Proračun Općine Đulovac za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Vodič za građane.

I u 2023. godini nastavljamo s ulaganjem u infrastrukturne i komunalne projekte, čija će provedba značajno povećati kvalitetu života naših mještana, stoga planiramo izgradnju, modernizaciju, održavanje i uređenje komunalne infrastrukture. Planiramo izgradnju asfaltnog igrališta u naselju Mali Bastaji, izgradnja i rekonstrukcija nogostupa u Velikim Bastajima, izgradnja mrtvačnice u Borovoj Kosi, uređenje centra u Đulovcu, rekonstrukcija javnih površina, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, uređenje groblja i okoliša, održavanje čistoće javnih površina, te izgradnja sustava vodoopskrbe i kanalizacije.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i nagradili njihov uspjeh, izdvajamo sredstva iz proračuna za stipendiranje učenika i studenata, te sufinanciramo prehranu osnovnoškolcima. I ove godine nastavljamo sa izgradnjom zgrade dječjeg vrtića Sunce.

S demografskim mjerama nastavljamo i u 2023. godini. Želim da naša Općina bude ugodno  mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike, stoga  roditeljima isplaćujemo novac za novorođenčad.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja. Također vodimo brigu o djeci sa posebnim potrebama te o umirovljenicima. Našim umirovljenicima želimo uljepšati blagdane davanjem božićnice.

Nastavljamo s projektom „ZAŽELI“, kroz projekt želimo pružiti potporu zapošljavanju žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i brigu osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je poticanje bavljenje sportom i sportskim aktivnostima, pogotovo naše mlade i djece. Stoga ulažemo u održavanje sportskih dječjih igrališta te planiramo izgradnju asfaltnog sportskog igrališta u naselju Mali Bastaji.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Pozivamo da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2023. godinu.

 

Općinski Načelnik

 

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Đulovac za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Đulovac koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Đulovac kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:


• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine s toga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

 

2.Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.039.996,00 0
Prihodi od poreza 952.150,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 772.225,00 0
Prihodi od imovine 100.347,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 214.611,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 663,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 39.816,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Đulovac za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.079.812,00 eura

Prihodi poslovanja Općine Đulovac za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.039.996,00, a čine ih:


1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 952.150,00 kn eura 

2.Pomoći iz inozemstva (darovnice) planirani u iznosu od 772.225,00 eura

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 100.347,00 eura

4.Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 214.611,00  eura 

5.Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija planirani u iznosu od 663,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 39.816,00 eura 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.043.795,00 0
Rashodi za zaposlene 327.922,00 0
Materijalni rashodi 367.095,00 0
Financijski rashodi 5.904,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.626,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 149.973,00 0
Ostali rashodi 174.853,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 763.937,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 724.121,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 39.816,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 272.080,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 272.080,00 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Đulovac za 2023. godinu planirani su u iznosu od    2.079.812,00 eura


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Đulovac za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.043.795,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 327.922,00 eura 

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 367.095,00 eura 

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.904,00 eura

4.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.626,00 eura

5.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 149.973,00 eura 

6.Ostali rashodi planirani u iznosu od 174.853,00 eura, 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 763.937,00 eura, a čine ih:


1.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 724.121,00 eura

2.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 39.816,00 eura

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 272.080,00 eura


Razlika višak/manjak planiran u iznosu od 272.080,00 eura


 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Predstavničko i izvršno tijelo  program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 59.723,00 eura


1.Za donošenje akata panirano je 55.742,00 eura

2.Za provedbu izbora planirano je izdvojiti 2.654,00 eura 

3.Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 1.327,00 eura 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.615.497,00 eura

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 375.150,00 eura


1.Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 153.790,00 eura,

2.Za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 110.408,00 eura;

3.Za otplatu primljenih zajmova planirano je 41.806,00 eura;

4.Za opremanje JUO planirano je 69.146,00 eura.

 


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 155.209,00 eura

1.Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 34.507,00 eura

2.Za javnu rasvjetu planirano je 70.341,00 eura;

3.Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 33.374,00 eura;

4.Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 7.299,00 eura za rashode za usluge;

5.Za javne radove planirano je 9.688,00 eura.


Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 602.552,00  eura

1.Za projektnu dokumentaciju planirano je 19.906,00 eura ;

2.Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 53.087,00 eura;

3.Za cestovnu infrastrukturu planirano je 484.435,00 eura;

4.Za izgradnju sustava vodoopskrbe i kanalizacije planirano je 42.470,003 eura ;

5.Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 2.654,00 eura;

 


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 53.218,00 eura

1.Za redovnu djelatnost JVP-a, DVD-a, HGSS-a i CZ-a planirano je 49.901,00 eura,

2.Za izradu plana zaštite od požara planirano je 2.654,00 eura 

3.Za  kapitalne donacije DVD-u planirano je 663,00 eura.

 

Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 11.412,00 eura

1.Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 2.786,00 eura

2.Za potporu rada poljoprivrednih udruga planirano je 1.990,00 eura 

3.Za poticanje gospodarstva planirano je 6.636,00 eura

 


Program 1007 Socijalna skrb planirano je 135.241,00 eura

1.Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 44.328,00 eura

2.Za ostale programe socijalne skrbi planirano je 90.913,00 eura, 

 

Program 1008 Obrazovanje – Dječji vrtić Sunce planirano u iznosu od 29.994,00eura

1.Za predškolsko obrazovanje planirano je 1.327,00 eura za

2.Za osnovnoškolsko obrazovanje planirani je iznosu od 22.031,00 eura;

3.Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 6.636,00 eura 

 


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 59.060,00 eura

1.Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 7.963,37 eura;

2.Za uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano je 51.097,00 eura

 


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 1.326,00 eura

1.Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 663,00 eura

2.Za ulaganje u kulturne objekte planirano je 663,00 eura 


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 192.335,00 eura

1.Za udruge iz domovinskog rata panirano je 1.393,00 eura,

2.Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 6.103,00 eura,

3.Za vjerske zajednice planirano je 13.272,00 eura

4.Za nacionalne manjine planirano je 7.962,00 eura, 

5.Za program „Zaželi“ planirano je 163.605,00 eura, 

 


Za proračunskog korisnika dječjeg vrtića Sunce planirano je 331.595,00 eura.

 

Program 1012 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Sunce planirano u iznosu od 99.331,00 eura za troškove financiranja redovne djelatnosti.

 

Program 1013 Izgradnja ustanove za predškolski odgoj djece planirano je u iznos od  232.264,00 eura za otplatu kredita DV Sunce

 

GLAVA 00121 PRORAČUNSKI KORISNIK JU KOMUNAL ĐULOVAC

Program 1014 Redovna djelatnost JU komunal planirano je u iznosu od 72.997,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!