Proračun Općine Kaptol za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kaptol prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-kaptol.com.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kao i svake godine, nastavljamo s aktivnim ulaganjem u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture kako bi naša Općina bila uređena i atraktivna. 

Neki od kontinuiranih projekata su održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih površina i groblja. Planira se i sanacija ceste Kaptol, rekonstrukcija Majstorske ulice, izgradnja autobusnih stajališta te sanacija ceste Golo brdo. Svi ovi investicijski projekti rade za boljitak naše općine te bolji i ljepši život njezinih stanovnika.

Cilj nam je da mladi ljudi ostanu u općini te da ona postane ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece. Stoga i ove godine nastavljamo s isplatom poticaja mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju stambenih objekata i isplatom naknade za novorođenčad.

Za učenike i studente osigurali smo sredstva za isplatu stipendija, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, sufinanciranje radnih bilježnica i školske opreme i sufinanciranje dnevnog boravka. Za one najmlađe osigurana su sredstva za sufinanciranje cijene vrtića.

Za najugroženiju skupinu stanovnika nudimo pomoć financiranje troškova stanovanja i pomoći kućanstvima. Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine.

Bitan segment svakoga kraja je njegova kultura i tradicija. Svim udrugama na području Općine pomažemo kroz isplatu donacija i pomoći kod organiziranja kulturnih manifestacija (Advent u Kaptolu).

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš Načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kaptol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kaptol za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kaptol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kaptol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. .

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 1.631.159,92 0
Prihodi od poreza 360.400,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.048.951,74 0
Prihodi od imovine 28.440,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 177.170,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 16.198,17 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 18.700,01 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 18.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 700,01 0
Višak iz prethodnih godina 50.000,00 0
Višak 50.000,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi i primici Općine Kaptol za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.699.859,91 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Kaptol za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.631.159,91 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 360.400,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.048.951,74 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 28.440,00 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 177.170,00 eura, 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 16.198,17 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 18.700,00 eura, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 18.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 700,00 eura

Višak iz prethodnih godina 50.000,00 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.165.399,91 0
Rashodi za zaposlene 277.870,00 0
Materijalni rashodi 474.979,91 0
Financijski rashodi 3.510,00 0
Subvencije 20.600,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 37.790,01 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 46.150,00 0
Ostali rashodi 304.499,99 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 467.859,99 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 211.699,99 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 120.600,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 135.560,00 0
     
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 66.600,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.600,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Kaptol za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.699.859,91 eura

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Kaptol za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.165.399,91 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 277.870,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 474.979,91 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.510,00 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.600,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 37.790,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 46.150,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 46.150,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 467.860,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 135.560,00 eura

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 211.700,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 120.600,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od -66.600,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.699.859,91 EURA

Program 1101 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirana u iznosu od 12.500,00 eura

1. Za poslovanje Općinskog vijeća planirano je 5.000,00 eura,

2. Za donacije političkim strankama planirano je 3.500,00 eura,

3. Za tekuću proračunsku pričuvu planirano je 4.000,00 eura.

Program 1201 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 304.551,74 eura

1. Za opću upravu i administraciju planirano je 184.691,74 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 108.470,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 73.611,74 eura, 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.610,00 eura za ostale financijske rashode,

2. Za održavanje likvidnosti planirano je 67.460,00 eura, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 860,00 eura,

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 50.000,00 eura

3. Za obilježavanje Dana općine planirano je 6.000,00 eura ,

4. Za financiranje rada komunalnih djelatnika planirano je 46.400,00 eura, od toga-rashodi za zaposlene 41.500,00 eura i materijalni rashodi 4.900,00 eura

 

Program 1202 Uređenje naselja i stanovanja planirano u iznosu od 170.450,00  eura

1. Za javne radove-revitalizaciju javnih površina planirano je 7.000,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 500,00 eura i rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.500,00 eura

2. Za sufinanciranje priključaka na kanalizaciju planirano je 2.650,00 eura,

3. Za izradu projektne i druge dokumentaciju planirano je 2.600,00 eura, 

4. Za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 133.200,00 eura,

5. Za nabavu strojeva za uređenje zelenih površina planirano je 25.000,00 eura

 

Program 1203 Gradnja uređaja i objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 123.600,00 eura

1. Za sanaciju ceste Kaptol planirano je 33.200,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima,

2. Za rekonstrukciju Majstorske ceste planirano je 71.400,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

3. Za izgradnju autobusnih stajališta planirano je 3.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

4. Za sanaciju ceste Golo brdo planirano je 16.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

Program 1204 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 161.500,00 eura

1. Za održavanje javnih površina – cvijeće i ukrasno bilje planirano je 1.500,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda planirano je 54.700,00 eura za materijalne rashode

3. Za održavanje groblja planirano je 24.300,00 eura za materijalne rashode,

4. Za javnu rasvjetu planirano je 37.000,00 eura za materijalne rashode,

5. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih boda planirano je 4.000,00 eura za materijalne rashode,

