Proračun Općine Gola za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Gola prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Gola bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://gola.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

I ove godine planiramo brojne infrastrukturne projekte. Nastavljamo sa sanacijom odlagališta, održavanjem groblja i javnih površina, nerazvrstanih cesta i poljskih puteva te održavanjem javne rasvjete. 

Projekt na koji smo posebno ponosni je izgradnja dječjeg vrtića. Projektom je predviđena gradnja novog dječjeg vrtića u samom središtu naselja Gola u kojem će biti smještene četiri vrtićke i dvije jasličke skupine. Našim najmlađim stanovnicima želimo omogućiti sretno odrastanje i što zanimljiviju i edukativniji igru.

Iz Proračuna za 2023. godinu vidljivo je da nam je prioritet bolji životni standard naših mještana poput poticanja nataliteta kroz rodiljine naknade, pomoći socijalno ugroženim stanovnicima, umirovljenicima te pomoći kod rješavanja stambenog pitanja i legalizacije.

Od velikog nam je značaja ulaganje u obrazovanje, stoga i ove godine izdvajamo novac za stipendiranje učenika i  studenata.

Financiranjem kulturnih udruga koje djeluju na području naše Općine ulažemo u očuvanje naše kulturne baštine i povezivanje zajednice kroz obilježavanje bitnih događaja. Naše sportske udruge promiču zdrav i aktivan život i u tome ćemo ih uvijek podržavati i financijski pomagati. 

 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite.

 

Općinski načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gola za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 6.355.200,00 0
Prihodi od poreza 353.500,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.703.300,00 0
Prihodi od imovine 3.006.300,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 225.100,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 67.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.600,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.600,00 0
Višak iz prethodnih godina 575.000,00 0
Višak iz prethodnih godina 575.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Prihodi poslovanja Općine Gola za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.355.200,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 353.500,00 eura. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.703.300,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 3.006.300,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 225.100,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 67.000,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 6.600,00 eura.

Višak iz prethodnih godina planiran u iznosu od 575.000,00 eura. 

 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 2.115.300,00 0
Rashodi za zaposlene 206.700,00 0
Materijalni rashodi 702.300,00 0
Financijski rashodi 8.000,00 0
Subvencije 50.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 588.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 270.100,00 0
Ostali rashodi 290.200,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.821.500,00 0

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine

100.00,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.556.500,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.165.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Rashodi poslovanja Općine Gola za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.115.300,00 eura, a čine ih:

  1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 206.700,00 eura;
  2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 702.300,00 eura;
  3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 eura;
  4. Subvencije planirane u iznosu od 50.000,00 eura;
  5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 588.000,00 eura;
  6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 270.100,00 eura
  7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 290.200,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.821.500,00, a čine ih:

  1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 eura;
  2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.556.500,00 eura;
  3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.165.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Gola sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 57.800,00 EURA

Program 1001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 45.200,00 eura.

Rashodi vezani uz rad predstavničkih i izvršnih tijela planirani su u iznosu od 45.200,00 eura, sredstva za redovnu djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela planirani su u iznosu od 40.600,00 eura, rashodi za izbore predstavničkih i izvršnih tijela planirani su u iznosu do 2.600,00 eura i rashodi za žalbene postupke planirani su u iznosu od 2.000,00 eura.

Program 1001 Promicanje Općine i manifestacije planirane u iznosu od 10.000,00 eura

Za manifestacije u organizaciji Općine planirano je 10.000,00 eura.

Program 1002 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 2.600,00 eura.

Rashodi političkih stranaka planirani su u iznosu od 2.600,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1003 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.875.700,00 eura.

Rashodi vezani uz rad javne uprave i administracije planirani su u iznosu od 684.200,00 eura, rashodi za projektnu dokumentaciju planirani su u iznosu od 50.000,00 eura, za uređenje, opremanje uredskih prostorija i podizanje energetske učinkovitosti zgrada planirani su u iznosu od 1.111.500,00 eura, izrada i nabava nematerijalne imovine planirani su u iznosu od 30.000,00 eura.

Program 1004 Izgradnja objekata i druga kapitalna ulaganja  planirani u iznosu od 580.000,00 eura.

Za otkup zemljišta planirano je 50.00,00 eura, za izgradnju vodovodne mreže planirano je 140.000,00 eura, za izgradnju vage planirano je 20.000,00 eura, za prenamjenu i rekonstrukciju postojeće zgrade u dječji vrtić planirano je 85.000,00 eura, za opremanje u uređenje društvenih i drugih objekata planirano je 285.000,00 eura.

 

RAZDJEL 003 POLJOPRIVREDA, DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 3.701.300,00 EURA

GLAVA 00301 POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 90.000,00 EURA

 

Program 1006 Potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 90.000,00 EURA

Za financiranje potpore poljoprivredi planirano je 90.000,00 eura za sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi.

  

GLAVA 00302 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO JE 3.119.000,00 EURA

Program 1007 Predškolski odgoj i obrazovanje planirano je u iznosu od 2.900.000,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za Dječji vrtić „Vrapčić“ Drnje u iznosu od 400.000,00 eura i izgradnja dječjeg Vrtića Gola 2.500.000,00 eura.

Program 1008 Osnovno obrazovanje planirano je u iznosu od 153.000,00 eura

Za osnovno obrazovanje Osnovne škole Gola planirano je 153.000,00 eura.

Program 1009 Srednjoškolskog i visoko obrazovanje planirano je u iznosu od 66.000,00 eura

Programom srednjoškolskog i visoko obrazovanje planirane su stipendije učenicima i studentima u iznosu od 66.000,00 eura.

 

GLAVA 00303 SOCIJALNA SKRB PLANIRANO JE 208.800,00 EURA

Program 1010 Socijalna skrb planirano je u iznosu od 208.800,00 eura

Programom socijalne skrbi planiraju se sredstva iz proračuna koji bi se moglo pomoći ugroženim skupinama na području Općine te se  za naknadu za potporu građanima i kućanstvima planira izdvojiti 204.100,00 eura, dok se za socijalne humanitarne udruge planiraju sredstva u iznosu od 4.700,00 eura. 

 

GLAVA 00304 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGURNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 92.600,00 EURA

Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano je u iznosu od 92.600,00 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za civilnu zaštitu 6.600,00 eura i za vatrogasnu zajednicu DVD Gola u iznosu od 86.000,00 eura.

  

GLAVA 00305 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO JE 190.000,00 EURA

Program 1012 Promicanje kulture planirano je u iznosu od 17.600,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva promicanje kulture u iznosu od 17.600,00 eura.

 

Program 1013 Razvoj sporta i rekreacije planirano je u iznosu od 106.600,00 eura

Program osigurava sredstva za razvoj sporta i rekreacije u iznosu od 106.600,00 eura.

 

Program 1014 Razvoj civilnog društva planirano je u iznosu od 66.700,00 eura

Program osigurava sredstva za ostale udruge, zajednice i društva u iznosu od 66.700,00 eura.

 

RAZDJEL 004 KOMUNALNO GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 722.000,00 EURA

 

GLAVA 00401 KOMUNALNO GOSPODARSTVO U IZNOSU OD 722.000,00 EURA

Program 1015 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 172.000,00 eura

Za sanaciju odlagališta planirano je 3.000,00 eura, za  održavanje groblja i javnih površina planirano je 87.000,00 eura. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljoprivrednih putove planirano u iznosu od 67.000,00 eura, održavanje i potrošnja javne rasvjete planirano u iznosu od 15.000,00 eura.

 

Program 1016 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 550.000,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 330.000,00 eura i za izgradnju pješačkih staza u iznosu od 220.000,00 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!