Proračun Općine Klenovnik za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Klenovnik prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.klenovnik.hr.

Kako bismo pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo projekt „Vodič za građane“.

I dalje ulažemo u komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz izgradnju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju i održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja. 

U planu je izgradnja novog društvenog doma u Dubovcu Gornjem za koji su osigurana sredstva za izradu projektne dokumentacije. U planu je i izgradnja vidikovca kod kapele Svetog Wolfganga u Vukovoju, kao i rekonstrukcija i dogradnja Kulturnog centra Klenovnik s vanjskim uređenjem.

Nastavljamo s ulaganjem u razvoj i poticanje gospodarstva kroz subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, te uvođenje širokopojasnog interneta.

Prioritet nam je ulaganje u obrazovanje s toga i u ovoj godini planiramo dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola, sufinanciramo nabavu školskog pribora i produženog boravka u školi. 

Sufinanciramo program engleskog jezika, kao i smještaj djece u vrtiću, isplaćujemo naknade za novorođenu djecu, ulažemo u opremanje i izgradnju dječjih igrališta, a sve u cilju kako bismo našim najmlađim stanovnicima pružili sve potrebno kako bi imali sretno djetinjstvo.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo podmirenje troškova stanovanja, troškova ogrjeva, dok smo umirovljenicima osigurali božićnice i uskrsnice .

Očuvanje povijesti, kulture i tradicije našeg kraja od velikog nam je značaja. Želimo podržati udruge i zajednice koje djeluju na našem području već dugi niz godina i zbog kojih smo prepoznatljivi. Dio novca izdvojili smo za manifestacije, izložbe, kulturne i sportske događaje.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo uputite nam vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

 

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Klenovnik za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Klenovnik za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Klenovnik koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Klenovnik kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Klenovnik je Dječji vrtić Latica.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 3.108.315,00 0
Prihodi od poreza 484.100,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.519.750,00 0
Prihodi od imovine 6.665,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 92.800,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.400,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine –prirodna bogatstva 2.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 400,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Klenovnik za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.310.715,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Klenovnik za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.108.315,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 484.100,00 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.519.750,00 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 6.665,00 eura

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 92.800,00 eura

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.000,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.400,00 eura. od toga prihodi od prodaje nefinancijske imovine –prirodna bogatstva 2.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 400,00 eura

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirano u iznosu od 200.000,00 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 848.115,00 0
Rashodi za zaposlene 246.950,00 0
Materijalni rashodi 476.665,00 0
Financijski rashodi 2.850,00 0
Subvencije 2.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 15.300,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 35.700,00 0
Ostali rashodi 68.650,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  2.447.600,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 10.500,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.473.100,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 15.000,00  
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Klenovnik za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.310.715,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Klenovnik za 2023. godinu planirani su u iznosu od 848.115,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 246.950,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 476.665,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.850,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.000,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 15.300,00 eura

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 35.700,00 eura 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 68.650,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.447.600,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 10.500,00 eura za materijalnu imovinu- prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.473.100,00 eura

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano u iznosu od 15.000,00 eura

 

OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 94.800,00 EURA

 

Program 1001 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 30.000,00 eura

1. Za redovan rad općinskog vijeća planirano je 10.500,00 eura za materijalne rashode,

2. Za predsjednika Općinskog vijeća planirano je 2.500,00 eura za materijalne rashode,

3. Za Dan Općine planirano je 6.500,00 eura za materijalne rashode

4. Za financiranje političkih stranaka planirano je 5.000,00 eura za ostale rashode

5. Za medije planirano je 5.500,00 eura za materijalne rashode

 

OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 64.800,00 EURA

 

Program 1002 Redovna djelatnost planirano u iznosu od 64.800,00 eura

1. Za redovan rad općinskog načelnika planirano je 31.800,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 29.000,00 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.800,00 eura

2. Za pravne savjete planirano je 4.000,00 eura 

3. Za protokol i reprezentaciju planirano je 5.000,00 eura

4. Za procjembeni elaborat za prodaju nekretnina planirano je 3.000,00 eura

5. Za sponzorstva i donacije načelnika planirano je 1.000,00 eura

6. Za konzultantske usluge planirano je 20.000,00 eura

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 143.750,00 EURA

 

Program 1003 Redovna djelatnost - JUO planirano u iznosu od 90.000,00 eura

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela je 90.000,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 55.500,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 29.500,00 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.500,00 eura za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.500,00 eura za postrojenja i opremu

2. Za otplatu kredita planirano je 15.750,00 eura,

3. Za vanjsko obavljanje knjigovodstvenih poslova planirano je 15.500,00 eura

 

Program 1004 Prostorno planiranje planirano je 20.000,00 eura 

Za izradu prostornog plana planirano je 20.000,00 eura

 

Program 1041 Korištenje odlagališta Jerovec planirano je 2.500,00 eura

Naknada za korištenje odlagališta Jerovec planirana je u iznosu od 2.500,00 eura.

VLASTITI POGON PLANIRAN U IZNOSU OD 147.650,00 EURA

 

Program 1005 Redovna djelatnost – Vlastiti pogon planirano je 13.550,00 eura 

1. Za redovan rad – vlastiti pogona planirano je 10.050,00 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 9.000,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.050,00 eura, 

2. Za zaštitu i zbrinjavanje životinja planirano je 1.500,00 eura

 

Program 1006 Redovna djelatnost Groblje Klenovnik planirano u iznosu od 37.650,00 eura

1. Za groblje Klenovnik redovan rad planirano u iznosu od 31.150,00 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 14.150,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.500,00 eura,

3. Za otkup zemljišta – groblje planirano je 6.500,00 eura za zemljište

 

Program 1007 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 94.450,00 eura

1. Za javnu rasvjetu planirano je 22.000,00 eura,

2. Za zimsku službu planirano je 6.500,00 eura,

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 55.000,00 eura, 

4. Za održavanje prijevoznog sredstva – traktor planirano je 1.300,00 eura, 

5. Za održavanje javnih površina planirano je 2.650,00 eura,

6. Za Božićno-novogodišnju rasvjetu planirano je 4.500,00 eura

7. Za ucrtavanje nerazvrstanih cesta planirano je 2.500,00 eura

 

Program 1040 Deratizacija i dezinsekcija planirano u iznosu od 2.000,00

Za dezinfekciju i deratizaciju planirano je 2.000,00 eura

 

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO JE 1.338.750,00 EURA

 

Program 1008 Ulaganje u javne površine planirano u iznosu od 8.500,00 eura

1. Za Projektnu dokumentaciju za šetnicu planirano je 2.000,00 eura 

2. Za Izgradnju šetnice planirano je 6.500,00 eura 

 

Program 1009 Nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 55.000,00 eura

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta planirano je 55.000,00 eura za građevinske objekte

 

Program 1010 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 6.500,00 eura

1. Za projektnu dokumentaciju  planirano je 2.000,00 eura za rashode za usluge

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 4.500,00 eura, 

Program 1011 Širokopojasni internet planirano u iznosu od 2.500,00 eura 

Za Izradu dokumentacije za razvij širokopojasnog interneta planirano je 2.500,00 eura za rashode za usluge

 

Program 1012 Autobusne nadstrešnice planirano u iznosu od 17.500,00 eura

1. Za izradu geodetske podloge i projekata planirano je 2.000,00 eura

2. Za nadzor provedbe projekta izgradnje nadstrešnica planirano je 2.000,00 eura,

3. Za kupnju zemljišta za izgradnju autobusne nadstrešnice planirano je 1.500,00 eura

4. Za izgradnju autobusne nadstrešnice planirano je 6.500,00 eura

5. Za otkup postojećih autobusnih nadstrešnica planirano je 5.000,00 eura

 

Program 1013 Obnova i opremanje grobne kuće planirano u iznosu od 79.750,00 eura

1. Za dokumentaciju i usluge za provedbu programa groblje i grobna kuća planirano je 2.650,00 eura

2. Za obnovu i opremanje grobne kuće planirano je 77.100,00 eura

 

Program 1014 Strojno održavanje javnih površina planirano u iznosu od 4.000,00

Za kupnju priključka za traktor  planirano je 4.000,00 eura

 

Program 1028 Sanacija klizišta na NC-1015 Njegači-Mustafi planirano je 134.000,00 eura

Sanacija klizišta na NC Njegači-Mustafi planirano u iznosu od 134.000,00 eura

 

Program 1033 Sanacija nerazvrstanih cesta od posljedica potresa planirano u iznosu od 739.500,00 eura

1. Za projektno tehničku dokumentaciju za sanaciju NC planirano je 10.500,00 eura

2. Za stručni nadzor pri sanaciji NC od posljedica potresa planirano je 22.500,00 eura

3. Za javnu nabavu pri sanaciji NC od posljedica potresa planirano je 15.000,00 eura

4. Za upravljanje projektom sanacije NC od posljedica potresa planirano je 16.500,00 eura

5. Za NC 1-031 Cesta kroz Lipovnik Gornji – sanacija planirano je 285.000,00 eura

6. Za NC 1-032 Cesta Lipovnik Donji Štuk – sanacija planirano je 110.000,00 eura

7. Za NC 1-020 Cesta Čardak Lukavski sanacija planirano je 58.000,00 eura

8. Za NC 1-020 Cesta odvojak Dubrava – sanacija planirano u iznosu od 60.000,00 eura

9. Za NC 1-015 Cesta Njegači – sanacija planirano je 108.000,00 eura

10. Za NC 1-015 i NC 0135 ceste – sanacija planirano je 54.000,00 eura

Program 1034 Asfaltiranje NC 2-010 Beljoni planirano u iznosu od 90.000,00 eura

1. Za usluge nadzora i vođenje projekta asfaltiranja ceste planirano je 25.000,00 eura

2. Za Asfaltiranje NC 2-010 Beljoni planirano je 65.000,00 eura

 

Program 1035 Otkup i uređenje zgrade bivši Zagorjeplet planirano 201.500,00 eura

1. Za otkup zgrade planirano je 135.000,00 eura

2. Za uređenje zgrade planirano je 66.500,00 eura

 

VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 28.750,00 EURA

 

Program 1015 DVD Klenovnik, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 28.750,00 eura

1. Za DVD Klenovnik planirano je 25.000,00 eura 

2. Za civilnu zaštitu planirano je 700,00 eura 

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 400,00 eura

4. Za Crveni križ planirano je 2.650,00 eura za tekuće donacije

 

PREDŠKLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 218.250,00 EURA

DJEČJI VRTIĆ „LATICA“ KLENOVNIK 

 

Program 10016 Primarni program Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 185.100,00 eura

1. Za redovan rad primarni program planirano je 177.600,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 137.500,00 eura,

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 39.500,00 eura, 

2. Financijski rashodi planirani u iznosu od 600,00 eura

3. Za ulaganje u opremu za primarni program planirano je 7.500,00 eura

 

Program 1018 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 13.700,00 eura

1. Za financiranje aktivnosti u osnovnoj školi planirano je 3.500,00 eura 

2. Za EKO školu planirano je 650,00 eura 

3. Za Filateliste planirano je 650,00 eura 

4. Za produženi boravak djece u školi planirano je 4.000,00 eura 

5. Za pribor za Osnovnu školu planirano je 4.000,00 eura 

6. Za Poklone za djecu-prvi razred planirano je 250,00 eura

7. Za poklone za djecu povodom dana svetog Nikole planirano je 650,00 eura

 

Program 1019 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 5.500,00 eura 

1. Za stipendije učenicima srednjih škola planirano je 3.500,00 eura 

2. Za stipendije studentima planirano je 2.000,00 eura

 

Program 1036 Program engleskog jezika planirano je 2.650,00 eura

Za redovan rad programa engleskog jezika planirano je 2.650,00 eura

 

Program 1037 Program predškole planirano je 1.800,00 eura

Za redovan rad programa predškole planirano je 1.800,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.150,00 eura

• Materijalni rashodi 650,00 eura


Program 1038 Otkup zemljišta uz dječji vrtić planirano u iznosu od 2.500,00 eura

Za otkup zemljišta za dječji vrtić planirano je 2.500,00 eura

 

Program 1039 Uređenje dječjeg igrališta uz dječji vrtić planirano u iznosu od 7.000,00 eura

Za uređenje dječjeg igrališta planirano je 7.000,00 eura, od toga 3.500,00 eura za materijalne rashode i 3.500,00 eura za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 

 

SOCIJALNA SKRB PLANIRANO JE 29.265,00 EURA

 

Program 1020 Poljoprivreda planirano je u iznosu od 3.065,00 eura

1. Za poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 2.065,00 eura, od toga 65,00 eura za materijalne rashode i 2.000,00 eura za subvencije

2. Za gospodarski sajam planirano je 1.000,00 eura za tekuće donacije

 

Program 1021 Socijalna skrb planirano u iznosu od 26.200,00 eura

1. Za podmirenje troškova stanovanja planirano je 1.500,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova ogrijeva planirano je 700,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Naknade za rođenje djeteta planirano u iznosu od 5.500,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za sufinanciranje odvoza smeća planirano je 10.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu

5. Za pomoć umirovljenicima – uskrsnice i božićnice planirano je 2.000,00 eura

6. Za smještaj djece u druge vrtiće planirano je 3.500,00 eura

7. Za sufinanciranje tretmana djece s teškoćama planirano je 1.500,00 eura

8. Za sufinanciranje programa Pomoć u kući starijim osobama planirano je 1.500,00 eura

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 26.900,00 EURA

 

Program 1022 Vjerske zajednice planirano u iznosu od 3.500,00 eura

Za RKT župa Klenovnik planirano je 3.500,00 eura za tekuće donacije

Program 1023 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 23.400,00 eura

1. Za programe i projekte sportskih klubova planirano je 15.000,00 eura 

2. Za šport i rekreaciju planirano je 650,00 eura 

3. Za mlade planirano je 900,00 eura 

4. Za šume planirano je 550,00 eura 

5. Za lovstvo planirano je 2.000,00 eura

6. Za umirovljenike planirano je 1.250,00 eura 

7. Za vinogradare, voćare i pčelare planirano je 950,00 eura

8. Za pomoć udrugama planirano je 2.000,00 eura

 

KULTURA PLANIRANO JE U IZNOSU OD 1.168.00,00 EURA

 

Program 1024 Kultura planirano u iznosu od 6.000,00 eura

Za Kulturno umjetnička društva planirano je 6.000,00 eura

 

Program 1027 Izgradnja kulturnog centra s vanjskim uređenjem planirano u iznosu od 830.000,00 eura

1. Za stručni nadzor i provođenje javne nabave za izgradnju planirano je 20.000,00 eura

2. Za izgradnju kulturnog centra planirano je 810.000,00 eura

 

Program 1042 Vjerska događanja i proštenja planirano u iznosu od 1.500,00 eura

1. Za Marijin put planirano je 1.500,00 eura

2. Za Proštenje svete Ane planirano je 500,00 eura

 

Program 1043 Društveni dom u Dubovcu Gornjem planirano u iznosu od 265.000,00 eura

Za projektnu dokumentaciju za izgradnju doma planirano je 265.000,00 eura

 

Program 1044 Park Hrvatskih branitelja planirano u iznosu od 65.000,00 eura

Za izgradnju parka planirano je 65.000,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!