Proračun Grada Makarske za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani sugrađani,

predstavljamo vam Proračunski vodič za građane za 2023. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti gradske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Proračun za građane dostupan vam je na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.makarska.hr.

Ovaj društveno odgovoran proračun okrenut je prvenstveno našim ljudima i našem okolišu, poboljšanju uvjeta u kojima živimo i unaprjeđenju kulturne i turističke ponude grada.

Fokus je na djeci i mladima, ali i našim umirovljenicima, na svim ranjivijim skupinama u društvu kojima grad mora prvi pružiti ruku.

Zelena tranzicija neizbježna je u svim segmentima života i poslovanja u sljedećem razdoblju pred nama i mi smo se obvezali grad godinama gušen betonom zazeleniti, na naše krovove staviti sunčane elektrane i na svim razinama implementirati zelene politike u razvoj grada. 

U proračunu se ogledaju naši ciljevi i naše strategije, kojima grad dugoročno transformiramo nakon godina stihijskog rada, kao i brzopletih i kratkoročnih rješavanja trajnih problema.

Među kapitalnim projektima izdvajamo dogradnju dječjeg vrtića Ciciban, projekt Peškera, sanaciju krova i parketa dvorane na GSC, izgradnju sunčanih elektrana na dječjim vrtićima, izradu dokumentacije za dogradnju osnovnih škola.

Za programe ustanove Dječji vrtić Biokovsko zvonce osigurano je preko 2 milijuna eura, za adaptaciju vjerskog vrtića u crkvi Kraljice mira 330 tisuća eura, a osigurana su se sredstva i za nastavak univerzalne škole sporta i škole šaha. Nastavljamo sa studentskim potporama, potporama specijalizantima te projektom participativnog budžetiranja u koje ćemo uključiti i mlade. Uz božićnice i uskrsnice, pokrenuta su dva nova projekta za umirovljenike – Plivanjem do zdravlja i U mirovini se čita.

Nastavljamo se projektom revitalizacije stare gradske jezgre, a u 2023. planirana je i sanacija stare srednje škole, uređenje Vile Irena i Merkura 5.

Radimo postepeno i promišljeno, stoga se promjene ne mogu dogoditi preko noći, ali građani svakim danom sve više prepoznaju da idemo u smjeru koji smo im obećali i zbog kojeg su nas izabrali, zato ovim proračunom nastavljamo tim putem i u sljedećoj godini.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

 

Gradonačelnik Grada Makarske

 

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Makarske za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunskom vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Grada Makarske za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Makarske koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Makarske kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Makarske su: Gradski sportski centar, Dječji vrtić "Biokovsko zvonce", JU MARA, Gradska knjižnica, Gradski muzej, Gradska galerija Antun Gojak, Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Osnovna škola oca Petra Perice i Glazbena škola.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 23.243.564,31  0
Prihodi od poreza 6.867.937,37  0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.496.502,21  0
Prihodi od imovine 546.640,20  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.444.097,30  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.817.741,55  0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 70.645,68 0
Dio viška iz prethodnih godina 5.235.666,22  0
Dio viška iz prethodnih godina 5.235.666,22 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.766.986,17  0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.737.787,17 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 29.199,00  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi Grada Makarske za 2023. godinu planirani su u iznosu od 30.246.216,7 eura

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Makarske za 2023. godinu su 23.243.561,31 eura, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 6.867.937,37 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.496.502,21 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 546.640,20 eura

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 6.444.097,30 eura

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.817.741,55 eura

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 70.645,68 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Makarske za 2023. godinu planiranih u iznosu od 1.766.986,17 eura, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava u iznosu od 1.737.787,17 eura

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 29.199,00 eura

 

Vlastiti izvori 

DIO VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU 5.235.666,22 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 17.566.790,67  0
Rashodi za zaposlene 8.190.230,00  0
Materijalni rashodi 6.704.918,69  0
Financijski rashodi 367.853,00  0
Subvencije 136.704,00  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 191.783,99  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 958.377,99  0
Ostali rashodi 1.016.922,99  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.679.426,00  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00   
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.504.885,00  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.674.541,00  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi Grada Makarske za 2023. godinu planirani su u iznosu od 30.246.216,7 eura

 

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Makarske za 2023. godinu planirani su u iznosu od 17.566.790,70 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.190.230,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.704.918,70 eura,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 367.853,00 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 136.704,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 191.784,00 eura

