*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Kistanje za 2024.godinu


Vodič za građane

 

Poštovani građani,          

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Kistanje prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Kistanje bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.kistanje.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Brojnim, i opsežnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika.

Kao i svake godine izdvajamo sredstva za ulaganje u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, kao što su održavanje javne rasvjete, održavanje lokalnih prometnica, javnih površina i mnogi drugi projekti.

Programom jačanja gospodarstva na području Općine Kistanje ove godine osigurali smo subvencioniranje za poduzetnički centar – inkubator Krka Kistanje i ulaganje za Eko centar sa tržnicom Kistanje u iznosu od 65.567,33 eura.

S ciljem poboljšanja demografskih mjera, raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Proračunom za 2024 godinu osigurana su sredstva za financiranje programa Male škole, isplatu potpora za novorođenu djecu i sklapanje braka.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe građane kroz projekt Zaželi – pomoć u kući starijim osobama. Projektom Zaželi “ želimo osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u širem području općine Kistanje zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života. Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine.

Na području naše općine djeluju sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Iz tog razloga kroz donacije pomažemo udrugama u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 

 

 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kistanje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.082.038,76
Prihodi od poreza 110.615,37
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.711.051,46
Prihodi od imovine 188.786,22
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 31.768,86
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 39.816,84
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 28.865,53
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 26.727,85
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.137,68
Ukupno 0,00

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Kistanje za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 2.110.904,29 eura

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Kistanje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.082.038,76 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 110.615,37 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 1.711.051,46 eura, prihodi od imovine u iznosu od 188.786,22 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 31.768,86 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 39.816,84 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 28.865,53 eura, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 26.727,85 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.137,68 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.562.898,18
Rashodi za zaposlene 565.178,87
Materijalni rashodi 689.337,55
Financijski rashodi 6.836,14
Subvencije 26.544,56
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 92.905,97
Ostali rashodi 182.095,09
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 548.006,11
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 449.688,04
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 98.318,07
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kistanje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.562.898,18 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 565.178,87 eura:

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 689.337,55 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.836,14 eura

4. Subvencije planirane u iznosu od 26.544,56 eura za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 92.905,97 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 182.095,09 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 548.006,11 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 449.688,04 eura,

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 98.318,07 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Kistanje sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE I POVEJRENSTVA
Program 01 Predstavnička i izvršna tijela
GLAVA 00102 MJESNI ODBORI
Program 02 Djelokrug rada mjesne samouprave
GLAVA 00103 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
Program 03 Osnovne funkcije vijeća Srpske nacionalne manjine
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO
GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO
Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika
RAZDJEL 003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela
Program 06 Upravljanje imovinom
Program 07 Opremanje općinske uprave
Program 08 Jačanje gospodarstva
Program 09 Poticanje razvoja turizma
Program 10 Prostorno uređenje - planiranje
Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 13 Javni radovi
Program 14 Održavanje javne rasvjete
Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda
Program 16 Zaštita okoliša    
Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom
Program 18 Komunalna infrastruktura - izgradnja, izgradnja nerazvrstanih cesta, puteva, ulica i drugih prometnih površina
Program 19 Izrada projektne dokumentacije
Program 20 Predškolski odgoj i obrazovanje
Program 21 Osnovno i srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje
Program 22 Poticanje mjera demografske obnove
Program 23 Promicanje kulture
Program 24 Razvoj sporta i rekreacije
Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici
Program 26 Socijalna skrb
Program 27 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 64.970,20 EURA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA PLANIRANO U IZNOSU OD 24.963,37 EURA

Program 01 Predstavnička i izvršna tijela planirano u iznosu od 24.963,37 eura.

Sredstva za redovnu djelatnost Općinskog vijeća planirana su u iznosu od 18.327,23 eura  (rashodi za usluge 1.327,23 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 eura) i sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirana su u iznosu od 6.636,14 eura.

GLAVA 00102 MJESNI ODBORI PLANIRANO U IZNOSU OD 7.963,37 EURA 

Program 02 Djelokrug rada mjesne samouprave planiran u iznosu od 7.963,37 eura.

Ovim programom osigurana su sredstva za redovnu djelatnost mjesnih odbora u iznosu od 6.636,14 eura i sredstva za održavanje objekata mjesnih odbora u iznosu od 1.327,23 eura.

GLAVA 00103 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA PLANIRANO U IZNOSU OD 32.043,47 EURA.

Program 03 Osnovne funkcije vijeća Srpske nacionalne manjine planiran u iznosu od 32.043,47 eura.

Za program osnovnih funkcija vijeća Srpske nacionalne manjine planirano je izdvojiti 32.043,47 eura iz proračunskih sredstava ( ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.043,47 eura i tekuće donacije 27.000,00 eura).

RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO PLANIRAN U IZNOSU OD 67.793,47 EURA.

GLAVA 00201 IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 67.793,47 EURA.

Program 04 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 67.793,47 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za redovnu djelatnost čelnika u iznosu od 66.466,24 eura (plaće (bruto) za redovni rad 43.454,11 eura, doprinosi na plaće 7.299,75 eura, rashodi za usluge 5.360,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.352,38) i sredstva za tekuću zalihu proračuna u iznosu od 1.327,23 eura.

RAZDJEL 003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 1.978.140,61 EURA.

GLAVA 00301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.978.140,61 EURA.

Program 05 Priprema i donošenja akata iz djelokruga planiran u iznosu od 299.135,42 eura. 

Ovim programom izdvajaju se sredstva za djelatnost administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja u iznosu od 299.135,42 eura (plaće (bruto) – službenici i namještenici 134.129,20 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.746,68 eura, doprinosi na plaće 22.130,58 eura, naknade troškova zaposlenima 11.148,72 eura, rashodi za materijal i energiju 33.180,70 eura, rashodi za usluge 74.450,86 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.327,23 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.040,20 eura, kamate za primljene kredite i zajmove 200,00 eura, ostali financijski rashodi 6.636,14 eura, tekuće donacije 5.145,30 eura.)

Program 06 Upravljanje imovinom planiran u iznosu od 22.697,93 eura.

Za upravljanje imovinom planirana su sredstva u iznosu od 5.043,47 eura, za naknadu štete pravnim i fizičkim osobama 2.654,46 eura i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000,00 eura.

Program 07 Opremanje općinske uprave planiran u iznosu od 7.299,75 eura.

Za opremanje općinske uprave planirano je izdvojiti 7.299,75 eura iz proračunskih sredstava (postrojenja i opreme 4.645,30 eura, nematerijalna proizvedena imovina 2.654,46. eura).                

Program 08 Jačanje gospodarstva planiran u iznosu od 115.338,38 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva jačanje gospodarstva u iznosu od 6.636,14 eura, za poduzetnički centar – inkubator Krka Kistanje 43.134,91 eura (rashodi za materijal i energiju 9.290,60 eura, rashodi za usluge  663,61 eura, subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 26.544,56 eura, postrojenja i oprema 6.636,14 eura) i za eko centar sa tržnicom Kistanje 65.567,33 eura ( rashodi za usluge 2.654,46 eura, građevinski objekti 13.272,87 eura, postrojenja i oprema 19.640,59 eura, dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

Program 09 Poticanje razvoja turizma planiran u iznosu od 26.544,57 eura.

Za poticanje razvoja turizma planirano je 17.253,97 eura, za prigodno uređenje naselja – Božićni i novogodišnji ukrasi 2.654,46 eura i za prigodne proslave Općine – manifestacije 6.636,14 eura.

Program 10 Prostorno uređenje – planiranje planiran u iznosu od 50.000,00 eura.

Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje planirano je izdvojiti 50.000,00 eura.

Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 72.997,14 eura.

Za aktivnost vatrogastva i civilne zaštite planirana su sredstva u iznosu od 66.361,00 eura te za aktivnost civilne zaštite sredstva u iznosu od 6.636,14 eura.

Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 254.599,37 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za održavanje cesta i drugih javnih površina u iznosu od 51.098,28 eura te za održavanje groblja i drugih javnih površina u iznosu od 203.501,09 eura (rashodi za usluge 190.581,19 eura, građevinski objekti 1.592,67 eura, postrojenja i oprema 1.327,23 eura i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 10.000,00 eura).

Program 13 Javni radovi planiran u iznosu od 19.276,17 eura.

Za javne radove planirana su sredstva u iznosu od 19.276,17 eura (plaće za redovan rad 14.929,72 eura, doprinos na plaće 2.463,42 eura, naknade troškova zaposlenima 891,90 eura, rashodi za materijal i energiju 495,67 eura, rashodi za usluge 169,89 eura).

Program 14 Održavanje javne rasvjete planiran u iznosu od 145.331,47 eura.

Za održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 118.786,91 eura (rashodi za materijal i energiju 86.269,83 eura, rashodi za usluge 32.517,09 eura) i za fotonaponski panel/instalaciju bežičnog interneta 26.544,56 eura.

Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planiran u iznosu od 24.553,72 eura.

Za program razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirana su sredstva u iznosu od 24.553,72 eura (rashodi za usluge 21.235,65 eura, građevinski objekti 3.318,07 eura).

Program 16 Zaštita okoliša planiran u iznosu od 53.089,12 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva  zaštitu okoliša u iznosu od 53.089,12 eura (rashodi za usluge 6.636,14 eura, postrojenja i oprema 45.125,75 eura, dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.327,23 eura).

Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom planiran u iznosu od 12.608,67 eura.

Za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom planirana su sredstva u iznosu od 12.608,67 eura.

Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja, izgradnja nerazvrstanih cesta, puteva, ulica i drugih prometnih površina planiran u iznosu od 166.269,83 eura.

Za izgradnju nerazvrstanih cesta, puteva, ulica i drugih prometnih površina planirano je izdvojiti 166.269,83 eura ( građevinski objekti).

Program 19 Izrada projektne dokumentacije planiran u iznosu od 82.116,59 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva izradu projektne dokumentaciju u iznosu od 46.452,98 eura, projektiranje dječjeg vrtića u Kistanjima u iznosu od 35.000,00 eura, za projektiranje obnove stare osnovne škole i nekadašnjeg zadružnog doma u Ivoševcima u iznosu od 663,61 eura.

Program 20 Predškolski odgoj i obrazovanje planiran u iznosu od 24.128,97 eura.

Za Program male škole planirano je izdvojiti 24.128,97 eura iz proračunskih sredstava. (rashodi za materijal i energiju 929,06 eura, tekuće donacije 23.199,91 eura).

Program 21 Osnovno i srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje planiran u iznosu od 69.679,47 eura.

Za osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje planirana su sredstva u iznosu od 69.679,47 eura (rashodi za materijal i energiju 3.318,07 eura, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 59.725,26 eura, tekuće donacije 6.636,14 eura)

Program 22 Poticanje mjera demografske obnove planiran u iznosu od 19.908,42 eura.

Za potpore novorođenoj djeci i sklapanje braka osigurat će se sredstva u iznosu od 19.908,42 eura.

Program 23 Promicanje kulture planiran u iznosu od 29.199,02 eura.

Za manifestacije u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 29.199,02 eura.

Program 24 Razvoj sporta i rekreacije planiran u iznosu od 57.253,97 eura.

Ovim programom izdvojit će se sredstva za financiranje osnovne djelatnosti sportskih udruga u iznosu od 57.253,97 eura (rashodi za usluge 3.981,68 eura, tekuće donacije 13.272,28 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 eura).

Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici planiran u iznosu od 663,61 eura.

Za prevencije kriminaliteta u zajednici planirano je izdvojiti 663,61 eura iz proračunskih sredstava.

Program 26 Socijalna skrb planiran u iznosu od 409.272,28 eura.

Za isplatu pomoći u novcu pojedincima planirano je izdvojiti 13.272,28 eura iz proračunskih sredstava i za projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava – projekt Zaželi planirano je izdvojiti 396.000,00 eura.

Program 27 Zaštita ,očuvanje i unapređenje zdravlja planiran u iznosu od 16.176,74 eura.

Za deratizaciju, dezinsekciju i veterinarsko zdravstvene usluge planirano je izdvojiti 16.176,74 eura iz proračuna.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.