*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Đulovac za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Đulovac prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.djulovac.hr.Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt Vodič za građane.

Plan nam je i u 2024. godini izdvojiti dio sredstava za građenje građevina i održavanje komunalne infrastrukture, stoga i ove godine nastavljamo s održavanjem čistoće javnih površina, javne rasvjete, održavanjem komunalne infrastrukture i objekata. U proračunu za 2024. godinu osigurali smo 9.700,00 eura za  deratizaciju i dezinsekciju kako bismo spriječili nastanak i širenje zaraznih bolesti.

 Aktivnim ulaganjem u komunalne projekte želimo poboljšati život stanovnika, unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Đulovac. Ceste su jedna od temeljnih komunalnih infrastruktura te nezaobilazni čimbenik gospodarskog i svakog drugog razvoja, stoga je planirano 922.654,00 eura za cestovnu infrastrukturu.

Nastavljamo s projektima što se tiče vrtića Sunce. U planu je da osim predškolske skupine, imamo i jednu mješovitu, od 3 do 6 godina. Kao i ranijih godina Općina Đulovac značajan dio proračunskih sredstava usmjerava prema djeci i mladima stoga i ove godine dodjeljujemo stipendije za redovne studente svih godina s područja Općine Đulovac, dodjeljujemo 100 eura kao nagradu za dobar uspjeh u školi, sve u cilju poticanja obrazovanja te sufinanciramo troškove kupnje radnih bilježnica i pripadajućeg školskog pribora za školsku godinu.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva iz proračuna za pomoć socijalno ugroženim stanovnicima. Općina Đulovac je od 2023. povećala naknade za novorođenu djecu i naknada po djetetu iznosi dvije tisuće kuna odnosno 265 eura i 45 centa.

Nastavljamo s projektom „ZAŽELI“, kroz projekt želimo pružiti potporu zapošljavanju žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i brigu osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Kultura i tradicije od iznimne nam je važnosti, s toga dodjeljujemo pomoći kulturnim Udrugama, ulažemo u kulturne i sakralne objekte te pomažemo i ostalim Udrugama koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 7.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2024. godinu.

Savjetovanje za Nacrt Proračuna za 2024. godinu s projekcijama možete pronaći ovdje.

 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Đulovac za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

                    
Proračunski korisnici:

 

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Proračunski korisnici Općine Đulovac su dječji vrtić sunce i komunal Đulovac.

 

Zakoni i sankcije:

  
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 3.495.623,00
Prihodi od poreza 242.500,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.883.115,00
Prihodi od imovine 92.762,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 276.583,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 663,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00
Ukupno 0,00

Prihodi poslovanja Općine Đulovac za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.495.623,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 242.500,00 eura, Pomoći iz inozemstv i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.883.115,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 92.762,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 276.583,00 eura i  Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 663,00 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.000,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine .

 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.447.247,00
Rashodi za zaposlene 551.526,00
Materijalni rashodi 504.473,00
Financijski rashodi 4.900,00
Subvencije 10.236,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 207.963,00
Ostali rashodi 166.149,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.002.866,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.925.866,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 77.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 50.510,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 50.510,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Đulovac za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.500.623,00 eura.

Rashodi poslovanja Općine Đulovac za 2024. godinu planirani u iznosu od  1.447.247,00 eura, od toga:

1.     Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 551.526,00 eura;

2.     Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 504.473,00 eura;

3.     Financijski rashodi planirani su u iznosu od 4.900,00 eura;

4.     Subvencije planirane u iznosu od 10.236,00 eura;

5.     Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 2.000,00 eura;

6.     Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 207.963,00  eura;

7.     Ostali rashodi planirani u iznosu od 166.149,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.002.866,00 eura, od toga ;rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.925.866,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 77.000,00 eura.

 

Izdaci od financijske imovine i otplate zajmova planirani u iznosu od 50.510,00 eura.

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·   Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Đulovac sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINA ĐULOVAC

 

GLAVA 00110 PREDSTAVNIČKO O IZVRŠNO TIJELO
Program 1001 Javna uprava
     GLAVA 00120 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1001 Javna uprava i administracija
Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1004 Izgradnja objekata
Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje
Program 1007 Socijalna skrb
Program 1008 Obrazovanje
Program 1009 Sport i rekreacija
Program 1010 Kultura
Program 1011 Razvoj civilnog društva
GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK -37951 DJEČJI VRTIĆ SUNCE
Program 1012 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Sunce
Program 1013 Izgradnja ustanova za predškolski odgoj djece
GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK KOMUNAL ĐULOVAC
Program 1014 Javna ustanova komunal Đulovac

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL OPĆINA ĐULOVAC PLANIRANO U IZNOSU OD 3.500.623,00 EURA

GLAVA PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 89.415,00

Program 1001 Javna uprava planirano u iznosu od 89.415,00 eura

1.Za donošenje akata panirano je 68.088,00 eura
2.Za provedbu izbora planirano je izdvojiti 20.000,00 eura 
3.Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 1.327,00 eura .
 

 

GLAVA  00120 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.176.958,00 EURA

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 307.449,00 eura

Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 137.508,00 eura, za pripremanje akata iz djelokruga JUO planirano je 112.299,00 eura, za otplatu primljenih zajmova planirano je 51.010,00 eura i za opremanje JUO planirano je 6.632,00 eura.

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 190.927,00 eura

1.Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 13.327,00 eura 
2.Za javnu rasvjetu planirano je 106.000,00 eura;
3.Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 57.500,00 eura;
4.Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 9.700,00 eura za rashode za usluge;

5.Za javne radove planirano je 4.400,00 eura.

 

Program 1004 Izgradnja objekata planirano u iznosu od 1.575.916,00  eura

Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu utječe se na kvalitetu života svih stanovnika, stoga su ovim programom osigurana sredstva za:

1. Za projektnu dokumentaciju planirano je 30.200,00 eura ;

2. Za kapitalne donacije mjesnoj samoupravi planirano je 104.772,00 eura;

3. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 922.654,00 eura;

4. Za izgradnju sustava vodoopskrbe i kanalizacije planirano je 106.963,00 eura ;

5. Za rekonstrukciju javnih površina i spomenika planirano je 11.327,00 eura;

6. Za izvođenje radova na krajobraznom uređenju centra Đulovca planirano je 400.000,00 eura.

 

                   

Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 84.000,00 eura

Za redovnu djelatnost JVP, DVD, HGSS i CZ planirano je 84.000,00 eura.

 

Program 1006 Poticanje i razvoj proizvodnje planirano u iznosu 14.736,00 eura

Programom poticanja i razvoja proizvodnje osigurana su sredstva za :

1. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirano je 3.600,00 eura ;

2. Za potporu rada poljoprivrednih udruga planirano je 2.000,00 eura ;
3. Za poticanje gospodarstva planirano je 9.136,00 eura.

 

Program 1007 Socijalna skrb planirano je 168.990,00 eura

Ovim programom nastoji se pomoći socijalno ugroženim stanovnicima naše Općine, stoga su osigurana sredstva za pomoći obiteljima i pojedincima u iznosu od 78.327,00eura i za ostale programe socijalne skrbi u iznosu od 90.663,00 eura.

 

Program 1008 Obrazovanje planirano u iznosu od 50.963,00 eura

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 1.327,00 eura; 

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirani je iznosu od 43.000,00 eura;

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 6.636,00 eura .

 

 

Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 257.318,00 eura

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 8.500,00 eura;

2. Za uređenje objekata za sport i rekreaciju planirano je 248.818,00 eura.

 

  

Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 1.163,00 eura

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 663,00 eura;

2. Za ulaganje u kulturne objekte planirano je 500,00 eura .

 

Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 525.496,00 eura

1. Za udruge iz domovinskog rata panirano je 1.393,00 eura;

2. Za humanitarno – socijalne udruge planirano je 10.103,00 eura;

3. Za vjerske zajednice planirano je 15.000,00 eura;

4. Za nacionalne manjine planirano je 4.000,00 eura;

5. Za program „Zaželi“ planirano je 495.000,00 eura.

 

 

 

GLAVA PRORAČUNSKI KORISNIK 37951 DJEČJI VRTIĆ SUNCE PLANIRANO 167.250,00 EURA

Program 1012 Redovna djelatnost dječjeg vrtića Sunce planirano u iznosu od 74.250,00  eura za troškove financiranja redovne djelatnosti Dječjeg vrtića.

  

Program 1013 Izgradnja ustanove za predškolski odgoj djece planirano je u iznosu od  93.000,00 eura

 

GLAVA 00121 PRORAČUNSKI KORISNIK  KOMUNAL ĐULOVAC PLANIRANO 67.000,00 EURA

 

Program 1014 Javna ustanova Komunal Đulovac planirano je u iznosu od 67.000,00 eura

 

 

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.