Proračun Općine Dubrava za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Dubrava prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Dubrava bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.opcina-dubrava.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Bez adekvatne infrastrukture život u općini ne može opstati, stoga nastavljamo ulagati u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Osigurana su sredstva za izgradnju infrastrukture širokopojasnog interneta, izgradnju nogostupa, javne rasvjete, vodovoda kao i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i ESCO model javne rasvjete (najam i opskrba električnom energijom). Također, u planu je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC26, uređenje parkirališta na NK Dubrava, te izgradnja potpornog zida na autobusnom kolodvoru. Ovim projektima nastojimo povećati kvalitetu komunalne infrastrukture i sigurnosti mještana.

Ulažemo u održavanje društvenih objekata na području Općine Dubrava te održavanje općinskih poslovnih prostora, rekonstrukciju i nadogradnju Dječjeg vrtića Dubrava i  adaptaciju zgrade javne namjene.

Bez ulaganja u mlade općina nema perspektivu stoga smo izdvojili sredstva za sufinanciranje udžbenika i opreme učenicima osnovnih škola, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, učeničkih domova, božićnica srednjoškolcima, nagrađivanje za rezultate na školskim natjecanjima te stipendije studentima. 

Uz projekt „Zaželi u Općini Dubrava“ omogućavamo zapošljavanje žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će raditi na poslovima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici.

Kako bismo naše stanovnike potaknuli na  bavljenje sportom i zdrav način života  i dalje aktivno ulažemo u održavanje i poboljšanje postojeće sportske infrastrukture kao i nadogradnju iste. Nastojimo našim najmlađim stanovnicima omogućiti sretno i kvalitetno odrastanje u prostorijama prilagođenim njegovim potrebama stoga smo osigurali za  sportsku opremu DV Dubrava  1.382.387,69 eura.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente stoga zaslužuju našu financijsku potporu. Volimo svoju općinu, zavičaj, običaje i ljude i svaki dan svoje napore ulažemo u nadi da će  ostvariti uspjeh i napredak za sve stanovnike naše zajednice.

 

Općinski  načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrava za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrava su: 

1. Dječji vrtić Dubrava

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 3.746.028,94 0
Prihodi od poreza 1.454.365,25 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.932.915,26 0
Prihodi od imovine 49.651,60 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 298.080,84 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.290,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.725,39 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 23.093,78 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 13.272,28 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 9.821,50 0
Vlastiti izvori 219.055,68 0
Vlastiti izvori 219.055,68 0
Ukupno 0,00 0

 

Prihodi poslovanja Općine Dubrava za 2023. godinu Pplanirani su u iznosu od 3.746.028,94 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.454.365,25 eura. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.932.915,26 eura, prihodi od imovine u iznosu od 49.651,60 eura,  prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 298.080,84 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 9.290,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.725,39 eura. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 23.093,78 eura, od toga 13.272,28 eura od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 9.821,50 eura od prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

 

Vlastiti izvori planirani u iznosu od 219.055,68 eura

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 1.745.879,56 0
Rashodi za zaposlene 396.363,40 0
Materijalni rashodi 944.301,48 0
Financijski rashodi 7.857,19 0
Subvencije 6.636,14 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 44.978,43 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 162.850,89 0
Ostali rashodi 182.892,03 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.236.326,23 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 33.180,70 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 227.486,88 0
Rashodi za dodatna ulaganja 1.975.658,65 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.972,53 0
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 5.972,53 0
Ukupno 0,00 0

 

Rashodi poslovanja Općine Dubrava za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.745.879,56 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 396.363,40 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 944.301,48 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.857,19 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 6.636,14 eura ,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 44.978,43 eura 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 162.850,89 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 182.892,03 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.236.326,23 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 33.180,70 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 227.486,88 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja planirani u iznosu od 1.975.658,65 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.972,53 eura.

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirano u iznosu od 5.972,53 eura.

 


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 155.882,93 EURA


GLAVA 00105 NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 114,141,61 EURA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 114.141,61 eura.


Za javnu upravu i administraciju planirano je 114.141,61 eura za:

1. Redovan rad načelnika 16.988,52 eura,

2. Proračunsku pričuvu 1.327,23 eura,

3. Sredstva javnog priopćavanja-medije 26.544,55 eura,

4. Pokroviteljstva i sponzorstva 5.308,92 eura,

5. Obilježavanje Dana Općine 47.780,22 eura,

6. Elementarne nepogode 9.290,60 eura,

7. 4.nagrada Dubrave - Ina Delta Rally 6.901,57 eura,

 

GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 34.176,12 EURA 

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 34.176,12 eura


Za javnu upravu i administraciju planirano je 34.176,12 eura za:

1. Održavanje izbora 16.789,44 eura,

2. Političke stranke 3.450,79 eura,

3. Redovan rad predstavničkog tijela - Općinskog vijeća 9.954,21 eura,

4. Djelovanje savjetodavnog tijela mladih - Savjet mladih 3.981,68 eura.

 


GLAVA 00115 OTPLATA KREDITA KOMUNALAC PLANIRANO U IZNOSU OD 7.565,20 EURA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 7.565,20 eura

Za otplatu dugoročnog kredita Komunalac d.o.o. planirano je 7.565,20 eura.

 


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.832.295,39 EURA


GLAVA 00205 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 316.304,99 EURA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 316.304,99 eura

1.Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 105.926,08 eura

2. Za materijalne rashode i rashode za usluge JUO planirano je 142.876,09 eura,

3. Za Zaželi-program zapošljavanja žena planirano je 23.438,85 eura. Projekt „Zaželi zaposli se!“ nastavlja sa svojim aktivnostima i u      2023. godini. 

4. Za opremanje ureda i nabava ostale imovine planirano je 16.192,18 eura,

5. Za vozni park Općine planirano je 27.871,79 eura.


GLAVA 00210 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 676.859,76 EURA

Program 1000 Sustav vodoopskrbe i odvodnje planirano je u iznosu od 10.219,66 eura

1.Za izgradnju vodovoda ulice Branimirova, Trpimirova, Zvonimirova planirano je 10.219,66 eura.


Program 1000 Gradnja komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 59.061,64 eura


Ovim programom osiguravaju se sredstva za izgradnju infrastrukture širokopojasnog interneta(2.654,46 eura), nogostupa u Ulici kralja Tomislava-projekt(10.617,82 eura), astrološke uklopne satove(8.626,98 eura) , izgradnju nogostupa u Ulici kralja Tomislava (33.180,70 eura)te izgradnju javne rasvjete(3.981,68 eura).

 

Program 1001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano je 510.319,18 eura

U ovom programu izdvajaju se sredstva za održavanje javnih površina-6.636,14 eura, nerazvrstanih cesta-84.942,59 eura, groblja-339.770,38 eura te za ESCO model javne rasvjete-78.970,07 eura.

 

Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 21.899,27 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za rad reciklažnog dvorišta, sanaciju divljih deponija u Općini, poticajne naknade za smanjenje miješanog otpada i za rentu za zbrinjavanje komunalnog otpada.

 

Program 1000 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 75.360,01 eura

Ovim programom osigurana su sredstva za:

1. Pokrivenost internetom-WIFI4EU 530,89 eura,

2. Izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste 5.813,26 eura,

3. Uređenje autobusnih stajališta 9.290,60 eura,

4. Parking NK Dubrava 19.908,42 eura,

5. Parking autobusni kolodvor 19.908,42 eura,

6. Izgradnju potpornog zida na autobusnom kolodvoru 19.908,42 eura.


GLAVA 00215 UPRAVLJANJE IMOVINOM PLANIRANO U IZNOSU 2.019.457,14 EURA 

Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu 2.019.457,14 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za :

1. Održavanje društvenih domova 13.604,08 eura,

2. Održavanje općinskih poslovnih subjekata 23.093,76 eura,

3. Održavanje Kulturnog centra 3.118,97 eura,

4. Kapitalnu investiciju općinske zgrade 199.084,21 eura,

5. Kapitalnu investiciju na društvenim domovima 19.908,42 eura,

6. Kapitalnu investiciju DV Dubrava-projektiranje 66.361,40 eura,

7. Kapitalnu investiciju zgrada bivše veterinarske 285.354,05 eura,

8. Videonadzor 13.272,28 eura,

9. Energetsku obnovu stan-općinska zgrada 6.636,14 eura,

10. Prenamjenu stana u vrtić 6.636,14 eura,

11. Sportsku opremu DV Dubrava 1.382.387,69 eura.

 

GLAVA 00220 PROSTORNO UREĐENJE planirano u iznosu od 11.945,05 EURA

Program 1000 prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 11.945,05 eura

Za homogenizaciju katastarskih planova planirano je 6.636,14 eura i 5.308,91 eura za prostorne planove.

 

GLAVA 00225 GOSPODARSTVO planirano u iznosu od 46.452,98 EURA

Program 1000 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 46.452,98 eura

Za jačanje gospodarstva osiguranja su sredstva za formiranje gospodarske zone „Berek“ 19.908,42 eura i poduzetnički inkubator-26.544,56 eura.

 

Glava 00230 SPORT I REKREACIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 66.892,30 EURA

Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 66.892,30 eura


Kako bi osigurali adekvatan prostr za bavljenje sportom, a samim time i privukli što veći broj stanovnika na bavljenje sportom Općina ulaže u sport i rekreaciju. Ovim programom osigurana su sredstva za :

1. Redovnu djelatnost Sportske zajednice Dubrava 52.027,34 eura,

2. Naknade za ostvarene sportske rezultate 265,45 eura,

3. Održavanje objekata i terena NK Dubrava 13.272,28 eura,

4. Održavanje terena s umjetnom travom 1.327,23 eura.

 

Glava 00235 KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 29.464,48 EURA 

Program 1000 Kulturno promicanje Općine planirano u iznosu od 29.464,48 eura

Za obilježavanje Uskršnjih događanja planirano je 1.592,69 eura, za Božićna događanja 3.318,07 eura, za susret hrvatske katoličke mladeži  1.990,84 eura, a za izgradnju likovne sjenice planirano je 22.562,88 eura.

 

GLAVA 00240 OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 76.182,90 EURA

Program 1000  Programi potpore u obrazovanju planirani u iznosu od 8.892,43 eura

Za blagdanske darove djeci planirano je 1.990,84 eura, za sufinanciranje škole plivanja planirano je 6.636,14 eura i za nagrade za ostvarene rezultate na školskim natjecanjima planirano je 265,45 eura.

 

Program 1001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 9.556,04 eura

Za sufinanciranje opskrbnine izvan DV Dubrava planirano je 9.556,04 eura.

 

Program 1002 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 21.235,65 eura

Za sufinanciranje udžbenika i opreme učenicima osnovnih škola planirano je 20.572,65 eura i za sufinanciranje dodatnih izvanškolskih aktivnosti planirano je 663,61 eura.


Program 1003 Srednjoškolsko obrazovanje  planirano u iznosu od 27.208,18 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 7.963,37 eura, učeničkih domova 9.290,60 eura i "Božićnica" srednjoškolcima 9.954,21 eura

 

Program 1004 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 9.290,60 eura

Ovim programom osiguravaju se sredstva za naknade studentima. 

 

GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB PLANIRANO UIZNOSU OD 137.353,50 EURA

Program 1000 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano u iznosu od 6.223,37 eura

Za Sufinanciranje T2 tima Hitne medicinske pomoći planirano je 4.896,14 eura i za Financiranje pokojnika sumnjive smrti planirano je 1.327,23 eura.

 

Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 131.130,13 eura

Programom socijalne skrbi planirana su sredstva za :

1. Provođenje natalitetnih mjera kroz pomoći majkama 66.361,40 eura,

2. Troškove stanovanja socijalno ugroženih osoba 3.981,68 eura,

3. Brigu o socijalno ugroženim osobama 1.327,23 eura,

4. Stambeno zbrinjavanje branitelja 23.624,66 eura,

5. Brigu o starijim osobama 26.544,56 eura, 

6. Potporu prve nekretnine 6.636,14 eura,

7. Brigu o socijalno ugroženim osobama 2.654,46 eura.

 

GLAVA 00250 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE PLANIRANO UIZNOSU OD 86.933,44 EURA

Program 1000 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 86.933,44 eura

U ovom programu osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite.Za redovan rad vatrogasne zajednice Dubrava planirano je 33.180,70 eura, za civilnu zaštitu planirano je 2.654,46 eura, javna ovlast i redovna djelatnost i službe traženja – Crveni križ planirano je 9.290,60 eura, za provedbu programa zaštite divljači planirano je 1.990,84 eura i za kapitalne donacije za vatrogastvo planirano je 39.816,84 eura.

 

GLAVA 00255 CIVILNE UDRUGE PLANIRANO U IZNOSU OD 25.880,94 EURA

Program 1000 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 25.880,94 eura

Ovim programom osigurana su sredstva za civilne udruge humanitarnog i socijalnog karaktera(3.318,07 eura), za civilne udruge kulturnog karaktera(3.981,68 eura), za ostale civilne udruge( 5.308,91 eura) i za kapitalnu donaciju župi sv. Margarete(13.272,28 eura).


GLAVA 00265 POLJOPRIVREDA PLANIRANO U IZNOSU OD 6.636,14 EURA

Program 1000 Potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 6.636,14 eura

Za centar za stočarstvo  planirano je 6.636,14 eura.

 

GLAVA 00270 TURIZAM PLANIRANO U IZNOSU OD 2.654,46 EURA

Program 1000 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 2.654,46 eura

Za projektnu dokumentaciju za provođenje natječaja AKTIVNI TURIZAM planirano je 2.654,46 eura.

 

GLAVA 00260 DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 329.277,31 EURA

Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 329.277,31 EURA

ZA redovan rad Dječjeg vrtića Dubrava planirano je 329.277,31 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti