Proračun Općine Gunja za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gunja prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što otvorenijom u radu,  nastavljamo s projektom koji se nalazi na internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gunja.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Gunja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.648.752,49 eura.

Tijekom 2023. godine prioritet nam je ulaganje u projekte čija će realizacija značajno doprinijeti rastu i razvoju naše općine. Osim građenja, uređenja, održavanja i modernizacije građevina i uređaja komunalne infrastrukture, izdvajamo sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za radove na odlagalištu komunalnog otpada Kraplja u Gunji (izgradnja nove kazete radi povećanja kapaciteta odlagališta otpada), projektne dokumentacije za projekte Pametna Gunja i Sunčana elektrana i projektne dokumentacije za idejni projekt rekonstrukcije vodovodne mreže i kanalizacije. 

Nastavljaju se radovi na izgradnji Gospodarske zone i dječjeg vrtića (preko 6 milijuna kuna smo osigurali za ta dva projekta), a započet će radovi na izgradnji mrtvačnice na Šumanovcima (prethodno smo morali riješiti imovinsko-pravne odnose sa Hrvatskim šumama vezano za pristupni put do svetišta i groblja kao i provesti postupak stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja groblja Šumanovci). Planiramo i rekonstrukciju Vatrogasnog doma u Gunji. Značajan dio sredstava izdvojen je za izgradnju i rekonstrukciju pristupnog puta do mezarja što je preduvjet za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju samog mezarja i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom (realizacija ugovora o darovanju nekretnine).

U planu nam je izgradnja punionice za električna vozila i izgradnja dvije solarne pametne autobusne stanice, projekti vrijedni 45.127,00 eura. 

Od velikog nam je značaja poticanje naših mladih na odgoj i obrazovanje, stoga i ove godine izdvajamo novac, koji će dodatno doprinijeti njihovom rastu. U školskoj godini 2022./2023. dodijelit ćemo 25 stipendije, od kojih je 8 namijenjeno srednjoškolcima, a 17 studentima. Osim stipendija, sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola, prehranu učenika osnovne škole, ali i nabavu radnih materijala i bilježnica. Našim najmlađima sufinanciramo s 60% iznosa ukupnog troška boravak u dječjem vrtiću. 

Nastavljamo poticati demografski rast naše Općine, pa se roditeljima novorođene djece isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 530,89 eura za prvo dijete i 663,61 eura za drugo dijete i svako sljedeće dijete. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja želimo osigurati što lakši i kvalitetniji život, što ćemo postići dodjelom jednokratnih pomoći za stanovanje i prehranu. 

Stanovnicima starije životne dobi i nadalje se pružaju socijalne usluge pomoći u kući kroz program „Pomoć u kući“, a ponovno je započeo i projekt „Zaželi“.  Za starije osobe kao i za onkološke bolesnike i nadalje je predviđeno provođenje projekta prijevoza do zdravstvenih i drugih ustanova.

Očuvanje tradicije i kulture naše općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život od velikog nam je značaja, stoga i u 2023. godini planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za donacije udrugama koje djeluju na području naše općine, te za obilježavanje Dana udruga, manifestacija Satirfest i Stipina večer, kao i za organiziranje Božićne priče u Gunji. 

Cilj nam je javno prikazati kako i gdje  se troši općinski novac. Pozivam sve mještane općine Gunja da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što  uspješnija i otvorenija.

Dragi mještani, predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gunja za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gunja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gunja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Gunja je javna ustanova „Narodna knjižnica i čitaonica Gunja.“

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 2.562.482,49 0
Prihodi od poreza 204.822,59 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.214.060,07 0
Prihodi od imovine 53.095,83 0
Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 83.204,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 7.300,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 86.270,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 46.453,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 39.817,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Općine Gunja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.648.752,49 eura

 

Prihodi od poslovanja Općine Gunja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.562.482,49 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 204.822,59 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.214.060,07 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 53.095,83 eura, 

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 83.204,00 eura,

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 7.300,00 eura, 

 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 86.270,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 46.453,00 eura

