Proračun Općine Jarmina za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jarmina prikuplja i investira sredstva. Radi unaprjeđivanja transparentnosti i komunikacije s mještanima Općine Jarmina, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.jarmina.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Proračuna Općine Jarmina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.596.680,00 eura. 

U 2023. godini nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturu i u projekte čijom će se provedbom unaprijediti kvaliteta života naših mještana. Iz proračuna smo izdvojili sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa, javnih i zelenih površina, javne rasvjete i komunalne opreme, a planira se i rekonstrukcija i modernizacija komunalne infrastrukture na području općine. Osim navedenih projekata, u planu je izgradnja pješačko – biciklističke staze do SRC Jarmina, projekt vrijedan 530.890,00 eura. 

Brinemo o okolišu koji nas okružuje, stoga smo za provođenje mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada izdvojili 17.790,00 eura. 

Nastavljamo ulagati u Etno selo i uređenje bunara za potrebe poljoprivrede, ali i u Dom Hrvatskih branitelja (Stara škola).  Želimo ukazati na važnost bavljenja sportom, zato smo izdvojili novac i za sportske građevine i opremu. 

Kako bi se povećala kvaliteta života naših mještana i smanjila nezaposlenost u 2023. godini izdvojena su sredstva za subvencije kod samozapošljavanja i za potpore poljoprivrednim obrtima i obiteljskim gospodarstvima koja djeluju na području naše općine. 

Smatramo da je ulaganje u odgoj i obrazovanje naše djece i mladih najisplativije ulaganje, zato smo osigurali razne novčane pomoći i nagrade kojima bismo potaknuli našu mladež na razvijanje njihovih talenata i potencijala. 

Kroz projekt Demografski razvitak Općine izdvojeno je ukupno 37.170,00 eura, a novac je namijenjen upravo mladim obiteljima na području naše općine koji su u procesu kupnje ili izgradnje svoje prve nekretnine. 

Želimo da naša općina bude mjesto ugodno za život, stoga dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći stanovnicima slabijeg imovinskog stanja, a skrbiti za stare i nemoćne postići ćemo provođenjem programa „Zaželi“. 

Bogatstvo svake općine su udruge, zajednice, i tradicionalni događaji po kojima je Općina prepoznatljiva i jedinstvena, a mi želimo podržati i njegovati udruge i društva koja su upisana u povijest naše kulture. Voljeli bismo da naša potpora i pomoć pridonese njihovom širenju.

Izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2023. godinu. Dragi stanovnici pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2023. godinu.

 


Vaš načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jarmina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Jarmina za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jarmina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jarmina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.223.750,02 0
Prihodi od poreza 271.590,01 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.763.550,00 0
Prihodi od imovine 54.550,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 120.660,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.400,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 80.940,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 80.940,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 291.990,01 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 291.990,01 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni prihodi i primici Općine Jarmina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.596.680,00 eura.

Prihodi poslovanja Općine Jarmina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.223.750,00 eura, a čine ih:

• Prihodi od poreza planirani u iznosu od 271.590,00 eura, 

• Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 1.763.550,00 eura, 

• Prihodi od imovine planirani u iznosu od 54.550,00 eura, 

• Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 120.660,00 eura, 

• Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 9.400,00 eura,

• Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 4.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.940,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 291.990,00 eura za primitke od zaduživanja. 

 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 958.730,00 0
Rashodi za zaposlene 286.220,00 0
Materijalni rashodi 395.500,01 0
Financijski rashodi 11.009,99 0
Subvencije 20.040,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 59.200,00 0
Ostali rashodi 186.760,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.221.200,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 712.310,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 508.890,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 323.840,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 323.840,00 0
Vlastiti izvori 92.910,00 0
Vlastiti izvori 92.910,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Jarmina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.596.680,00 eura.

Rashodi poslovanja Općine Jarmina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 958.730,00 eura, a čine ih:

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 286.220,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 395.500,00 eura, 

• Financijski rashodi planirani su u iznosu od 11.010,00 eura, 

• Subvencije planirane su u iznosu od 20.040,00 eura, 

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 59.200,00 eura,

• Ostali rashodi planirani su u iznosu od 186.760,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.221.200,00 eura, a čine ih:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 712.310,00 eura, 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 508.890,00 eura. 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 323.840,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. 

Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda planiran u iznosu od 92.910,00 eura.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 2.503.770,00 eura za:

 

Program 1100 Pripreme i donošenje akata planirane su u iznosu od 25.480,00 eura

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 25.480,00 eura za materijalne rashode. 

