Proračun Općine Bistra za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici Općine Bistra,

Predstavljamo Vodič za građane za 2023. godinu u kojem je prikazano na koji način Općina Bistra prikuplja i investira sredstva.

Odlučili smo vam približiti rad Općine Bistra vodeći se našom misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje sredstvima i provođenjem razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Bistra bolje životne uvjete.

Brojnim komunalnim projektima želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. U 2023. godini Općina Bistra planira velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Nastavlja se izgradnja groblja, cesta i pješačkih staza, izgradnja semafora u Bistranskoj ulici, izgradnja Gospodarske zone Bistra, rekonstrukcija dijela Podgorske ulice, opremanje i uređenje dječjih igrališta te rekonstrukcija javne rasvjete. Osim izgradnje, izdvojili smo sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina i javne rasvjete, za asfaltiranje cesta i javnih površina, a jedan od većih projekata u 2023. godini je sanacija prometnica oštećenih u potresu za koju je izdvojeno čak 429.690,00 eura.

U planu nam je i rekonstrukcija krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje, izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava otpadnih voda, a također izdvojit ćemo sredstva za Društveni dom na kamenolomu i za izgradnju nadstrešnice na Kulturnom centru.   

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene, poticajnim mjerama i donacijama udrugama u gospodarstvu nastavljamo s razvojem poljoprivrede i gospodarstva.

Ulaganje u obrazovanje djece i mladih od velike nam je važnosti stoga i ove godine izdvajamo sredstva za sufinanciranje troškova dječjih vrtića, osnovni i dodatni  program osnovnoškolskog obrazovanja kroz nabavu drugih obrazovnih materijala i kroz sufinanciranje škole u prirodi, boravka u školi, natjecanja učenika te stipendije učenicima srednjih škola i stipendije studentima.  Naše mlade želimo potaknuti na što veće zalaganje i trud na njihovom obrazovnom putu.

Razvojem sporta i rekreacije pokrećemo naše stanovnike. Nastojimo mladima omogućiti priliku za zdravijim životom zato ulažemo u Sportski centar Bistra, a donacijama sportskim društvima potičemo njihov daljnji rad.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Osigurana su sredstva za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama. 

Projektom „Želim posao“ želimo  povećati socijalnu uključenost i zapošljavanje mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. 

Projekt “Zaželi u Općini Bistra- faza II” uključuje 9 nezaposlenih žena, te 54 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt se provodi na području Općine, a sve u cilju uključivanja žena na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za njegovanje sakralne baštine, donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine te za projekt Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – Ekomuzej Bistra. 

Tradicionalno ćemo i u 2023. godini obilježavati Dane Bistre i organizirati razne manifestacije.

Dragi stanovnici Općine Bistra, izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite da je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo Vas da nam na to ukažete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete dostavljati do 15.12.2022. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2023. godinu.

 

Vaš Načelnik!

Danijel Drviš

 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Bistra za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Bistra za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Bistra koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Bistra kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračun sadržava:

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Bistra su: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 6.188.355,00 0
Prihodi od poreza 2.607.730,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 2.019.745,00 0
Prihodi od imovine 125.690,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.330.690,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 102.180,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.320,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 468.200,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 468.200,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 635.045,00 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 635.045,00 0
Vlastiti izvori 309.970,00 0
Vlastiti izvori 309.970,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Bistra za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.601.570,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Bistra za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.188.355,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.607.730,00 eura, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.019.745,00 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 125.690,00 eura, 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.330.690,00 eura, 

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 102.180,00 eura, 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.320,00 eura 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 468.200,00 eura

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 468.200,00 eura za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

planirani su u iznosu od 635.045,00 eura za primitke od zaduživanja.

 

Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak prihoda planiran je u iznosu od 309.970,00 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 4.774.845,00 0
Rashodi za zaposlene 1.027.195,00 0
Materijalni rashodi 2.842.826,00 0
Financijski rashodi 60.045,00 0
Subvencije 37.000,00 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 95.110,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 78.230,00 0
Ostali rashodi 634.439,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.701.715,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.640,00 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.510.175,00 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 168.900,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 125.010,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 125.010,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Bistra za 2023. godinu planirani su u iznosu od 7.601.570,00 eura.

