*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općine Dubrovačko primorje ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici https://www.dubrovackoprimorje.hr/. 

Ukupni prihodi i rashodi Općine Dubrovačko primorje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.410.787,40 eura.

Kao i do sada prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rast i razvoj Općine, stoga dio novca ulažemo održavanje komunalne infrastrukture, javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i oborina, javne rasvjete i električne energije, groblja.

Proračunskim sredstvima ulažemo u gradnju komunalne infrastrukture vodeći računa o ravnomjernom razvoju Općine, planiramo širenje i modernizaciju javne rasvjete s ciljem smanjenja potrošnje električne energije i troškova održavanja, izgradnju prometnice od D-8 do naselja TZ Sestrice u vrijednosti od 80.000,00 eura, dvosmjerne prometnice oko novog Hotela Slano sa svom potrebnom dokumentacijom u vrijednosti od 350.000,00 eura, ceste u Poslovnoj zoni i kroz naselje Banići do predviđene turističke zone u naselju u iznosu od 225.000,00 eura i adaptacije - širenje ceste Točionik u dužini 2,7 km za dvosmjerni promet u iznosu od 80.000,00 eura.

Planiramo izgradnju kanalizacije kako bi poboljšali sustav odvodnje i osigurati priključenje novim korisnicima na cijelom sustavu, a posebno u Poslovnoj zoni Banići unaprijediti sustav odvodnje, izgradnju vodoopskrbnog sustava Smokvina – Doli i Ratac u iznosu od 206.493,00 eura, omogućit će se opskrba vodom u naseljima Smokvina i Doli te stvoriti bolji uvjete za život i razvoj.

Planiraju se radovi na izgradnji vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići, na taj način želimo stvoriti bolje uvjete za rad i napredovanje djelatnika u vatrogasnoj zajednici, a korisnicima ćemo pružiti najbolju moguću zaštitu.

Demografske mjere ključne su za Općinu i njihove najmlađe stanovnike, stoga smo osigurali sredstva za isplatu naknada za novorođenu djecu, te izgradnju Dječjeg vrtića u Slanom kako bi se osigurao adekvatan prostor za razvoj naše djece.

Od velikog nam je značaja poticanje naših mladih na odgoj i obrazovanje, stoga i ove godine izdvajamo sredstva, koji će dodatno doprinijeti njihovom rastu i olakšati školovanje, sufinanciramo prijevoz učenicima i studentima, produženi boravak u osnovnoj školi, nabavu udžbenika.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja želimo osigurati što lakši i kvalitetniji život stoga dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, naknade za troškove stanovanja i vodu – hidrant.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život od velikog nam je značaja, stoga i u 2024. godini planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za financiranje brojnih športskih i kulturnih udruga koje djeluju na području naše Općine.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 28.11.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog Proračuna za 2024. godinu.

 

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2024. godinu možete pronaći OVDJE.

 

Načelnik Općine 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrovačko primorje su: Dječji vrtić Slano, JVP „Dubrovačko primorje“ i Javna ustanova u kulturi „Baština Dubrovačkog primorje“.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Fiskalna godina poklapa se s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 4.948.613,96 
Prihodi od poreza 634.000,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.906.306,97 
Prihodi od imovine 207.322,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.135.096,99 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestira 65.888,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 124.659,00 
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 113.959,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.700,00 
Primici od financijske imovine i zaduživanja 596.493,00 
Primici od zaduživanja 596.493,00 
Vlastiti izvori  741.021,44 
Rezultat poslovanja 741.021,44 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 6.410.787,40 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.948.613,96 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 634.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.906.306,97 eura, prihodi od imovine u iznosu od 207.322,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.135.096,99 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira planirani u iznosu od 65.888,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 124.659,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 113.959,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.700,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 596.493,00 eura za primitke od zaduživanja. 

Vlastiti izvori planirani su u iznosu od 741.021,44 eura za rezultat poslovanja.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.523.420,68 
Rashodi za zaposlene 828.316,24 
Materijalni rashodi 1.107.154,44 
Financijski rashodi 4.520,00
Subvencije 50.000,00 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 16.000,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 98.950,00 
Ostali rashodi 418.480,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.824.421,72 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 205.000,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.619.421,72 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 62.945,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 62.945,00 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.523.420,68 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 828.316,24 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.107.154,44 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.520,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 50.000,00 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu 16.000,00 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 98.950,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 418.480,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.824.421,72 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 205.000,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.619.421,72 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 62.945,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Dubrovačko primorje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 62.945,00 eura. 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Dubrovačko primorje sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i kapitalnih projekata. 