Program 1110 Upravljanje javnim financijama planirano je u iznosu od 577.670,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 73.130,00 eura, 

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 504.540,00 eura, od toga 161.200,00 eura za materijalne rashode, 10.740,00 eura za financijske rashode, 6.770,00 eura za subvencije, 1.990,00 eura za ostale rashode i 323.840,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. 

 

Program 1120 Komunalna djelatnost planirana je u iznosu od 150.080,00 eura, od toga:

1. Za održavanje komunalnih objekata i opreme planirano je 22.300,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje javnih površina planirano je 87.560,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za zaštitu okoliša planirano je 2.920,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za ostale komunalne poslove planirano je 12.080,00 eura za materijalne rashode, 

5. Za javne radove planirano je 25.220,00 eura za rashode za zaposlene. 

 

Program 1130 Gospodarstvo planirano je u iznosu od 14.600,00 eura, od toga:

1. Za poljoprivredu planirano je 6.640,00 eura, od toga 1.330,00 eura za materijalne rashode i 5.310,00 eura za subvencije, 

2. Za Poticaje gospodarstvu planirano je 7.960,00 eura za subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima.

 

Program 1140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirana je u iznosu od 31.050,00 eura, od toga:

1. Za zaštitu od požara planirano je 29.200,00 eura za ostale rashode, 

2. Za civilnu zaštitu planirano je 1.850,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1150 Društvene djelatnosti planirane su u iznosu od 326.400,00 eura, od toga:

1. Za obrazovanje i predškolski odgoj planirano je 56.810,00 eura, od toga 800,00 eura za materijalne rashode, 38.760,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i 17.250,00 eura za ostale rashode, 

2. Za socijalnu skrb planirano je 33.050,00 eura, 660,00 eura za materijalne rashode, 20.440,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i 11.950,00 eura za ostale rashode,

3. Za kulturu planirano je 9.560,00 eura za ostale rashode, 

4. Za religiju planirano je 10.620,00 eura za ostale rashode, 

5. Za šport i rekreaciju planirano je 50.440,00 eura za ostale rashode, 

6. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 30.530,00 eura, od toga 11.950,00 eura za materijalne rashode i 18.580,00 eura za ostale rashode, 

7. Za program “Zaželi“ – Faza III planirano je 98.220,00 eura, od toga 91.580,00 eura za rashode za zaposlene i 6.640,00 eura za materijalne rashode, 

8. Za demografski razvitak Općine planirano je 37.170,00 eura za ostale rashode.

 

Program 2110 Investicije za potrebe općinske uprave planirane su u iznosu od 17.650,00 eura, od toga:

1. Za nabavu opreme planirano je 16.990,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za dokumente prostornog uređenje i razvoja Općine planirano je 660,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane su u iznosu od 995.850,00 eura, od toga:

1. Za ceste planirano je 358.910,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

2. Za nogostupe planirano je 2.650,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

3. Za javnu rasvjetu planirano 33.180,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

4. Za pješačko – biciklističku stazu do SRC Jarmina planirano je 530.890,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za ostale nespomenute građevinske objekte planirano je 50.440,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

6. Za nabavu opreme za komunalne potrebe planirano je 1.990,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

7. Za mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada planirano je 17.790,00 eura, od toga 9.290,00 eura za materijalne rashode i 8.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2130 Investicije za potrebe gospodarstva planirane su u iznosu od 2.660,00 eura, od toga:

1. Za etno- selo planirano je 2.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

2. Za poljoprivredu planirano je 660,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane su u iznosu od 216.320,00 eura, od toga:

1. Za višenamjenske objekte za potrebe Općine planirano je 2.650,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

2. Za dječji vrtić planirano je 5.960,00 eura, od toga 2.650,00 eura za materijalne rashode i 3.310,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za Dom hrvatskih branitelja (Stara škola) planirano je 117.460,00 eura, od toga 63.710,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 53.750,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

4. Za objekte i opremu za potrebe sporta i rekreacije planirano je 90.250,00 eura, od toga 84.940,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 5.310,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. 

 

DJEČJI VRTIĆ

Program 1151 Redovna djelatnost predškolske ustanove planirana je u iznosu 145.350,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 96.290,00 eura, 

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 49.060,00 eura, od toga 48.790,00 eura za materijalne rashode i 270,00 eura za financijske rashode. 

 

Program 2151 Vlastite investicije predškolske ustanove planirane su u iznosu od 660,00 eura

Za oprema za potrebe dječjeg vrtića planirano je 660,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!