Proračun Općine Civljane za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Općina Civljane

 

 

Poštovane građanke i građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Civljane prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.civljane.hr.

Kroz Vodič za građane želimo Vam pokazati koji su nam projekti bitni i za što se zalažemo.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika nam je prioritet. Stoga kao i do sada ulažemo u projekte koji su bitni za rast i razvoj naše Općine, te i u 2023. godini izdvajamo dio sredstava za javnu rasvjetu, održavanje čistoće cesta i drugih javnih površina koji doprinose kvaliteti života naših građana.

Našim obrtnicima nastojimo stvoriti povoljno i poticajno okruženje, pa smo kroz Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva osigurali sredstva za subvencije. 

Ulaganje u odgoj i obrazovanje iznimno nam je bitno, iz tog razloga izdvojili smo dio sredstava iz proračuna za poticanje i pomaganje studente u daljnjem školovanju.

Financiranjem udruga koje djeluju na području naše Općine želimo očuvati našu kulturnu baštinu, povezati građane kroz obilježavanje bitnih događaja i potaknuti na aktivan društveni život.

Dio sredstava iz proračuna izdvajamo za program socijalne skrbi, pružamo pomoć pojedincima i obiteljima kako bi im osigurali dostojanstven život te subvencije za komunalni otpad i međumjesnu autobusne linije. 

Dragi mještani, predstavili smo vam dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

 

Vaš Načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Civljane za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Civljane za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Civljane koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Civljane kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja  429.580,00 0
Prihodi od poreza 75.200,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 195.000,00 0
Prihodi od imovine 123.680,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 36.750,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  150,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Civljane za 2023. godinu planirani su u iznosu od 430.780,00 eura


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Civljane za 2023. godinu planirani su u iznosu od 429.580,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 75.200,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti planirano u iznosu od 70.000,00 eura, porezi na promet nekretnina planirano u iznosu od 3.700,00 eura i porezi na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića planirano u iznosu od 1.500,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 195.000,00 eura za tekuće pomoći iz državnog proračuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 123.680,00 eura, od toga kamate na depozite po viđenju planirani u iznosu od 15,00 eura, zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo planirano u iznosu od 10,00 eura, spomenička renta planirano u iznosu od 2,00 eura, ostali prihodi od nefinancijske imovine planirano u iznosu od 50,00 eura, naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru planirano u iznosu od 73.603,00 eura i naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina planirano u iznosu od 50.000,00 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 36.750,00 eura, od toga vodni doprinos planiran u iznosu od 50,00 eura, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 6.550,00 eura, komunalni doprinosi planirani u iznosu od 200,00 eura i komunalne naknade planirano u iznosu od 30.000,00 eura,

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 150,00 eura, od toga ostale nespomenute kazne planirane u iznosu od 50,00 eura i ostali prihodi planirani u iznosu od 100,00 eura.

 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 350.080,00 0
Rashodi za zaposlene 101.100,00 0
Materijalni rashodi 205.580,00 0
Financijski rashodi 1.000,00 0
Subvencije 12.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiuranja i druge naknade 16.800,00 0
Ostali rashodi 13.600,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.700,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.700,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  74.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Civljane za 2023. godinu planirani su u iznosu od 430.780,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Civljane za 2023. godinu planirani su u iznosu od 350.080,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 101.100,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 205.580,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura,

4. Subvencije planirane u iznosu od 12.000,00 eura,

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 16.800,00 eura, 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 13.600,00 eura.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 80.700,00 eura, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.700,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 74.000,00 eura.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 430.780,00 EURA

Program 1801 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 170.800,00 eura

Za upravna i izvršna tijela planirano je 170.800,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 101.100,00 eura, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 68.700,00 eura,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura.


Program 1802 Predstavničko tijelo planirano u iznosu od 15.400,00 eura

1. Za rad Općinskog vijeća planirano je 6.900,00 eura za materijalne rashode,

2. Za sredstva za rad političkih stranaka planirano je 4.700,00 eura za ostale rashode,

3. Za provedbu lokalnih izbora planirano je 100,00 eura za materijalne rashode,

4. Za obilježavanje dana Općine planirano je 1.000,00 eura za materijalne rashode,

5. Za proračunska sredstva planirano je 2.700,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1803 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 85.500,00 eura

1. Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 16.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 60.500,00 eura za materijalne rashode,

3. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 9.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1805 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 27.215,00 eura 

1. Za evidenciju komunalne infrastrukture planirano je 5.000,00 eura za materijalne rashode,

2. Za prijevoz pitke vode planirano je 5.915,00 eura za materijalne rashode,

3. Za rješavanje imovinsko pravnih odnosa planirano je 11.000,00 eura za materijalne rashode,

4. Za subvencije međumjesne linije planirano je 5.300,00 eura za materijalne rashode.


Program 1806 Promicanje razvoja turizma planirano u iznosu od 865,00 eura

Za postavljanje WI FI bežičnog interneta planirano je 865,00 eura za materijalne rashode.


Program 1808 Sustav zaštite i spašavanja (ZiS) planirano u iznosu od 7.000,00 eura

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 4.000,00 eura za ostale rashode,

2. Za udruge građana od značaja za ZiS (HGSS, CK) planirano je 1.000,00 eura za ostale rashode,

3. Za Civilnu zaštitu planirano je 2.000,00 eura za materijalne rashode.


Program 1809 Promicanje kulture planirano u iznosu od 11.700,00 eura

1. Za donacije udrugama u kulturi planirano je 700,00 eura za ostale rashode,

2. Za očuvanje, zaštitu i uređenje kulturnih lokaliteta planirano je 11.000,00 eura, za materijalne rashode.

 

Program 1810 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 12.500,00 eura

Za sport, religiju i ostalo panirano je 12.500,00 eura, od toga za ostale rashode planirano je 500,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 12.000,00 eura. 

 

Program 1811 Socijalna skrb planirano u iznosu od 15.300,00 eura

Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 15.300,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 1814 Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva planirano u iznosu od 5.000,00 eura

Za pomoć malim i srednjim obrtnicima planirano je 5.000,00 eura za subvencije.


Program 2810 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 7.000,00 eura

Za subvencije odvoza komunalnog otpada planirano je 7.000,00 eura za subvencije.

 

Program 2831 Program upravljanja imovinom planirano u iznosu od 2.000,00 eura 

Za nabavku uredske opreme i namještaja planirano je 2.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 2832 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.700,00 eura 

Za izgradnju mrtvačnice planirano je 6.700,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.


Program 2833 Program vodoopskrbe planirano u iznosu od 62.000,00 eura 

Za dodatno ulaganje – sekundarna mreža planirano je 62.000,00, od toga za materijalne rashode planirano je 2.000,00 eura i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 60.000,00 eura.


Program 2834 Program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 1.800,00 eura 

1. Za potpore studentima planirano je 1.500,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,

2. Za obnovu škole u Kotluši planirano je 300,00 eura za materijalne rashode.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!