*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Budinščina za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Budinščina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.budinscina.hr.

U novoj 2024. godini nastojat ćemo realizirati brojne projekte kojima želimo povećati kvalitetu života naših mještana. Osim cjelogodišnjeg ulaganja u održavanje cesta, javnih i zelenih površina, javne rasvjete, igrališta, groblja, mrtvačnica, te drugih građevina i uređaja komunalne infrastrukture, iz proračuna smo izdvojili dio sredstava za izgradnju nerazvrstanih cesta, za izgradnju javne rasvjete i za radove na izgradnji stepenica do nogometnog igrališta i prilaza suterenu O.Š. Budinščina, a za sve navedeno planiran je iznos od 589.850,00 eura.

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu, stoga nastavljamo ulagati u gospodarenje otpadom, u sanaciju divljih odlagališta otpada ali i u deratizaciju, dezinsekciju, sterilizaciju pasa i mačaka i u ostale zdravstvene i veterinarske usluge. 

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, te smo iz tog razloga dio novca namijenili za razne pomoći, stipendije, školarine i sufinanciranja, a ponovno ulažemo i u opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Budinščina.

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku naše Općine omogućujemo provedbom Programa socijalne skrbi i novčane pomoći, odnosno dodjelom jednokratnih novčanih naknada ali i dodjelom pomoći u naravi, a kako bismo potaknuli rast nataliteta izdvajamo i za naknade za novorođenu djecu. Također, u proračun su uvrštena sredstva za rad i djelovanje Gerontološkog centra Zajezda. 

Jednako nam je važno potaknuti naše stanovnike na aktivan kulturni, sportski i društveni život, stoga smo i u novoj godini izdvojili sredstva za obilježavanje raznih događaja i manifestacija ali i za udruge i zajednice koje djeluju na našem području i zbog kojih smo to što jesmo.

Dragi mještani, predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. Ako mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete. 

 

Vaš načelnik!


Što je proračun?       

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.146.070,00
Prihodi od poreza 936.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 836.300,00
Prihodi od imovine 15.760,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 357.510,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 55.130,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 55.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 130,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 111.000,00
Primici od zaduživanja 111.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE BUDINŠČINA ZA 2024. GODINU PLANIRANI SU U IZNOSU OD 2.312.200,00 EURA. 

 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Budinščina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.146.070,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 836.300,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 877.300,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 15.760,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 357.510,00 eura, a prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 500,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 55.130,00 eura (55.000,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 130,00 eura za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine).

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 111.000,00 eura za primitke od zaduživanja.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.633.450,00
Rashodi za zaposlene 443.900,00
Materijalni rashodi 711.270,00
Financijski rashodi 15.096,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 301.300,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 63.100,00
Ostali rashodi 98.790,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 541.800,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 448.300,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 93.500,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 136.950,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 136.950,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Budinščina za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.633.450,00 eura, a čine ih:

1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 443.900,00 eura, 

2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 711.270,00 eura, 

3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.096,00 eura, 

4.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 301.300,00 eura,

5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 63.100,00 eura,

6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 98.790,00 eura. 

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 541.800,00 eura za:

1.    Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 448.300,00 eura,

2.    Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 93.500,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 136.950,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

·  Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

·  Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

·  Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

·  Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Budinščina sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
Program 1001 Javna uprava i administracija
Program 1002 Program političkih stranaka
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1003 Izvršna uprava i administracija
00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita
00203 GOSPODARSTVO
Program 1005 Poticanje razvoja gospodarstva
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program 1006 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 1008 Program zaštite okoliša
00205 DJEČJI VRTIĆ BUDINIŠČINA
Program 1009 Program predškolskog odgoja
Program 1010 Javne potrebe iznad standarda u školstvu
00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE
Program 1012 Program javnih potreba
00207 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE
Program 1014 Program javnih potreba u športu
00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA
Program 1015 Program socijalne skrbi i novčane pomoći
Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Program 1001 Javna uprava i administracija – 365.278,00 eura
Za predstavničko i izvršno tijelo je u 2024. godini planiran iznos od 206.778,00 eura, od toga za materijalne rashode 136.200,00 eura (usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, najamnine, intelektualne i osobne usluge te sve ostale usluge), za financijske rashode 1.000,00 eura i 70.578,00 eura za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Za tekuće i investicijsko održavanje zgrada – društveni domovi i ostali objekti izdvaja se 32.000,00 eura, za uređenje i opremanje objekta upravne zgrade i društvenih domova 93.500,00 eura, a za poslovno - stambenu zgradu u Budinščini 33,000,00 eura.

Program 1002 Program političkih stranaka - 1.850,00 eura
Za osnovne funkcije stranaka izdvajamo 1.850,00 eura za tekuće donacije političkim strankama.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Program 1003 Izvršna uprava i administracija 215.040,00 eura
Za Jedinstveni upravni odjel izdvaja se 198.990,00 eura, od toga za rashode za zaposlene 158.300,00 eura (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), za materijalne rashode 37.400,00 eura (naknade, seminari, tečajevi, uredski materijal, sitni inventar, usluge telefona, poštarina, literatura i sve ostale usluge), a za financijske rashode 3.290,00 eura.
 
Održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je u iznosu od 8.750,00 eura, a za nabavu dugotrajne imovine 7.300,00 eura.

00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita - 67.000,00 eura
Za vatrogastvo se u novoj 2024. godini izdvaja 60.000,00 eura, a za civilnu zaštitu i spašavanje planirano je 7.000,00 eura.
 
00203 GOSPODARSTVO 

Program 1005 Poticanje razvoja gospodarstva – 21.000,00 eura
Za potporu udrugama građana vezanih uz gospodarstvo izdvaja se 1.000,00 eura, a za dogradnju i rekonstrukciju objekata na sajmištu 20.000,00 eura.

00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

Program 1006 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - 291.750,00 eura
Za cjelogodišnja održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa područja Općine se iz proračuna izdvaja 291.750,00 eura, od toga za:

•    Održavanje nerazvrstanih cesta 131.000,00 eura,
•    Održavanje i uređenje javnih površina 42.100,00 eura,
•    Rashode za uređenje i javnu rasvjetu 57.900,00 eura,
•    Održavanje građevina i uređaja javne namjene 13.050,00 eura, 
•    Održavanje groblja, ograde i mrtvačnice 45.000,00 eura, 
•    Infrastrukturu širokopojasnog pristupa planirano je 2.700,00 eura.

Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 321.000,00 eura
Za nerazvrstane ceste planiran je iznos od 200.000,00 eura, za izgradnju javne rasvjete 35.000,00 eura, a za uređenje i opremanje javnih površina 60.000,00 eura, sanacija klizišta s izgradnjom potpornog zida 26.000,00 eura.

Program 1008 Program zaštite i okoliša - 22.500,00 eura
Za gospodarenje otpadom i sanaciju nelegalnih odlagališta smeća izdvojen je iznos od 8.600,00 eura, a za zaštitu životinja i higijeničarska službu 13.900,00 eura.

00205 DJEČJI VRTIĆ BUDINŠČINA 

Program 1009 Program predškolskog odgoja - 814.422,00 eura
Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Budinščina planirano je 764.422,00 eura, od toga za rashode za zaposlene 285.600,00 eura (bruto plaće, doprinosi na plaće, nagrade, darovi i regresi), za materijalne rashode 101.550,00 eura (dnevnice, seminari, savjetovanja, simpoziji, uredski materijal, literatura, materijal za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, namirnice, lijekovi, električna energija, plin, voda, sitni inventar i sve drugo nespomenuto), za financijske rashode 10.000,00 eura, za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.800,00 eura (uredska oprema, namještaj, instrumenti, strojevi i uređaji) te za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.372,00 eura. 
Za opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Budinščina izdvaja se 50.000,00 eura. 
 
Program 1010 Javne potrebe iznad standarda u školstvu -  8.000,00 eura.
Za proslavu Dana škole u Budinščini planirano je 5.000,00 eura, a za sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrada uspješnim učenicima 5.000,00 eura.

00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 

Program 1012 Program javnih potreba - 8.220,00 eura
Djelatnost kulturno umjetničkih društava planirana je u iznosu od 7.000,00 eura, za sufinanciranje čuvanja arhivske građe izdvaja se 220,00 eura, a za uređenje i zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata 1.000,00 eura.
  
Program 1013 Program obnove sakralnih objekata - 1.500,00 eura
Pomoć za sakralne objekte planirana je u iznosu od 1.500,00 eura za kapitalne donacije vjerskim zajednicama. 

00207 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE 

Program 1014 Program javnih potreba u športu - 47.000,00 eura
Za djelatnost udruga u športu i rekreaciji izdvaja se 27.000,00 eura, a za uređenje i opremanje sportskih građevina u Budinščini 20.000,00 eura.
 
00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA 

Program 1015 Program socijalne skrbi i novčane pomoći - 116.700,00 eura
Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planiran je iznos od 43.600,00 eura (6.600,00 eura za pomoći obiteljima i kućanstvima, 12.000,00 eura za svako rođeno dijete, 15.000,00 eura za stipendije i školarine i 10.000,00 eura za sufinanciranje cijene prijevoza).

Za pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi izdvaja se 19.500,00 eura (3.000,00 eura za stanovanje, 3.500,00 eura za darove djeci i 13.000,00 eura za sufinanciranje nabave radnih bilježnica).

Za Gerontološki centar Zajezda izdvaja se 53.600,00 eura (za materijal, energiju, za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za usluge telefona, telefaksa i za poštarinu, za opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, uredsku opremu, namještaj i za ostale nespomenute rashode).
  
Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana - 8.940,00 eura
Za poticaj djelovanju udruga izdvaja se 3.500,00 eura (za tekuće donacije u novcu), a za humanitarnu djelatnost 5.440,00 eura (za tekuće donacije Crvenom križu). 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.