Proračun Općine Gornja Stubica za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gornja Stubica prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gornjastubica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

Provedbom brojnih i opsežnih komunalnih projekata želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Osim svakodnevnih održavanja cesta, groblja, lokalnih vodovoda i javne rasvjete, nastavljamo ulagati i u infrastrukturne projekte. Iz proračuna smo ponovno izdvojili sredstva za izgradnju cesta, mostova, parkova i javne rasvjete, a planiran je i nastavak izgradnje i rekonstrukcije ŠRC-a te izgradnja dječjeg vrtića. 

Najveći dio sredstava izdvojili smo upravo za sanaciju raznih klizišta, a sve kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla. Neki od novih projekata u 2023. godini su zacjevljenje Brezanske i Ulice Antuna Augustinčića i uređenje parka oko biste Rudolfa Perešića. 

Kako bismo sačuvali i zaštitili okoliš koji nas okružuje, nastavljamo s izgradnjom reciklažnog dvorišta. 

Od velikog nam je značaja poticanje naših mladih na odgoj i obrazovanje, stoga i ove godine izdvajamo novac koji će dodatno doprinijeti njihovom rastu. U školskoj godini 2022./2023. dodijelit ćemo 35 stipendija, od kojih je 15 namijenjeno srednjoškolcima, a 20 studentima. Visina učeničke stipendije sada iznosi 26,54 eura/mjesečno, dok je za studente izdvojeno 66,36 eura/mjesečno. Osim stipendija, sufinanciramo nabavu školskih knjiga i radnog materijala te prehranu i prijevoz učenika koji do škole putuju autobusom ili željeznicom. Našim najmlađima sufinanciramo boravak u vrtićima koji se nalaze izvan Općine.  

Nastavljamo poticati demografski rast naše Općine, pa se roditeljima novorođene djece isplaćuje jednokratna novčana pomoć u iznosu od 265,00 eura za prvo dijete, 395,00 eura za drugo dijete, 530,00 eura za blizance, treće i četvrto dijete, dok se za peto i svako sljedeće dijete izdvaja 665,00 eura. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja želimo osigurati što lakši i lagodniji život, a isto planiramo postići podmirenjem troškova stanovanja. Također, iz proračuna smo izdvojili sredstva za sufinanciranje logopeda, programa SUVAG-a i pomagača u nastavi.

Očuvanje povijesti, kulture i tradicije naše Općine od velike nam je važnosti. Želimo podržati udruge i zajednice koje djeluju na našem području već dugi niz godina i zbog kojih smo prepoznatljivi. Nadamo se kako će ih naša podrška potaknuti na danji razvoj i širenje. 

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.

 

Vaš načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gornja Stubica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gornja Stubica za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gornja Stubica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gornja Stubica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Gornja Stubica je Dječji vrtić JUREK, koji je u punoj funkciji od 02. studenog 2021. godine.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 5.888.440,00 0
Prihodi od poreza 1.397.267,98 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.973.070,00 0
Prihodi od imovine 41.103,01 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 476.645,01 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 354,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 398,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 398,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 291.990,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 291.990,00 0
Ukupno 0,00 0

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2023. GODINU

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 ,120/13 i 1/20), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18  i 126/19) sačinjen je prijedlog proračuna Općine Gornja Stubica za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Zakon definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, te projekcije za slijedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo. 

Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun Općine Gornja Stubica usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, Općina Gornja Stubica, prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuje na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu.

Temeljni okvir za izradu proračuna Općine Gornja Stubica predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine. Pri izradi prijedloga proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine, Općina se obvezna pridržavati  zakona i propisa koji reguliraju izvore i vrste prihoda i primitaka proračuna te financiranje javnih rashoda i izdataka na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave. U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji, a primijenjena je i posebna klasifikacija- izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Sukladno uputama Ministarstva financija proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023.- 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru. 

U Proračun Općine Gornja Stubica za razdoblje 2023.- 2025. godine, uključuju se vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Općine Gornja Stubica, Dječjeg vrtića JUREK, a koji se uplaćuju na njihov žiro račun, te rashodi i izdaci proračunskog korisnika koji se financiraju iz tih prihoda (konsolidirani proračun).

Općina Gornja Stubica planira sveukupne prihode i primitke (konsolidirani proračun) u iznosu od 6.180.828,00 EUR, Proračunski korisnik Dječji vrtić JUREK planira prihode u iznosu od 408.056,00 EUR, od čega iz Proračuna Općine Gornja Stubica 272.102,00 EUR. Iznosi dobiveni iz općinskog proračuna se prilikom konsolidacije izbijaju da ne bi došlo do duplog prikaza.

Općina planira sveukupne rashode i izdatke (konsolidirani proračun) u iznosu od 6.180.828,00 EUR. Rashodi poslovanja (3) iznose 2.069.321,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) iznose 3.280.424,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) iznose 831.083,00 EUR. Općina planira rashode i izdatke u iznosu od 5.772.772,00 EUR, a proračunski korisnik Dječji vrtić Jurek planira sveukupne rashode i izdatke u iznosu od 408.056,00 EUR.

1. PRIHODI I PRIMICI

Konto 61 - prihodi od poreza: Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.397.267,00 EUR, a na temelju ostvarenih prihoda u 2021.godinu i na razini punjenja u proračun tekuće 2022. godine. Prihodi od poreza obuhvaćaju:

a) porez i prirez na dohodak- planira se u iznosu od 1.336.607,00 EUR na temelju pozitivnih procjena u smislu većih plaća, novih zapošljavanja u gospodarstvu.

b) porez na imovinu- planira se u iznosu od 53.880,00 EUR, a obuhvaća porez na kuće za odmor koji plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, porez na korištenje javnih površina koji plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine za obavljanje djelatnosti i porez na promet nekretnina.

c) porez na robu i usluge- planira se u iznosu od 6.780,00 EUR (stara potraživanja i planirana potraživanja za 2023. godinu). 

Konto 63 - pomoći: Prihodi od pomoći za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.973.071,00 EUR. Za proračunskog korisnika Dječji vrtić Jurek planirane su pomoći u iznosu od 860,00 EUR, a koje Dječji vrtić Jurek planira za nabavu sitnog materijala za potrebe redovnog poslovanja. Iz Državnog proračuna planirano je 1.330,00 EUR za rad predškole, od HZZ-a planirani su prihodi za plaću djelatnice  koja radi putem mjere aktivne politike zapošljavanja HZZ-a (javni rad). Na kontu 63 pomoći planirani su prihodi za manifestaciju Susreti za Rudija od raznih Ministarstava (Ministarstvo branitelja, Ministarstvo kulture..), te pomoći od Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje radnih bilježnica te također za manifestaciju susreti za Rudija. Kapitalne pomoći Općini Gornja Stubica za 2023. godinu planirane su u iznosu od 3.139.100,00 EUR i to za sanaciju klizišta, za dogradnju, modernizaciju i rekonstrukciju sportskog centra, za asfaltiranje cesta na području Općine, za gradnju reciklažnog dvorišta, za modernizaciju i gradnju javne rasvjete, za dovršetak gradnje hiže Rudolfa Perešina te za uređenje parka oko biste Rudolfa Perešina, a sve prema očekivanim raspisanim javnim pozivima i natječajima na koje Općina Gornja Stubica može prijaviti svoj projekt. Na kontu 638-pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani je iznos od 797.445,00 EUR, a koji se odnosi na izgradnju Dječjeg vrtića Jurek. Iznos Općini nije uplaćeni u 2022. godini pa se planira uplata iznosa u 2023. godini. 

Konto 64 - prihodi od imovine: Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 41.103,00 EUR, a obuhvaćaju:

a) prihode od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) planirani su u iznosu od 200,00 EUR

b) prihode od nefinancijske imovine (naknade za koncesije, najam, spomenička renta, ostale naknade) koji su planirani u iznosu od 40.903,00 EUR.

Konto 65 - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama- planiraju se u iznosu od 476.645,00 EUR (od toga Dječji vrtić Jurek planira prihode za sufinanciranje cijene usluge prema uplatama roditelja za boravak djece u vrtiću u iznosu od 134.740,00 EUR), na temelju ostvarenih prihoda u 2021. godini i procjeni ostvarenih prihoda do kraja 2022. godine, a sastoje se od:

a) upravnih i administrativnih pristojbi (grobna naknada, naknada za ukop, turistička pristojba i ostalo..) planiraju se u iznosu od 181.066,00 EUR

b) prihoda po posebnim propisima (vodni doprinos, doprinos za šume..) planiraju se u iznosu od 154.139,00 EUR

c) komunalnih doprinosa i naknada, a koji se planiraju u iznosu od 141.440,00 EUR.

Konto 66 - prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga planiraju se u iznosu od 354,00 EUR za proračunskog korisnika Dječji vrtić Jurek.

Konto 72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine- planiraju se u iznosu od 398,00 EUR, a odnose se na otplate stana. 

Konto 84 - primici od zaduživanja planiraju se u iznosu od 291.990,00 EUR.

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 2.069.321,00 0
Rashodi za zaposlene 620.617,00 0
Materijalni rashodi 1.072.418,00 0
Financijski rashodi 26.179,00 0
Subvencije 16.288,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.884,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 136.679,00 0
Ostali rashodi 160.256,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.280.424,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.041.357,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 239.067,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 831.083,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 831.083,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 6.180.828,00 EUR, a raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna, po razdjelima, po glavama, te po programima, aktivnostima i projektima, po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, a prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13 i 1/20), te Zakonu o proračunu (NN 144/21).

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 831.083,00 EUR, a obuhvaćaju otplatu planiranog kratkoročnog kredita u iznosu od 291.990,00 EUR i otplatu kredita za gradnju Dječjeg vrtića Jurek u iznosu od 539.093,00 EUR. Dio kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (419.643,00 EUR) planira se za otplatu glavnice dugoročnog kredita. 
2.1. Rashodi i izdaci po proračunskim klasifikacijama

 

RAZDJEL 101 - OPĆINSKO VIJEĆE I JUO

Glava 01 - Općinsko vijeće

Program 1000 - Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela

Cilj: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

A 100301- administrativno tehničke i stručne aktivnosti- planira se iznos od 4.248,00 EUR za materijalne rashode (energiju, električnu energiju).

A 100101- osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela- planira se iznos od 255.693,00 EUR za usluge promidžbe i informiranja, objavu u medijima, promociju Gornje Stubice te ostale rashode.

Glava 02 - Jedinstveni upravni odjel

Djelokrug rada: Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine. JUO je nositelj u organizacijskom i provedbenom smislu većine aktivnosti. Zaposleno je 6 službenika, od toga jedan službenik – poljoprivredni redar obavlja poslove za još tri jedinice lokalne samouprave (Gradove Donja Stubica i Oroslavje i Općinu Stubičke Toplice) koje sufinanciraju njegov rad. Poslove održavanja groblja i ostalih javnih površina te lokalnog vodovoda Dobri Zdenci obavljaju 4 stalno zaposlena namještenika.

U ovom trenutku imamo zaposlenu i jednu osobu na javnim radovima, a čije troškove podmiruje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Poseban cilj: djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada, te provedbi zaključaka i odluka načelnika i Općinskog vijeća.

 

Program 1000 - Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela

Cilj: razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.

A100101-osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela- planira se iznos od 323.279,00 EUR za materijalne rashode (materijal i sirovine, sitni inventar, osiguranje osoba i imovine, financijske rashode i izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova).

A100301- administrativno tehničke i stručne aktivnosti- Rashodi ove aktivnosti odnose se na plaće službenika i ostalih materijalnih prava, uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, službenu, radnu i zaštitnu odjeću, rashode za usluge telefona, interneta, poštarine, računalnih usluga, obveznih i zdravstvenih pregleda djelatnika, ostale financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Planirani je ukupni iznos od 263.334,00 EUR. 

 

Program 1002 - Priprema i donošenje akata

Cilj: razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

A100103- Administrativno tehničko i stručno osoblje- planirani je iznos od 25.145,00 EUR za intelektualne i osobne usluge

A100104- Redovan rad Vlastitog pogona- planirani je iznos od 93.427,00 EUR za plaće Vlastitog pogona, dnevnih obroka, plaća za prekovremeni rad komunalnog pogona, ostalih materijalnih prava komunalnog pogona.

T100201-Nabava dugotrajne imovine- planirano je 3.500,00 EUR za kupnju informatičke opreme.

 

Glava 03 - komunalna infrastruktura

Program 1003 - održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj: Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti.

A100401-održavanje cesta- planirani je iznos od 237.576,00 EUR za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje cesta, usluge za tekuće i investicijsko održavanje cesta (usluge malčiranja, zimsko čišćenje cesta, sanaciju i popravak udarnih rupa…). 

Na održanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica koja je održana dana 14.12.2022., a na kojoj se razmatrao prijedlog proračuna Općine, prihvaćeni je amandman Domovinskog pokreta:

Prijedlog amandmana: održavanje nerazvrstanih cesta A100401-dodavanje stavke krpanje rupa na pločnicima- 9.000,00 EUR.

A100402-održavanje lokalnih vodovoda- planirani je iznos od 98.218,00 EUR za rashode za materijal i energiju, materijal za održavanje vodovoda, materijal i dijelovi za održavanje službenog vozila koje se koristi za potrebe vodovoda, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda.

A100403-održavanje groblja- planira se iznos od 58.183,00 EUR za rashode i materijal za održavanje groblja, rashode za materijal i energiju za održavanje groblja. U 2023. godini planira se na groblja u Gornjoj Stubici, Svetom Mateju i Dubovcu postaviti video nadzor.

A100404-održavanje javne rasvjete- planira se iznos od 95.445,00 EUR za materijal i energiju za javnu rasvjetu, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete. Za Božićnu i novogodišnju dekoraciju u proračunu za 2023. godinu planirani je iznos od 33.353,00 EUR za kupnju nove dekoracije i usluge postavljanja dekoracije. 

A100405-održavanje poslovnih subjekata- planira se iznos od 58.268,00 EUR za održavanje poslovnih objekata (materijal za održavanje općinskih prostorija, održavanje ŠRC, održavanje društvenog doma Modrovec, održavanje mrtvačnice, održavanje strojarnice, održavanje društvenog doma Tepčina). Za održavanje, tj. modernizaciju- kupnju opreme i namještaja sportskog centra (nove stolice i stolovi) u proračunu za 2023. godinu planirano je 13.273,00 EUR.

 

Program 1004 - Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj: očuvani okoliš, modernizacija Općine Gornja Stubica, očuvane prirodne i kulturne vrijednosti.

K100520- izgradnja cesta, mostova, parkova- u proračunu za 2023. godinu planirano je 262.177,00 EUR. U planu je sanacija klizišta na cesti Vinterovec-Modrovec NC 1-030 i sanacija klizišta u Jakšincu, NC 1-040, Ivanići- Haramusteki.

K100521-asfaltiranje cesta na području Općine- planirano je 421.441,00 EUR za asfaltiranje cesta na području Općine.

K100522-zacjevljenje Brezanske i Ulice Antuna Augustinčića- planirano je 91.000,00 EUR za zacjevljenje Brezanske i Ulice Antuna Augustinčica

K100523-sanacija cesta (aglomeracija)-planirano je 82.172,00 EUR za sanaciju cesta-aglomeracija.

K100525-vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture- planirano je 159.433,00 EUR za vraćanje u ispravno stanje infrastrukture ceste- propust Modrovec i modernizaciju društvenog doma Tepčina (društvena infrastuktura).

K100550-izgradnja javne rasvjete- planirani je iznos od 165.575,00 EUR za modernizaciju javne rasvjete. 

K100580-građenje spomen hiže Rudolfa Perešina- planirano je 289.336,00 EUR za dovršetak gradnje spomen hiže Rudolfa Perešina te unutarnje i vanjsko opremanje spomen hiže i priključak na komunalnu infrastukturu.

K100592-izgradnja i rekonstrukcija, dogradnja ŠRC- za izgradnju i rekonstrukciju ŠRC planirano je 190.688,00 EUR i to za radove i stručni nadzor radova. Procjenjuje se da će projekt izgradnje i rekonstrukcije i dogradnje ŠRC-a završiti u 2024. godini pa se i u 2024. godini planiraju rashodi.

K100595-hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla- u proračunu za 2023. godini planira se iznos od 1.318.774,00 EUR za sanaciju klizišta. U planu su radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-012, u naselju Gusakovec, nerazvrstanoj cesti NC-042 u naselju Jakšinec, nerazvrstanoj cesti NC 1-009 u naselju Dobri Zdenci, nerazvrstanoj cesti NC 1-055 u naselju Karivaroš, klizište NC 1-005 Dubovec- Jakopovići, NC 2-033 odvojak Zagrebačke ulice-groblje, NC 2-096, Kirini, naselje Sveti Matej 

K100597-uređenje parka oko biste Rudolfa Perešina- za uređenje parka oko biste Rudolfa Perešina planiraju se rashodi u iznosu od 26.908,00 EUR i to za projektnu dokumentaciju, radove, materijal i nadzor radova.

 

Program 1005 - uređenje groblja

Cilj: očuvana groblja i okoliš oko groblja Općine Gornja Stubica

A100601-izgradnja okvira za grobna mjesta-groblje Gornja Stubica-planira se iznos od 19.900,00 EUR za izgradnju okvira za grobna mjesta na novom djelu mjesnog groblja u Gornjoj Stubici. 

 

Program 1007 - projektiranje i geodetski poslovi

A100801-projektna dokumentacija- planira se iznos od 29.512,00 EUR za intelektualne i osobne usluge- geodetske usluge i usluge konzultanta te geodetski snimak i upis u zemljišne knjige.

 

Program 1009 - zaštita okoliša

Cilj: očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti Općine Gornja Stubuca

A101001-odvoz otpada- planira se iznos od 37.582,00  EUR za odvoz smeća za groblja i naknadu za korištenje odlagališta otpada

K100901-građenje reciklažnog dvorišta- u proračunu Općine Gornja Stubica planira se iznos od 288.273,00 EUR za građenje reciklažnog dvorišta i stručni nadzor radova za reciklažno dvorište.

 

Program 1011 - predškolski odgoj

Cilj: Unapređenje kvalitete života.

K100510-izgradnja dječjeg vrtića- planiraju se izdaci za glavnicu primljenog dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 419.642,00 EUR.

 

Glava 04 - gospodarstvo

Program 1004 - izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Cilj: Poticanje razvoja gospodarstva na području Općine.

K100520-izgradnja cesta, mostova, parkova-planira se kapitalna donacija neprofitnim organizacijama- župi Svetog Jurja u Gornjoj Stubicu u iznosu od 14.773,00 EUR.

 

Program 1008 - unapređenje i razvoj zajednice

A100701-laboratorijske usluge- planira se iznos od 3.500,00 EUR za troškove biokemijskog laboratorija. 