 

•RAZDJEL 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
•  Glava 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
•    Program 1101 Javna uprava i administracija 
•    Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture 
•    Program 1103 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede 
•    Program 1104 Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije 
•    Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja
•    Program 1106 Promicanje kulture 
•    Program 1107 Razvoj sporta i rekreacije
•    Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 
•    Program 1111 Socijalna skrb i zdravstvo 
•    Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda 
•    Program 1117 Zaštita okoliša 
•    Program 1121 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene 
•    Program 1108 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani 
•    Program 1109 Gradnja komunalne infrastrukture 
•  Glava 2 JVP DUBROVAČKO PRIMORJE 
•    Program 1118 Profesionalno vatrogastvo
•  Glava 3 DJEČJI VRTIĆ SLANO 
•    Program 1119 Predškolski odgoj 
•  Glava 4 BAŠTINA DUBROVAČKO PRIMORJE 
•    Program 1106 Promicanje kulture
•Razdjel 2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 
•  Glava 1 OPĆINSKO VIJEĆE 
•    Program 2001 Općinsko vijeće
•  Glava 2 OPĆINSKI NAČELNIK 
•    Program 2002 Općinski načelnik 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

Razdjel 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - 6.388.446,40 EURA

 

Glava 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - 5.579.212,19 eura

Program 1101 Javna uprava i administracija - 325.995,19 eura

Iz proračuna je za djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela planiran iznos od 314.995,19 eura, za nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planirano je 11.000,00 eura.

 

Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture - 480.000,00 eura

Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 50.000,00 eura, za održavanje javnih zelenih površina planirano je 50.000,00 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta i objekata planirano je 120.000,00 eura, za održavanje groblja planirano je 3.000,00 eura, za javnu rasvjetu i električnu energiju planirano je 150.000,00 eura, za obaveznu preventivnu DDD planirano je 4.000,00 eura, za obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano je 3.000,00 eura, za sanitarno veterinarske aktivnosti planirano je 5.000,00 eura, za održavanje pomorskog dobra planirano je 45.000,00 eura, za održavanje komunalne infrastrukture i aktivnosti mjesnih odbora planirano je 40.000,00 eura, za ostale komunalne usluge planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1103 Jačanje gospodarstva i poljoprivrede – 50.000,00 eura

Za subvenciju poljoprivrednicima planirano je 10.000,00 eura, za subvenciju trgovačkim društvima planirano je 40.000,00 eura. 

 

Program 1104 Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije - 191.317,00 eura

Iz proračuna je za ulaganje u nematerijalnu imovinu - projektna dokumentaciju planiran iznos od 20.000,00 eura, za evidenciju komunalne infrastrukture planirano je 10.000,00 eura, za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 5.000,00 eura, za projektiranje cesta planirano je 30.000,00 eura, za projektnu dokumentaciju - Zvjezdarnica Lanterna Slano planirano je 16.500,00 eura, za projektnu dokumentaciju  - uređenje obalnog pojasa – DV Mrče planirano je 79.817,00 eura, za projektnu dokumentaciju  - UPU Rudine planirano je 30.000,00 eura.

 

Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja - 70.000,00 eura

Za civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 eura, za protupožarnu zaštitu planirano je 60.000,00 eura. 

 

Program 1106 Promicanje kulture – 83.100,00 eura

Za financiranje udruga u kulturi planirano je 12.100,00 eura, za održavanje crkvi i ostalih spomenika kulture planirano je 5.000,00 eura, za spomen soba Domovinskog rata - Čepikuče planirano je 40.000,00 eura, za centar Crvenog križa - dom Ošlje planirano je 25.000,00 eura, za otkup knjiga planirano je 1.000,00 eura.

 

Program 1107 Razvoj sporta i rekreacije – 180.000,00 eura

Za financiranje udruga u sportu planirano je 20.000,00 eura, za održavanje sportskih objekata planirano je 40.000,00 eura, za biciklističko - pješačku stazu Slano – Ston planirano je 120.000,00 eura.

 

Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje – 51.000,00 eura

Za vanškolske aktivnosti učenika planirano je 4.700,00 eura, za sufinanciranje produženog boravka planirano je 16.000,00 eura, za subvenciju prijevoza učenika i studenata planirano je 25.300,00 eura, za ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu planirano je 5.000,00 eura.

 

Program 1111 Socijalna skrb i zdravstvo – 90.000,00 eura

Za subvencije prijevoza planirano je 7.700,00 eura, za potpore planirano je 23.300,00 eura, za tekuće donacije planirano je 5.500,00 eura, za ostale pomoći iz proračuna u novcu planirano je 38.450,00 eura, za dnevni boravak, briga i njega u kući planirano je 8.600,00 eura, za nadstandard zdravstvene skrbi planirano je 6.450,00 eura.

 

Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda – 340.000,00 eura

Za održavanje oborinske odvodnje planirano je 13.268,00 eura, za kapitalna ulaganja - kanalizaciju planirano je 93.694,00 eura, za ulaganja u imovinu – vodoopskrba Doli/ Smokvina/ Ratac planirano je 206.493,00 eura, za ulaganja u nematerijalnu imovinu – vodovod planirano je 26.545,00 eura.

 

Program 1117 Zaštita okoliša – 100.000,00 eura

Za prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada planirano je 4.000,00 eura, za zaštitu okoliša planirano je 25.000,00 eura, za nabavku komunalne opreme planirano je 61.000,00 eura, za otkup zemljišta planirano je 10.000,00 eura.

 

Program 1121 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – 2.640.000,00 eura

Za izgradnju vrtića u Slanomu planirano je 1.550.000,00 eura, za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 1.050.000,00 eura, za ulaganje u opremu i imovinu planirano je 40.000,00 eura.

 

Program 1108 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani – 32.800,00 eura

Za odnose s javnošću, medije i slično planirano je 18.000,00 eura, za održavanje blagdana i obljetnica planirano je 14.800,00 eura.

 

Program 1109 Gradnja komunalne infrastrukture - 945.000,00 eura

Za širenje i modernizaciju javne rasvjete planirano je 40.000,00 eura, za uređenje javnih površina i pomorskog dobra planirano je 30.000,00 eura, za ulaganje u nerazvrstane ceste planirano je 120.000,00 eura, za ulaganje u imovinu planirano je 20.000,00 eura, za izgradnju ceste – Hotel Slano planirano je 350.000,00 eura, za izgradnju ceste – Točionik planirano je 80.000,00 eura, za izgradnju ceste – zona Banići planirano je 225.000,00 eura, za izgradnju ceste – Tz Sestrice planirano je 80.000,00 eura.

 

Glava 2 JVP DUBROVAČKO PRIMORJE - 527.766,97 eura 

Program 1118 Profesionalno vatrogastvo - 527.766,97 eura

Za minimalne standarde planirano je 407.831,72 eura, za iznad minimalnih standarda planirano je 62.244,00 eura, za iznad minimalnih standarda – Vatrogasni brod planirano je 56.364,25 eura, za iznad minimalnih standarda – elementarne nepogode planirano je 1.327,00 eura.

 

Glava 3 DJEČJI VRTIĆ SLANO - 242.156,24 eura 

Program 1119 Predškolski odgoj - 242.156,24 eura

Za aktivnost dječjeg vrtića planirano je 242.156,24 eura.

 

Glava 4 BAŠTINA DUBROVAČKO PRIMORJE - 39.311,00 eura 

Program 1106 Promicanje kulture - 39.311,00 eura

Za financiranje udruga u kulturi planirano je 25.900,00 eura, za "primorski popret" planirano je 3.210,00 eura, za "Valorizaciju i očuvanje dinarskog tipa nošnje iz sela Ošljeg u Dubrovačkom primorju" planirano je 8.236,00 eura, za "Radionice" planirano je 1.965,00 eura.

 

Razdjel 2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - 22.341,00 EURA

 

Glava 1 OPĆINSKO VIJEĆE - 9.832,00 eura 

Program 2001 Općinsko vijeće - 9.832,00 eura

Za aktivnosti općinskog vijeća planirano je 6.932,00 eura, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika planirano je 2.900,00 eura.

 

Glava 2 OPĆINSKI NAČELNIK - 12.509,00 eura 

Program 2002 Općinski načelnik - 12.509,00 eura

Za aktivnosti načelnika planirano je 7.200,00 eura i za proračunsku rezervu planirano je 5.309,00 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.