*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Jarmina za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jarmina prikuplja i investira sredstva. Radi unaprjeđivanja transparentnosti i komunikacije s mještanima Općine Jarmina, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.jarmina.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Proračuna Općine Jarmina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.255.780,00 eura.

U novoj 2024. godini nastojat ćemo realizirati brojne i opsežne projekte kojima želimo povećati kvalitetu života naših mještana. Osim cjelogodišnjeg ulaganja u održavanje cesta, nogostupa, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, groblja te drugih građevina i uređaja komunalne infrastrukture, iz proračuna smo izdvojili veći dio sredstava za nabavu opreme za komunalne potrebe, za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i modernizaciju javne rasvjete, za sanaciju Ul. Vatroslava Lisinskog te za nastavak izgradnje pješačko – biciklističke staze do SRC Jarmina, a za sve navedeno planiran je iznos od 1.316.610,00 eura.

U cilju daljnjeg razvita poljoprivrede i gospodarstva naše Općine, iz proračuna smo izdvojili sredstva za potpore i subvencije novim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtnicima i trgovačkim društvima, a također nastavljamo ulagati i u Etno selo, sve u svrhu očuvanja tradicije i kulture.

Kao poticaj na društvenu aktivnost naših mještana, u proračun smo uvrstili sredstva za rekonstrukciju sportskog igrališta kod Doma hrvatskih branitelja, kao i za sanaciju istog. Također, ulažemo u sportsko – rekreacijsku opremu, u rasvjetu na nogometnom igralištu, ali i u druge građevinske radove te u uređenje okoliša. Za rekonstrukciju i opremanje javne zgrade Doma kulture Jarmina s multifunkcionalnom dvoranom planira se izdvojiti ukupno 438.000,00 eura.

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, te smo iz tog razloga dio sredstava namijenili za razne donacije, pomoći i sufinanciranja, a osim toga, dodjelom novčanih pomoći, želimo pružiti podršku mladim obiteljima s područja naše Općine koji su u procesu kupnje ili izgradnje svoje prve nekretnine.

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku naše Općine omogućujemo dodjelom jednokratnih novčanih naknada, a u 2024. godini planirana je i provedba novog programa Zaželi – prevencija institicionalizacije, a za koji je ovoga puta izdvojeno ukupno 192.000,00 eura.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život od velikog nam je značaja, stoga smo i u novoj godini izdvojili sredstva za obilježavanje Dana Općine, Adventa u Jarmini, kao i za druge obljetnice i manifestacije, ali i za udruge i zajednice koje djeluju na našem području i zbog kojih smo to što jesmo.

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Jarmina za 2024. godinu bilo je provedeno od 13.11.2023. do 13.12.2023. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Vaš načelnik!

Što je proračun?

          
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Jarmina je Dječji vrtić Jarmina.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

 

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.099.520,00
Prihodi od poreza 271.590,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.639.320,00
Prihodi od imovine 54.550,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 120.660,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.400,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 64.270,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 64.930,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.091.990,00
Primici od zaduživanja 1.091.990,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE JARMINA ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 3.255.780,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Jarmina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.099.520,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 271.590,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.639.320,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 54.550,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 120.660,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 9.400,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 4.000,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 64.270,00 eura (za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine). 

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.091.990,00 eura za primitke od zaduživanja.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.075.830,00
Rashodi za zaposlene 344.640,00
Materijalni rashodi 430.730,00
Financijski rashodi 11.010,00
Subvencije 35.040,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 58.360,00
Ostali rashodi 196.050,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.763.200,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 654.710,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.108.490,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 323.840,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 323.840,00 
Rezultat poslovanja  92.910,00
Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokrit/rasporediti u planiranom razdoblju 92.910,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Jarmina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.075.830,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 344.640,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 430.730,00 eura, 

3.  Financijski rashodi planirani u iznosu od 11.010,00 eura, 

4.  Subvencije planirane u iznosu od 35.040,00 eura, 

5.  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 58.360,00 eura,

6.  Ostali rashodi planirani u iznosu od 196.050,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.763.200,00 eura, a čine ih:

1.  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 654.710,00 eura,

2.  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.108.490,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 323.840,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Jarmina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 323.840,00 eura. 

Rezultat poslovanja (dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokrit/rasporediti u planiranom razdoblju) planiran u iznosu od 92.910,00 eura. 