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Bistra za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.774.845,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.027.195,00 eura 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.842.826,00 eura, 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 60.045,00 eura, 

4. Subvencije planirane u iznosu od 37.000,00 eura,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 95.110,00 eura, 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 78.230,00 eura,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 634.439,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.701.715,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 22.640,00 eura,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.510.175,00 eura, 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 168.900,00 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 125.010,00 eura.

 

OPĆINSKO VIJEĆE - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 24.840,00 EURA

 

Program 1001 Program rada predstavničkog tijela, planiran u iznosu od 24.840,00 eura

1. Za redovni rad Općinskog vijeća planirani rashodi iznose 16.210,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 12.650,00 eura i ostali rashodi iznose 3.560,00 eura,

2. Za obilježavanje Dana Općine planirani rashodi iznose 8.630,00 eura za materijalne rashode.

 

OPĆINSKI NAČELNIK - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 124.980,00 EURA

 

Program 1002 Program rada općinskog načelnika, planiran u iznosu od 54.010,00 eura

1. Za redovan rad Općinskog načelnika planirani rashodi iznose 47.410,00 eura, od toga rashodi za zaposlene iznose 39.450,00 eura i materijalni rashodi iznose 7.960,00 eura,

2. Za proračunsku pričuvu planirani rashodi iznose 6.600,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

 

Program 1003 Pokroviteljstva i obljetnice, planiran u iznosu od 66.990,00 eura

1. Za obilježavanje Dana Bistre planirani rashodi iznose 35.000,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za monografiju Općine Bistra planirani rashodi iznose 9.290,00 eura za materijalne rashode,

3. Za manifestacije planirani rashodi iznose 12.000,00 eura za materijalne rashode,

4. Za sponzorstva planirani rashodi iznose 5.000,00 eura za materijalne rashode,

5. Za suvenire planirani rashodi iznose 5.700,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 3.000,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.700,00 eura.

 

Program 1005 Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“, planiran u iznosu od 3.980,00 eura

Za Svjetski skijaški kup „Snježna kraljica“ planirani rashodi iznose 3.980,00 eura za materijalne rashode.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO JE U IZNOSU OD 7.451.750,00 EURA

1.  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO JE 6.079.060,00 EURA

 

Program 1006 Program rada Jedinstvenog upravnog odjela, planiran u iznosu od  466.956,00 eura 

1. Za promidžbu i informiranje planirani rashodi iznose 31.350,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode planirani rashodi iznose 435.606,00 eura, od toga rashodi za zaposlene iznose 211.830,00 eura, materijalni rashodi iznose 203.466,00 eura i financijski rashodi iznose 20.310,00 eura 

 

Program 1007 Krediti i zajmovi, planiran u iznosu od 85.700,00 eura

Za otplate kredita planirani rashodi iznose 85.700,00 eura, od toga financijski rashodi iznose 24.000,00 eura i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznosi 61.700,00 eura.

 

Program 1010 Predškolski odgoj, planiran u iznosu od 26.850,00 eura

Za sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića planirani rashodi iznose 26.850,00 eura, od toga subvencije iznose 17.000,00 eura, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.650,00 eura i ostali rashodi iznose 7.200,00 eura.

 

Program 1011 Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje, planiran je u iznosu od 102.790,00 eura

1. Za osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja planirani rashodi iznose 39.330,00 eura, od toga pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 38.000,00 eura i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 1.330,00 eura, 

2. Za dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja planirani rashodi iznose 50.360,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirani rashodi iznose 4.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

4. Za visokoškolsko obrazovanje planirani rashodi iznose 5.000,00 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 

5. Za kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje planirani rashodi iznose 4.100,00 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

 

Program 1015 Kultura i sakralna baština, planiran u iznosu od 1.115.650,00 eura

1. Za njegovanje sakralne baštine planirani rashodi iznose 13.400,00 eura za ostale rashode, 

2. Za donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine planirani rashodi iznose 28.500,00 eura za ostale rashode, 

3. Za naknade članovima povjerenstva planirani rashodi iznose 2.920,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za projekt „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – Ekomuzej Bistra“ planirani rashodi iznose 1.065.830,00 eura, od toga: rashodi za zaposlene iznose 72.670,00 eura, materijalni rashodi iznose 28.845,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 4.000,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 960.315,00 eura,

5. Za projekt ljetna pozornica planirani rashodi iznose 5.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije, planiran u iznosu od 299.500,00 eura

1. Za donacije sportskim društvima planirani rashodi iznose 96.500,00 eura za ostale rashode,

2. Za kapitalna ulaganja u Sportski centar Bistra planirani rashodi iznose 203.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1018 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita, planiran u iznosu od 139.110,00 eura

1. Za pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama planirani rashodi iznose 78.860,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 2.200,00 eura, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 57.300,00 eura i ostali rashodi iznose 19.360,00 eura,

2. Za naknade članovima povjerenstva planirani rashodi iznose 270,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za program rada Vijeća za prevenciju planirani rashodi iznose 1.330,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti planirani rashodi iznose 11.500,00 eura za ostale rashode, 

5. Za veterinarske usluge planirani rashodi iznose 2.800,00 eura za materijalne rashode, 

6. Za projekt „Zaželi u Općini Bistra-faza II“ planirani rashodi iznose 42.350,00 eura, od toga rashodi za zaposlene iznose 39.350,00 eura, materijalni rashodi iznose 3.000,00 eura,

7. Za projekt „Želim posao“ planirani rashodi iznose 2.000,00 eura za materijalne rashode. 

 

Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 1.135.529,00 eura

1. Za izgradnju groblja planirani rashodi iznose 160.589,00 eura za ostale rashode,  

2. Za izgradnju cesta i pješačkih staza planirani rashodi iznose 212.750,00 eura, od toga rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 108.000,00 eura, materijalni rashodi iznose 2.650,00 eura, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 16.000,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 86.100,00 eura,

3. Za izgradnju Gospodarske zone Bistra planirani rashodi iznose 292.490,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 2.700,00 eura, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 6.640,00 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 283.150,00 eura,

4. Za rekonstrukciju dijela Podgorske ulice planirani rashodi iznose 441.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

5. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirani rashodi iznose 6.700,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 

6. Za dječja igrališta planirani rashodi iznose 22.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

 

Program 1022 Održavanje komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 2.135.395,00 eura

1. Za deratizaciju i dezinsekciju planirani rashodi iznose 25.000,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za zbrinjavanje životinja planirani rashodi iznose 9.950,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za stručni nadzor planirani rashodi iznose 12.400,00 eura za materijalne rashode, 

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih i zelenih površina planirani rashodi iznose 583.850,00 eura za materijalne rashode, 

5. Za javnu rasvjetu planirani rashodi iznose 82.660,00 eura za materijalne rashode, 

6. Za asfaltiranje cesta i javnih površina planirani rashodi iznose 306.185,00 eura za materijalne rashode, 

7. Za sanaciju prometnica oštećenih u potresu planirani rashodi iznose 429.690,00 eura za materijalne rashode,

8. Za reciklažno dvorište planirani rashodi iznose 13.000,00 eura za materijalne rashode, 

9. Za subvenciju prijevoza planirani rashodi iznose 670.000,00 eura za materijalne rashode, 

10. Za projektiranje planirani rashodi iznose 1.330,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

11. Za opremu za javne površine planirani rashodi iznose 1.330,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1023 Zaštita okoliša, planiran u iznosu od 1.350,00 eura

Za gospodarenje otpadom planirani rashodi iznose 1.350,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 1031 Program gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina, planiran u iznosu od 223.650,00 eura

1. Za izgradnju vodoopskrbnog sustava planirani rashodi 120.650,00 eura za ostale rashode,

2. Za izgradnju sustava otpadnih voda planirani rashode iznose 103.390,00 eura za ostale rashode.

 

Program 1027 Prostorno uređenje i izgradnja općine, planiran u iznosu od 78.550,00 eura

1. Za geodetsko katastarske usluge planirani rashodi iznose 26.500,00 eura za materijalne rashode, 

2. Za kapitalna ulaganja u prostorno - plansku dokumentaciju planirani rashodi iznose 42.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

3. Za izgradnju Općinskog centra planirani rashodi iznose 7.350,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za žičaru Sljeme – Bistra planirani rashodi iznose 1.350,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

5. Za urbanu komasaciju planirani rashodi iznose 1.350,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1030 Upravljanje imovinom, planiran u iznosu od 155.400,00 eura 

1. Za održavanje objekata i zgrada planirani rashodi iznose 35.950,00 eura za materijalne rashodi, 

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirani rashodi iznose 11.400,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za ulaganje u opremu općine planirani rashodi iznose 23.200,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za nekretnine u vlasništvu Općine planirani rashodi iznose 6.650,00 eura za materijalne rashode,

5. Za rekonstrukciju krovišta i uređenje potkrovlja na Društvenom domu Bukovje planirani rashodi iznose 44.200,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,

6. Za izgradnju nadstrešnice planirani rashodi iznose 24.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

7. Za Društveni dom na kamenolomu planirani rashodi iznose 10.000,00 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

Program 1024 Jačanje gospodarstva, planiran u iznosu od 9.390,00 eura

1. Za razvoj gospodarstva planirani rashodi iznose 3.620,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 2.270,00 eura i ostali rashodi iznose 1.650,00 eura, 

2. Za donacije udrugama u gospodarstvu planirani rashodi iznose 5.500,00 eura za ostale rashode, 

3. Za naknade članovima povjerenstva planirani rashodi iznose 270,00 eura za materijalne rashode.

 

Program 1032  Potpora poljoprivredi,  planiran u iznosu od 23.200,00 eura

Za poticajne mjere u poljoprivredi planirani rashodi iznose 23.200,00 eura, od toga subvencije iznose 20.000,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.200,00 eura. 

 

Program 1026 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, planiran u iznosu od 80.040,00 eura

1. Za civilnu zaštitu planirani rashodi iznose 7.380,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 6.380,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.000,00 eura, 

2. Za protupožarnu zaštitu planirani rashodi iznose 71.730,00 eura, od toga materijalni rashodi iznose 1.330,00 eura, ostali rashodi iznose 68.400,00 eura i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.000,00 eura, 

3. Za zaštitu i spašavanje planirani rashodi iznose 930,00 eura za ostale rashode. 

 

2. DJEČJI VRTIĆ „KAPLJICA“

 

Program 1009 Dječji vrtić „Kapljica“, planiran u iznosu od 1.289.630,00 eura

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Kapljica“ planirani rashodi iznose 913.730,00 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene iznose 621.545,00 eura,

• Materijalni rashodi iznose 219.600,00 eura,

• Financijski rashodi iznose 8.635,00 eura,

• Ostali rashodi iznose 640,00 eura,

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 63.310,00 eura

2. Za uređenje okoliša planirani rashodi iznose 660,00 eura za materijalne rashode, 

3. Za kapitalna ulaganja u opremu vrtića planirani rashodi iznose 8.640,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 

4. Za Područni vrtić Kapljica planirani rashodi iznose 366.600,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

3. OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA

 

Program 1016 „Općinska knjižnica Bistra“, planiran u iznosu od 83.060,00 eura

1. Za financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra planirani rashodi iznose 59.500,00 eura, od toga: 

• Rashodi za zaposlene iznose 42.350,00 eura 

• Materijalni rashodi iznose 16.690,00 eura,

• Financijski rashodi iznose 460,00 eura.

2. Za kapitalna ulaganja u opremu i knjige planirani rashodi iznose 23.560,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti