*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Dubrava za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Dubrava prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Dubrava bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.opcina-dubrava.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

 Kako bi gospodarstvo imalo uvjete za razvoj i privlačenje novih investicija, nužno je unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu Općine. U proračunu za 2024. osigurana su sredstva za izgradnju vodovoda, nogostupa, javne rasvjete, javnih površina i ESCO model javne rasvjete.

Ulažemo u održavanje društvenih domova, općinskih poslovnih prostora, adaptaciju zgrade javne namjene, izgradnju nadstrešnice iznad zgrade javne namjene,u rekonstrukciju i dogradnju zgrade javne i društvene namjene( 3.530.471,81 eura)  kao i u energetsku obnovu zgrade javne namjene MGP Zubić.

Nastojimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga  dio novca ulažemo za rad reciklažnog dvorišta, sanaciju divljih deponija kao i za rentu za zbrinjavanje komunalnog otpada.

Želimo ulagati u mlade, njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva. Stoga tijekom 2024. godine izdvajamo sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, učeničkih domova, božićnica srednjoškolcima-70 eura, nagrađivanje za rezultate na školskim natjecanjima te stipendije studentima.

Proračunom su  obuhvaćene i socijalne potrebe mještana, te shodno tome i  ove godine isplaćujemo potpore za obnovu i rekonstrukciju ili kupnju nekretnine za sve mlađe od 45 godina, sufinanciramo troškove stanovanja mladim obiteljima, pružamo pomoći socijalno ugroženim osobama te isplaćujemo božićnice za sve umirovljenike, nezaposlene i korisnike zajamčene minimalne naknade.

Pomažemo civilnim udrugama humanitarnog i socijalnog karaktera, kao i civilnim udrugama kulturnog karaktera.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.

 

 

Općinski  načelnik!

Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrava za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrava su: 

1.     Dječji vrtić Dubrava

 

Zakoni i sankcije:

  
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 4.436.677,59
Prihodi od poreza 1.746.444,25
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.237.623,62
Prihodi od imovine 96.250,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 333.359,72
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.200,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.200,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.530.471,81
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.530.471,71
Ukupno 0,00

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi, kao i rashodi i izdaci Općine Dubrava za 2024. godinu, planirani su u iznosu od 7.971.349,40 eura

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Dubrava za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.436.677,59 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.746.444,25 eura. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.237.623,62 eura, prihodi od imovine u iznosu od 96.250,00 eura,  prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 333.359,72 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te priženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 20.000,00 eura , kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.000,00 eura. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.200,00 eura. od toga 3.000,00 eura od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 1.200,00 eura od prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 3.530.471,81 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.516.817,72
Rashodi za zaposlene 466.957,45
Materijalni rashodi 960.349,17
Financijski rashodi 576.223,07
Subvencije 6.600,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 72.210,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 191.260,00
Ostali rashodi 243.218,03
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.883.451,50
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 290.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 40.425,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.552.826,50
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 571.080,18
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 571.080,18
Ukupno 0,00

 

Rashodi poslovanja Općine Dubrava za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.516.817,72 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 466.957,45 eura;

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 960.349,17 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 576.223,07 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 6.600,00 eura ,

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 72.210,00 eura 

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 191.260,00 eura;

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 243.218,03 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.883.451,50 eura, a čine ih:

1.Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 40.625,00 eura;

2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 290.000,00 eura;

3.Rashodi za dodatna ulaganja planirani u iznosu od 4.552.826,50 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 571.080,18 eura.

