Proračun Općine Gradište za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradište prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gradiste.hr.

U narednoj godini nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su sredstva za mnoge komunalne projekte. U planu je izgradnja pješačkih staza, izgradnja prometnica i parkirališta, održavanje javne rasvjete, ulaganje u poslovnu zonu Ambarine, izgradnja rasvjete na groblju, izgradnja kolnih ulaza, uređenje Trga hrvatskih velikana te rasvjeta na trgu i dekorativno osvjetljenje doma kulture. Kontinuirano nastavljamo sa izgradnjom vodovodne i kanalizacijske mreže, ulažemo u razvoj poljoprivrede i gospodarstva uređivanjem poljskih puteva i održavanjem odvodnje. 

Ova financijska ulaganja u područje komunalne infrastrukture imaju za cilj unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Gradište.

Naglasak za 2023. godinu stavljamo na poslovnu zonu Ambarine, javne potrebe u obrazovanju, kulturi i sportu te programu socijalne skrbi, a za navedene kapitalne projekte i programe planiramo izdvojiti 699.700,00 eura financiranih kako od strane strukturnih fondova tako i iz drugih izvora. 

Demografska slika Općine Gradište nam je važna pa nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Planirana su sredstva za sufinanciranje boravka u vrtiću, prehrane, stipendiranje te sufinanciranje prijevoza za učenike. Osim navedenog i za 2023. godinu su planirana sredstva za školu plivanja kojom želimo potaknuti aktivno druženje i opuštanje našoj djeci i mladima.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika i isplatu božićnica.

Brojne sportske i kulturne udruge koje kroz svoje djelovanje obogaćuju naš društveni život zaslužuju financijsku podršku općine.

Dragi naši mještani, u ovom smo govoru izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2023. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.

Vaš Načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gradište za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradište za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradište koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradište kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Sadržaj proračuna:

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 1.838.700,00 0
Prihodi od poreza 326.600,00 0
 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.204.000,00 0
Prihodi od imovine 100.100,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 204.000,00 0
 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija 4.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 34.700,00  
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 33.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.700,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Općine Gradište za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.873.400,00 eura

Prihodi od poslovanja Općine Gradište za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.838.700,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 326.600,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 300.000,00 eura, porezi na imovinu planiran u iznosu od 25.000,00 eura i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 1.600,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.204.000,00 eura, od toga pomoći iz proračuna 1.200.000,00 eura i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 4.000,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 100.100,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine 100,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine 100.000,00 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 204.000,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 24.000,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 110.000,00 eura i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 70.000,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija planirani u iznosu od 4.000,00 eura;

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 34.700,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.000,00 eura

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.700,00 eura

 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 746.100,01 0
Rashodi za zaposlene 133.100,01 0
Materijalni rashodi 277.750,00 0
Financijski rashodi 2.050,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 81.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 95.000,00 0
Ostali rashodi 157.200,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.127.299,99 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.067.299,99 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradište za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.873.400,00 eura

Rashodi poslovanja Općine Gradište za 2023. godinu planirani u iznosu od 746.100,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 133.100,00 eura, od toga plaće (Bruto) 103.500,00, ostali rashodi za zaposlene 12.850,00 eura i doprinosi na plaće 16.750,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 277.750,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 9.950,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 115.800,00 eura, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 82.200,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.800,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.050,00 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50,00 eura i za ostale financijske rashode 2.000,00 eura;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 81.000,00 eura;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 95.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 157.200,00 eura za tekuće donacije 156.500,00 eura i kazne, penali i naknade štete 700,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.127.300,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 60.000,00 eura za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.067.300,00 eura, od toga, građevinski objekti 999.000,00 eura, postrojenje i oprema 62.300,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 6.000,00 eura.

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 15.600,00 EURA

 


Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 15.600,00 eura, od toga:

1. Sredstva za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirana u iznosu od 6.200,00 eura

2. Za potporu radu političkom strankama planirano je 2.700,00 eura

3. Za naknade članovima povjerenstava, predstavničkih i izvršnih tijela, i biračkih odbora planirano je 6.700,00 eura

 


RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.857.800,00 EURA

GLAVA 01 URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.308.550,00 EURA

 

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 46.450,00 eura

1. Za rad ureda načelnika planirano je 40.450,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 31.000,00 eura, od toga plaće (Bruto) 26.500,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 250,00 eura i doprinosi na plaće 4.250,00eura 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.450,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 2.650,00 eura, rashodi za materijal i energiju 200,00 eura, rashodi za usluge 1.300,00 eura, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.300,00 eura

2. Za dokumente prostornog uređenja planirano je 6.000,00 eura.

 

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 999.000,00 eura

1. Za izgradnju pješačkih staza planirano 150.000,00 eura

2. Za izgradnju prometnica i parkirališta planirano je 50.000,00 eura

3. Za uređenje Trga hrvatskih velikana planirano je 82.000,00

4. Za izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže planirano je 13.000,00 eura

5. Za javnu rasvjetu planirano je 5.000,00 eura

6. Za Industrijsku zonu Ambarine planirano je 530.000,00 eura

7. Za rasvjetu na groblju planirano je 4.000,00 eura

8. Za izgradnju kolnih ulaza 130.000,00 eura

9. Za rasvjetu na trgu 20.000,00 eura

10. Za dekorativno osvjetljenje doma kulture 15.000,00 eura

 

Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 60.000,00 eura

1. Za kupovinu zemljišta planirano je 60.000,00 eura

 

Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 52.000,00 eura 

1. Za opremanje igrališta za djecu planirano je 52.000,00

Program 1010 program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 81.000,00 eura 

1. Za Dječji vrtić Mali svijet Gradište planirano je 81.000,00 eura

 

Program 1011 program pomoći vjerskim organizacijama planirano u iznosu od 2.600,00 eura 

  1. Za Pomoći vjerskim organizacijama planirano je 2.600,00 eura

 

Program 1012 Načelnik planirano u iznosu od 67.500,00 eura 

1. Za Obilježavanje godišnjica i blagdana planirano je 34.300,00 eura

2. Za tekuće donacije udrugama, građanima planirano je 33.200,00 eura  

 


GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 549.250,00 EURA

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 189.100,00 eura

1. Za Jedinstveni upravni odjel planirano je 186.100,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 90.150,00 eura, od toga plaće (Bruto) 69.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 eura i doprinosi na plaće 11.150,00 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 93.900,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 7.300,00 eura, rashodi za materijal i energiju 25.500,00 eura, rashodi za usluge 42.500,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.600,00 eura

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.050,00 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50,00 eura i ostali financijski rashodi 2.000,00 eura

2. Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe Općine planirano je 3.000,00 eura.

 

Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 106.450,00 eura

1. Za održavanje javne rasvjete planirano 33.100,00 eura, od toga:

• rashodi za materijal i energiju 26.500,00 eura

• rashodi za usluge 6.600,00 eura

2. Za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta planirano je 56.050,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 11.950,00 eura, od toga plaće (Bruto) 8.000,00 eura, doprinosi na plaće 1.350,00 eura i ostali rashodi za zaposlene 2.600,00 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 41.100,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 34.500,00 eura i rashodi za usluge 6.600,00 eura

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.000,00 eura za postrojenje i opremu

3. Za zaštitu okoliša – odvoz klaoničkog otpada planirano je 4.000,00 eura

4. Za zaštitu okoliša – deratizacija i dezinsekcija planirano je 8.000,00 eura

5. Za zaštitu okoliša – zbrinjavanje pasa lutalica planirano je 4.000,00 eura

6. Za uređenje okoliša – kante i zeleni otok planirano 1.300,00 eura

 

Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 33.800,00 eura

Za uređenje poljskih puteva i održavanje melioracijske odvodnje planirano je 33.800,00 eura

 

Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od13.300,00 eura

Za KUD Seljačka Sloga Gradište i ostale udruge u kulturi planirano je 13.300,00 eura

 

Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 67.000,00 eura

Za javne potrebe u sportu planirano je 67.000,00 eura 

 

Program 1008 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 47.900,00 eura

1. Za pomoć obiteljima – socijalni program planirano je 13.300,00 eura

2. Za sufinanciranje vrtića planirano je 13.300,00 eura

3. Za humanitarnu skrb i druge interese građana – Crveni križ planirano je 4.700,00 eura

4. Za božićnice za umirovljenike planirano je 10.000,00 eura

5. Za prehrana za učenike planirano je 6.600,00 eura

 

Program 1009 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 36.900,00 eura

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 33.000,00 eura

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 3.900,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 2.600,00 eura i rashodi za usluge 1.300,00 eura

 

Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 54.800,00 eura

1. Za osiguranje djece O.Š. i financiranje nabave knjiga planirano je 22.600,00 eura 

2. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 5.300,00 eura

3. Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 900,00 eura 

4. Za stipendije planirano je 23.000,00 eura 

5. Za nabavu opreme za vrtić i udruge planirano je 3.000,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!