*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Jasenice za 2024. godinu


Poštovani građani,


predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Jasenice prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Jasenice bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://jasenice.hr/. Kroz istu prikazat ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Proračunom za 2024. godinu pripremili smo niz projekata kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našoj općini i učiniti ju ugodnijim i ljepšim mjestom za život a gostima i turistima poželjna za posjećivanje. Osim tekućih održavanja i uređenja komunalne infrastrukture, održavanja plaže u Maslenici, Rovanjskoj, Modriču planiramo ulagati u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture a odnosi se na uređenje i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete, rekonstrukciju ulice Gojka Šuška i izgradnju stubišta u Maslenici – Gojka Šuška.

Programom Poticanje razvoja turizma planiramo i tijekom 2024. godine sufinancirati turistička događanja na području Općine te izgradnju prezentacijsko posjetiteljskog centra Tulove grede u svrhu zelene i digitalne tranziciju zgrade budućeg Prezentacijskog centra Tulove grede, čime će se povećati kvaliteta sadržaja javne turističke infrastrukture, smanjiti utjecaj na okoliš te omogućiti održivo upravljanje destinacijom razvojem sadržaja koji su dostupni posjetiteljima tijekom čitave godine.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i naše budućnosti, stoga smo i ove godine u Proračunu osigurali sredstva za studentske stipendije, sufinanciranje materijalnih troškova u Osnovnu školu Petar Zoranić, prijevoza srednjoškolskih učenika potpora roditelja za nabavu školskih knjiga. Za naše najmlađe stanovnike Općine osigurali smo sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića „Ljubičica“ te sufinanciranje smještaja vrtićke djece s područja Općine Jasenice u druge vrtiće

Demografskim mjerama na području Općine Jasenice želimo postići preduvjeti za potrebiti demografski rast, planiramo isplatu potpore majkama za nabavu opreme za novorođeno dijete.

Projektom „Zaželi“ planiramo zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina s ciljem pružanja podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom ili nepovoljnom položaju.

Kako bi stanovnici Općine Jasenice mogli uživati u svojim sportskim aktivnostima planiramo izgradnju sportske dvorane u vrijednosti u 1.500.000,00 eura, uređenje i obnovu postojećeg školskog dvorišta za više sportova u Maslenic te sufinanciramo osnovne djelatnosti športskih udruga. 

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život nam od velikog značaja, stoga i ove godine planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za sufinanciranje Bibliobusa, kulturne usluge – prema programu rada i pomoć za funkcioniranje Crkve.

Svim našim stanovnicima na području općine nastojimo osigurati adekvatan život kroz socijalne pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja isplaćivanjem pomoći u naravi, subvencije javnog prijevoza građana.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Ako imate prijedloge na koji još način možemo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 23.11.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan plan Proračuna za 2024. godinu. 

Savjetovanje za Plan Proračuna Općine Jasenice za 2024. godinu možete pronaći OVDJE.

 

Općinski Načelnik

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jasenice za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe. 

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 4.035.845,91
Prihodi od poreza 984.588,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.194.387,23
Prihodi od imovine 318.079,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 527.464,68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.327,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 300.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.500.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.500.000,00
Vlastiti izvori 226.526,21
Rezultat poslovanje 226.526,21
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE JASENICE ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 6.062.372,12 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Jasenice za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.035.845,91 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 984.588,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.194.387,23 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 318.079,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 527.464,68 eura i kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 11.327,00 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 300.000,00 eura za prihode od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 1.500.000,00 eura za primitke od zaduživanja.

Vlastiti izvori planirani u iznosu od 226.526,21 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.984.468,61
Rashodi za zaposlene 434.624,97
Materijalni rashodi 781.204,64
Financijski rashodi 36.181,00
Subvencije 6.636,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.502.654,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 76.907,00
Ostali rashodi 146.261,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.962.434,51
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.637,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.801.797,51
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 154.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 115.469,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 115.469,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Jasenice za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.062.372,12 eura.

 

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.984.468,61 eura, a čine ih rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 434.624,97 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 781.204,64 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 36.181,00 eura, subvencije planirane u iznosu od 6.636,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.502.654,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 76.907,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 146.261,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosi od 2.962.434,51 eura, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosi od 6.637,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.801.797,51 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 154.000,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 115.469,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Jasenice sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

• RAZDJEL 001 - OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
•     GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE
•          Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
• RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
•     GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPCE POSLOVE
•          Program 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
•          Program 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
•          Program 1004 PROMICANJE KULTURE
•          Program 1005 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
•          Program 1006 PREDŠKOLSKI ODJEL
•          Program 1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE
•          Program 1008 VISOKO OBRAZOVANJE
•          Program 1009 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
•          Program 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
•          Program 1011 SOCIJALNA SKRB
•          Program 1012 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
•          Program 1013 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
•          Program 1014 ZAŠTITA OKOLIŠA
•          Program 1015 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA
•          Program 1017 JAČANJE GOSPODARSTVA
•    GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆ "LJUBIČICA"
•         Program 1006 PREDŠKOLSKI ODJEL

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 112.500,00 EURA

GLAVA 1 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 11.781,00 EURA

Program 100 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 11.781,00 eura.

Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 9.654,00 eura, za financiranje rada političkih stranaka planirano je 2.127,00 eura.

                    

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 771.230,97 eura.

Ovim programom planira se izdvojiti 771.230,97 eura od toga za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 460.943,97 eura za rashode poslovanja, za konzultantske usluge za apliciranje pri EU fondovima planirano je 5.000,00 eura, za kamate na dugoročni najam planirano je 19.245,00 eura, za otplatu glavnice dugoročnog zajma planirano je 115.469,00 eura, za tekuća zaliha proračuna planirano je 3.982,00 eura, za uredski namještaj i opremu planirano je 153.319,00 eura i za održavanje krovišta zgrade 13.272,00 eura.

 

Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu 58.088,00 eura

Programom organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiraju se izdvojiti sredstva za osnovnu djelatnost DVD-a u iznosu od 46.452,00 eura, za zaštitu na radu planirano je 1.991,00 eura, za civilnu zaštita i gorska služba spašavanja planirano je 4.645,00 eura i za izgradnju Vatrogasnog doma planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 39.955,00 eura

Općina ulaže u promicanje kulture te nastoji svim građanima na području Općine omogućiti pristup raznim knjigama, stoga za sufinanciranje bibliobusa planirano je 664,00 eura, za kulturne usluge – prema programu rada planirano je 3.982,00 eura, za pomoć za funkcioniranje Crkve planirano je 5.309,00 eura, za izgradnju spomenika planirano je 30.000,00 eura.

 

Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 1.573.272,00 eura

Kroz Program poticanje razvoja turizma izdvajaju se sredstva za sufinanciranje turističkih događanja planirano je 60.000,00 eura, za uređenje i nabavu ureda turističke zajednice Općine Jasenica planirano je 13.272,00 eura, za izgradnja prezentacijsko posjetiteljskog centra Tulove grede -nove vrijednosti parka prirode Velebit 1.500.000,00 eura.

    

Program 1006 Predškolski odjel planirano u iznosu od 1.350,00 eura

Za program predškolskog odgoja planirano je 1.350,00 eura.

 

Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 21.235,00 eura 

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje financira se u iznosu od 21.235,00 eura za sufinanciranje materijalnih troškova u Osnovnu školu P. Zoranić planirano je 2.654,00 eura, za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 6.636,00 eura, za potpora roditelja za nabavu školskih knjiga planirano je 11.945,00 eura.

  

Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 20.500,00 eura

Programom Visoko obrazovanje Općina planira sredstva za studentske stipendije u iznosu od 20.500,00 eura.

 

Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.575.622,51 eura

Za osnovne djelatnosti športskih udruga planirano je 11.991,00 eura, za izgradnju sportske dvorane planirano je 1.500.000,00 eura, za uređenje i obnovu postojećeg školskog dvorišta za više sportova u Maslenici planirano je 61.967,51 eura, za održavanje dječjih igrališta planirano je 664,00 eura.

  

Program 1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 6.500,00 eura

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 5.200,00 eura, za pomoć za rad zdravstvenih službi planirano je 1.300,00 eura.

 

Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 117.210,00 eura

Za pomoći u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 13.936,00 eura, za pomoć u naravi (ogrijev, režije i prehrana) planirano je 3.982,00 eura, za subvencije javnog prijevoza građana planirano je 6.636,00 eura, za potpore majkama za nabavu opreme za novorođeno dijete planirano je 19.908,00 eura, za humanitarna djela Crvenog križa planirano 4.645,00 eura, za poticanje djelovanja udruga civilnog društva planirano je 664,00 eura, za tekuće pomoći udruzi dragovoljaca Domovinskog rata planirano je 664,00 eura, za Eu projekt „Zaželi“ – pomoć u kući planirano je 66.775,00 eura.

  

Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 337.061,00 eura

Za održavanje i uređenje javne zelene površine planirano je 90.926,00 eura, za održavanje i uređenje mjesnog groblja planirano je 36.636,00 eura, za materijal i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 13.000,00 eura, za električnu energiju – javna rasvjeta planirano je 52.000,00 eura, za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 58.000,00 eura, za održavanje plaže u Maslenici planirano je 23.227,00 eura, za održavanje plaže u Rovanjskoj planirano je 7.963,09 eura, za održavanje plaže u Modriču planirano je 5.308,91 euro, za uređenje i održavanje javnih površina planirano je 50.000,00 eura.

 

Program 1013 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.044.388,00 eura

Za izgradnju objekata i uređaja vodoopskrbe planirano je 40.000,00 eura, za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova planirano je 202.064,00 eura, za izgradnju groblja planirano je 12.327,00 eura, za izgradnju privezišta u Maslenici planirano je 5.000,00 eura, za izgradnju privezišta u Modriču planirano je 50.000,00 eura, za komunalnu infrastrukturu u stambeno turističkoj zoni Splovine 1 planirano je 10.000,00 eura, za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 132.723,00 eura, za izgradnju šetnice u Maslenici planirano je 6.638,00 eura, za izgradnju i rekonstrukciju nogostupa planirano je 6.636,00 eura, za izgradnju i sanaciju obale u Rovanjskoj i Maslenici planirano je 240.000,00 eura, za rekonstrukciju ulice Gojka Šuška planirano je 278.000,00 eura, za izgradnju stubišta u Maslenici – Gojka Šuška planirano je 26.000,00 eura, za opremanje plaža planirano je 35.000,00 eura.

    

Program 1014 Zaštita okoliša planirano je u iznosu od 10.310,50 eura

Za higijeničarske usluge planirano je 3.982,00 eura, za izradu studijske dokumentacije za izgradnju vodno – komunalne infrastrukture planirano je 1.141,00 eura, za opremanje zelenih otoka planirano je 5.187,50 eura.

 

Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano je u iznosu od 66.290,00 eura

Za prostorno planiranje planirano je 17.299,00 eura, za izradu katastra nekretnina na području općine Jasenice planirano je 13.991,00 eura, za izmjene i dopune UPU-a Splovine 1 planirano je 10.000,00 eura, za izradu UPU-a Maslenica – centar planirano je 25.000,00 eura.

 

Program 1017 JAČANJE GOSPODARSTVA planirano je u iznosu 160.285,00 eura

Za razvoj ruralnog područja – LAG „Bura“ planirano je 995,00 eura, za Centar planinskog proizvoda planirano je 9.290,00 eura, za Ribarsku kuću u Rovanjskoj  planirano je 150.000,00 eura.

  

Glava 00202 Dječji vrtić "Ljubičica" planirano je u iznosu 247.293,14 eura 

Program 1006 Predškolski odjel planirano je u iznosu od 247.293,14 eura

Za predškolski program – redovnu djelatnost Dječjeg vrtića "Ljubičica" planirano je 247.293,14 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


  • Nema dokumenata