*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Gradec za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše općine i učinili je što transparentnijom i boljom za ugodniji život svih mještana nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gradec.hr.

Kao i prethodnih godina, tako i u novoj 2024. godini želimo ulagati u brojne i opsežne projekte čijom bi se realizacijom doprinijelo kvaliteti života naših mještana. Iz proračuna smo izdvojili dio sredstava za građenje, održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju građevina i uređaja komunalne infrastrukture, a sve u cilju daljnjeg razvitka Općine. Nastavljamo s provedbom mnogih, već započetih, projekata pa su tako ponovno izdvojena sredstva za uređenje centra Gradeca, zgrade općine, Biskupskog dvorca, za izgradnju tržnice, nogostupa, Kulturnog centra i za uređenje dječjih igrališta, cesta, društvenih i vatrogasnih domova, mrtvačnica, groblja sakralnih objekata i slično, a nezaobilazna su i cjelogodišnja održavanja čistoće i funkcionalnosti komunalne infrastrukture naše Općine.

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu, stoga nastavljamo ulagati u zbrinjavanje otpada, u sanaciju divljih deponija, deratizaciju i dezinsekciju, u zbrinjavanje životinja, a izdvojena su i sredstva za izgradnju Reciklažnog dvorišta. Osim toga, nastavljamo s poticanjem održavanja poljoprivredne i ekološke proizvodnje, kao i razvijati ruralni turizam, gospodarstva, poduzetništvo i OPG-ove.

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, te smo iz tog razloga dio sredstava namijenili za sufinanciranje prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja kao i jednokratne pomoći u iznosu od 100,00 € po učeniku, za sufinanciranje radnih bilježnica i obrazovnog materijala, za blagdanske darove ali i za razne druge potpore, a sve u cilju njihovog rasta i razvoja. Osim toga, za akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se studentske stipendije za 10 mjeseci s mjesečnim iznosom od 100,00 € po studentu.

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku naše Općine omogućujemo provedbom Programa socijalne skrbi, odnosno dodjelom jednokratnih novčanih naknada roditeljima novorođene djece, dodjelom raznih pomoći u novcu i naravi socijalno ugroženim stanovnicima, a izdvojena su i sredstva za sufinanciranje troškova logopeda i za financiranje rehabilitacije djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju.

Jednako nam je važno i potaknuti naše stanovnike na aktivan kulturni, sportski i društveni život, stoga smo i u novoj godini izdvojili sredstva za obilježavanje raznih događaja i manifestacija ali i za udruge i zajednice koje djeluju na našem području i zbog kojih smo to što jesmo. Također, nastavljamo ulagati u sanaciju i prenamjenu biskupskog dvorca u Gradecu, u sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa u Gradecu te na sanaciju i uređenje Samostana sestara milosrdnica u Gradecu. Nadamo se kako će ovakva vrsta pomoći doprinijeti očuvanju naše kulture i tradicije.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivamo sve mještane Općine Gradec da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi mještani predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam se obratite pisanim putem. 

 

Vaša načelnica!

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Gradec za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 1.12.2023. do 5.12.2023. Više o tome možete pronaći OVDJE.

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Gradec je Dječji vrtić ''Din-Don'' Gradec.

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 4.107.300,00
Prihodi od poreza 745.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.976.000,00
Prihodi od imovine 67.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 193.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 124.300,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.000,00
Vlastiti izvori 650.000,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) 650.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE GRADEC ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 4.764.300,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Gradec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.107.300,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 745.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.976.000,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 67.000,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 193.000,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 124.300,00 eura, dok su kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.000,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

 

Vlastiti izvori (višak prihoda) planirani su u iznosu od 650.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.628.800,00
Rashodi za zaposlene 402.600,00
Materijalni rashodi 919.100,00
Financijski rashodi 8.000,00
Subvencije 12.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 124.600,00
Ostali rashodi 152.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.077.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.901.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 176.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 58.500,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 58.500,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Gradec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.628.800,00 eura, a čine ih:

1.  Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 402.600,00 eura, 

2.  Materijalni rashodi planirani u iznosu od 919.100,00 eura, 

3.  Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 eura, 

4.  Subvencije planirane u iznosu od 12.000,00  eura, 

5.  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 eura,

6.  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 124.600,00 eura,

7.  Ostali rashodi planirani u iznosu od 152.500,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.077.000,00 eura, a čine ih:

1.  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.901.000,00 eura,

2.  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 176.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 58.500,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Gradec za 2024. godinu planirani su u iznosu od 58.500,00 eura. 

                     

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·   Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Gradec sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVNI PROGRAM A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program 1000 Javna uprava i administracija
Program 1001 Javna uprava i administracija
Program 1002 Promidžba Općine
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVNI PROGRAM A02 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Program 1000 Upravljanje imovinom
Program 1001 Blagdansko uređenje Općine
GLAVNI PROGRAM A03 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program 1000 Javna uprava i administracija
GLAVNI PROGRAM A04 GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program 1003 Gradnja komunalne infrastrukture
Program 1004 Javna rasvjeta
Program 1008 Projekt širokopojansni internet
Program 1009 Projekt uvođenja javne optičke linije
GLAVNI PROGRAM A05 GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture
GLAVNI PROGRAM A06 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
Program 1003 Geodetsko-katastarska izmjera na području Općine Gradec
GLAVNI PROGRAM A07 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Program 1000 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede
GLAVNI PROGRAM A08 ZAŠTITA OKOLIŠA
Program 1000 Zaštita okoliša
GLAVNI PROGRAM A09 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Program 1000 Zaštita i spašavanje
GLAVNI PROGRAM A10 KULTURA
Program 1000 Kulturno i turističko promicanje Općine
GLAVNI PROGRAM A11 SOCIJALNA SKRB
Program 1000 Socijalna skrb
GLAVNI PROGRAM A12 OBRAZOVANJE
Program 1000 Programi potpora u obrazovanju
GLAVNI PROGRAM A13 SPORT I REKREACIJA
Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije
GLAVNI PROGRAM A14 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Program 1000 Razvoj civilnog društva
GLAVNI PROGRAM A15 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja
Program 1000 Zaštita spomenika kulture
GLAVNI PROGRAM A17 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Program 1000 Upravljanje imovinom
GLAVNI PROGRAM A18 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA
Program 1000 Strategija razvoja turizma
GLAVNI PROGRAM A21 RAZVOJ I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE
Program 1000 Sustav vodoopskrbe i odvodnje
GLAVA 00270 DJEČJI VRTIĆ
PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIČ ''DIN-DON'' GRADEC
GLAVNI PROGRAM A15 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 

 

Program 1000 Javna uprava i administracija - 88.900,00 eura

Općina Gradec je za materijalne rashode i naknade vijećnicima iz proračuna izdvojila 18.900,00 eura, za proračunsku pričuvu planirano je 1.000,00 eura, a za aktivnosti održavanja izbora 20.000,00 eura.

Za redovan rad izvršnog tijela – načelnik izdvaja se 48.000,00 eura, od toga za:

·    Plaće za zaposlene (načelnica) 34.000,00 eura

·    Doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (načelnica) 6.000,00 eura

·    Dnevnice za službeni put u zemlji (načelnica) 3.000,00 eura

·    Seminare, savjetovanja, simpozije (načelnica) 2.000,00 eura

·    Naknade za korištenje priv. automobila u službene svrhe (načelnica) 3.000,00 eura

Za rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) ponovno se izdvaja 1.000,00 eura.

 

Program 1001 Javna uprava i administracija - 3.000,00 eura

Za političke stranke planiran je iznos od 2.000,00 eura dok je za Savjet mladih izdvojeno 1.000,00 eura 

 

Program 1002 Promidžba Općine - 12.000,00 eura

Za promidžbu Općine planirano je 3.000,00 eura, za promidžbeni materijal 4.000,00 eura dok je za godišnje izdanje glasila Gradečki vjesnik izdvojeno 5.000,00 eura. 

