Proračun Općine Dobrinj za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 


Poštovani građani,

Predstavljamo Vodič za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Dobrinj prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.dobrinj.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Kao i prijašnjih godina, tako i u novoj 2023. godini želimo ulagati u projekte čija će provedba doprinijeti rastu i razvoju naše Općine, stoga smo iz proračuna izdvojili sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, puteva, sportskih terena i igrališta, javnih i zelenih površina, javne rasvjete i groblja, a provedbom deratizacije i dezinsekcije nastojimo zaštititi okoliš koji nas okružuje. Za sve aktivnosti i projekte gradnje i održavanja komunalne infrastrukture izdvojeno je ukupno 1.565.930,00 eura.

Želimo omogućiti svim mladima jednake uvjete za odgoj i obrazovanje i potaknuti ih na što veći trud i zalaganje, zato nastavljamo sufinancirati nabavu školskih udžbenika, cijenu prijevoza učenicima srednjih škola i studentima koji putuju van otoka, a našim najmlađima sufinanciramo boravak u dječjem vrtiću. Također, nastavljamo sa dodjelom stipendija učenicima i studentima koji zadovoljavaju tražene uvjete.

Demografskim mjerama na području Općine Dobrinj nastojimo pomoći roditeljima novorođene djece te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast, dok kroz socijalni program nastavljamo s brigom i zadovoljavanjem osnovnih potreba svih naših građana. Za navedeni program smo iz proračuna izdvojili ukupno 88.600,00 eura.

Bogatstvo naše Općine su brojne sportske, vjerske, kulturne i druge udruge, čiji rad je uvelike doprinio našoj prepoznatljivosti te zbog toga želimo potaknuti njihovu aktivnost i širenje. Osim financijskih pomoći, trudit ćemo se biti pomoć pri organizaciji događaja i manifestacija. Nadamo se kako će ovakve vrste poticaja doprinijeti njihovom rastu i razvitku.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate kako nam je još nešto potrebno za poboljšanje naše Općine, molimo da nam isto predložite. 


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Proračun se sastoji od:

1. Općeg dijela kojeg sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

2. Posebnog dijela proračuna kojeg sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…
Općina Dobrinj nema svojih proračunskih korisnika.


Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine.

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Prihodi poslovanja 4.057.430,00 0
Prihodi od poreza 2.611.950,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 278.200,00 0
Prihodi od imovine 203.100,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 930.320,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 27.000,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 6.860,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 265.100,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 265.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 100,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 239.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 239.000,00 0
Ukupna donos viška/manjka iz prethodne(ih) godin 1.558.960,00 0
Ukupna donos viška/manjka iz prethodne(ih) godin 1.558.960,00 0
Ukupno 0,00 0

 

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE DOBRINJ ZA 2023. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 6.120.490,00 EURA. 

 


PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Dobrinj za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.057.430,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.611.950,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 278.200,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 203.100,00 eura (prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, spomenička renta…), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 930.320,00 eura (upravne i administrativne pristojbe, biljezi, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira planirani u iznosu od 27.000,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 6.860,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 265.100,00 eura (prihodi od prodaje neproizvedene imovine - prodaja zemljišta te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - prodaja građevinskih objekata i otplata stanova). 

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 239.000,00 eura.

Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine(a) planiran u iznosu od 1.558.960,00 eura. 

Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (EUR) Iznos (HRK)
Rashodi poslovanja 3.986.690,00 0
Rashodi za zaposlene 280.000,00 0
Materijalni rashodi 1.619.760,00 0
Financijski rashodi 42.840,00 0
Subvencije 79.660,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.223.400,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 232.300,00 0
Ostali rashodi 508.730,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.067.400,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 133.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.934.400,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 66.400,00 0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.400,00 0
Ukupno 0,00 0

 

Rashodi poslovanja

 

Rashodi poslovanja Općine Dobrinj za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.986.690,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 280.000,00 eura, 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.619.760,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 42.840,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 79.660,00 eura, 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.223.400,00 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 232.300,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 508.730,00 eura. 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.067.400,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 133.000,00 eura, 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.934.400,00 eura. 

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 66.400,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Dobrinj za 2023. godinu planirani su u iznosu od 66.400,00 eura. 

 


PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Dobrinj sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1001 Opće javne usluge planirano u iznosu od 1.428.090,00 eura

 

A100101 RASHODI OPĆINSKE UPRAVE 290.000,00 EURA

• Rashodi za zaposlene 280.000,00 eura, 

• Materijalni rashodi 10.000,00 eura, 

Osim plaća, u čijem iznosu je uključen porez i doprinos za mirovinsko osiguranje, ostali rashodi za zaposlene odnose se na naknade koje se isplaćuju po zaposlenom kao godišnje neoporezive nagrade za radne rezultate zbog povećanog obima posla, dar djetetu do 15 godina starosti koji se isplaćuje krajem godine za troje djece, troškove prehrane prema radnim danima, službena putovanja na seminare s ciljem stručnog usavršavanja zaposlenika, te korištenje privatnih automobila u službene svrhe i slično.

A100102 ODRŽAVANJE OPREME I UREĐAJA 46.300,00 EURA

Troškovi održavanja odnose se na električnu energiju, opskrbu vodom, novogodišnju dekoraciju, rezervne dijelove, sufinanciranje radnika na odlagalištu otpada u Polju i slično.

A100103 OSTALE OPĆE USLUGE 44.700,00 EURA

Odnose se na pogrebne usluge obdukcije po nalogu mrtvozornika sukladno zakonskim odredbama, veterinarske usluge za sufinanciranje skloništa za životinje, te ugovoreni cjenik za izlazak na teren, i usluge čišćenja općinskih prostora.

A100104 PRAVNE USLUGE 20.000,00 EURA

A100105 IZRADA TROŠKOVNIKA 6.700,00 EURA

A100106 GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE 26.600,00 EURA

Vrše se mjerenja po potrebi i pojedinačnim zahtjevima, a radi se i dopuna registra nerazvrstanih cesta.

A100107 USLUGE NADZORA 6.700,00 EURA

A100108 GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE 6.400,00 EURA

Ove usluge planirane su za štampanje publikacija, plaketa, kalendara, promidžbeno tiskanje i sl.

A100109 OPĆINSKI LIST „FANOT“ 25.300,00 EURA

List izlazi tri puta godišnje, a štampanje je povjereno uslužnom obrtu „Tiskari Proprint“. Ugovor o autorskom djelu sklopljen je s tri novinara koji pišu tekstove, te s jednom osobom ugovor o djelu za grafičku obradu.   

A100110 PREMIJE OSIGURANJA 11.300,00 EURA

A100113 PRORAČUNSKA PRIČUVA 40.000,00 EURA

T100115 IZBORI 6.600,00 EURA

K100118 NABAVA OPREME 45.700,00 EURA

A100119 SUFINANCIRANJE MJESNIH ODBORA 8.000,00 EURA

Za nenavedene tekuće rashode svakom mjesnom odboru sufinanciraju se sredstva povodom proslava svetaca zaštitnika, uređenja mjesta i slično. 

A100122 ARHITEKTONSKE USLUGE 3.200,00 EURA

A100123 UGOSTITELJSKE USLUGE 6.700,00 EURA

Za potrebe ugošćavanja poslovnih partnera predviđena su sredstva reprezentacije, te za svečane sjednice vijeća i slične manifestacije.

A100124 POKLONI POSLOVNIM PARTNERIMA 5.400,00 EURA

Za simbolične poklone poslovnim partnerima i uzvanicima nabavljaju se autohtoni krčki proizvodi, većinom krajem godine, prigodom blagdana. 

A100130 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 14.350,00 EURA

Oglasi, natječaji i sl. objavljuju se u dnevnom tisku ili Narodnim novinama, čestitke na Radiu OK. Sufinancira se „Otočni novi list“, emisija kanala RI „Krčka panorama“ i sl.

A100132 NABAVA UREDSKOG MATERIJALA 16.000,00 EURA 

Odnosi se na nabavu uredskog materijala, arhivskog materijala, materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja (sokovi, kava, kolači i slično za održavanje poslovnih i sastanaka vijeća).

A100133 LITERATURA (časopisi, knjige i ostalo) 6.400,00 EURA

A100134 USLUGE TELEFONA, FAXA, MOBITELA I INTERNETA 11.050,00 EURA

A100135 POŠTARINA 29.200,00 EURA

A100136 INFORMATIČKA PODRŠKA - RAČUNALNE USLUGE 17.600,00 EURA

A100137 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET 2.840,00 EURA

Bankarske usluge i usluge platnog prometa odnose se na proviziju banci, pošti i financijskoj agenciji „Fini“ za usluge naplate platnog prometa i po pojedinačnim uplatama stranaka koje su oslobođene plaćanja naknade.

A100138 TROŠKOVI PROTOKOLA – vijenci, cvijeće, svijeće i slično 5.400,00 EURA

Ovi rashodi odnose se na troškove protokola, vijence i cvijeće povodom proslava, spomendana i pogreba. 

A100139 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA 8.000,00 EURA

Procjenjuju se nekretnine u vlasništvu općine u slučaju prodaje.

A100140 ODRŽAVANJE INTERNET STRANICE 5.200,00 EURA

A100141 PRISTOJBE I NAKNADE 26.450,00 EURA

Odnose se na upravne, javnobilježničke i sudske pristojbe, katastarske izvode, sudskih provedbi građevinskih vještačenja, radio pretplatu HRT-u.

A100144 USLUGE RAZVOJA SOFTWARE-A 8.000,00 EURA

A100145 USPOSTAVA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA (FMC) 2.000,00 EURA

Za održavanje sustava financijskog upravljanja i kontrola, izradu izvještaja o fiskalnoj odgovornosti i nepravilnostima.

A100146 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 186.000,00 EURA

Korištenje mreže naplaćuje se zajedno s računom za isporuku električne energije.

A100150 SLUŽBENA PUTOVANJA 6.100,00 EURA

Za službena putovanja, stručno usavršavanje službenika i naknade troškova za korištenje osobnog auta

T100151 STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE DOBRINJ 6.700,00 EURA

Strategija razvoja je dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja Općine, zbog čega se upravo planira pristupiti njegovoj izradi i donošenju.

A100152 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA 5.400,00 EURA

A100154 OTPLATA KREDITA HBOR ZA JAVNU RASVJETU 66.400,00 EURA

K100155 KAPITALNA POMOĆ KOMUNALNOM DRUŠTVU "KOMUN" D.O.O. ZA NABAVU OPREME 120.000,00 EURA 

K100156 ŽUC - SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKE CESTE 285.400,00 EURA


PROGRAM 1002: RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA 32.470,00 EURA

 

A100201 NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA 13.960,00 EURA

A100202 ČLANARINA UDRUGA OPĆINA 1.330,00 EURA 

Općina Dobrinj članica je Udruge općina, a rashodi se odnose na članarinu udruzi. 

A100203 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 6.180, 00 EURA

A100204 PROSLAVA DANA OPĆINE 7.000,00 EURA

A100205 OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE 4.000,00 EURA

Dodjeljuju se za Dan Općine, za odličan uspjeh svih 8 razreda u osnovnoj školi i učenike generacije.


PROGRAM 1003: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 598.730,00 EURA

 

A100303 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 7.300,00 EURA

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s “Dezinsekcija” d.o.o. Rijeka.

A100307 UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA 46.500,00 EURA

A100313 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 13.300,00 EURA

A100319 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 33.919,00 EURA

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete i nadzor održavanja javne rasvjete.

A100327 KOMUNALNE DJELATNOSTI TD „KOMUN“ 497.711,00 EURA

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, a prema ugovoru o godišnjem održavanju s trgovačkim društvom "Komun" d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj održava se čistoća javnih površina, uređenje prostora, makadamski putovi, nerazvrstane ceste, kameni suhozidi, dobavljaju i montiraju prometni znakovi i signalizacija, i slično. Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama razrađenim u stavkama troškovnika.


PROGRAM 1004: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 967.200,00 EURA

 

K100401 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 445.000,00 EURA

K100403 UREĐENJE GROBLJA 10.000,00 EURA

K100404 RASVJETNA TIJELA 14.600,00 EURA

Za nabavu novih rasvjetnih tijela za područje Općine

K100405 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 68.200,00 EURA

Za izgradnju javne rasvjete na području općine. 

K100407 GRADNJA CESTA 106.200,00 EUR

Za asfaltiranje cesta po prioritetima na području općine.

K100408 OTKUP ZEMLJIŠTA 133.000,00 EURA

K100410 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI  27.900,00 EURA

Ugrađeni su stupovi javne rasvjete na području općine i otklonjeni kvarovi.

K100412 PROJEKTI JAVNE RASVJETE 13.000,00 EURA

K100413 PROJEKTI CESTA 61.300,00 EURA

Za izradu idejnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju cesta, ulica i dr.

K100418 UREĐENJE CESTE PEĆINE ŠILO 88.000,00 EURA

 

PROGRAM 1005: KULTURA 159.330,00 EURA

 

A100501 KULTURNE MANIFESTACIJE 6.230,00 EURA

A100502 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 3.200,00 EURA

Povodom raznih proslava organiziraju se zabave i dječje karnevalske redute.

A100504 BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI 5.500,00 EURA

Program se organizira za božićne blagdane s podjelom prigodnih poklona djeci i kazališnom dječjom predstavom.

A100507 SUFINANCIRANJE RADIO O.K. 9.700,00 EURA

S ciljem što kvalitetnijeg programa i promidžbe općine i otoka sufinancira se radio „Otok Krk“ i emitiranje čestitke za novu godinu.

K100518 IZGRADNJA SPOMENIKA 20.000,00 EURA 

T100520 IZDAVANJE KNJIGA 33.300,00 EURA

A100529 JAVNE POTREBE U KULTURI 66.400,00 EURA

Raspoređivanje sredstava za udruge građana u kulturi obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, te po pojedinačnim zahtjevima. 

K100532 REKONSTRUKCIJA ETNOGRAFSKOG MUZEJA 15.000,00 EURA  


PROGRAM 1006: SPORT 402.770,00 EURA

 

A100601 SPORTSKE MANIFESTACIJE 9.370,00 EURA

Za nogometni turnir, boćarski turniri, Kup Općine Dobrinj u boćanju, Sportaš godine otoka Krka I ostali rashodi sporta.

A100602 ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 13.300,00 EURA

K100603 UREĐENJE SPORTSKIH TERENA 332.300,00 EURA

A100626 JAVNE POTREBE U SPORTU 47.800,00 EURA

Raspoređivanje sredstava za sportske udruge obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, kao i po pojedinačnim zahtjevima 


PROGRAM 1007: OBRAZOVANJE 419.300,00 EURA

 

A100701 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA 199.200,00 EURA

Sufinancira se boravak djece jasličke dobi obrtu za dnevnu skrb djece „Čarobna šuma“ Polje na način da svi roditelji plaćaju naknade kao i za dječji vrtić, a razliku do ekonomske cijene općina. 

T100704 PROJEKT ŠKOLE 26.600,00 EURA

A100706 IZVANŠKOLESKE AKTIVNOSTI 2.000,00 EURA

A100708 SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE – PODRUČNE ŠKOLE DOBRINJ 53.100,00 EURA

Sufinancira se naknada plaće voditelju škole i psihologu, nastavniku u produženom boravku, te sve potrebe škole iznad standarda za koje se ukaže potreba poput sufinanciranja informatike u nižim razredima, nabava knjiga za poklon odlikašima na kraju školske godine, izlete učenika kao izvanškolsku nastavu, i ostalo po potrebi.

A100709 DONACIJA S.Š. „HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR“ KRK 2.000,00 EURA

A100710 STIPENDIJE UČENIKA I STUDENATA 46.500,00 EURA

Stipendiraju se svi redovni učenici srednjih škola i studenti s, koji zadovoljavaju uvjete o uspjehu u prethodnoj školskoj godini propisane javnim pozivom, te socijalne kategorije i djeca samohranih roditelja bez uvjeta o uspjehu, kao i deficitarna zanimanja po obavijesti Zavoda za zapošljavanje, uz uvjet zapošljavanja na području Republike Hrvatske, ako postoje mogućnosti ili prijavom na Zavod za zapošljavanje, u protivnom je dužan vratiti sredstva. 

A100711 SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA 13.300,00 EURA

Učenicima srednjih škola sufinanciraju se udžbenici za djecu samohranih roditelja prije početka školske godine. Učenicima osnovne škole financirana je nabava radnih bilježnica i ostalog pribora.

A100712 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA 18.000,00 EURA

Učenicima srednjih škola i studentima koji putuju izvan otoka Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije podmiruje troškove putovanja do prve stanice na kopnu, prijevoznik “Arriva” Cres daje komercijalni popust od 50 % na cijenu dnevne karte do odredišta, a razliku koja ostaje za uplatu sufinanciraju općina i roditelji sa po 50 % kao mjesečnu ili vikend čip kartu.

Za učenike i studente koji imaju popodnevne obaveze Općina Dobrinj dva puta dnevno organizira i kombi prijevoz do i od naselja Sv. Vid jer nema autobusne veze za naselja na njenom području, te ga u cijelosti financira prijevozniku „Arriva“ Cres.

T100714 PROJEKT VRTIĆ 32.000,00 EURA

T100715 PROJEKT ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE 26.600,00 EURA


PROGRAM 1008: ZDRAVSTVO 20.820,00 EURA

 

A100801 SUFINANCIRANJE DOM ZDRAVLJA KRK 400,00 EURA

Sufinancira se tečaj za trudnice i palijativna njega bolesnika. 

A100802 FINANCIRANJE AMBULANTE ŠILO – DODATNI TIM 8.000,00 EURA

Financira se dodatni tim ambulante Šilo ljeti kao turistička ambulanta, koju mogu koristiti i stanovnici općine umjesto hitne medicinske pomoći, tokom srpnja i kolovoza.

A100805 CRVENI KRIŽ KRK 6.700,00 EURA

Prema Zakonu o Crvenom križu financira se Crveni Križ Krk.

A100820 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ 1.730,00 EURA

A100821 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 3.990,00 EURA


PROGRAM 1009: SOCIJALNA ZAŠTITA 88.600,00 EURA 

 

A100901 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 68.600,00 EURA

Socijalno ugroženima i starijima od 80 godina za Uskrs i Božić dijele se prigodni paketi s osnovnim životnim namirnicama i za osnovne osobne potrebe, stariji od 75 godina oslobođeni su plaćanja komunalne naknade; pomoć za nabavu drva, pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama.

A100902 DAR NOVOROĐENOJ DJECI 20.000,00 EURA

Dodjeljuje se u različitim iznosima u ovisnosti o prethodnom broju djece. 


PROGRAM 1010: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 108.800,00 EURA

 

A101002 STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 4.500,00 EURA

A101005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 75.400,00 EURA 

A101005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 22.000,00 EURA

Ugovorom po ključu financiranja za sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka raspoređena sredstva uplatit će se u 12 jednakih rata Javnoj vatrogasnoj postrojbi Krk po izdanim računima osnivača - Grada Krka.

A101006 DVD DOBRINJ 5.300,00 EURA

A101007 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 1.600,00 EURA

  

PROGRAM 1012: TURIZAM I GOSPODARSTVO 221.780,00 EURA


GOSPODARSKI RAZVITAK A101201 41.750,00 EURA

Subvencije kamata poduzetničkih kredita i sufinanciranje cijene crpljenja i odvoza otpadnih voda

A101202 POMOĆ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE 32.510,00 EURA

A101203 TURISTIČKI RAZVOJ 85.700,00 EURA 

A101204 EKO WC NA PLAŽAMA 14.600,00 EURA

A101207 SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE 9.300,00 EURA

Sufinancira se županijska brodska linija za prijevoz putnika Šilo – Crikvenica prema provedenom županijskom natječaju, a održava je „Marinero-tours“ Crikvenica.

A101208 TZ OTOKA KRKA 8.100,00 EURA

Po sporazumu svih lokalnih jedinica sufinancira se TZ Otoka Krka.

A101210 PLAVA ZASTAVA 3.320,00 EURA

Nalazi se na plaži Šilo i Soline, rashodi su troškovi članarine udruzi „ Lijepa naša“  koja ih dodjeljuje. 

A101213 REGULACIJA PROMETA  8.700,00 EURA

A101214 ODRŽAVANJE KAMERA U NASELJIMA I ZAKUP INTERNETA (HOT SPOT) 1.070,00 EURA

Po turističkim naseljima smještene su kamere koje se redovito održavaju.

A101216  LAG „KVARNERSKI OTOCI“ 670,00 EURA

A101220  OGLAŠAVANJE KVARNERA KAO AVIO DESTINACIJE 2.700,00 EURA

A101222 USLUGE ZAŠTITARA 10.700,00 EURA

A101224 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OTOK KRK 2.660,00 EURA 


PROGRAM 1013: IZGRADNJA VODOVODA, ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 355.600,00 EURA

K101304 GOSPODARENJE OTPADOM 253.000,00 EURA


K101306 IZGRADNJA ODVODNJE 99.000,00 EURA

A101307 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE 3.600,00 EURA

 

PROGRAM 1017: ENERGETSKI RAZVOJ 239.000,00 EURA

K101705 REKONSTRUKCIJA – ENERGETSKA OBNOVA 239.000,00 EURA

 

PROGRAM 1018: NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU 11.000,00 EURA

K101801 PROSTORNO PLANIRANJE 11.000,00 EURA

 

PROGRAM 1019: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 979.300,00 EURA

A101901 JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA 33.200,00 EURA


Raspoređivanje sredstava obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju javnog natječaja za zadovoljenje javnih potreba, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 1. ožujka izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, kao i po pojedinačnim zahtjevima. 

K101902 KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 27.000,00 EURA

K101906 OPTIČKA MREŽA INTERNETA 703.500,00 EURA

A101910 ODRŽAVANJE ZGRADA I OKOLIŠA 20.100,00 EURA

A101912 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 4.000,00 EURA

K101913 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA 184.700,00 EURA

A101914 ZAŠTITA ŽIVOTINJA 6.000,00 EURA

A101915 ODRŽAVANJE SUSTAVA WIFI4EU 800,00 EURA

 

PROGRAM 1020: PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 2.700,00 EURA

A102001 POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 2.700,00 EURA

 

PROGRAM 1021 UTROŠAK TURISTIČKE PRISTOJBE 85.000,00 EURA

A102101 UTROŠAK TURISTIČKE PRISTOJBE ZA TURISTIČKI RAZVOJ 85.000,00 EURA

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti