Proračun Grada Ludbrega za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Ludbreg prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.ludbreg.hr.

Treba napomenuti da se radi o konsolidiranom Proračunu, odnosno u Proračun su uključeni svi prihodi i primici i rashodi i izdaci sva tri proračunska korisnika.

I u 2023. godini nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturne i komunalne projekte, čija će provedba značajno povećati kvalitetu života naših mještana, stoga planiramo održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i popuna nedostajuće javne rasvjete, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina javne namjene, energetska obnova stadiona NK Podravina, zgrade gradske uprave.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i nagradili njihov uspjeh, izdvajamo sredstva iz proračuna za stipendiranje učenika i studenata, za  troškove prijevoza učenika i studenata. Odlučili smo dio sredstava uložiti u dogradnju, rekonstrukciju i opremanje dječjeg vrtića „Radost“ . Kako bismo našim najmlađima pružili ustanovu u kojoj će se kroz igru i školu pripremati za vrtić, odlučili smo izdvojit za edukacije i programe u vrtićima. Djeci slabijeg imovinskog stanja također sufinanciramo boravak u vrtićima.

Grad osigurava i sredstva za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu. Roditeljima dajemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.500,00 kuna za novorođeno dijete.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih pomoći i pomoći za troškove stanovanja, kao i Uskrsnica i Božićnica.

Cilj nam je poticanje bavljenje sportom i sportskim aktivnostima,  zato osiguravamo potrebna sredstva za proširenje ponude sportskog sadržaja i unaprjeđenje potrebne infrastrukture. Sufinanciramo djelatnosti sportskih udruga i pomoć sportskim manifestacijama i programima. Dio sredstava izdvojili smo za  ulaganje u sportske objekte – u igralište Poljanec te sportski park Podravina.

Očuvanje tradicije i kulture našeg grada od velike nam je važnosti pa smo i ove godine izdvojili sredstva za različita kulturna događanja te rad civilnih udruga koje svojim programima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Grad Ludbreg te promiču njen položaj i ugled.

Provedbom jednog od najvećih projekata „STEM CENTAR LORI“ koji će se temeljiti na STEM tematskom području, uvođenju informacijsko komunikacijskih tehnologija u odgoj i obrazovanje te na razvoju i poboljšanju STEM vještina učitelja, odgojno-obrazovnog osoblja i učenika doprinijet ćemo obrazovanju naše djece na kvalitetniji način.  Naglasak projekta je na obrazovanju, ali njegov je značaj daleko širi jer će se njegovom realizacijom aktivirati neaktivan prostor, odnosno stari mlin koji će tako postati STEM centar. Projektom se planira riješiti problem nedostatnih prostora za STEM obrazovanje, nepostojanje adekvatno opremljenih STEM učionica, manjak znanja i vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika u STEM području te smanjenih mogućnosti za učenike u postojećem osnovnoškolskom obrazovnom sustavu.

 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali naš Grad molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir i na sjednici Gradskog vijeća predstaviti te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2023. godinu.

 

Vaš gradonačelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Ludbrega za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga Proračuna Grada Ludbrega za. 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Ludbrega koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Ludbrega kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Ludbrega su: Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg, Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg, Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeća gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 8.430.588,00
Prihodi od poreza 3.433.933,00
Pomoći (iz EU, proračuna, državne, inozemnih vlada) 3.311.987,00
Prihodi od imovine 249.011,00
Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi 1.345.804,00
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga 87.663,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.190,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.287.411,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.274.139,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajen imovine 13.272,00
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Grada Ludbrega za 2023. godinu planirani su u iznosu od   9.717.999 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Grad Ludbrega za 2023. godinu planirani su u iznosu od   8.430.588,00 eura, a čine ih:

 

•Prihodi od poreza:

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.052.619,00 eura, porez na kuće i odmor 53.091,00 eura, porez na korištenje javnih površina 79.634,00 eura, porez na promet nekretnina 212.356,00 eura, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 35.835,00 eura, porez na naziv tvrtke 398,00 eura

Pomoći (iz EU, proračuna, državne, inozemnih vlada):

Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU- VIA SAINT MARTIN 87.597,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna – fiskalno izravnanje 437.985,00 eura, tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a 7.706,00 eura, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika ( Hrvatske vode ) 51.762,00 eura, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika  FZOEU-kante, fotonaponska elektrana 26.545,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna –Dječji vrtić „Radost“ 2.654,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna –Dječji vrtić „Radost“ (predškola) 1.195,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna knjižnica i čitaonica „M. KERSTNER“ Ludbreg 465,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna – Centar za kulturu 6.636,00 eura, tekuće pomoći iz drugih proračuna – Dječji vrtić „ Radost“ 3.345,00 eura, tekuće pomoći proračunskim korisnicima  iz proračuna JLS koji im nije nadležan – knjižnica i čitaonica 664,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP-Gradska knjižnica M. Kerstner 12.695,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – STEAM KIDS 42.037,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – VR EDUCATION 39.817,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – STEM CENTAR LORI 1.990.842,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna – digitalizacija javne uprave 66.361,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna – NK PODRAVINA 26.545,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna – energetska obnova zgrade 199.084,00 eura, kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – dogradnja DV RADOST 168.027,00 eura, tekuće pomoći od institucija i tijela EU – NOTE 4.645,00 eura, tekuće pomoći od institucija i tijela EU – SSSGAUE 10.618,00 eura, tekuće pomoći od institucija i tijela EU – EUREBITH 5.309,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna – funkcionalno spajanje 66.361,00 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna – razvoj predškolske djelatnosti 53.092,00 eura,

•Prihodi od imovine:

Kamate na depozite po viđenju 1.593,00 eura, kamate na depozitu po viđenju – Centar za kulturu 664,00 eura, kamate na depozite po viđenju – Gradska knjižnica i čitaonica „M. Kerstner“ Ludbreg 133,00 eura, zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 40,00 eura, prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru 79.634,00 eura, naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije 17.254,00 eura, prihodi od zakupa poslovnih objekata 30.526,00 eura, spomenička renta 398,00 eura, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – prenamjena zemljišta 265,00 eura, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – pravo  služnosti i dr. 108.833,00 eura, ostali prihodi od nefinancijske imovine 6.636,00 eura

•Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi:

Prihodi od prodaje državnih biljega 6.636,00 eura, boravišne pristojbe 3.318,00 eura, doprinosi za šume 19.908,00 eura, sufinanciranje cijene usluge particip. roditelja „Radost“ Ludbreg 208.508,00 eura, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično – „M. Kerstner“ 5.837,00 eura, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima – sufinanciranje građana 106.178,00 eura, komunalni doprinosi 265.446,00 eura, komunalne naknade 729.975,00 eura, 

•Prihodi od prodaje proizvoda i  roba te pruženih usluga:

Prihodi od pruženih usluga- Centar za kulturu i informiranje 58.066,00 eura, prihodi od pruženih usluga – Hrvatske vode 10% 29.199,00 eura, tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna – Centar za kulturu 398,00 eura

•Kazne, upravne mjere i ostali prihodi:

Ostale nespomenute kazne 199,00 eura i ostali prihodi 1.991,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.287.411,00 eura, od toga;

•Poljoprivredno zemljište u iznosu od 79.634,00 eura i građevinsko zemljište 1.194.505,00 eura

•Ostali stambeni objekti 13.272,00 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 6.657.851,00
Rashodi za zaposlene 1.561.793,00
Materijalni rashodi 1.980.318,00
Financijski rashodi 80.678,00
Subvencije 341.429,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.589.663,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 128.741,00
Ostali rashodi 975.229,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.678.457,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 26.544,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 774.483,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.877.430,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 381.691,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 381.691,00
Ukupno 0,00 0,00

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE PLANIRANA SU U IZNOSU OD 536.331,00 EURA

GRADSKO VIJEĆE – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 416.880,00 EURA

 

Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti planirano u iznosu od 416.880,00 eura

1.Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 60.919,00 eura

2.Za financijske rashode planirano je 355.961,00 eura, od toga:

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 32.782,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 17.917,00 eura

•Ostali rashodi planirani u iznosu od 13.272,00 eura

•Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planirano u iznosu od 291.990,00 eura, od toga 185.812,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (HBOR) i 106.178,00 eura za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna (Centra za kulturu i informiranje-otplate za obnovu kino dvorane)

 

MJESNI ODBORI – MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 119.451,00 EURA

Program 1002 Mjesna samouprava planirano u iznosu od 119.451,00 eura

1.Za redovnu djelatnost Mjesnih odbora planirano je 119.451,00 eura, od toga:

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 59.726,00 eura

•Ostali rashodi planirani u iznosu od 26.545,00 eura za tekuće donacije;

•Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.180,00 eura, od toga građevinski objekti 13.272,00 eura i oprema 19.908,00 eura.

