Proračun Općine Breznički Hum za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.breznicki-hum.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima i svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

U 2023. godini nastavljamo s aktivnim ulaganjem u komunalnu infrastrukturu kao što je izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i cesta, kapitalnih objekata (stara škola Breznički Hum i mrtvačnica), održavanje građevinskih objekata, javne rasvjete, javnih površina i cesta, čišćenje snijega-zimska služba, deratizacija i dezinsekcija, opremanje dječjih igrališta, uređenje okoliša oko mrtvačnice i dr. 

Ova financijska ulaganja u područje komunalne infrastrukture imaju za cilj unaprijediti i ubrzati razvoj Općine Breznički Hum.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh. Studentima u svrhu financijskog olakšanja i pomoći, dodjeljujemo stipendije, financiramo kupnju radnih bilježnica za sve učenike osnovne škole Breznički Hum te sufinanciramo vrtić i Malu školu. 

Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. Demografskim mjerama na području Općine Breznički Hum nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece osigurali smo isplatu novčanih potpora u iznosu od 132,57 eura za prvo i drugo dijete, te 265,14 eura za treće i svako sljedeće dijete.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Prijedloge, sugestije i komentare na prijedlog proračuna mogli ste ostavljati do 15.12.2022. godine.

Vaš Načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznički Hum za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Breznički Hum za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Breznički Hum koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Breznički Hum kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi od poslovanja 800.000,00 0
Prihodi od poreza 262.200,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 473.000,00 0
Prihodi od imovine 5.370,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 58.600,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 200,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 630,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Breznički Hum za 2023. godinu planirani su u iznosu od 800.000,00 eura.

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Breznički Hum za 2023. godinu planirani su u iznosu od 800.000,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 262.200,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 250.000,00 eura, porezi na imovinu planiran u iznosu od 4.100,00 eura i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 8.100,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 473.000,00 eura, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 7.000,00 eura, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 366.000,00 eura i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 100.000,00 eura

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.370,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine 70,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine 5.300,00 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 58.600,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 50,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 10.050,00 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 48.500,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 200,00 eura

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 630,00 eura.

 

 

 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 488.900,00 0
Rashodi za zaposlene 61.450,00 0
Materijalni rashodi 331.650,00 0
Financijski rashodi 3.600,00 0
Subvencije 1.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 49.500,00 0
Ostali rashodi 36.700,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 241.100,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 184.100,00  
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 42.000,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 20.000,00 0
Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 50.000,00 0
Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 50.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Breznički Hum za 2023. godinu planirani su u iznosu od 800.000,00 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Breznički Hum za 2023. godinu planirani u iznosu od 488.900,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 61.450,00 eura, od toga plaće (Bruto) 50.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.200,00 eura i doprinosi na plaće 8.250,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 331.650,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 4.750,00 eura, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 51.500,00 eura, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 258.100,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.300,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.600,00 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 1.500,00 eura i za ostale financijske rashode 2.100,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 1.000,00 eura za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.000,00 eura za pomoći korisnicima drugih proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 49.500,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 36.700,00 eura za tekuće donacije.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 241.100,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 15.000,00 eura ,za zemljišta;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 184.100,00 eura, od toga, građevinski objekti 176.500,00 eura, postrojenje i oprema 7.600,00 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 42.000,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 20.000,00 eura

 

Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 50.000,00 eura

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 22.000,00 EURA

 

Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 22.000,00 eura, od toga:

1. Za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 2.000,00 eura za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za otplatu kredita planirano je 20.000,00 eura za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 190.600,00 EURA

 

Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 190.600,00 eura

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 61.450,00 eura, od toga plaće (Bruto) 50.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.200,00 eura i doprinosi na plaće 8.250,00 eura

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 116.450,00 eura, od toga: 

Ø Materijalni rashodi planirani u iznosu od 116.450,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 4.750,00 eura, rashodi za materijal i energiju 12.500,00 eura, rashodi za usluge 83.900,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.300,00 eura,

Ø Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.600,00 eura, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 1.500,00 eura i ostali financijski rashodi 2.100,00 eura.

3. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.500,00 eura 

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.600,00 eura za postrojenja i opremu

 

RAZDJEL 003 KOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 442.700,00 EURA

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata planirano u iznosu od 209.200,00 eura

1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 6.500,00 eura, od toga materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata 1.500,00 eura i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 5.000,00 eura,

2. Za održavanje cesta planirano je 80.000,00 eura, od toga materijal i dijelovi za održavanje cesta 10.000,00 eura i usluge tekuće i investicijskog održavanja cesta 70.000,00 eura,

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 27.500,00 eura, od toga električna energija – javna rasvjeta 25.000,00 eura i usluge tekuće i investicijskog održavanja javne rasvjete 3.000,00 eura,

4. Za održavanje javnih površina planirano je 3.000,00 eura, od toga 2.000,00 eura za usluge čišćenja snijega – zimska služba i 1.000,00 eura za usluge održavanja zelenih površina,

5. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 92.200,00 eura, od toga 2.500,00 eura za ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje, 2.000,00 eura za ostale usluge i investicijskog održavanja, 700,00 eura za opskrbu vodom, 70.000,00 eura za iznošenje i odvoz smeća, 3.000,00 eura za deratizaciju i dezinsekciju, 6.000,00 eura za pogrebne usluge i 1.000,00 eura za ostale komunalne usluge.

 

Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata planirano u iznosu od 42.000,00 eura

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekata planirano je 42.000,00 eura, od toga 15.000,00 eura za staru školu Breznički Hum i 27.000,00 eura za rekonstrukciju mrtvačnice.

 

Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od  191.500,00 eura

1. Za otkup zemljišta planirano je 15.000,00 eura

2. Za izgradnju cesta planirano je 155.000,00 eura za građevinske objekte,

3. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 15.000,00 eura za građevinske objekte,

4. Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekta planirano je 6.500,00 eura, od toga uređenje okoliša oko mrtvačnice 1.500,00 eura i opremanje dječjih igrališta 5.000,00 eura

 

RAZDJEL 004 DONACIJE I OSTALI RASHODI PLANIRANO U IZNOSU OD 35.200,00 EURA

 

Program 1006 Razvoj udruga planirano u iznosu od 35.200,00 eura

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 35.200,00eura, od toga:

• za političke stranke planirano je 1.300,00 eura,

• za Vatrogastvo je planirano 20.000,00 eura

• za Crveni križ planirano je 3.000,00 eura, 

• za Civilnu zaštitu planirano je 900,00 eura, 

• za ostale tekuće donacije planirano je 10.000,00eura.

 

RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 58.500,00 EURA

 

Program 1007 Školstvo i predškolski odgoj planirano u iznosu od 6.000,00 eura

Za financiranje školstva i predškolskog odgoja planirano je 6.000,00 eura, od toga tekuće pomoći Osnovnoj školi 5.000,00 eura i Ugovori o djelu – Mala škola 1.000,00 eura

Program 1008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 49.500,00 eura

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 49.500,00 eura, od toga:

• naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.500,00 eura, 

• naknade za novorođenčad 2.000,00 eura, 

• stipendije 7.000,00 eura,

• sufinanciranje cijene dječjeg vrtića 35.000,00 eura i 

• ostale naknade u naravi 3.000,00 eura.

 

Program 1009 Zdravstveno – veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za zdravstveno – veterinarsku zaštitu planirano je 3.000,00 eura za rashode za usluge

 

RAZDJEL 006 PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.000,00 EURA

 

Program 1010 Razvoj poduzetništva planirano u iznosu od 1.000,00 eura

Za subvencioniranje kamate planirano je 1.000,00 eura za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!