*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Gorjani za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Gorjani prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Gorjani bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.gorjani.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Brojnim, i opsežnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika.

Kao i svake godine izdvajamo sredstva za ulaganje u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Neki od projekata su održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i kanalske mreže. Ove godine značajna sredstva (2.500.000,00 eura) uložit ćemo u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnju pješačkih staza u naselju Gorjani i Tomašanci (343.600,00 eura).

Programom jačanja gospodarstva na području Općine Gorjani ove godine osigurali smo sredstva za rekonstrukciju kulturno turističkog centra, za uređenje zgrade mjesnog odbora u Tomašancima i sredstva za program prekogranične suradnje (400.000,00 eura).

S ciljem poboljšanja demografskih mjera, raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. Proračunom za 2024 godinu osigurana su sredstva za financiranje predškolskog odgoja, isplatu novčanih sredstava za novorođenu djecu i sredstva za pomoć mladim obiteljima.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe građana, stoga smo osigurali sredstva za pomoć socijalnog ugroženim građanima Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine.

Na području naše općine djeluju sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Iz tog razloga kroz donacije pomažemo udrugama u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 

 

 

Vaš načelnik!


 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gorjani za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno

ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 5.128.550,00
Prihodi od poreza 242.400,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.627.650,00
Prihodi od imovine 115.100,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 138.400,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 13.300,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 13.300,00
Ukupno 0,00

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Gorjani za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 5.148.450,00 eura

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Gorjani za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.128.550,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 242.400,00 eura, Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su planirane u iznosu od 4.627.650,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 115.100,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 138.400,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 5.000,00 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.000,00 eura.

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 13.300,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.415.350,00
Rashodi za zaposlene 561.000,00
Materijalni rashodi 582.650,00
Financijski rashodi 2.800,00
Subvencije 10.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 83.400,00
Ostali rashodi 169.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.704.800,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 42.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.662.800,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 28.300,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 28.300,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Gorjani za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.415.350,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 561.000,00 eura:

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 582.650,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.800,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 10.000,00 eura za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.000,00 eura; 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 83.400,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 169.500,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.704.800,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 42.000,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.662.800,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 28.300,00 eura.

 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Gorjani sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1001 Program rada političkih stranaka
GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA - NAČELNIK
Program 1002 Ured načelnika
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Program 1003 Javna uprava i administracija
GLAVA 00202 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 1005 Predškolski odgoj i školstvo
Program 1006 Program javnih potreba u kulturi, sportu i religiji
Program 1007 Program socijalne skrbi
Program 1008 Program zaštite i spašavanja
GLAVA 00203 GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST
Program 1009 Izgradnja, opremanje i održavanje građevinskih objekata
Program 1010 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1011 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1012 Ostale komunalne djelatnosti
GLAVA 00204 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ
Program 1013 Predškolski odgoj i obrazovanje
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Program 1003 Javna uprava i administracija
GLAVA 00202 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 1005 Predškolski odgoj i školstvo
Program 1006 Program javnih potreba u kulturi, sportu i religiji
Program 1007 Program socijalne skrbi
Program 1008 Program zaštite i spašavanja
GLAVA 00203 GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST
Program 1009 Izgradnja, opremanje i održavanje građevinskih objekata
Program 1010 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1011 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1012 Ostale komunalne djelatnosti
GLAVA 00204 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ
Program 1013 Predškolski odgoj i obrazovanje

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 35.400,00 EURA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 6.000,00 EURA

Program 1001 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 6.000,00 eura.

Sredstva za redovnu djelatnost predstavničkih tijela planirana su u iznosu od 4.000,00 eura i sredstva za financiranje rada političkih stranaka planirana su u iznosu od 2.000,00 eura.

 

GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA - NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 29.400,00 EURA 

Program 1002 Ured načelnika planiran u iznosu od 29.400,00 eura.

Ovim programom osigurana su sredstva za redovnu djelatnost ureda načelnika u iznosu od 29.400,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 5.113.050,00 EURA.

GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 284.700,00 EURA.

Program 1003 Javna uprava i administracija planiran u iznosu od 284.700,00 eura.

Za program javne uprave i administracije planiran je iznos od 284.700,00 eura, od toga za administrativno, tehničko i stručno osoblje i materijalne rashode izdvaja se 272.600,00 eura i za opremanje i informatizaciju općinske uprave 12.100,00 eura.

 

GLAVA 00202 DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 636.900,00 EURA.

Program 1005 Predškolski odgoj i školstvo planiran u iznosu od 2.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za predškolski odgoj i školstvo u iznosu od 2.000,00 eura.

 

Program 1006 Program javnih potreba u kulturi, sportu i religiji planiran u iznosu od 78.500,00 eura. 

Ovim programom izdvajaju se sredstva za djelatnost udruga u kulturi u iznosu od 8.000,00 eura, sredstva za djelatnost udruga u sportu u iznosu od 31.000,00 eura, sredstva za djelatnost vjerskih zajednica u iznosu od 29.500,00 eura i sredstva za organizaciju skupova, manifestacija, obljetnica u iznosu od 10.000,00 eura.

 

Program 1007 Program socijalne skrbi planiran u iznosu od 473.400,00 eura.

Za pomoć socijalno ugroženim osobama izdvojit će se sredstva u iznosu od 16.000,00 eura, za pomoć mladima sredstva u iznosu od 22.600,00 eura, za pomoć za novorođeno dijete sredstva u iznosu od 5.000,00 eura, za pomoć mladim obiteljima-socijalno zbrinjavanje sredstva u iznosu od 39.800,00 eura, za društvo Crvenog križa 2.000,00 eura, za financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija 14.000,00 eura i za projekt Zaželi – prevencija institucionalizacije sredstva u iznosu od 374.000,00 eura.

Program 1008 Program zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 83.000,00 eura.

Za program zaštite i spašavanja osigurano je 83.000,00 eura, od toga za DVD 75.000,00 eura  i za civilnu zaštitu 8.000,00 eura.

 

GLAVA 00203 GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 3.987.500,00 EURA.

Program 1009 Izgradnja, opremanje i održavanje građevinskih objekata planiran u iznosu od 551.500,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za uređenje zgrade mjesnog odbora u Tomašancima u iznosu od 114.000,00 eura, sredstava za rekonstrukciju kulturno turističkog centra u iznosu od 5.000,00 eura, sredstva za ostala održavanje poslovnih objekata u iznosu od 27.900,00 eura, sredstva za gradnju i adaptaciju građevinskih objekata u iznosu od 4.600,00 eura i sredstva za program prekogranične suradnje u iznosu od 400.000,00 eura.

Program 1010 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 73.000,00 eura.

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 38.500,00 eura, za održavanje javne rasvjete 27.900,00 eura i za održavanje kanalske mreže 6.600,00 eura.

Program 1011 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 3.145.600,00 eura.

Za izgradnju pješačkih staza u naseljima Gorjani i Tomašanci planirana su sredstva u iznosu od 343.600,00 eura, za javnu rasvjetu planirano je 240.000,00 eura, za dječja igrališta 20.000,00 eura, za projektnu dokumentaciju za kanalizaciju 14.000,00 eura, za projektiranje rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine Gorjani 28.000,00 eura i za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Gorjani 2.500.000,00 eura.

Program 1012 Ostale komunalne djelatnosti planiran u iznosu od 217.400,00 eura.

Za program ostalih komunalnih djelatnosti planirana su sredstva u iznosu od 81.900,00 eura, za revitalizaciju javnih površina – javni radi planirana su sredstva u iznosu od 9.500,00 eura, za digitalizaciju groblja sredstva u iznosu pod 12.700,00 eura, za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta 100.000,00 eura i za komunalno poduzeće 13.300,00 eura.

 

GLAVA 00204 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 203.950,00 EURA.

Program 1013 Predškolski odgoj i obrazovanje planiran u iznosu od 203.950,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića u iznosu od 149.100,00 eura, sredstva za materijalne i ostale rashode u iznosu od 52.850,00 eura i sredstva za nabavu opreme u iznosu od 2.000,00 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.