*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Gradište za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradište prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gradiste.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Gradište za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.901.000,00 eura.

Kao i prethodnih godina, tako i u novoj 2024. godini želimo ulagati u broje komunalne projekte čijom bi se realizacijom doprinijelo kvaliteti života naših mještana. Iz proračuna smo ponovno izdvojili sredstva za izgradnju cesta, parkirališta, pješačkih staza, parkova, kolnih ulaza kao i za izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže, a nastavljamo ulagati i u uređenje Trga hrvatskih velikana te u javnu rasvjetu. Također, jedan od većih projekata u novoj godini je svakako izgradnja biciklističke staze za koju je izdvojeno 180.000,00 eura.

Osim provedbe iznad navedenih projekata, nastavljamo i s cjelogodišnjim održavanjem građevina i uređaja komunalne infrastrukture, a sve u cilju daljnjeg razvitka Općine

Kako bismo sačuvali i zaštitili okoliš koji nas okružuje, u proračun su uvrštena sredstva za odvoz klaoničkog otpada, za deratizaciju i dezinsekciju, za zbrinjavanje pasa lutalica ali i za kante i za zelene otoke.

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, te smo iz tog razloga dio novca namijenili za sufinanciranje boravka djece u vrtiću, za osiguranje djece u O.Š., za nabavu knjiga, za prehranu ali i za sufinanciranje prijevoza učenika i za sufinanciranje škole plivanja. Također, ponovno isplaćujemo i stipendije marljivim i darovitim studentima koji ispunjavaju uvjete. 

Jednako su nam važne i naše ranjivije skupine, a kako bi im omogućili lakši i lagodniji život u proračun su uvrštena sredstva za pomoći obiteljima i za božićnice umirovljenicima. 

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente i zato zaslužuju našu financijsku pomoć ali i ohrabrenje i poticaj za daljnji rad. Nastojat ćemo sudjelovati u svim njihovim aktivnostima te u realizaciji događaja i manifestacija. Nadamo se kako će ovakve vrste pomoći pridonijeti njihovom rastu i širenju.  

Dragi mještani, predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Ako mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš načelnik!

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Gradište za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 10.11.2023. do 10.12.2023. Više o tome možete pronaći OVDJE.

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.889.800,00 
Prihodi od poreza 464.000,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 874.700,00 
Prihodi od imovine 40.100,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 508.000,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.000,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.200,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.200,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE GRADIŠTE ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 1.901.000,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Gradište za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.889.800,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 464.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 874.700,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 40.100,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 508.000,00 eura, a prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.200,00 eura (10.000,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 1.200,00 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine).


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 799.200,00 
Rashodi za zaposlene 165.950,00 
Materijalni rashodi 282.400,00 
Financijski rashodi 2.050,00 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 84.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 97.400,00 
Ostali rashodi 167.400,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.101.800,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 971.800,00 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Gradište za 2024. godinu planirani su u iznosu od 799.200,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 165.950,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 282.400,00 eura, 

3.  Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.050,00 eura, 

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 84.000,00 eura,

5.  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 97.400,00 eura,

6.  Ostali rashodi planirani u iznosu od 167.400,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.101.800,00 eura, a čine ih:

1.  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 130.000,00 eura,

2.  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 971.800,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Gradište sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1001 Priprema i donošenje akta iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela
RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA
GLAVA 01 URED NAČELNIKA
Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela
Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture
Program 1006 Program javnih potreba u kulturi
Program 1007 Program javnih potreba u sportu
Program 1010 Program javih potreba u obrazovanju
Program 1011 Program pomoći vjerskim organizacijama
Program 1012 Načelnik
GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela
Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša
Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva
Program 1006 Program javnih potreba u kulturi
Program 1007 Program javnih potreba u sportu
Program 1008 Program socijalne skrbi
Program 1009 Program zaštite od požara
Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJĆE

Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela - 15.600,00 eura 

Sredstva za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirana su u iznosu od 6.200,00 eura, za potporu radu političkom strankama izdvaja se 2.700,00 eura, a za naknade članovima povjerenstava, predstavničkih i izvršnih tijela, i biračkih odbora 6.700,00 eura. 

                    

RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA 

GLAVA 01 URED NAČELNIKA 

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - 50.300,00 eura 

Za rad ureda načelnika planirano je 50.300,00 eura, od toga: 

·   Za rashodi za zaposlene 36.000,00 eura

·   Za materijalne rashode 14.300,00 eura

 

Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - 829.000,00 eura 

Za izgradnju pješačkih staza se iz proračuna izdvaja 82.000,00 eura, izgradnja prometnica i parkirališta planirana je u iznosu od 165.000,00 eura, za uređenje Trga hrvatskih velikana izdvaja se 82.000,00 eura, a za izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže 10.000,00 eura.

Za javnu rasvjetu planira se utrošiti 82.000,00 eura , za izgradnju ograde na igralištu 40.000,00 eura, za izgradnju biciklističkih staza 180.000,00 eura, za izgradnju kolnih ulaza 82.000,00 eura, za rasvjetu na trgu 6.000,00 eura, a park 100.000,00 eura.

   

Program 1006 Program javnih potreba u kulturi - 130.000,00 eura 

Za kupovinu zemljišta je iz proračuna u 2024. godini izdvoje iznos od 130.000,00 eura.

 

Program 1007 Program javnih potreba u sportu - 127.000,00 eura 

Za opremanje igrališta za djecu planirano je 32.000,00 eura, za rukometno igralište 55.000,00 eura, a za košarkaško i pitch igralište 40.000,00 eura. 

 

Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju - 84.000,00 eura 

Za Dječji vrtić Mali svijet Gradište planirano je 84.000,00 eura.

  

Program 1011 Program pomoći vjerskim organizacijama - 2.600,00 eura 

Za pomoći vjerskim organizacijama se iz proračuna i ovoga puta izdvaja 2.600,00 eura.

 

Program 1012 Načelnik - 74.200,00 eura 

Obilježavanje godišnjica i blagdana planirano je u iznosu od 40.000,00 eura, dok se za tekuće donacije udrugama, građanima izdvaja 34.200,00 eura.

 

GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - 230.150,00 eura 

Za Jedinstveni upravni odjel planirano je 186.100,00 eura, od toga: 

·   Za rashodi za zaposlene 118.000,00 eura

·   Za materijalne rashode 101.600,00 eura

·   Za financijske rashode 2.050,00 eura

·   Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.500,00 eura.

Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe Općine ponovno je izdvojeno 3.000,00 eura. 

 

Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša - 111.250,00 eura 

Održavanje javne rasvjete planirano je u iznosu od 32.500,00 eura, za održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta izdvaja se 61.450,00 eura, za zaštitu okoliša – odvoz klaoničkog otpada 4.000,00 eura,  za zaštitu okoliša - deratizacija i dezinsekcija 8.000,00 eura, za zaštitu okoliša – zbrinjavanje pasa lutalica planirano je 4.000,00 eura, dok je za uređenje okoliša – kante i zeleni otok izdvojeno 1.300,00 eura.

    

Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva - 16.700,00 eura 

Za uređenje poljskih puteva i održavanje melioracijske odvodnje izdvojeno je 16.700,00 eura.

 

Program 1006 Program javnih potreba u kulturi - 13.500,00 eura 

Za KUD Seljačka Sloga Gradište i ostale udruge u kulturi izdvojen je iznos od 13.500,00 eura.

  

Program 1007 Program javnih potreba u sportu - 76.000,00 eura 

Javne potrebe u sportu planirane su u iznosu od 76.000,00 eura. 

 

Program 1008 Program socijalne skrbi - 47.100,00 eura 

Provođenje Programa socijalne skrbi planirano je u iznosu od 47.100,00 eura, od toga:

·    Za pomoć obiteljima – socijalni program 11.800,00 eura 

·    Za sufinanciranje vrtića 14.000,00 eura

·    Za humanitarnu skrb i druge interese građana – Crveni križ 4.700,00 eura 

·    Za božićnice za umirovljenike 10.000,00 eura 

·    Za prehranu za učenika 6.600,00 eura.

  

Program 1009 Program zaštite od požara - 37.600,00 eura 

Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 33.000,00 eura, dok je za Civilnu zaštitu izdvojeno 3.900,00 eura.

 

Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju - 56.000,00 eura 

Osiguranje djece O.Š. i financiranje nabave knjiga planirano je u iznosu od 20.000,00 eura,  za sufinanciranje prijevoza učenika izdvojeno je 5.500,00 eura, za sufinanciranje škole plivanja 2.500,00 eura, za stipendije 27.000,00 eura, dok se za nabavu opreme za vrtić i udruge izdvaja 1.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.