*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Gunja za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo vam „Vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gunja prikuplja i investira sredstva. Kako bismo vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što otvorenijom u radu,  nastavljamo s projektom koji se nalazi na internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gunja.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Gunja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.256.758,25 eura.

Kao i prethodnih godina, tako i u novoj 2024. godini želimo ulagati u broje i opsežne projekte čijom bi se realizacijom uvelike doprinijelo kvaliteti života naših mještana. Iz proračuna smo izdvojili veći dio sredstava za građenje, održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju građevina i uređaja komunalne infrastrukture, ali i za brojne projektno-tehničke dokumentacije, a sve u cilju daljnjeg razvitka Općine. 

Među značajnije projekte, a čija je provedba planirana u skorijoj budućnosti, svakako možemo ubrojiti izgradnju mrtvačnice u Gunji. U tu je svrhu za projektnu dokumentaciju mrtvačnice iz proračuna izdvojeno 14.750.00 eura. Također, planirana je izgradnja novog muslimanskog groblja mezarje, ali i proširenje postojećeg groblja Šumanovci. Nastavljamo ulagati i u projekt na odlagalištu komunalnog otpada Kraplja u Gunji, a u planu je i izrada mobilne aplikacije za gospodarenje otpadom.

Želimo hodati u korak s vremenom te smo iz tog razloga iz proračuna izdvojili 71.451,22 eura za izradu projektne dokumentacije za projekt Pametna Gunja. Također, izdvajamo i projekt Pametna rješenja, prijelazi i web GIS sustav, a u okviru kojeg planiramo izgradnju pametnih, sigurnih pješačkih prijelaza i implementaciju GIS sustava.

U 2024. godini planiramo završetak I. faze izgradnje Gospodarske zone Velebit, ali i završetak izgradnje dječjeg vrtića (faza II. I faza III.). Osim toga, u planu je i opremanje novoizgrađenog vrtića, kao i vanjsko uređenje okoliša. Za ove smo projekte iz proračuna izdvojili ukupno 1.389.387,11 eura.

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, te smo iz tog razloga dio sredstava namijenili za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću, financiranje troškova plaće i ostalih materijalnih troškova zaposlenih u predškoli, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i za nabavku školskih knjiga, ali i za stipendije. U školskoj godini 2023./2024. planiramo dodijeliti ukupno 27 stipendija, od kojih je 10 namijenjeno srednjoškolcima, a 17 studentima. Srednjoškolcima će se uplaćivati 50,00 eura mjesečno, dok je za studente izdvojen iznos od 110,00 eura mjesečno. Osim toga, nastavljamo i s poticanjem rasta nataliteta, a u tu je svrhu planirana dodjela porodiljnih naknada i opreme za novorođenčad. 

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku naše Općine omogućujemo provedbom Programa socijalne skrbi, odnosno dodjelom jednokratnih novčanih pomoći i pomoći u naravi. Također, izdvajamo i za sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenika. Starim i nemoćnim će se i nadalje pružati pomoć kroz program Pomoć u kući, što će učiniti živote naših mještana lakšim i lagodnijim.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente i zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad. Nastojat ćemo sudjelovati u svim njihovim aktivnostima, te u realizaciji manifestacija kao što su Stipine večeri, Dan udruga i Božićne priče u Gunji. Također, ulažemo i u našu Knjižnicu i čitaonicu Gunja, te u aktivnosti koje ona organizira.

Dragi mještani, predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Ako mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš načelnik!

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Gunja za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 14.11.2023. do 5.12.2023. Više o tome možete pronaći OVDJE.

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Gunja je javna ustanova „Narodna knjižnica i čitaonica Gunja.“

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.760.886,25
Prihodi od poreza 254.511,23 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.381.868,38
Prihodi od imovine 65.666,64 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 50.320,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 8.500,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 195.872,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 148.872,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 47.000,00 
Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 
Primici od zaduživanja 300.000,00 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE GUNJA ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 3.256.758,25 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Gunja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.760.886,25 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 254.511,23 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 2.381.868,38 eura, prihodi od imovine u iznosu od 65.666,64 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 50.320,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 8.500,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 195.872,00 eura (148.872,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 47.000,00 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine).

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 300.000,00 eura za primitke od zaduživanja.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.049.623,59 
Rashodi za zaposlene 347.760,05 
Materijalni rashodi 448.966,69 
Financijski rashodi 3.157,00 
Subvencije 2.000,00 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 19.198,17 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 93.041,29 
Ostali rashodi 135.500,39 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.187.134,66 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.159.694,59 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 27.440,07 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 20.000,00 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Gunja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.049.623,59 eura, a čine ih:

1.      Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 347.760,05 eura, 

2.      Materijalni rashodi planirani u iznosu od 448.966,69 eura, 

3.      Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.157,00 eura, 

4.      Subvencije planirane u iznosu od 2.000,00 eura, 

5.      Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 19.198,17 eura,

6.      Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 93.041,29 eura,

7.      Ostali rashodi planirani u iznosu od 135.500,39 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.187.134,66 eura, a čine ih:

1.      Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.159.694,59 eura,

2.      Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 27.440,07 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 20.000,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Gunja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 20.000,00 eura. 

                     

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·   Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·   Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·   Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Gunja sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 000 OPĆINA GUNJA
Program 0120 Komunalna djelatnost
Program 0150 Društvene djelatnosti
Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture
Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva
Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti
Program 1170 Investicije za potrebe razvoja zajednice
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Projekt 01 Izrada razvojnih planova i projekata
Program 0100 Priprema i donošenje akata
Program 0110 Upravljanja javnim financijama
Program 0150 Društvene djelatnosti
Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture
GLAVA 00102 OPĆINSKA UPRAVA
Program 0110 Upravljanje javnim financijama
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 0100 Priprema i donošenje akata
Program 0110 Upravljanje javnim financijama
Program 0120 Komunalna djelatnost
Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita
Program 0150 Društvene djelatnosti
Program 0160 Program pomoći u kući
Program 0170 Program javnih radova
Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave
Program 1001 Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA
Program 1000 Stručna knjižnična i informacijska djelatnost

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 000 OPĆINA GUNJA

 

Program 0120 Komunalna djelatnost - 150.813,75 eura

Iz proračuna je za održavanje objekata komunalne infrastrukture izdvojeno 40.440,07 eura, od čega je 13.000,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i 27.440,07 eura za projektno – tehničku dokumentaciju za radove na odlagalištu komunalnog otpada Kraplja u Gunji.

Za zaštitu okoliša planirano je 109.373,68 eura, od toga 30.722,46 eura za Projekt ozelenjavanja Gunje, 1.000,00 eura za sredstva za sprečavanje nepropisnog odlaganja otpada, 71.451,22 eura za izradu projektne dokumentacije za projekt Pametna Gunja i 6.200,00 eura za izradu mobilne aplikacije za gospodarenje otpadom. Za ostale komunalne poslove planiran je iznos od 1.000,00 eura. 

 

Program 0150 Društvene djelatnosti – 38.665,96 eura

Za obrazovanje je planirano 11.510,12 eura (9.510,12 eura za sufinanciranje nabavke školskih knjiga i 2.000,00 eura za sufinanciranje troškova opremanja, materijalnih i dr. troškova O.Š. Antun i Stjepan Radić).

Za kulturu se izdvaja 12.787,50 eura, od toga 2.500,00 eura za organizaciju Stipine večeri, 2.500,00 eura za organizaciju Božićne priče u Gunji, 3.500,00 eura za obilježavanje Dana udruga, 800,00 eura za nabavu knjižne i neknjižne građe te 3.487,50 eura za izdavanje lokalnog lista Gunjanka. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 14.368,34 eura (za kampanju Borba protiv ovisnosti, sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenika, tekuće donacije i dr.).

 

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture - 553.282,95 eura

Za ceste, ugibališta i parkirališta planiran je iznos od 180.982,95 eura (za izgradnju, rekonstrukciju te za izradu projektne dokumentacije).

Za javnu rasvjetu izdvojeno je 45.500,00 eura (za led rasvjetu), dok se za pješačke staze izdvaja 131.050,00 eura (za projektnu dokumentaciju i izgradnju).

Za mrtvačnicu se planira izdvojiti 14.750,00 eura (za izradu projektne dokumentacije), a za nabavu opreme za komunalne potrebe 181.000,00 eura (za nabavu buldožera).

 

Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva –637.009,76 eura

Za nastavak izgradnje gospodarske zone Velebit planiran je iznos od 637.009,76 eura.

    

Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti - 753.877,35 eura

Za sportske građevine planiran je iznos od 1.500,00 eura (za održavanje travnjaka i objekata na Jadranu).

Za projekt dječjeg vrtića izdvojeno je 752.377,35 eura, od toga 302.173,05 eura za izgradnju dječjeg vrtića – faza II, 312.916,88 eura za III. fazu izgradnje, 34.915,00 eura za uređenje okoliša dječjeg vrtića te 102.372,42 eura za opremanje dječjeg vrtića.

 

Program 1170 Investicije za potrebe razvoja zajednice – 97.667,31 eura

Za izgradnju infrastrukture – osobe s teškoćama u kretanju izdvaja se 3.979,68 eura za izgradnju pristupne rampe. Za prometna rješenja, prijelaze i web GIS sustave planirano je 71.787,50 eura, a u okviru ovog projekta planirana je izgradnja pametnih, sigurnih pješačkih prijelaza i implementacija web GIS sustava. Za biciklističku infrastrukturu Cvelferije izdvaja se 21.900,13 eura za izradu projektne dokumentacije.

 

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

Program 01 Izrada razvojnih planova i projekata – 600,00 eura

Za nastavak suradnje na projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa izdvaja se iz proračuna ukupno 600,00 eura.

 

Program 0100 Priprema i donošenje akata- 2.170,00 eura 

Za predstavnička i izvršna tijela izdvaja se 2.170,00 eura, od toga 600,00 eura za dnevnice za službeni put, 370,00 eura za naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, 200,00 eura za naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, dok je 1.000,00 eura izdvojeno za proračunsku zalihu.

 

Program 0110 Upravljanja javnim financijama - 49.852,80 eura 

Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od 49.852,80 eura (za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava, za auto gume, za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za iznošenje i odvoz smeća, za licence, zakupnine, najamnine, za razne usluge, upravne, administrativne, sudske i javnobilježničke pristojbe, ali i za sve druge potrebne usluge i naknade).

 

Program 0150 Društvene djelatnosti - 82.732,40 eura 

Za program socijalne skrbi planiran je iznos od 38.683,00 eura, od toga 10.883,00 eura za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad, 27.000,00 eura za pomoć kućanstvima u naravi (prehrana) i 800,00 eura za pomoć kućanstvima u naravi (ostalo).

Za ostale društvene djelatnosti izdvaja se 44.049,40 eura, od toga 3.769,40 eura za sredstva za financiranje političkih stranaka i 40.280,00 eura za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtići.

 

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture - 41.306,00 eura 

Za izradu projektne dokumentacije i idejnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže planirano je 33.181,00 eura, dok se za projektnu dokumentaciju za groblje mezarje izdvaja 8.125,00 eura.

  

GLAVA 00102 OPĆINSKA UPRAVA 

 

Program 0110 Upravljanje javnim financijama - 20.000,00 eura

Za materijalne i financijske rashode koji se odnose na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna izdvaja se 20.000,00 eura.

 

RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 0100 Priprema i donošenje akata - 26.672,00 eura

Za predstavnička i izvršna tijela izdvaja se 26.672,00 eura (za naknade za smještaj na službenom putu u zemlji, za ostale rashode na službenim putovanjima, za seminare, savjetovanja, simpozije, za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća i za reprezentaciju). 

 

Program 0110 Upravljanje javnim financijama - 353.539,22 eura

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 169.570,00 eura, od toga:

·    Plaće za zaposlene u općinskoj 138.000,00 eura,

·    Božićnice 2.800,00 eura,

·    Darovi za zaposlene (uskrsnice, darovi, regres i sl.) 6.000,00 eura,

·    Doprinosi za zdravstveno osiguranje 22.770,00 eura.

Materijalni i financijski rashodi planirani su iznosu od 183.969,22 eura (za naknade za prijevoz na posao i s posla, za uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, za električnu energiju, plin, vodu, za usluge telefona, telefaksa, za usluge odvjetnika, vještačenja, za geodetske-katastarske usluge, za usluge poslova zaštite na radu i zaštite od požara, za intelektualne usluge, računalne usluge, kao i za grafičke i tiskarske usluge, te za objave u tisku, poštarinu, sitni inventar, premije osiguranja te ostale materijalne i financijske rashode).

 

Program 0120 Komunalna djelatnost -  108.895,04 eura

Za održavanje objekata komunalne infrastrukture izdvaja se 32.923,04 eura, za održavanje javnih površina 40.000,00 eura, za zaštitu okoliša 2.000,00 eura (za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru), dok je za ostale komunalne poslove izdvojeno 33.972,00 eura (za deratizaciju i dezinsekciju, za održavanje kanalske mreže i za veterinarske usluge).

 

Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita – 10.687,53 eura

Za zaštitu od požara planirano je 9.567,99 eura (za tekuće donacije DVD-u), dok je za civilnu zaštitu izdvojeno 1.119,54 eura (za premije osiguranja pripadnika civilne zaštite i za zaštitu i spašavanje).

    

Program 0150 Društvene djelatnosti - 118.266,00 eura

Za obrazovanje je izdvojen iznos od 53.450,00 eura (18.800,00 eura za tekuće donacije Predškoli, 21.650,00 eura za stipendije i 13.000,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola). 

Socijalna skrb je planirana u iznosu od 9.800,00 eura za tekuće donacije građanima i kućanstvima. 

Za kulturu, odnosno za sufinanciranje programa udruga u kulturi i ostalim društvenim djelatnostima je izdvojeno 10.686,00 eura, za tekuće donacije vjerskim zajednicama 3.000,00 eura, za sport i rekreaciju, odnosno za sufinanciranje programa udruga u sportu 36.830,00 eura, dok je za ostale društvene djelatnosti planiran iznos od 4.500,00 eura (za tekuće donacije vijeću bošnjačke i srpske nacionalne manjina, za troškove savjeta mladih te za ostale tekuće donacije).

 

Program 0160 Program pomoći u kući – 79.930,35 eura

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 71.159,00 eura, od toga:

·    Plaće za zaposlene PUK-a 61.080,00 eura,

·    Doprinosi za zdravstveno osiguranje zaposlenih u PUK-u 10.079,00 eura.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.771,35 eura, od toga:

·    Zdravstveni pregledi zaposlenika – PUK – 1.182,56 eura,

·    Motorni benzin i dizel gorivo – PUK – 4.000,00 eura,

·    Usluge tekućeg održavanja vozila – PUK – 700,00 eura,

·    Usluge pri registraciji – PUK – 632,79 eura,

·    Premije osiguranja prijevoznih sredstava – 2.256,00 eura. 

  

Program 0170 Program javnih radova - 90.720,00 eura

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 90.720,00 eura, od toga:

·    Plaće za zaposlene – Javni radovi – 77.013,00 eura,

·    Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – Javni radovi – 12.707,00 eura, 

·    Naknada za prijevoz JR-HZZ – 1.000,00 eura. 

  

Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave – 1.500,00 eura

Za nabavu računala i računalne opreme Općina planira izdvojiti 1.500,00 eura.

 

Program 1001 Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu – 6.131,38 eura

Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu planirane su u iznosu od 6.131,38 eura.

 

PRORAČUNSKI KORISNIK: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA GUNJA

 

Program 1000 Stručna knjižnična i informacijska djelatnost –32.438,45 eura

Za redovnu knjižničnu djelatnost planirano je 24.598,45 eura, od toga:

·         Plaće za zaposlene 14.344,29 eura,

·         Ostali rashodi za zaposlene 600,00 eura,

·         Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.366,76 eura,

·         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.083,40 eura,

·         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 480,00 eura,

·         Usluge telefona, pošte i prijevoza 24,00 eura,

·         Intelektualne usluge i osobne usluge 1.800,00 eura,

·         Računalne usluge 720,00 eura,

·         Reprezentacija 240,00 eura,

·         Upravne, sudske i javnobilježničke pristojbe 360,00 eura,

·         Bankarske usluge i usluge platnog prometa 480,00 eura,

·         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 100,00 eura.

Za nabavu knjižne građe iz proračuna je izdvojeno 4.300,00 eura, za Mjesec Hrvatske knjige 600,00 eura, za program za djecu Ljeto u knjižnici 700,00 eura, za program Međunarodni dan dječje knjige 270,00 eura, za Advent u knjižnici 700,00 eura, dok je za desetu obljetnicu poplave 2014. – 2024. izdvojeno 1.270,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.