Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Općina Dubrovačko primorje

 

 

Poštovane građanke i građani,


predstavljamo Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici https://www.dubrovackoprimorje.hr/.

Kao i do sada prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rast i razvoj Općine, stoga dio novca ulažemo održavanje komunalne infrastrukture, javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i oborina, javne rasvjete i električne energije, groblja.

Proračunskim sredstvima ulažemo u gradnju komunalne infrastrukture vodeći računa o ravnomjernom razvoju Općine, planiramo širenje i modernizaciju javne rasvjete s ciljem smanjenja potrošnje električne energije i troškova održavanja, izgradnju prometnice od D-8 do naselja TZ Sestrice u vrijednosti od 265.446,00 eura, dvosmjerne prometnice oko novog Hotela Slano sa svom potrebnom dokumentacijom u vrijednosti od 500.000,00 eura, ceste u Poslovnoj zoni i kroz naselje Banići do predviđene turističke zone u naselju i adaptacije - širenje ceste Točionik u dužini 2,7 km za dvosmjerni promet.

Planiramo izgradnju kanalizacije kako bi poboljšali sustav odvodnje i osigurati priključenje novim korisnicima na cijelom sustavu, a posebno u Poslovnoj zoni Banići unaprijediti sustav odvodnje u iznosu od 87.344,00 eura, izgradnju vodoopskrbnog sustava Smokvina - Doli u iznosu od 132.723,00 eura, omogućit će se opskrba vodom u naseljima Smokvina i Doli te stvoriti bolji uvjete za život i razvoj.

Planiraju se radovi na izgradnji vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići, na taj način želimo stvoriti bolje uvjete za rad i napredovanje djelatnika u vatrogasnoj zajednici, a korisnicima ćemo pružiti najbolju moguću zaštitu.

Demografske mjere ključne su za Općinu i njihove najmlađe stanovnike, stoga smo osigurali sredstva za isplatu naknada za novorođenu djecu, te izgradnju Dječjeg vrtića u Slanom kako bi se osigurao adekvatan prostor za razvoj naše djece.

Od velikog nam je značaja poticanje naših mladih na odgoj i obrazovanje, stoga i ove godine izdvajamo sredstva, koji će dodatno doprinijeti njihovom rastu i olakšati školovanje, sufinanciramo prijevoz učenicima i studentima, produženi boravak u osnovnoj školi, nabavu udžbenika.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja želimo osigurati što lakši i kvalitetniji život stoga dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, naknade za troškove stanovanja i vodu – hidrant.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život od velikog nam je značaja, stoga i u 2023. godini planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za financiranje brojnih športskih i kulturnih udruga koje djeluju na području naše Općine. 

Dragi mještani, na ovaj način želimo vam predstaviti dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 06.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

 

 

Vaš Načelnik!

OBRAZOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dubrovačko primorje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dubrovačko primorje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrovačko primorje su: Dječji vrtić Slano i JVP „Dubrovačko primorje“

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

 

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 2.806.683,00 0
Prihodi od poreza 644.000,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.354.501,00 0
Prihodi od imovine 212.022,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 548.600,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 47.560,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 123.600,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 112.900,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.700,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 265.445,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 265.445,00 0
Višak prihoda  1.240.477,00 0
Višak prihoda 1.240.477,00 0
Ukupno 0,00 0

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Dubrovačko primorje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.436.205,00 eura.


Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.806.683,00  eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 644.000,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.354.501,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 212.022,00 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 548.600,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati od protestira planirani u iznosu od 47.560,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 123.600,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 112.900,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 10.700,00 eura.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 265.445,00 eura.

 

U proračunu za 2023. planira se višak prihoda u iznosu od 1.240.477,00 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.955.952,00 0
Rashodi za zaposlene 633.354,00 0
Materijalni rashodi 852.768,00 0
Financijski rashodi 5.470,00 0
Subvencije 41.920,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.950,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 87.620,00 0
Ostali rashodi 323.870,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.291.886,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 350.080,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.941.806,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 188.367,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 188.367,00 0
Ukupno 0,00 0

 

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.436.205,00  eura.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.955.952,00  eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 633.354,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 852.768,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.470,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 41.920,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.950,00 eura

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 87.620,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 323.870,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.291.886,00 eura, a čine ih rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 350.080,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.941.806,00 eura.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 188.367,00 eura za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

 

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2023.GODINE

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


PROGRAM 1101: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA


Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2023.godini iznose 403.430 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje ovog programa je pročelnik JUO Ivo Kola.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Pokazatelj uspješnosti: broj izdanih rješenja, broj riješenih predmeta, broj realiziranih projekata.

Rizik: nedovoljan broj ljudskih resursa za praćenje i provedbu sve složenijih zahtjeva.

 

Program sadrži aktivnosti i projekte:


Aktivnost A101101 – Djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela 

Cilj: uredno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i kvalitetno funkcioniranje općinske uprave.

Opis aktivnosti: Provođenje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Općine iz područja radnih odnosa službenika i uredno izvršavanje zakonskih obveza iz djelokruga Općinske uprave koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje iste

Plaće obuhvaćaju bruto plaće za zaposlenike prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na ostala materijalna prava službenika sukladno Pravilniku o radu. Doprinosi na plaće obračunavaju se prema zakonom zadanom izračunu na bruto plaće.

Materijalni rashodi planirali su se na temelju procjene i ostvarenja iz prethodnih godina, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode. 

Financijski rashodi obuhvaćaju usluge platnog prometa, izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od države. 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 397.730 eura, a osigurana su iz općih prohoda proračuna – šifra 11, prihodi od nefinancijske imovine  - šifra 61 i viška prihoda – šifra 11


Kapitalni projekt K101101 – Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela

Cilj: Podizanje informatičke opremljenosti na veću razinu, informatizacija poslovnih procesa u Općini i stvaranje uvjeta za kvalitetan rad službenika.

Opis projekta: U svrhu kvalitetnog funkcioniranja Općinske uprave planira se zamjena dotrajalih računala i opreme. Planiraju se sredstva za nadogradnju postojeće aplikacije-Registar komunalne infrastrukture. 

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 5.700 eura, a osigurana su iz prihoda od nefinancijske imovine šifra – 61.


PROGRAM 1102: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


Planirana sredstva za realizaciju ovog programa u 2023.godini iznose 438.997 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje ovog Programa je pročelnik JUO Ivo Kola.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Ciljevi provedbe programa:

Ciljevi programa su razvijati postojeću komunalnu infrastrukturu i održavati je u funkcionalnom stanju.

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Rizici:

Obzirom da se ovaj Program najvećim dijelom financira iz namjenskih sredstava, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračun Općine. 


Program sadrži aktivnosti:


Aktivnost A111201: Održavanje čistoće javnih površina 

Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javnih površina u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići, tj. u naseljima u kojima se ubire komunalna naknada.

Cilj: podizanje razine čistoće i urednosti u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići. Minimalni standard održavanja čistoće ovisi o području i godišnjem periodu (sezoni).

Aktivnost se obavlja temeljem sklopljenog ugovora.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 38.157 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31, prihodi za posebne  namjene-komunalna naknada - šifra 32, prihodi za posebne namjene – koncesije - šifra 35, prihodi za posebne namjene – boravišna – šifra 38-. 

 

Aktivnost A111202:  Održavanje javnih zelenih površina 

Ova Aktivnost odnosi se na održavanje parkova i ostalih zelenih nasada u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići, te planiranje, formiranje i podizanje novih zelenih površina.  

Cilj: postići takav nivo uređenja ali i održavanja javnih površina koji će stanovnicima  Općine  Dubrovačko primorje  i posjetiteljima osigurati ugodno i pristojno okruženje.

Aktivnost se obavlja temeljem sklopljenog ugovora.

Objekti na javnim zelenim površinama održavaju se tako da svojim izgledom i funkcionalnošću udovoljavaju svojoj namjeni.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 41.476 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene- komunalna naknada – šifra 32, prihodi za posebne namjene – boravišna – šifra 38.

 

Aktivnost A111203: Održavanje nerazvrstanih cesta i objekata 

Cilj: omogućiti stalnu i sigurnu prohodnost nerazvrstanih cesta za sva vozila, te poduzeti sve potrebne radnje kako bi se osigurao nesmetan i siguran promet na cestama koje su u nadležnosti općine. Cilj ove aktivnosti je osigurati zakonom propisane uvjete prometovanja i sigurnosti kretanja kroz: stalni nadzor nad stanjem cesta, održavanje opreme prometnica, održavanje kolnika. Onemogućit štetno djelovanje oborinskih voda na prometnice, te spriječiti stvaranje poplava tijekom kišnih razdoblja.

Opis: Osiguranje prohodnosti nerazvrstanih cesta na način da se vodi briga o redovitoj kosidbi rubnih dijelova kolnika, pilanje grana i stabala koji sprečavaju promet, košnja svih nerazvrstanih cesta na čitavom području Općine. Izvanredno održavanje divljih odlagališta otpada uz nerazvrstane ceste i po naseljima Općine, na način da se nakon uočavanja ili prijavljivanja neadekvatno odloženog krupnog, građevinskog i ostalog komunalnog otpad, izvrši uklanjanje i zbrinjavanje istog na propisan način.

Povremeno obilaženje kolnika i puteva, rješavanje nastalih manjih problema na temelju osobnog zapažanja i temeljem prijave stanovnika, manji popravci potpornih i obložnih zidova uz cestu, popravci zaštitnih zidanih ograda i stupića, popravci donjih podzida nerazvrstanih cesta, zatvaranje manjih udarnih rupa na kolniku, uklanjanje manjih odrona kamenja i drugih krupnijih otpadaka i predmeta sa prometnica, održavanje oborinskih kanala i ostalih komunalnih objekata.

Brigu o spremnicima i ostaloj opremi za prikupljanje komunalnog otpada. Ova djelatnost obuhvaća tehničko održavanje lokacija na kojima se smještaju spremnici i popravak razbijenih spremnika (kontejnera). 

Javne fontane moraju se održavati u funkcionalnom stanju. Održavanje obuhvaća sve vodoinstalaterske radove od vodomjera do fontane, te poslove pranja i čišćenja fontane. Javni bunari i izvori  od lokalnog značaja će se sanirati i održavati u funkcionalnom stanju. 

U sklopu ove aktivnosti će se obavljati poslovi redovnog održavanja dječjih igrališta i sportskih terena.

Planira se održavanje unikatnih, jednoobraznih oglasnih ploča u svim  naseljima  i zamjena potrošnih folija (podloga) na njima ili bojanje odgovarajućom bojom. 

Planira se održavanje i uređivanje nadmorskih  prirodnih izvora vode u Općini.

Za geodetske poslove, usluge vještačenje- procjene nekretnina,  usluge nadzora, izrade troškovnika, izrada idejnih rješenja zatražiti će se ponude i provesti  redovni postupci jednostavne nabave, te sukladno tome dodijeliti određeni poslovi. 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 92.840 eura a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11, prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos- šifra 31, prihoda za posebne namjene-komunalna naknada- šifra 32, prihoda za posebne namjene-koncesije- šifra 35, prihoda za posebne namjene-mineralne sirovine- šifra 36, prihoda za posebne namjene-boravišna pristojba- šifra 38, prihoda od nefinancijske imovine – šifra 61

 

Aktivnost A111204: Održavanje groblja

Cilj ove aktivnosti je povećati kvalitetu i čistoću na grobljima a posebnu pažnju treba posvetiti održavanju pristupnih putova, ograđivanju groblja, održavanju zelenila.

Opis aktivnosti: Uređivanje groblja u smislu ove aktivnosti odnosi se na mjesna groblja u naselju Slano, Banići i Kručica (ostala naselja  ne plaćaju komunalnu naknadu). Uređivanje groblja obuhvaća isključivo i samo poslove čišćenja (kosidba i pometanje) zajedničkih površina na groblju, kao što su pješačke staze i/ili prilaz samoj kapeli (crkvi), a sve unutar granice groblja.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 2.654 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalna naknada - šifra 32.

 


Aktivnost A111206: Održavanje komunalne infrastrukture 

Cilj ove aktivnosti  je poticati stanovništvo da sami zatraže pomoć u građevinskom materijalu te sami uređuju komunalnu infrastrukturu i time ostvare veću komunalnu uređenost područja općine.

Opis: Individualno održavanje komunalne infrastrukture obavlja se na način da se kroz organiziranje akcija stanovništva u pojedinim naseljima Općine Dubrovačko primorje izvrše popravci pločnika, skalina, slivnika, podzida, cementiranje ceste i druge aktivnosti od javnog interesa.

Sukladno mogućnostima, pristupa se razmatranju dostavljenih  zahtjeva, te donosi Odluka Načelnika o dodjeli istog. 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 15.000 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11, prihoda za posebne namjene-najam j.p. – šifra 37.

 


Aktivnost A111205: Javna rasvjeta i električna energija

Cilj ove aktivnosti su pravovremeno zamjenjivanje rasvjetnih tijela i održavanje javne rasvjete na nivou, s posebnom pozornošću na prostore koje traži turistička destinacija. 

Održavanje javne rasvjete obavlja se u svim naseljima Općine Dubrovačko primorje.

Opis: Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi koji osiguravaju kontinuiranu i nesmetanu funkciju rasvjete javnih površina. Kvarove na javnoj rasvjeti građani prijavljuju u JUO Općine. 

U sklopu ove aktivnosti su i troškovi potrošnje struje na području Općine.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 199.108 eura. Sredstva su osigurana iz općih prihoda proračuna – šifra 11,prihoda za posebne namjene-komunalna naknada –šifra 32, prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos –šifra 31,prihodi na posebne namjene-najam j.p.- šifra 37, prihodi za posebne namjene – koncesije – šifra 35.

 


Aktivnost A111210: obvezna preventivna DDD

Cilj: u okviru planiranih sredstava provoditi mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Opis: Aktivnost sadrži mjere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dezodoracije 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 3.840 eura, a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11.

Aktivnost: A111211: Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina

Cilj: sakupljanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje lešina s javnih površina

Opis: u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za sakupljanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje lešina s područja javnim površina u Općini.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 2.490 eura, a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11.

 

Aktivnost: A111212: Sanitarno veterinarske aktivnosti

Cilj: zbrinjavanje napuštenih životinja na području općine

Opis: zbrinjavanje psa lutalica i mačaka, lov, ulov i transport do skloništa, klinički pregled veterinara, izolaciju po sumnji na bjesnoću, sterilizaciju, cijepljenje protiv bjesnoće, hranjenje i skrb.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 3.318 eura, a osigurana su iz općih prihoda proračuna – šifra 11.

 


Aktivnost A111213: Održavanje pomorskog dobra

Opis:  održavanje i prihrana plaža, održavanje čistoće na plažama i postavljanje plažnih ograda u moru.

Cilj: čišćenje i održavanje pomorskog dobra

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 30.000 eura a osigurana su iz prihoda za posebne namjene -koncesije– šifra 35, prihoda za posebne namjene – boravišna-šifra 38.

 

Aktivnost A111238: Ostale komunalne usluge 

Cilj: poboljšanje komunalnih usluga

Opis: ova aktivnost obuhvaća troškove novih priključaka za struju i vodu, usluga prijevoza i trošak odvoza smeća za ured u Općini.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 10.114 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka – šifra 11, prihoda za posebne namjene-spomenička renta-šifra 33, prihoda za posebne namjene-vodni doprinos-šifra34.

 


PROGRAM 1103: JAČANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE


Planirana sredstva za program Jačanje gospodarstva i poljoprivrede za  2023. god.  iznose  41.920 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje ovog programa je pročelnik JUO Ivo Kola 

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Izvršenje Programa jačanja gospodarstva i poljoprivrede

Rizik: nedovoljan broj ljudskih resursa i nedovoljan prihod namjenskih sredstava za pokrivanje istog.


Program sadrži aktivnosti:


Aktivnosti A101306: Subvencije poljoprivrednicima

Opis: Općina Dubrovačko primorje se trudi jačati i poticati gospodarstvo svog kraja. 

Cilj: Želi se poticati razvoj eko poljoprivrede koja u Općini Dubrovačko primorje ima velik potencijal. 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 3.982 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna – šifra 11.

 

Aktivnost A111306: Subvencije trgovačkim društvima

Opis: Općina sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu sa  tvrtkom Libertas Dubrovnik d.o.o. vrši sufinanciranje cijene prijevoza.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je osigurati dovoljan broj autobusnih linija za sve stanovnike općine, uskladiti  vozne redove prema potrebama radno aktivnog stanovništva, prema potrebama učenika i studenata.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 37.938 eura, a osigurana su iz općih prihoda i primitaka proračuna – šifra 11 i viška prihoda – šifra 11.

 

PROGRAM 1104: PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE


Planirana sredstva za program Prostorno uređenje i priprema projektne dokumentacije za  2023. god.  iznose  109.617 eura. Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Pokazatelji uspješnosti: Uređeniji prostor i kroz donošenje novih planova osiguravanje korištenja prostora na najbolji mogući način.

Rizik: dugotrajnost postupka ishodovanja uvjeta javno pravnih tijela koji sudjeluju u postupcima i nedostatak ljudskih resursa za provedbu ovih projekata.

 


Program se sastoji od aktivnosti i projekata:


Kapitalni projekt K111407 : Ulaganje u nematerijalnu imovinu –projektna dokumentacija  

Opis: ovim bi se završio postupak izrade projektne dokumentacije za objekt vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići koji su ugovoreni u 2020  god. 

Cilj: Izgradnja novog objekta, osiguravanje boljih uvjeta za rad vatrogasne službe i prostor za čuvanje vozila i opreme

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 20.000 eura, a osigurana su iz   prihoda za posebne namjene – komunalni doprinos – šifra 31 i viška prihoda  - šifra 11.


Aktivnost A 111408- Evidencija komunalne infrastrukture 

Opis: Ovim bi se sukladno obvezi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu izvršila obveza i evidentirala komunalna infrastruktura /nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, parkovi, parkinzi, groblja i dr./

Cilj: Napraviti registar cjelokupne komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i započeti postupak evidentiranja komunalne infrastrukture u katastru i zemljišniku  

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 6.600 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31 i pomoći – šifra 41.

 

Kapitalni projekt K111409- Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 

Opis: Ovim bi se završio započeti postupak izrade izmjena i dopuna PP ODP koji je ugovoren u 2021.godini. 

Cilj: Izradom PP ODP bi se isti uskladio sa planovima višeg reda /županijskim i državnim/ te bi se stvorile pretpostavke za izradu planova nižeg reda UPU-a . Stvorili bi se uvjeti za realizaciju projekata kako javnih tako i privatnih.

Sredstva za realizaciju ovog projekta  planirana su u iznosu od 10.000 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31 i prihodi za posebne namjene-legalizacija-šifra 39.

 


Kapitalni projekt  K111410- Projektiranje cesta 

Opis: Ovim bi se završilo projektiranje započeto u 2020. god. i to ceste u naselju Banići. Također bi se započela izrada projektne dokumentacije za cestu kroz polje u Slanomu koja bi od kružnog toka išla do križanja sa cestom za novi Hotel Slano. 

Cilj: Izgradnjom cesta stvoriti pretpostavku za razvoj istočnog dijela Poslovne zone Banići i pristupa do turističkog naselja u Banićima u gornjem djelu naselja.

Izraditi cestu kroz polje u Slanomu koja bi od kružnog toka išla do križanja sa cestom za novi Hotel Slano, čime bi se stvorila pretpostavka za novi razvoj naselja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 20.000 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11.

 


Kapitalni projekt K111411: Projektna dokumentacija – Zvjezdarnica Lanterna Slano

Opis: Prostor bivše Lanterne bi se uredio za interpretacijsko edukacijski centar – Zvjezdarnica.

Cilj: Poboljšati ponudu u cilju edukacije, a posebno djece i mladeži.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 13.200 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11.

 


Kapitalni projekt K1111413: Projektna dokumentacija – uređenje obalnog pojasa DV-Mrče

Opis: ovim projektom bi se projektiralo uređenje obalnog pojasa uz osiguranje komunalnih vezova za lokalno stanovništvo.

Cilj: osigurati bolje uvjete svih stanovnika kroz poboljšanje komunalne infrastrukture na kopnu i moru.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 39.817 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11, pomoći – šifra 41.

 


PROGRAM 1105: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

Planirana sredstva za program Organizacije i provođenja zaštite i spašavanja za 2023. god. su 48.799 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i tajnik Ivo Ševelj.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Rad na prevenciji: povećanje opremljenosti timova civilne zaštite zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo, broj intervencija u tekućoj godini i osiguravanje preduvjeta za pravovremeno i učinkovito izvršavanje zadataka.

Stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite, brzina i uspješnost intervencija.

Broj provedenih vježbi i osposobljavanja.

Broj aktivnih pripadnika postrojbe civilne zaštite. 

Rizik :nedostatak novčanih sredstava i ljudskih resursa za realizaciju ovog Programa.

 

Program sadrži aktivnosti:

 


Aktivnosti A111401: Civilna zaštita

Opis: Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja, ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sredstva za funkcioniranje osiguravanju se u Proračunu, a sve sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Ovom aktivnošću  sufinancira se i djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja na području općine.

Cilj: Općina Dubrovačko primorje  nastoji jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga. Potreba za što boljim funkcioniranjem civilne zaštite posebice je izražena u vrijeme pandemije uzrokovane Corona virusom.

Cilj ove aktivnosti je ustrojiti sustav civilne zaštite da se  u slučaju velikih nesreća i katastrofa ostvari što veća zaštita i spašavanje ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 5.309 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


Aktivnost A111503: Protupožarna zaštita

Opis:  Prema zakonskoj regulativi Općina je obvezna izdvojiti iz Proračuna propisani iznos sredstava za vatrogastvo – dobrovoljna vatrogasna društva. Pod osnovnom djelatnošću Vatrogasne zajednice Općine planirana su sredstva čije iznose i obvezu propisuje Zakon o vatrogastvu. Iz tih sredstava nabavlja se oprema za dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasnu zajednicu, potiče se i održava funkcioniranje dobrovoljnog vatrogastva, te izvršavaju druge propisane aktivnosti Vatrogasne zajednice.

Cilj: Cilj programa je postizanje učinkovite protupožarne zaštite radi sprječavanja nastanka požara, zaštite ljudi i imovine. Protupožarna preventiva, kao bitan čimbenik zaštite od požara, smanjuje mogućnost nastanka štetnih događaja.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 31.545 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici-šifra 11.

 

Aktivnost A111504: Pomoći

Opis: ova aktivnost odnosi se na sufinanciranje uređenja PP Ston.

Cilj: pomoći u poboljšanju uvjeta rada djelatnika PP Ston i povećanje sigurnosti cijelog područja koje pokriva PP Ston.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 11.945 eura, a osigurana su iz izvora: višak prihoda – šifra 11.

 


PROGRAM 1105: PROMICANJE KULTURE


Planirana sredstva za program Promicanje kulture za 2023. god. iznose  74.867 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i Marijana Vrlić referent za financije.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi namijenjeni.

Rizik: nedostatak novčanih sredstava i nedostatak ljudskih resursa.

 


Program sadrži aktivnosti i projekte:

 

Aktivnosti A111601: Financiranje udruga u kulturi

Ova aktivnost provodi se prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana Općine Dubrovačko primorje.

Opis: Općina kroz financijske pomoći potiče svoje kulturne udruge, ali i potpomaže njihov  opstanak.

Sufinancira se rad udruga koje sudjeluju na raznim smotrama, koje obnavljaju svoje funduse, koji obnavljaju i čuvaju kulturnu baštinu.

Cilj: Općina Dubrovačko primorje pokušava očuvati kulturnu baštinu i sačuvati od zaborava primorske običaje. Cilj ove aktivnosti je da udruge u kulturi kroz svoje djelovanje doprinose  očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine. 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 10.600 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


Kapitalni projekt K111603: Kapitalna ulaganja u kulturi

Opis: Daljnjim ulaganjem u Zavičajnu kuću Dubrovačkog primorja ulaže se u očuvanje bogate kulturne baštine ovog područja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 1.327 eura, a osigurana su iz prihoda od nefinancijske imovine– šifra 61. 

 


Aktivnost A111604: Održavanje crkvi i ostalih spomenika kulture

Opis: ovom aktivnošću se planira izvršenje manjih zahvata na sakralnim objektima po zahtjevima Župa.

Cilj: pomoći u održavanju sakralnih objekata kako bi se održao kulturni identitet  tog područja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 3.000 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


Kapitalni projekt K111607: Spomen soba Domovinskog rata - Čepikuće

Opis: ovim projektom bi se završila započeta projektna dokumentacija i započelo uređenje prostora Spomen sobe.

Cilj: očuvati najvrjedniji dio povijesti za stvaranje hrvatske države i dokumentirati sva događanja u razdoblju Domovinskog rata kako bi posjetitelji imali uvid u događanja a mlade generacije ne bi zaboravile povijest.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 40.000 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći -  šifra 41, viška prihoda – šifra 11.

 


Kapitalni projekt K111608: Centar Crvenog križa – Dom Ošlje

Opis: Nakon uređenja prizemlja objekta u 2022.godini izvršilo bi se uređenje kata objekta i isti opremio kako bi se priveo namjeni.

Cilj: održavanje radionica svih službi koje se uključene u spašavanje ljudskih života.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 19.940 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći -  šifra 41, Prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61.

 


PROGRAM 1107: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE


Planirana sredstva za program Razvoj sporta i rekreacije  za 2023. god. iznose 39.226 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i računovodstveni referent Marijana Vrlić.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih programa, projekata i aktivnosti, njihovom brojnošću i kvalitetom, te brojčanim pokazateljima koji se odnose na korisnike kojima su programi, projekti i aktivnosti namijenjeni

Rizik: nedostatak novčanih sredstava i mali broj korisnika sportske infrastrukture koji se bave sportom.

 


Program sadrži  sljedeće aktivnosti:


Aktivnosti A111701: Financiranje udruga u sportu

Opis: Općina Dubrovačko primorje podržava razvoj sporta na svom području kroz tekuće donacije sportskim društvima koji okupljaju mlade na sportskim terenima. 

Potiče se djelovanje sportskih škola za djecu i mlade.

Ova aktivnost provodi se prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i udruga građana Općine Dubrovačko primorje.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je poticanje stanovništva, a posebice mladih na bavljenje sportom.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 16.000 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra  11.

 


Aktivnost A111702: Održavanje sportskih objekata

Opis:  Održavanje sportskih terena i dječjih igrališta na području općine Dubrovačko primorje.  Redovitim  obilaskom  istih, vrši se čišćenje,  košnja trave, popravak sprava  i ostalih potrebnih radnji.

Cilj:  Općina nastavlja  ulagati  u sportske terene i dječja igrališta na području općine s ciljem  bolje opremljenosti i sigurnosti. Cilj je da svako naselje u općini ima sportski teren ili dječje igralište bez obzira na mali broj djece.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 23.226 eura, a osigurana su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61 i Pomoći – šifra 41.

 


PROGRAM 1110: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planirana sredstva za program Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje za  2023. god. su 43.208 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i računovodstveni referent Marijana Vrlić.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

 


Program sadrži aktivnosti:


Aktivnosti A111004:  Vanškolske aktivnosti učenika

Opis: Na području općine Dubrovačko primorje djeluju dvije osnovne škole. Općina tekućim donacijama potiče   škole da organiziraju  vanškolske aktivnosti i prigodne programe. 

Također se financira nagrađivanje učenika koji su postigli iznimne rezultate na različitim natjecanjima. 

Ovom aktivnosti je obuhvaćeno i darivanje učenika prigodnim poklonima  povodom blagdana sv. Nikole.

Cilj: ove aktivnosti je poticanje razvoja i opstanka  osnovnih škola na području općine , kao i poticanje učenika da se uključuju u vanškolske  aktivnosti. Nagrađivanjem uspjeha učenici se potiču na bolji rad i bolje rezultate.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 4.368 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


Aktivnost: A111005: Sufinanciranje produženog boravka

Opis: Općina sufinancira trošak rada djelatnika u produženom boravku u Osnovnoj školi Slano, plaće i ostala materijalna prava i ostale troškove u iznosu od 75%, ostatak DNŽ

Cilj: poboljšanje školskog standarda

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 10.950 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici – šifra 11.

 


Aktivnost A111102: Subvencije prijevoza učenika i studenata

Opis: Općina Dubrovačko primorje ima sklopljen ugovor sa tvrtkom  Libertas Dubrovnik d.o.o.  o sufinanciranju troškova prijevoza  učenika i studenata.

Općina sufinancira prijevoz učenika  i studenata   koji redovno pohađaju srednju školu/fakultet  u  Dubrovniku, na način da student pri kupnji mjesečnog pokaza sudjeluje sa 50,00 kn, a ostatak podmiruje Općina Dubrovačko primorje, za učenike srednjih škola 50,00 kn plaća učenik, 75 % iz proračuna RH i ostatak Općina.  Također, Općina sufinancira i vikend karte učenika koji su smješteni u domu na način da učenik sudjeluje sa iznosom od 50,00 kn, a ostatak podmiruje Općina. Učenici koji se školuju van područja na kojem javni prijevoz ne obavlja tvrtka Libertas Dubrovnik d.o.o. Općina isplaćuje iznos od 300,00 kn/mjesečno.

Studentima koji studiraju van područja na kojem javni prijevoz ne obavlja tvrtka Libertas Dubrovnik d.o.o. Općina isplaćuje 500,00 kn/mjesečno za pokriće troškova prijevoza.

Cilj: Ovom aktivnosti se želi omogućiti djeci pravo na stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i daljnje školovanje.

Cilj je osigurati im osnovne uvjete za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama.

Cilj aktivnosti je učenicima i studentima financijski olakšati školovanje i time ih poticati na daljnje školovanje.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 23.890 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


AktivnostA111104: Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu

Opis: Općina sufinancira kupnju školskih udžbenika za svakog učenika/studenta  koji redovno pohađa srednju školu ili neku visokoobrazovnu ustanovu.

Cilj: Cilj je poboljšanje standarda obitelji srednjoškolaca i studenata.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 4.000 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


PROGRAM 1111: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

 

Planirana sredstva za program Socijalna skrb i zdravstvo  za  2023. god. su 70.673 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i računovodstveni referent Marijana Vrlić.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješnost programa iskazuje se ostvarenjem planiranih aktivnosti, te brojčanim pokazateljima i brojem korisnika kojima su aktivnosti namijenjene, kao i postotkom riješenih zahtjeva za ostvarivanje socijalnih prava. Prijenosi izvršeni u utvrđenom roku i u propisanom iznosu.

Broj realiziranih zahtjeva kojima se postiže veća razina zadovoljavanja osnovnih i ostalih životnih potreba.

Rizik: Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu.

 


Program sadrži aktivnosti:


Aktivnosti A111101:  Subvencije prijevoza

Opis: Ovom aktivnosti sufinanciraju se  troškovi   prijevoza umirovljenika i invalida. Temeljem sklopljenog ugovora sa  tvrtkom Libertas  Dubrovnik d.o.o. ugovorne strane utvrđuju da cijena mjesečne umirovljeničke karte iznosi 150,00 kn (u cijenu je uključen PDV). Libertas Dubrovnik d.o.o. iznos od 75,00 kn naplaćuje po mjesečnoj pokaznoj karti od korisnika, a iznos do pune cijene podmiruje Općina Dubrovačko primorje.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je financijski olakšati odlazak umirovljenika do Dubrovnika, kao najbližeg urbanog središta.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 4.700 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


Aktivnost A111103: Potpore

Opis:  Općina dodjeljuje jednokratne pomoći samcima  ili obiteljima koje  zbog trenutačnih socijalnih, zdravstvenih ili drugih posebnih okolnosti (bolesti, smrti člana obitelji, dugotrajnog liječenja, nabave skupih lijekova, elementarne nepogode..) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći određene su Socijalnim pravilnikom.

Radi rješavanja problematike opskrbe vodom domaćinstava sa područja koja nemaju javnu vodovodnu mrežu, općina plaća trošak cijene vode na hidrantima prema Vodovodu Dubrovnik d.o.o.

Dobrovoljna vatrogasna društva vrše uslugu prijevoza vode do domaćinstava. 

Osnovna misija aktivnosti je podići životni standard  osobama teškog imovinskog stanja kroz jednokratne novčane pomoći i dodjelu pomoći za ogrjev korisnicima Centra za socijalnu skrb. Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se samcu ili obitelji koji imaju prebivalište na području općine Dubrovačko primorje koji zbog trenutačnih socijalnih, zdravstvenih ili drugih posebnih okolnosti (bolesti, smrti člana obitelji, dugotrajnog liječenja, nabave skupih lijekova, elementarne nepogode...) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Uvjeti za dodjelu jednokratne novčani pomoći određeni su Socijalnim pravilnikom.

Cilj: Osnovna misija aktivnosti je podići životni standard osobama teškog imovinskog stanja kroz jednokratne novčane pomoći i 

Ciljevi su usmjeravanje mehanizama skrbi prema najugroženijim skupinama u zajednici uz korištenje svih lokalnih resursa.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 25.044 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11, Pomoći - šifra 41.

 


Aktivnost A111106: Tekuće donacije

Opis: Općina Dubrovačko primorje iz Proračuna sufinancira Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik koje djeluje na području općine Dubrovačko primorje. Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu Gradsko društvo Crvenog križa obavlja poslove od opće koristi, a posebice poslove dragovoljnog darivanja krvi, prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći, provođenje akcija solidarnosti  u slučaju rata i velikih nesreća, skrbi i zaštite najugroženijih kategorija stanovništva, osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je dati doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 3.693 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


Aktivnost A111108: Ostale pomoći iz proračuna u novcu

Opis: Općina Dubrovačko primorje isplaćuje porodiljne naknade za svako novorođeno dijete u obitelji. Uvjeti za ostvarivanje prava na ovu  naknadu i visina naknade određeni su socijalnim pravilnikom.

Ovom aktivnošću obuhvaćena je i isplata uvećane pomoći za uzdržavanje i mirovinskog dodatka osobama starije životne dobi sa niskim mirovinama ili osobama bez primanja. Kriteriji za ostvarivanje prava na mirovinski dodatak ili uvećanu pomoć za uzdržavanje i visina pomoći i dodatka definirani su socijalnim pravilnikom. 

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu za stanove koji nisu u vlasništvu Općine Dubrovačko primorje, za električnu energiju, vodu, odvoz i zbrinjavanje otpada.

Pravo na troškove stanovanja imaju korisnici Centra za socijalnu skrb, odnosno korisnici zajamčene minimalne naknade. Visina naknade za troškove stanovanja iznosi 300,00 kuna/mjesečno.

Cilj: Isplatom naknade za novorođenu djecu  općina  pokušava podizati  natalitet  i motivirat mlade obitelji da ostanu ili se vrate živjet u Općinu Dubrovačko primorje.  

Cilj ove aktivnosti je i podizanje kvalitete života osoba treće životne dobi sa niskim mirovinama ili bez primanja, ali i  pomoć socijalno najugroženijim osobama u podmirenju osnovnih životnih potreba.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 24.186 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11 i Pomoći - šifra 41.

 


Aktivnost A111109: Dnevni boravak, briga i njega u kući

Opis: Na temelju sklopljenog ugovora o suradnji sa Dobrotvornom udrugom „Blage ruke“ provodi se program aktivnosti Dnevnog boravka i pružanja socijalnih usluga. Općina provedbu ovog programa sufinancira sa iznosom od 6.600 eura. Svrha ove aktivnosti je poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Općine Dubrovačko primorje. Ova aktivnost je od iznimnog značenja za starije stanovništvo  ruralnog  dijela  općine.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je osigurati starijoj populaciji adekvatan prostor gdje se oni  mogu okupljati i družiti, ali i organizirati im zanimljive radionice, savjetovanja ili neke druge aktivnosti prilagođene njihovoj dobi i potrebama.

S obzirom da su u ruralnom dijelu općine većinom samačka domaćinstva sa starijom populacijom za njih su  od iznimnog značenja geronto usluge .

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 6.600 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra11.

 

Aktivnost A112202- Nadstandard zdravstvene skrbi

Opis: Temeljem sklopljenog ugovora sa  Medicinsko-biokemijskim laboratorijem,  stanovnici općine  mogu jednom tjedno koristiti usluge laboratorija u Slanomu.

Cilj: Provođenjem ove aktivnosti stanovnici ne moraju odlazit u Dubrovnik da bi koristili usluge laboratorija.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 6.450 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11. 

 


PROGRAM 1115:  RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA


Planirana sredstva za Program Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda za 2023. god. iznose  259.880 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Količine izgrađenog sustava i kvaliteta održavanja istog.

Rizik: Nepredviđeni rizik su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu

 


Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

Aktivnost A111209- Održavanje oborinske odvodnje

Opis: ovom aktivnosti bi se postojeći sustav oborinske odvodnje održavao u funkcionalnom stanju.

Cilj: stvoriti preduvjete da se otklone sve moguće štete od oborinskih voda i povećati sigurnost u prometu nerazvrstanih cesta.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 13.268 eura, a osigurana su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61.

 


Projekt K111222- Kapitalna ulaganja-kanalizacija 

Opis- ovim planom bi se otplaćivao kredit za IPARD mjera 301, izgradio dio sustava u Poslovnoj zoni Banići, izradila bi se projektno tehnička dokumentacija za naselja i dijelove naselja koja nemaju izgrađen sustav javne odvodnje,  izvršila bi se poboljšanja na sustavu odvodnje / filteri zraka, crpke, izmjena cjevovoda, fazonski komadi u crpnim stanicama, sustav dojave kvara.

Cilj: poboljšati sustav odvodnje i osigurati priključenje novim korisnicima na cijelom sustavu a posebno u Poslovnoj zoni Banići unaprijediti sustav odvodnje i putem novih tehničkih rješenja otkloniti neugodne mirise na istom. 

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 87.344 eura, a osigurana su iz izvora:, Prihodi od nefinancijske imovine - šifra 61, viška prihoda – šifra 11. 

 


Projekt K 111302- Ulaganja u imovinu vodoopskrba Doli

Opis: ovim bi se osiguralo učešće i kapitalna pomoć Vodovodu Dubrovnik prilikom realizacije gradnje vodoopskrbnog sustava Smokvina-Doli.

Cilj: osigurati realizaciju postojećeg projekta koji ima građevnu dozvolu i dovesti vodu do naselja Smokvina i Doli , stvoriti bolje uvjete za život i razvoj ovih naselja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 132.723 eura, a osigurana su iz izvora: namjenskih primitaka od zaduživanja – šifra 71. 

 


Projekt K111412 – Ulaganje u nematerijalnu imovinu-vodovod 

Opis: ovim bi se osiguralo učešće i kapitalna pomoć Vodovodu Dubrovnik za projektnu dokumentaciju vodoopskrbe Lisac, Čepikuće, Podimoč, Točionik, Trnovica, Podgora, Mravinca i Trnova. 

Cilj: osigurati realizaciju postojećeg projekta i ishodovati građevnu dozvolu kako bi se projekt kandidirao ,  dovesti vodu do svih naselja , stvoriti bolje uvjete za život i razvoj ovih naselja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 26.545 eura, a osigurana su iz izvora: viška prihoda – šifra 11.  

 


PROGRAM 1117: ZAŠTITA OKOLIŠA

Planirana sredstva za program  Zaštita okoliša  za  2023. god. su 112.820 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i Petra Rudenjak, stručni suradnik za računovodstvo i financije.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: ostvarenje što veće stope razvrstavanja otpada putem reciklažnog dvorišta i otoka za odvojeno prikupljanje otpada.

Rizik:  nedovoljna motiviranost i edukacija stanovništva 

Ovaj program se sastoji od jedne  aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

 


Program sadrži aktivnosti:


Aktivnost A111221:  Zaštita okoliša

Opis: Ova aktivnost obuhvaća   poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koja se plaća Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i naknadu za sanaciju odlagališta Grabovica.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 21.500 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11, Donacije- šifra 51.

 


Kapitalni projekt K111223: Nabavka komunalne opreme

Opis: Ovim kapitalnim projektom općina nastavlja ulagati u nabavku preskontejnera i boksovi za kartonsku ambalažu.

Cilj: Poboljšanje usluga prikupljanja odvoza otpada 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 86.320 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći - šifra 41, Prihodi od nefinancijske imovine- šifra 61.

 


Kapitalni projekt K111236: Otkup zemljišta – KO Majkovi Donji

Opis: ovim projektom otkupio bi se dio čestice u KO Majkovi Donji koja bi služila za centar zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača riječne i barske kornjače.

Cilj: izraditi kvalitetan projekt centra i skupa sa javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ aplicirati za sredstva EU kojim bi se centar izgradio.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 5.000 eura, a osigurana su iz izvora: Prihodi od nefinancijske imovine- šifra 61.

 


PROGRAM 1121:  IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE


Planirana sredstva za Program Izgradnje i uređenja objekata javne namjene u 2023. godini iznose 809.636 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje programa su pročelnik JUO Ivo Kola.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja mjesta za smještaj djece u dječje vrtiće u odnosu na postojeće stanje. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtića. 

Bolja educiranost svih vatrogasnih postrojbi i veći broj uspješnih intervencija.

Rizik: Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu

 


Program se sastoji od aktivnosti i projekata:


Projekt K111800- Izgradnja Dječjeg vrtića u Slanomu 

Opis: ovim bi se pokrenula izgradnja novog Dječjeg vrtića /zgrada ex  Karaula/ nakon što se ishoduje građevna dozvola i osigura potpuno financiranje projekta iz sredstava EU ili sredstava nacionalnog proračuna uz dio našeg učešća u projektu /cca 25%.

 Cilj: osigurati novi prostor za dječji vrtić u kojem bi se djeci i djelatnicima osigurali bolji uvjeti rada . Nabaviti novu didaktičku opremu i dr. opremu za učenje i savladavanje programa.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 398.168 eura, a osigurana su iz prihoda ostale pomoći EU – šifra 41 i namjenski primici od zaduživanja – šifra 71.

 


Projekt K111801- Izgradnja vatrogasnog doma  

Opis: pokrenula bi se izgradnja novog vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići nakon ishođenja građevne dozvole i osiguravanja potpunog financiranje projekta iz sredstava EU ili sredstava nacionalnog proračuna uz dio našeg učešća u projektu /cca 25%.

Cilj: unaprijediti uvjete rada u vatrogastvu i stvoriti bolje uvjete za rad i napredovanje djelatnika u vatrogasnoj zaštiti. 

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 398.168 eura, a osigurana su iz prihoda ostale pomoći EU – šifra 41 i namjenski primici od zaduživanja – šifra 71.

 


Kapitalni projekt K111802: Ulaganje u opremu i imovinu-dv

Opis: ovim projektom bi se osigurala sredstva za novu i moderniju opremu u dječjim vrtićima Slano i Ošlje.

Cilj: povećati kvalitetu usluge koja se do sada pruža, a posebno djeci osigurati ugodnije okruženje  i razvoj njihovih sposobnosti.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 13.300 eura, a osigurana su iz prihoda  pomoći  – šifra 41.

 


PROGRAM 1108: PROTOKOL, ODNOSI S JAVNOŠĆU, OBLJETNICE, BLAGDANI


Planirana sredstva za program Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani za  2023. god. iznose 20.068 eura.

Stručne i odgovorne osobe za provođenje ovog programa su pročelnik JUO Ivo Kola i računovodstveni referent Marijana Vrlić.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: uspješnost realizacije programa, zadovoljstvo građana provedbom programa.

Rizik: Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarenju prihoda proračuna planiranih za ovu namjenu

 


Program sadrži aktivnosti:

 


Aktivnosti A111801:  Odnosi s javnošću, mediji i sl.

Opis: Na temelju sklopljenog ugovora o  marketinškoj suradnji  javnost  se informira o svim aktualnostima u  općini. U sklopu ove aktivnosti planiran je trošak oglasa za javne natječaje.

Cilj: Cilj ove aktivnosti je pravovremeno informirati javnost o svim   aktivnostima i aktualnostima na području  općine.

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 8.100 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


Aktivnost A111802: Obilježavanja blagdana i obljetnica

Opis: Općina   prigodnim programom svake godine obilježava obljetnicu Dana općine Dubrovačko primorje, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, kao i ostale  blagdane  i obljetnice.

Cilj: ove aktivnosti je da se na prigodan i dostojanstven način obilježe važne obljetnice proizašle iz  Domovinskog  rat, ali i ostale obljetnice i blagdani. 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 11.968 eura, a osigurana su iz izvora: Opći prihodi i primici - šifra 11.

 


PROGRAM 1109: GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana sredstva za Program gradnje komunalne infrastrukture u 2023. godini iznose  2.728.179 eura.

Stručna i odgovorna osobe za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

Stupanj realizacije razvojnih investicija.

Povećanje duljine rekonstruiranih prometnica.

Ukupan broj rasvjetnih tijela na području općine.

Kupnja opreme za nadzor javnih površina

Rizik: Obzirom da se ovaj Program financira iz namjenskih sredstava, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračun općine.

 


Program se sastoji od aktivnosti:

 


Projekt K111901– Širenje i modernizacija javne rasvjete 

Opis: ovim projektom bi se na izvršilo širenje javne rasvjete na području cijele Općine i pojedinačna širenja sukladno iskazanim potrebama u svim naseljima Općine. Isti je potrebno kandidirati za sredstva EU.

Na dijelu postojeće javne rasvjete  izmijenile bi se sadašnje svjetiljke sa Led svjetiljkama /priobalna naselja/ i popravili postojeći drveni stupovi koji su dotrajali.

Cilj: smanjenje potrošnje električne energije i smanjenje troškova održavanja sustava javne rasvjete . Poboljšavanje usluge koju dajemo građanima.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 99.542 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći EU-  Izvor 41 EU, prihodi za posebne namjenje-komunalni doprinos – šifra 31,višak prihoda – šifra 11. 

 


Kapitalni projekt K111902: Uređenje javnih površina i pomorskog dobra

Opis: ovim projektom bi se uredile javne površine na području pomorskog dobra u naselju Slano

Cilj: urediti dijelove pomorskog dobra koja trenutno nisu funkcionalna i prihvatljiva za korištenje

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 26.555 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11.

 


Aktivnost A111903 – Ulaganje u nerazvrstane ceste 

Opis: ovom aktivnosti bi se postojeća mreža nerazvrstanih cesta /106 km/ održavala u stanju pogodnom za prometovanje, oštećene ceste bi se sanirale i poboljšala bi se sigurnost na istima. Održavanje cesta provodilo bi se sukladno utvrđenim prioritetima i potrebama u svim naseljima.

Cilj: svim stanovnicima i posjetiteljima osigurati prometnice za pristup naseljima i objektima u naseljima. Poboljšati sigurnost prometovanja na nerazvrstanim cestama.   

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 80.000 eura, a osigurana su iz izvora: Pomoći -  šifra 41, višak prihoda– šifra 11.

 


Projekt K111904 – Ulaganje u imovinu  

Opis: utvrđena je potreba posebice u ljetnim mjesecima da je odlagališta komunalnog otpada i lokacije zelenih otoka potrebno nadzirati radi nezakonitog odlaganja na istima. Također bi se nadzirale lokacije koje su pod većim pritiskom za neovlašteno odlaganje građevnog otpada tzv. šuta.

Uočeno je da se na ovim lokacijama vrši odlaganje glomaznog otpada i građevinskog šuta koji se na ovim lokacijama ne smiju odlagati. Postoji reciklažno dvorište koje može primiti ove vrste otpada tako da okoliš oko odlagalištima u naselju može biti uredan. 

Radi nadzora i eventualnog sankcioniranja neovlaštenog odlaganja otpada uspostavio bi se video nadzor nad dijelom odlagališta koja su pod najvećim pritiskom u priobalnom dijelu /Slano, Banići/. 

Cilj: smanjenje neovlaštenog odlaganja otpada oko odlagališta komunalnog otpada i zelenih otoka. Smanjenje troškova čišćenja i odvoza u reciklažno dvorište.

Podizanje svijesti da  je potrebno odlagališta otpada držati uredno i da se na istima ne odlaže nepotrebni otpad. 

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 6.636 eura, a osigurana su iz izvora prihodi od nefinancijske imovine – šifra 61.

 


Kapitalni projekt K111907 – Izgradnja ceste – Hotel Slano

Opis: ovim bi se projektom izgradila nova dvosmjerna prometnica oko novog hotela Slano sa svom potrebnom infrastrukturom u trupu prometnice i stvorili preduvjeti za realizaciju istog.

Cilj: unaprijediti gospodarstvo kroz izgradnju potrebne infrastrukture kao preduvjeta gradnje

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 500.000 eura, a osigurana su iz viška prihoda – šifra 11.

 


Kapitalni projekt K111908 – Izgradnja ceste – Točionik

Opis: ovim bi se projektom postojeća cesta do naselja Točionik rekonstruirala u dužini 2,7 km i stvorili uvjeti za dvosmjerni promet.

Cilj: svim naseljima Općine osigurati prometnu povezanost i veću sigurnost na prometnicama

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 70.000 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31, pomoći – šifra 41.

 


Kapitalni projekt K111909 – Izgradnja ceste – Zona-Banići

Opis: ovim bi se projektom izgradila nova cesta u Poslovnoj zoni i kroz naselje Banići do predviđene turističke zone u naselju

Cilj: : unaprijediti gospodarstvo kroz izgradnju potrebne infrastrukture kao preduvjeta gradnje

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 180.000 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31, pomoći – šifra 41.

 


Kapitalni projekt K111910 – Izgradnja ceste – TZ Sestrice

Opis: ovim projektom bi se izgradila cesta od D-8 do naselja TZ Sestrice.

Cilj: unaprijediti gospodarstvo kroz izgradnju potrebne infrastrukture kao preduvjeta gradnje

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u iznosu od 1.765.446 eura, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene-komunalni doprinos – šifra 31 i viška prihoda- šifra 11.

 


GLAVA 00102: JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

PROGRAM 1118: PROFESIONALNO VATROGASTVO

Planirana sredstva za program Profesionalnog vatrogastva u 2023.godini iznose 383.453 eura.

Stručna i odgovorna osoba za provođenje programa je pročelnik JUO Ivo Kola.

Vrijeme realizacije: kontinuirano tijekom cijele godine, završno sa 31.12.2023.godine.

Ovim programom osiguravaju se sredstva proračunskom korisniku JVP Dubrovačko primorje.

 


Program se sastoji od aktivnosti i projekata:

Aktivnost A111601: Minimalni standardi

Opis aktivnosti:

Javna vatrogasna postrojba Općine Dubrovačko primorje ustrojena je temeljem Zakona o vatrogastvu. Osnivač ustanove je Općina Dubrovačko primorje. JVP Dubrovačko primorje sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanju drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama. 

U sklopu navedene aktivnosti planiraju se rashodi za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaću, naknade troškovima zaposlenih, rashode za materijal i energiju ,rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija doznačuju se iz državnog proračuna.

Cilj aktivnosti: učinkovito funkcioniranje protupožarne zaštite. Opći cilj je prevencija požara, podizanje kvalitete rada, stručno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada. 

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti  planirana su u iznosu od 383.453 eura, a osigurana su iz pomoći državnog proračuna – šifra 41.

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023.godini bit će objavljena

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!