*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Gornja Stubica za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gornja Stubica prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gornjastubica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Gornja Stubica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 8.151.044,00 eura.

Kao i prethodnih godina, tako i u novoj 2024. godini želimo ulagati u brojne i opsežne projekte čijom bi se realizacijom uvelike doprinijelo kvaliteti života naših mještana. Iz proračuna smo izdvojili veći dio sredstava za građenje, održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju građevina i uređaja komunalne infrastrukture, a sve u cilju daljnjeg razvitka Općine. 

Također, nastavljamo ulagati u već započete projekte kao što su izgradnja i rekonstrukcija ŠRC-a, izgradnja Spomen hiže Rudolfa Perešina. Tu je  i uređenje oko biste Rudolfa Perešina u Spomen parku. Jedan od novih i značajnijih projekata u predstojećoj nam godini je svakako modernizacija nerazvrstane ceste Sekirevo Selo – Karivaroš - Sveti Matej, a za što smo u proračunu izdvojili ukupno 2.000.000,00 eura.

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu, stoga nastavljamo s provođenjem Programa zaštite okoliša ali i s izgradnjom reciklažnog dvorišta. 

U cilju daljnjeg razvita poljoprivrede i gospodarstva, iz proračuna smo izdvojili sredstva za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima. 

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, te smo iz tog razloga dio sredstava namijenili za sufinanciranje boravka djece iz Općine Gornja Stubica u vrtićima koja se nalaze izvan Općine, za rad male škole, za sufinanciranje školskih knjiga i radnog materijala, za sufinanciranje pomagača u nastavi, za cijenu prijevoza učenika i studenata i za prehranu, ali i za stipendije i školarine. U školskoj godini 2023./2024. planiramo dodijeliti ukupno 35 stipendija, od kojih je 15 namijenjeno srednjoškolcima, a 20 studentima. Srednjoškolcima će se isplaćivati 40,00 eura mjesečno, dok je za studente izdvojen iznos od 80,00 eura mjesečno. Osim toga, nastavljamo i s poticanjem rasta nataliteta, a u tu je svrhu planirana dodjela naknada za novorođenu djecu i to 265,00 eura za prvo dijete, 395,00 eura za drugo dijete, 530,00 eura za blizance, treće i četvrto dijete i 665,00 eura za peto i svako sljedeće dijete. 

Za naše ranjivije skupine smo ponovno iz proračuna izdvojili sredstva za podmirenje troškova stanovanja, za logopedsku službu, za sufinanciranje SUVAG-a ali i za božićnice umirovljenicima. 

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente i zato zaslužuju našu financijsku pomoć ali i ohrabrenje i poticaj za daljnji rad. 

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.

 

Vaš načelnik!

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Gornja Stubica za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 20.11. do 11.12.2023. Više o tome možete pronaći OVDJE.


 

Što je proračun?           

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Gornja Stubica je Dječji vrtić JUREK, koji je u punoj funkciji od 02. studenog 2021. godine.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 6.404.090,00
Prihodi od poreza 2.509.079,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.371.787,00
Prihodi od imovine 42.020,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 480.773,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 431,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 66.850,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 66.500,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 350,00 
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.550.000,00 
Primici od zaduživanja 1.550.000,00 
Vlastiti izvori  130.104,00 
Rezultat poslovanja 130.104,00 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 8.151.044,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.404.090,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.509.079,00 eura, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 3.371.787,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 42.020,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 480.773,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 431,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 66.850,00 eura (66.500,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 350,00 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine).

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.550.000,00 eura za primitke od zaduživanja.

Vlastiti izvori (rezultat poslovanja) planirani u iznosu od 130.104,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.565.219,00 
Rashodi za zaposlene 750.048,00 
Materijalni rashodi 1.283.385,00 
Financijski rashodi 42.450,00
Subvencije 56.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 52.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 173.636,00
Ostali rashodi 207.200,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.993.825,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.993.825,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 592.000,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 592.000,00 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2024. godinu, koji uključuju i sredstva za Dječji vrtić JUREK, planirani su u iznosu od 2.565.219,00 eura, a čine ih:

1.      Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 750.048,00 eura, 

2.      Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.283.385,00 eura, 

3.      Financijski rashodi planirani u iznosu od 42.450,00 eura, 

4.      Subvencije planirane u iznosu od 56.500,00  eura, 

5.      Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 52.000,00 eura,

6.      Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 173.636,00 eura,

7.      Ostali rashodi planirani u iznosu od 207.200,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.993.825,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 592.000,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Gornja Stubica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 592.000,00 eura. 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Gornja Stubica sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 101 OPĆINSKO VIJEĆE I JUO
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1000 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela
GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1000 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela
Program 1002 Priprema i donošenje akata
GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
GLAVA 04 GOSPODARSTVO
Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice
Program 1009 Zaštita okoliša
Program 1022 Sanacije štete od potresa
GLAVA 05 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Program 1010 Zaštita od požara
GLAVA 06 OBRAZOVANJE
Program 1011 Predškolski odgoj
Program 1012 Obrazovanje
GLAVA 07 ZDRAVSTVO
Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice
GLAVA 08 SOCIJALNA POMOĆ
Program 1013 Socijalna skrb i pomoći
Program 1015 Poticajne mjere demografske obnove
GLAVA 09 DJELATNOST KULTURE
Program 1018 Sufinanciranje rada udruga građana
GLAVA 10 DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE
Program 1017 Rekreacija i športske aktivnosti
GLAVA 11 OSTALE UDRUGE GRAĐANA
Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga OV
Program 1014 Humanitarna skrb kroz udruge građana
Program 1018 Sufinanciranje rada udruga građana
GLAVA 12 DJEČJI VRTIĆ ''JUREK''
Program 1019 Redovan rad dječjeg vrtića
GLAVA 13 POLJOPRIVREDA
Program 1023 Poticanje razvoja poljoprivrede

 

RAZDJEL 101 OPĆINSKO VIJEĆE I JUO

GLAVA 01 - OPĆINSKO VIJEĆE


Program 1000 - Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela - 160.800,00 EUR

A100101 - osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela - planira se iznos od 160.800,00 EUR za usluge promidžbe i informiranja, objavu u medijima, promociju Gornje Stubice, naknade za rad načelnika, predsjednika i Općinskih vijećnika i ostali rashodi.


GLAVA 02 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Djelokrug rada: Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine. JUO je nositelj u organizacijskom i provedbenom smislu većine aktivnosti. Zaposleno je 6 službenika, od toga jedan službenik- poljoprivredni redar obavlja poslove za još tri jedinice lokalne samouprave (Gradove Donja Stubica i Oroslavje i Općinu Stubičke Toplice) koje sufinanciraju njegov rad. Poslove održavanja groblja i ostalih javnih površina te lokalnog vodovoda Dobri Zdenci obavlja VLASTITI POGON u kojem su 4 stalno zaposlena namještenika.


Program 1000 - Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela - 914.866,00 EUR

A100101 - osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela - planira se iznos od 595.300,00 EUR za materijalne rashode (materijal i sirovine, sitni inventar, osiguranje osoba i imovine, financijske rashode i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova). Unutar navedene aktivnosti planirani su i autorski honorari, ugovori o djelu.
A100301 - administrativno tehničke i stručne aktivnosti - Rashodi ove aktivnosti odnose se na plaće službenika i ostalih materijalnih prava, uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, službenu, radnu i zaštitnu odjeću, rashode za usluge telefona, interneta, poštarine, računalnih usluga, obveznih i zdravstvenih pregleda djelatnika i ostali rashodi. Planirani je ukupni iznos od 315.566,00 EUR. 
T100311 - Nabava računala i računalne opreme - planirano je 4.000,00 EUR za kupnju računala i računalne opreme za potrebe rada službenika u Općini.
Program 1002 - Priprema i donošenje akata - 177.943,00 EUR
A100103 - Administrativno tehničko i stručno osoblje - planirani je iznos od 80.950,00 EUR za intelektualne i osobne usluge (nadopuna registra imovine, lokalna akcijska grupa, usluge infocor i savjetovanje s javnošću, usluge izmjere za komunalne naknade).
A100104 - Redovan rad Vlastitog pogona - planirani je iznos od 96.993,00 EUR za plaće Vlastitog pogona, dnevnih obroka, plaća za prekovremeni rad komunalnog pogona, ostalih materijalnih prava komunalnog pogona.


GLAVA 03 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Program 1003 - Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 613.500,00 EUR

A100306 - održavanje javnih površina - u 2024. godini planirani je iznos od 4.500,00 EUR za kupnju video nadzora za zeleni otok.
A100401 - održavanje cesta - planirani je iznos od 253.500,00 EUR za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje cesta, usluge za tekuće i investicijsko održavanje cesta (usluge malčiranja, zimsko čišćenje cesta, sanaciju i popravak udarnih rupa, krpanje rupa na pločnicima, presvlačenje ceste asfaltom, prometna signalizacija).
A100402 - održavanje lokalnih vodovoda - planirani je iznos od 142.200,00 EUR za rashode za materijal i energiju, materijal za održavanje vodovoda, materijal i dijelovi za održavanje službenog vozila koje se koristi za potrebe vodovoda, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda, građevinsko- strojne radove za potrebe lokalnog vodovoda.
A100403 - održavanje groblja - planira se iznos od 62.200,00 EUR za rashode i materijal za održavanje groblja, rashode za materijal i energiju za održavanje groblja. U 2024. godini planira se na groblju u Gornjoj Stubici, Svetom Mateju i Dubovcu postaviti video nadzor.
A100404 - održavanje javne rasvjete - planira se iznos od 99.000,00 EUR za materijal i električnu energiju za javnu rasvjetu, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete. Za Božićnu i novogodišnju dekoraciju u proračunu za 2024. godinu planirani je iznos od 5.000,00 EUR za kupnju nove dekoracije i usluge postavljanja dekoracije. 
A100405 - održavanje poslovnih objekata - planira se iznos od 52.100,00 EUR za održavanje poslovnih objekata (električna energija, plin, potrošnja vode za dječji vrtić, ŠRC, dom Modrovec, lož ulje, materijal i dijelovi za održavanje općinskih prostorija, mrtvačnice, ŠRC-a). 


Program 1004 - Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 5.004.505,00 EUR

K100520 - izgradnja cesta, mostova, parkova - u proračunu za 2024. godinu planirano je 295.700,00 EUR. U planu je zacjevljenje u ulici Haramusteka, zacjevljenje u Slanom Potoku, izrada projektne dokumentacije, radovi i stručni nadzor radova za sanaciju klizišta u Dubovcu- Moštaki i u Dobrim Zdencima- Pošteki.
K100550 - izgradnja javne rasvjete - planirani je iznos od 31.600,00 EUR za izradu projektne dokumentacije za gradnju javne rasvjete.
K100561 - izgradnja i opremanje dječjih igrališta - planirani je iznos od 104.625,00 EUR za projektnu dokumentaciju i radove za dječje igralište u Dobrim Zdencima, za dječje igralište nasuprot Općine, za dječje igralište u Modrovcu. Planirani su i radovi i stručni nadzor nad radovima za dječje igralište u Svetom Mateju.
K100580 - građenje Spomen hiže Rudolfa Perešina - planirano je 483.180,00 EUR za dovršetak opremanja spomen hiže Rudolfa Perešina. Uz pomoć Ministarstva branitelja Općina planira dovršetak radova: vodovod i odvodnja, elektrika, ugradnja lifta i ostali obrtnički i strojarski radovi.
K100592 - izgradnja i rekonstrukcija, dogradnja ŠRC - za izgradnju i rekonstrukciju ŠRC planirano je 210.000,00 EUR i to za radove i stručni nadzor radova. Procjenjuje se da će projekt izgradnje i rekonstrukcije i dogradnje ŠRC-a završiti u 2025. godini pa se i u 2025. godini planiraju rashodi.
K100597 – uređenje Spomen  parka oko biste Rudolfa Perešina - za uređenje parka oko biste Rudolfa Perešina planiraju se rashodi u iznosu od 35.500,00 EUR i to za projektnu dokumentaciju, radove, materijal i nadzor radova.
K100599 - sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta HBOR kredit - u 2024. godini planirano je 1.311.000,00 EUR za asfaltiranje oštećenih asfaltiranih cesta: NC 2-079 Kondresi i NC 1-065 Labaši- Koščevići, asfaltiranje makadamskih cesta: NC 1-033 Muzej- Ciglenečki, Odvojak Lisak, NC 2-067 Odvojci Ivanići, NC 4-134 Koščevići, NC 2-041 Vrčaki, NC 2-095 Kirini- Modriši, Odvojak Šišak, NC 1-022 Ulica Augusta Šenoe, NC 2-061 Karivaroš- Kovačići, NC 1-013/1 Pižiri-Labaši, NC 2-050 odvojak Brezanska, izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije sa rekonstrukcijom nerazvrstane prometnice u ulici Tituša Brezovečkog i Brezje. 1.250.000,00 EUR planira se podmiriti iz dugoročnog kredita putem HBOR, a 61.000,00 planira se podmiriti iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici. 
K100600 - dogradnja i rekonstrukcija društvenog doma Tepčina - planira se iznos od 25.000,00 EUR za dogradnju i rekonstrukciju društvenog doma Tepčina (projektna dokumentacija, radovi, stručni nadzor radova).
K100602 - cesta Sekirevo selo – Karivaroš – Sveti Matej planira se iznos od 2.000.000,00 EUR za projektnu dokumentaciju, radove, stručni nadzor radova i usluge konzultanata za sanaciju ceste Šagudovec- Sekirevo selo. 
A100601 - izgradnja staza i okvira za grobna mjesta – groblje Gornja Stubica - planirano je 82.900,00 EUR za gradnju okvira za grobna mjesta na groblju u Gornjoj Stubici.
K100901 - građenje reciklažnog dvorišta - u proračunu Općine Gornja Stubica planira se iznos od 425.000,00 EUR za građenje reciklažnog dvorišta i stručni nadzor radova za reciklažno dvorište. Procjenjuje se da će projekt izgradnje i rekonstrukcije i dogradnje ŠRC-a završiti u 2025. godini pa se i u 2025. godini planiraju rashodi.


GLAVA 04 - GOSPODARSTVO

Program 1003 - Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 20.000,00 EUR

A100306 - održavanje javnih površine - u proračunu za 2024. godinu Općina planira iznos od 20.000,00 EUR za malčiranje površina u vlasništvu Općine.


Program 1004 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 15.000,00 EUR

K100520 - izgradnja cesta, mostova, parkova - planira se kapitalna donacija neprofitnim organizacijama- župi Svetog Jurja u Gornjoj Stubicu u iznosu od 15.000,00 EUR za sanaciju sakralnih objekata.


Program 1008 - Unapređenje i razvoj zajednice - 101.600,00 EUR

A100701 - laboratorijske usluge - planira se iznos od 4.500,00 EUR za troškove biokemijskog laboratorija. 
A100703 - uređenje javnih površina - planira se iznos od 6.500,00 EUR za uređenje javnih površina na području Općine
A100704 - širokopojasni Internet - planira se 7.000,00 EUR za sufinanciranje troškova Studije za širokopojasni Internet.
A100706 - razvoj turizma - planira se 59.600,00 EUR za aktivnost razvoj turizma- sredstva za rad Turističke zajednice područja Donja i Gornja Stubica.
A100707 - zaštita životinja - planira se 13.000,00 EUR za kontrolu čipiranja pasa i veterinarsko higijensku službu i skloništa za životinje.
T010042 - poticanje malog i srednjeg poduzetništva - planirano je 11.000,00 EUR za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima.


Program 1009 - Zaštita okoliša 78.300,00 EUR

A101001 - odvoz otpada - planirano je 51.000,00 EUR za odvoz smeća (groblje Gornja Stubica, Sveti Matej, Dubovec, plaćanje naknade za korištenje odlagališta otpada).
A101002 - zaštita okoliša- planirano je 27.300,00 EUR za deratizaciju i naknadu za uređenje voda na području Općine.


Program 1022 - Sanacija štete od potresa 66.400,00 EUR

A100000 - sanacija štete od potresa - planirano je 66.400,00 EUR za otplatu glavnice primljenih kredita od državnog proračuna- beskamatni zajam Vlade RH za sanaciju štete od potresa.


GLAVA 05 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

Program 1010 - Zaštita od požara 118.900,00 EUR

A101101 - osnovna djelatnost vatrogasne zajednice i JVP - u proračunu za 2023. godinu za osnovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Općine Gornja Stubica i JVP planirani je iznos od 118.900,00 EUR. Temelj za izračun: Zakon o vatrogastvu. Ukupni planirani rashodi za Vatrogasnu zajednicu iznose 65.000,00 EUR, za JVP Zabok iznose 30.932,00 EUR. U navedenoj aktivnosti planirana je i kapitalna donacija DVD-u Šagudovec koja iznosi 12.000,00 EUR.

 

GLAVA 06 - OBRAZOVANJE

Program 1011 - Predškolski odgoj 61.800,00 EUR

A101201 - rad male škole - za rad male škole planiraju se rashodi u iznosu od 1.800,00 EUR.
A101202 - sufinanciranje rada dječjih vrtića - za boravak djece iz Općine Gornja Stubica u vrtićima koja se nalaze izvan Općine (Dječji vrtić Zvirek iz Stubičkih Toplica, Dječji vrtić Pušlek iz Marije Bistrice, Dječji vrtić Leptirići iz Donje Stubice, Čarobna šuma iz Oroslavja, Dječji vrtić Vrapčić iz Sesveta i Dječji vrtić Šlapica iz Oroslavja, Dječji vrtić Mačići iz Mača, Dječji vrtić Didi iz Klinča sela, Žabice obrt za čuvanje djece iz Marije Bistrice, Krijesnica obrt za čuvanje djece iz Stubičkih Toplica) planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 60.000,00 EUR. Planirani je veći iznos nego u tekućoj godini zbog poskupljenja smještaja djece u dječjim vrtićima.


Program 1012 – Obrazovanje 43.000,00 EUR

A101301 - izvannastavne aktivnosti - za izvannastavne aktivnosti (obuka neplivača i ostale izvannastavne aktivnosti) u proračunu Općine za 2024. godinu planirano je 3.000,00 EUR.
A101303 - sufinanciranje školskih knjiga i radnog materijala- planirano je 40.000,00 EUR za sufinanciranje školskih knjiga i radnog materijala te za sufinanciranje pomagača u nastavi. Dio troškova nabave radnih bilježnica sufinancira Krapinsko-zagorska županija.

 

GLAVA 07 - ZDRAVSTVO

Program 1008 - Unapređenje i razvoj zajednice 7.600,00 EUR

A100701 - laboratorijske usluge - planirano je 7.600,00 EUR za zdravstvene i veterinarske usluge (analiza vode- vodovod Dobri Zdenci i ostali vodovodi).

 

GLAVA 08 - SOCIJALNA POMOĆ

Program 1013 - Socijalna skrb i pomoć 108.836,00 EUR

A101401 - pomoći pojedincima i obiteljima - u proračunu Općine Gornja Stubica za 2024. godinu za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je sveukupno 39.336,00 EUR (za podmirenje troškova stanovanja, za logopedsku službu, sufinanciranje SUVAG-a, božićnica za umirovljenike).
A101402 - stipendije i školarine- za stipendije i školarine učenika i studenata planirano je sveukupno 28.000,00 EUR. Visina učeničke stipendije iznosi 40,00 EUR mjesečno, dok visina stipendije za studente iznosi 80,00 EUR mjesečno. 
A101403 - sufinanciranje cijene prijevoza i prehrane - u proračunu Općine za sufinanciranje cijene prijevoza i prehrane osigurano je 41.500,00 EUR za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata vlakom i autobusom.


Program 1015 - Poticanje mjera demografske obnove 20.000,00 EUR

A101601 - naknade za novorođenu djecu - prema procjenama na temelju novorođene djece u 2022. godini i novorođene djece u 2023. godini u proračunu se planira iznos od 20.000,00 EUR. Visina novčane pomoći za novorođenu djecu iznosi: za prvo rođeno dijete 265,00 EUR, za drugo dijete 395,00 EUR, za blizance, treće i četvrto dijete 530,00 EUR i za peto i svako slijedeće rođeno dijete naknada iznosi 665,00 EUR.

 

GLAVA 09 - DJELATNOST KULTURE

Program 1018 - Sufinanciranje rada udruga građana 25.000,00 EUR

A101901 - redovna djelatnost udruga građana- u proračunu Općine za redovnu djelatnost udruga građana u kulturu planira se iznos od 25.000,00 EUR, a sve u svrhu promocije Gornje Stubice.

 

GLAVA 10 - DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE 

Program 1017 - Rekreacije i sportske aktivnosti 53.500,00 EUR

A101801 - djelatnost sportskih udruga - planirano je 53.500,00 EUR za tekuće donacije spotskoj zajednici, školskom spotskom klubu OŠ i tekuće donacije HGSS.


GLAVA 11 - OSTALE UDRUGE GRAĐANA

Program 1001 - Donošenje akata i mjera iz djelokruga OV 3.500,00 EUR

A100201 - redovan rad političkih stranaka - za tekuće donacije političkim strankama na području Općine Gornja Stubica planirano je 3.500,00 EUR.


Program 1014 - Humanitarna skrb kroz udruge građana 11.700,00 EUR

A101501 - humanitarna djelatnost - planirano je 9.700,00 EUR za tekuće donacije za humanitarnu skrb kroz udruge građana ( za Crveni križ Donja Stubica- zakonska obveza temeljem čl.30 Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10) i 2.000,00 EUR za sufinanciranje Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak.


Program 1018 - Sufinanciranje rada udruga građana 15.000,00 EUR

A101901 - redovna djelatnost udruga građana - planirano je 15.000,00 EUR za ostale udruge građana. 


GLAVA 12 - DJEČJI VRTIĆ JUREK

Program 1019 - Redovan rad Dječjeg vrtića 523.794,00 EUR

A101900 - redovan rad Dječjeg vrtića - Dječji vrtić Jurek je javna ustanova koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Prijedlog financijskog plana dječjeg vrtića Jurek izrađen je sukladno uputi za izradu financijskih planova proračunskih korisnika Općine Gornja Stubica za razdoblje -2024. godinu, a temelji se na važećoj ekonomskoj cijeni i planiranom broju upisane djece, upisano 113 djece.
Prijedlog financijskog plana pruža financijsku podlogu za ostvarivanje Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića i Kurikuluma Dječjeg vrtića Jurek za pedagošku godinu 2023./2024. koji su napravljeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, te temeljem odgojno obrazovnih vrijednosti, ciljeva i načela Nacionalnog kurikuluma za rani predškolski odgoj i obrazovanje.

U A101900 prikazani su sveukupni rashodi Dječjeg vrtića Jurek u iznosu od 523.794,00 EUR. U izvoru financiranja 11-opći prihodi i primici Dječji vrtić Jurek planirao je sredstva u iznosu od 358.500,00 EUR iz Općinskog proračuna. Od navedenog iznosa Općina planira 121.516,00 EUR rashoda uplatiti Dječjem vrtiću Jurek iz izvora financiranja 52- pomoći iz državnog proračuna- fiskalna održivost dječjih vrtića, a 236.984,00 EUR iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici. U nastavku slijedi prikaz planiranih rashoda Dječjeg vrtića Jurek (obrazloženje je prepisano iz bilješki Dječjeg vrtića Jurek).

31-RASHODI ZA ZAPOSLENE - Rashodi za zaposlene u 2024.g. planirani su u iznosu od 435.289,00 eura. Procjena je dana na temelju 23 zaposlenih, 2 kuharice, 3 spremačice, domar, ravnateljica, stručni suradnik-pedagog, zdravstvena voditeljica, administrativno-računovodstveni djelatnik, 13 odgojitelja. Plan je dan na temelju važećih koeficijenata i trenutne osnovice.(Bilo kakvo povećanje osnovice nije ukalkulirano).

32-MATERIJALNI RASHODI - planirani su u iznosu od 86.855,00 eura, pri čemu se najveći dio odnosi na 322 Rashode za materijal i energiju (povećanje rashoda za namirnice povećanjem broja djece za još jednu skupinu , porast cijena namirnica, sredstava za čišćenje, nabavka sitnog inventara u obliku didaktike za opremanje skupina,  321-Naknade troškova zaposlenima 21.700,00 eura (naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), 323-rashodi za usluge-16.889,00 eura,(najveći dio otpada na tekuće i investicijsko održavanje-servisi, atesti,  te 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 516,00 eura

34-FINANCIJSKI RASHODI - u iznosu od 650,00 eura za usluge banaka i platnog prometa

42-RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE - 1000,00 eura (nabavka programskog paketa „Transparentnost“.
Planirani preneseni višak poslovanja iznosi 10.654,00 EUR,  a odnosi se na neutrošena sredstva za plaće u sklopu mjere pripravništvo.


GLAVA 13 - POLJOPRIVREDA 

Program 1023 - Poticanje razvoja poljoprivrede 5.500,00 EUR

A100099 - Poticanje poljoprivrede - planirano je 5.500,00 EUR za subvencije poljoprivrednicima.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.