*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Breznica za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu          

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2024. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Breznica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.breznica.hr.

Kao i do sada nastavljamo s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu kroz izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju kanalizacije i vodovoda, izgradnja biciklističko pješačkih staza, održavanje javne rasvjete i javnih zelenih površina, uređenje groblja te uređenje parka i trga.

Jedan od velikih i bitnih projekata jeste izgradnja područnog vrtića u naselju Breznica. Vrtić bi trebao imati četiri jedinice mješovite odgojno-obrazovne skupine u redovitom programu, od toga dvije jasličke skupine za djecu od 1-3 godine života, te dvije skupine za djecu od 3 godine života do polaska u školu. Novi dječji vrtić planiran je za 64 djece. Ovaj projekt planira se realizirati u naredne dvije godine.

Kako bi pomogli mladima u daljnjem obrazovanju, studentima dodjeljujemo stipendije u iznosu od 80,00 eura mjesečno. Nastavljamo financiranje nabave bilježnica i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola. 

Demografskim mjerama na području Općine nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Općina isplaćuje jednokratne novčane naknade za novorođenu djecu u iznosu od 266,00 eura za prvo dijete, 400,00 eura za drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u iznosu većem za 134,00 eura. Sufinanciramo boravak djece u našem Dječjem vrtiću Pčelica Bisag sa 160 eura mjesečno za prvo, odnosno 186 eura za drugo i svako sljedeće dijete upisano u vrtić.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih pomoći i pomoći za troškove stanovanja.

Na području naše Općine djeluju sportske i kulturne udruge koje predstavljaju našu Općinu i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato su zaslužili da dio proračunskih sredstava izdvojimo za njihov daljnji rad i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici, predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 13.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir, na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2024. godinu.

Vaš Načelnik!

 

Savjetovanje za prijedlog proračuna za 2024. godinu možete pronaći OVDJE.

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen ,odnosno ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda!

 
Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Breznica su: Dječji vrtić Bisag

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 2.051.570,00
Prihodi od poreza 540.200,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.276.140,00
Prihodi od imovine 28.530,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 186.400,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 300,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 22.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00
Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 355.000,00
Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 355.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Breznica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.428.570,00 eura

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Breznica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.051.570,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 540.200,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.276.140,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 28.530,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 186.400,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 300,00 eura, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.000,00 eura, od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 eura i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 12.000,00 eura.

 

Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine iznosi 355.000,00 eura


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 871.070,00
Rashodi za zaposlene 312.100,00
Materijalni rashodi 435.260,00
Financijski rashodi 2.110,00
Subvencije 30.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 36.000,00
Ostali rashodi 55.600,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.527.500,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.517.500,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 30.000,00
Ukupno 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Breznica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.428.570,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Breznica za 2024. godinu planirani su u iznosu od 871.070,00 eura, a čine ih: rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 312.100,00 eura, materijalni rashodi planirani u iznosu od 435.260,00 eura, financijski rashodi planirani u iznosu od 2.110,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 30.000,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 36.000,00 eura, te ostali rashodi 55.600,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.527.500,00 eura, a čine ih: rashodi za nabavu neproizvedene financijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.517.500,00 euru.

 

Izdaci za imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 30.000,00 eura za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

 

Proračun Općine Breznica sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNICKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti
RAZDJEL 003 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREÐENJE PROSTORA
GLAVA 00301 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata
Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata
Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture
RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI
GLAVA 00401 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI
Program 1006 Razvoj kulture i znanosti
Program 1007 Razvoj sporta
Program 1008 Razvoj udruga
RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
GLAVA 00501 ŠKOLSTVO
Program 1009 Školstvo
GLAVA 00502 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program 1010 Predškolski odgoj
GLAVA 00503 SOCIJALNA SKRB
Program 1011 Socijalna skrb
GLAVA 00504 ZDRAVSTVO
Program 1012 Zdravstveno-veterinarska djelatnost

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNICKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 32.000,00 EURA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 32.000,00 EURA

 

Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 32.000,00 eura

Za redovan rad općinskog vijeća i radnih tijela planirano je 2.000,00 eura za materijalne rashode, dok se za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planira 30.000,00 eura.

