosu od 88.500,00 eura

1.Za odnose s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično planirano je 46.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za potpore i pokroviteljstva planirano je 15.800,00 eura, od toga 4.500,00 eura za rashode za usluge, 1.300,00 eura za pomoći dane u inozemstvo te 10.000,00 eura za ostale rashode

3.Za obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije planirano je 14.200,00 eura za rashode za usluge

4.Za obilježavanje Dana Općine planirano je 12.500,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti – povremeni opći tr. u nadležnosti… planirano u iznosu od 31.900,00 eura

1.Za aktivnosti redovnog rada upravnog odjela planirano je 4.800,00 eura

2.Za nabavu opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela planirano je 27.100,00 eura, od toga rashodi za usluge 1.400,00 eura i nematerijalna proizvedena imovine 25.700,00 eura

 

Program 2022 Provedba izbora i referenduma planirano u iznosu od 15.000,00 eura

•Za financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora planirano je 15.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2032 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 36.600,00 eura

1.Za potpore školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi planirano je 14.100,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.Za redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost planirano je 11.500,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

3.Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi planirano je 4.000,00 eura 

4.Za program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija planirano je 7.000,00 eura 

 

Program 2034 Javne potrebe u sportu planirano je 101.200,00 eura

1.Za najam zemljišta i objekata za sportsku djelatnost planirano je 12.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija planirano je 4.500,00 eura za tekuće donacije

3.Za program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti planirano je 2.700,00 eura za pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.Za organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima planirano je 4.000,00 eura za tekuće donacije

5.Za osnovnu djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora planirano je 12.000,00 eura za tekuće donacije

6.Za institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruge u sportu planirano je 26.000,00 eura za tekuće donacije

7.Za stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu planirano je 40.000,00 eura za tekuće donacije

 

Program 2040 Program demografskih mjera planirano u iznosu od 190.000,00 eura

1.Za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 50.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.Za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 10.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

3.Za potpore za novorođeno dijete planirano je 62.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

4.Za sufinanciranje prijevoz učenika i studenata planirano je 68.000,00 eura  za ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

Program 2041 Program socijalne pomoći planirano u iznosu od 374.000,00 eura

1.Za pomoć za liječenje planirano je 11.800,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za naknade troškova stanovanja planirano je 24.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.Za pomoć sufinanciranja priključka na vodovodnu mrežu planirano je 1.500,00 eura  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4.Za jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana planirano je 3.300,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.Za program „Pravo na stalnu pomoć“ planirano je 12.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6.Za pomoć sufinanciranja troškova boravka djece u dječjem vrtiću planirano je 10.700,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.Za pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika planirano je 10.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za stipendije učenicima i studentima planirano je 88.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

3.Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 47.500,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4.Za sufinanciranje prijevoza ostalima – dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi Domovinskog rata planirano je 16.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.Za pomoć za ogrjev planirano je 10.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

6.Za sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu planirano je 1.500,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.Za jednokratnu novčanu pomoć planirano je 13.500,00eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8.Za sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima Općine Konavle planirano je 79.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9.Za sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi planirano je 30.200,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.Za sufinanciranje prijevoza umirovljenicima planirano je 15.00,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 2042 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 92.200,00 eura

1.Za socijalno zdravstvenu prevenciju i zaštitu stanovništva – laboratorijske usluge planirano je 20.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija planirano je 15.200,00 eura za rashode za usluge

3.Za program financiranja rada specijalističke ambulante – kardiologija planirano je 17.000,00 eura za rashode za usluge

4.Za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći planirano je 40.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2043 Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana planirano u iznosu od 43.800,00 eura

1.Za institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programe udrugama proizašlim iz Domovinskog rata planirano je 2.700,00 eura za tekuće donacije

2.Za program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama planirano je 4.500,00 eura za tekuće donacije

3.Za program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama planirano je 1.300,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.Za program socijalno – humanitarnih udruga i ustanova planirano je 22.600,00eura za tekuće donacije

5.Za program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. planirano u iznosu od 10.000,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

6.Za program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih planirano u iznosu od 2.700,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2052 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 59.700,00 eura

Za najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 59.700,00 eura za rashode za usluge

 

