*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Breznički Hum za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani građani,         

predstavljamo vam Vodič za građane za 2024. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti općinske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici https://www.breznicki-hum.hr/. Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će u konačnici podignuti transparentnost u našoj Općini. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2024. godini.

Tijekom 2024. godine nastavljamo s izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture, a neki od projekata su održavanje građevinskih objekata, održavanje cesta, održavanje javne rasvjete i javnih površina, izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata, izgradnja cesta, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i drugi.

Aktivnim ulaganjem u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture nastojimo učiniti našu Općinu boljom i ljepšom za stanovanje.

Smatram da je obrazovanje djece i mladih najisplativije ulaganje u budućnost, stoga kao i svake godine nastavljamo sa financiranje školstva i predškolskog odgoja.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, zato i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć kućanstvima.

Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva za ulaganje u razvoj poljoprivrede i poduzetništva kroz subvencioniranje kamata. 

Za udruge (kulturne, sportske) koje djeluju na području naše Općine osigurali smo financijska sredstva kako bi im pomogli u organizaciji manifestacija te poticali na daljnji rad i usavršavanje 

Dragi mještani, izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2024. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2024. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 11.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2024. godinu.

 

 

Vaš načelnik!

Proračun Općine Breznički Hum za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu možete pronaći OVDJE.

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

  
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznički Hum za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 950.500,00
Prihodi od poreza 364.200,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 503.000,00
Prihodi od imovine 3.800,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 79.050,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 200,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 250,00

Ukupni prihodi i primici Općine Breznički Hum za 2024. godinu planirani su u iznosu od 945.500,00 eura

 

PRIHODI I PRIMICI 

 

Prihodi poslovanja Općine Breznički Hum za 2024. godinu planirani su u iznosu od 945.500,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 364.200,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 498.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.800,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 79.050,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 200,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 250,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 499.100,00
Rashodi za zaposlene 69.475,00
Materijalni rashodi 307.925,00
Financijski rashodi 2.200,00
Subvencije 1.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 49.000,00
Ostali rashodi 62.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 386.400,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 329.400,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 42.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 10.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 10.000,00
Višak/manjak 50.000,00
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine 50.000,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Breznički Hum za 2024. godinu planirani su u iznosu od 885.500,00 eura.

 

Rashodi poslovanja

 

Rashodi poslovanja Općine Breznički Hum za 2024. godinu planirani su u iznosu od 499.100,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 69.475,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 307.925,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.200,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.500,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 7.000,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 49.000,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 62.000,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 386.400,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000,00 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 329.400,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 42.000,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu planirani su u iznosu od 10.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

 

Ukupan donos manjka iz prethodne godine 50.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Breznički Hum sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 00101  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti
RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
GLAVA 00301 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE   PROSTORA
Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata
Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata
Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture
RAZDJEL 004 DONACIJE I OSTALI RASHODI
GLAVA 00401 DONACIJE I OSTALI RASHODI
Program 1006 Razvoj udruga
RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
GLAVA 00501 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
Program 1007 Školstvo, predškolski odgoj, socijalna skrb i zdravstvo
Program 1008 Socijalna skrb
Program 1009 Zdravstveno-veterinarska djelatnost
RAZDJEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO
GLAVA 00601 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA
Program 1010 Razvoj poduzetništva

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planiran u iznosu od 12.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za rad općinskog vijeća i radnih tijela u iznosu od 2.000,00 eura i za otplatu kredita i zajmova u iznosu od 10.000,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planiran u iznosu od 236.900,00 eura.

Za rashode za zaposlene planirano je izdvojiti 69.745,00 eura, za materijalne i financijske rashode 159.525,00 eura i za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu 7.900,00 eura.

 

RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

GLAVA 00301 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata planiran iznos od 146.100,00 eura.

Za program održavanja komunalne infrastrukture planirano je izdvojiti 146.100,00 eura, od toga za održavanje građevinskih objekata 12.000,00 eura, za održavanje cesta 75.000,00 eura, za održavanje javne rasvjete 25.000,00 eura, održavanje javnih površina 3.500,00 eurai za održavanje ostale komunalne infrastrukture 31.100,00 eura.

 

Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata planiran u iznos od 42.000,00 eura.

U ovom programu izdvajaju se sredstva za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekata u iznosu od 42.000,00 eura.

 

Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 336.500,00 eura.

Za program izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture planirano je izdvojiti 336.50000 eura, od toga za otkup zemljišta 15.000,00 eura, za izgradnju cesta 300.000,00 eura, za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete 15.000,00 eura i za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekata 6.500,00 eura.

 

RAZDJEL 004 DONACIJE I OSTALI RASHODI

GLAVA 00401 DONACIJE I OSTALI RASHODI

Program 1006 Razvoj udruga planiran u iznosu od 60.500,00 eura.

Ovim programom planiraju se izdvojiti sredstva za financiranje aktivnosti udruga u iznosu od 60.500,00 eura.

 

RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

GLAVA 00501 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

Program 1007 Financiranje školstva i predškolskog odgoja planiran u iznosu od 8.000,00 eura.

Za financiranje školstva i predškolskog odgoja planirano je izdvojiti 8.000,00 eura.

                    

Program 1008 Socijalna skrb planiran u iznosu od 49.000,00 eura.

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je izdvojiti 49.000,00 eura.

 

Program 1009 Zdravstveno-veterinarska djelatnost planiran u iznosu od 3.000,00 eura.

Ovim programom izdvajaju se sredstva za veterinarsko-zdravstvenu zaštitu u iznosu od 3.000,00 eura.

 

RAZDJEL 006 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO

GLAVA 00601 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

Program 1010 Razvoj poduzetništva planiran u iznosu od 1.500,00 eura.

Programom razvoja poduzetništva planiraju se izdvojiti sredstva za subvencioniranje kamata u iznosu od 1.500,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.