*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Čaglin za 2024. godinu


VODIČ ZA GRAĐANE 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Čaglin prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-caglin.hr.

Plan nam je i u 2024. godini izdvojiti dio sredstava za građenje građevina i održavanje komunalne infrastrukture, stoga i ove godine nastavljamo s održavanjem nerazvrstanih cesta, javnih površina i groblja, javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture. Aktivnim ulaganjem u komunalne projekte želimo poboljšati život stanovnika, unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Čaglin. Proračunom za 2024. godinu osigurali smo sredstva rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, izgradnju trafostanice i električnih vodova u industrijskoj zone, za rekonstrukciju centra u Čaglinu, izgradnju javne rasvjete u naseljima općine kao i za sufinanciranje vodovoda na području Općine i radova na odvodnji u Čaglinu.

Nastavljamo s projektima što se tiče Sovskog jezera. U planu je izgradnja kampa i kampa odmorišta sa slavonskim ili graničarskim čardacima. Trenutno smo u procesu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva iz proračuna za pomoć socijalno ugroženim stanovnicima, za pomoć mladim obiteljima kako bi si kupili nekretninu za stanovanje. za sufinanciranje dječjeg vrtića i predškolski odgoj, kao i  za nabavu radnih bilježnica osnovnoškolcima. Ulaganje u odgoj i obrazovanje jedan je od naših prioriteta, jer kvalitetan i dostupan sustav brige o djeci rane i predškolske dobi od iznimne je važnosti za razvoj djeteta. Kako bismo našim mališanima omogućili što kvalitetniji boravak u vrtiću i povećali vrtićki kapacitet planiramo dogradnju vrtića u Čaglinu.

Za naše učenike i studente osigurali smo sredstva za stipendije. Mjesečni iznos učeničke stipendije je 30,00 eura mjesečno, a za mjesec siječanj i lipanj stipendija iznosi 15,00 eura, a studentske stipendije iznose 400,00 eura ;sve u cilju poticanja obrazovanja.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 300 eura za prvo i drugo dijete, a za treće, četvrto i svako sljedeće dijete u obitelji iznosi 430,00 eura. 

Na području naše Općine djeluju brojne sportske i kulturne udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato su zaslužili da dio proračunskih sredstava izdvojimo za njihov daljnji rad i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2024. godinu.Savjetovanje za prijedlog proračuna možete pronaći ovdje.

 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

  Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Čaglin za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih 

i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.235.777,00
Prihodi od poreza 168.710,00
Pomoći iz inozemstva(darovnica) i od subjekata unutar općeg proračuna 742.500,00
Prihodi od imovine 147.337,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 174.230,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 43.030,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.530,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 40.500,00
Donos viška iz prethodne godine  478.275,50
Donos viška iz prethodne godine  478.275,50
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Čaglin  za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.757.082,50 eura

 

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Čaglin za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.235.777,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 168.710,00 eura, Pomoći iz inozemstva(darovnica) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 742.500,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 147.337,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 174.230,00 eura i  Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.000,00 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 43.030,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje ne proizvedene imovine planirani u iznosu od 2.530,00 eura;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.500,00 eura.

 

Donos viška iz prethodne godine 478.275,50 eura.

 

 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.058.982,50
Rashodi za zaposlene 96.000,00
Materijalni rashodi 468.822,50
Financijski rashodi 1.300,00
Subvencije 66.270,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 75.990,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 59.300,00
Ostali rashodi 290.300,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 698.100,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.300,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 643.300,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 49.500,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Čaglin za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.757.082,50 eura.

 

Rashodi poslovanja Općine Čaglin za 2024. godinu planirani u iznosu od  1.058.982,50 eura, od toga:

1.Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 96.000,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 468.822,50 eura;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.300,00 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 67.270,00 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 75.990,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 59.300,00  eura;

7.Ostali rashodi planirani u iznosu od 290.300,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 698.100,00 eura, od toga rashodi za nabavu ne proizvedene imovine planirani u iznosu od 5.300,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 643.300,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 49.500,00 eura.

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·   Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·   Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·   Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Čaglin sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK  
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK   
Program 1002 Redovna djelatnost općinskog vijeća i ureda načelnika  
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
GLAVA 00201 Jedinstveni  upravni odjel  
Program 1001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela  
Program 1003 Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja  
Program 1004 Program građenja komunalne infrastrukture  
Program 1005 Program održavanja komunalne infrastrukture  
Program 1006 Program javnih potreba u školstvu  
Program 1007 Program javnih potreba u kulturi i religiji  
Program 1008 Program javnih potreba u sportu  
Program 1010 Program protupožarne i civilne zaštite  
Program 1012 Program socijalne skrbi i zdravstva  
Program 1013 program poticanja razvoja poljoprivrede i gospodarstva  
Program 1015 Program poticanja razvoja turizma  
Program 1016 Program zaštite okoliša i gospodarenje otpadom  
Program 1018 Program upravljanje imovinom  

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA – OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA PLANIRANO JE 37.900,00 EURA

 

Program 1002 Redovna djelatnost općinskog vijeća i ureda načelnika planirana je u iznosu od 37.900,00 eura

Za poslovanje općinskog vijeća i općinskog načelnika planirano je 35.300,00 eura, za financiranje političkih stranaka planirano je 1.800,00 eura i za vijeće Srpske nacionalne manjine planirano je 800,00 eura.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO 1.719.182,50 EURA

Program 1001 Redovna djelatnost jedinstvenog upravnog odjela planirana je u iznosu od 191.600,00 eura

Ovim programom planiraju se sredstva za:

· administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 73.380,00 eura;

· redovne troškove poslovanja javne uprave i administracije u iznosu od 26.920,00  eura;

· informatičke i druge srodne usluge u iznosu od 8.800,00 eura;

· odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih suradnika u iznosu od 21.300,00 eura;

· financijske usluge i ostale usluge naplate u iznosu od 4.800,00 eura;

· usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 6.700,00 eura;

· naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u iznosu od 1.000,00 eura;

· transformaciju upravljanja prostorom Općine Čaglin u iznosu od 48.700,00 eura.

Osnovni cilj programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova u svrhu kojih je Jedinstveni upravni odjel osnovan, uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete u skladu s proračunskim mogućnostima. 

                    

Program 1003 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano je u iznosu od 56.100,00 eura, od toga za:

1.   Javne radove ''Revitalizacija javnih površina'' planirano je 5.000,00 eura, 

2.   Izradu projektne i druge dokumentacije planirano je 26.500,00 eura;

3.   Sanaciju ruševina planirano je 13.300,00 eura za rashode za usluge;

4.   Mjeru za poticanje rješavanja stambenog pitanja planirano je 10.500,00 eura;

5.   Digitalni katastar groblja planirano je 600,00 eura.

 

Program 1004 Program građenja komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 766.800,00 eura 

Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na ispunjenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture.

Ovim programom osigurana su sredstva za:

1.Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta planirano je 200.000,00 eura;

2. Sufinanciranje radova na odvodnji u Čaglinu planirano je 93.300,00 eura ;

3.Izgradnju trafostanice i električnih vodova u industrijskoj zoni planirano je 54.000,00 eura;

4.Izgradnju mrtvačnice u Ljeskovici planirano je 1.000,00 eura;

5.Rekonstrukciju centra u Čaglinu planirano je 178.500,00 eura;

6. Sufinanciranje vodovoda na području Općine planirano je 90.000,00 eura;

7. Uređenje nerazvrstane ceste (ulice) u Migalovcima planirano je 40.000,00 eura;

8.Izgradnju javne rasvjete u naseljima Općine planirano je 106.000,00 eura;

9.Izgradnju križa u groblju planirano je 4.000,00 eura .

 

Program 1005 Održavanje komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 172.100,00 eura, od toga za:

1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 30.900,00 eura;

2. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 6.200,00 eura;

3. Održavanje javnih površina i groblja planirano je 66.000,00 eura;

4. Održavanje javne rasvjete planirano je 19.000,00 eura,

5. Uređenje groblja u Čaglinu planirano je 33.000,00 eura;

6. Prigodno ukrašavanje naselja planirano je u iznosu od 1.000,00 eura ;

7. Ogradu u groblju Milanlug planirano je 10.000,00 eura ;

8. Sanaciju mrtvačnice planirano je 6.000,00 eura.

Cilj programa je provođenje funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje usmjereno ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva.

 

Program 1006 Javne potrebe u školstvu planirane su iznosu od 118.250,00 eura, od toga za:

1.Stipendije i školarine za srednjoškolce planirano je 20.000,00 eura;

2. Stipendije i školarine za studente planirano je 13.500,00 eura;

3. Financiranje redovnih osnovnoškolskih aktivnosti planirano je 900,00 eura;

4. Sufinanciranje dj. Vrtića i predškolskog odgoja planirano je 62.400,00 eura;

5.  Održavanje zgrade dječjeg vrtića planirano je 1.000,00 eura;

6. Pomoći školskim ustanovama i učeničkim zadrugama planirano je 4.900,00 eura, 

7. Nabavu radnih bilježnica osnovnoškolcima planirano je 8.000,00 eura;

8. Opremanje dječjeg vrtića planirano je 1.500,00 eura;

9.  Režijski troškovi za školsko športsku dvoranu planirano je 2.600,00 eura, 

10. Režijski troškovi za dječji vrtić u Čaglinu planirano je 3.600,00 eura.

 

Program 1007 Javne potrebe u kulturi i religiji planirane su iznosu od 41.760,00 eura, od toga za:

1. Sufinanciranje obnove i uređenja kulturnih i sakralnih objekata planirano je 4.000,00 eura;

2.  Sufinanciranje udruga kulturnog značaja planirano je 15.000,00 eura;

3.  Sufinanciranje manifestacija kulturnog značaja planirano je 14.760,00 eura, 

4. Sufinanciranje vjerskih zajednica planirano je 8.000,00 eura.

 

Program 1008 Javne potrebe u sportu planirane su u iznosu od 49.700,00 eura od toga za:

1. Sanaciju športske dvorane planirano je 500,00 eura;

2. Poticanje sportsko – rekreacijskih aktivnosti planirano je 2.700,00 eura;

3. Sufinanciranje udruga sportskog značaja planirano je  25.000,00 eura;

4. Dječja igrališta planirano je 21.500,00 eura .

 

Program 1010 Protupožarna i civilna zaštita planirana je u iznosu od 51.200,00 eura, od toga za:

1. Uređenje Vatrogasnog doma u Dj. Rijeci planirano je 10.000,00 eura;

2. Sufinanciranje vatrogasne zajednice i javno vatrogasne postrojbe planirano je 36.600,00  eura;

3. Sustava civilne zaštite i HGSS planirano je 4.600,00 eura.

 

Program 1012 Socijalna skrb i zdravstvo planirano je u iznosu od 22.500,00 eura, od toga za:

1. Humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 4.900,00 eura;

2. Sufinanciranje sahrana za socijalno ugrožene planirano je 700,00 eura;

3. Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima planirano je 8.100,00 eura, 

4. Naknade za novorođenčad planirano je 6.700,00 eura;

5. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika planirano je 1.600,00 eura;

6. Dodatna ulaganja na ambulanti u Čaglinu planirano je 500,00 eura.

 

Program 1013 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva planirano je u iznosu od 89.600,00 eura, od toga za:

1. Ruralni razvoj Općine – LAG Posavina planirano je 2.600,00 eura;

2. Subvencije poljoprivrednicima planirano je 64.000,00 eura;

3. Sanaciju poljskih puteva planirano je 23.000,00 eura .

 

Program 1015 Poticanje razvoja turizma planirano je u iznosu od 5.000,00 eura

Za subvencije u turizmu – smještajni kapaciteti planirano je 5.000,00 kuna .

 

Program 1016 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom planirana je u iznosu od 23.722,50 eura, od toga za:

1. Deratizaciju planirano je 7.300,00 eura;

2. Odvoz otpada planirano je 9.300,00 eura;

3. Zbrinjavanje pasa lutalica planirano je 4.000,00 eura;

4. Sufinanciranje rada reciklažnih dvorišta planirano je 1.570,00 eura;

5. Zbrinjavanje građevinskog otpada-azbest planirano je 300,00 eura;

6. Izobrazno-informativne aktivnosti iz područja gospodarenje otpadom planirano je 312,50 eura;

7.  Kapitalne pomoći za nabavu spremnika za biootpad planirano je 940,00 eura.

 

Program 1018 Upravljanje imovinom planirano je u iznosu od  130.850,00 eura, od toga za:

1. Održavanje nekretnina (zgrada, zemljišta, stanova …) u vlasništvu Općine planirano je 20.100,00 eura,;

2. Održavanje voznog parka planirano je 10.550,00 eura, 

3. Održavanje objekata za redovito korištenje planirano je 3.900,00 eura

4.Održavanje mjesnih domova i naselja na prostoru Općine Čaglin planirano je 26.600,00  eura;

5.Opremanje Općinske zgrade planirano je 5.900,00 eura, 

6. Rekonstrukciju društvenog doma Latinovac planirano je 1.500,00 eura ;

7. Dogradnju dječjeg vrtića u Čaglinu planirano je 10.000,00 eura;

8. Kupnju zemljišta planirano je 5.300,00 eura;

9. Opremu za domove na području Općine planirano je 10.000,00 eura

10.Kapitalni projekt dodatna ulaganja mjesni domovi planirano je 37.000,00 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.