Proračun Općine Budinščina za 2023. godinu


Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Budinščina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.budinscina.hr.

U predstojećoj 2023. godini Općina Budinščina planira velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu; održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, građevina i groblja, te izgradnju kanalizacije, javne rasvjete, sanaciju klizišta s izgradnjom potpornog zida  i zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata.

Temelj našeg rada su obitelj, mladi i djeca stoga smo osigurali sredstva za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica kao i za uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Budinščina. S demografskim mjerama nastavljamo i ove godine. Želim da naša Općina bude ugodno  mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike.Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz isplatu jednokratnih novčanih pomoći i  pomoći za troškove stanovanja.

Planiramo ostvariti viši društveni standard, razvijenu poljoprivredu, razgranati sport kroz uređenje i opremanje sportskih građevina u Budinščini te očuvati tradiciju i kulturno povijesno nasljeđe ulaganjem u djelatnosti kulturno umjetničkih društava i sufinanciranje čuvanja arhivske građe.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini. Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta „Vodič za građane“ – Sudjeluj u proračunu.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2023. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Budinščina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu provodilo se do 28.12.2022. godine.

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Budinščina za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Budinščina za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Budinščina koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Budinščina kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 2.233.633,00 0
Prihodi od poreza 643.500,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.438.000,00 0
Prihodi od imovine 1.725,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 150.408,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 33.330,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 33.200,00 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 130,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Budinščina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.466.963,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Budinščina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.233.633,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 643.500,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.438.000,00 eura,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.725,00 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od  150.408,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 33.330,00 eura, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 33.200,00 eura, 

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 130,00 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 200.000,00 eura.

 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.294.133,00 0
Rashodi za zaposlene 460.965,00 0
Materijalni rashodi 635.633,00 0
Financijski rashodi 45.147,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 59.170,00 0
Ostali rashodi 83.218,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 642.170,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 575.670,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 66.500,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.660,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.660,00 0
Višak / Manjak iz prethodne godine 30.000,00 0
Višak / Manjak iz prethodne godine 30.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Budinščina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.466.963,00 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Budinščina za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.294.133,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 460.965,00 eura,

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 635.633,00 eura,

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 45.147,00 eura,

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od  10.000,00 eura,

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 59.170,00 eura,

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 83.218,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 642.170,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  575.670,00 eura,

2.Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 66.500,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 500.660,00 eura.

 

Višak / Manjak iz prethodne godine u iznosu od 30.000,00 eura

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 291.044,00 eura

 

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 289.194,00 eura, od toga:

1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 157.484,00 eura,

2. Za tekuće i investicijsko održavanje zgrada – društveni domovi i ostali objekti planirano je 18.100,00 eura, 

3. Za uređenje i opremanje objekta upravne zgrade i društvenih domova planirano je 66.500,00 eura ,

4. Za izgradnju objekata društvene namjene - društveni domovi planirano je 20.000,00 eura,

5. Za poslovno stambenu zgradu u Budinščini planirano je 27.110,00 eura.

 

Program 1002 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 1.850,00 eura

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 1.850,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.145.919,00 EURA

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 187.585,00 EURA

 

Program 1003 Izvršna uprava i administracija planirano u iznosu od 187.585,00 eura

1. Za jedinstveni upravni odjel  planirano je 172.935,00 eura,

2. Za održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 8.550,00 eura,

3. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 6.100,00 eura.

 

GLAVA 00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 58.465,00 EURA

 

Program 1004 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 58.465,00 eura

1. Za vatrogastvo planirano je 56.500,00 eura,

2. Za Civilnu zaštitu i spašavanje planirano je 1.965,00 eura.

 

GLAVA 00203 GOSPODARSTVO PLANIRANO JE  996,00 EURA

 

Program 1005 Poticanje razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 996,00 eura

Za potporu udrugama građana vezanih uz gospodarstvo planirano je 996,00 eura.

 

GLAVA 00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 523.775,00 EURA

 

Program 1006 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 260.935,00 eura

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 131.300,00 eura,

2. Za održavanje i uređenje javnih površina planirano je 20.500,00 eura,

3. Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu planirani u iznosu od 44.500,00 eura,

4. Za održavanje građevina i uređaja javne namjene planirano je 10.350,00 eura, 

5. Za održavanje groblja, ograde i mrtvačnice planirano je 51.585,00 eura, 

6. Za infrastrukturu širokopojasnog pristupa planirano je 2.700,00 eura.

 

Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 243.640,00 eura

1. Za nerazvrstane ceste planirano je 66.360,00 eura,

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 40.000,00 eura, 

3. Za uređenje i opremanje javnih površina planirano je 51.010,00 eura, 

4. Za sanaciju klizišta s izgradnjom potpornog planirano je 86.270,00 eura.

 

Program 1008 Program zaštite i okoliša planirano u iznosu od 19.200,00 eura

1. Za gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta smeća planirano je 11.300,00 eura,

2. Za zaštitu životinja i higijeničarska službu planirano je 7.900,00 eura.

 

GLAVA 00205 DJEČJI VRTIĆ BUDINŠČINA PLANIRANO U IZNOSU OD 982.226,00 EURA

 

Program 1009 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 979.572,00 eura

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Budinščina planirano je 409.111,00 eura,

2. Za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica planirano je 497.100,00 eura

3. Za uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Budinščina planirano je 73.361,00 eura.

 

Program 1010 Javne potrebe iznad standarda u školstvu planirano u iznosu od 2.654,00 eura

1. Za proslavu Dana škole u Budinščini planirano je 1.990,00 eura,

2. Za sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrada uspješnim učenicima planirano je 664,00 eura.

 

GLAVA 00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 7.113,00 EURA

 

Program 1012 Program javnih potreba planirano u iznosu od 5.786,00 eura

1. Za djelatnost kulturno umjetničkih društava planirano je 4.644,00 eura,

2. Za sufinanciranje čuvanja arhivske građe planirano je 231,00 eura,

3. Za uređenje i zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata planirano je 929,00 eura.

 

Program 1013 Program obnove sakralnih objekata planirano u iznosu od 1.327,00 eura

Pomoć za sakralne objekte planirano u iznosu od 1.327,00 eura.

 

GLAVA 00207 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 31.095,00 EURA

 

Program 1014 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 31.095,00 eura

• Za djelatnost udruga u športu i rekreaciji planirano je 17.813,00 eura,

• Za uređenje i opremanje sportskih građevina u Budinščini planirano je 13.282,00 eura.

 

GLAVA 00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA PLANIRANO U IZNOSU OD 354.664,00 EURA

 

Program 1015 Program socijalne skrbi i novčane pomoći planirano u iznosu od 345.970,00 eura

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 38.520,00 eura,

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi planirano je 20.650,00 eura,

3. Za Gerontološki centar Zajezda planirano je 286.800,00 eura.

 

Program 1016 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 8.694,00 eura

1. Za poticaj djelovanju udruga planirano je 3.254,00 eura,

2. Za humanitarnu djelatnost planirano je 5.440,00 eura. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!