*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Gola za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Gola prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Gola bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://gola.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Brojnim projektima na području Općine Gola cilj nam je osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika. U 2024. godini nastavljamo s aktivnostima vezanim za  komunalnu infrastrukturu kao što su: održavanje nerazvrstanih prometnica i poljskih putova u funkcionalnom stanju, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće i urednosti naselja, javnih površina i groblja, održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda u nadležnosti općine, praćenje kvarova i održavanje rasvjetnih tijela javne rasvjete u ispravnom stanju te podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu.

Izgradnjom i asfaltiranjem nerazvrstanih cesta i izgradnjom pješačkih staza želimo osigurati sigurnosti pješaka i biciklista u prometu. 

Našim najmlađim stanovnicima želimo omogućiti sretno odrastanje i što zanimljiviju i edukativniji igru, stoga smo u proračunu za 2024. godinu osigurali 3.800.000,00 eura za izgradnju novog vrtića. Želimo uključiti svu djecu u sustav predškolskog odgoja.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za rodiljine naknade, pomoći socijalno ugroženim stanovnicima, umirovljenicima te nagrade učenicima i mentorima, pomoć za kupnju školskih udžbenika, sufinanciranje rada gerontodomaćica, kupnju darova djeci povodom Svetog Nikole, te za donaciju  Crvenom križu.

Od velikog nam je značaja ulaganje u obrazovanje, stoga i ove godine izdvajamo novac za stipendiranje učenika i  studenata.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za potrebe vatrogastva, Civilne zaštite i HGSS-a sa ciljem kvalitetnog funkcioniranja sustava civilne zaštite, DVD-a i HGSS-a.

Na području općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad.

 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite.

 

Općinski načelnik!

 

Što je proračun?

  
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gola za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije:

  
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 5.260.000,00
Prihodi od poreza 453.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.366.000,00
Prihodi od imovine 3.098.900,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 310.100,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 32.000,00
Višak iz prethodnih godina 2.000.000,00
Višak iz prethodnih godina 2.000.000,00
Ukupno 0,00

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Gola za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 7.260.000,00 eura

Prihodi poslovanja Općine Gola za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.260.000,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 453.000,00 eura. Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.366.000,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 3.098.900,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 310.100,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 32.000,00 eura.

 

Višak iz prethodnih godina planiran u iznosu od 2.000.000,00 eura. 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.266.000,00
Rashodi za zaposlene 237.000,00
Materijalni rashodi 778.900,00
Financijski rashodi 7.000,00
Subvencije 100.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 578.500,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 348.700,00
Ostali rashodi 215.900,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.994.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.515.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 110.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  369.000,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja Općine Gola za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.266.000,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 237.000,00 eura;

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 778.900,00 eura;

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.000,00 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 100.000,00 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 578.500,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 348.700,00 eura;

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 215.900,00 eura.

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.994.000,00, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 110.000,00 eura;

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.515.000,00 eura;

3.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 369.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Gola sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 
Program 1001 Rad Općinskog vijeća i općinskog načelnika
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI URED
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1002 Jedinstveni upravni odjel
Program 1003 Izgradnja objekata i druga kapitalna ulaganja
RAZDJEL 003 POLJOPRIVREDA, DRUŠVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI
GLAVA 00301 POLJOPRIVREDA, DRUŠVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI
Program 1004  Poljoprivreda
Program 1005 Obrazovanje               
Program 1006 Socijalna skrb
Program 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1008 Razvoj civilnog društva
RAZDJEL 004 KOMUNALNO GODSPODARSTVO
GLAVA 00401 KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture
 Program 1010 Izgradnja komunalne infrastrukture

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

 

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 106.100,00 EURA

 

Program 1001 Rad Općinskog vijeća i Općinskog načelnika planirano u iznosu od 106.100,00 eura

Rashodi vezani uz redovnu djelatnost planirani su u iznosu od 45.000,00 eura, za rad političkih stranaka planirani u iznosu od 2.600,00 eura, za izbore planirani u iznosu od 20.000,00 eura, za sufinanciranje plaća liječnika planirani u iznosu od 28.500,00 eura i za manifestacije u organizaciji Općine planirani u iznosu od 10.000,00 eura.

 

Pokazatelj rezultata: Redovito održavanje sjednica općinskog vijeća i radnih tijela, redovita isplata naknade općinskom načelniku i članovima općinskog vijeća, isplata sredstava predviđenih za rad političkih stranaka, provođenje izbora i organiziranje manifestacija.

                    

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 1002 Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 1.019.300,00 eura

Ovim programom planirana su sredstva za redovne poslove u iznosu od 725.300,00 eura i za projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 50.000,00 eura.

 

Pokazatelj rezultata: Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Program 1003 Izgradnja objekata i druga kapitalna ulaganja  planirani u iznosu od 244.000,00 eura

Za otkup zemljišta planirano je 60.00,00 eura, za opremanje iza  uređenje društvenih i drugih objekata 184.000,00 eura.

 

Pokazatelj rezultata: Cilj je otkupiti potrebno zemljište radi provedbe planiranih projekata, kupnja opreme te uređenje društvenih i drugih objekata.

 

RAZDJEL 003 POLJOPRIVREDA, DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI 

 

GLAVA 00301 POLJOPRIVREDA DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 5.324.600,00 EURA

 

Program 1004 Poljoprivreda planirano u iznosu od 150.000,00 EURA

Za sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi planirano je 150.000,00 eura.

 

Pokazatelj rezultata: subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje.

  

Program 1005 Obrazovanje planirano je u iznosu od 4.455.000,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za predškolski odgoj u iznosu od 450.000,00 eura, izgradnju dječjeg Vrtića u Goli u iznosu od 3.800.000,00 eura, osnovnoškolsko obrazovanje u iznosu od 110.000,00 eura i stipendije učenika i studenata u iznosu od 95.000,00 eura.

 

Pokazatelj rezultata: Dostupnost vrtića svoj djeci sa ciljem uključivanja sve djece u sustav predškolskog odgoja, poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga sa ciljem poboljšanja uvjeta rada u osnovnoj školi, te davanje učeničkih i studentskih stipendija sa ciljem poticanja obrazovanja stanovništva.

  

Program 1006 Socijalna skrb planiran je u iznosu od 213.400,00 eura

Programom socijalne skrbi planiraju se sredstva iz proračuna koji bi se moglo pomoći ugroženim skupinama na području Općine te se  za naknadu za potporu građanima, kućanstvima i udrugama planira izdvojiti 213.400,00 eura. 

 

Pokazatelj rezultata: Bolji životni uvjeti socijalno ugroženog stanovništva, te stanovništva starije životne dobi.

  

Program 1007 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiran je u iznosu od 333.800,00 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za civilnu zaštitu i HGSS u iznosu od 6.800,00 eura i za zaštitu od požara u iznosu od 327.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata: Redovna isplata zakonom propisanih sredstava za potrebe vatrogastva, Civilne zaštite i HGSS-a sa ciljem kvalitetnog funkcioniranja sustava civilne zaštite, DVD-a i HGSS-a, dovršetak uređenja vatrogasnog doma.

 

Program 1008 Razvoj civilnog društva planiran je u iznosu od 172.400,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za promicanje kulture u iznosu od 17.600,00 eura, za sport i rekreaciju 108.100,00 eura i za ostale udruge, zajednice i društva 46.700,00 eura.

 

Pokazatelj rezultata:  Cilj je poticanje kulturnog stvaralaštva, unapređenje postojećeg standarda kulturne djelatnosti, obogaćivanje kulturnog života, poticanje programa koji okupljaju djecu i mlade, briga o sakralnim objektima, poticanje i promicanje sporta uz uključivanje mladih u sportske klubove, te promocija općine.

 

 

RAZDJEL 004 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

 

GLAVA 00401 KOMUNALNO GOSPODARSTVO U IZNOSU OD 810.000,00 EURA

 

Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 210.000,00 eura

Za održavanje nerazvrstanih cesta i poljoprivrednih putove planirano 63.000,00 eura, održavanje čistoće javnih površina 5.000,00 eura, održavanje i potrošnju javne rasvjete 30.000,00 eura, održavanje javnih zelenih površina 82.000,00 eura, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 5.000,00 eura, održavanje groblja 25.000,00 eura.

 

Pokazatelj rezultata: Ciljevi ovog programa su održavanje nerazvrstanih prometnica i poljskih putova u funkcionalnom stanju, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje čistoće i urednosti naselja, javnih površina i groblja, održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda u nadležnosti općine, praćenje kvarova i održavanje rasvjetnih tijela javne rasvjete u ispravnom stanju te podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu.

 

 

Program 1010 Izgradnja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 600.000,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 450.000,00 eura i za izgradnju pješačkih staza u iznosu od 150.000,00 eura.

 

Pokazatelj rezultata: Ciljevi ovog programa su izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnja pješačkih staza radi veće sigurnosti pješaka i biciklista u prometu.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.