*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu


 

Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Donji Andrijevci ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.donjiandrijevci.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.629.900,00 eura.

Kao i ranijih godina Općina Donji Andrijevci značajan dio proračunskih sredstava usmjerava na održavanje komunalne infrastrukture. Sredstva smo izdvojili za nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i općinske površine kako bismo osigurali visoku kvalitetu života svih naših stanovnika.

Nastavljamo s projektima izgradnje objekata komunalne infrastrukture tako što osiguravamo sredstva za izgradnju i rekonstrukciju cesta, ostale prometne objekte, javnu rasvjetu, građevine javne namjene te za izgradnju i održavanje građevinskih objekata i opremu i strojeve. Proračunskim sredstvima obuhvatili smo i komunalni pogon kojim se osigurava održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti.

Poticajnim mjerama gospodarstvenicima stvaramo preduvjete za razvoj i stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja usmjerenih na razvoj gospodarstva na području Općine Donji Andrijevci.

Želimo našu općinu i zavičaj očuvati zelenom stoga nastojimo zaštiti našu prirodu i okoliš te zbrinuti otpad.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za DVD te stožer civilne zaštite. 

Kako bismo pomogli našim mladima u daljnjim obrazovanju, izdvojili smo sredstva za predškolski odgoj, osnivanje dječjeg vrtića Vila Zvončica te za osnovno i visoko obrazovanje.

Proračunska sredstva izdvojena su i za socijalno ugrožene stanovnike, pronatalitetni program i demografsku obnovu. Nastavljamo s provedbom projekta „Zaželi“ kako bismo pomogli zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, ali i starijim stanovnicima naše općine osigurali potrebnu skrb. Podržavamo humanitarnu djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija.

Zbog ponosa na našu povijest, kulturu i tradiciju nastojimo očuvati kulturna dobra, nastojimo održati manifestacije i obilježavati dan naše općine.

Kroz ovaj Vodič želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

 

 


Općinski načelnik Općine Donji Andrijevci 
Vedran Gavran


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 5.113.932,94
Prihodi od poreza 884.760,01
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.931.498,69
Prihodi od imovine 125.874,24
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 168.800,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 30.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 27.500,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.500,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 305.967,06
Primici od financijske imovine i zaduživanja 305.967,06
Vlastiti izvori 180.000,00
Rezultat poslovanja 180.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 5.629.900,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.113.932,94 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 884.760,01 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 3.931.498,69 eura, prihodi od imovine u iznosu od 125.874,24 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 168.800,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.000,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 eura (za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine izdvaja se 27.500,00 eura i za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.500,00 eura). 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 305.967,06 eura.

Vlastiti izvori planirani su u iznosu od 180.000,00 eura za rashode poslovanja.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.485.516,21
Rashodi za zaposlene 318.790,00
Materijalni rashodi 383.806,21
Financijski rashodi 2.370,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 112.150,00
Ostali rashodi 211.400,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.124.383,79
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.980.983,79
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 80.400,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 20.000,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.485.516,21 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 318.790,00 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 383.806,21 eura, 
3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.370,00 eura,  
4.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.000,00 eura,
5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od  112.150,00 eura,
6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 211.400,00 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.124.383,79 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.400,00 eura,
2.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.980.983,79 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 20.000,00 eura
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 20.000,00 eura. 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Donji Andrijevci sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 010 OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
GLAVA 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1001: Redovna aktivnost
Program 1002: Financiranje pred. tijela i Jedinstvenog upravnog odjela
Program 1003: Javne potrebe
Program 1004: Zaštita od požara i civilna zaštita
Program 1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom
Program 1007: Školstvo
Program 1008: Poticanje gospodarstva i poduzetništva
Program 1010: Projekt "Zaželi"
Program 1013: Program izgradnje komunalne infrastrukture
Program 1014: Program održavanja komunalne infrastrukture
Program 1015: Izgradnja građevina javne namjene
Program 1017: Izgradnja i održavanje građevinskih i ostalih objekata
Program 1019: Komunalni pogon

 

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 010 OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI – 5.629.900,00 EURA
GLAVA 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 5.629.900,00 EURA

Program 1001 Redovna aktivnost – 603.550,00 eura, od toga:

Za rashode poslovanja općinske uprave izdvaja se 425.570,00 eura, za nabavu dugotrajne imovine – općinska uprava 55.900,00 eura, za foto natječaj 1.400,00 eura, za obilježavanje Dana Općine 27.330,00 eura, za manifestacije u Općini 46.700,00 eura, za advent 45.250,00 eura i za Uskrs 1.100,00 eura.

 

Program 1002 Financiranje pred. Tijela i jedinstvenog upravnog odjela – 10.720,00 eura, od toga:

Za financiranje predstavničkih tijela izdvaja se 10.720,00 eura.

 

Program 1003 Javne potrebe – 179.200,00 eura, od toga:

Za rekreaciju, kulturu, religiju izdvaja se 81.650,00 eura, za socijalnu skrb 45.050,00 eura, za Crveni križ 6.700,00 eura, za pronatalitetni program 11.000,00 eura, za demografsku obnovu 20.000,00 eura i za ostale 14.800,00 eura.

 

Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita – 54.850,00 eura, od toga:

Za stožer civilne zaštite izdvaja se 10.820,00 eura i za financiranje DVD-a 44.030,00 eura.

 

Program 1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom – 68.000,00 eura, od toga:

Za ostale aktivnosti zaštite okoliša izdvaja se 68.000,00 eura.

 

Program 1007 Školstvo – 86.640,00 eura, od toga:

Za predškolski odgoj izdvaja se 41.700,00 eura, za osnivanje dječjeg vrtića Vila Zvončica 13.940,00 eura, za osnovno obrazovanje 20.000,00 eura i za visoko obrazovanje 11.000,00 eura.

 

Program 1008 Poticanje gospodarstva i poduzetništva – 14.000,00 eura, od toga:

Za razvoj gospodarstva i poduzetništva izdvaja se 14.000,00 eura.

 

Program 1010 Projekt „Zaželi“ – 160.000,00 eura, od toga:

Za projekt „Zaželi“ izdvaja se 160.000,00 eura.

Program 1013 Program izgradnje komunalne infrastrukture – 2.167.668,97 eura, od toga:

Za nerazvrstane ceste izdvaja se 910.970,66 eura, za ostale prometne objekte 1.077.486,21 eura i za javnu rasvjetu 179.212,10 eura.

 

Program 1014 Program održavanja komunalne infrastrukture – 187.450,00 eura, od toga:

Za nerazvrstane ceste izdvaja se 67.000,00 eura, za javnu rasvjetu 65.550,00 eura, za groblja 6.600,00 eura i za javne općinske površine 48.300,00 eura.

 

Program 1015 Izgradnja građevina javne namjene –382.000,00 eura, od toga:

Za građevine javne namjene izdvaja se 382.000,00 eura.

 

Program 1017 Izgradnja i održavanje građevinskih i ostalih objekata – 1.696.871,03 eura, od toga:

Za izgradnju građevinskih objekata izdvaja se 1.489.601,03 eura, za održavanje građevinskih objekata 84.000,00 eura, za opremu i strojeve za ostale namjene 56.700,00 eura, za javni rad 10.970,00 eura i za ostala održavanja komunalne infrastrukture 55.600,00 eura.

 

Program 1019 Komunalni pogon – 18.950,00 eura, od toga: 

Za komunalni pogon izdvaja se 18.950,00 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.