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 39.817,00 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.007.582,84 0
Rashodi za zaposlene 296.164,73 0
Materijalni rashodi 436.154,29 0
Financijski rashodi 2.135,82 0
Subvencije 9.290,99 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 16.988,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 96.223,00 0
Ostali rashodi 150.626,00 0
Izdaci za dinancijsku imovinu i otplate zajmova 21.236,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.619.933,65 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.588.412,65 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 28.203,000 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.318,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Gunja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.648.752,49 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Gunja za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.007.582,84 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 296.164,73 eura,

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 436.154,29 eura, 

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.135,82 eura,

4. Subvencije su planirane u iznosu od 9.291,00 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 16.988,00 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 96.223,00 eura, 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.626,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.619.933,65 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 3.318,00 eura, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.508.412,65 eura, 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 28.203,00 eura. 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 21.236,00 eura. 


RAZDJEL 000 OPĆINA GUNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.420.317,00 EURA

Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 7.300,00 eura

Za materijalne i financijske rashode planirano je 7.300,00 eura za ugovore o djelu. 

 

Program 0120 Komunalna djelatnost planirano u iznosu od 124.373,00 eura, od toga:

1. Za održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano je 37.494,00 eura, od toga 11.945,00 eura za materijalne rashode, 3.982,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i21.567,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

2. Za zaštitu okoliša planirano je 85.552,00 eura, od toga 265,00 eura za materijalne rashode i 85.287,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. Ostali komunalni poslovi planirani u iznosu od 1.327,00 eura za materijalne rashode.

 


Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 1.725,00 eura

Za civilnu zaštitu planirano je 1.725,00 eura, od toga 929,00 eura za materijalne rashode i 796,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 48.775,00 eura, od toga:

1. Za obrazovanje planirano je 19.245,00 eura, od toga 17.254,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i 1.991,00 za ostale rashode,

2. Za kulturu je planirano 15.131,00 eura, od toga 11.149,00 eura za materijalne rashode, 2.654,00 eura za ostale rashode i 1.328,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 14.399,00 eura, od toga 398,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna i 13.603,00 eura za ostale rashode.

 

Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave planirano u iznosu od 3.318,00 eura

Za kupovinu nekretnina – zemljišta planirano je 3.318,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 390.172,00 eura, od toga:

1. Za ceste, ugibališta i parkirališta planirano je 164.279,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za javnu rasvjetu planirano je 47.780,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za pješačke staze planirano je 69.016,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za mrtvačnicu je planirano 79.633,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za ostale objekte infrastrukture planirano je 265,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

6. Za nabavu komunalne opreme planirano je 29.199,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva planirano u iznosu od 322.853,00 eura

Za gospodarsku zonu planirano je 322.853,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirano u iznosu od 488.620,00 eura, od toga:

1. Za sportske građevine planirano je 48.444,00 eura, od toga 47.780,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 664,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za dječji vrtić planirano je 440.176,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1170 Program investicijskih ulaganja za potrebe razvoja zajednice planirano u iznosu od 33.181,00 eura

Za punionicu automobila planirano je 33.181,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 376.366,00 EURA

Projekt 01 Izrada razvojnih planova i projekata planiran u iznosu od 664,00 eura

Za Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa planirano je 664,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 2.322,00 eura

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 2.322,00 eura, od toga 995,00 eura za materijalne rashode i 1.327,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 47.526,00 eura 

Za materijalne i financijske rashode planirano je 47.256,00 eura, od toga za 46.054,00 eura za materijalne rashode i 1.472,00 eura za financijske rashode. 

 

Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 69.865,00 eura, od toga:

1. Za socijalnu skrb planirano je 41.409,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

2. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 28.456,00 eura za ostale rashode.

 

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 71.670,00 eura, od toga:

1. Za ceste, ugibališta i parkirališta planirano je 6.636,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

2. Za kanalizaciju planirano je 1.327,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za vodovod planirano je 33.181,00 eura za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za groblja planirano je 30.526,00 eura, od toga 6.636,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i 23.890,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 0140 Investicije za potrebe zaštite od požara i civilne zaštite planirano u iznosu od 151.137,00 eura

Za obnovu zgrade DVD-a planirano je 151.137,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1170 Program investicijskih ulaganja za potrebe razvoja zajednice planirano u iznosu od 11.946,00 eura

Za solarne pametne autobusne stanice planirano je 11.946,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

GLAVA 00102 OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANA U IZNOSU OD 21.236,00 EURA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRAN U IZNOSU OD 21.236,00 EURA

 

Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 21.236,00 eura

Za materijalne i financijske rashode planirano je 21.236,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. 

 

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 852.069,49 EURA

GLAVA 10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANA U IZNOSU OD 852.069,49 EURA

 

Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano je u iznosu od 24.753,00 eura

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 24.753,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano je u iznosu od 339.849,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 162.586,00 eura,

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 177.263,00 eura, od toga 176.931,00 eura za materijalne rashode i 332,00 eura za financijske rashode

 

Program 0120 Komunalna djelatnost planirano je u iznosu od 147.352,00 eura, od toga:

1. Za održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 71.194,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje javnih površina planirano je 40.986,00 eura za materijalne rashode,

3. Za zaštitu okoliša planirano je 9.291,00 eura za subvencije,

4. Za ostale komunalne poslove planirano je 25.881,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 0130 Gospodarstvo planirano je u iznosu od 13.272,00 eura

Za poljoprivredu planirano je 13.272,00 eura za ostale rashode. 

 

Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano je u iznosu od 8.627,00 eura

1. Za zaštitu od požara planirano je 7.963,00 eura za ostale rashode, 

2. Za civilnu zaštitu planirano je 664,00 eura za ostale rashode.

 

Program 0150 Društvene djelatnosti planirano je u iznosu od 128.210,00 eura, od toga:

1. Za obrazovanje planirano je 49.107,00 eura, od toga 32.517,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i 16.590,00 eura za ostale rashode, 

2. Za socijalnu skrb planirano je 4.645,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

3. Za kulturu planirano je 13.272,00 eura za ostale rashode, 

4. Za religiju planirano je 8.627,00 eura za ostale rashode, 

5. Za sport i rekreaciju planirano je 39.817,00 eura za ostale rashode, 

6. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 12.742,00 eura za ostale rashode.

 

Program 0160 Program pomoć u kući planirano je u iznosu od 79.395,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 73.291,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.104,00 eura. 

 

Program 0170 Program javnih radova planirano u iznosu od 43.930,00 eura

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 43.930,00 eura, od toga 42.911,00 eura za rashode za zaposlene i 1.019,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave planirano u iznosu od 25.351,00 eura

Za nabavu opreme planirano je 25.351,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.327,00 eura

Za ostale objekte infrastrukture planirano je 1.327,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 1.327,00 eura

Za Dom kulture planirano je 1.327,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1001 Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu planirane u iznosu od 6.238,00 eura

Za Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu planirano je 6.238,00 eura za ostale rashode. 

 

PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJINICA I ČITAONICA GUNJA

Program 1000 Stručna knjižnična i informacijska djelatnost planirano u iznosu od 32.438,49 eura, od toga:

1. Redovna knjižnična djelatnost planirana u iznosu od 23.911,09 eura, od toga 17.376,73 eura za rashode za zaposlene, 6.202,54 eura za materijalne rashode i331,82 eura za financijske rashode, 

1. Za nabavu knjižnične građe planirano je 4.645,27 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2. Za Mjesec Hrvatske knjige planirano je 729,97 eura za materijalne rashode, 

3. Za Program za djecu “Dan za priču“ planirano je 265,44 eura za materijalne rashode, 

4. Za Program za djecu “Ljeto u knjižnici“ planirano je 530,90 eura za materijalne rashode,

5. Za Program “Međunarodni dan Dječje knjige“ planirano je 265,44 eura za materijalne rashode,

6. Za nabavu uredske opreme i namještaja PK planirano je 2.090,38 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti