*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Bukovlje za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani građani,

 

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Bukovlje prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Bukovlje bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://bukovlje.hr/. Kroz istu prikazat ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Proračunom za 2024. godinu ulažemo u aktivnosti kojima ćemo unaprijediti kvalitetu života u našoj općini i učiniti ju ugodnijim i ljepšim mjestom za život. Nastavljamo s ulaganjem u održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, javnih površina, izgradnju lokalnih nerazvrstanih cesta, ulaganje i poboljšanje javne rasvjete, izgradnja pješačkih staza i parkirališta te će se na taj način znatno povećati prometna infrastruktura time ujedno i mobilnost stanovnika.

Ulažemo i u obrazovanje kao temeljni segment našeg društva, kako bi pomogli i potakli naše studente na ustrajnost isplaćujemo im jednokratne novčane pomoći, osnovnoškolcima sufinanciramo školsku kuhinju i nabavu školskih pomoćnih nastavnih materijala. Za predškolsko obrazovanje osigurali smo sredstva za sufinanciranje boravka djece u vrtiću, održavanje predškole, te planirana kupnja zemljišta i izgradnja vrtića za potrebe djece s područja općine 

Kako bi se osigurala bolja pronatalitetnu politiku i ostanak mladih obitelji na području općine, Programom Javne potrebe planirana su sredstva za aktivnosti demografske mjere kroz  koje će se isplaćivati jednokratne pomoći kako bi pomogli roditeljima novorođenčadi i najmlađim stanovnicima te kapitalne pomoći za stambeno zbrinjavanje.

Nastavljamo s programom „Zaželi“ - programom se omogućava zapošljavanje žena s područja općine koje se brinu za korisnike usluga, starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Programom želimo ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima želimo poboljšati uvjete života i stanovanja kroz isplatu jednokratnih pomoći i troškova pomoći u kući 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati, udrugama koje djeluju na području naše Općine na temelju javnog natječaja dodjeljujemo financijska sredstva za programe i projekate od značaja za Općinu Bukovlje u području kulture, sporta i civilnog društva kako bi ih podržali u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Svim navedenim aktivnostima želimo osigurati kvalitetan život na području Općine te nam je cilj transparentno raspolagati proračunskim sredstvima. 

Dragi naši stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Bukovlje za 2024. godinu bilo je provedeno se od 06.11.2023. do 28.11.2023. godine Više o tome možete pronaći OVDJE.

 

Općinski Načelnik

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

               
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bukovlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

                  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

 

Zakoni i sankcije:

  
Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 3.534.200,00
Prihodi od poreza 834.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.456.300,00
Prihodi od imovine 58.600,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 177.300,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 8.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 53.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 52.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.000,00
Vlastiti izvori 353.500,00
Rezultat poslovanje 353.500,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE BUKOVLJE ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 3.950.700,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Bukovlje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.534.200,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 834.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.456.300,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 58.600,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 177.300,00 eura i kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 8.000,00 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 53.000,00 eura od toga za prihode od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine planirano je 52.000,00 eura i prihode od prodaje proizvodne dugotrajne imovine planirano je 1.000,00 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 10.000,00 eura za primitke od zaduživanja.

Vlastiti izvori planirani u iznosu od 353.500,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.641.000,00
Rashodi za zaposlene 432.690,00
Materijalni rashodi 710.910,00
Financijski rashodi 11.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 222.000,00
Ostali rashodi 259.400,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.263.700,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

70.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.898.700,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 295.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 46.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  46.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bukovlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.950.700,00 eura.

 

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.641.000,00 eura, a čine ih rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 432.690,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 710.910,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 11.000,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.000,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 222.000,00 eura i ostali rashodi planirani u iznosu od 259.400,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosi od 2.263.700,00 eura, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosi od 70.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.898.700,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 295.000,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 46.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Bukovlje sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 010 - OPĆINA BUKOVLJE
     GLAVA 001-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
           Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
           Program 1002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
           Program 1003 JAVNE POTREBE
           Program 1004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
           Program 1005 ŠKOLSTVO
           Program 1006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
           Program 1007 NAKNADE ŠTETE
           Program 1008 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA
           Program 1009 PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
           Program 1010 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
           Program 1011 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH I OSTALIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE
           Program 1012 OSTALA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
           Program 1014 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 010 OPĆINA BUKOVLJE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.950.700,00 EURA

GLAVA 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.950.700,00 EURA

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 435.590,00 eura.

Za javnu upravu i administraciju planirano je 398.890,00 eura, za LAG – Slavonska ravnica planirano je 2.700,00 eura i za manifestacije i događanja u Općini (Dan Općine, Advent i drugo) planirano je 34.000,00.

 

Program 1002 Održavanje objekata i komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 12.300,00 eura.

Ovim programom osiguravaju se sredstava za zapošljavanje kroz program Javnih radova te se planira izdvojiti 12.300,00 eura, od toga 10.000,00 eura za plaće, 1.700,00 eura za doprinose na plaće i 600 eura za naknade troškove zaposlenima.

 

Program 1003 Javne potrebe planirano u iznosu 200.000,00 eura

Za socijalnu skrb planirano je 98.000,00 eura za sredstva pomoći građanima i kućanstvima u novcu i naravi, za rekreaciju kultura i religija planirano je 72.000,00 eura koja se dodjeljuju za programe i aktivnosti udrugama civilnog društva i vjerskim organizacijama i za demografske mjere planirano je 30.000,00 eura.

                    

Program 1004 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 41.810,00 eura

Za vatrogastvo i zaštitu od požara planirano je 34.000,00 eura, za civilnu zaštitu planirao je 6.710,00 eura, za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 1.100,00 eura. 

 

Program 1005 Školstvo planirano u iznosu od 247.500,00 eura

Za osnovno obrazovanje planirano je 40.000,00 eura, za predškolsko obrazovanje planirano je 201.500,00 eura, za visokoškolsko obrazovanje planirano je 6.000,00 eura.

 

Program 1006 Pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru planirano u iznosu od 93.300,00 eura

Za pomoć trgovačkim društvima planirano je 7.300,00 eura za kapitalne pomoći trgovačkim društvima planirano je 86.000,00 eura.

 

Program 1007 Naknada štete planirano u iznosu od 21.235,00 eura 

Za naknadu štete planirano je 1.300,00 eura za kazne, penale i naknadu štete.

 

Program 1008 Zaželi-program zapošljavanja žena planirano u iznosu od 400.000,00 eura

Za ep element – zapošljavanje žena iz ciljanih skupina planirano je 364.000,00 eura od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 295.000,00 eura i materijalni rashodi planirani u iznosu od 69.000,00 eura, za promidžbu i vidljivost planirano je 3.000,00 eura  i za upravljanje projektom i administraciju planirano je 33.000,00 eura.

  

Program 1009 Program građenja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.800.000,00 eura

Programom građenja komunalne infrastrukture planira se ulagati u izgradnju komunalne infrastrukture, za nerazvrstane ceste planirano je 1.180.000,00 eura, za javnu rasvjetu planirano je 220.000,00 eura, za ostale prometne objekte planirano je 350.000,00 eura i za groblje - uređenje i izgradnja mrtvačnica planirano je 80.000,00 eura.

 

Program 1010 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 310.000,00 eura

Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 80.000,00 eura, za održavanje javne rasvjete planirano je 180.000,00 eura i za održavanje javne Općinske površine planirano je 50.000,00 eura.

Program 1011 Održavanje i izgradnja građevinskih i ostalih objekata u vlasništvu Općine planirano u iznosu od 328.000,00 eura

Za održavanje i izgradnju građevinskih objekata planirano je 315.000,00 eura i za opremu i strojeve za ostale namjene planirano je 13.000,00 eura.

 

Program 1012 Ostala održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 34.400,00 eura

Za ostala održavanja komunalne infrastrukture planirano je 34.000,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1014 Zbrinjavanje životinja  planirano u iznosu od 16.500,00 eura

Za veterinarske usluge planirano je 3.000,00 eura, za donacije planirano je 13.000,00 eura u za ostale rashode zbrinjavanja planirano je 500,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.