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirano u iznosu od 571.080,18 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Dubrava sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 00105 NAČELNIK OPĆINE
Program 1000 Javna uprava i administracija
GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 1000 Javna uprava i administracija
GLAVA 00115  SANACIJA ODLAGALIŠTA ˝BELJAVINE˝
Program 1000 javna uprava i administracija
GLAVA 00115 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA
Program 1000 Javna uprava i administarcija
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00205 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1000 Javna uprava i administracija
GLAVA 00210 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program 1000 javna uprava i administracija
Program 1000 Sustav vodoopskrbe i odvodnje
Program 1000 Gradnja komunalne infrastrukture
Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1000 Zaštita okoliša
Program 1000 Razvoj i sigurnost prometa
Program 1000 Dombra 1094 d.o.o.
GLAVA 00215 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Program 1000 Upravljanje imovinom
GLAVA 00220 PROSTORNO UREĐENJE
Program 1000 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
GLAVA 00225 GOSPODARSTVO
Program 1000 Jačanje gospodarstva
GLAVA 00230 SPORT I REKREACIJA
Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije
GLAVA 00235 KULTURA
Program 1000 Kulturno promicanje općine
GLAVA 00240 OBRAZOVANJE
Program 1000 Programi potpora  obrazovanju
Program 1001 Predškolski odgoj
 Program 1002 Osnovnoškolsko obrazovanje
 Program 1003 Srednjoškolski obrazovanje
 Program 1004 Visoko obrazovanje
GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB
Program 1000 zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja
Program 1000 Socijalna skrb
GLAVA 00250 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
 Program 1000 Osiguranje i provođenje zaštite i spašavanja 
GLAVA 00255 CIVILNE UDRUGE
Program 1000 Razvoj civilnog društva
GLAVA 00265 POLJOPRIVREDA 
Program 1000 Potpora poljoprivredi
GLAVA 00270 TURIZAM
Program 1000 Poticanje razvoja turizma
GLAVA 00275 VRTIĆ
Program 1000 Predškolski odgoj 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.306.181,61 EURA

 

GLAVA 00105 NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 125.927,23 EURA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 125.927,23 eura

Za javnu upravu i administraciju planirano je 125.927,23 eura za:

1. Redovan rad načelnika 15.700,00 eura,

2. Proračunsku pričuvu 1.327,23 eura,

3.Sredstva javnog priopćavanja-medije 46.900,00 eura,

4.Pokroviteljstva i sponzorstva 9.500,00 eura,

5.Obilježavanje Dana Općine 45.000,00 eura,

6.Elementarne nepogode 1.000,00 eura,

7.Ina Delta Rally 6.500,00 eura,

 

 

GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 35.413,08 EURA

                    

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 35.413,08 eura

Za javnu upravu i administraciju planirano je 35.413,08 eura za:

1.Održavanje izbora 16.462,28 eura,

2.Političke stranke 3.450,80 eura,

3.Redovan rad predstavničkog tijela - Općinskog vijeća 11.500,00 eura,

4.Djelovanje savjetodavnog tijela mladih - Savjet mladih 4.000,00eura.

 

GLAVA 00115 SANACIJA ODLAGALIŠTA „BELJAVINE“ PLANIRANO JE 7.566,00 EURA

Za sanaciju odlagališta Beljavine planirano je 7.566,00 eura.

 

GLAVA 00120 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.137.275,30 EURA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.137.275,30 eura

Za otplatu dugoročnog kredita planirano je 1.137.275,30 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 6.665.167,79 EURA

GLAVA 00205 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 431.725,85 EURA

 

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 431.725,85 eura

·Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 187.624,28 eura,

·Za materijalne rashode i rashode za usluge JUO planirano je 175.272,00 eura,

· Za projekt „Zaželi i zaposli se“ planirano je 39.329,57 eura. Projekt „Zaželi zaposli se!“ nastavlja sa svojim aktivnostima i u 2024. godini. 

 

1. Za opremanje ureda i nabava ostale imovine planirano je 17.000,00 eura,

2. Za vozni park Općine planirano je 12.500,00 eura.

 

GLAVA 00210 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 668.025,00 EURA

Program 1000 Sustav vodoopskrbe i odvodnje planirano je u iznosu od 35.000,00 eura

Za izgradnju vodovoda planirano je 35.000,00 eura.

 

Program 1000 Gradnja komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 53.000,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za nogostupa projekt(43.000,00 eura), izgradnju javne rasvjete(4.000,00 eura) te ugradnju električnih ormara (6.000,00 eura).

 

Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano je 435.500,00 eura

U ovom programu izdvajaju se sredstva za održavanje javne rasvjete 159.500,00eura,  javnih površina-199.000,00 eura,za ESCO model javne rasvjete-77.000,00 eura.

 

Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 43.525,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za rad reciklažnog dvorišta( 24.100,00 eura), sanaciju divljih deponija u Općini( 1.000,00 eura), poticajne naknade za smanjenje miješanog otpada(2.700,00 eura), za rentu za zbrinjavanje komunalnog otpada(5.500,00 eura) i za E-punionicu (10.225,00 eura).

  

Program 1000 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 101.000,00 eura

Ovim programom osigurana su sredstva za:

1.Pokrivenost internetom-WIFI4EU 2.000,00 eura,

2.Uređenje autobusnih stajališta 10.000,00 eura,

3.Parking autobusni kolodvor 52.000,00 eura,

4.Izgradnju potpornog zida na autobusnom kolodvoru 22.000,00 eura,

5. Parking na groblju Dubrava 15.000,00 eura.

 

GLAVA 00215 UPRAVLJANJE IMOVINOM PLANIRANO U IZNOSU 4.520.976,50 EURA 

Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu 4.520.976,50 eura

 

Ovim programom izdvajaju se sredstva za :

1.Održavanje društvenih domova 12.050,00 eura,

2.Održavanje općinskih poslovnih subjekata 4.200,00 eura,

3.Održavanje Kulturnog centra 5.200,00 eura,

4.Održavanje društvenih stanova 300,00 eura,

5.Adaptaciju zgrade javne namjene 100.000,00 eura, 

6.Izgradnju nadstrešnice iza zgrade javne namjene 343.754,69 eura,

7. Kapitalnu investiciju zgrada bivše veterinarske 5.000,00 eura,

8. Rekonstrukciju i dogradnju zgrade javne i društvene namjene 3.530.471,81 eura,

9.Adaptaciju poslovnog prostora DD Nova Kapela 30.000,00 eura, 

10.Izgradnju nadstrešnice iza zgrade javne namjene 50.000,00 eura,

11.Energetsku obnovu zgrade javne namjene „MGP“ Zubić 170.000,00 eura,

12.Rekonstrukciju i adaptaciju DVD Zvekovac 200.000,00 eura,

13.Adaptaciju NK Zvekovac 70.000,00 eura.

 

GLAVA 00220 PROSTORNO UREĐENJE planirano u iznosu od 3.000,00 EURA

Program 1000 prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za homogenizaciju katastarskih planova planirano je 2.000,00 eura i 1.000,00 eura za prostorne planove.

 

GLAVA 00225 GOSPODARSTVO planirano u iznosu od 70.000,00 EURA

Program 1000 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 70.000,00 eura

Za potpore poduzetništvu planirano je 20.000,00 eura, za formiranje gospodarske zone „Berek“ 40.000,00 eura i poduzetnički inkubator-10.000,00 eura.

 

Glava 00230 SPORT I REKREACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 183.500,00 EURA

Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 183.500,00 eura

Kako bi osigurali adekvatan prostr za bavljenje sportom, a samim time i privukli što veći broj stanovnika na bavljenje sportom Općina ulaže u sport i rekreaciju. Ovim programom osigurana su sredstva za :

1.Redovnu djelatnost Sportske zajednice Dubrava 70.000,00 eura,

2. Naknade za ostvarene sportske rezultate 300,00 eura,

3.Održavanje objekata i terena NK Dubrava 3.200,00 eura,

4.NK Dubrava 70.000,00 eura,

5.Uređenje dječjeg parka Šanac 40.000,00 eura.

  

Glava 00235 KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 44.372,21EURA 

Program 1000 Kulturno promicanje Općine planirano u iznosu od 44.372,21 eura

Za obilježavanje Uskršnjih događanja planirano je 900,00 eura i za obilježavanje Božićnih događanja 43.472,21 eura.

 

GLAVA 00240 OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 107.770,00 EURA

Program 1000  Programi potpore u obrazovanju planirani u iznosu od 9.410,00 eura

Za blagdanske darove djeci planirano je 2.550,00 eura, za sufinanciranje škole plivanja planirano je 6.600,00 eura i za nagrade za ostvarene rezultate na školskim natjecanjima planirano je 260,00 eura.

 

Program 1001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 34.200,00 eura

Za sufinanciranje opskrbnine izvan DV Dubrava planirano je 34.200,00 eura.

 

Program 1002 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 26.610,00 eura

Za sufinanciranje udžbenika i opreme učenicima osnovnih škola planirano je 20.670,00 eura i za sufinanciranje dodatnih izvanškolskih aktivnosti planirano je 5.940,00 eura.

 

Program 1003 Srednjoškolsko obrazovanje  planirano u iznosu od 27.150,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 11.350,00 eura, učeničkih domova 8.400,00 eura i "Božićnica" srednjoškolcima 7.400,00 eura

 

Program 1004 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 10.400,00 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za naknade studentima. 

 

GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB PLANIRANO UIZNOSU OD 142.000,00 EURA

Program 1000 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za financiranje pokojnika sumnjive smrti planirano je 3.000,00 eura.

 

Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 139.000,00 eura

Programom socijalne skrbi planirana su sredstva za :

1.Provođenje natalitetnih mjera kroz pomoći majkama 50.000,00 eura,

2.Troškove stanovanja socijalno ugroženih osoba 1.000,00 eura,

3.Stambeno zbrinjavanje branitelja 4.000,00 eura,

4. Brigu o starijim osobama 1.000,00 eura, 

5.Potporu prve nekretnine 50.000,00 eura,

6.Projekt Naš plavi svijet-partnerstvo Udruga za autizam 30.000,00 eura,

7.Brigu o socijalno ugroženim osobama 3.000,00 eura.

 

GLAVA 00250 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE PLANIRANO UIZNOSU OD 110.850,00 EURA

Program 1000 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 110.850,00 eura

U ovom programu osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite.Za redovan rad vatrogasne zajednice Dubrava planirano je 60.000,00 eura, za civilnu zaštitu planirano je 2.650,00 eura, javna ovlast i redovna djelatnost i službe traženja – Crveni križ planirano je 6.200,00 eura, za provedbu programa zaštite divljači planirano je 2.000,00 eura i za kapitalne donacije za vatrogastvo planirano je 40.000,00 eura.

 

GLAVA 00255 CIVILNE UDRUGE PLANIRANO U IZNOSU OD 36.300,00 EURA

Program 1000 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 36.300,00 eura

Ovim programom osigurana su sredstva za civilne udruge humanitarnog i socijalnog karaktera(6.100,00 eura), za civilne udruge kulturnog karaktera(5.300,00 eura), za ostale civilne udruge( 14.900,00 eura) i za kapitalnu donaciju župi sv. Margarete(10.000,00 eura).

 

GLAVA 00265 POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 5.000,00 EURA

Program 1000 Potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 5.000,00 eura

Za centar za stočarstvo  planirano je 5.000,00 eura.

 

GLAVA 00270 TURIZAM PLANIRANO U IZNOSU OD 2.000,00 EURA

Program 1000 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 2.000,00 eura

Za aktivni turizam planirano je 2.000,00 eura.

 

GLAVA 00260 VRTIĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 327.648,23 EURA

Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 327.648,23 EURA

ZA redovan rad Dječjeg vrtića Dubrava planirano je 327.648,23 eura.

 

GLAVA 00275 VRTIĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 12.000,00 EURA

Program 1000 Dombra 1094 d.o.o. planirano u iznosu od 12.000,00 eura

Za kapitalnu donaciju trgovačkom centru Dombra 1094 d.o.o. planirano je 12.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.