*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Grada Ludbrega za 2024. godinu


Proračunski Vodič za građane

Poštovani građani,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Ludbreg prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.ludbreg.hr.

I ove godine planiramo brojne infrastrukturne projekte. Nastavljamo s održavanjem javnih zelenih površina, groblja, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, uređenjem šetnica, trgova i parkova te održavanjem čistoće javnih površina. 

U proračunu za 2024. godinu osigurana su sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nabavljena komunalna oprema bit će postavljena na površinama u naselju Ludbreg. Cilj projekta je čišći okoliš.

Našim najmlađim stanovnicima želimo omogućiti sretno odrastanje i što zanimljiviju i edukativniji igru stoga nastavljamo s rekonstrukcijom i opremanjem dječjeg vrtića Radost te subvencijama za boravak djece u vrtićima.

Energetskom obnovom zgrade Grada Ludbrega smanjit će se potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za  27,61 %, potrošnja primarne električne energije smanjit će se za 67,70% , a planirana je i ušteda CO2 i to za 72,35% .

Iz Proračuna za 2024. godinu vidljivo je da nam je prioritet bolji životni standard naših mještana poput poticanja nataliteta kroz rodiljine naknade, pomoći socijalno ugroženim stanovnicima, umirovljenicima te sufinanciramo rad društveno humanitarnih udruga.

Od velikog nam je značaja ulaganje u obrazovanje, stoga i ove godine izdvajamo novac za stipendiranje učenika i  studenata.

Mjesto koje sport zauzima u društvu ima veliku važnost i utjecaj. Sport predstavlja opće ljudsko dobro stoga ulažemo u sportske objekte(sportska igrališta i sportski park Podravina) te u dodatne programe u sportu(Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta). Sportske udruge promiču zdrav i aktivan život i u tome ćemo ih uvijek podržavati i financijski pomagati. 

Našim poljoprivrednicima i obrtnicima dodjeljujemo subvencije za poticanje poljoprivrede i 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području našeg Grada dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.


Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali naš Grad molimo da nam napišete.Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 26.11.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir i na sjednici Gradskog vijeća predstaviti te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2024. godinu.

Savjetovanje za Plan Proračuna je otvoreno od 26.10.2023. do 26.11.2023. Savjetovanje možete pogledati ovdje.

 

 

 

                                                                                                                                       Vaš gradonačelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Ludbrega za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Ludbrega koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Ludbrega kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračun sadržava:

 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:


Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Grada Ludbrega su: Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg, Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg, Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 7.897.506,24
Prihodi od poreza 3.898.589,00
Pomoći (iz EU, proračuna, državne, inozemnih vlada) 2.268.740,24
Prihodi od imovine 174.877,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 1.464.844,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 87.465,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.991,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.656.838,14
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.649.838,14
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00
Ukupno 0,00

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Grada Ludbrega za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 9.554.344,37 eura

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Grada Ludbrega za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.897.506,24 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.898,589,00 eura. Pomoći (iz EU, proračuna, državne, inozemnih vlada) planirani su u iznosu od 2.268.740,24 eura, prihodi od imovine u iznosu od 174.877,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi  planirani u iznosu od 1.464.844 eura, Prihodi od prodaje proizvoda i  roba te pruženih usluga  planirani su u iznosu od 87.465,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.991,00 eura.

 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.656.838,14 eura:


1.Prihod i od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.649.838,14 eura

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 7.000,00 eura

 

 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 5.619.775,00
Rashodi za zaposlene 1.757.298,63
Materijalni rashodi 1.991.436,37
Financijski rashodi 75.797,00
Subvencije 368.728,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 182.990,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 133.417,00
Ostali rashodi 1.110.108,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.577.506,37
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 56.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.224.036,37
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.297.470,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 357.063,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 357.063,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

 

Rashodi poslovanja Grada Ludbrega za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.619.775,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 1.757.298,63 eura;

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu 1.991.436,37 od eura;

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 75.797,00 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 368.728,00 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 182.990,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 133.417,00 eura;

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.110.108,00 eura.

 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.577.506,37, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  56.000,00eura;

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.224.036,37 eura;

3.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.297.470,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 357.063,00 eura.

 


PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE


Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 
• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.


Proračun Grada Ludbrega sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE
GLAVA 001  01 GRADSKO VIJEĆE
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti
GLAVA 001-02 MJESNI ODBORI
Program 1002-Mjesna samouprava
RAZDJEL 002-ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN
GLAVA 002 01-FINANCIJSKI POSLOVI
Program 1003-Financiranje osnovnih aktivnosti
RAZDJEL 003 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB
GLAVA 003 01-JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE
Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta
GLAVA 003 02-JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA
Program 1007-Javne potrebe u sportu
GLAVA 003 04-JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE
Program 1009 Centar za kulturu i informiranje "Dragutin Novak"
Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica "M.Kerstner" Ludbreg
GLAVA 003 05 PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR 
Program 1014  promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija
GLAVA 003 06-JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI
 Program 1015 Socijalna skrb
GLAVA 003 07 JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
 Program 1015 Socijalna skrb
Program 1015 Socijalna skrb
Program 1016 Financ. javnih potreba civilnog društva
GLAVA 003 08 JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 
Program 1017-Financiranje javnih potreba zajednice tehničke
GLAVA 003 09-VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBGREGA 
Program 1018 Financiranje vatrogasne zajednice i civilne zaštite
GLAVA 003 10 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDZBE I KUL. 
Program 1019-Financiranje turist. zajednce grada Ludbrega
GLAVA 003 12 JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA
Program 1024 Informiranje i promidzba
GLAVA 003 13 POLITIČKE STRANKE
Program 1025-Političke stranke
RAZDJEL 004 ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I IMOVINU
GLAVA 004 01 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOM. INFRASTRUKTURE
Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
Program 1027 Programi energetske učinkovitosti
RAZDJEL 005 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM
GLAVA 005 01 PODUZETNIŠTVO 
Program 1028-program razvoja poduzetništva
Program 1030 Program razvoja poljoprivrede
GLAVA 005 02 RAZVOJNI PROJEKTI 
Program 1006 predškolski odgoj i prosvjeta
Program 1031 Realizacija EU projekata


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 


PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANA SU U IZNOSU OD 523.786,00 EURA

GRADSKO VIJEĆE – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 402.335,00 EURA


Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 402.335,00 eura

1.Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 69.656,00 eura

2.Za financijske rashode planirano je 332.679,00 eura.

 


MJESNI ODBORI – MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 121.451,00 EURA

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 121.451,00 eura

Za redovnu djelatnost Mjesnih odbora planirano je 121.451,00 eura.

 


ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN PLANIRANO U IZNOSU OD 1.011.429,00 EURA


FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 1.011.429,00 EURA

Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.011.429,00 od toga:

1.Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano 566.719,00 eura, 

2.Za ostale rashode planirano je 389.544,00 eura,

3.Za financijske rashode planirano je 43.002,00 eura,

4.Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 12.164,00 eura

 

 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 3.119.877,00 EURA

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U STEM PODRUČJU PLANIRANO U IZNOSU OD 50.000,00 EURA

 

Program 1005 Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u stem području planirano u iznosu od 50.000,00 eura.

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.465.657,00 EURA


Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planirano u iznosu od 1.465.657,00 eura, od toga:

1.Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg planirano je 844.468,00 eura,

2.Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica“ planirano je 146.700,00 eura ,

3.Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 234.720,00 ,

4.Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 3.982,00 eura,

5.Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 22.563,00 eura za tekuće donacije;

6.Za sufinanciranje osnovne škole (produženi boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 168.653,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

7.Za donacije - Srednja škola Ludbreg planirano je 10.000,00 eura za tekuće donacije;

8. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 32.580,00 eura za tekuće donacije;

9. Za sufinanciranje higijenskih potrepština – osnovna i srednja škola planirano je 1.991,00 eura za materijal za higijenske potrebe i njegu.

 


JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD 195.096,00 EURA

 

Program 1007 Javne potrebe u sportu planirane u iznosu od 195.096,00 eura, od toga:

1.Za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga planirano je 140.000,00 eura ,

2.Za Stadion NK „Podravina“ – energenti i komunalne usluge planirano je 20.565,00 eura, 

3.Za dodatne programe u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta) planirano je 2.986,00 eura,

4.Za ulaganja u sportske objekte planirano je 31.545,00 eura. 

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE PLANIRANE U IZNOSU OD 777.682,00 EURA

 

Program 1009 Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak" Ludbreg planirano u iznosu od 622.705,00 eura, od toga:

1.Za redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 574.205,00 eura, 

2.Za Centar za kulturu i informiranje – redovna djelatnost planirano u iznosu  48.500,00 eura.

 


Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano u iznosu od 154.977,00 eura, od toga:

1.Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 122.139,00 eura,

2.Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg – programi planirano je 32.838,00 eura.

 

 

 

PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. PLANIRANO U IZNOSU OD 63.926,00 EURA

 

Program 1014 Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 63.926,00 eura 

Za financiranje promidžbe i ostalih troškovi javnih manifestacija planirano je 63.926,00 eura.

 

JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 124.451,00 EURA

 

Program 1015 Socijalna skrb planirana u iznosu od 124.451,00 eura, od toga:

1.Za novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 51.453,00 eura ,

2.Za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 46.453,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu;

3.Za novorođenu djecu planirano je 26.545,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu.

 

JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 97.674,00 EURA

 

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 34.313,00 eura

Za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga Crvenog križa Ludbreg planirano je 34.313,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 1016 Financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 66.361,00 eura 

Za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano je 66.361,00 eura za tekuće donacije.

 


JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 15.000,00 EURA

 

Program 1017 Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 15.000,00 eura 

Za financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano je 15.000,00 eura za tekuće donacije.

 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD  120.487,00  EURA

 

Program 1018 Financiranje Vatrogasne zajednice i civilne zaštite planirano u iznosu od 120.487,00 eura, od toga:

1.Za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planirano je 110.179,00 za tekuće donacije;

2.Za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 10.308,00 eura.

 


 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 EURA

 

Program 1019 Financiranje Turističke zajednice područja Centar svijeta planirano u iznosu od 150.00,00 eura

Za turističku zajednicu – redovnu djelatnost planirano je 150.000,00 eura za tekuće donacije.

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA PLANIRANE U IZNOSU OD 56.453,00 EURA

 

Program 1024 Informiranje i promidžba planirano u iznosu od 56.453,000 eura, :

Za financiranje informiranja planirano je 26.545,00 eura.

 

POLITIČKE STRANKE

 

Program 1025 Političke stranke planirano je 3.451,00 eura

Za donacije političkim strankama planirano je 3.451,00 eura za ostale tekuće donacije.

 

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, IMOVINU I JAVNU NABAVU- PLANIRANO JE ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  IZNOS OD 2.825.375,37 EURA

 

Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.825.375,37 eura, od toga:

1.Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 2.165.176,37 eura, 

2.Za izradu prostorno-planske dokumentacije planirano je 135.000,00 eura,

3.Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 80.000,00 eura ,

4.Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 66.362,00 eura , 

5.Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 3.982,00 eura ,

6.Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 189.812,00 eura ,

7.Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 2.654,00 eura ,

8.Za održavanje groblja planirano je 2.654,00 eura ,

9.Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 46.227,00 eura 

10.Za održavanje javne rasvjete planirano je 73.508,00 eura.

 


Program 1027 Program energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 60.000,00 eura

Za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano je 60.000,00 eura za zakupnine i najamnine za opremu – Grenke.

 

ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM PLANIRANO JE 2.073.877,00 EURA

PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 143.320,00 EURA

 

Program 1028 Program poticanje razvoja poduzetništva planiran u iznosu od 143.320,00 eura, od toga:

1.Za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 44.000,00 eura, 

2.Za Javne radove – GRAD planirano je 7.329,00 eura

3.Za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 50.000,00 eura.

 

Program 1030 Program razvoja poljoprivrede planiran u iznosu od 41.991,00 eura

Za poticanje programa i projekta u poljoprivredi planirano je 41.991,00 eura za subvencije poljoprivrednicima.

 

RAZVOJNI PROJEKTI PLANIRANI SU U IZNOSU OD 1.930.557,00 EURA

 

Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planiran u iznosu od 137.359,00 eura

Za kapitalni projekt dogradnja Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg planirano je 137.359,00 eura.

 


Program 1031 Realizacija EU projekata planiran u iznosu od 1.793.198,00 eura, od toga:

1. Za projekt „STEM CENTAR LORI“ planirano je 532.608,00 eura, 

2. Za energetsku obnovu zgrade Grada Ludbrega planirano je 526.470,00 eura, 

3. Za dogradnju, rekonstrukciju i opremanje DV Radost Ludbreg planirano je 390.168,00 eura 

4. Za energetsku obnovu NK Podravina planirano je 66.361,00 eura, 

5. Za projekt ZELENA INFRASTRUKTURA planirano je 1.000,00 eura,

6. Za digitalizaciju javne uprave planirano je 126.298,00 eura, 

7. Za projekt NETWORK OF ORGANIZATIONS AND TOWNS FOR THE EUROPEAN ELECTIONS-NOTE planirano je 2.000,00 eura ,

8. Za projekt Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments – SSSGAUE planirano je 14.366,00 eura ,

9. Za projekt STRATEGIC AND HUMAN REBIRTH LOCAL COMUNITY- EUREBITH planirano je 12.427,00 eura,

10. Za komunalne spremnike planirano je 100.000,00 eura,

11. Za projekt InterACT Green planirano je 21.500,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.