Proračun Općine Bukovlje za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu Općina Bukovlje

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Bukovlje prikuplja i investira sredstva. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici bukovlje.hr.

Tijekom 2023. godine prioritet nam je ulaganje u projekte čija će realizacija značajno doprinijeti razvoju Općine Bukovlje kako bi smo podigli standard života na području Općine. Nastavljamo s ulaganjem u održavanje i uređenje komunalne infrastrukture koje se odnosi na nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, održavanje javnih površina, izgradnju ostalih prometnih objekata i objekata javne namjene kao i izgradnja i održavanje groblja.

Bitan segment razvoja Općine Bukovlje su i demografske mjere kojima se nastoji pomoći građanima i osigurati preduvjet za potrebiti demografski rast, te stvoriti okruženje koje odiše blagostanjem, stoga nastavljamo uglati u demografske mjere i isplaćivati jednokratne pomoći kako bi pomogli roditeljima novorođenčadi i najmlađim stanovnicima, financiramo program predškolskog odgoja i sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, kako bi im pomogli i potakli ih na ustrajnost u obrazovanju studentima, kao i svake godine, osigurali smo isplatu stipendija, osnovnoškolcima sufinanciramo školsku kuhinju i nabavu školskih pomoćnih nastavnih materijala.

Stanovnicima slabijeg imovinskog statusa namjeravamo isplaćivati jednokratne novčane naknade za dostojan život.

Nastavljamo s programom „Zaželi“ III. Fazom, koji je omogućio zapošljavanje žena s područja općine koje se brinu za korisnike usluga, starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Nastavljamo i sa zapošljavanjem ljudi na javnim radovima. Ovim projektima želimo pomoći našim stanovnicima i omogućiti im zaposlenje.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Svim navedenim projektima želimo osigurati kvalitetan život na području Općine te nam je cilj transparentno raspolagati proračunskim sredstvima. 

Pozivam sve stanovnike Općine Bukovlje da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija i da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2023. godinu.

 

Općinski načelnik 

Davor Petrik    

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bukovlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Bukovlje za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bukovlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bukovlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Bukovlje je: Proračunski korisnik Općine Bukovlje biti će Dječji vrtić koji planiramo izgraditi.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 2.318.500,00 0
Prihodi od poreza 679.270,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.401.430,00 0
Prihodi od imovine 54.500,00 0
Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 175.300,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija 8.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 53.900,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 6.800,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 47.100,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Općine Bukovlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.372.400,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Bukovlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.318.500,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 679.270,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.401.430,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 54.500,00 eura;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 175.300,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga i donacija planirani u iznosu od 8.000,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 53.900,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.800,00 eura;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 47.100,00 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.181.800,00 0
Rashodi za zaposlene 185.212,37 0
Materijalni rashodi 494.858,57 0
Financijski rashodi 15.600,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 171.100,01 0
Ostali rashodi 315.029,07 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.049.600,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 53.000,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 996.600,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 141.000,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 141.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bukovlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.372.400,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bukovlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.181.800,00 eura čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 185.212,37 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 494.858,57 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.600,00 eura;

4. Naknade građanima i kućanstvima od osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 171.100,00 eura;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 315.029,06 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.049.600,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 53.000,00 eura za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 996.600,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 141.000,00 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 2.372.400,00 EURA

Program 1001 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 520.682,37 eura

1.  Za javna upravu i administraciju planirano je 504.282,37 eura, od toga: 

⦁ Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 119.382,37 eura;

⦁  Materijalni rashodi planirani u iznosu od 200.900,00 eura;

⦁ Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.600,00 eura;

⦁ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 27.400,00 eura;

⦁ Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 141.000,00 eura;

2. Za LAG – Slavonska Ravnica planirano je 2.700,00 eura za ostale rashode;

3. Za manifestacije i događaje planirano je 13.700,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1002 Održavanje objekata i komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 16.100,00 eura

Za javni rad planirano je 16.100,00 eura, od toga rashodi za zaposlene 15.500,00 eura i materijalni rashodi 600,00 eura.

 

Program 1003 Javne potrebe planirane u iznosu od 168.400,00 eura

1. Za socijalnu skrb planirano je 85.500,00 eura za rashode poslovanja, od toga 77.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 8.500,00 eura za ostale rashode;

2. Za rekreaciju, kulturu i religiju planirano je 59.300,00 eura za rashode poslovanja;

3. Za demografske mjere planirano je 23.600,00 eura za rashode poslovanja, od toga 10.600,00 eura za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 13.000,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1004 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 39.587,63 eura

1. Za vatrogastvo i zaštitu od požara planiran je 34.000,00 eura za materijalne rashode;

2. Za civilnu zaštitu planirano 4.658,57 eura za materijalne rashode;

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 929,06 eura za ostale rashode.

 

Program 1005 Školstvo planirano u iznosu od 175.000,00 eura

1. Za osnovno obrazovanje planirano je 25.800,00 eura, od toga 23.800,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 2.000,0 eura za ostale rashode;

2. Za predškolsko obrazovanje planirano je izdvojiti 142.500,00 eura, od toga 10.000,00 eura za materijalne rashode, 53.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 79.500,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

3. Za Visokoškolsko obrazovanje planirano je 6.700,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

 

Program 1006 Pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirana u iznosu od 193.300,00 eura

1. Za pomoći trgovačkim društvima planirano je 7.300,00 eura;

2. Za kapitalne pomoći trgovačkim društvima planirano je 186.000,00 eura 

 

Program 1007 Naknada štete planirana u iznosu od 1.300,00 eura 

Za naknadu štete planirano je 1.300,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1008 ZAŽELI - Program zapošljavanja žena planiran u iznosu od 83.300,00 eura

1. Za EP element - zapošljavanja žena planirano je 60.330,00 eura, od toga:

⦁ Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 50.330,00 eura;

⦁ Materijalni rashodi planirano je 10.000,00 eura;

2. Za promidžbu i vidljivost planirano je 1.100,00 eura za materijalne rashode;

3. Za upravljanje projektom planirano je 21.900,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1009 Program građenja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 795.100,00 eura

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 364.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

2. Za javnu rasvjetu planirano je 185.800,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

3. Za ostale prometne objekte planirano je 166.000,00 eura rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

4. Za ostale objekte javne namjene planirano. je 13.300,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

5. Za groblja planirano je 66.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1010 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je 186.200,00 eura

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 53.000,00 eura za materijalne rashode;

2. Za javnu rasvjetu planirano je 113.300,00 eura za materijalne rashode;

3. Za javne općinske površine planirano je 19.900,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1011 Održavanje i izgradnja građevinskih i ostalih objekata u vlasništvu Općine planirano je u iznosu od 155.700,00 eura

1. Za održavanje i izgradnju građevinskih objekata planirano je 121.100,00 eura, od toga 113.000,00 eura za rashode za proizvedenu dugotrajnu imovinu i 8.100,00 eura za materijalne rashode;

2. Za opremu i strojeve za ostale namjene planirano je 34.600,00 eura za rashode za proizvedenu dugotrajnu imovinu. 

 

Program 1012 Ostala održavanja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 37.700,00 eura

Za ostala održavanja komunalne infrastrukture planirano je 37.700,00 eura za materijalne rashode.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti