Proračun Općine Bol za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici Općine Bol,

predstavljamo Vam "Vodič za građane" za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinabol.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima i svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

U 2023. godini nastavljamo s aktivnim ulaganjem u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Neki od projekata su održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, održavanje prostora u vlasništvu Općine, izgradnja nove kanalizacije i izgradnja dječjih igrališta. Održavanjima, sanacijom i rekonstrukcijom građevina od značaja za zajednicu pridonosi se na obogaćenju društvenog sadržaja. U tu svrhu izdvojili smo sredstva za Kino Bol i popločenje Trga Rudina. Pazimo na sigurnost i uređenje naših plaža i šetnica kako bismo ljepotu našeg zavičaja prikazali u najboljem svjetlu i privukli posjetitelje.

Ova financijska ulaganja u područje komunalne infrastrukture imaju za cilj unaprijediti i ubrzati razvoj Općine.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh. Iz toga razloga osigurali smo sredstva za isplatu stipendija studentima i osigurali sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola.

Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja. Demografskim mjerama na području Općine Bol nastojimo pomoći roditeljima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih naknada.

Financiramo logopedsku terapiju djece te ulažemo u dječja igrališta i opremu, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta za život naših najmlađih stanovnika.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva za pomoć najugroženijoj skupini stanovnika.

Podupiremo mnoge sportske i kulturne udruge koje djeluju na području naše Općine jer one su bitne za očuvanje naše tradicije i kulture. Izdvojena su sredstva za održavanje manifestacija koje nam pomažu kako bi se u ovim izazovnim vremenima povezali kao zajednica i obilježili datume koji su značajni za naš kraj.

Poštovani građani i građanke, ovim sažetkom obuhvatili smo dio planova koje želimo realizirati u 2023. godini, a na Vama je sada da date svoje prijedloge i sugestije. Veselimo se pročitati Vaša mišljenja i prijedloge za napredak naše Općine.

Vaša Načelnica

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bol za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bol za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bol koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bol kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 3.005.067,00 0
Prihodi od poreza 1.110.260,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 94.250,00 0
Prihodi od imovine 1.100.087,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 675.880,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 17.270,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.320,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.660,00 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.660,00 0
Višak prihoda iz prethodnih godina 820.000,00 0
Višak prihoda iz prethodnih godina 820.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Bol za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.827.727,00 eura.

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bol za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.005.067,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.110.260,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 557.440,00 eura, porez na kuće za odmor 132.730,00 eura, porez na korištenje javnih površina 21.240,00 eura, porez na promet nekretnina 265.450,00 eura, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 132.730,00 eura i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 670,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 94.250,00 eura, od toga tekuće pomoći iz državnog proračuna 1.330,00 eura, tekuće pomoći iz županijskih proračuna 6.640,00 eura, kapitalne pomoći iz državnog proračuna 79.640,00 eura i kapitalne pomoći iz županijskih proračuna 6.640,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.100.087,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine 677,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine 1.099.410,00 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 675.880,00 eura, od toga upravne i administrativne pristojbe 113.100,00 eura, prihodi po posebnim propisima 31.880,00 eura i komunalni doprinosi i naknade 530.900,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirano u iznosu od 17.270,00 eura, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 11.950,00 eura i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 5.320,00 eura;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 7.320,00 eura, od toga kazne i upravne mjere 4.660,00 eura i ostali prihodi 2.660,00 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.660,00 eura

 

Višak prihoda iz prethodnih godina planirano u iznosu od 820.000,00 eura

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 2.215.907,00 0
Rashodi za zaposlene 310.200,00 0
Materijalni rashodi 875.977,00 0
Financijski rashodi 6.260,00 0
Subvencije 4.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 628.300,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 86.970,00 0
Ostali rashodi 304.200,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.611.820,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 190.570,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinei 1.421.250,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bol za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.827.727,00 eura.

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bol za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.215.907,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 310.200,00 eura, od toga plaće (bruto) 205.040,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 11.600,00 eura i doprinosi na plaće 93.560,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 875.977,00 eura, od toga naknade troškova zaposlenima 11.560,00 eura, rashodi za materijal i energiju 163.240,00 eura, rashodi za usluge 632.167,00 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.720,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.290,00 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.260,00 eura , od toga usluge banaka 2.660,00 eura, usluge platnog prometa 670,00 eura, zatezne kamate iz poslovnih odnosa 270,00 eura i ostali nespomenuti financijski rashodi 2.660,00 eura;

4. Subvencije su planirane u iznosu od 4.000,00 eura za subvencije poljoprivrednicima;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 628.300,00 eura, od toga tekuće pomoći državnom proračunu 19.910,00 eura, tekuće pomoći županijskim proračunima 5.310,00 eura, prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja: općinska knjižnica "Hrvatska čitaonica" 57.080,00 eura, Centar za kulturu Općine Bol 186.000,00 eura i Dječji vrtić "Mali princ" 360.000,00 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 86.970,00 eura, od toga naknade za djecu i obitelj 6.640,00 eura, naknade za bolest i invaliditet 13.280,00 eura, naknade za uskrsnice 15.270,00 eura, naknade za božićnice 5.310,00 eura, stipendije i školarine 22.570,00 eura, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 19.910,00 eura i sunčane elektrane 3.990,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 304.200,00 eura, od toga tekuće donacije 247.110,00 eura, kapitalne donacije 13.280,00 eura i kazne, penali i naknade štete 43.810,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.611.820,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 190.570,00 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.421.250,00 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

 

PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE

 

OPĆINSKO VIJEĆE, POVJERENSTVA I POLITIČKE STRANKE

Program 1001 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 21.400,00 eura

• Za Općinsko vijeće planirano je 8.110,00 eura

• Za članove povjerenstava planirano je 3.990,00 eura

• Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 9.300,00 eura

 

IZVRŠNA TIJELA OPĆINE

 

OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA

Program 1002 Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnih tijela planirano u iznosu od 46.620,00 eura

Sredstva za rad načelnika planirana su u iznosu od 46.620,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 32.760,00 eura

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.220,00 eura

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.640,00 eura

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1003 Javna uprava i stručni administrativni poslovi planirano u iznosu od 498.400,00 eura

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 283.240,00 eura

• Za nabavu sredstava, proizvoda i usluga za rad uprave planirano je 157.110,00 eura

• Za financijske poslove planirano je 50.070,00 eura

• Za opremanje javne uprave i administracije planirano je 7.980,00 eura

 

Program 1004 Održavanje građevinskih objekata i komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 582.917,00 eura

• Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 6.640,00 eura

• Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 66.370,00 eura

• Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 3.990,00 eura

• Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 53.090,00 eura

• Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 15.930,00 eura

• Za održavanje groblja i krematorija unutar groblja planirano je 7.970,00 eura

• Za održavanje javne rasvjete planirano je 33.190,00 eura

• Za električnu energiju (javna rasvjeta) planirano je 25.000,00 eura

• Za održavanje prostora u vlasništvu Općine planirano je 21.450,00 eura

• Za najam ekološkog WC-a planirano je 3.980,00 eura

• Za iznošenje i odvoz glomaznog otpada planirano je 25.800,00 eura

• Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 9.960,00 eura

• Za dimnjačarske i ekološke usluge planirano je 9.300,00 eura

• Za pričuvu planirano je 1.200,00 eura

• Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 2.010,00 eura

• Za vodu na javnim površinama planirano je 18.600,00 eura

• Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 90.407,00 eura

• Za ostale komunalne usluge planirano je 6.650,00 eura

• Za najam auto-korpa planirano je 1.070,00 eura

• Za električnu energiju (ostalo) planirano je 73.180,00 eura

• Za čišćenje podmorja planirano je 930,00 eura

• Za održavanje plaža planirano je 66.370,00 eura

• Za servis uređaja planirano je 1.330,00 eura

• Za održavanje javnih parkirališta planirano je 10.620,00 eura

• Za održavanje građevina namijenjenih obavljanju djelatnosti javnog prijevoza planirano je 1.330,00 eura

• Za održavanje poljskih puteva planirano je 26.550,00 eura

 

Program 1005 Prostorno uređenje planirano u iznosu od 111.000,00 eura

• Za Urbanistički plan uređenja K3 zone "Ratac Meštre Mijene" planirano je 6.000,00 eura

• Za Urbanistički plan uređenja K4 zone "Reciklažno dvorište" planirano je 6.000,00 eura

• Za Urbanistički plan uređenja - II Izmjene i dopune naselja Bol planirano je 6.640,00 eura

• Za Prostorni plan uređenja - III Izmjene i dopune Općine Bol planirano u iznosu od 7.970,00 eura

• Za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš - II Izmjena i dopuna PPU planirano je 26.550,00 eura

• Za projekt komunalne opreme planirano je 3.000,00 eura

• Za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga planirano je 19.910,00 eura

• Za projekt uređenja plaže Benačica planirano je 15.930,00 eura

• Za projekte uređenja ulica planirano je 19.000,00 eura

 

Program 1006 Otkup zemljišta i zgrada planirano u iznosu od 183.180,00 eura

• Za otkup zemljišta za ceste prema UPU planirano je 39.820,00 eura

• Za otkup zemljišta za zelene površine planirano je 66.370,00 eura

• Za otkup zemljišta kod Vatrogasnog doma planirano je 23.900,00 eura

• Za otkup doma na Vidovoj gori planirano je 53.090,00 eura

 

Program 1007 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.300.360,00 eura

• Za Kino Bol planirano je 43.280,00 eura

• Za Vukovarsku ulicu planirano je 26.550,00 eura

• Za Postirsku ulicu planirano je 26.550,00 eura

• Za cestu u R3 zoni planirano je 26.550,00 eura

• Za popločenje Trga Rudina - osnovna škola planirano je 200.000,00 eura

• Za odvodni kanal niz bračku cestu planirano je 66.370,00 eura

• Za potporni zid na obilaznici planirano je 19.910,00 eura

• Za gradnju groblja planirano je 100.000,00 eura

• Za komunalnu opremu planirano je 200.000,00 eura

• Za ogradu na šetnici planirano je 9.300,00 eura

• Za spomenike planirano je 13.000,00 eura

• Za sportsku opremu planirano je 3.990,00 eura,

• Za opremu za dječje igralište i sport planirano je 10.090,00 eura;

• Za kanalizacijski i vodoopskrbni sustav i pročistač za Murvicu planirano je 13.280,00 eura

• Za popločenje javnih površina kod dominikanskog samostana planirano je 132.730,00 eura

• Za javnu rasvjetu Zlatni rat planirano je 26.550,00 eura

• Za javnu rasvjetu planirano je 99.560,00 eura

• Za Pučišku ulicu planirano je 26.550,00 eura

• Za Dalmatinsku ulicu planirano je 26.550,00 eura

• Za gradnju nove kanalizacije planirano je 13.280,00 eura

• Za uređenje trotoara na obilaznici planirano je 13.280,00 eura

• Za dječje igralište vrtić planirano je 132.730,00 eura

• Za kameni zid uz obalu planirano je 10.000,00 eura

• Za dječje igralište Poljana planirano je 43.000,00 eura

• Za potporni zid Murvica planirano je 17.260,00 eura

 

Program 1008 Civilna zaštita planirano u iznosu od 125.000,00 eura

• Za financiranje DVD Bol planirano je 92.910,00 eura

• Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 5.980,00 eura

• Za DVD - prehrana i smještaj planirano je 2.190,00 eura

• Za Policijsku postaju Brač planirano je 1.330,00 eura

• Za sufinanciranje pedijatrije i ginekologije planirano je 5.310,00 eura

• Za dokumente protupožarne zaštite planirano je 4.000,00 eura

• Za kapitalnu donaciju DVD Bol planirano je 13.280,00 eura

 

Program 1009 Razvoj civilnog društva i ostalih organizacija planirano u iznosu od 22.170,00 eura

• Za Hrvatsku udrugu vinarskih gradova planirano je 670,00 eura

• Za Udrugu Općina Republike Hrvatske planirano je 1.330,00 eura

• Za Udrugu Lijepa naša planirano je 2.660,00 eura

• Za Udrugu LAG Brač planirano je 2.660,00 eura

• Za Crveni križ Brač planirano je 7.970,00 eura 

• Za Udrugu građana - umirovljenici planirano je 2.660,00 eura

• Za Udrugu građana - DDK Bol planirano je 1.300,00 eura

• Za Udrugu za bolji Bol planirano je 2.920,00 eura

 

Program 1010 Socijalni program i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 74.790,00 eura

• Za naknade za djecu i obitelj planirano je 6.640,00 eura

• Za naknade za bolest i invaliditet planirano je 13.280,00 eura

• Za naknade za uskrsnice planirano je 15.270,00 eura

• Za naknade za božićnice planirano je 5.310,00 eura

• Za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad planirano je 19.910,00

• Za logopedsku terapiju djece planirano je 2.660,00 eura

• Za prijevoz Murvica planirano je 1.070,00 eura

• Za naknadu za sistematski pregled građana planirano je 2.660,00 eura

• Za naknadu za plaćanje putem Hrvatske pošte planirano je 670,00 eura

• Za najam sobe za vozača autobusa (Autotrans) planirano je 2.660,00 eura

• Za Bračke pupoljke planirano je 670,00 eura

• Za poticaj za sunčane elektrane planirano je 3.990,00 eura

 

Program 1011 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 122.140,00 eura

• Za pomoć osnovnoj školi planirano je 33.190,00 eura

• Za pomoć srednjoj školi planirano je 47.790,00 eura

• Za prijevoz srednja škola planirano je 13.280,00 eura

• Za dodjelu stipendija učenicima planirano je 800,00 eura

• Za Udrugu "Robobrač" planirano je 5.310,00 eura

• Za dodjelu stipendija studentima planirano je 21.770,00 eura

 

Program 1012 Javne potrebe u sportu planirano u iznosu od 16.210,00 eura

• Za Malonogometni klub Bol planirano je 2.660,00 eura

• Za Boćarski klub "Blato Ratac" planirano je 930,00 eura

• Za Sportsko društvo "Bol" planirano je 5.310,00 eura

• Za školu košarke planirano je 1.330,00 eura

• Za Klub jedriličara na dasci Jidro planirano je 4.650,00 eura

• Za športsko ribolovno društvo "Šampjer" planirano je 1.330,00 eura

 

Program 1013 Poticanje razvoja gospodarstva i obrtništva planirano u iznosu od 4.000,00 eura

Za isplatu subvencija poljoprivrednicima planirano je 4.000,00 eura.

 

 Program 1014 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 43.450,00 eura

• Za glazbenu školu "Josip Hatze" planirano je 1.330,00 eura

• Za galeriju Branislav Dešković planirano je 6.910,00 eura

• Za vjerske zajednice planirano je 1.330,00 eura

• Za Grafiti na gradele planirano je 2.000,00 eura

• Za Božićni grad planirano je 4.660,00 eura

• Za Dan Općine planirano je 700,00 eura

• Za ostale manifestacije planirano je 26.520,00 eura

 

Program 1016 Razvoj turizma planirano je 73.010,00 eura

• Za servisne usluge na plaži Zlatni rat planirano je 39.820,00 eura

• Za projekt WIFI4EU planirano je 6.640,00 eura

• Za rimsku piscinu na Zlatnom ratu planirano je 26.550,00 eura

 

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne planiran je u iznosu od 603.080,00 eura

• Općinska knjižnica "Hrvatska Čitaonica" u iznosu od 57.080,00 eura

• Centar za kulturu Općine Bol u iznosu od 186.000,00 eura

• Dječji vrtić "Mali princ" u iznosu od 360.000,00 eura

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!