*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Bol za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

Poštovani građani,

  

predstavljamo vam Vodič za građane za 2024. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti općinske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici https://opcinabol.hr/. Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će u konačnici podignuti transparentnost u našoj Općini. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2024. godini.

Brojnim projektima na području Općine Bol cilj nam je osigurati visoku kvalitetu života svih stanovnika 

U 2024. godini nastavljamo s realizacijom projekata komunalne infrastrukture. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge druge komunalne projekte. Ulagat ćemo u održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, održavanje prostora u vlasništvu Općine, opremanje dječjih igrališta, popločenje javnih površina i dr.

S ciljem poboljšanja demografskih mjera, raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece. U proračunu za 2024. godinu osigurana su sredstva za pomoć osnovnoj i srednjoj školi.

Kao i svake godine, nastavljamo s isplatom stipendija i nagrađivanjem učenika te sufinanciranjem školskih projekata i sufinanciranjem nabave školskog pribora i radnih bilježnica.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć kućanstvima.

Podupiremo mnoge sportske i kulturne udruge koje djeluju na području naše Općine jer one su bitne za očuvanje naše tradicije i kulture. Izdvojena su sredstva za održavanje manifestacija koje nam pomažu kako bi se u ovim izazovnim vremenima povezali kao zajednica i obilježili datume koji su značajni za naš kraj.

Dragi mještani, izdvojili smo dio projekata koje planiramo realizirati u 2024. godini.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u izradi Proračuna za 2024. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan Proračun za 2024. godinu. Savjetovanje za prijedlog Proračuna možete pogledati OVDJE.

 

 

Vaša načelnica!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

  
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

  
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 3.736.755,00
Prihodi od poreza 1.391.500,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 165.000,00
Prihodi od imovine 1.416.655,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 740.600,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 14.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 9.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.500,00
Prijenos viška/manjka iz prethodnih godina  1.400.000,00
Prijenos viška/manjka iz prethodnih godina 1.400.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Bol za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.139.255,00 eura

 

PRIHODI I PRIMICI 

 

Prihodi poslovanja Općine Bol za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.739.255,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.391.500,00 eura, pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 165.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.416.655,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 740.600,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija planirani su u iznosu od 14.000,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 9.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.500,00 eura.

Prijenos viška/manjka iz prethodnih godina planiran u iznosu od 1.400.000,00 eura.


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 3.069.670,00
Rashodi za zaposlene 332.300,00
Materijalni rashodi 1.107.270,00
Financijski rashodi 6.600,00
Subvencije 4.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.085.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 176.000,00
Ostali rashodi 358.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.069.585,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 204.085,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.865.500,00
Ukupno 0,00

RASHODI I IZDACI

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bol za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.139.255,00 eura.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bol za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.069.670,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 332.300,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.107.270,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.600,00 eura;

4. Subvencije planirane u iznosu od 4.000,00 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.085.000,00 eura; 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 176.000,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 358.500,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.069.585,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 204.085,00 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.865.500,00 eura

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

· Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

· Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Bol sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE, POVJERENSTVA I POLITIČKE STRANKE
Program 1001 Priprema i donošenje akta iz djelokruga  predstavničkih tijela
RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE
GLAVA 01 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA
Program 1002 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1003 Javna uprava i stručni administrativni poslovi
Program 1004 Održavanje građevinskih objekata i komunalne infrastrukture
Program 1005  Prostorno uređenje
Program 1006   Otkup zemljišta i zgrada
Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program  1008 Civilna zaštita
Program 1009 Razvoj ciivlnog društva i ostalih organizacija
Program 1010 Socijalni program i unaprjeđenje stanovanja
Program 1011 Javne potrebe u školstvu
Program 1012 Javne potrebe u sportu
Program 1013 Poticanje razvoja gospodarstva i obrtništva
Program 1014 Javne potrebe u kulturi
Program 1016 Razvoj turizma

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE

GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE, POVJERENSTVA I POLITIČKE STRANKE

Program 1001 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 21.650,00 eura

Ovim programom izdvajaju se sredstva za Općinsko vijeće u iznosu od 8.150,00 eura, za članove povjerenstava u iznosu od 4.000,00 eura i za financiranje rada političkih stranaka u iznosu od 9.500,00 eura.

 

RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE 

GLAVA 01 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA

Program 1002 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 46.950,00 eura

Sredstva za rad načelnika planirana su u iznosu od 46.950,00 eura.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 3.759.707,00 EURA

Program 1003 Javna uprava i stručni administrativni poslovi planirano u iznosu od 558.750,00 eura

Ovim programom izdvajaju se sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 304.900,00 eura, sredstva za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave u iznosu od 187.750,00 eura, za financijske poslove u iznosu od 49.600,00 eura i za opremanje javne uprave i administracije u iznosu od 16.500,00 eura.

Program 1004 Održavanje građevinskih objekata i komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 672.580,00 eura

Programom održavanja građevinskih objekata i komunalne infrastrukture izdvajaju se sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 15.000,00 eura, za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 65.000,00 eura, za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u iznosu od 5.00,00 eura, za održavanje javnih zelenih površina u iznosu od  55.000,00 eura, za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene u iznosu od 15.000,00 eura, za održavanje groblje i krematorija unutar groblja u iznosu od 10.000,00 eura, za održavanje javne rasvjete u iznosu od 30.000,00 eura, za električnu energiju (javna rasvjeta) u iznosu od 25.000,00 eura, za održavanje prostora u vlasništvu Općine u iznosu od 27.300,00 eura, za najam ekološkog WC-a u iznosu od 4.000,00 eura, za iznošenje i odvoz glomaznog otpada u iznosu od 49.130,00 eura, za deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 11.000,00 eura, za dimnjačarske i ekološke usluge u iznosu od 10.000,00 eura, za pričuvu u iznosu od 1.200,00 eura, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.400,00 eura, za vodu na javnim površinama u iznosu od 18.600,00 eura, za održavanje ostale komunalne infrastrukture u iznosu od 147.800,00 eura, za ostale komunalne usluge u iznosu od 14.700,00 eura, za najam auto-korpa u iznosu od 1.000,00 eura, za električnu energiju (ostalo) u iznosu od 52.000,00 eura, za čišćenje podmorja u iznosu od 950,00 eura, za održavanje plaža u iznosu od 80.00,00 eura, za servis uređaja 2.000,00 eura, za održavanje javnih parkirališta u iznosu od 3.000,00 eura, za održavanje građevina namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza u iznosu od 1.500,00 eura i za održavanje poljskih puteva sredstva u iznosu od 25.00,00 eura.

Program 1005 Prostorno uređenje planirano u iznosu od 199.085,00 eura 

Za prostorno uređenje Općine Bol planirana su sredstva u iznosu od 199.085,00 eura, od toga za glavni projekt parternog uređenja okoliša starog groblja planirano je 7.000,00, za projekt uređenje kina Bol planirano je 10.000,00 eura, za urbanistički plan uređenja K3 zone „Ratac Meštre Mijene“ planirano je 6.000,00 eura, za urbanističko uređenje K4 zone „Reciklažno dvorište“ planirano je 6.000,00 eura, za urbanistički plan uređenja – II. Izmjene i dopune naselja Bol planirano je 14.000,00 eura, za prostorni plan uređenja – III. Izmjene i dopune Općine Bol planirano je 8.000,00 eura, za stratešku procjenu utjecaja na okoliš – II. Izmjena i dopuna PPU planirano je 30.000,00 eura, za idejni, glavni i izvedbeni projekt bujičnog kanala od rotora do mora planirano je 18.500,00 eura, za projekte komunalne opreme planirano je 10.000,00 eura, za Plan razvoja i Provedbeni program planirano je 15.000,00 eura, za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga planirano je 20.000,00 eura i za projektnu dokumentaciju za uređenje ulica planirano je 44.585,00 eura. 

Program 1006 Otkup zemljišta i zgrada planirano u iznosu od 99.000,00 eura 

Ovim programom izdvajaju se sredstva za otkup zemljišta – Dom kulture u iznosu od 9.000,00 eura, za otkup zemljišta za ceste prema UPU u iznosu od 40.000,00 eura i za otkup zemljišta za zelene površine u iznosu od 50.000,00 eura.

Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.869.00,00 eura

Za Kino Bol planirano je 38.000,00 eura, za odvodni kanal niz bračku cestu planirano je 100.000,00 eura, za gradnju groblja planirano je 600.000,00 eura, za komunalnu opremu planirano je 191.000,00 eura, za ogradu na šetnici planirano je 10.000,00 eura, za sportsku opremu planirano je 5.000,00 eura, za opremu za dječje igralište i sport planirano je 50.000,00 eura, za rekonstrukciju i uređenje doma kulture planirano je 120.00,00 eura, za popločenje javnih površina kod dominikanskog samostana planirano je 400.000,00 eura, za javnu rasvjetu Zlatni rat planirano je 10.000,00 eura, za javnu rasvjetu planirano je 40.000,00eura, za gradnju nove kanalizacije planirano je 20.000,00 eura, za Ulicu Ivana Mažuranića planirano je 100.000,00 eura.

Program 1008 Civilna zaštita planirano u iznosu od 515.100,00 eura

Programom Civilne zaštite izdvajaju se sredstva za financiranje DVD Bol u iznosu od 140.000,00 eura, za Hrvatsku gorsku službu spašavanja u iznosu od 6.700,00 eura, za DVD – prehrana i smještaj u iznosu od 2.400,00 eura, za Policijsku postaju Brač planirano je 12.000,00 eura, za sufinanciranje pedijatrije i ginekologije u iznosu od 340.000,00 eura, za dokumente protupožarne zaštite u iznosu od 4.000,00 eura, za kapitalnu donaciju DVD Bol u iznosu od 10.000,00 eura.

Program 1009 Razvoj civilnog društva i ostalih organizacija planirano u iznosu od 26.400,00 eura

Ovim programom izdvajaju se sredstva za Hrvatsku udrugu vinarskih gradova u iznosu od 650,00 eura, za Udrugu Općina Republike Hrvatske u iznosu od 1.350,00 eura, za Udrugu Lijepa naša u iznosu od 2.700,00 eura, za Udrugu LAG Brač u iznosu od 2.700,00 eura, za Crveni križ Brač planirano je 11.000,00 eura, za Udrugu građana – umirovljenici u iznosu od 2.500,00 eura, za Udrugu građana – DDK Bol u iznosu od 1.500,00 eura, za Udrugu za bolji Bol u iznosu od 4.000,00 eura.

Program 1010 Socijalni program i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 168.300,00 eura

Sredstva za isplatu naknade za djecu i obitelj planirana su u iznosu od 10.000,00 eura, za naknade za bolest i invaliditet planirana su u iznosu od 60.000,00 eura, za naknade za uskrsnice planirana su u iznosu od 20.000,00 eura, za naknade za božićnice planirana su u iznosu od 25.000,00 eura, za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad planirana su u iznosu od 20.000,00 eura, za logopedsku terapiju djece planirana su u iznosu od 2.000,00 eura, za prijevoz Murvica planirano je 1.200,00 eura, za naknadu za sistematske preglede građane planirano je 2.600,00 eura, za naknade za plaćanje putem Hrvatske pošte planirano je 1.000,00 eura, za sufinanciranje radnih bilježnica za osnovnu školu planirano je 15.000,00 eura, za najam sobe za vozača autobusa (Autotrans) planirano je 2.700,00 eura, za Bračke pupoljke planirano je 4.800,00 eura i za poticaj za sunčane elektrane planirano je 4.000,0 eura.

Program 1011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 122.300,00 eura 

Za program javnih potreba u školstvu osigurat će se sredstva u iznosu od 122.300,00 eura, od toga za pomoć osnovnoj školi 40.000,00 eura, za pomoć srednjoj školi 40.000,00 eura, za prijevoz srednjoškolaca 13.300,00 eura, za dodjelu stipendija učenicima 1.500,00 eura, za Udrugu RoboBrač 7.000,00 eura i za dodjelu stipendija studentima 20.500,00 eura.

Program 1012 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 19.500,00 eura

Programom javnih potreba u sportu osigurat će se sredstva u iznosu od 19.500,00 eura, od toga za malonogometni klub Bol 3.000,00 eura, za boćarski klub Blato Ratac 1.000,00 eura, za sportsko društvo Bol 10.000,00 eura, za školu košarke 2.500,00 eura, za klub jedriličara na dasci Jidro 2.000,00 eura i za športsko ribolovno društvo Šampjer 1.000,00 eura.

Program 1013 Poticanje razvoja gospodarstva i obrtništva planirano u iznosu od 4.000,00 eura 

Za isplatu subvencija poljoprivrednicima planirano je 4.000,00 eura. 

Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 34.500,00 eura

Programom javnih potreba u kulturi osigurat će se sredstva za glazbenu školu „Josip Hatze“ u iznosu od 2.000,00 eura, za galeriju Branislav Dešković u iznosu od 2.000,00 eura, za vjerske zajednice u iznosu od 2.000,00 eura, za grafite na gradele u iznosu od 3.000,00 eura, za Božićni grad 5.000,00 eura, za dan općine u iznosu od 7.000,00 eura te za ostale manifestacije 13.500,00 eura.                

Program 1016 Razvoj turizma planirano je 57.140,00 eura

Za razvoj turizma planirana su sredstva u iznosu od 57.140,00 eura, od toga za servisne usluge na plaži Zlatni rat 50.000,00 eura, za projekt WIFI4EU 6.640,00 eura i promidžba i informiranje 500,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.