USTANOVA U KULTURI

Program 2031 Javna ustanova u kulturi planirano u iznosu od 504.500,00 eura

1.Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi (korisnik Muzeji i Galerije Konavala) –planirano je 298.000,00 eura, od toga:

•rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 224.600,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.600,00 eura

•Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 300,00 eura za ostale financijske rashode

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 2.500,00 eura 

2.Za nabavu umjetničkih vrijednosti – otkup građe planirano je 8.000,00 eura, za plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti (korisnik Muzeji i Galerije Konavala)

3.Za sanaciju i obnovu kuće Bukovac planirano je 1.400,00 eura

4.Za arheološka istraživanja planirano je 14.000,00 eura

5.Za izložbeni program  planirano je 33.000,00 eura

6.Za konzervatorsko restauratorske radove planirano je 4.100,00 eura

7.Za redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi planirano je 2.600,00 eura

8.Za kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program planirano je 12.300,00 eura

9.Za redovnu djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost planirano u iznosu od 31.300,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 26.000,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 300,00 eura

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00 eura za postrojenje i opremu

10.Za istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturne baštine planirano je 4.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 3.700,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 300,00 eura

11.Za ulaganja u vlastite proizvode – izdavaštvo planirano je 44.500,00 eura za rashode za usluge

12.Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Jagnjilo planirano je 2.600,00 eura za rashode za usluge

13.Za zaštitu i očuvanje arheološke baštine – Sv.Barbara planirano je 1.300,00 eura za rashode za usluge

14.Za zaštitu i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka planirano je 2.600,00 eura, od toga rashodi za usluge 2.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 600,00 eura

15.Za adaptaciju Zavičajnog muzeja Konavala planirano je 7.800,00 eura, od toga rashodi za usluge 7.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 800,00 eura

16.Za digitalnu platformu sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa planirano je 1.300,00 eura za materijal i energiju za rashode za usluge

17.Za razvijane edukativnih programa planirano je 3.900,00 eura, od toga rashodi za usluge 3.400,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 500,00 eura  

18.Za sanaciju i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice planirano je 1.100,00 eura za rashode za usluge

19.Za Mauzolej Račić, restauratorski radovi planirano je 9.200,00 eura za rashode za usluge

20.Za ERASMUS+ Kreativan pristup recikliranju planirano je 7.600,00 eura, od toga :

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.500,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.200,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 100,00 eura

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.800,00 eura

21.Za ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti planirano je 13.900,00 eura, od toga: 

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.700,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.800,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 100,00 eura

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.300,00 eura

 

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

Program 2044 Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle planirano u iznosu od 1.049.500,00 eura

1.Za redovnu djelatnost – Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 266.000,00 eura, od toga rashodi za zaposlene 256.000,00 eura i rashodi za usluge 10.000,00 eura

2.Za redovnu djelatnost Doma – vlastita djelatnost planirano je782.290,00 eura od toga,

•rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 362.300,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 414.780,00 eura

•financijski rashodi planirani u iznosu od 210,00 eura

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00  eura za postrojenja i opremu

3.Za radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma planirano je 1.210,00 eura za rashode za usluge

 

USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci planirano u iznosu od 2.079.000,00 eura

1.Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića planirano je 1.3000,00 eura, od toga:

•rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.225.000,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 eura

2.Za opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja planirano je 24.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 21.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 3.000,00 eura

3.Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat planirano je 22.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 13.500,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 8.500,00 eura

4.Za izmjenu grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi planirano je 10.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 6.600,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 3.400,00 eura

5.Za prenamjenu objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda planirano je 21.500,00 eura, od toga rashodi za usluge 19.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 2.500,00 eura

6.Za osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost planirano je 442.000,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 33.000,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 392.700,00 eura 

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.300,00  eura za postrojenja i opremu

7.Za Dječji vrtić – unapređenje usluga “Otvorimo Južna vrata Lijepe naše“ ( II. FAZA.) planirano je 259.500,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 169.000,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 72.900,00 eura

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 17.600,00 eura 

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA PLANIRANO U IZNOSU OD 8.721.000,00 EURA

Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama planiran u iznosu od 8.013.950,00 eura


Program 2012 Jamstveni fond i otplate kredita planirano u iznosu od 1.089.210,00 eura

1.Za otplatu primljenih kredita od banaka OTP d.d. – Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.09.2024.  planirano je 310.700,00 eura , od toga financijski rashodi planirani u iznosu od 12.000,00 eura i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 298.700,00 eura

2.Za jamstvenu zalihu – kredit Erste (cjevovod, Vitaljina, II. Faza kanalizac.Cavtat) do 30.06.2029. planirano je 67.500,00 eura 

3.Za otplatu primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost – javna ravjeta – planirano je 93.000,00  eura za kamate za primljene kredite i zajmove

4.Za otplatu primljenih kredita  od banaka – VATROGASNI DOM planirano je 618.010,00 eura za kamate za primljene kredite i zajmove

 

Program 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo planirano u iznosu od 117.000,00 eura 

1.Za osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine planirano je 115.000,00 eura za tekuće donacije

2.Za Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl. 26. ZOV planirano je 2.000,00 eura za rashode za usluge 

 

Program 2073 Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 37.400,00 eura

1.Za izradu protupožarnih elaborata, Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja planirano je 4.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja planirano je 4.000,00 eura za tekuće donacije

3.Za izradu procjene ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava planirano je 4.000,00 eura za rashode za usluge

4.Za razvoj civilne zaštite planirano je 6.400,00 eura za rashode za usluge

5.Za opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta  - Vatrogasni dom Gruda planirano je 19.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 10.000,00 eura  nematerijalna proizvedena imovina 9.000,00 eura

 

Program  2091 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.026.100,00 eura 

1.Za održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor planirano je 80.000,00 eura za rashode za usluge


2.Za održavanje javnih zelenih površina – godišnji ugovor planirano je 70.000,00 eura za rashode za usluge

3.Za održavanje javnih zelenih površina – odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano je 77.400,00 eura

4.Za održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) planirano je 350.000,00 eura za rashode za usluge

5.Za održavanje cesta – hitne intervencije temeljem odluke komunalnog redarstva (iza vremenske nepogode ili oštećenja i sl.) planirano u iznosu od 113.300,00 eura za rashode za usluge

6.Za organizaciju prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplaćivanja parkinga na javnim površinama) planirano je 15.900,00 eura za rashode za usluge

7.Za zimsku službu – održavanje i čišćenje cesta planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

8.Za održavanje javne rasvjete planirano je 470.000,00 eura za rashode za usluge

9.Za izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa planirano je 145.000,00 eura za rashode za usluge

10.Za sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC) planirano je 519.000,00 eura za rashode za usluge

11.Za održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu planirano je 20.000,00 eura za rashode za usluge

12.Za održavanje groblja planirano je 12.000,00 eura za rashode za usluge

13.Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 26.900,00 eura za rashode za usluge

14.Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 116.600,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2092 Gradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.033.900,00 eura 

1.Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom, trg, šetnica, plaža i sl. planirano je 67.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 7.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 eura

2.Za projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 16.500,00 eura, od toga rashodi za usluge 7.500,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 9.000,00 eura

3.Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 10.000,00 eura za građevinske objekte

4.Za rekonstrukciju javne rasvjete – povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete planirano je 1.340.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 20.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 1.320.00,00 eura

5.Za sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih cesta i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC) planirano je 10.000,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna

6.Za izgradnju, uređenje i opremanje parkinga planirano je 47.700,00  eura, od toga rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.700,00 eura, ostali rashodi planirani u iznosu od 23.000,00 eura te nematerijalna proizvedena  imovina planirane u iznosu od 17.000,00 eura

7.Za opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina planirano je 6.000,00 eura za postrojenje i opremu

8.Za nogostup u naselju Čilipi planirano je 15.000,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9.Za izgradnju ceste Pridvorje- Knežev dvor planirano je 74.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 19.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 55.000,00 eura

10.Za uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom planirano je 100.000,00 eura, od toga rashodi za usluge  37.000,00 eura a nematerijalna proizvedena  imovina  63.000,00 eura

11.Za izgradnju ceste Prahivac-Epidaurus planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

12.Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilom, ulice, stube- planirano je 55.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 5.000,00 eura a  nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 eura

13.Za građevine i uređaje javne namjene, autobusna stajališta, nadstrešnice – planirano je 15.500,00 eura, od toga rashodi za usluge 5.500,00 eura te nematerijalna proizvedena imovina   10.000,00 eura

14.Za javne zelene površine – uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda planirano je 80.000,00 eura, od toga rashodi za usluge  70.000,00 eura te nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 eura 

15.Za aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige  planirano je 53.200,00 eura za rashode za usluge

16.Za Cestu Mećajac  jug planirano je 134.000,00 eura, od toga  rashodi za usluge 34.000,00 eura te nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 eura

 

Program 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice planirano u iznosu od 244.000,00 eura 

1.Za ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) planirano je 800.000,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna

2.Za nabavu opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 105.000,00 eura za kapitalne pomoći

3.Za nabavu kamiona za komunalni otpad 1 i 2 planirano je u iznosu od 59.000,00 eura, od toga kapitalne pomoći u iznosu od 33.350,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 25.650,00 eura

 

Program 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina planirano u iznosu od 127.500,00 eura

1.Za rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže planirano je 27.500,00 eura za kapitalne pomoći

2.Za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže  Molunat planirano je 10.000,00 eura za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

3.Za kanalizacijski sustav Zvekovica planirano je 90.000,00 kuna za ostale rashode

 

Program 2095 Energetska učinkovitost planirano iznosu od 17.000,00 eura

1.Za energetsko certificiranje planirano je 7.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za mjere energetske učinkovitosti planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano u iznosu od 95.000,00 eura

1.Za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 75.000,00 eura  za kapitalne pomoći

2.Za projektiranje, izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 20.000,00 eura za kapitalne pomoći

 

Program 2097 Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 110.340,00 eura

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 110.340,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2098 Program gospodarenja otpadom planirano je 423.300,00 eura

1.Za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada – Čistoća d.o.o. Dubrovnik planirano je 190.000,00 eura za rashode za usluge 

2.Za aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada planirano je 233.300,00 eura, od toga rashodi za usluge 21.000,00 eura i subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 212.300,00 eura

 

Program 2099 Program sanitarno veterinarskih aktivnosti planirano je 33.500,00 eura

1.Za obveznu preventivnu DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano je 8.500,00 eura za rashode za usluge

3.Za aktivnosti iz područja zaštite životinja planirano je 15.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo planirano je 692.200,00 eura

1.Za izgradnju nove osnovne škole u Cavtatu planirano je 622.000,00 eura, od toga 600.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 22.000,00 kuna za materijalne rashode

2.Za izgradnju novog dječjeg vrtića u Cavtatu planirano je 10.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.Za pripreme radnje , projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi planirano je 8.000,00 eura za materijalne rashode

4.Za ulaganje u školske objekte planirano je 12.000,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

 

Program 2102 Izgradnju i uređenje objekata javne namjene – sport planirano u iznosu od 405.500,00 eura

1.Za ulaganja u sportske objekte planirano je 14.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za izgradnju sportskih igrališta/objekata – Boćarski dom, Dubravka – planirano je 85.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 10.000,00 eura, i nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00 eura

3.Za uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta planirano je 26.500,00 eura za rashode za usluge

3.Za Green sport centar planirano je 280.000,00 eura, od toga za   od toga rashodi za usluge 30.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 eura

 

Program 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo planirano je 21.000,00 eura

1.Za ulaganje u zdravstvene ustanove – ambulante planirano je 14.000,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2.Za uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom planirano je 7.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura, turizam, religija planirano u iznosu od 107.000,00 eura

1.Za održavanje i ulaganje u objekte javne namjene – kultura (domovi kulture i sl.) planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti planirano je 24.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 14.000,00 eura  i kapitalne donacije 10.000,00 eura

3.Za ulaganje u objekte javne namjene – kultura, turizam planirano je 52.000,00 eura za rashode za usluge

4.Za ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura – Spomen kuća hrvatskog Iijeričara planirano je 11.000,00 eura za rashode za usluge

5.Za ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura – Muzej iseljeništva (Stranj) planirano je 10.000,00 eura, od toga rashodi za  usluge 3.000,0..eura i nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 eura

 

Program 2105 Upravljanje imovinom - kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti planirano u iznosu od 304.200,00 eura

1.Za ulaganja u poslovne/uredske objekte planirano je 6.700,00 eura za rashode za usluge

2.Za registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjenu imovine, uknjižbu i drugo planirano je 14.500,00 eura za rashode za usluge 

3.Za nabavu vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda planirano je 8.000,00 eura za kapitalne pomoći

4.Za osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čipili planirano je 275.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 110.000,00 eura, subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 20.000,00 eura, kapitalne pomoći 70.000,00 eura, postrojenja i oprema 75.000,00 eura 

 

Program 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro planirano je 27.000,00 eura

1.Za utvrđivanje granice pomorskog dobra planirano je 7.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za održavanje i zaštitu pomorskog dobra – uređenje plaža, riva i drugo planirano je 20.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2019 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 160.000,00 eura za subvencije.

USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD EURA


Program 2071 Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe planirano u iznosu od 650.050,00 eura

1.Za redovnu djelatnost JVP – minimalni financijski standard planirano je 277.923,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene 247.323,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.600,00 eura

2.Za redovnu djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda planirano je 219.127,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 161.550,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.517,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 60,00 eura za ostale financijske rashode

•Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.000,00 eura za postrojenje i opremu

3.Za nabavu opreme za vatrogasnu postrojbu planirano je 20.000,00 eura za postrojenje i opremu

4.Za nabavu vatrogasnog vozila – autoljestve planirano je 133.000,00 eura za prijevozna sredstva

 

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 296.000,00 EURA

Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planiran je u iznosu od 24.800,00 eura

1.Za Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva planirano je 9.800,00 eura, od toga rashodi za usluge 2.800,00 eura i subvencije 7.000,00 eura;

2.Za Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja planirano je 15.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2062 Program poticanja razvoja poljoprivrede planirano u iznosu od 131.200,00 eura

1.Za potpore u turizmu i ruralnom razvoju planirano je 20.200,00 eura, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 13.500,00 eura i tekuće donacije 6.700,00 eura

2.Za istraživačke i razvojne aktivnosti na području ruralnog razvoja i gospodarstva planirano je 11.000,00 eura za rashode za usluge

3.Za pilot projekt u ruralnom području – pogodnost postojećih prostora planirano je 9.400,00 eura

4.Za podršku razvoja poljoprivrede planirano je 47.200,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 12.200,00 eura i rashodi za usluge 35.000,00 eura

5.Za potpore u poljoprivredi i stočarstvu planirano je 13.400,00 eura za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

 

Program 2063 Elementarne nepogode planirano u iznosu od 15.000,00 eura

Za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda planirano je 15.000,00 eura za kazne, penale i naknade štete

 

Program 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima planirano u iznosu od 70.800,00 eura

1.Za poticanje projekata  planirano je 13.800,00 eura

2.Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava pomoći EU planirano je 35.000,00 eura od toga od toga rashodi za usluge 5.000,00 eura i ostali financijski rashodi 30.000,00 eura

3.Za učešće Općine Konavle u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine planirano je 22.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 7.000,00 eura i ostali financijski rashodi 15.000,00 eura

 

Program 2065 Redovan rad Upravnog odjela za ruralni razvoj gospodarstva, EU fondove – povremeni opći troškovi planirano u iznosu od 7.000,00 eura

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 7.000,00 eura

 

Program 2066 Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija planirano u iznosu od 47.800,00 eura

1.Za Dječji vrtić, unapređenje usluga “Otvorimo Južna vrata Lijepe naše ! ( II.FAZA – planirano je 47.800,00 eura, od toga: 

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 27.700,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 19.100,00 eura,

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,000 eura za postrojenja i opremu

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 122.200,00 EURA

Program 2081 Program prostornog uređenja planirano u iznosu od 85.000,00 eura

1.Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 46.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 12.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 34.000,00 eura

2.Za izradu urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga planirano je 29.000,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3.Za geodetske snimke i elaborate, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2082 Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela planirano je 6.200,00 eura

Za aktivnosti redovnog rada upravnog tijela planirano je 6.200,00 eura za rashode za usluge

 

Program 2108 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 31.000,00 eura

Za Legalizaciju objekata planirano je 31.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 11.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovine 20.000,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti