Proračun Općine Gradec za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše općine i učinili je što transparentnijom i boljom za ugodniji život svih mještana nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gradec.hr.

Kako bismo poboljšali kvalitetu života naših stanovnika, imamo u planu ulaganja u komunalnu infrastrukturu kao što su uređenje i održavanje društvenih domova, uređenje općinskih ruševnih objekata, uređenje groblja u Gradecu i Cugavcu,  izgradnja tržnice, izradnja ,asfaltiranje i modernizacija nerazvrstanih cesta, nogostupa i parkirališta, izgradnja i održavanje javne rasvjete, održavanje javne površine, izgradnja centra Gradeca, izgradnja mrtvačnica u Pokasinu i Buzadovcu.

Smatramo da je ulaganje u odgoj i obrazovanje djece i mladih najisplativije ulaganje zato želimo olakšati njihov put obrazovanja kroz razne pomoći poput dodjela stipendija i školarina,  sufinanciranja prijevoza učenika i studenata .Također, Općina će sufinancirat školu plivanja predškolske djece  i učenika osnovne škole u Nerezinama. Darivamo osnovnoškolce i predškolce kao i  svu ostalu djecu naše općine prigodnim darovima u vrijeme Božićnih blagdana.

Nastavljamo se financiranjem boravka djece u vrtiću „Din-Don“, na način da u 50 %-tnom iznosu sufinanciramo roditeljima boravak prvog djeteta u vrtiću, drugog djeteta 62,5 % i trećem je boravak gratis.

Brinemo  o prevenciji zdravlja kroz socijalni program, a posebnu pažnju posvećujemo djeci s teškoćama u razvoju kroz sufinanciranje troškova logopeda i financiranje ostale rehabilitacije takovoj djeci. Također vodimo brigu i o starijim osobama i umirovljenicima te o socijalno ugroženim skupinama.

S demografskim mjerama nastavljamo i u 2023.godini.. Želim da naša Općina bude ugodno  mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike, stoga roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna.

Zaštita i očuvanje okoliša nam je od velike važnosti, stoga želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše naraštaje sanacijom divljih deponija i sanacijom odlagališta smeća Beljavine. Nastavljamo i sa izgradnjom reciklažnog dvorišta i zaštitom okoliša od lešina i životinja lutalica.

Također, želimo ulagati u ruralni razvoj naše Općine, stoga nastavljamo sa poticanjem razvoja poljoprivrede i gospodarstva pa time dodjeljujemo subvencije za poljoprivrednike, stvoriti bolje uvjeta rada saniranjem poljskih puteva.

Očuvanje tradicije i kulture naše općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine izdvojili sredstva za različita kulturna događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Gradec te promiču njen položaj i ugled.  Nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine. Dio sredstava smo uložili u sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa u Gradecu, te na sanaciju i uređenje Samostana sestara milosrdnica u Gradecu.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve mještane Općine Gradec da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

 

Dragi mještani predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam se javite pisanim putem. 

                                                                                              Vaša načelnica!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gradec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradec za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

•  Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

•  Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

1. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 2.345.000,00 0
Prihodi od poreza 562.000,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.456.000,00 0
Prihodi od imovine 66.000,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 179.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 80.000,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 0
Vlastiti izvori višak/manjak prihoda 510.000,00 0
Vlastiti izvori višak/manjak prihoda 510.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Općine Gradec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.862.000,00 eura

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gradec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.345.000,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od  562.000,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 530.000,00 eura, porezi na imovinu 22.000,00 eura  i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 10.000,00 eura; 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.456.000,00 eura, od toga tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 50.000,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna – potpomognuta područja 478.000,00 eura, tekuće pomoći iz županijskih proračuna 53.000,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 642.000,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna za komunalnu infrastrukturu 100.000,00 eura, kapitalne pomoći iz županijskih proračuna za komunalnu infrastrukturu 106.000,00 eura i kapitalne donacije od ostalih subjekata – Fond za zaštitu okoliša 27.000,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 66.000,00 eura, od toga kamate na depozite po viđenju 1.000,00 eura, prihodi od zakupa poslovnih objekata 24.000,00 eura, naknade za ostale koncesije – istraživanje i eksploatacija 7.000,00 eura, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 27.000,00 eura i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 7.000,00 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 179.000,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 80.000,00 eura ;

6.  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.000,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.000,00 eura

Vlastiti izvori- višak/manjak 510.000,00 eura

 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.345.500,00 0
Rashodi za zaposlene 333.600,00 0
Materijalni rashodi 782.900,00 0
Financijski rashodi 8.000,00 0
Subvencije 11.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 101.000,00 0
Ostali rashodi 105.000,00 0
Izdaci za dinancijsku imovinu i otplate zajmova 58.500,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.458.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.298.000,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 160.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradec za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.862.000,00 eura

Rashodi poslovanja Općine Gradec za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.345.500,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 333.600,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 782.900,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 8.000,00 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 11.000,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  4.000,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na te melju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 101.000,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 105.000,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.458.000,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  1.298.000,00 eura,

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 160.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 58.500,00 eura.

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PLANIRANO U IZNOSU OD 98.000,00 EURA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 81.000,00 eura

  1.  Za materijalne rashode i naknade vijećnicima planirano je 18.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja
  2. Za proračunsku pričuvu planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode
  3. Za aktivnosti održavanja izbora planirano je 13.000,00 eura financirano od pomoći iz državnog proračuna za ostale nespomenute rashode poslovanja
  4.  Za redovan rad izvršnog tijela –načelnik planirano je 48.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: plaće( bruto) u iznosu od 34.4000,00 eura, doprinosi na plaće u iznosu od 6.000,00 eura i naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.000,00 eura
  5. Za rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 6.000,00 eura

1. Za političke stranke planirano je 2.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Savjet mladih planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i prihoda za tekuće donacije

3. Za elementarne i prirodne nepogode planirano je 3.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za pomoći unutar proračuna

Program 1002-Promidžba Općine planirano u iznosu od 11.000,00 eura

1. Za promidžbu Općine planirano je 3.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2.Za promidžbeni materijal planirano je 4.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za kiparska djela planirano je 4.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za knjige i umjetnička djela

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 2.764.000,00 EURA

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 2.502.500,00 EURA 

Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 800.000,00 eura

1.Za materijalne rashode u Mjesnim odborima planirano je 2.000,00 eura  financirano od općih prihoda i primitaka za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
2.Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 10.000,00 eura financirani od općih prihoda i primitaka, od toga; 2.000,00 eura za energiju i 1.000,00  eura za rashode za usluge, financirano od pomoći državnog proračuna 7.000,00 eura za rashode za usluge
3.Za uređenje groblja u Gradecu planirano je 27.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
4.Za uređenje groblja u Cugovcu planirano je 14.000,00 eura financirano od  pomoći državnog proračuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
5. Za uređenje autobusne čekaonice planirano je 3.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za rashode za usluge
6.Za uređenje općinskih ruševnih objekata planirano je 1.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za rashode za usluge
7.Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 53.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za  dodatna ulaganja na građevinskim objektima
8.Za izgradnju mrtvačnice u Pokasinu planirano je 13.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za građevinske objekte
9.Za izgradnju mrtvačnice u Buzadovcu planirano je 13.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za građevinske objekte
10.Za izgradnju Kulturnog centra planirano je 27.000,00 eura financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rashode za usluge
11.Za izgradnju tržnice planirano je 637.000,00 eura financirano od pomoći temeljem prijenosa EU za građevinske objekte
 

Program 1001 Blagdansko uređenje Općine planirano u iznosu od 1.000,00 eura

Za blagdansko uređenje Općine planiran je iznos od 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 391.500,00 eura

1.  Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 119.600,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:  plaće (Bruto) 90.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 6.600,00 eura , doprinosi na plaće 15.000,00 eura, i naknada troškova zaposlenima 7.000,00 eura 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 261.900,00 eura, od toga;  otplata glavnice primljenih zajmova 58.500,00 eura, naknade troškova zaposlenima 2.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju 14.000,00 eura, rashodi za usluge 162.000,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.400,00 eura, ostali financijski rashodi 8.000,00 eura i kazne, penali i naknade štete 1.000,00 eura

3. Za opremanje ureda JUO planirano je 10.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

Program 1003 Gradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 525.000,00 eura

1. Za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta planirano je 187.000,00 eura financirano od pomoći temeljem prijenosa EU za građevinski objekt

2. Za izgradnju Centra Gradeca – nogostup i parkiralište planirano je 27.000,00 eura financirano od pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju nogostupa planirano je 304.000,00 eura financirano od pomoći temeljem prijenosa EU za građevinske objekte

4. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 7.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za građevinske objekte

Program 1004 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 28.000,00 eura

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 28.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za rashode za usluge

Program 108 Projekt širokopojasni Internet planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za izgradnju širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture planirano je 3.000,00 eura financirano od pomoći iz županijskog proračuna za rashode za usluge

Program 1009 Projekt uvođenja javne optičke linije planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za projekt uvođenja javne optičke linije planirano je 3.000,00 eura financirano iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za građevinske objekte

Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 219.000,00 eura

1.  Za održavanje javne rasvjete planirano je 21.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 13.000,00 eura za rashode za materijal i energiju i 8.000,00 eura za rashode za usluge

2. Za zimsku službu planirano je 20.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je 28.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 115.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene 95.000,00 eura za rashode za usluge, te financirano od pomoći državnog proračuna 20.000,00 eura za rashode za materijal i energiju

5. Za održavanje vodovodne mreže planirano je 13.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte 

6. Za prometnu signalizaciju planirano je 1.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

7. Za održavanje poljskih puteva planirano je 7.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

8. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 14.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

 

PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA

Program 1003 Geodetsko- katastarska izmjera na području Općine Gradec planirano u iznosu od 7.000,00 eura

Za geodetsko-katastarsku izmjenu planirano je 7.000,00 eura financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

 

RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program 1000 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede planiran u iznosu od 44.000,00 eura

1. Za potpore u poljoprivredi planirano je 7.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za izradu strateške dokumentacije – Strategija razvoja Općine Gradec planirano je 27.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za rashode za uslge

3. Za izradu razvojne strategije Općine Grade za razdoblje 2021.-20247. godine planirano je  10.000,00 eura financirano iz pomoći županijski proračun za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 89.000,00 eura

1. Za rentu Gradu Vrbovcu za odlaganje smeća na Beljavinama planirano je 10.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za rashode za usluge

2. Za zaštitu okoliša od lešina u životinja lutalica planirano je 21.000,00 eura za rashode za usluge financirani od općih prihoda i primitaka 1.000,00 eura i financirani od pomoći državnog proračuna 20.000,00 eura

3. Za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 1.000,00 eura financirani od pomoći državnog proračuna za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 1.000,00 eura financirani od ostale pomoći za pomoći unutar općeg proračuna

5. Za  izgradnju Reciklažnog dvorišta planirano je 40.000,00 eura financirani od pomoći temeljem prijenosa EU za građevinske objekte

6.  Za sanaciju divljih deponija planirano je 13.000,00 eura financirani od pomoći iz županijskog proračuna za rashode za materijal

7. Za ostale komunalne usluge-sanacija odlagališta smeća Beljavine planirano je 3.000,00 eura financirani od vlastitih prihoda za kapitalne pomoći

 

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program 1000 Zaštita i spašavanje planirano je 46.000,00 eura

1.Za tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Gradec planirano je 37.000,00 eura financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije

2. Tekuće donacije za Civilnu zaštitu planirane u iznosu od 3.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za javnu ovlast i redovnu djelatnost Crvenog križa i djelovanja službe traženja planirano je 6.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1000 Kulturno i turističko promicanje Općine planirano u iznosu od 25.000,00 eura

1. Za aktivnosti IFD-a Ogranak Seljačke sloge planirano je 3.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za aktivnosti Dana Općine 14.09. planirano je 10.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za aktivnosti informiranje i promidžbe putem Radio Vrbovca planirano je 3.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za aktivnosti Uskrsnih običaja Gradečkog kraja planirano je 7.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za aktivnost VIS-a Gratia planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za projekt filmske radionice Froom planirano je 1.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

SOCIJALNA SKRB

Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 86.000,00 eura

1. Za brigu o starijim osobama i umirovljenicima planirano je 18.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za provođenje natalitetnih mjera planirano je 8.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za brigu o socijalno ugroženim skupinama planirano je 34.000,00 eura, od toga 27.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, 3.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, 4.000,00 eura financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

4. Za sufinanciranje zdravstvene zaštite planirano je 14.000,00 eura , od toga; 3.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima i 11.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za sufinanciranje logopedske terapije planirano je 7.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za financiranje rehabilitacije djece s poteškoćama i teškoćama u razvoju planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za sufinanciranje prijevoza osoba sumnjive smrti planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za projekt Crvenog križa socijalnog karaktera planirano je 3.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

OBRAZOVANJE

Program 1000 Programi potpora u obrazovanju planirano u iznosu od 35.000,00 eura

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 13.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za blagdanske darove djeci planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sufinanciranje škole plivanja učenika osnovne škole u Nerezinama planirano je 3.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za donacije Osnovnoj školi planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje škole plivanja predškolske djece u Nerezinama planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

6. Za stipendije i školarine planirano je 16.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

SPORT I REKREACIJA

Program 10000 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 29.000,00 eura

Za tekuće donacije sportskim klubovima planirano je 220.000,000 eura financirano od općih prihoda i primitaka 

 

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program 1000 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 7.000,00 eura

Za civilne udruge kulturnog, humanitarnog, socijalnog i gospodarskog karaktera planirano je 7.000,00 eura, od toga 4.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 3.000,00 eura financirano od pomoći iz županijskog proračuna za tekuće donacije

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja planirano u iznosu od 1.000,00 eura

Za blagdanske darove djeci planirano je 1.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Program 1000 Zaštita spomenika kulture planirano u iznosu do 65.000,00 eura

1. Za sanaciju i prenamjenu biskupskog dvorca u Gradecu planirano je 600.000,00 eura, od toga 30.000,00 eura financirano od pomoći temeljem prijenosa EU za rashode za usluge i 30.000,00 eura  financirano od pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte

2.  Za sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa u Gradecu planirano je 4.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za tekuće donacije

3. Za sanaciju i uređenje Samostana sestara milosrdnica u Gradecu planirano je 1.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za tekuće donacije

UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program 1000 Upravljanja imovinom planirano u iznosu do 91.000,00 eura

1. Za uređenje općinske zgrade planirano je 20.000,00 eura, od toga 7.000,00 eura financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za rashode za usluge i 13.000,00 eura financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2.Za projekt energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu planirano je 66.000,00 eura financirano od pomoći temeljem prijenosa EU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za solarizaciju javnih zgrada planirano je 1.000,00 eura financirano od pomoći temeljem prijenosa EU za građevinske objekte

4. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 3.000,00 eura, od toga 2.000,00 eura financirano od općih prihoda i primitaka od toga 1.000,00 eura za rashode za usluge i 1.000,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu, i 1.000,00 eura financirano od pomoći državnog proračuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirano je 1.000,00 eura financirano od ostalih prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

 

POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Program 1000 Strategija razvoja turizma planirano u iznosu od 7.000,00 eura

1. Za izradu Strategije razvoja turizma planirano je 4.000,00 eura financirano od pomoći županijskog proračuna za rashode za usluge

2. Za projekt cikloturizam u Općini Gradec planirano je 3.000,00 eura za rashode za usluge financirano od pomoći-županijski proračun za građevinske objekte

 

GLAVA DJEČJI VRTIĆ 1.930.000,00 EURA

Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja planiran u iznosu od 261.500,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Din-don planirano je 261.500,00 eura

Od toga; 

· Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 182.000,00 eura, od toga; plaće (bruto) 159.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 eura i doprinosi na plaće 20.000,00 eura

· Materijalni rashodi planirani u iznosu od 70.500,00 eura od toga; naknade troškova zaposlenima 10.500,00 eura , rashodi za materijal i energiju 42.000,00 eura , rashodi za usluge 16.000,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 eura

·  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.000,00 eura za opremu

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti