*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Dobrinj za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani građani,

Predstavljamo Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Dobrinj prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.dobrinj.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine. 

Ukupni prihodi i rashodi Proračuna Općine Dobrinj za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.953.090,00 eura.

U 2024. godini nastavljamo s realizacijom projekata komunalne infrastrukture, a uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge druge komunalne projekte. 

Ulagat ćemo u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje makadamskih putova, nerazvrstanih cesta, nogostupa, javnih i zelenih površina, javnih parkirališta, javne rasvjete, groblja, dječjih i sportskih igrališta, ali i u mnoge druge objekte i uređaje komunalne infrastrukture. Također, planirana je sanacija postojeće rivice i obalnog dijela u naseljima Šilo i Čižići. Iz proračuna smo za Programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izdvojili ukupno 2.150.000,00 eura.

Bitan segment u cjelokupnom unaprijeđenu Općine je ulaganje u turizam i gospodarstvo, stoga je dio novca iz proračuna namijenjen za subvencije poljoprivrednicima, za sufinanciranje brodske linije, Turističku zajednicu Općine Dobrinj, ali i za idejni projekt izgradnje infrastrukture poslovne zone Brestovica.

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima te se zato trudimo osluškivati njihove želje i potrebe. U 2024. godini organiziramo predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa u Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan” Krk, a u potpunosti sufinanciramo i područni Dječji vrtić Polje, kao i ostale područne vrtiće za roditelje kojima je to pogodnije. Sufinancirat ćemo i obrt za dnevnu skrb djece jasličke dobi ”Čarobna šuma” i “Palčica” Polje, a nastavljamo i s prošlogodišnjim dodjelama stipendija učenicima i studentima, kao i sa sufinanciranjem cijene prijevoza, nabave udžbenika, radnih bilježnica i pribora. 

Jedan od najznačajnijih projekata u novoj godini je svakako dogradnja i rekonstrukcija Područne škole Dobrinj, a za koju se planira utrošiti ukupno 550.000,00 eura.

Osim toga, nastavljamo i s poticanjem rasta nataliteta, a u tu je svrhu planirana dodjela darova za novorođenčad.

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku naše Općine omogućujemo provedbom Programa socijalne zaštite, odnosno dodjelom jednokratnih novčanih pomoći i pomoći u naravi. 

Na području naše Općine djeluju brojne sportske, kulturne, vjerske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente i zato zaslužuju našu financijsku pomoć. Također, nastojat ćemo sudjelovati u svim njihovim aktivnostima, te u realizaciji događaja i manifestacija. Nadamo se kako će ovakve vrste pomoći doprinijeti njihovom rastu i razvitku. 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate kako nam je još nešto potrebno za poboljšanje naše Općine, molimo da nam isto predložite. 

 

Vaš načelnik!

 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 15.11.2023. do 15.12.2023. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?

                    
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Općina Dobrinj nema svojih proračunskih korisnika.

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 4.850.506,00 
Prihodi od poreza 3.291.950,00 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 215.000,00 
Prihodi od imovine 237.600,00 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.052.101,00 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 27.000,00 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 26.855,00 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 600.100,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100,00
Rezultat poslovanja (preneseni višak/manjak iz prethodnih godina)  1.502.484,00 
Vlastiti izvori 1.502.484,00 
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE DOBRINJ ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 6.953.090,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Dobrinj za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.850.506,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.291.950,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 215.000,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 237.600,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.052.101,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestira planirani u iznosu od 27.000,00 eura, a kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 26.855,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 600.100,00 eura (600.000,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 100,00 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine). 

 

Rezultat poslovanja (preneseni višak/manjak iz prethodnih godina) planiran u iznosu od 1.502.484,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 4.178.240,00 
Rashodi za zaposlene 4.178.240,00 
Materijalni rashodi 1.829.490,00 
Financijski rashodi 42.840,00 
Subvencije 79.660,00 
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.125.800,00 
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 234.900,00 
Ostali rashodi 583.550,00 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.572.850,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  123.000,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.449.850,00 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 202.000,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 157.000,00 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 45.000,00 
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dobrinj za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.178.240 eura, od toga:

1.    Rashodi za zaposlene 282.000,00 eura, 

2.    Materijalni rashode 1.829.490,00 eura, 

3.    Financijski rashode 42.840,00 eura, 

4.    Subvencije 79.660,00 eura, 

5.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.125.800,00 eura, 

6.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 234.900,00 eura,

7.    Ostali rashodi 583.550,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.572.850,00 eura, od toga:

1.    Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 123.000,00 eura, 

2.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.449.850,00 eura. 

 

Izdaci za financijsku imovinu o otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 202.000,00 eura, od toga: 

1.    Izdaci za dionice i udjele u glavnici 157.000,00 eura,

2.    Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 45.000,00 eura

               

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·   Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·   Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·   Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·   Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Dobrinj sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1001 Opće javne usluge
Program 1002 Rashodi predstavničkih i izvršnih tijela
Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture
Program 1004 Gradnja objekata i uređaj komunalne infrastrukture
Program 1005 Kultura
Program 1006 Sport
Program 1007 Obrazovanje
Program 1008 Zdravstvo
Program 1009 Socijalna zaštita
Program 1010 Zaštita i spašavanje
Program 1012 Turizam i gospodarstvo
Program 1013 Izgradnja vodovoda, odvodnje i gospodarenje otpadom
Program 1017 Energetski razvoj
Program 1018 Naknada za nezakonisto izgrađene zgrade u prostoru
Program 1019 Razvoj civilnog društva
Program 1020 Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta
Program 1021 Utrošak turističke pristojbe

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

PROGRAM 1001: OPĆE JAVNE USLUGE 1.456.190,00 eura

A100101 RASHODI OPĆINSKE UPRAVE 302.000,00 EURA
•    Plaće za zaposlene planirane u iznosu od 220.000,00 eura,
•    Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 22.000,00 eura,
•    Doprinosi na zdravstveno osiguranje planirani u iznosu od 40.000,00 eura,
•    Naknade za prijevoz na posao/s posla planirane u iznosu od 20.000,00 eura.
Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno osam službenika i Općinski načelnik, kao izvršno tijelo Općine. 
 
A100102 ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA 50.300,00 EURA
Troškovi održavanja odnose se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, na novogodišnju dekoraciju, na usluge održavanja opreme i uređaja, održavanja prijevoznih sredstava, na opskrbu vodom i slično.

A100103 OSTALE OPĆE USLUGE 46.700,00 EURA
Ostale opće usluge se odnose na pogrebne usluge obdukcije po nalogu mrtvozornika sukladno zakonskim odredbama, na iznošenje i odvoz smeća, na ugovore o djelu, intelektualne usluge, usluge čišćenja i drugo.

A100104 PRAVNE USLUGE 20.000,00 EURA

A100105 IZRADA TROŠKOVNIKA 6.700,00 EURA

A100106 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE 33.000,00 EURA
Vrše se mjerenja po potrebi i pojedinačnim zahtjevima, a radi se i dopuna registra nerazvrstanih cesta.

A100107 USLUGE NADZORA 6.700,00 EURA

A100108 GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE 13.200,00 EURA
Odnose se na grafičke i tiskarske usluge, te na izradu poslovnog kalendara.

A100109 OPĆINSKI LIST „FANOT“ 26.900,00 EURA
List izlazi tri puta godišnje, a štampanje je povjereno uslužnom obrtu „Tiskari Proprint“. Ugovor o autorskom djelu sklopljen je s tri novinara koji pišu tekstove, te s jednom osobom ugovor o djelu za grafičku obradu. 

A100110 PREMIJE OSIGURANJA 11.300,00 EURA

A100113 PRORAČUNSKA PRIČUVA 40.000,00 EURA

T100115 IZBORI 30.000,00 EURA

K100118 NABAVA OPREME 40.800,00 EURA
Za računala i na računalnu opremu, za uredski namještaj, nabavu motora te ostalu opremu i namještaj.

A100119 SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA 10.000,00 EURA
Za nenavedene tekuće rashode svakom mjesnom odboru sufinanciraju se sredstva povodom proslava svetaca zaštitnika, uređenja mjesta i slično. 

A100122 ARHITEKTONSKE USLUGE 20.000,00 EURA
Za usluge projektiranja, ishođenja dokumentacije za sve vrste objekata, legalizacije i drugo.

A100123 UGOSTITELJSKE USLUGE 9.000,00 EURA
Za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera predviđena su sredstva reprezentacije, te za svečane sjednice vijeća i slične manifestacije.

A100124 POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA 10.000,00 EURA
Za simbolične poklone poslovnim partnerima i uzvanicima nabavljaju se autohtoni krčki proizvodi, većinom krajem godine, prigodom blagdana.

A100130 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 15.050,00 EURA

A100132 NABAVA UREDSKOG MATERIJALA 22.400,00 EURA 
Odnosi se na nabavu uredskog materijala, arhivskog materijala, materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja (sokovi, kava, kolači i slično za održavanje poslovnih i sastanaka vijeća).

A100133 LITERATURA (časopisi, knjige i ostalo) 6.400,00 EURA

A100134 USLUGE TELEFONA, FAXA, MOBITELA I INTERNETA 11.050,00 EURA

A100135 POŠTARINA 33.000,00 EURA 

A100136 INFORMATIČKA PODRŠKA - RAČUNALNE USLUGE 22.300,00 EURA

A100137 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET 2.840,00 EURA
Bankarske usluge i usluge platnog prometa odnose se na proviziju banci, pošti i financijskoj agenciji „Fini“ za usluge naplate platnog prometa i po pojedinačnim uplatama stranaka koje su oslobođene plaćanja naknade.

A100138 TROŠKOVI PROTOKOLA – vijenci, cvijeće, svijeće i slično 5.400,00 EURA
Ovi rashodi se odnose na troškove protokola, vijenaca i cvijeća povodom proslava, spomendana i pogreba. 

A100139 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 10.000,00 EURA
Procjenjuju se nekretnine u vlasništvu općine u slučaju prodaje.

A100140 ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE 5.200,00 EURA

A100141 PRISTOJBE I NAKNADE 32.750,00 EURA
Odnose se na naknadu Općini Vrbnik za deponij Treskavac, na vodne naknade i doprinose, za naknade Poreznoj upravi te na ostale pristojbe i naknade.

A100144 USLUGE RAZVOJA SOFTWARE-A 8.000,00 EURA

A100145 USPOSTAVA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA (FMC) 2.000,00 EURA
Za održavanje sustava financijskog upravljanja i kontrola, izradu izvještaja o fiskalnoj odgovornosti i nepravilnostima.

A100146 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 170.000,00 EURA

A100150 SLUŽBENA PUTOVANJA 6.100,00 EURA
Za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i naknade troškova za korištenje privatnog automobila.

T100151 STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DOBRINJ 6.700,00 EURA
Strategija razvoja je dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja Općine.

A100152 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 5.400,00 EURA

A100154 OTPLATA KREDITA HBOR ZA JAVNU RASVJETU 45.000,00 EURA

K100155 KAPITALNA POMOĆ KOMUNALNOM DRUŠTVU "KOMUN" D.O.O. ZA NABAVU OPREME 120.000,00 EURA 

K100156 ŽUC - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKE CESTE 250.000,00 EURA

 

PROGRAM 1002: RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 36.170,00 EURA

A100201 NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA 15.660,00 EURA
Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji devet članova, te im se mjesečno isplaćuje nagrada za rad i naknada troškova po održanoj sjednici.

A100202 ČLANARINA UDRUGA OPĆINA 1.330,00 EURA 
Općina Dobrinj članica je Udruge općina, a rashodi se odnose na članarinu udruzi. 

A100203 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 6.180, 00 EURA

A100204 PROSLAVA DANA OPĆINE 9.000,00 EURA

A100205 OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE 4.000,00 EURA

 

PROGRAM 1003: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 692.300,00 EURA

A100303 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 7.300,00 EURA
Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s “Dezinsekcija” d.o.o. Rijeka.

A100307 UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA 56.000,00 EURA

A100313 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 45.000,00 EURA

A100319 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 34.000,00 EURA
Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete i nadzor održavanja javne rasvjete. Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s komunalnim poduzećem "Ponikve eko otok Krk", a nadzor s “Muraj” d.o.o. iz Krka. 

A100327 KOMUNALNE DJELATNOSTI TD „KOMUN“ 550.000,00 EURA
Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema ugovoru o godišnjem održavanju s trgovačkim društvom "Komun" d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj održava se čistoća javnih površina, uređenje prostora, makadamski putovi, nerazvrstane ceste, kameni suhozidi, dobavljaju i montiraju prometni znakovi i signalizacija, i slično. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama razrađenim u stavkama troškovnika.

 

PROGRAM 1004: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.457.700,00 EURA

K100401 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 628.300,00 EURA
Sredstva su namijenjena za uređenje nogostupa park Kras, uređenje javne površine Šilo i Tribulje, za izgradnju ogradnih zidova, metalne ograde, za uređenje staze u Rudinama i uređenje javne površine Rasopaso školski vrt, za II. fazu rekonstrukcije parka Šilo u zdravstveno-rekreativni park, za nogostupe, rivu i sve ostalo nespomenuto.  

K100403 UREĐENJE GROBLJA 102.000,00 EURA

K100404 RASVJETNA TIJELA 16.000,00 EURA

K100405 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 110.000,00 EURA
Za izgradnju javne rasvjete na području općine. 

K100407 GRADNJA CESTA 197.500,0 EUR
Za asfaltiranje cesta po prioritetima na području općine.

K100408 OTKUP ZEMLJIŠTA 123.000,00 EURA

K100410 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 40.600,00 EURA
Za ugradnju stupova javne rasvjete i za otklanjanje raznih kvarova. 

K100412 PROJEKTI JAVNE RASVJETE 13.000,00 EURA

K100413 PROJEKTI CESTA 55.300,00 EURA
Za izradu projekata ceste Čižići i Klimno, za projekt uređenja parkirališta, za idejni projekt ceste Čižići Kupine Meline, te za projekt raskrižja Čižići. 

K100416 SANACIJA POSTOJEĆE RIVICE I OBALNOG DIJELA U NASELJU ŠILO 50.000,00 EURA

K100419 SANACIJA POSTOJEĆIH RIVICA I OBALNOG DIJELA U NASELJU ČIŽIĆI 122.000,00 EURA
Za sanaciju rivice Sv. Petar izdvaja se 40.000,00 eura, dok za sanaciju Štrada Meline 82.000,000 eura.

 

PROGRAM 1005: KULTURA 179.930,00 EURA

A100501 KULTURNE MANIFESTACIJE 6.230,00 EURA
Iz proračuna je izdvojeno 5.300,00 eura za autorska i umjetnička djela i 930,00 eura za Festival folklora otoka Krka. 

A100502 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 3.200,00 EURA
Povodom raznih proslava organiziraju se zabave i dječje karnevalske redute.

A100504 BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI 5.500,00 EURA
Program se organizira za božićne blagdane s podjelom prigodnih poklona djeci i kazališnom dječjom predstavom.

A100507 SUFINANCIRANJE ELEKTRONIČKIH MEDIJA 15.000,00 EURA

K100518 IZGRADNJA SPOMENIKA 30.000,00 EURA 

T100520 IZDAVANJE KNJIGA 15.000,00 EURA

A100529 JAVNE POTREBE U KULTURI 100.000,00 EURA
Raspoređivanje sredstava za udruge građana u kulturi obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, te po pojedinačnim zahtjevima. 

K100532 REKONSTRUKCIJA ETNOGRAFSKOG MUZEJA 5.000,00 EURA

 

PROGRAM 1006: SPORT 559.620,00 EURA

A100601 SPORTSKE MANIFESTACIJE 9.370,00 EURA
Za nogometni turnir, boćarski turniri, kup Općine Dobrinj u boćanju, za sportaša godine otoka Krka i za ostali rashode sporta.

A100602 ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 16.500,00 EURA

K100603 UREĐENJE SPORTSKIH TERENA 478.750,00 EURA
Sredstva su namijenjena za uređenje sportskog igrališta Polje, za drugi sportski centar Čižići – II. Faza, za igralište Polje, za izradu sportske podloge na igralištu Šilo, ali i za sportsku opremu te za rekreativno igralište Lokvišće Šilo. 

A100626 JAVNE POTREBE U SPORTU 55.000,00 EURA
Raspoređivanje sredstava za sportske udruge obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, kao i po pojedinačnim zahtjevima.

 

PROGRAM 1007: OBRAZOVANJE 945.300,00 EURA

A100701 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA 199.200,00 EURA
Sredstva su izdvojena za sufinanciranje Dječjeg vrtića ”Katarina Frankopan” Krk i to u iznosu od 132.800,00 eura te za subvencije obrtu za dnevnu skrb djece jasličke dobi ”Čarobna šuma” i “Palčica” Polje za petnaest djece te još dva obrta za troje djece. 

A100706 IZVANŠKOLESKE AKTIVNOSTI 2.000,00 EURA

A100708 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE – P.Š. DOBRINJ 55.000,00 EURA
U planu je, osim redovnog financiranja izbornog programa informatike, psihologa i voditelja Područne škole Dobrinj, financiranje i raznih ostalih programa kao što su izleti, škola u prirodi, izvanškolske aktivnosti poput škole nogometa, nabava opreme i slično.

A100709 DONACIJA S.Š. „HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR“ KRK 2.000,00 EURA

A100710 STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA 46.500,00 EURA
Stipendiraju se svi redovni učenici srednjih škola i studenti s, koji zadovoljavaju uvjete o uspjehu u prethodnoj školskoj godini propisane javnim pozivom, te socijalne kategorije i djeca samohranih roditelja bez uvjeta o uspjehu, kao i deficitarna zanimanja po obavijesti Zavoda za zapošljavanje, uz uvjet zapošljavanja na području Republike Hrvatske, ako postoje mogućnosti ili prijavom na Zavod za zapošljavanje, u protivnom je dužan vratiti sredstva. 

A100711 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA 14.000,00 EURA
Učenicima srednjih škola sufinanciraju se udžbenici za djecu samohranih roditelja prije početka školske godine. Učenicima osnovne škole financirana je nabava radnih bilježnica i ostalog pribora.

A100712 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA 18.000,00 EURA
Učenicima srednjih škola i studentima koji putuju izvan otoka, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu, prijevoznik “Autotrans” daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 % kao mjesečnu ili vikend čip kartu. Financira se i kombi prijevoz ujutro i navečer zato što ne postoje redovne linije na području općine. Također, izdvojene su i naknade za prijevoz škole nogometa.

T100714 PROJEKT VRTIĆ 32.000,00 EURA

T100715 PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE 26.600,00 EURA

K100720 DOGRADNJA ŠKOLE 550.000,00 EURA
Za dogradnju i rekonstrukciju Područne škole Dobrinj izdvaja se 550.000,00 eura.

 

PROGRAM 1008: ZDRAVSTVO 82.270,00 EURA

A100801 SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK 400,00 EURA
Ovom se aktivnošću sufinancira tečaj za trudnice. 

A100802 FINANCIRANJE AMBULANTE ŠILO – DODATNI TIM 13.300,00 EURA
Financira se dodatni tim ambulante Šilo ljeti kao turistička ambulanta, koju mogu koristiti i stanovnici općine umjesto hitne medicinske pomoći, tokom srpnja i kolovoza.

A100805 CRVENI KRIŽ KRK 6.700,00 EURA
Prema Zakonu o Crvenom križu financira se Crveni Križ Krk.

A100820 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ 5.200,00 EURA

A100821 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 56.670,00 EURA
Sredstva su namijenjena za besplatne preglede stanovništva (Poliklinika “Ivaniš” Rijeka), za javne potrebe u zdravstvu, tekuće pomoći stomatološkoj ordinaciji Šilo i za tekuće pomoći ordinaciji opće medicine Dobrinj.

 

PROGRAM 1009: SOCIJALNA ZAŠTITA 88.600,00 EURA 

A100901 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 68.600,00 EURA
Socijalne potpore se isplaćuju prema pojedinačnim zahtjevima, a naknade za ogrjev prema popisu korisnika Centra za socijalnu skrb koje refundira Primorsko goranska županija. Osobama starijim od 75 godina, kao i nemoćnima i socijalno ugroženima za Uskrs i Božić dodjeljuje se poklon bon odlukom načelnika. Također, organizira se pomoć s jednom gerontodomaćicom i jednim fizioterapeutom u organizaciji “Crvenog Križa”.
 
A100902 DAR NOVOROĐENOJ DJECI 20.000,00 EURA
Dodjeljuje se u različitim iznosima u ovisnosti o prethodnom broju djece.

 

PROGRAM 1010: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 143.700,00 EURA

A101002 STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 4.500,00 EURA
Osim za stožer zaštite i spašavanja, sredstva su namijenjena i za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. 

A101005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 75.400,00 EURA 

A101005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 56.200,00 EURA
Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj raspoređena sredstva uplatit će u 12 jednakih rata Vatrogasnoj zajednici otoka Krka i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Krk po izdanim računima osnivača - Grada Krka, a po ugovorima i potrebi ostalima.

A101006 DVD DOBRINJ 6.000,00 EURA  

A101007 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 1.600,00 EURA

 

PROGRAM 1012: TURIZAM I GOSPODARSTVO 262.810,00 EURA

A101201 GOSPODARSKI RAZVITAK A101201 53.150,00 EURA
Navedenim se sufinancira cijena crpljenja i odvoza otpadnih voda, studija JPP zone ugostiteljsko-turističke namjene u građevinskom području Šilo, program stambenog zbrinjavanja, također i studija utjecaja na okoliš vjetroelektrana ali i idejni projekt izgradnje infrastrukture poslovne zone Brestovica. 

A101202 POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE 32.860,00 EURA
Sredstva su izdvojena za subvencije poljoprivrednicima, za strategiju razvoja poljoprivrede, za sufinanciranje naknade odstrela nezavičajne divljači, a i za program zaštite divljači. 

A101203 TURISTIČKI RAZVOJ 106.000,00 EURA 

A101204 EKO WC NA PLAŽAMA 16.500,00 EURA

A101207 SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE 9.300,00 EURA

A101208 TZ OTOKA KRKA 8.200,00 EURA
Po sporazumu svih lokalnih jedinica sufinancira se TZ Otoka Krka.

A101213 REGULACIJA PROMETA 14.000,00 EURA

A101214 ODRŽAVANJE KAMERA U NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT) 1.070,00 EURA
Po turističkim naseljima smještene su kamere koje se redovito održavaju.

A101216  LAG „KVARNERSKI OTOCI“ 670,00 EURA

A101220  OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE 7.700,00 EURA

A101222 USLUGE ZAŠTITARA 10.700,00 EURA

A101224 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOK KRK 2.660,00 EURA 

 

PROGRAM 1013: IZGRADNJA VODOVODA, ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 314.400,00 EURA

K101304 GOSPODARENJE OTPADOM 60.500,00 EURA
Za saniranje deponija je izdvojeno 500,00 eura, a za ugradnju poluukopanih spremnika za otpad 60.000,00 eura.

K101306 IZGRADNJA ODVODNJE 247.900,00 EURA
Preko komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, sufinancira se izgradnja komunalnih vodnih građevina po planu i programu „Ponikve voda“ i „Hrvatskih voda“. Za dio učešća u zajedničkim ugovorima, povećava se udio u vlasništvu „Ponikve voda“ d.o.o.

A101307 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE 6.000,00 EURA

 

PROGRAM 1017: ENERGETSKI RAZVOJ 250.000,00 EURA

K101705 REKONSTRUKCIJA – ENERGETSKA OBNOVA 250.000,00 EURA

 

PROGRAM 1018: NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU 13.000,00 EURA

K101801 PROSTORNO PLANIRANJE 13.000,00 EURA
Za Izmjene prostornog plana izdvaja se 13.000,00 eura.

 

PROGRAM 1019: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 354.100,00 EURA

A101901 JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA 35.000,00 EURA
Raspoređivanje sredstava obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, kao i po pojedinačnim zahtjevima. 

K101902 KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 100.000,00 EURA

A101910 ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA 22.000,00 EURA

A101912 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 6.000,00 EURA

K101913 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA 175.300,00 EURA
Sredstva su namijenjena za projekt uređenja zgrade Sužan, za uređenje društvene prostorije Sužan, Kras, Šilo, Klimno i Polje, a također i za sanaciju stepenica društvene prostorije Klimno. 

A101914 ZAŠTITA ŽIVOTINJA 15.000,00 EURA
Za veterinarske usluge je izdvojeno 10.000,00 eura, a za zaštitu životinja 5.000,00 eura. 

A101915 ODRŽAVANJE SUSTAVA WIFI4EU 800,00 EURA

 

PROGRAM 1020: PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 17.000,00 EURA

A102001 POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 17.000,00 EURA
Sredstva su namijenjena za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećavanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

 

PROGRAM 1021 UTROŠAK TURISTIČKE PRISTOJBE 100.000,00 EURA

A102101 UTROŠAK TURISTIČKE PRISTOJBE ZA TURISTIČKI RAZVOJ 100.000,00 EURA

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


  • Nema dokumenata