*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Cista Provo za 2024.godinu


Vodič za građane

 

Poštovani građani,

predstavljamo vam Vodič za građane za 2024. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti općinske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici https://www.opcina-cista-provo.hr/. Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će u konačnici podignuti transparentnost u našoj Općini. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2024. godini.

Brojnim, i opsežnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika.

Plan nam je nastaviti s ulaganjem u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, kao što su projekt izgradnje mrtvačnice i groblja, projekt održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih površina, uređenje trgova i mnoge druge. 

Čistoća javnih površina i zaštita okoliša od velike je važnosti za našu općinu i njezine stanovnike, stoga dio proračunskih sredstava planiramo izdvojiti za Program zaštite okoliša i životne sredine kako bi naša Općina bila još ljepša i ugodnija za život. Izdvojit će se sredstva za zbrinjavanje napuštenih životinja, sredstva za sanaciju divljih odlagališta otpada, za razvoj pametnih i održivih rješenja  - uvođenje sustava javni bicikala na električni pogon i sredstva za implementaciju sustava za praćenje kvalitete zraka i razine buke.

S ciljem poboljšanja demografskih mjera, raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi. U proračunu za 2024. godinu osigurana su sredstva za i isplatu stipendija i školarina.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć kućanstvima i isplatu naknada za novorođenu djecu.

Na području općine djeluju brojne kulturne, športske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. Programom javnih potreba u kulturi osigurat će se sredstva za turističku promidžbu općine Cista Provo kao i sredstva za uređenje i održavanje kulturne baštine.

Dragi stanovnici Općine Cista Provo, izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2024. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2024. godinu.

 

 

Vaš načelnik

Proračun Općine Cista Provo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu možete pronaći OVDJE.

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

                
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Cista Provo za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.
 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


 

  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.837.200,00
Prihodi od poreza 326.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.251.100,00
Prihodi od imovine 225.100,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 22.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 240.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 240.000,00
Ukupno 0,00

PRIHODI I PRIMICI 

 

Prihodi poslovanja Općine Cista Provo za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.837.200,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 326.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.251.100,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 225.100,00 eura prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 22.000,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 13.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 240.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.143.200,00
Rashodi za zaposlene 386.500,00
Materijalni rashodi 342.700,00
Financijski rashodi 3.000,00
Subvencije 3.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 173.000,00
Ostali rashodi 234.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.934.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.934.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Cista Provo za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.077.200 eura.

 

Rashodi poslovanja

 

Rashodi poslovanja Općine Cista Provo za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.143.200,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 386.500,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 342.700,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 3.000,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.000,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 173.000,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 234.000,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.934.000,00 eura.

 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Cista Provo sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 VIJEĆE
GLAVA 00101 VIJEĆE
Program 1000 Redovni rad vijeća
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
Program 1001 Javna uprava i administracija
Program 1002 Zaštita i spašavanje
Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva
Program 1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture
Program 1007 Prometna infrastruktura
Program 1008  Groblja i mrtvačnice
Program 1009 Vodoopskrba i odvodnja
Program 1010 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja
Program 1012 Program zaštite okoliša i životne sredine
Program 1013 Potrebe u kulturi
Program 1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
Program 1015 Potpora udrugama i vjerskim zajednicama
Program 1016 Obrazovanje
Program 1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 VIJEĆE

GLAVA 00101 VIJEĆE

 

Program 1000 Redovni rad vijeća planiran u iznosu od 9.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za redovan rad vijeća u iznosu od 9.000,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 Upravni odjel za opće poslove

Program 1001 Javna uprava i administracija planiran u iznosu od 255.000,00 eura.

Za redovno funkcioniranje Općine izdvojit će se 177.000,00 eura, za stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja 5.000,00 eura, za vanjske suradnike 32.000,00 eura, za Dan Općine i trošak reprezentacije 10.000,00, za nabavu dugotrajne imovine za općinske prostorije 16.000,00 eura, za zgradu općinske uprave 13.000,00 eura i za održavanje i uređenje zgrade za općinsku upravu 2.000,00 eura.

 

Program 1002 Zaštita i spašavanje planiran u iznosu od 61.000,00 eura.

Za financiranje aktivnosti DVD-a planiran je iznos od 50.000,00 eura, za aktivnost HGSS-a planiran je iznos od 2.000,00 eura, za aktivnost Civilne zaštite planiran je iznos od 4.000,00 eura, za aktivnost Crvenog križa planiran je iznos od 2.000,00 eura, za ostale sudionike ZiSa planiran je iznos od 1.000,00 eura i za tekuće donacije za prevenciju kriminaliteta planiran je iznos od 2.000,00 eura. 

 

Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planiran je u iznosu od 35.000,00 eura.

Za poticanje razvoja gospodarstva planiran je iznos od 35.000,00 eura, od toga za subvencije sadnih materijala 3.000,00 eura, za razvoj gospodarske zone 32.000,00 eura.

 

Program 1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 84.000,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava održavanje i uređenje javnih površina u iznosu od 8.000,00 eura, za uređenje trgova u iznosu od 31.000,00 eura i za održavanje i uređenje javnih građevina u iznosu od 45.000,00 eura. 

 

Program 1007 Prometna infrastruktura planiran u iznosu od 257.000,00 eura.

Za održavanja nerazvrstanih cesta planira se izdvojiti 39.000,00 eura iz proračunskih sredstava i za prometnice 218.000,00 eura.

 

Program 1008 Groblja i mrtvačnice planiran u iznosu od 317.500,00 eura.

Ovim programom za održavanje groblja planira se izdvojiti 17.500,00 eura i za projekt izgradnje i uređenja mrtvačnica i groblja 300.000,00 eura.

 

Program 1009 Vodoopskrba i odvodnja planiran u iznosu od 3.000,00 eura.

Programom se planiraju izdvojiti sredstva za vodovod u iznosu od 3.000,00 eura. 

 

Program 1010 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planiran u iznosu od 127.000,00 eura.

Za redovno održavanje javne rasvjete planiraju se sredstva u iznosu od 79.000,00 eura, za opskrbu pitkom vodom sredstva u iznosu od 1.000,00 eura, za dokumente planiranja, procjena i projektiranja sredstva u iznosu od 40.000,00 eura i za javnu rasvjetu – kapitalna ulaganja 7.000,00 eura.

 

Program 1012 Program zaštite okoliša i životne sredine planiran u iznosu od 114.700,00 eura.

Ovim programom izdvojit će se sredstva za deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 1.000,00 eura, sredstva za higijeničarsku službu u iznosu  od 1.000,00 eura, sredstva za zbrinjavanje napuštenih i uklanjanje uginulih životinja u iznosu od 7.000,00 eura, sredstva za kontrolu razmnožavanja životinja (obvezna sterilizacija) u iznosu od 3.000,00 eura, sredstva za vozila za odvoz smeća u iznosu od 6.200,00 eura, sredstva za razvoj pametnih i održivih rješenja – Uvođenje sustava javnih bicikala na električni pogon, sredstva za razvoj pametnih i održivih rješenja – I Implementacija sustava za praćenje kvalit.  zraka i razine buke, sredstva za saniranje divljih odlagališta, zaštita od elementarnih nepogoda i održavanje javnih površina u iznosu od 29.500,00, te sredstva za zelene otoke i kontejnere u iznosu od 4.000,00 eura.

 

Program 1013 Potrebe u kulturi planiran u iznosu od 81.000,00 eura.

Programom javnih potreba u kulturi izdvojit će se sredstva za potpore u kulturi i turističku promidžbu općine u iznosu od 13.000,00 eura, sredstva za uređenje spomenika kulture u iznosu od 17.000,00 eura, za uređenje Spomen doma „Memorijalni centar Josip Jović“ planiran je iznos od 49.000,00 eura i za uređenje i održavanje kulturne baštine planiran je iznos od 2.000,00 eura.

 

Program 1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planiran u iznosu o 57.000,00 eura.

Za  program organizacije rekreacije i organizacije športskih aktivnosti planira se izdvojiti 57.000,00 eura iz proračunskih sredstava, od toga za potpore u športu 9.000,00 eura  te za športska igrališta 48.000,00 eura.

 

Program 1015  Potpora udrugama i vjerskim zajednicama planiran u iznosu od 46.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za potpore udrugama i političkim strankama u iznosu od 36.000,00 eura i potpore vjerskim zajednicama u iznosu od 10.000,00 eura

 

Program 1016 Obrazovanje planiran u iznosu od 1.209.000,00 eura.

Za stipendije i školarine izdvojit će se 40.000,00 eura, za donacije osnovnoj školi 10.000,00 eura, za donacije predškolskom odgoju 95.000,00 eura i za vrtić i dječja igrališta 1.064.000,00 eura.

 

Program 1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima planiran u iznosu od 421.000,00 eura.

Ovim programom osigurat će se sredstva za isplatu naknada za novorođenu djecu u iznosu od 30.000,00 eura, sredstva za pomoć obiteljima i kućanstvima u iznosu od 60.000,00 eura, sredstva za sufinanciranje cijene prijevoza u iznosu od 30.000,00 eura, sredstava za isplatu pomoći za stambeno zbrinjavanje u iznosu od 13.000,00 eura, i sredstva za Program zapošljavanja žena – Zaželi u iznosu od 288.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.