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 

Program 1000 Upravljanje imovinom - 824.000,00 eura

Iz proračuna je za materijalne rashode u Mjesnim odborima izdvojeno 2.000,00 eura, a za uređenje i održavanje društvenih domova 11.000,00 eura (2.000,00 eura za električnu energiju, 1.000,00 eura za plin, 1.000,00 eura za opskrbu vodom a 7.000,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja). 

Za uređenje groblja u Gradecu planirano je 28.000,00 eura dok je za uređenje groblja u Cugovcu izdvojeno 1.000,00 eura.

Za uređenje autobusne čekaonice je iz proračuna izdvojeno 3.000,00 eura, za uređenje općinskih ruševnih objekata planirano je 1.000,00 eura, dok se za uređenje i održavanje društvenih domova izdvaja 83.000,00 eura.

Ponovno se izdvaja i za izgradnju Kulturnog centra i to u iznosu od 15.000,00 eura, a za troškove nadzora, geodetske usluge i ostale troškove vezane za izgradnju tržnice izdvaja se 30.000,00 eura, a za izgradnju tržnice u Gradecu 650.000,00 eura.

 

Program 1001 Blagdansko uređenje Općine - 3.300,00 eura

Za uređenje okoliša u centru Gradeca izdvajamo 2.000,00 eura, a za blagdansko ukrašavanje općine 1.300,00 eura. 

 

Program 1000 Javna uprava i administracija - 388.000,00 eura

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 121.600,00 eura, od toga za: 

·    Plaće za zaposlene 90.000,00 eura

·    Darovi - uskrsnica, božićnica, nagrada 4.000,00 eura

·    Regres za godišnji odmor 1.600,00 eura

·    Sistematski pregledi zaposlenih 1.000,00 eura

·    Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.000,00 eura

·    Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00 eura

·    Naknada za prijevoz na posao 2.000,00 eura

·    Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 3.000,00 eura

·    Otpremnine 2.000,00 eura

·    Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.000,00 eura.

Za materijalne rashode i rashode za usluge izdvaja se 256.400,00 eura (za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna, za seminare, savjetovanja i simpozije, za uredski materijal, literaturu, za materijal i za sredstva za čišćenje i održavanje, za električnu energiju, plin i opskrbu vodom, za usluge telefona, telefaksa, interneta, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, za sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, za poštarinu, za ugovore o djelu, članarine te sve druge nespomenute rashode).

Za opremanje ureda JUO planirano je 10.000,00 eura i to 9.000,00 eura za računala i računalnu opremu i 1.000,00 eura za ostalu uredsku opremu.

  

Program 1003 Gradnja komunalne infrastrukture - 505.000,00 eura

Za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta ovoga puta izdvajamo 167.000,00 eura, nastavlja se i s projektom izgradnje Centra Gradeca – nogostup i parkiralište, a za isto je predviđeno 27.000,00 eura, za izgradnju nogostupa ponovno se izdvaja 304.000,00 eura, dok je za uređenje dječjih igrališta planirano je 7.000,00 eura.

 

Program 1004 Javna rasvjeta - 28.000,00 eura

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 28.000,00 eura za naknadu za energetsku uslugu.

 

Program 108 Projekt širokopojasni Internet - 3.000,00 eura

Za izgradnju širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture planirano je 3.000,00 eura za širenje širokopojasne mreže.

 

Program 1009 Projekt uvođenja javne optičke linije - 15.000,00 eura

Za projekt uvođenja javne optičke linije je Općina Gradec iz proračuna izdvojila 15.000,00 eura.

 

Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture - 219.000,00 eura

Općina Gradec svake godine iz proračuna izdvaja sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, te je u novoj godini namijenila sredstva za:

·   Održavanje javne rasvjete 21.000,00 eura 

·    Zimsku službu 20.000,00 eura 

·    Održavanje javnih površina 28.000,00 eura

·    Održavanje nerazvrstanih cesta 115.000,00 eura

·    Održavanje vodovodne mreže 13.000,00 eura

·    Prometnu signalizaciju 1.000,00 eura

·    Održavanje poljskih puteva 7.000,00 eura

·    Odvodnju atmosferskih voda 14.000,00 eura

 

Program 1003 Geodetsko - katastarska izmjera na području Općine Gradec  - 7.000,00 eura

Za geodetsko - katastarsku izmjenu ponovno je izdvojeno 7.000,00 eura.

 

Program 1000 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede - 49.000,00 eura

Nastavlja se s potporama u poljoprivredi, a za isto je planiran iznos od 12.000,00 eura (7.000,00 eura za subvencije poljoprivrednicima i 5.000,00 eura za subvencioniranje analize tla u suradnji s Fakultetom u KŽ).  

Za Izmjene i dopune Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Gradec izdvaja se 1.000,0 eura, za izradu strateške dokumentacije – Strategija razvoja Općine Gradec 27.000,00 eura, dok je za izradu Smart City strategije izdvojeno 9.000,00 eura (za izradu projektne dokumentacije). 

 

Program 1000 Zaštita okoliša - 112.500,00 eura

Za rentu Gradu Vrbovcu za odlaganje smeća na Beljavinama planirano je 10.000,00 eura, za zaštitu okoliša od lešina i životinja lutalica izdvaja se 27.000,00 eura (1.000,00 eura za zbrinjavanje lešina i dr., 1.000,00 eura za mikročipiranje pasa i sterilizaciju kuja i 25.000,00 eura za smještaj pasa u skloništu).

Za zbrinjavanje komunalnog otpada izdvojeno je 1.000,00 eura, za sufinanciranje nabave komunalne opreme 10.000,00 eura, a za izgradnju Reciklažnog dvorišta 40.000,00 eura.

Za sanaciju divljih deponija planirano je 15.000,00 eura, za ostale komunalne usluge (sanaciju odlagališta smeća Beljavine) izdvojeno je 6.000,00 eura, a za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog otpada 3.500,00 eura. 

 

Program 1000 Zaštita i spašavanje - 40.000,00 eura

Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Gradec planirane su u iznosu od  30.000,00 eura, za tekuće donacije za civilnu zaštitu izdvojeno je 3.000,00 eura, za javnu ovlast i redovnu djelatnost Crvenog križa i djelovanja službe traženja 6.000,00 eura, a za aktivnosti zaštite od elementarnih nepogoda 1.000,00 eura. 

 

Program 1000 Kulturno i turističko promicanje Općine - 27.500,00 eura

Kako bi se sačuvala kultura i tradicija našeg kraja, iz proračuna su izdvojena sredstva za:

·      Aktivnosti IFD-a Ogranak Seljačke sloge u iznosu od 3.000,00 eura 

·      Aktivnosti Dana Općine 14.09. u iznosu od 12.000,00 eura 

·      Aktivnosti informiranje i promidžbe putem Radio Vrbovca u iznosu od 3.000,00 eura 

·      Aktivnosti Uskrsnih običaja Gradečkog kraja u iznosu od 7.000,00 eura

·      Aktivnost VIS-a Gratia u iznosu od 1.500,00 eura

 

Program 1000 Socijalna skrb - 94.000,00 eura

Za brigu o starijim osobama i umirovljenicima planirano je 19.000,00 eura, a za provođenje natalitetnih mjera 8.000,00 eura.

Za brigu o socijalno ugroženim skupinama 40.000,00 eura (12.000,00 eura za pomoć za prehranu učenika, 8.000,00 eura za sufinanciranje bilježnica i ostalih obrazovnih materijala, 2.000,00 eura za pomoć za troškove energije, 3.000,00 eura za pomoć za lijekove, prehranu i odjeću, 7.000,00 eura za kom. troškove i dr. pomoći, 1.000,00 eura za troškove sahrane, 3.000,00 eura za priključke za branitelje na kom. infrastrukturu, te 4.000,00 eura za ogrjev). 

Za sufinanciranje zdravstvene zaštite planirano je 14.000,00 eura, od toga 11.000,00 eura za deratizaciju i dezinsekciju, a 3.000,00 eura za sufinanciranje T2 tima hitne med. pomoći.

Za sufinanciranje logopedske terapije izdvaja se 7.000,00 eura, za financiranje rehabilitacije djece s poteškoćama i teškoćama u razvoju 1.000,00 eura, za sufinanciranje prijevoza osoba sumnjive smrti 2.000,00 eura dok je za projekt Crvenog križa socijalnog karaktera izdvojeno 3.000,00 eura (za redovnu djelatnost).

 

Program 1000 Programi potpora u obrazovanju - 46.600,00 eura

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je u iznosu od 13.000,00 eura, a za blagdanske darove djeci izdvaja se 1.000,00 eura.

Za donacije Osnovnoj školi 1.000,00 eura, za stipendije i školarine 16.000,00 eura, a za potpore učenicima srednjih škola 15.600,00 eura.

 

Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije - 73.000,00 eura

Za tekuće donacije sportskim klubovima ove se godine izdvaja 43.000,000 eura, dok se za uređenje sportskih objekata izdvaja 30.000,00 eura. 

 

Program 1000 Razvoj civilnog društva - 9.000,00 eura

Za civilne udruge kulturnog, humanitarnog, socijalnog i gospodarskog karaktera planirano je 4.000,00 eura, a za ostale tekuće donacije lovačkim društvima 5.000,00 eura. 

 

Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja - 2.500,00 eura

Za financiranje predškolskog odgoja izdvaja se 1.500,00 eura, a za blagdanske darove djeci 1.000,00 eura. 

 

Program 1000 Zaštita spomenika kulture - 1.587.000,00 eura

Sanacija i prenamjena biskupskog dvorca u Gradecu planirana je u iznosu od 1.582.000,00 eura, od toga 30.000,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 52.000,00 eura za troškove pripreme i provedbe investicijskog projekta sanacije i rekonstrukcije i 1.500.000,00 eura za sanaciju i prenamjenu Biskupskog dvorca. 

Za sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa u Gradecu izdvaja se 4.000,00 eura, a za sanaciju i uređenje Samostana sestara milosrdnica u Gradecu 1.000,00 eura. 

 

Program 1000 Upravljanja imovinom - 98.000,00 eura

Za uređenje općinske zgrade izdvaja se 20.000,00 eura, za projekt energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu 66.000,00 eura, a za solarizaciju javnih zgrada 8.000,00 eura.

Za legalizaciju općinskih objekata planiran je iznos od 3.000,00 eura, a za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 1.000,00 eura. 

 

Program 1000 Strategija razvoja turizma - 19.000,00 eura

Za izradu Strategije razvoja turizma planirano je 14.000,00 eura, a za projekt Cikloturizam u Općini Gradec 5.000,00 eura (za razvoj i unapređenje biciklističkih ruta).

 

Program 1000 Sustav vodoopskrbe i odvodnje - 100.000,00 eura

Za Izgradnju dionica javne vodoopskrbe za naselja koje nisu u obuhvatu RVS-Zagreb istok izdvaja se 100.000,00 eura.

 

GLAVA 00270 DJEČJI VRTIĆ

 

Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja - 410.000,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića DIN-DON planirano je  410.000,00 eura (za plaće za zaposlene, doprinose, naknade, darove, regrese, za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, za namirnice, plin, električnu energiju, opskrbu vodom, za ugovore o djelu, za seminare, savjetovanja, simpozije, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, za računalne usluge, intelektualne usluge, usluge čišćenja, pranja i slično, za opremu ali i za sve druge nespomenute rashode).

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


  • Nema dokumenata