 

ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN PLANIRANO U IZNOSU OD 989.516,00 EURA

FINANCIJSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 989.516,00 EURA

Program 1003 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 989.516,00 od toga:

1.Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano 546.818,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 516.955,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 29.863,00 eura za naknade troškova zaposlenima;

2.Za ostale rashode planirano je 390.405,00 eura za materijalne rashode (zakupnine i najamnine, ugovori, računalne usluge, uredski materijal..)

3.Za financijske rashode planirano je 43.002,00 eura, od toga 39.020,00 eura za ostale financijske rashode i 3.982,00 eura za tekuće donacije;

4.Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 9.291,00 eura

 

ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 2.862.297,00 EURA

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROSVJETE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.286.567,00 EURA

Program 1006 Predškolski odgoj i prosvjeta planirano u iznosu od 1.286.567,00 eura, od toga:

1.Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg planirano je 774.920,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 561.904,00 euraMaterijalni rashodi planirani u iznosu od 180.208,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.963,00 eura za bankarske usluge i usluge platnog prometa,

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 24.845,00 eura (za namještaj i opremu)

2.Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Iskrica“ planirano je 119.451,00 eura za tekuće donacije;

3.Za sufinanciranje boravka djece – Dječji vrtić „Smjehuljica“ planirano je 172.540,00 eura za tekuće donacije;

4.Za sufinanciranje boravka djece slabijeg imovinskog stanja u dječjim vrtićima planirano je 3.982,00 eura za tekuće donacije;

5.Za sufinanciranje prijevoza učenicima planirano je 22.563,00 eura za tekuće donacije;

6.Za sufinanciranje osnovne škole (produženi boravak, natjecanje, šport, mala škola i informiranje) planirano je 159.267,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

7.Za donacije - Srednja škola Ludbreg planirano je 13.272,00 eura za tekuće donacije;

8. Za sufinanciranje edukacije i programa u dječjim vrtićima planirano je 18.581,00 eura za tekuće donacije;

9. Za sufinanciranje higijenskih potrepština – osnovna i srednja škola planirano je 1.991,00 eura za materijal za higijenske potrebe i njegu.

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI SPORTA PLANIRANO U IZNOSU OD  EURA

Program 1007 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 244.143,00 eura, od toga:

1.Za redovnu djelatnost Zajednice športskih udruga planirano je 132.723,00 eura za tekuće donacije;

2.Za Stadion NK „Podravina“ – energenti i komunalne usluge planirano je 15.528,00 eura, od toga rashodi za energiju 7.963,00 eura i rashodi za komunalne usluge 7.565,00 eura;

3.Za dodatne programe u sportu (Kretanje je život, Rekreativni sport za djecu, medijsko praćenje sporta) planirano je 2.986,00 eura za subvencije trgovačkim društvima;

4.Za ulaganja u sportske objekte planirano je 92.906,00 eura, od toga za:

•Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Umjetna trava - Sportski park Podravina planirano je 66.361,00 eura,

•Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – igralište Poljanec planirano je 26.545,00 eura.