                     

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Jarmina sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1100 Priprema i donošenje akata
Program 1110 Upravljanje javnim financijama
Program 1120 Komunalna djelatnost
Program 1130 Gospodarstvo
Program 1140 Zaštita od požara i civilna zaštita
Program 1150 Društvene djelatnosti
Program 2110 Investicije za potrebe općinske uprave
Program 2120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture
Program 2130 Investicije za potrebe gospodarstva
Program 2150 Investicije za potrebe društenih djelatnosti
Program 2152 Investicije za potrebe Programa ''Zaželi''
GLAVA 10020 PRORAČUNSKI KORISNICI
PRORAČUNSKI KORISNIK 00010 DJEČJI VRTIĆ JARMINA
Program 1151 Redovna djelatnost predškolske ustanove
Program 2151 Vlastite investicije predškolske ustanove

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 1100 Priprema i donošenje akata - 25.480,00 eura

Iz proračuna je za predstavnička i izvršna tijela izdvojen iznos od 25.480,00 eura, od toga 9.290,00 eura za naknade članovima vijeća, 15.260,00 eura za naknade načelniku i zamjeniku načelnika, 660,00 eura za reprezentaciju za vijeće dok je za uredski materijal za vijeće izdvojen iznos od 270,00 eura.

 

Program 1110 Upravljanje financijama – 577.670,00 eura

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 73.130,00 eura, od toga za:

·  Plaće za zaposlene planirane u iznosu od 57.070,00 eura,

·  Doprinosi za MIO za volontere planirani u iznosu od 130,00 eura,

·  Nagrade (jubilarne i dr.) planirane u iznosu od 1.990,00 eura,

·  Darovi (regres, božićnica, dar u naravi i sl.) planirani u iznosu od 1.990,00 eura,

·  Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj planirani u iznosu od 1.330,00 eura,

·  Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.330,00 eura,

·  Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje planirani u iznosu od 9.290,00 eura.

Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 504.540,00 eura (za dnevnice, naknade, seminare, savjetovanja, tečajeve, stručne ispite, uredski materijal, literaturu, električnu energiju, plin, vodu, sitni inventar, poštarine, zakupnine, najamnine, knjigovodstvene i administrativne usluge, članarine, ugovore, subvencije, otplate, te ostale materijalne i financijske rashode).

 

Program 1120 Komunalna djelatnost - 149.950,00 eura

Za održavanje komunalnih objekata i opreme planirano je 22.300,00 eura (za električnu energiju za javnu rasvjetu 6.640,00 eura, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 10.620,00 eura, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja bagera 2.650,00 eura, dok je za zakup građevinskog objekta za potrebe smještaja bagera izdvojen iznos od 2.390,00 eura).

Za održavanje javnih površina izdvojeno je 87.560,00 eura, za zaštitu okoliša 2.790,00 eura, a za ostale komunalne poslove 12.080,00 eura (udomljavanje napuštenih životinja, veterinarsko-higijeničarske usluge te deratizacija i dezinsekcija).

Za javne radove planiran je iznos od 25.220,00 eura, gdje je 19.910,00 eura namijenjeno za plaće, a 5.310,00 eura za doprinose za zdravstveno osiguranje. 

 

Program 1130 Gospodarstvo – 29.600,00 eura

Za poljoprivredu je planiran iznos od 21.640,00 eura, od toga 1.330,00 eura za geodetsko-katastarske usluge za potrebe poljoprivrede, 15.000,00 eura za potpore za nova obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrte te 15.000,00 eura za ostale subvencije u poljoprivredi.

Za poticaje gospodarstvu planirano je 7.960,00 eura (za subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima kod samozapošljavanja).

 

Program 1140 Zaštita od požara i civilna zaštita - 31.050,00 eura

Za zaštitu od požara planirano je 29.200,00 eura (za tekuće donacije DVD-a) dok je za civilnu zaštitu izdvojeno 1.850,00 eura (130,00 eura za naknade članovima Stožera civilne zaštite Općine Jarmina te 1.720,00 eura za troškove civilne zaštite).

 

Program 1150 Društvene djelatnosti – 428.630,00 eura

Za obrazovanje i predškolski odgoj planirano je 55.970,00 eura (za donacije za nabavu školskog pribora i opreme učenicima osnovne škole, za financiranje pripreme maturanata za državnu maturu, za sufinanciranje troškova prijevoza učenicima te druge nagrade i donacije).

Za socijalnu skrb planiran je iznos od 33.050,00 eura (za nagrade, božićnice, pomoći obiteljima i kućanstvima, te za donacije Hrvatskom crvenom križu i donacije za aktivnosti umirovljenika).

Za kulturu je Općina Jarmina iz proračuna izdvojila 9.560,00 eura (za donacije KUD-u i drugim kulturnim organizacijama, za rad Bibliobusa i za Projekt amaterskog kazališta). 

Za religiju i za donacije vjerskim zajednicama planiran je iznos od 10.620,00 eura.

Za šport i rekreaciju izdvaja se 59.730,00 eura (za tekuće i kapitalne donacije sportskim društvima i za školu nogometa 1.-6. mj.)  

Za ostale društvene djelatnosti planirano je 30.530,00 eura (za ''Advent u Jarmini'', za obilježavanje ''Dana Općine''  i za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata te drugih godišnjica,  za donacije političkim strankama i udrugama i za ostale nespomenute donacije.)

Za prevenciju institucionalizacije - ''Zaželi'' - Faza IV planiran je iznos 192.000,00 eura (za plaće, doprinose i ostale rashode).

Za demografski razvitak Općine izdvaja se 37.170,00 eura za poticanje kupnje ili izgradnje prve nekretnine mladim obiteljima.

 

Program 2110 Investicije za potrebe općinske uprave – 17.650,00 eura

Za nabavu opreme (računala, računalna i uredska oprema, telefoni i računalni programi) planira se izdvojiti 16.990,00 eura, dok se za dokumente prostornog uređenja i razvoja Općine, odnosno za Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Jarmina izdvaja 660,00 eura. 

 

Program 2120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture - 1.166.660,00 eura

Za ceste (rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i sanaciju Ul. Vatroslava Lisinskog) planirano je 524.810,00 eura, za sanaciju nogostupa 8.000,00 eura, za modernizaciju i rekonstrukciju javne rasvjete 33.180,00 eura, za pješačko – biciklističku stazu do SRC Jarmina izdvaja se 530.890,00 eura, a za ostale nespomenute građevinske objekte odnosno za proširenje i rekonstrukciju staze i ograde oko groblja izdvaja se 50.000,00 eura. 

Za nabavu opreme za komunalne potrebe (turističku signalizaciju i nabavu kanti za razvrstavanje kućnog otpada) planirano je 1.990,00 eura, a za mjeru odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 17.790,00 eura. 

 

Program 2130 Investicije za potrebe gospodarstva - 20.000,00 eura 

Iz proračuna se za dodatna ulaganja na Etno selu izdvaja 20.000,00 eura.

 

Program 2150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti - 570.170,00 eura 

Za sanaciju višenamjenskog objekta u ulici V. Nazora 2 za potrebe Općine izdvaja se 2.650,00 eura, a za potrebe dječjeg vrtića kao što je oprema, sitni inventar i računalni programi planira se izdvojiti 5.960,00 eura. 

Za Dom hrvatskih branitelja (Stara škola) planirano je 90.250,00 eura (za rekonstrukciju sportskog igrališta i za sanaciju objekta Doma hrvatskih branitelja).

Za objekte i opremu za potrebe sporta i rekreacije planiran je iznos od 33.310,00 eura (za opremu, rasvjetu na nogometnom igralištu i za građevinske radove i uređenje okoliša).

Za rekonstrukciju i opremanje javne zgrade Dom kulture Jarmina s multifunkcionalnom dvoranom izdvaja se 438.000,00 eura. 

 

GLAVA 10020 PRORAČUNSKI KORISNICI 

Program 1151 Redovna djelatnost predškolske ustanove - 145.350,00 eura 

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 96.290,00 eura, od toga za:

·  Plaće za zaposlene planirane u iznosu od 77.640,00 eura,

·   Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje planirani u iznosu od 14.530,00 eura,

·   Darovi (božićnica i sl.) planirani u iznosu od 3.320,00 eura,

·   Regres za godišnji odmor planiran u iznosu od 800,00 eura.

Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 49.060,00 eura (za dnevnice, naknade za prijevoz, seminare, savjetovanja i dr., za uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, za igračke, namirnice, prehranu, sitni inventar i za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, kao i za električnu energiju, plin, vodu, te za usluge telefona, objave natječaja, odvjetnika i pravnog savjetovanja, čišćenja i za sve ostale naknade i usluge).

 

Program 2151 Vlastite investicije predškolske ustanove - 660,00 eura 

Za nabavu računalne opreme za potrebe dječjeg vrtića planiran je iznos od 660,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.