Proračun Općine Kistanje za 2023. godinu


VODIČ ZA GRAĐANE ZA 2023.GODINU

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kistanje prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektima koji se nalaze na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kistanje.hr. 

Kroz Vodič za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu za proračunsku 2023. godinu.

I u 2023. godini nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturne i komunalne projekte, čija će provedba značajno povećati kvalitetu života naših mještana, stoga planiramo održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje i proširenje Šubićeve ulice, rekonstrukcija, obnova i uređenje trga, izgradnja ulično priključnog voda, izgradnja nogostupa, izgradnja kapelice, izvođenje radova  na produžetku ulice Gospe Letničke u Novom naselju u Kistanjama te projektiranje obnove stare škole i nekadašnjeg zadružnog doma u Ivoševcima.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i nagradili njihov uspjeh, izdvajamo sredstva iz proračuna za program Male škole za djecu predškolske dobi, Igraonicu za djecu, te sudjelujemo u opremanju škole potrebnom opremom kao i u sufinanciranju školskog pribora. Učenicima srednjih škola sufinanciramo troškove javnog prijevoza, te nudimo naknade za školovanje. Ove godine nam je u planu početak provedbe jednog velikog i važnog projekta -  izgradnja Dječjeg vrtića u Kistanjama, kojim ulažemo u budućnost naše Općine, jer su upravo mladi naša budućnost. U ovoj godini planiramo izradu projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole za izgradnju vrtića.

S demografskim mjerama nastavljamo i ove godine. Želim da naša Općina bude ugodno  mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike, stoga  roditeljima  za novorođenu djecu dajemo  iznos  od 663,61 eura  za prvo dijete kao i za svako sljedeće dijete, a  tu je i naknada za sklapanje braka u iznosu 663,61 eura.

Planirane su pomoći umirovljenicima  na području općine kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade. Kroz projekt „Žene rade“ želimo osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u širem području općine Kistanje zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života.

Želimo očuvati zdravlje naših građana te ih poticat na bavljenje raznim aktivnostima i sportom, zato osiguravamo potrebna sredstva za proširenje ponude sportskog sadržaja i unaprjeđenje potrebne infrastrukture. Sufinanciramo djelatnosti sportskih udruga i društava. Dio sredstava izdvojili smo za uređenje igrališta za više sportova te za zaštitnu ogradu za igralište.

Očuvanje okoliša od velike nam je važnosti jer o njemu ovise sadašnji i budući naraštaji, pa smo dio sredstava izdvojili za nabavu strojeva i opreme te nabavu spremnika za sakupljanje otpada, te za edukaciju stanovništva.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu kulturnu baštinu, kao i za razne manifestacije koje se održavaju na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 


Vaš Načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kistanje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kistanje za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kistanje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kistanje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

Proračunski korisnik Općine Kistanje je Vijeće Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje. 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.039.865,31 0
Prihodi od poreza 107.505,47 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.649.967,62 0
Prihodi od imovine 214.570,93 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 28.004,51 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 39.816,84 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 22.046,09 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 19.908,42 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.137,67 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni Prihodi Općine Kistanje u 2023.g. planirani su u iznosu od 2.061.911,48 eura 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kistanje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.039.865,37 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 107.505,47 eura ,a sastoje se od poreza i prireza na dohodak koji je planiran u iznosu od 79.633,69  eura, poreza na imovinu koji je planiran u iznosu od 23.890,11 eura te poreza na robu i usluge koji je planiran u iznosu od 3.981,68 eura

2.Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.649.967,62 eura, od toga 

•Pomoć proračunu - kompenzacijske mjere 883.493,39 eura, SDUOSZ 66.361,40 eura, MRRFEU 72.997,54 eura, Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje 39.816,84 eura, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 66.361,40 eura, pomoć iz proračuna -Ministarstvo turizma i sporta 66.361,40 eura, pomoć proračunu iz proračuna -županija 59.725,26 eura, FZOEU 121.142,61 eura, HZZ – javni radovi 9.589,36 eura, pomoć temeljem prijenosa sredstava od EU- projekt HZZ – „Žene rade“ 63.441,50 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-Agencija za plaćanja u poljoprivredi-EKO CENTAR SA TRŽNICOM 223.239,76 eura, 

•Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 214.570,93 eura ,od toga  prihodi od financijske imovine u iznosu od 265,45 eura, prihodi od nefinancijske imovine  u iznosu 55.038,12 eura i ostale naknade zbog zaštićenih prirodnih područja ( od NP Krka)159.267,37 eura.

3.Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 28.004,51 eura, od toga prihodi za administrativne (upravne) pristojbe u iznosu od 132,72 eura , prihodi po posebnim propisima u iznosu od 6.636,14 eura te komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 21.235,65 eura.

4.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 39.816,84

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.046,10 eura, od toga 19.908,42 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 2.137,68 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.185.194,19 0
Rashodi za zaposlene 254.653,13 0
Materijalni rashodi 627.271,98 0
Financijski rashodi 13.655,24 0
Subvencije 26.544,56 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 86.268,83 0
Ostali rashodi 176.800,45 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 730.722,20 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 603.971,91 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 126.750,28 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 145.995,09 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 145.995,09 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni Rashodi Općine Kistanje u 2023.g. planirani su u iznosu od  2.061.911,48 eura

Rashodi poslovanja  Općine Kistanje u 2023 .godini  planirani su u iznosu od 1.185.195,17 eura, od čega su:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 254.653,13 eura, od toga plaće 211.015,06 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.746,68 eura i doprinosi na plaće 39.891,38 eura.

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 627.271,97 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 18.676,75 eura, rashodi za materijal i energiju 137.127,57 eura, rashodi za usluge 395.942,66 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.327,23 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 74.197,76 eura.

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.655,24 eura , od toga kamate za primljene kredite 7.019,10 eura i ostali financijski rashodi 6.636,14 eura

•Subvencije planirane u iznosu od 26.544,56 eura 

•Naknade kućanstvima i građanima planirane u iznosu od 86.268,83 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima.

•Ostali rashodi planirano u iznosu od 176.800,45 eura, od toga tekuće donacije 172.818,77 eura i kazne, penali i naknada šteta 2.654,46 eura, izvanredni rashodi 1.327,23 eura 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 730.721,22 eura od toga:

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 603.970,93 eura, od toga 278.319,73 eura za građevinske objekte 135.857,59 eura za postrojenje i opremu i 189.793,62 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


•Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 126.750,28 eura, od toga za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.327,23 eura , za  dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.263,12  i za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 110.159,93 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu I otplatu zajmova

Za Otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. inst. izvan javnog sektora (kratkoročnog kredita) planirano je 145.995,09 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OPĆINSKO VIJEĆE 

Program 01 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirano u iznosu od 38.755,06 eura, od toga

1.Za predstavničko tijelo planirano je 32.118,92 eura, od toga rashodi za usluge 1.327,23 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.526,25 eura i tekuće donacije 265,45

2.Za financiranje političkih stranaka planirano je 6636,14 eura za tekuće donacije u novcu.

MJESNI ODBORI

Program 02 Djelokrug rada Mjesne samouprave planirano u iznosu od 7.963,37 eura, od toga

1.Za redovnu djelatnost mjesnih odbora planirano je 6.636,14 eura za ostale nespomenuti rashodi poslovanja 

2.Za održavanje objekata Mjesnih odbora planirano je 1327,23 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Program 03 Osnovne funkcije Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano u iznosu od 16.988,52 eura


Za rashode poslovanja Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano je 16.988,52 eura, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.043,47 eura i tekuće donacije 11.945,05 eura.

 

IZVRŠNO TIJELO

Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika planirano u iznosu od 62.433,47 eura


1.Za redovnu djelatnost izvršnog čelnika planirano je 61.106,24 eura, od toga plaće (bruto) 43.454,11 eura,  doprinosi na plaće 7.299,75 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.352,38 eura.

2.Za tekuću zalihu proračuna planiran je iznos od 1.327,23 eura.

 

ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 448.750,25 eura

1.Za administrativno, stručno i tehničko osoblje planirano je 448.750,25 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene – službenici i namještenici planirani u iznosu od 150.670,96 eura, od toga Plaće (bruto)-službenici i namještenici 126.086,67 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.746,68 eura, doprinosi na plaće 20.837,61 eura.

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 127.147,52 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 11.148,72 eura, rashodi za materijal i energiju 33.180,70 eura, rashodi za usluge 74.450,86 eura, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 1.327,23 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.040,02 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 13.655,24 eura, od toga 7.019,10 eura za kamate za primljene kredite i zajmove  i 6.636,14 za ostale financijske rashode 

•Tekuće donacije planirane u iznosu od 11.281,44 eura.

•Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih  financijskih institucija 145.995,09 eura

Program 06 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 20.970,21  eura

1.Za usluge tekuće investicijsko održavanje zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu općine planiran je iznos od 5.043,47 eura , od toga 3.052,62 eura za rashode za usluge, i 1.990,84 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 2.654,46 eura za kazne, penale i naknade štete.

3.Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran je iznos od 13.272,28 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

Program 07 Opremanje Općinske uprave planirano u iznosu od 7.299,75 eura

Za opremanje općinske uprave planirano je 7.299,75 eura, od toga postrojenje i oprema 4.645,30 eura i nematerijalna proizvedena imovina 2.654,46 eura.

 

Program 08 Jačanje gospodarstva-Poticaj razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 76.795,94 eura

1.Za jačanje gospodarstva planirano je 6636,14 eura za tekuće donacije

2.Za poduzetnički centar-inkubator Krka Kistanje planirano je 40.960,78 eura, od toga: rashodi za materijal i energiju 9.290,60 eura, rashodi za usluge 663,61 eura, subvencije trg.društvima u javnom sektoru 26.544,56 eura, postrojenja i oprema 4.462,01 eura

3.Za EKO CENTAR SA TRŽNICOM KISTANJE planirano je 29.199,02 eura, od toga rashodi za usluge 2.654,46 eura, građevinski objekti 13.272,28 eura, postrojenja i oprema 13.272,28 eura

 

Program 09 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 22.562,89 eura

1.Za građevinske objekte planirano je 17.253,97 eura  i za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirano je 2.654,46 eura.

2.Za prigodno uređenje naselja planirano je 2.654,46 eura za postrojenje i opremu

3.Za prigodne proslave općine-manifestacije planirano je 2.654,46 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja 

 

Program 10- Prostorno uređenje –planiranje planirano je u iznosu od 26.544,46 eura

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine /Izrada detaljnih planova uređenja naselja Kistanje i Đevrske/Ocjena strateške procjene utjecaja plana na okoliš. planirano je 26.544,46 eura.

Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje planirano u iznosu od 66.361,40 eura

1.Za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 59.725,26 eura za tekuće donacije u novcu

2.Za civilnu zaštitu planirano je 6.636,14 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 663,61 eura, rashodi za usluge 5.308,91 eura i postrojenje i oprema 663,61 eura

Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture - planirano u iznosu od 223.239,77 eura

1.Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 22.562,88 eura

2.Za održavanje groblja i drugih javnih površina planirano je 200.676,89 eura, od toga rashodi za usluge 177.848,56 eura, građevinski objekti 1.592,67 eura, postrojenja i oprema 1.327,23 eura, dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 19.908,42 eura

 

Program 13 Javni radovi -planirano u iznosu od 19.276,17 eura

Za zaštitu okoliša planirano je 19.276,17 eura, od toga plaće za redovan rad 14.929,72 eura, doprinos na plaće 2.463,42 eura, naknade troškova zaposlenika 891,90 eura, rashodi za materijal i energiju 821,24 eura i rashodi za usluge 169,59 eura.

 

Program 14 Održavanje javne rasvjete -planirano u iznosu od 157.985,93 eura

1.Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 118.786,91 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 86.269,83 eura, i rashodi za usluge 32.517,09 eura

2. Za fotonaponski panel planirano je  39.199,02 eura za postrojenja i opremu

 

Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda -planirano u iznosu od 24.553,72 eura

Za zaštitu okoliša planiran je iznos od 24.553,72 eura, od toga za rashode za usluge planiran je iznos od 21.235,65 eura i 3.318,07 eura za građevinske objekte

 

Program 16 Zaštita okoliša -planirano u iznosu od 79.633,69 eura, od toga

Za nabavu spremnika za sakupljanje otpada planirano je 79.633,69 eura, od toga rashodi za usluge 6.636,14 eura, postrojenja i oprema 71.670,32 eura i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.327,23 eura

Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom -planirano u iznosu od 12.608,67 eura

Za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom planirano je 12.608,67 eura za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine

 

Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja-planirano u iznosu od 245.537,20 eura

Za komunalnu infrastrukturu planiran je iznos od 245.537,20 eura za građevinske objekte 

 

Program 19 Izrada projektne dokumentacije -planirano u iznosu od 171.876,03 eura 

1.Za izradu projektne dokumentacije planirano je 90.915,12 eura, od toga rashodi za usluge 26.544,56 eura, za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine 64.370,56 eura

2.Za projektiranje obnove općinske zgrade planirano je 13.272,28 eura 

3.Za projektiranje DV u Kistanjama planirano je 59.725,26 eura za izradu idejnog i glavnog projekta DV

4.Za projektiranje obnove stare Osnovne škole i nekadašnjeg zadružnog doma u Ivoševcima planirano je 7.963,37 eura za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine

 

Program 20 Predškolski odgoj i obrazovanje- planirano u iznosu od 22.178,38 eura

Za program male škole planirano je 22.178,38  eura, od toga :

•Uredski materijal – školski pribor 929,06 eura, 

•Tekuće donacije u novcu – OŠ Kistanje -11.036,30 eura, 

•Igraonice za djecu – cjelogodišnji program 9.549,41 eura, 

•Igraonice za djecu i mladež – predškolski odgoj/mala škola 663,61 eura

 

Program 21 Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje-planirano u iznosu od 69.679,47 eura

Za Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje planirano je 69.679,47 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 3.318,07 eura, ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 59.725,26 eura i ostale tekuće donacije 6.636,14 eura

 

Program 22 Poticanje mjera demografske obnove-planirano u iznosu od 19.908,42 eura

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 19.908,42 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Program 23 Promicanje kulture -planirano u iznosu od 29.199,02 eura

Za manifestacije u kulturi planirano je 29.199,02 eura za tekuće donacije

Program 24 Razvoj sporta i rekreacije- planirano u iznosu od 114.141,62 eura

Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 114.141,62 eura, od toga rashodi za usluge 3.981,68 eura, tekuće donacije 19.908,42 eura i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 90.251,51 eura

 

Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici -planirano u iznosu od 663,61 eura

Za prevencija kriminaliteta u zajednici planirano je 663,61 eura za tekuće donacije u novcu

Program 26 Socijalna skrb- planirana u iznosu od 70.077,64 eura

1.Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima-jednokratne novčane pomoći  planirano je 6.636,14 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima

2.Projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava-projekt "Žene Rade" planiran u 

iznosu od 63.441,50 eura, od toga : 26.544,56 eura za plaće (bruto), doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 9.290,60 eura, naknade troškova zaposlenicima 6.636,14 eura, rashodi za materijal i energiju 2.654,46 eura, rashodi za usluge 7.697,92 eura i tekuće donacije 5.308,91 eura

 

Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja -planiran je u iznosu od 15.926,74 eura

Za poslove deratizacije i dezinsekcije, veterinarstva i zdravstvene usluge planirano je 15.926,74 eura, od toga komunalne usluge (deratizacija) 7.963,37 eura, veterinarske usluge -sterilizacija 3.981,68 eura, ostale zdravstvene i veterinarske usluge -zbrinjavanje 3.981,68 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!