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 958.378,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.016.923,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Makarske za 2023. godinu planirani u iznosu od 12.679.426,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 eura

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.504.885,00 eura

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 3.674.541,00 eura

 

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.259.564,00 EURA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I IMOVINU GRADA - PLANIRANO U IZNOSU OD 3.158.693,00 EURA

 

Program 1000 Troškovi plaća i materijalni troškovi uprave planirani u iznosu od 2.615.858,00 eura

1.Za troškove plaća i materijalni troškovi uprave planirani su u iznosu od 2.615.858,00 eura

 

Program 1001 Opremanje i informatizacija uprave planirano u iznosu od 51.762,00 eura

Za opremanje i informatizaciju uprave planirano je 51.762,00 eura

 

Program 1002 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 142.013,00 eura

Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 9.290,00 eura i revitalizaciju stare gradske jezgre 132.723,00 eura.

 

Program 1004 projekti i razvoj planirano u iznosu od 172.539,00 eura

1. Za projekte i razvoj planirano je 30.526,00 eura za rashode za usluge

2. Za sufinanciranje solarnih fotonaponskih elektrana stambenih objekata planirano je 132.723,00 eura,

3. Za Stablo za nas planirano je 2.654,00 eura, 

4. Za Daj đir biciklom planirano je 6.636,00 eura.

 

Program 1006 Proračunska zaliha planirano u iznosu od 26.545,00 eura

Za proračunsku zalihu planirano je 26.545,00 eura .

 

Program 1007 Digitalizacija gradske uprave – planirano u iznosu od 53.089,00 eura

Za digitalizaciju gradske uprave planirano je 53.089,00 eura.

 

Program 1008 Ostali programi – planirano u iznosu od 83.615,00 eura

1. Za održavanje komunalnog linijskog prijevoza planirano je 66.361,00 eura

2. Za nabavu električnih bicikla planirano je 17.254,00 eura.

 

Program 1009 Participativno budžetiranje – planirano u iznosu od 13.272,00 eura

Za participativno budžetiranje za mlade planirano je 13.272,00 eura.

 

JAVNA USTANOVA MARA

Program 1004 Projekti i razvoj planirano u iznosu od 81.387,00 eura

Za Javnu ustanovu Mara planirano je izdvojiti 81.387,00 eura.

 

Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 19.484,00 eura

Za projekt s osmijehom u školu -pomoćnici u nastavi planirano je 19.484,00 eura.

 

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE POTREBE I DRUŠTEVEN DJELATNOSTI PLANIRANO  U IZNOSU OD 10.968.354,70 EURA

KULTURA - PLANIRANO U IZNOSU OD 311.913,00 EURA

Program 1000 Program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 100.603,00 eura – Gradski muzej

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 100.603,00 eura.

 

Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 113.176,00 eura – Gradska knjižnica

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 113.176,00 eura.

 

Program 1000 program ustanova u kulturi planirano u iznosu od 98.134,00 eura – Galerija „Antun Gojak“

1. Za redovnu djelatnost ustanova u kulturi planirano je 98.134,00 eura.

 

ŠKOLSTVO - PLANIRANO U IZNOSU OD 4,357.264,70 EURA - ODNOSI SE NA TRI ŠKOLE

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 84.541,00 eura

Za kapitalna ulaganja u osnovno školsko obrazovanje planirano je 84.541,00 eura.

 

OŠ „PETRA PERICE“ planirano u iznosu od 1.258.583,85 eura

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 7.806.442,00 eura

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 1.037.241,85 eura.

 

Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 221.342,00 eura

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 172.367,00 eura, 

2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 44.728,00 eura,

3. Za projekt “Školska shema“ planirano je 4.247,00 eura.

 

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA PLANIRANO U IZNOSU OD 916.588,00 EURA

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 872.788,00 eura

1. Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 872.788,00 eura.

 

Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 43.800,00 eura

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 43.800,00 eura za materijalne rashode

 

OŠ „STJEPANA IVIČEVIĆA“ PLANIRANO U IZNOSU OD 2.097.551,85 EURA

Program 1000 Školstvo do nivoa minimalnog standarda planirano je u iznosu od 1.773.520,00 eura

Za redovnu djelatnost Osnovne škole planirano je 1.773.520,85 eura, od toga: 

• Materijalni rashodi 119.635,85 eura

• Financijski rashodi 2.017,00 eura

• Rashodi za zaposlene 1.651.868,00 eura.

 

Program 1001 Osnovno školstvo iznad nivoa minimalnog standarda planirano u iznosu od 324.031,00 eura

1. Za osnovno školsko obrazovanje iznad minimalnog standarda planirano je 236.261,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene 80.311,00 eura, 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 58.397,00 eura,

• Materijalni rashodi 97.553,00 eura.

2. Za projekt „S osmjehom u školu“ – pomoćnici u nastavi planirano je 82.461,00 eura,

3. Za projekt  “Školska shema“ planirano je 5.309,00 eura za materijalne rashode.

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 2.280.284,00 EURA

Program 1000 Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ planirano u iznosu od 2.280.284,00 eura

Za redovnu odgojnu djelatnost planirano je 2.280.284,00 eura. 

 

ODJEL ZA JAVNE POTREBE I  DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 2.479.676,00 EURA

Program 1001 Programi organizacije manifestacija iz kulture planirano u iznosu od 272.082,00 eura

1. Za organizaciju manifestacija iz kulture planirano je 159.267,00 eura za rashode poslovanja,

2. Za Božićno – novogodišnji program planirano je 53.089,00 eura,

3. Za Kulturnu zimu planirano je 33.181,00 eura,

4. Za kiparsku koloniju planirano je 26.545,00 eura.

 

Program 1002 Program potpora u kulturi planirano u iznosu od 152.631,00 eura

1. Za potpore programima i projektima iz kulture planirano je 59.725,00 eura ,

2. Za potpore manifestacijama iz kulture planirano je 66.361,00 eura 

3. Za potpore medijskoj kulturi planirano je 26.545,00 eura.

 

Program 1003 Ostali kulturni programi planirano u iznosu od 68.181,00 eura

1. Za Ostale kulturne programe planirano je 6.636,00 eura,

2. Za manifestacije u organizaciji mjesnih odbora planirano je 26.545,00 eura,

3. Za kulturnu strategiju planirano je 35.000,00 eura. 

 

Program 1002 Srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 95.560,00 eura

1. Za Srednju strukovnu školu Makarska planirano je 1.327,00 eura,

2. Za Srednju školu fra Andrija Kačić Miošić planirano je 1.327,00 eura,

3. Za dodatni program srednjih škola planirano je 6.636,00 eura,

4. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je 72.998,00 eura,

5. Za pomoći za održavanje zgrade srednjih škola planirano je 13.272,00 eura.

 

Program 1003 Visokoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 255.226,00 eura

1. Za studentske potpore planirano je 92.906,00 eura,

2. Za studentske stipendije planirano je 56.407,00 eura,

3. Za potpore specijalizantima planirano je 6.371,00 eura,

4. Za uređenje prostora sveučilišnog studija planirano je 99.542,00 eura.

 

Program 1005 Osnovno školstvo – ostalo planirano u iznosu od 169.487,00 eura

1. Za EU projekt “Marendajmo zajedno“ planirano je 59.725,00 eura,

2. Za projekt “Medeni dan“ planirano je 664,00 eura,

3. Za sufinanciranje kupnje radnog materijala osnovcima planirano je 106.178,00 eura,

4. Za ostalo planirano je 2.920,00 eura.

 

Program 1001 Program zajednice športskih udruga Grada Makarske planirano u iznosu do 363.660,00 eura

1. Za redovnu djelatnost zajednice sportskih udruga planirano je 232.265,00 eura,

2. Za financiranje trenera za mlađe uzraste planirano je 118.123,00 eura,

3. Za stipendije uspješnim sportašima planirano je 6.636,00 eura,

4. Za nagrade uspješnim sportašima planirano je 6.636,00 eura.

 

Program 1002 Program organizacije sportskih manifestacija planirano u iznosu od 185.812,00 eura

1. Za potpore sportskim manifestacijama planirano je 46.453,00 eura,

2. Za organizaciju sportskih manifestacija planirano je 19.908,00 eura,

3. Za organizaciju WTA turnira planirano je 119.451,00 eura.

 

Program 1003 Program dodatnih potpora u sportu planirano je 22.829,00 eura

1. Za nagrade za izuzetne sportske uspjehe planirano je 6.636,00 eura,

2. Za ostale pomoći planirano je 3.982,00 eura,

3. Za univerzalnu školu sporta planirano je 9.291,00 eura,

4. Za školu šaha planirano je 2.920,00 eura.

 

Program 1000 Pomoć kućanstvima planirano u iznosu od 419.458,00 eura

1. Za pomoći naknade kućanstvima planirano je 172.540,00 eura,

2. Pomoć za troškove ogrjeva planirana je u iznosu od 6.689,00 eura,

3. Božićnica i uskrsnica za umirovljenike planirana u iznosu od 189.794,00 eura,

4. Za sufinanciranje boravka djece u vrtićima planirano je 26.545,00 eura,

5. Za sufinanciranje postupka potpomognute oplodnje planirano je 19.908,00 eura,

6. Za naknade za korisnike dječjih pelena i pelena za inkontinenciju planirano je 3.982,00 eura.

 

Program 1001 Potpore studentima i učenicima planirano u iznosu od 2.654,00 eura

Za poklone djeci za blagdane planirano je 2.654,00 eura.

 

Program 1003 Pomoći udrugama građana i ostalim neprofitnim organizacijama planirano u iznosu od 59.725,00 eura

Za pomoć udrugama planirano je 59.725,00 eura.

 

Program 1004 Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 45.126,00 eura

1. Za ostale tekuće donacije planirano je 3.982,00 eura,

2. Za plivanje za zdravlje planirano je 39.817,00 eura,

3. Za u mirovini se čita planirano je 1.327,00 eura.

 

Program 1000 Dobrovoljno vatrogasno društvo planirano u iznosu od 119.451,00 eura

Za redovitu djelatnost DVD Makarska planirano je 119.451,00 eura.

 

Program 1001 Civilna zaštita planirana u iznosu od 13.272,00 eura

Za civilnu zaštitu planirano je 13.272,00 eura

 

Program 1002 Gorska služba spašavanja planirano u iznosu od 15.927,00 eura

Za Gorsku službu spašavanja planirano je 15.927,00 eura.

 

Program 1003 Pomoći zdravstvenim organizacijama planirano u iznosu od 159.268,00 eura

1. Za Hitnu medicinsku pomoć – SDŽ – dodatni tim planirano je 66.362,00 eura,

2.  Za Dom zdravlja SDŽ- nadstandardne zdravstvene usluge planirano je 92.906,00 eura.

 

Program 1005 Hrvatski crveni križ planirano u iznosu od 42.737,00 eura

Za Crveni križ planirano je 42.737,00 eura.

 

Program 1008 Ljetno dežurstvo policije planirano u iznosu od 13.936,00 eura

Za ljetno dežurstvo policije planirano je 13.936,00 eura.

 

Program 1000 Program potpora u tehničkoj kulturi planirano u iznosu od 2.654,00 eura 

Za potpore programima i projektima iz tehničke kulture planirano je 2.654,00 eura

 

VATROGASNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 809.241,00 EURA

Program 1009 Redovna djelatnost JVP Makarska planirano u iznosu od 809.241,00 eura

Za redovnu djelatnost JVP Makarska planirano je 809.241,00 eura.

 

SPORT - PLANIRANO U IZNOSU OD 729.976,00 EURA

Program 1000 Djelatnost ustanove Gradskog sportskog centra planirano u iznosu od 729.976,00 eura

Za redovnu djelatnost Gradskog sportskog centra planirano je 729.976,00 eura.

 

POGON ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 335.751,00 EURA

Program 1000 Pogon za obavljanje komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 335.751,00 eura

Za pogon za komunalnu djelatnost planirano je 335.751,00 eura.

 

GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 62.247,00 EURA

Program 1000 Gradsko vijeće planirano u iznosu od 62.247,00  eura 

1. Za Gradsko vijeće planirano je 40.481,00 eura,

2. Za Mjesne odbore planirano je 21.368,00 eura,

3. Za nacionalne manjine planirano je 398,00 eura.

 

UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 15.620.300,00 EURA

Program 1000 Građenje objekata i uređenje javne površine planirano u iznosu od 3.832.000,00 eura

1. Za izgradnju dječjih igrališta, bočališta i skate park planirano je 80.000,00 eura,

2. Za ostalu izgradnju komunalne infrastrukture za javne površine planirano je 100.000,00 eura,

3. Za Trg ispred crkve Kraljice mira na Zelenici planirano je 130.000,00 eura,

4. Za izgradnju i rekonstrukciju gradske plaže planirano je 50.000,00 eura,

5. Za izgradnju parkova i javnog zelenila na JPP planirano je 130.000,00 eura,

6. Za izgradnju i rekonstrukciju Trga Hrpina planirano je 400.000,00 eura,

7. Za izgradnju i rekonstrukciju dječjeg igrališta u Velikom brdu planirano je 130.000,00 eura,

8. Za izgradnju javnih parkirališta planirano je 265.000,00 eura,

9. Za izgradnju šetnice od Hotela Amines Khalani beach do potoka u Krvavici planirano je 1.600.000,00 eura,

10. Za Ulicu Ilije Despota planirano je 40.000,00 eura,

11. Za rekonstrukciju pješačkih ulica u Staroj jezgri planirano je 260.000,00 eura,

12. Za put endema – EPATH planirano je 412.000,00 eura,

13. Za izgradnju parka za pse planirano je 20.000,00 eura,

14. Izgradnju vježbališta za odrasle planirano je 20.000,00 eura,

15. Za izgradnju pješačke staze od križanja Zadarske ulica sa ŽC 6196 planirano je 65.0000,00 eura,

16. Za uređenje dijela rive-od kućice lučke uprave do lukobrana planirano je 130.000,00 eura.

 

Program 1001 Zemljište za nerazvrstane ceste planirano u iznosu od 500.000,00 eura

Za otkup zemljišta za nerazvrstane ceste planirano je 500.000,00 eura.

 

Program 1002 Građenje objekta i uređaja za nerazvrstane ceste planirano je 2.660.000,00 eura

1. Za ulicu Put Moče planirano je 40.000,00 eura,

2. Za ulicu Kralja Petra Krešimira i odvojka iste planirano je 330.000,00 eura,

3. Za ulice u Velikom Brdu planirano je 20.000,00 eura

4. Za izgradnju nerazvrstanih cesta planirano je 250.000,00 eura,

5. Za izgradnju prometnica na područjima  UTP, UPU ZAPAD 1,2,3 planirano je 400.000,00 eura,

6. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Zelenka 2 planirano je 400.000,00 eura,

7. Za izgradnju prometnica u obuhvatu UPU-a Bilaje 1 planirano je 20.000,00 eura,

8. Za izgradnju prometnica iz obuhvata UPU-a Batinići planirano je 25.000,00 eura,

9. Za izgradnju nastavka ulice od zgrade POS-a do Luličeve planirano je 25.000,00 eura,

10. Za izgradnju i rekonstrukciju nadvožnjaka na D-8 (put Makara) planirano je 40.000,00 eura

11. Za spojnu cestu Makar – D8 planirano je 80.000,00 eura,

12. Za izgradnju nastavka ulice K. Meštrovića s izlazom na D8 planirano je 60.000,00 eura, 

13. Za rekonstrukciju pothodnika „Sljeme“ D8 planirano je 65.000,00 eura,

14. Za spoj Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje planirano je 265.000,00 eura,

15. Za Ulicu Velika vrata planirano je 50.000,00 eura,

16. Za Kotišku ulicu planirano je 25.000,00 eura,

17. Za Ulicu put Volicije planirano je 330.000,00 eura,

18. Za križanje kod POS-a –semaforizacija planirano je 90.000,00 eura,

19. Za rekonstrukciju Ulice Ruđera Boškovića planirano je 105.000,00 eura,

20. Za rekonstrukciju sjevernog dijela Ulice slikara Gojaka planirano je 20.000,00 eura,

21. Za uređenje pothodnika na istoku planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1003 Građenje objekata i uređaja za groblja planirano je u iznosu od 20.000,00 eura

Za građenje objekata i uređaja za groblje planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1004 Građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano u iznosu od 90.000,00 eura

Za građenje objekata i uređaja za javnu rasvjetu planirano je 90.000,00 eura.

 

Program 1005 Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirano u iznosu od 20.000,00 eura

1. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava na području Grada Makarske planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1006 Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda planirano je 310.000,00 eura

1. Za izgradnju oborinskog sustava na području Grada planirano je 300.000,00 eura financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa 

2. Za izgradnju kanalizacijskog sustava na području Grada planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1007 Participativno budžetiranje planirano u iznosu od 90.000,00 eura

Za participativno budžetiranje – građenje komunalne infrastrukture planirano je 90.000,00 eura.