6. Za sanaciju štete na komunalnoj infrastrukturi nastala bujicom planirano je 40.000,00 eura

 

Program 1206 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 169.800,00 eura

1. Za poticanje mjere za razvoj poljoprivrede planirano je 8.100,00 eura,

2. Za financiranje programa poljoprivrednih udruga planirano je 1.700,00 eura,

3. Za gospodarsku zonu Novi Bešinci zona planirano je 160.000,00 eura za građevinske objekte

 

Program 1207 Protupožarna i civilna zaštita planirana u iznosu od 44.050,00 eura

1. Za redovnu djelatnost DVD – a i VZP planirano je 37.100,00 eura, od toga materijalni rashodi 1.800,00 eura i ostali rashodi 35.300,00 eura,

2. Za provedbu sustava zaštite i spašavanja planirano je 6.950,00 eura, od toga materijalni rashodi 3.650,00 eura i ostali rashodi 3.300,00 eura

 

Program 1208 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 60.100,00 eura

1. Za donacije humanitarnim udrugama planirano je 3.500,00 eura,

2. Za Crveni križ planirano je 5.300,00 eura,

3. Za jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 10.000,00 eura,

4. Za naknade za novorođenčad planirano je 7.500,00 eura, 

5. Za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju stambenih objekata planirano je 25.000,00 eura,

6. Za tekuće pomoći vjerskim zajednicama planirano je 1.800,00 eura,

7. Za izgradnju zgrade društvene namjene za starije osobe planirano je 7.000,00 eura.

 

Program 1210 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 197.360,00 eura

1. Za stipendiranje studenata planirano je 24.000,00 eura,

2. Za sufinanciranje dječjih vrtića planirano je 2.000,00 eura,

3. Za sufinanciranje nabave opreme za osnovne škole planirano je 1.300,00 eura, 

4. Za financiranje radnih bilježnica učenicima osnovnih škola planirano je 12.500,00 eura,

5. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je 2.000,00 eura,

6. Za sufinanciranje dnevnog boravka učenika u osnovnoj školi planirano je 20.000,00 eura,

7. Za prenamjenu prostora PŠ Alilovci planirano je 13.560,00 eura.

 

Program 1211 Kultura i religija planirano u iznosu od 65.888,17 eura

1. Za kulturne manifestacije planirano je 19.698,17 eura, 

2. Za provođenje programa u kulturi planirano je 22.300,00 eura,

3. Za arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“ planirano je 3.990,00 eura,

4. Za sufinanciranje obnove i uređenje objekata kulture i sakralnih objekta planirano je 14.600,00 eura,

5. Za Advent u Kaptolu planirano je 5.300,00 eura.

 

Program 1212 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 42.300,00 eura

1. Za javne potrebe u športu planirano je 31.200,00 eura,

2. Za održavanje i izgradnju športskih terena i objekta planirano je 2.500,00 eura,

3. Za izgradnju igrališta Podgorje planirano je 3.300,00 eura,

4. Za izgradnju igrališta Golo Brdo planirano je 1.300,00 eura,

5. Za izgradnju teniskog terena planirano je 4.000,00 eura

 

Program 1213 Program razvoja turizma planirano je 21.100,00 eura 

1. Za financiranje redovne djelatnosti turističke zajednice planirano je 19.100,00 eura,

2. Za poticajne mjere za razvoj turizma planirano je 2.000,00 eura.

 

Program 1214 Upravljanje imovinom planirano je 103.490,00 eura

1. Za vozni park planirano je 21.800,00 eura,

2. Za održavanje društvenih domova planirano je 49.200,00 eura,

3. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 7.800,00 eura,

4. Za održavanje objekata u vlasništvu općine planirano je 18.860,00 eura, 

5. Za održavanje reciklažnog dvorišta planirano je 3.830,00 eura,

6. Za opremanje općinske zgrade planirano je 2.000,00 eura

 

Program 1215 Zaštita okoliša planirano je 48.950,00 eura

1. Za deratizaciju planirano je 14.500,00 eura,

2. Za održavanje deponija planirano je 2.600,00 eura,

3. Za odvoz otpada planirano je 3.550,00 eura,

4. Za zbrinjavanje napuštenih životinja planirano je 8.500,00 eura,

5. Za sufinanciranje reciklažnog dvorišta planirano je 10.500,00 eura

6. Za pristojbe i naknade planirano je 9.300,00 eura

 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI

Program 2102 Redovna djelatnost dječjeg vrtića BAMBI planirano u iznosu od 174.220,00 eura

1. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića BAMBI planirano je 170.550,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 121.400,00 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 48.310,00 eura,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 40,00 eura,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 800,00 eura.

2. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića BAMBI – Mala škola planirano je 3.670,00 eura za materijalne rashode

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!