Proračun Grada Kastva za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Grad Kastav

 

Poštovane građanke i građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Kastav ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.kastav.hr

Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti način na koji ćemo raspolagati proračunskim sredstvima Grada Kastva, a i vi možete svojim prijedlozima i komentarima sudjelovati u razvoju našeg grada.

Grad Kastav značajan dio sredstava usmjerava prema djeci pa i u narednoj godini izdvajamo 2,2 milijuna eura za predškolski odgoj u što je uračunato i povećanje osnovice za obračun plaće odgojiteljicama. Novost su i osigurana sredstva za radne bilježnice svim učenicima osnovne škole, a ukupna izdvajanja usmjerena na građane iznose pola milijuna eura. U to su uključena sredstva za socijalni program, nadstandard u školi, preventivne zdravstvene preglede, terapije za djecu s teškoćama, naknade umirovljenicima za blagdane, naknade za novorođenčad.

Strateški projekti u narednom razdoblju su izgradnja nove škole, javna garaža i Cesta 233. Za pripremu ova tri projekta, projektnu dokumentaciju i otkup zemljišta osigurano je gotovo 600 tisuća eura. Uz to nastavljamo s ulaganjima u uređenje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih prometnih površina uključujući parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene. Tu valja spomenuti izgradnju ceste GMU3 u Radnoj zoni Žegoti koja omogućuje daljnji razvoj zone, zatim pješačke staze u šumama Loza i Lužina, nogostupe u Žegotima, uređenje igrališta Miserkino, razvoj novih zelenih površina… U planu je i rekonstrukcija županijske ceste na dionici Gornji Turki za što je u gradskom proračunu osigurano 200 tisuća eura. Važno je napomenuti da se razvoj Novog groblja Kastav nastavlja u sinergiji s Općinom Viškovo.

U 2023. počinje najveći projekt ulaganja u infrastrukturu od osnivanja Grada Kastva, a to je izgradnja kanalizacije i vodoopskrbne mreže koja će obuhvatiti mjesne odbore Kastav, Rubeši, Spinčići, Rešetari. U sklopu radova izgradit će se 29 kilometara gravitacijskih kolektora, 1,5 kilometra tlačnog voda, 14 crpnih stanica koje su dio sustava sanitarnog kolektora i 14,3 kilometra vodovoda za što je u proračunu osigurano 1.879.100 eura, te će se navedenim osigurati adekvatno zbrinjavanje fekalnih voda.

Grad Kastav je prepoznao važnost jačanja gospodarstva i gospodarskih aktivnosti u sklopu čega je definirana učinkovita podrška poduzetnicima s ciljem poticanja rasta i razvoja poduzetništva. Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva osigurano je 90 tisuća eura. U provedbi su mnogi EU projekti koji završavaju u 2023. godini poput Mreže klubova mladih inovatora poduzetnika na području Urbane aglomeracije Rijeka – InoLAb, SeniORNI, Igramo se – produženi rad kastafskog vrtića i projekt „Za sretnije djetinjstvo“. 

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva pa smo osigurali sredstva za stipendije. Učeničke stipendije iznose 80 eura mjesečno, a studentske 95 eura. Za potpore organizacija civilnog društva i programe javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim djelatnostima osigurano je gotovo 200 tisuća eura. 

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Kastva i brojnim udrugama s našeg područja i naredne godine planiramo razvijati naše manifestacije po kojima smo poznati. To su proslava Jelenine, Kastafskog kulturnog leta, Bele nedeje, Adventa, Pust i brojna druga kulturna, zabavna i sportska događanja. Posebno veseli otvaranje novouređenog postava Muzejske zbirke Kastavštine koji će zasigurno biti novi kvalitetan sadržaj u našem gradu.

I za kraj, želja nam je krenuti u rekonstrukciju objekta Preda za što je osigurano 2,8 milijuna eura. Riječ je o brownfield investiciji uz sufinanciranje iz ITU programa. Čekamo odluku resornog ministarstva.

Ovo je kratki prikaz prijedloga Proračuna Grada Kastva za 2023. godinu planiranog u visini 14,1 milijuna eura. Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 08.11.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti, te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Gradskog vijeća.

 

Matej Mostarac, gradonačelnik

 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Kastva za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Kastva za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Kastva koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Kastva kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju gradskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

1. Opći dio:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja - prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 

2. Posebni dio:

• plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. 

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe. 

Proračunski korisnik Grada Kastva je: Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Fiskalna godina poklapa se s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 72.934.382,00  0
Prihodi od poreza 42.185.665,50  0
Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna 16.196.575,60  0
Prihodi od imovine 2.217.034,20  0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 12.045.781,90  0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima 266.721,30  0
Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda 22.603,50  0
Prihodi od primitaka financijske imovine i zaduživanja 25.617.300,00  0
Prihodi od primitaka financijske imovine i zaduživanja 25.617.300,00  0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.737.215,70  0
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 7.714.612,20  0
Prihodi od prodaje građevinskih objekata 22.603,50  0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi Grada Kastva za 2023. godinu planirani su u iznosu od 14.106.961,00 eura, a uključuju i vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor.

 

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Kastva za 2023. godinu su 9.680.056,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.599.000,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 5.154.500,00 eura, porezi na imovinu planirani u iznosu 418.500,00 eura i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 26.000,00 eura

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 2.149.655,00 eura, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 776.417,50 eura, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirani u iznosu od 1.060.000,00 eura, pomoći iz izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 199.500,00 eura, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani u iznosu od 7.050,00 eura i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 106.687,50 eura

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 294.251,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 4.051,00 eura, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 289.200,00 eura i p4860rihodi od kamata na dane zajmove 1.000,00 eura

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.598.750,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 83.650,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 475.100,00 eura, prihodi od komunalnih doprinosa i naknada u iznosu od 1.040.000,00 eura 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima planirani u iznosu od 35.400,00 eura, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 34.700,00 eura i prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima planirani u iznosu od 700,00 eura

6. Kazne, upravne mjere i ostalih prihoda planirani u iznosu od 3.000,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Kastva za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.026.905,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 1.023.905,00 eura 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 3.000,00 eura

 

Prihodi od primitaka financijske imovine i zaduživanja

Prihodi od primitaka financijske imovine i zaduživanja Grada Kastva za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.400.000,00 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 56.844.208,40  0
Rashodi za zaposlene 17.260.145,60  0
Materijalni rashodi 24.169.131,40  0
Financijski rashodi 234.797,60  0
Subvencije 3.605.258,20  0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.758.003,70  0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.539.913,00  0
Ostali rashodi 4.276.958,90  0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.018.297,30  0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.045.616,80   
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.910.124,60  0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 24.062.555,90  0
Vlastiti izvori financiranja 527.415,00   
Vlastiti izvori financiranja 527.415,00   
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.898.976,80   
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.898.976,80   
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi Grada Kastva za 2023. godinu planirani su u iznosu od 14.106.961,00 eura.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.544.523,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.290.815,00 eura

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.207.795,00 eura

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 31.163,00 eura 

4. Subvencije planirane u iznosu od 478.500,00 eura

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 366.050,00 eura

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosi od 602.550,00 eura

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 567.650,00 eura 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Kastva za 2023. godinu planirani u iznosu od 5.178.618,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 271.500,00 eura

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.713.468,00 eura

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 3.193.650,00 eura

 

Vlastiti izvori financiranja 

Vlastiti izvori financiranja Grada Kastva za 2023. godinu planirani u iznosu od 70.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice i primljenih kredita i zajmova Grada Kastva za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.313.820,00 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 127.900,00 EURA

Program 1000 Predstavničko tijelo Grada i mjesna samouprava planirano u iznosu od 115.250,00 eura:

1. Za rad predstavničkog tijela planirano je 73.600,00 eura za materijalne rashode

2. Za Savjet mladih Grada Kastva planirano je 2.700,00 eura za materijalne rashode 

3. Za financiranje političkih stranaka planirano je 7.250,00 eura za ostale rashode

4. Za djelokrug Vijeća mjesnih odbora planirano je 25.500,00 eura za materijalne rashode 

5. Za izbore planirano je 6.200,00 eura za rashode poslovanja, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.500,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 1.700,00 eura

 

Program 1001 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 12.650,00 eura

1. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirano je 6.000,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.800,00 eura i financijski rashodi planirani u iznosu od 200,00 eura 

2. Za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine planirano je 6.000,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.800,00 eura i financijski rashodi planirani u iznosu od 200,00 eura 

3. Za ostale predstavnike nacionalnih manjina planirano je 650,00 eura za ostale rashode

 

IZVRŠNO TIJELO GRADA

IZVRŠNO TIJELO GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 92.850,00 EURA

Program 1002 aktivnosti gradonačelnika i zamjenika planirano u iznosu od 92.850,00 eura:

Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 92.850,00 eura, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 78.000,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 12.350,00 eura i pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 2.500,00 eura

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ DJELATNOSTI

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ DJELATNOSTI PLANIRAN U IZNOSU OD 5.660.111,00 EURA

Program 1003 Gradske manifestacije planirano u iznosu od 111.400,00 eura

1. Za zajedničke rashode manifestacija planirano je 2.500,00 eura za materijalne rashode 

2. Za Sportske manifestacije planirano je 6.900,00 eura za materijalne rashode 

3. Za Advent planirano je 19.650,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.150,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 15.500,00 eura 

4. Za proslavu Jelenine i 1. maja planirano je 7.800,00 eura za materijalne rashode

5. Za Belu nedeju planirano je 51.000,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 13.500,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 37.500,00 eura 

6. Za Proslavu Dana Grada planirano je 8.300,00 eura za materijalne rashode

7. Za Manifestaciju Pust planirano je 15.250,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 13.250,00 eura

 

Program 1005 Promicanje kulture planirano u iznosu od 133.150,00 eura

1.          Za djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine planirano je 19.500,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.          Za djelatnost knjižnice Kastav planirano je 41.300,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.600,00 eura i pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 33.700,00 eura 

3.          Za festival KKL planirano je 58.300,00 eura za ostale rashode

4.          Za izdavanje Zbornika Kastavštine planirano je 4.200,00 eura za materijalne rashode 

5.          Za festival Melodije Istre i Kvarnera planirano je 9.850,00 eura za ostale rashode

 

Program 1006 Socijalna skrb planirano u iznosu od 488.845,00 eura

1. Za pružanje pomoći građanima i kućanstvima planirano je 145.500,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.800,00 eura i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 143.700,00 eura 

2. Za pružanje pomoći kućanstvima s djecom planirano je 288.500,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

3. Za pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 10.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

4. Za projekt SeniORNI planirano je 44.845,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.005,00 eura, rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 11.940,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 29.900,00 eura

 

Program 1007 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 28.800,00 eura

Za djelatnost Crvenog križa planirano je 28.800,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 800,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 28.000,00 eura 

Program 1008 Zdravstvo planirano u iznosu od 47.700,00 eura

1.          Za pripremu trudnica za porod planirano je 1.500,00 eura za materijalne rashode

2.          Za psihološku skrb – Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj planirano je 7.500,00 eura za materijalne rashode

3.          Za zdravstvene i preventivne aktivnosti planirano je 38.700,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.100,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani u iznosu od 34.400,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 3.200,00 eura 

Program 1009 Program za djecu planiran u iznosu od 40.550,00 eura

1. Za prigodno darivanje djece planirano je 11.500,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

2. Za potpore za novorođenu djecu planirano je 29.050,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.700,00 eura i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani u iznosu od 27.350,00 eura 

 

Program 1010 Osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 114.250,00  eura

1. Za produženi boravak učenika u školi planirano je 63.500,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2. Za potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu planirano je 39.150,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 400,00 eura , pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 36.350,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 2.400,00 eura 

3. Za prijevoz učenika u školu planirano je 5.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

4. Za poklon bon polaznicima 1. razreda planirano je 6.600,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

Program 1011 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 59.300,00 eura

1. Za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata planirano je 8.500,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2. Za stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata planirano je 50.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

3. Za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci planirano je 800,00 eura za ostale rashode

 

Program 1013 Program poticanja gospodarstva i razvoja turizma planirano u iznosu od 170.705,00 eura

1. Za poticanje razvoja turizma planirano je 69.600,00 eura za ostale rashode 

2. Za poticajne mjere u poljoprivredi planirano je 2.700,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 

3. Za ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva planirano je 6.700,00 eura za ostale rashode

4. Za poduzetnički inkubator KASAPI planirano je 15.700,00 eura za materijalne rashode 

5. Za tekući projekt-Provedba programa potpore za razvoj gospodarstva planirano je 38.500,00 eura za subvencije

6. Za mrežu klubova mladih inovatora poduzetnika na području UA  Rijeka planirano je 37.505,00 eura, od toga rashodi za zaposlene  planirani u iznosu od 2.845,00 eura i materijalni rashodi planirani u iznosu od 34.660,00 eura  

Program 1014 Zaštita od požara planirana u iznosu od 99.000,00 eura

1. Za prevenciju i borbu protiv požara planirano je 83.000,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 51.500,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani u iznosu od 3.500,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 28.000,00 eura 

2. Za opremanje DVD-a planirano je 16.000,00 eura za ostale rashode

 

Program 1015 Organizacija i razvoj civilne zaštite planirano u iznosu od 5.300,00 eura

Za provođenje mjera civilne zaštite planirano je 5.300,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.800,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 eura 

 

Program 1016 Potpore za organizacije civilnog društva planirano u iznosu od 195.200,00 eura

1. Za potpore organizacije civilnog društva u programima kulture planirano je 57.500,00 eura za ostale rashode

2. Za potpore organizacije civilnog društva u programima sporta planirano je 87.000,00 eura za ostale rashode

3. Za potpore organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima planirano je 50.700,00 eura za ostale rashode

 

Program 1022 Predškolski odgoj planiran u iznosu 4.355,00 eura

Za tekući projekt "Igramo se-produženi boravak kastafskog vrtića" planirano je 4.355,00 eura, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.565,00 eura i materijalni rashodi planirani u iznosu od 790,00 eura  

 

Program 1026 Zajednički rashodi upravnih tijela planirani u iznosu od 405.620,00 eura

1. Za zajedničke rashode za redovan rad upravnih tijela planirano je 377.120,00 eura, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 75.200,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 300.170,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 250,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.500,00 eura 

2. Za razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima planirano je 20.000,00 eura za materijalne rashode

3. Za nabavu opreme 8.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

 

Program 1030 Aktivnosti Upravnog odjela za financije i razvoj planirani u iznosu od 1.854.020,00 eura

1. Za redovnu djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj planirani u iznosu od 480.320,00 eura, od toga rashodi za zaposlene u iznosu od 350.000,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 121.020,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 7.800,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.500,00 eura 

2. Za otplatu primljenih kredita - kamate u iznosu od 23.300,00 eura za financijske rashode

3. Za otplatu primljenih kredita – glavnica u iznosu od 1.312.600,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

4. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 4.800,00 eura za financijske rashode

5. Za proračunske zalihe u iznosu od 20.000,00 eura za ostale rashode

6. Za protokol u iznosu od 13.000,00 eura za materijalne rashode

 

Proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor planirani u iznosu od 1.901.916,00 eura

Program 1022 Predškolski odgoj

1. Za redoviti program vrtića i jaslica planirano je 1.849.598,00 eura, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.424.715,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 421.250,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 2.413,00 eura i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.220,00 eura

2. Za opremanje dječjeg vrtića planirano je 10.768,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3. Za tekući projekt "Igramo se-produženi boravak kastafskog vrtića" planirano je 41.550,00 eura, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 38.550,00 eura i materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 eura 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša planirano u iznosu od 8.156.100,00 eura

Program 1012 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 53.400,00 eura, od toga:

1. Za održavanje stambenog fonda planirano je 26.900,00 eura za materijalne rashode 

2. Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 26.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

 

Program 1017 Obnova i zašita spomenika kulture planiran u iznosu od 126.600,00 eura

Za uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre planirana u iznosu 126.600,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 86.850,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 39.750,00 eura

 

Program 1018 Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata planiran iznos od 3.099.500,00 eura 

1. Za Školsku zonu Rešetari planirano je 199.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

2. Za rekonstrukciju objekta na adresi Trg Sv. Lucije 1 planirano je 2.900.000,00 eura, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 380.000,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.520.000,00 eura

 

Program 1019 Upravljanje imovinom planiran u iznosu 888.400,00 eura

1. Za upravljanje imovinom u vlasništvu u Grada i ostalom imovinom planirani u iznosu od 58.400,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 39.300,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.100,00 eura

2. Za kupnju poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima  planirani u iznosu od 578.500,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 576.000,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.500,00 eura

3. Za otkup zemljišta planirani u iznosu od 251.500,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 

 

Program 1020 Održavanje komunalne infrastrukture planiran iznos od 707.650,00 eura

1. Za održavanje groblja planirano je 63.700,00 eura za materijalne rashode

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 108.800,00 eura za materijalne rashode

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 103.800,00 eura za materijalne rashode

4. Za održavanje javnih površinama na kojim nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 54.850,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 53.500,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.350,00 eura

5. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 199.000,00 eura za materijalne rashode

6. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 26.500,00 eura za materijalne rashode

7. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 124.500,00 eura za materijalne rashode

 

Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.888.000,00 eura

1. Za javnu rasvjetu planirano je 32.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

2. Za nerazvrstane ceste – uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja planirano je 236.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3. Za nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja planirano je 222.850,00 eura, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 182.850,00 eura

4. Za groblja i krematorije na groblju planirano je 558.200,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila planirano je 288.500,00 eura, od toga za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 200.000,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 88.500,00 eura

6. Za javna parkirališta planirano je 20.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

7. Za javne zelene površine planirano je 226.250,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

8. Za građevine i uređaje javne namjene planirano je 104.200,00 eura, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.900,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 91.300 eura

9. Za jave garaže planirano je 200.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

Program 1023 Javni prijevoz planirano u iznosu od 460.000,00 eura 

Za prijevoz putnika u javnom prometu planirano je 460.000,00 eura, od toga za subvencije planirane u iznosu od 440.000,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 eura

 

Program 1024 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 69.100,00 eura 

1. Za aktivnosti u području gospodarenja otpadom planirano je 60.100,00 eura i od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 53.100,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.000,00 eura

2. Za provođenje mjere zaštite okoliša i građana planirano je 9.000,00 eura za materijalne rashode

 

Program 1025 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano je 2.000,00 eura 

1. Za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme – Čistoća d.o.o. planirano je 2.000,00 eura za ostale rashode

 

Program 1028 Aktivnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu planirano je 474.800,00 eura

1. Za redovne aktivnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu planirano je 412.600,00 eura, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 306.000,00 eura i materijalni rashodi planirani u iznosu od 106.600,00 eura

2. Za geodetske usluge planirano je 43.500,00 za materijalne rashode

3. Za poslove deratizacije i dezinfekcije planirano je 14.700,00 eura za materijalne rashode

4. Za provedbu programa zaštite divljači planirano je 4.000,00 eura za materijalne rashode

 

Program 1029 Održavanje gradskih prostora planirano je 364.150,00 eura

1. Za redovno održavanje gradskih prostora planirano je 147.300,00 eura za materijalne rashode

2. Za održavanje zgrada dječjeg vrtića planirano je 40.000,00 eura za materijalne rashode

3. Za održavanje sportskih objekata planirano je 162.200,00 eura za materijalne rashode

4. Za dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada planirano je 14.650,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

Program 1031-Provedba SECAP-a planirano je 22.500,00 eura

1. Za mjere informiranja i edukacije planirano je 16.000,00 eura, od toga materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 eura i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani u iznosu od 13.500,00 eura

2. Za izgradnju solarne elektrane planirano u iznosu od 6.500,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!