A100703-uređenje javnih površina- planira se iznos od 6.640,00 EUR za uređenje javnih površina na području Općine

A100704-širokopojasni Internet- planira se 6.237,00 EUR za sufinanciranje troškova Studije za širokopojasni Internet.

A100706-razvoj turizma- planira se 52.997,00 EUR za aktivnost razvoj turizma- sredstva za rad TZ.

A100707-zaštita životinja-planira se 10.626,00 EUR za kontrolu čipiranja pasa i veterinarsko higijensku službu i skloništa za životinje

T010041-poticanje poljoprivrede- planirano je 3.100,00 EUR za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za poticanje poljoprivrede.

T010042-poticanje malog i srednjeg poduzetništva- planirano je 8.626,00 EUR za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima.

 

Program 1009 - zaštita okoliša

Cilj: očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti Općine Gornja Stubuca

A101002-zaštita okoliša- planirano je 17.650,00 EUR za deratizaciju i naknadu za uređenje voda na području Općine.

 

Glava 05 - vatrogastvo i civilna zaštita

Program 1010 - zaštita od požara

Cilj: očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti Općine Gornja Stubuca

A101101-osnovna djelatnost vatrogasne zajednice i JVP- u proračunu za 2023. godinu za osnovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Općine Gornja Stubica i JVP planirani je iznos od 78.729,00 EUR. Temelj za izračun: Zakon o vatrogastvu. Ukupni planirani rashodi za Vatrogasnu zajednicu iznose 40.000,00 EUR, za JVP Zabok iznose 17.259,00 EUR. U navedenoj aktivnosti planirana je i kapitalna donacija DVD-u Šagudovec koja iznosi 11.945,00 EUR.

 

Glava 06 - obrazovanje

Program 1011 - predškolski odgoj

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

A101201-rad male škole- za rad male škole planiraju se rashodi u iznosu od 2.660,00 EUR.

A101202-sufinanciranje rada dječjih vrtića- za boravak djece iz Općine Gornja Stubica u vrtićima koja se nalaze izvan Općine (Dječji vrtić Zvirek iz Stubičkih Toplica, Dječji vrtić Pušlek iz Marije Bistrice, Dječji vrtić Bubamara iz Sesveta, Dječji vrtić Limač iz Dubravice, Dječji vrtić Leptirići iz Donje Stubice, Čarobna šuma iz Oroslavja, Dječji vrtić Vrapčić iz Sesveta i Dječji vrtić Šlapica iz Oroslavja) planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 24.187,00 EUR.

 

Program 1012 - obrazovanje

A101301-izvannastavne aktivnosti- za izvannastavne aktivnosti (obuka neplivača i ostale izvannastavne aktivnosti) u proračunu Općine za 2023.godinu planirano je 2.850,00 EUR.

A101303-sufinanciranje školskih knjiga i radnog materijala- planirano je 31.881,00 EUR za sufinanciranje školskih knjiga i radnog materijala te za sufinanciranje pomagača u nastavi. Dio troškova nabave radnih bilježnica sufinancira Krapinsko-zagorska županija.

 

Glava 07 - zdravstvo

Program 1008 - unapređenje i razvoj zajednice

Cilj: Poboljšanje kvalitete života.

A100701-laboratorijske usluge- planirano je 6.234,00 EUR za zdravstvene i veterinarske usluge (analiza vode- vodovod Dobri Zdenci i ostali vodovodi).

 

Glava 08 - socijalna pomoć

Program 1013 - socijalna skrb i pomoć

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Poseban cilj: stanovnicima pružiti socijalnu skrb i pomoć onima kojima je potrebna u svakodnevnom životu, povećanje osnovnoškolskog standarda, te učeničkim i studentskim stipendiranjem doći do potrebnih kadrova, kao i omogućiti rasterećenje kućnog budžeta, a s konačnim ciljem da što više djece stekne visokoškolsku naobrazbu.

A1013-pomoći pojedincima i obiteljima- u proračunu Općine Gornja Stubica za 2023. godinu za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je sveukupno 22.236,00 EUR (za podmirenje troškova stanovanja, za logopedsku službu, sufinanciranje SUVAG-a).

A101402-stipendije i školarine- za stipendije i školarine učenika i studenata planirano je sveukupno 26.544,00 EUR. Visina učeničke stipendije iznosi 26,54 EUR mjesečno, dok visina stipendije za studente iznosi 66,36 EUR mjesečno. 

A101403-sufinanciranje cijene prijevoza i prehrane- u proračunu Općine za sufinanciranje cijene prijevoza i prehrane osigurano je 30.600,00 EUR (sufinanciranje prijevoza učenika autobusom, željeznicom, sufinanciranje cijene prehrane učenika).

 

Program 1015 - poticanje mjera demografske obnove

Cilj: Poboljšanje kvalitete života.

A101601-naknade za novorođenu djecu- prema procjenama na temelju novorođene djece u 2021. godini i novorođene djece u 2022. godini u proračunu se planira iznos od 19.908,00 EUR. Visina novčane pomoći za novorođenu djecu iznosi u ovom trenutku: za prvo rođeno dijete 265,00 EUR, za drugo  dijete 395,00 EUR, za blizance, treće i četvrto dijete 530,00 EUR i za peto i svako slijedeće rođeno dijete naknada iznosi 665,00 EUR.

 

Glava 09 - djelatnost kulture

Program 1018 - sufinanciranje rada udruga građana

Cilj: Promocija Gornje Stubica.

A101901-redovna djelatnost udruga građana- u proračunu Općine za redovnu djelatnost udruga građana u kulturu planira se iznos od 23.563,00 EUR, a sve u svrhu promocije Gornje Stubice.

 

Glava 10 - djelatnost sporta i rekreacije

Program 1017 - rekreacije i sportske aktivnosti

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Poseban cilj: promoviranje sporta i zdravog življenja, te uključivanje što više mlade populacije i animiranje za sportskim aktivnostima. 

A101801-djelatnost sportskih udruga- planirano je 37.095,00 EUR za tekuće donacije spotskoj zajednici, školskom spotskom klubu OŠ i tekuće donacije GSS.

 

Glava 11 - ostale udruge građana

Program 1001 - donošenje akata i mjera iz djelokruga OV

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

A100201-redovan rad političkih stranaka- za tekuće donacije političkim strankama na području Općine Gornja Stubica planirano je 5.415,00 EUR.

Program 1014 - humanitarna skrb kroz udruge građana

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

A101501-humanitarna djelatnost- planirano je 6.392,00 EUR za tekuće donacije za humanitarnu skrb kroz udruge građana ( za Crveni križ Donja Stubica- zakonska obveza temeljem čl.30 Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10)).

 

Program 1018 - sufinanciranje rada udruga građana

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

A101901-redovna djelatnost udruga građana- planirano je 11.600,00 EUR za udruge građana.

 

Glava 12 - Dječji vrtić JUREK

Program 1019 - Redovan rad Dječjeg vrtića

A101900-redovan rad Dječjeg vrtića

Dječji vrtić JUREK je javna ustanova koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Vrtić je započeo s radom početkom studenog 2021. godine u pet odgojnih skupina s 85 djece u redovitom cjelodnevnom programu. Osim redovitog cjelodnevnog programa vrtić provodi i kraći program predškole. Dječji vrtić JUREK je proračunski korisnik Općine Gornja Stubica. 

U A101900 prikazani su sveukupni rashodi Dječjeg vrtića JUREK u iznosu od 408.056,00 EUR. U izvoru financiranja 11-opći prihodi i primici Dječji vrtić JUREK planirao je sredstva u iznosu od 272.102,00 EUR iz Općinskog proračuna. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti