*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Klenovnik za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo vam „Vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Klenovnik prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.klenovnik.hr.

Nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz izgradnju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju nogostupa, proširenja ceste i uređenja odvodnje i bankina, izgradnju i održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja.

U planu nam je rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pintarići, izgradnja autobusne nadstrešnice te obnova i opremanje grobne kuće i okoliša groblja.

U planu je izgradnja novog društvenog doma u Dubovcu Gornjem za koji su osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije. U planu je i izgradnja vidikovca kod kapele Svetog Wolfganga u Vukovoju, kao i rekonstrukcija i dogradnja Kulturnog centra Klenovnik s vanjskim uređenjem, te izgradnja parka hrvatskih branitelja.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost s toga smo izdvojili sredstva za stipendije studentima i učenicima srednjih škola, sufinanciramo nabavu školskog pribora i produženog boravka u školi, dodjeljujemo poklone za djecu polaznike prvog razreda osnovne škole kao i poklone povodom dana svetog Nikole.

Provodimo program ranog učenja engleskog jezika, smještaj djece u vrtiću, te isplaćujemo jednokratne naknade za novorođenu djecu, ulažemo u opremanje i izgradnju dječjih igrališta. Želimo našim najmlađim stanovnicima priuštiti sve aktivnosti za bezbrižan rast i razvoj.

Nastavljamo s ulaganjem u razvoj i poticanje gospodarstva kroz subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, te uvođenje širokopojasnog interneta.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo podmirenje troškova stanovanja, troškova ogrjeva, dok smo umirovljenicima osigurali božićnice i uskrsnice, te sufinanciramo gradnju ili adaptaciju obiteljskih kuća.

U cilju zaštite okoliša i očuvanju prirode izdvojili smo sredstva za kupnju spremnika za odvojeno sakupljanje otpada te za sufinanciranje izgradnje sortirnice Varaždin.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život nam od velikog značaja, stoga i ove godine planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za obilježavanje manifestacija i sufinanciranje kulturnih udruga. Na području naše općine također djeluju i brojne sportske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, želimo ih ohrabriti i poticati na dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo uputite nam vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Klenovnik za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu provodi se od 15.11.2023. do 01.12.2023. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Klenovnik za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Klenovnik je Dječji vrtić Latica.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.740.800,00
Prihodi od poreza 744.250,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.921.450,00
Prihodi od imovine 1.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 68.100,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.500,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.500,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 205.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 205.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Klenovnik za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.947.300,00 eura

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Klenovnik za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.740.800,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 744.250,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.921.450,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.000,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade planirani u iznosu od 68.100,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.000,00 eura, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 4.000,00 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.500,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 205.000,00 eura


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.146.800,00
Rashodi za zaposlene 341.300,00
Materijalni rashodi 586.500,00
Financijski rashodi 3.600,00
Subvencije 18.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 18.500,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 57.100,00
Ostali rashodi 121.800,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.785.500,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 24.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.761.500,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 15.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 15.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Klenovnik za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.947.300,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Klenovnik za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.146.800,00 eura, a čine ih: rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 341.300,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 586.500,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 3.600,00 eura, subvencije planirane u iznosu od 18.000,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 18.500,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 57.100,00 eura, te ostali rashodi 121.800,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu 1.785.500,00 eura, a čine ih: rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 24.00,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.761.500,00 eura.

 

Izdaci za imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 15.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

 • Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
 • Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
 •  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
 •  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
 • Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
 • Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Klenovnik sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1001 Redovna djelatnost Općinsko vijeće
GLAVA 001 02 OPĆINSKI NAČELNIK
Program 1002 Redovna djelatnost općinski načelnik
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1003 Redovna djelatnost Jedinstveni upravni odjel
Program 1004 Prostorno planiranje
Program 1005 Naknade uz zbrinjavanje otpada
GLAVA 002 02 VLASTITI POGON
Program 1006 Redovna djelatnost – vlastiti pogon
Program 1007 Redovan rad  - groblje Klenovnik
Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture i javnih površina
Program 1009 Deratizacija i dezinsekcija
Program 1010 Zaštita i zbrinjavanje životinja
GLAVA 002 03 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program 1001 Izgradnja nogostupa
Program 1012 Nerazvrstane ceste
Program 1013 Proširenje ceste i uređenje odvodnje i bankina uz cestu (bolnička porta – raskrižje)
Program 1014 Rekonstrukcija ceste Pintarići
Program 1015 Javna rasvjeta
Program 1016 Širokopojasni internet
Program 1017 Autobusne nadstrešnice
Program 1008 Obnova i opremanje grobne kuće i okoliša groblja
Program 1019 Strojevi za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta
Program 1020 Spremnici za odvojeno sakupljanje otpada
Program 1021 Sortirnica - izgradnja
GLAVA 002 04 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST
Program 1022 DVD Klenovnik, zaštita i spašavanje
GLAVA 002 05 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE OPĆENITO
Program 1023 Primarni program dječjeg vrtića
Program 1024 Program ranog učenja engleskog jezika
Program 1025 Program predškole
Program 1026 Uređenje dječjeg igrališta uz dječji vrtić
Program 1027 Otkup zemljišta uz dječji vrtić
Program 1028 Osnovno školstvo
Program 1029 Stipendije učenicima srednjih škola i studentima
GLAVA 002 06 POLJOPRIVREDA
Program 1030 Subvencije poljoprivrednicima
GLAVA 002 07 SOCIJALNA SKRB I  NAKNADE GRAĐANIMA
Program 1031 Socijalne pomoći
Program 1032 Naknade građanima i kućanstvima
GLAVA 002 08 DRUŠTVENE DJELANOSTI
Program 1033 Vjerske zajednice
Program 1034 Sport, rekreacije i udruge
Program 1035 Europa za građane
GLAVA 002 09 KULTURA
Program 1036 Kulturno umjetnički programi
Program 1037 Izgradnja kulturnog centra s vanjskim uređenjem
Program 1038 Vjerska događanja i proštenja i ostalo
Program 1039 Društveni dom u Dubravcu Gornjem
Program 1040 Park hrvatskih branitelja
GLAVA 002 10 TURIZAM
Program 1041 Izgradnja vidikovca
Program 1042 Turistička zajednica Sjever Zagorja
Program 1043 Advent u Klenovniku
Program 1044 Table dobrodošlice i označavanja
GLAVA 002 11 IMOVINA
Program 1045 Otkup i uređenje zgrade – bivši Zagorjeplet


 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 98.950,00,00 EURA              

GLAVA 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 47.450,00 EURA

 

Program 1001 Redovna djelatnost Općinsko vijeće planirano u iznosu od 47.450,00 eura

 1. Za redovan rad općinskog vijeća planirano je 19.000,00 eura,
 2. Za predsjednika Općinskog vijeća planirano je 2.450,00 eura,
 3. Za Dan Općine planirano je 15.500,00 eura,
 4. Za financiranje političkih stranaka planirano je 5.000,00 eura,
 5. Za medije planirano je 5.500,00 eura.

 

GLAVA 001 02 OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 51.500,00 EURA

 

Program 1002 Redovna djelatnost Općinski načelnik planirano u iznosu od 51.500,00 eura

 1. Za redovan rad općinskog načelnika planirano je 38.500,00 eura, od toga: rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 36.000,00 eura i materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 eura,
 2. Za pravne savjete planirano je 3.000,00 eura,
 3. Za protokol i reprezentaciju planirano je 5.000,00 eura
 4. Za procjembeni elaborat za prodaju nekretnina planirano je 3.000,00 eura
 5. Za sponzorstva i donacije načelnika planirano je 2.000,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.848.300,00 EURA

GLAVA 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 168.900,00 EURA

 

Program 1003 Redovna djelatnost - Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 158.700,00 eura

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela je 125.600,00 eura, od toga:

· Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 91.000,00 eura, 

· Materijalni rashodi planirani u iznosu od 29.600,00 eura, 

·  Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 eura za ostale financijske rashode,

·  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.000,00 eura za postrojenja i opremu,

2. Za otplatu kredita planirano je 15.600,00 eura,

3. Za održavanje računalne opreme, mreže, hardvera i softvera poslova planirano je 2.500,00 eura,

4. Za obnavljanje odmarališta u Selcu planirano je 15.000,00 eura.

 

Program 1004 Prostorno planiranje planirano je 5.000,00 eura 

Za izradu prostornog plana planirano je 5.000,00 eura

 

Program 1005 Naknade uz zbrinjavanje otpada planirano je 5.200,00 eura

 1. Za naknada za korištenje odlagališta otpada Jerovec planirano je 1.200,00 eura,
 2. Za poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada planirano je 2.000,00 eura,
 3. Za sufinanciranje rada sortirnice Varaždin planirano je 2.000,00 eura.

  

GLAVA 002 02 VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 187.200,00 EURA

 

Program 1006 Redovna djelatnost – Vlastiti pogon planirano je 11.700,00 eura 

1. Za redovan rad – vlastiti pogona planirano je 11.700,00 eura, od toga: 

· Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.700,00 eura, 

· Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.000,00 eura.

 

Program 1007 Redovan rad - Groblje Klenovnik planirano u iznosu od 45.800,00 eura

1. Za redovan rad - groblje Klenovnik planirano je 25.800,00 eura, od toga: 

· Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 13.800,00 eura, 

· Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.000,00 eura,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000,00 eura.

2. Za otkup zemljišta – groblje Klenovnik planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture i javnih površina planirano u iznosu od 125.900,00 eura

1. Za javnu rasvjetu planirano je 27.500,00 eura,

2. Za zimsku službu planirano je 15.000,00 eura,

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 50.000,00 eura, 

4.  Za održavanje radnog stroja – traktor planirano je 2.900,00 eura, 

5. Za održavanje javnih površina planirano je 2.500,00 eura,

6. Za Božićno-novogodišnju rasvjetu planirano je 5.000,00 eura,

7.  Za ucrtavanje nerazvrstanih cesta planirano je 5.000,00 eura,

8. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 8.000,00 eura,

9. Za zacjevljenje cestovnih kanala uz prometnice u Gornjem i Donjem Dubravcu planirano je 10.000,00 eura.

           

Program 1009 Deratizacija i dezinsekcija planirano u iznosu od 2.000,00

Za dezinfekciju i deratizaciju planirano je 2.000,00 eura.

 

Program 1010 Zaštita i zbrinjavanje životinja planirano u iznosu od 1.800,00 eura

 1. Za zbrinjavanje životinja planirano je 800,00 eura,
 2. Za kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka planirano je 1.000,00 eura.

 

GLAVA 002 03 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANOU IZNOSU OD 476.750,00 EURA

 

Program 1011 Izgradnja nogostupa planirano u iznosu od 9.500,00 eura

 1. Za Projektnu dokumentaciju i troškovnik za izgradnju nogostupa planirano je 2.000,00 eura,
 2. Za provođenje nabave i vođenje projekta izgradnje nogostupa planirano je 1.500,00 eura,
 3. Za stručni nadzor nad izgradnjom nogostupa planirano je 1.000,00 eura,
 4. Za izgradnju nogostupa planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1012 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 55.000,00 eura

 1. Za projektnu dokumentaciju i troškovnik za izgradnju nogostupa planirano je 1.500,00 eura,
 2. Za provođenje nabave i vođenje projekta izgradnje nogostupa planirano je 3.500,00 eura,
 3. Za stručni nadzor nad asfaltiranjem nerazvrstanih cesta planirano je 2.000,00 eura,
 4. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 48.000,00 eura.

 

Program 1013 Proširenje ceste i uređenje odvodnje i bankina uz cestu (bolnička porta – raskrižje) planirano u iznosu od 18.500,00 eura

 1. Za izradu troškovnika za proširenje ceste i uređenje odvodnje i bankina planirano je 2.000,00 eura,
 2. Za provođenje postupka nabave i vođenje projekta za proširenje ceste i uređenje odvodnje i bankina planirano je 3.500,00 eura,
 3. Za stručni nadzor nad proširenjem ceste i uređenje odvodnje i bankina planirano je 3.000,00 eura,
 4. Za izvođenje radova proširenja ceste i uređenja odvodnje i bankina planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1014 Rekonstrukcija ceste Pintarići planirano u iznosu od 178.000,00 eura

 1. izrada geodetske podloge za izradu projekta za rekonstrukciju ceste planirano je 3.000,00 eura,
 2. Za izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste planirano je 5.000,00 eura,
 3. Za provođenje postupka nabave i vođenje projekta za rekonstrukciju  ceste planirano je 10.000,00 eura,
 4. Za provođenje postupka nabave i vođenje projekta za rekonstrukciju  ceste planirano je 10.000,00 eura,
 5. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Pintarići planirano je 150.000,00 eura.

 

Program 1010 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 37.500,00 eura

 1. Za projektnu dokumentaciju  i troškovnik za izgradnju javne rasvjete planirano je 2.000,00 eura za rashode za usluge,
 2. Za provođenje postupka nabave i vođenje projekta za izgradnju javne rasvjete planirano je 2.500,00 eura,
 3. Za stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete planirano je 2.500,00 eura,
 4. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 30.000,00 eura.

 

Program 1016 Širokopojasni internet planirano u iznosu od 5.000,00 eura 

Za dokumentaciju i usluge vezane uz projekt širokopojasnog interneta planirano je 5.000,00 eura za rashode za usluge.

  

Program 1017 Autobusne nadstrešnice planirano u iznosu od 20.000,00 eura

 1. Za kupnju zemljišta za izgradnju autobusne nadstrešnice planirano je 1.500,00 eura
 2. Za izradu geodetske podloge i projekata planirano je 2.000,00 eura,
 3. Za vođenje projekta i postupka nabave za izgradnju autobusne nadstrešnice planirano je 6.000,00 eura,
 4. 4Za stručni nazor nad izgradnjom autobusne nadstrešnice a planirano je 4.000,00 eura,
 5. Za izgradnju autobusne nadstrešnice planirano je 6.500,00 eura.

  

Program 1018 Obnova i opremanje grobne kuće planirano u iznosu od 97.250,00 eura

 1. vođenje projekta i postupka nabave za obnovu i opremanje grobne kuće i okoliša groblja planirano je 10.000,00 eura,
 2. Za stručni nadzor nad radovima obnove i opremanja grobne kuće i okoliša groblja planirano je 6.250,00 eura,
 3. Za obnovu i opremanje grobne kuće planirano je 81.000,00 eura.

 

Program 1019 Strojevi za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 4.000,00

Za kupnju priključka za traktor  planirano je 4.000,00 eura.

 

Program 1020 Spremnici za odvojeno sakupljanje otpada planirano u iznosu od 47.500,00 eura

 1. Za Provedba otvorenog postupka nabave spremnika planirano je 10.000,00 eura,
 2. Za kupnju spremnika za odvojeno sakupljanje otpada planirano je 37.500,00 eura.

 

Program 1021 Sortirnica – izgradnja planirano u iznosu od 5.000,00 eura

Za sufinanciranje izgradnje sortirnice Varaždin planirano je 5.000,00 eura.

 

GLAVA 002 04 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 79.400,00 EURA

 

Program 1022 DVD Klenovnik, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 79.400,00 eura

 1. Za DVD Klenovnik planirano je 25.000,00 eura,
 2. Za sufinanciranje kupnje novog navalnog vozila za potrebe DVD – a Klenovnik planirano je 50.000,00 eura
 3. Za civilnu zaštitu planirano je 700,00 eura,
 4. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja – stanica Varaždin planirano je 500,00 eura,
 5. Za Gradsko društvo crvenog križa Ivanec planirano je 3.200,00 eura za tekuće donacije.

      

GLAVA 002 05 PREDŠKLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 308.900,00 EURA

DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK 

 

Program 1023 Primarni program Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 252.600,00  eura

1. Za redovan rad primarni program planirano je 245.100,00 eura, od toga:

· Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 190.000,00 eura,

· Materijalni rashodi planirani u iznosu od 54.100,00 eura, 

· Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura,

2. Za Opremanje dječjeg vrtića planirano je 7.500,00 eura.

        

Program 1024 Program ranog učenja engleskog jezika planirano je 2.000,00 eura

Za redovan rad programa ranog učenja engleskog jezika planirano je 2.000,00 eura

 

Program 1025 Program predškole planirano je 1.900,00 eura

Za redovan rad programa predškole planirano je 1.800,00 eura, od toga rashodi za zaposlene 1.900,00 eura i materijalni rashodi 800,00 eura.

 

Program 1026 Uređenje dječjeg igrališta uz dječji vrtić planirano u iznosu od 25.000,00 eura

 1. Za uređenje dječjeg igrališta planirano je 10.000,00 eura,
 2. Za opremanje dječjeg igrališta planirano je 15.000,00 eura.

 

Program 1027 Otkup zemljišta uz dječji vrtić planirano u iznosu od 2.500,00 eura

Za otkup zemljišta za dječji vrtić planirano je 2.500,00 eura.

 

Program 1028 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 14.400,00 eura

 1. Za financiranje aktivnosti u osnovnoj školi planirano je 4.500,00 eura,
 2. Za produženi boravak djece u školi planirano je 4.000,00 eura,
 3. Za pribor za djecu u osnovnoj školi planirano je 5.000,00 eura,
 4. Za poklone za djecu polaznike prvog razreda osnovne škole planirano je 250,00 eura,
 5. Za poklone za djecu povodom dana svetog Nikole planirano je 650,00 eura.

 

Program 1029 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 10.500,00 eura 

 1. Za stipendije učenicima srednjih škola planirano je 4.000,00 eura,
 2. Za stipendije studentima planirano je 6.500,00 eura.

 

GLAVA 002 06 POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.500,00 EURA

 

Program 1030 Subvencije poljoprivrednicima planirano u iznosu od 4.500,00 eura

 1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 3.500,00 eura,
 2.  Za gospodarski sajam planirano je 1.000,00 eura.

 

GLAVA 002 07 SOCIJALNA SKRB I NAKNADE GRAĐANIMA PLANIRANO JE 52.200,00 EURA

 

Program 1031 Socijalne pomoći planirano u iznosu od 2.200,00 eura

 1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 1.500,00 eura,
 2. Za podmirenje troškova ogrijeva planirano je 700,00 eura.

 

Program 1032 Naknada građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 50.000,00 eura

 1. Naknade za rođenje djeteta planirano u iznosu od 5.500,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,
 2. Za sufinanciranje odvoza smeća u Dubravcu i za staračka domaćinstva planirano je 10.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu,
 3. Za pomoć umirovljenicima povodom uskrsnih i božićnih blagdana planirano je 2.000,00 eura,
 4. Za sufinanciranje smještaja djece u druge vrtiće planirano je 5.000,00 eura,
 5. Za sufinanciranje tretmana djece s teškoćama planirano je 5.000,00 eura
 6. Za sufinanciranje programa Pomoć u kući starijim osobama planirano je 1.500,00 eura,
 7. Za sufinanciranje projektne dokumentacija za izgradnju obiteljskih kuća planirano je 5.000,00 eura,
 8. Za sufinanciranje gradnje ili adaptacije obiteljskih kuća planirano je 16.000,00 eura.

  

GLAVA 002 08 DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 56.400,00 EURA

 

Program 1033 Vjerske zajednice planirano u iznosu od 1.000,00 eura

Za RKT župa Klenovnik planirano je 1.000,00 eura.

 

Program 1034 Sport, rekreacija  i udruge planirano u iznosu od 21.400,00 eura

 1. Za programe i projekte sportskih klubova planirano je 15.000,00 eura,
 2. Za šport i rekreaciju planirano je 500,00 eura,
 3. Za šume planirano je 550,00 eura,
 4. Za lovstvo planirano je 2.000,00 eura,
 5. Za umirovljenike planirano je 1.350,00 eura,
 6. Za vinogradare, voćare i pčelare planirano je 1.000,00 eura,
 7. Za sufinanciranje rada udruga planirano je 1.000,00 eura.

 

Pogram 1035 Europa za građane planirano u iznorsu od 34.000,00 eura

Za projekt Europa za građane planirano je 34.000,00 eura

 

GLAVA 002 09 KULTURA PLANIRANO JE U IZNOSU OD 1.183.500,00 EURA

 

Program 1036 Kulturno umjetnički programi planirano u iznosu od 8.000,00 eura

Za Kulturno umjetnička društva planirano je 8.000,00 eura.

 

Program 1037 Izgradnja kulturnog centra s vanjskim uređenjem planirano u iznosu od 825.000,00 eura

 1. Za provođenje nabave i vođenje projekta planirano je 5.000,00 eura,
 2. Za stručni nadzor izgradnje kulturnog centra s vanjskim uređenjem planirano je 10.000,00 eura,
 3. Za izgradnju i opremanje kulturnog centra planirano je 810.000,00 eura.

 

Program 1038 Vjerska događanja i proštenja i ostalo planirano u iznosu od 4.500,00 eura

 1. Za Marijin put planirano je 1.500,00 eura,
 2. Za Proštenje svete Ane planirano je 500,00 eura,
 3. Za obilježavanje Dana žena planirano je 500,00 eura,
 4. Za predstavu za građane planirano je 2.000,00 eura.

 

Program 1039 Društveni dom u Dubovcu Gornjem planirano u iznosu od 270.000,00 eura

 1. Za geodetsko projektnu dokumentaciju za izgradnju društvenog doma planirano je 20.000,00 eura,
 2. Za provođenje postupka nabave i vođenje projekta izgradnje društvenog doma planirano je 5.000,00 eura,
 3. Za izgradnja zgrade društvenog doma planirano je 245.000,00 eura.

  

Program 1044 Park Hrvatskih branitelja planirano u iznosu od 76.000,00 eura

 1. Za geodetsko projektnu dokumentaciju za izgradnju parka planirano je 5.000,00 eura,
 2. Za provođenje nabave i vođenje projekta izgradnje parka planirano je 3.000,00 eura,
 3. Za stručni nadzor izgradnje parka planirano je 3.000,00 eura,
 4. Za izgradnja parka hrvatskih branitelja planirano je 65.000,00 eura.


 

GLAVA 002 10 TURIZAM PLANIRANO U IZNOSU OD 125.600,00 EURA

 

Program 1041 Izgradnja vidikovca planirano u iznosu od 116.000,00 eura

 1. Za provođenje postupka nabave i vođenje projekta planirano je 5.000,00 eura,
 2. Za stručni nadzor izgradnje vidikovca planirano je 5.000,00 eura,
 3. Za izgradnja vidikovca planirano je 106.000,00 eura.

 

Program 1042 Turistička zajednica Sjever Zagorja planirano u iznosu od 4.000,00 eura

 1. Za članarinu – redovan rad zajednice planirano je 2.000,00 eura,
 2. Za aktivnosti turističke zajednice planirano je 2.000,00 eura.

  

Program 1043 Advent u Klenovniku planirano u iznosu od 3.000,00

Za Advent planirano je 3.000,00 eura.

 

Program 1044 Table dobrodošlice i označavanja planirano u iznosu od 2.600,00 eura

 1. Za Izrada postolja za postavljanje tabli planirano je 600,00 eura,
 2. Za kupnju tabli dobrodošlice planirano je 2.000,00 eura.

 

GLAVA 002 11 IMOVINA PLANIRANO U IZNOSU OD 205.000,00 EURA

 

Program 1045 Otkup i uređenje zgrade – bivši Zagorjeplet planirano u iznosu od 205.000,00 eura

 1. Za aktivnosti vezane uz otkup zgrade planirano je 5.000,00 eura,
 2. Za otkup zgrade planirano je 135.000,00 eura,
 3. Za obnovu zgrade planirano je 65.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.