 

Program 1000 Održavanje i popravak oborinskog sustava planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Za održavanje oborinskog sustava planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1001 Održavanje čistoća javnih površina planirano u iznosu od 1.273.300,00 eura

1. Za čišćenje javnih površina i sakupljanje i odvoz otpada planirano 1.270.000,00 eura,

2. Za čišćenje mora planirano je 3.300,00 eura.

 

Program 1003 Održavanje javnih površina planirano u iznosu od 740.000,00 eura

1. Za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju planirano je 100.000,00 eura,

2. Za održavanje parkova i igrališta planirano je 150.000,00 eura,

3. Za održavanje i nadohranu plaže panirano je 50.000,00 eura,

4. Za održavanje ostalih javnih površina Grada planirano je 170.000,00 eura,

5. Za nabavu komunalne opreme planirano je 20.000,00 eura,

6. Za nabavu ostale opreme planirano je 100.000,00 eura,

7. Za utrošak vode planirano je 90.000,00 eura,

8. Za održavanje i zaštitu kamenih površina Kalalarge i rive planirano je 60.000,00 eura.

 

Program 1004 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 60.000,00 eura

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 60.000,00 eura .

 

Program 1005 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 720.000,00  eura

1. Za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete-rad planirano je 260.000,00 eura,

2. Za održavanje javne rasvjete – utrošak struje planirano je 400.000,00 eura,

3. Za prigodnu dekoraciju i iluminaciju planirano je 60.000,00 eura.

 

Program 1006 Ostalo održavanje planirano u iznosu od 110.000,00 eura

1. Za usluge službe za uklanjanje s JPP-e planirano je 10.000,00 eura,

2. Za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja planirano je 20.000,00 eura,

3. Za provođenje dezinsekcije i deratizacije planirano je 25.000,00 eura,

4. Za ostalo planirano je 15.000,00 eura,

5. Za izradu plana održive gradske mobilnosti (sump) planirano je 40.000,00 eura.

 

Program 1007 Participativno budžetiranje planirano u iznosu od 50.000,00 eura

Za participativno budžetiranje – održavanje komunalne infrastrukture planirano je 50.000,00 eura.

 

Program 1001 Izgradnja kapitalnih objekata planirana u iznosu od 1.780.000,00  eura 

1. Za izgradnju dječjeg vrtića Zelenka planirano je 50.000,00 eura,

2. Za dogradnju DV Ciciban planirano je 1.300.000,00 eura, 

3. Za uređenje Peškere planirano je 130.000,00 eura,

4. Za izgradnju kuće sunca planirano je 260.000,00 eura,

5. Za izgradnju sunčane elektrane DV Ciciban planirano je 20.000,00 eura,

6. Za izgradnju sunčane elektrane DV  Maslina planirano je 20.000,00 eura.

 

Program 1002 Izrada tehničke dokumentacije planirana u iznosu od 680.000,00 eura

Za Izradu tehničke dokumentacije planirano je 680.000,00 eura.

 

Program 1000 Sanacija spomeničke baštine planirano u iznosu  od 270.000,00  eura

1. Za sanaciju spomeničke baštine planirano je 50.000,00 eura,

2. Za revitalizaciju stare gradske jezgre planirano je 160.000,00 eura,

3. Za interpretacijski centar Veliki Kaštel planirano je 60.000,00 eura.

 

Program 1000 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je u iznosu od 215.000,00 eura 

1. Za tekuće rashode zbrinjavanja komunalnog otpada planirano je 80.000,00 eura,

2. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 40.000,00 eura,

3. Za izobrazno-edukativnu kampanju-odlaganje otpada planirano je 35.000,00 eura,

4. Za akcijski plan SECAP planirano je 60.000,00 eura.

 

Program 1000 Adaptacija i sanacija objekata planirano u iznosu od 2.130.000,00  eura

1. Za ostale zgrade u Gradu Makarska planirano je 130.000,00 eura,

2. Za staru upravnu zgradu metalplastike planirano je 80.000,00 eura,

3. Za staru srednju školu planirano je 60.000,00 eura,

4. Za adaptaciju i energetsku obnovu Vile Irena planirano je 530.000,00 eura,

5. Za adaptaciju prizemlja zgrade Industromontaže planirano je 50.000,00 eura,

6. Za adaptaciju zgrade u Kalalargi 3 za gradski muzej planirano je 20.000,00 eura,

7. Za sanaciju krova dvorane na GSC planirano je 730.000,00 eura,

8. Za adaptaciju vjerskog vrtića u crkvi Kraljice mira planirano je 330.000,00 eura.

 

Program 1000 Izrada prostorno planske dokumentacije- planirano u iznosu do 60.000,00 eura

Za Izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 60.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!