Proračun Općine Cista Provo za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Cista Provo prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-cista-provo.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima i svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

U 2023. godini nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu, a to se najviše odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta i prometnica, održavanje javne rasvjete, javnih površina i građevina javne namjene, održavanje i uređenje groblja, nastavak izgradnje vodovoda, izgradnju mrtvačnice te opskrbu pitkom vodom.

Ova financijska ulaganja u područje komunalne infrastrukture imaju za cilj unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Cista Provo.

Planiramo izdvojit sredstva za poticanje razvoja gospodarstva ulaganjem u razvoj gospodarske zone.

Nastavkom projekta „Zaželi“ želimo pružiti potporu zapošljavanju žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i brigu osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Studentima u svrhu financijskog olakšanja i pomoći, dodjeljujemo stipendije. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh. Sufinanciramo javni prijevoz za učenike, te smo odvojili dio sredstva za donaciju osnovnoj školi kao i za predškolski odgoj.

Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. Demografskim mjerama na području Općine nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece osigurali smo isplatu novčanih potpora i pomoć za stambeno zbrinjavanje.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture, dio sredstava izdvojili smo za uređenje Spomen doma „Memorijalni centar Josip Jović“ te uređenja spomenika kulture.

Dragi naši stanovnici izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2023. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.


Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 06.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

 

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Cista Provo  za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Cista Provo  za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Cista Provo  koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Cista Provo kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 1.670.200,00 0
Prihodi od poreza 174.200,00 0
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 1.217.000,00 0
Prihodi od imovine 226.000,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 40.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 265.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 265.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Cista Provo za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.935.200,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Cista Provo za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.670.200,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 174.200,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 160.200,00 eura, porezi na imovinu planiran u iznosu od 7.000,00 eura i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 7.000,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.217.000,00 eura, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu 1.015.000,00 eura, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 27.000,00 eura i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 175.000,00 eura:

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 226.000,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 225.000,00 eura ;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 40.000,00 eura, od toga, upravne i administrativne pristojbe 1.000,00 eura, prihodi po posebnim propisima 26.000,00 eura i komunalni doprinosi i naknade 13.000,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 13.000,00 eura za donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima.

 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 265.000,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.001.700,00 0
Materijalni rashodi 327.200,00 0
Financijski rashodi 5.000,00 0
Subvencije 63.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 173.000,00 0
Ostali rashodi 192.000,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 933.500,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 933.500,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Cista Provo za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.935.200,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Cista Provo za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.001.700,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 240.500,00 eura, od toga plaće 203.300,00 eura, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.000,00 eura i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 32.200,00 eura; 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 327.200,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 18.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 101.100,00 eura, rashodi za usluge 173.600,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 34.500,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 63.000,00 eura, od toga 60.000,00 eura za  subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 3.000,00 eura za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.000,00 eura za pomoći unutar općeg proračuna; 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 173.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 192.000,00 eura, od toga tekuće donacije 183.000,00 eura, kapitalne donacije 5.000,00 eura i kamate, penali i naknade štete 4.000,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 933.500,00 eura, a čine ih:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 933.500,00,00 eura, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 714.000,00 eura, postrojenje i oprema 90.000,00 eura, prijevozna sredstva planirano u iznosu od 19.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 110.500,00 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 9.000,00 EURA


Program 1000 Redovan rad vijeća planirano u iznosu od 9.000,00 eura

Za redovan rad Vijeća planirano je 9.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.926.200,00 EURA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 244.900,00 eura od toga za:

1. Redovno funkcioniranje Općine planirano je 166.900,00 eura, od toga 

• Rashodi za zaposlene: plaće 94.300,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 eura, doprinosi na plaće 14.600,00 eura;

• Materijalni rashodi: naknade troškova zaposlenima 4.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 eura, rashodi za usluge 16.000,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (proračunska pričuva) 6.000,00 eura;

• Ostali financijski rashodi 5.000,00 eura;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.000,00 eura za tekuće potpore unutar općeg proračuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 eura za kamate, penale i naknade štete.

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – postrojenja i oprema planirani u iznosu od 1.000,00 eura

2. Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 4.000,00 eura za naknadu troškova zaposlenima;

3. Za vanjske suradnike planirano je 29.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 27.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 eura;

4. Za Dan općine i trošak reprezentacije planirano je 5.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja;

5. Za nabavu dugotrajne imovine za općinske prostorije planirano je 18.000,00 eura, od toga postrojenje i oprema 3.000,00 eura i za prijevozna sredstva 15.000,00 eura;

6. Zgrada za općinsku upravu planirano u iznosu od 3.000,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu;

7. Održavanje i uređenje zgrade za općinsku upravu planirano u iznosu od 19.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 eura i rashodi za usluge 15.000,00 eura


Program 1002 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 59.000,00 eura od toga za:

1. DVD planirano je 50.000,00 eura za tekuće donacije;

2. HGSS planirano je 2.000,00 eura za tekuće donacije;

3. Civilnu zaštitu planirano je 4.000,00 eura za tekuće donacije;

4. Crveni križ planirano je 2.000,00 eura za tekuće donacije;

5. Ostale sudionike ZIS-a planirano je 1.000,00 eura za tekuće donacije.


Program 1004 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 33.000,00 eura od toga za:

1. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora  za subvencije sadnog materijala planirano je 3.000,00 eura; 

2. Razvoj gospodarske zone planirano je 30.000,00 eura za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 130.000,00 eura od toga za:

1. Održavanje i uređenje javnih površina planirano je 8.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 eura i rashodi za usluge 3.000,00 eura;

2. Uređenje trgova planirano je 98.000,00 eura, od toga za građevinske objekte 95.000,00 eura i nematerijalnu proizvedenu imovinu 3.000,00 eura

3. Održavanje i uređenje javnih građevina planirano je 24.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 eura, rashodi za usluge 4.000,00 eura, građevinski objekti 7.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 3.000,00 eura.

 

Program 1007 Prometna infrastruktura planirano u iznosu od 201.000,00 eura od toga za: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 39.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 eura  i rashodi za usluge 35.000,00 eura

2. Prometnice planirano je 162.000,00 eura, od toga postrojenja i oprema 13.000,00 eura, nematerijalna proizvedena imovina 4.000,00 eura i građevinski objekti 145.000,00 eura

 

Program 1008 Groblja i mrtvačnice planirano u iznosu od 239.500,00 eura od toga za:

1. Održavanje groblja planirano je 17.500,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 1.500,00 eura i rashodi za usluge 16.000,00 eura

2. Izgradnja i uređenje mrtvačnica i groblja planirano je 222.000,00 eura, od toga građevinski objekti 220.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 eura


Program 1009 Vodoopskrba i odvodnja planirano u iznosu od 63.000,00 eura 

Za izgradnju vodovoda planirano je 63.000,00 eura, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 60.000,00 eura i građevinski objekti 3.000,00 eura

 

Program 1010 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 125.000,00 eura od toga za:

1. Redovno održavanje javne rasvjete planirano je 77.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 53.000,00 eura i rashodi za usluge 24.000,00 eura;

2. Opskrbu pitkom vodom planirano je 1.000,00 eura za rashode za usluge,

3. Dokumente planiranja, procjenu i projektiranje planirano je 40.000,00 eura

4. Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu planirano je 7.000,00 eura

 

Program 1012 Program zaštite okoliša i životne sredine planirano u iznosu od 133.500,00 eura od toga za:

1. Deratizaciju i dezinsekciju planirano je 1.000,00 eura za rashode za usluge;

2. Higijeničarsku službu planirano je 1.000,00 eura za rashode za usluge;

3. Zbrinjavanje napuštenih i uklanjanje uginulih životinja planirano je 7.000,00 eura za rashode za usluge;

4. Kontrolu razmnožavanja životinja (obavezna sterilizacija) planirano je 3.000,00 eura za veterinarske usluge;

5. Vozila za odvoz smeća planirano je 7.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 1.500,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 eura i prijevozna sredstva 4.000,00 eura

6. Saniranje divljih odlagališta i zaštitu od elementarnih nepogoda i održavanje javnih površina 39.500,00 eura, od toga:

• Materijalni rashodi: rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.000,00 eura, rashodi za usluge 10.000,00 eura i naknade troškova zaposlenima 3.000,00 eura, 

• Rashodi za zaposlene: Plaće (bruto) planirane u iznosu od 21.000,00 eura i doprinosi na plaće 3.500,00 eura

7. Zelene otoke i kontejnere planirano je 75.000,00 eura, od toga za postrojenja i opremu 73.000,00 eura i nematerijalnu proizvedenu imovinu 2.000,00 eura

 


Program  1013 Potrebe u kulturi planirano u iznosu od 162.000,00 eura od toga za:

1. Potpore u kulturi i turističku promidžbu općine planirano je 13.000,00 eura za rashode usluga i tekuće donacije;

2. Uređenje spomenika kulture 17.000,00 eura, od toga za građevinske objekte 15.000,00 eura i nematerijalnu proizvedenu imovinu 2.000,00 eura

3. Uređenje Spomen doma „Memorijalni centar Josip Jović“  planirano je 132.000,00 eura, do toga građevinski objekti 130.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 2.000,00 eura


Program 1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti planirano u iznosu od 102.500,00 eura od toga za:

1. Potpore u športu planirano je 8.000,00 eura za tekuće donacije;

2. Športska igrališta planirano je 94.500,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 1.500,00 eura, rashodi za usluge 1.500,00 eura, građevinski objekti 90.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 1.500,00 eura


Program 1015 Potpora udrugama i vjerskim zajednicama planirano u iznosu od 26.000,00 eura od toga za:

1. Potpore udrugama i političkim strankama planirano je 16.000,00 eura, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 3.000,00 eura i tekuće donacije 13.000,00 eura

2. Potpore vjerskim zajednicama planirano je 10.000,00 eura, od toga tekuće donacije 5.000,00 eura i kapitalne donacije 5.000,00 eura.


Program 1016 Obrazovanje planirano u iznosu od 146.000,00 eura od toga:

1. Za stipendije i školarine planirano je 40.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Donacije za osnovno školstvo planirane su iznosu 16.000,00 eura za tekuće donacije;

3. Donacije predškolski odgoj planirane su u iznosu od 70.000,00 eura za tekuće donacije;

4. Za vrtić i dječje igralište planirano je 20.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 2.000,00 eura, građevinski objekti 2.000,00 eura i nematerijalna proizvedena imovina 16.000,00 eura


Program 1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano u iznosu od 260.800,00 eura od toga:

1. Naknade za novorođenčad planirane u iznosu od 30.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima planirana u iznosu od 60.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna što obuhvaća trošak ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade i jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima;

3. Sufinanciranje cijene prijevoza planirano u iznosu od 30.000,00 eura za učenike srednjih škola i studenata;

4. Pomoć za stambeno zbrinjavanje planirana je u iznosu od 13.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Za program zapošljavanja ZAŽELI planirano je 127.800,00 eura, od toga za plaće 88.000,00 eura, doprinosi na plaće 14.100,00 eura, naknade troškova zaposlenima 7.000,00 eura, rashodi za materijal i energiju 4.100,00 eura, rashodi za usluge 4.600,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!