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE PLANIRANE U IZNOSU OD 728.708,00 EURA

Program 1009 Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak" Ludbreg planirano u iznosu od 565.075,00 eura, od toga:

1.Za redovnu djelatnost Centra za kulturu „D. Novak“ Ludbreg planirano je 516.233,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 297.757,00 euraMaterijalni rashodi planirani u iznosu od  87.913,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.744,00 eura, od toga kamate za primjene kredite od kreditnih institucija 7.290,00 eura i ostali financijski rashodi 664,00 eura,

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 32.118,00 eura

•Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 89.701,00 eura;

2.Za Centar za kulturu i informiranje – redovna djelatnost planirano u iznosu 48.842,00 eura, od toga 46.851,00 eura za tekuće donacije i 1.991,00 eura za uredsku opremu i namještaj;

 

Program 1010 Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano u iznosu od 163.633,00 eura, od toga:

1.Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg planirano je 132.516,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 101.826,00 euraMaterijalni rashodi planirani u iznosu od 23.484,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 398,00 eura za bankarske usluge

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.808,00 eura za postrojenje i opremu;

2.Za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Mladen Kerstner“ Ludbreg – programi planirano je 31.117,00 eura, od toga:

•Ostali rashodi planirani u iznosu od 13.200,00 eura za tekuće donacije,

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 17.917,00  eura za knjige.

 

PROMIDŽBA I OSTALI TROŠKOVI JAVNIH MANIFESTACIJA I DR. PLANIRANO U IZNOSU OD 73.926,00 EURA

Program 1014 Promidžba i ostali troškovi javnih manifestacija planirano u iznosu od 73.926,00 eura 

Za financiranje promidžbe i ostalih troškovi javnih manifestacija planirano je 73.926,00eura za materijalne rashode i usluge.

 

JAVNE POTREBE IZ SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 142.180,00 EURA

Program 1015 Socijalna skrb planirana u iznosu od 142.180,00 eura, od toga:

1.Za novčane pomoći sukladno Zakonu socijalne skrbi planirano je 46.453,00 eura za naknade građanima i kućanstvima;

2.Za stipendije i pomoći učenicima i studentima planirano je 46.453,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu;

3.Za novorođenu djecu planirano je 26.545,00 eura za naknade građanima i kućanstvima u novcu.

4.Za sufinanciranje zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 22.729,00 eura

 

JAVNE POTREBE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PLANIRANO JE 98.480,00 EURA

Program 1015 Socijalna skrb planirano u iznosu od 32.119,00 eura

Za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga Crvenog križa Ludbreg planirano je 32.119,00 eura za tekuće donacije.

 

Program 1016 Financiranje javnih potreba civilnog društva planirano u iznosu od 66.361,00 eura 

Za financiranje javnih potreba civilnog društva planirano je 66.361,00 eura za tekuće donacije.

 

JAVNE POTREBE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 16.989,00 EURA

Program 1017 Financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano u iznosu od 16.989,00 eura 

Za financiranje javnih potreba Zajednice tehničke kulture planirano je 16.989,00 eura za tekuće donacije.

 

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA LUDBREGA I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD  115.487,00  EURA

Program 1018 Financiranje Vatrogasne zajednice i civilne zaštite planirano u iznosu od 115.487,00 eura, od toga:

1.Za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ludbrega planirano je 110.179,00 za tekuće donacije;

2.Za financiranje Civilne zaštite i HGSS planirano je 5.308,00 eura, od toga intelektualne usluge 2.654,00 eura i tekuće donacije 2.654,00 eura.

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI TURIZMA, PROMIDŽBE I KULTURNOG AMATERIZMA PLANIRANO U IZNOSU OD 105.913,00 EURA

Program 1019 Financiranje turističke zajednice Grada Ludbrega planirano u iznosu od 105.913,00 eura

Za turističku zajednicu – redovnu djelatnost planirano je 105.913,00 eura za tekuće donacije.

 

JAVNE POTREBE IZ OBLASTI INFORMIRANJA PLANIRANE U IZNOSU OD 46.453,00 EURA

Program 1024 Informiranje i promidžba planirano u iznosu od 46.453,000 eura, od toga:

1.Za financiranje – Radio Ludbreg planirano je 19.908,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

2.Za financiranje informiranja planirano je 26.545,00 eura 

 

POLITIČKE STRANKE

Program 1025 Političke stranke planirano je 3.451,00 eura

Za donacije političkim strankama planirano je 3.451,00 eura za ostale tekuće donacije.

 

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM, IMOVINU I JAVNU NABAVU PLANIRANO U IZNOSU OD 1.539.780,00 EURA

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.540.426,00  EURA

Program 1026 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.489.991,00 eura, od toga:

1.Za izradu prostorno – planske dokumentacije planirano je 145.995,00 eura za dokumente prostornog uređenja (projekti, prostorni planovi i sl.);

2.Za gospodarenje imovinom i druge komunalne rashode planirano je 929.237,00 eura, od toga:

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 198.419,00 eura za rashode za usluge,

•Ostali nespomenuti financijski rashodi – ošasna imovina planirani u iznosu od 6.636,00 eura;

•Subvencije planirane u iznosu od 6.636,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (LUKOM, „SPAS“);

•Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 9.290,00 eura za rušenje objekata;

•Ostali rashodi poslovanja planirani u iznosu od 27.872,00 eura za kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora, od toga 1.327,00 eura  Varkom d.d. i 26.545,00 eura  ŽUC, ŽC Sigetec, Slokovec, Apatija;

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 680.384,00 eura

3.Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 72.998,00 eura za usluge       tekućeg i investicijskog održavanja;

4.Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 66.362,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja; 

5.Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 3.982,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

6.Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 188.466,00 eura za usluge 

7.Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 2.654,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

8.Za održavanje groblja planirano je 2.654,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

9.Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 23.227,00 eura Za održavanje javne rasvjete planirano je 54.416,00 eura, od toga 34.508,00 kn za električnu energiju i 19.908,00 eura za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

 

Program 1027 Program energetske učinkovitosti planirano u iznosu od 50.435,00 eura

Za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti (projekt javne rasvjete – energetska usluga ESCO model) planirano je 50.435,00 eura za zakupnine i najamnine za opremu – Grenke.

 

ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO JE 3.789.428,00 EURA

PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 132.857,00 EURA

Program 1028 Program razvoja poduzetništva planiran u iznosu od 88.395,00 eura, od toga:

1.Za poticanje razvoja poduzetništva planirano je 30.527,00 eura, od toga 3.982,00 eura za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – LAG i 26.545,00 eura za subvencije obrtnicima;

2.Za Javne radove – GRAD planirano je 4.779,00 eura

3.Za financiranje djelatnosti poduzetničkog inkubatora planirano je 53.089,00 eura  za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

 

Program 1030 Program razvoja poljoprivrede planiran u iznosu od 44.462,00 eura

Za poticanje programa i projekta u poljoprivredi planirano je 44.462,00 eura za subvencije poljoprivrednicima.

 

RAZVOJNI PROJEKTI PLANIRANI SU U IZNOSU OD 3.656.572,00 EURA

PROGRAM PROJEKATA EU PLANIRAN U IZNOSU OD 3.656.572,00 EURA

Program 1031 Realizacija EU projekata planiran u iznosu od 3.656.572,00 eura, od toga:

1.Za projekt „STEM CENTAR LORI“ planirano je 2.609.862,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 78.705,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 126.419,00 eura

•Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  1.475.678,00 eura

•Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima „STEM CENTAR LORI“ – zgrada starog mlina planirani su u iznosu od 929.060,00 eura.

2.Za energetsku obnovu zgrade Grada Ludbrega planirano je 506.470,00 eura, od toga: 796,00 eura za grafičke i tiskarske usluge i 505.674,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

3.Za dogradnju, rekonstrukciju i opremanje DV Radost Ludbreg planirano je 168.027,00 eura 

4.Za energetsku obnovu NK Podravina planirano je 66.361,00 eura, od toga: 796,00 eura za grafičke i tiskarske usluge i 65.565,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5.Za projekt „VR EDUCATION“ planiran u iznosu 33.866,00 eura 

6.Za projekt VIA SANT MARTIN planirano je 48.709,00 eura za tekuće pomoći inozemnim vladama

7.Za projekt STE(A)M KIDS planirano je 31.410,00 eura

8.Za digitalizaciju javne uprave planirano je 171.295,00 eura 

9.Za projekt NETWORK OF ORGANIZATIONS AND TOWNS FOR THE EUROPEAN ELECTIONS-NOTE planirano je 4.645,00 eura 

10.Za projekt Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments – SSSGAUE planirano je 10.618,00 eura 

11.Za projekt STRATEGIC AND HUMAN REBIRTH LOCAL COMUNITY- EUREBITH planirano je 5.309,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!