Opis i cilj programa: program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova vezanih za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te aktivnosti otplate kredita i zajmova. Osnovni cilj je osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo – Općinsko vijeće, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka te otplata zajma dobivenog od državnog proračuna.

         

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 296.770,00

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 296.770,00 eura

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 101.600,00 eura, od toga Plaće (bruto) 75.00,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 6.600,00 eura i doprinosi na plaće 20.000,00 eura;

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 158.670,00 eura, od toga:

· Materijalni rashodi planirani u iznosu od 156.360,00 eura, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.760,00 eura, rashodi za materijal i energiju 25.900,00 eura, naknade troškova zaposlenima 7.200,00 eura i rashodi za usluge 97.500,00 eura;

· Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.310,00 eura za ostale financijske rashode;

· Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura za kazne, penale i naknadu štete.

3. Za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu planirano je 36.500,00 eura.

 

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje Općinske uprave. Kroz program se planiraju sredstva za isplatu bruto plaća i naknada zaposlenika te svi materijalni rashodi koji su potrebni za funkcioniranje uprave. Također u okviru programa planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine tj. za nabavku uredske opreme, komunikacijskih uređaja, uređaja i opreme za ostale namjene te računalnih programa za kvalitetnije obavljanje poslova uprave. Osnovni cilj programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova u svrhu kojih je Jedinstveni upravni odjel osnovan, uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete u skladu s proračunskim mogućnostima.

 

RAZDJEL 003  KOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.690.000,00 EURA

GLAVA 00301 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

 

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekta planirano u iznosu od 170.000,00 eura

1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 9.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 eura i rashodi za usluge 8.000,00 eura;

2. Za održavanje cesta planirano je 95.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 eura i rashodi za usluge 85.000,00 eura;

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 25.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 eura i rashodi za usluge 5.000,00 eura;

4. Za održavanje javnih površina planirano je 15.000,00 eura za rashode za usluge;

5. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 26.000,00 eura, od toga rashodi za materijal i energiju 500,00 eura i rashodi za usluge 25.500,00 eura.

Opis i cilj projekta: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, a obuhvaća održavanje: građevinskih objekta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih zelenih površina i održavanje ostale komunalne infrastrukture. Cilj programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje usmjereno ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji, ugodniji za boravak i ljepši izgled svih ulica i naselja na području Općine.

         

Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta planirano u iznosu od 1.005.000,00 eura

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 1.005.000,00 eura za građevinske objekte. U planu je izgradnja područnog vrtića u Breznici. Vrtić se planira izraditi u roku od dvije godine, čime će se povećati vrtićki kapaciteti za djecu rane i predškolske dobi koja sada nemaju mjesta u vrtiću.

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate vezane uz ulaganja u izgradnju i dodatna ulaganja na građevinskim objektima koje posjeduje Općine Breznica. Cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja Općine.

 

Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 515.000,00 eura

1. Za otkup zemljišta planirano je 10.000,00 eura za materijalnu imovinu,

2. Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekta planirano je 400.000,00 eura,

3. Za izgradnju kanalizacije planirano je 10.000,00 eura za građevinske objekte,

4. Za izgradnju vodovoda planirano je 15.000,00 eura za građevinske objekte,

5. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 5.000,00 eura (za konstantnu nadogradnju i modernizaciju javne rasvjete kako bi se napravile znatne uštede u potrošnji energije, ali i postigla bolja efikasnost u radu rasvjetnih tijela),

6. Za izgradnju i rekonstrukciju ostalih građevinskih objekata planirano je 70.000,00 eura za građevinske objekte (za investicije na uređenju groblja, trga Općine te investicije za izgradnju i opremanje dječjih igrališta i sportskih terena u Općini Breznica.),

7. Za nabavu uređaja i opreme planirano je 5.000,00 eura za postrojenje i opremu.

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na investicije za otkup zemljišta, investicije na nerazvrstanim cestama, izgradnji kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete, izgradnji i rekonstrukciji ostalih građevinskih objekata (uređenje mjesnog groblja, uređenje trga te izgradnja dječjih igrališta). Program obuhvaća i sredstva za nabavu uređaja i opreme za komunalnu infrastrukturu Općine. Cilj programa jest izgradnja komunalne infrastrukture temeljeći se na zadovoljenju potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture.

 

RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 39.600,00 EURA

GLAVA 00401 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI

 

Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 700,00 eura

Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 700,00 eura za tekuće donacije.

Opis i cilj programa: Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu i znanost Općine ili su općenito vezane uz područje kulture Republike Hrvatske. Cilj programa je zadržavanje starih običaja i tradicija Općine.

  

Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 4.000,00 eura

Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 4.000,00 eura za tekuće donacije.

Opis i cilj programa: Program obuhvaća tekuće donacije udrugama koje se bave sportovima na području Općine. Cilj programa je aktivirati što veći broj mještana za bavljenjem sportskim aktivnostima te pružiti potporu neprofitnim udrugama s područja sporta u realizaciju svojih ciljeva.

 

Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 34.900,00 eura

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 34.900,00  eura za tekuće donacije.

Opis i cilj programa: odnosi se na donacije ostalim neprofitnim udrugama (vatrogastvu, lovačkim društvima, vjerskim zajednicama, političkim strankama, crvenom križu i sl.) Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neprofitne udruge provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

         

RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 370.200,00 EURA

GLAVA 00501 ŠKOLSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 10.000,00

 

Program 1009 Školstvo planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 10.000,00 eura za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Opis i cilj programa: Programom se pruža podrška Osnovnoj školi u provođenju projekata te djeci u pohađanju osnovnoškolskih obrazovnih programa i aktivnostima. Cilj programa je osigurati sredstva za aktivnosti vezane uz školstvo kako bi se potaknuo razvoj ljudskih potencijala.

   

GLAVA 00502 PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 321.200,00 EURA

DJEČJI VRTIĆ PČELICA BISAG

 

Program 1010 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 321.200,00 eura

Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 321.200,00 eura, od toga:

· Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 210.500,00 eura, od toga plaće (bruto) 165.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 27.500,00 eura i doprinosi na plaće 18.000,00 eura;

· Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 110.700,00 eura, od toga materijalni rashodi 103.900,00 eura i financijski rashodi 800,00 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000,00 eura.

Opis i cilj programa: Programom se pruža podrška proračunskom korisniku Općine sa ciljem osiguranja sredstva za plaće odgajatelja, stručnog i pomoćnog osoblja vrtića te za aktivnosti vezane uz obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti vrtića kako bi bili zadovoljni svi akteri Vrtića, od zaposlenika, do djece i njihovih roditelja.

       

GLAVA 00503 SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 36.000,00 EURA

 

Program 1011  Socijalna skrb planirano u iznosu od 36.000,00 eura

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 36.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Opis i cilj programa: Program se provodi radi osiguranja pomoći za socijalno najugroženije skupine stanovnika Općine kroz pomoć u podmirenju osnovnih životnih troškova, troškova liječenja i sl. Ovim programom osiguravaju se i stipendije učenicima i sufinanciranje dječjeg vrtića djeci sa područja Općine. Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika kroz davanje pomoći ugroženoj skupini stanovništva, jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje vrtića te ostale pomoći u novcu i naravi.

 

GLAVA 00504 ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 3.000,00

 

Program 1012  Zdravstveno-veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za zdravstveno-veterinarsku zaštitu planirano je 3.000,00 za rashode za usluge.

Opis i cilj programa: Program obuhvaća usluge veterinarsko-higijeničarskog servisa kojem je cilj očuvanje zdravlja ljudi i životinja na području Općini Breznica.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.