Proračun Grada Imotski za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2023. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.imotski.hr.


Prioritet nam je ulaganje u projekte značajne za rast i razvoj našeg Grada kako bi se stvorilo okruženje ugodno za život, poduzetnicima privlačan za ulaganje, a gostima i turistima poželjan za posjećivanje. Stoga smo značajna sredstva osigurali za održavanje, uređenje i izgradnja komunalne infrastrukture, održavanje i uređenje cesta i poljskih puteva, uređenje ulica i potpornih zidova, vodovod, odvodnju, izgradnju javne rasvjete i kanalizaciju za koju se planirani uložiti 331.807,02 eura. Nastavljamo s uređenjem gradske tržnice za što smo planirali izdvojiti 398.168,43 eura, izgradnju grobnica i uređenje groblja u vrijednosti od 716.690,00 eura, uređenje i sanaciju odlagališta Kozjačić.

Projekt na koji se ponosimo i koji će uvelike doprinijeti zajednici te potaknuti mlade na rekreaciju i vodene sportove je izgradnja gradskih bazena za što smo osigurali sredstva u iznosu od 132.720,00 eura

Nastojimo stvoriti povoljno i poticajno okruženje za naše poduzetnike kao i za potencijalne investitore, te poticati naše mlade na poduzetništvo i ove godine za uređenje poduzetničke zone Grada Imotskog planirano je 132.722,81 eura.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, kako bi im pomogli i potakli ih na ustrajnost u obrazovanju, izdvojili smo sredstva za nagrade i potpore učenicima i studentima, sufinanciramo cijene prijevoza, pomoćnika u nastavi i produženi boravak u školi.

Bitan segment razvoja Grada Imotskog su i demografske mjere kojima se nastoji pomoći građanima i osigurati preduvjet za potrebiti demografski rast, te stvoriti okruženje koje odiše blagostanjem, roditeljima novorođene djece osigurali smo jednokratna novčana sredstva, sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću, te planiramo ulagati u dječji vrtića.

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku našeg grada omogućujemo  kroz socijalni program. Našim najugroženijim stanovnicima osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za ogrjev te  pomoć starijim osobama s invaliditetom.

Očuvanje tradicije i kulture Grada, kao i poticanje našeg stanovništva na aktivan društveni i kulturni život nam od velikog značaja, stoga i ove godine planiramo izdvojiti dio sredstava iz proračuna za obilježavanje manifestacija te sufinanciranje kulturnih udruga. Revitalizacijom kulturne baštine nastojimo stvoriti nove kulturne sadržaje, nastavljamo ulagati u kompleks Dogana u vrijednosti od 199.084,21 u kojem će djelovati Turističke zajednice područja Imota (Imotske krajine), Zavičajni muzeja Imotski, nevladine udruga, poduzetnički centar, kongresni centar i visokoškolske ustanove.

Na području naše Grada također djeluju i brojne sportske i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, želimo ih ohrabriti i poticati na dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Gradski novac. Pozivamo sve stanovnike Grada da zajedno s nama rade na boljitku našeg Grada i njegovom daljnjem razvoju.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Gradskog vijeća.

 

Vaš gradonačelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Imotskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Imotskog za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Imotskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Imotskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.

Proračunski korisnici Grada Imotskog su: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica „Don Mihovil Pavlinović“ , Dječji vrtić Imotski i Javna vatrogasna postrojba.

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 8.581.166,46 0
Prihodi od poreza 2.681.447,41 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.171.298,66 0
Prihodi od imovine 187.139,16 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 1.521.637,88 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 18.050,68 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.592,67 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 663.614,04 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 663.614,04 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 139.343,51 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 139.343,51 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni prihodi i primici Grada Imotskog za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.384.124,01 eura

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Imotskog za 2023. godinu su 8.581.166,46 eura , a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.681.447,41 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.171.298,66 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 187.139,16 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi planirani u iznosu od 1.521.637,88 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 18.050,68 eura;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 1.592,67 eura za kazne i upravne mjere.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2023. godinu planiranih u iznosu od 139.343,51 eura

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 139.343,51 eura.


Primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu planiranih u iznosu od 663.614,04 eura

Primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu planiranih u iznosu od 663.614,04 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 5.929.507,18 0
Rashodi za zaposlene 1.978.518,77 0
Materijalni rashodi 1.972.863,99 0
Financijski rashodi 64.901,99 0
Subvencije 345.560,42 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.926,74 0
Naknade građanima i kućanstvima 987.489,30 0
Ostali rashodi 564.245,97 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.175.898,94 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 66.359,12 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.086.977,82
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 22.562,00 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 278.717,89 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 278.717,89 0
Ukupno 0,00 0,00

 

Ukupni rashodi i izdaci Grada Imotskog za 2023. godinu planirani su u iznosu od 9.384.124,01 eura

Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Imotskog za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.929.507,18 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.978.518,77 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.972.863,99 eura;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 64.901,99 eura;

4. Subvencije - planirane u iznosu od 345.560,42 eura;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 15.926,74 eura;

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 987.489,30 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 564.245,97 eura.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2023. godinu planirani u iznosu od 3.175.898,94 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 66.359,12 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.086.977,82 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 22.562,00 eura.


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

Ukupni izdaci za financijsku imovinu Grada Imotskog za 2023. godinu planirani su u iznosu od 278.717,89 eura.

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 

GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 74.72742 EURA

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 67.427,67 eura

1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 46.452,98 eura za materijalne rashode;

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 15.332,01 eura za ostale rashode;

3. Za Vijeće nacionalnih manjina planirano je 4.315,45 eura za materijalne rashode;

4. Za savjet mladih planirano je 1.327,23 eura za materijalne rashode.


Program 1002- Program političkih stranaka planirano u iznosu od 7.299,75 eura

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 7.299,75 eura za ostale rashode. 


TIJELA GRADSKE UPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.719.224,36 EURA

Program 2001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.050.536,70 eura

Za javnu upravu i administraciju planirano je 2.038.591,65 eura, od toga:

1. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 278.717,89 eura;

2. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.739.301,72 eura za;

⦁ Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 419.404,07 eura, od toga plaće (bruto) 325.834,49 eura, ostali rashodi za zaposlene 39.816,84 eura i doprinosi na plaće 53.752,74 kuna;

⦁ Materijalni rashodi planirani u iznosu od 878.412,95 eura, od toga naknada troškova zaposlenima 13.272,28 eura, rashodi za materijal i energiju 97.551,26 eura rashodi za usluge 222.045,25 eura, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 2.707,88 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 530.891,23 eura;

⦁ Financijski rashodi planirani u iznosu od 59.725,26 eura za kamate za primljene kredite i zajmove;

⦁ Subvencije trgovački društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 345.560,42 eura;

⦁ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.926,74 eura, od toga pomoći unutar općeg proračuna 13.272,28 eura i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.654,46 eura;

⦁ Ostali rashodi planirani u iznosu od 13.272,28 eura;

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 32.517,09 eura, od toga prijevozna sredstva 12.608,67 eura i postrojenje i opremu 19.908,42 eura.

Za odnos s javnošću planirano je 11.945,05 eura za materijalne rashode.


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 597.450,00 EURA

Program 2002 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 597.450,00 eura

Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 597.450,00 eura, od toga za cestovni promet 179.770,00 eura, poslove i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 121.710,00 eura i za uličnu rasvjetu 295.970,00 eura.

 

IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.038.037,66 EURA

Program 2003 Izgradnja kapitalnih objekata planirano je 3.038.037,66 eura

1. Za ostalu nematerijalnu imovinu planirano je 46.452,98 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine;

2. Za kapitalni projekti EU planirano je 46.452,98 eura za građevinske objekte;

3. Za zemljišta planirano je 6.636,14 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine;

4. Za ceste planirano je 132.720,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

5. Za uređenje poljskih putova planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

6. Za vodovod planirano je 33.180,70 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

7. Za kanalizaciju planirano je 331.807,02 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

8. Za odvodnju planirano je 33.180,70 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

9. Za uređenje igrališta planirano je 26.540,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

10. Za izgradnju grobnica i uređenje groblja planirano je 716.690,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

11. Za prostorni plan planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine;

12. Za uređenje mrtvačnica planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

13. Za uređenje ulica i potpornih zidova planirano je 73.000,00 eura za za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

14. Za uređenje gradske tržnice planirano je 398.168,43 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

15. Za uređenje i sanaciju odlagališta Kozjačić planirano je 152.631,23 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

16. Za gradski bazen planirano je 132.720,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

17. Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 19.908,42 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

18. Za uređenje poduzetničke zone Grada Imotskog planirano je 132.722,81 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

19. Za izgradnju javne rasvjete u Imotskom planirano je 79.630,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

20. Za Geopark planirano je 6.636,14 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

21. Za sportski aerodrom planirano je 13.270,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

22. Za uređenje nogometnih stadiona planirano je 66.361,40 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

23. Za ostala kapitalna ulaganja – projektna dokumentacija planirano je 66.361,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

24. Za objekte komunalne infrastrukture – ostalo planirano je 18.580,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

25. Za dom za starije i nemoćne planirano je 66.361,40 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

26. Za stočno-poljoprivredni sajam planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

27. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 19.910,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

28. Za izgradnju socijalnih stanova planirano je 19.910,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

29. Za Imotska jezera planirano je 19.910,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

30. Za dječji vrtić u Gradu Imotskom planirano je 66.361,40 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

31. Za uređenje gradskog kina planirano je 26.544,56 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

32. Za Dogana planirano je 199.084,21 eura za rashode za nabavi proizvedene dugotrajne imovine;

33. Za program POS planirano je 19.910,00 eura rashode za nabavi proizvedene dugotrajne imovine.

34. Za izgradnju stajališta/postaje za prihvat putnika planirano je 9.950,00 eura za rashode za nabavi proizvedene dugotrajne imovine

35. Za izgradnju Tripalove kuće planirano je 6.636,14 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.


PROGRAM ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA

Program 2004  Program održavanja sportskih objekata planiran u iznosu od 33.200,00 eura

Za održavanje sportskih objekata planirano je 33.200,00 eura za materijalne rashode


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 3.590.172,23 EURA

PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRAN U IZNOSU OD 1.219.407,00 EURA

Program 3001 Program javnih potreba u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 1.219.407,00 eura

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Imotski planirano je 1.219.407,00 eura, od toga:

1. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.184.433,00 eura, od toga:

⦁ Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 916.969,00 eura, od toga plaće (bruto) 759.836,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 31.760,00 eura i doprinosi na plaće 125.373,00;

⦁ Materijalni rashodi planirani u iznosu od 265.871,00 eura, od toga naknada troškova zaposlenima 35.171,00 eura, rashodi za materijal i energiju 172.301,00 eura, rashodi za usluge 53.089,00 eura, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 3.319,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.991,00 eura.;

⦁ Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.593,00 eura za ostale financijek rashode;

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 34.974,00, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.066,00 eura i rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu 19.908,00 eura.


ŠPORT 

Program 3002 Osnovna djelatnost športskih udruga planirano u iznosu od 152.630,00 eura

Za športske klubove i udruge planirano je 152.630,00 eura za ostale rashode.


PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

Program 3003 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 318.295,00 eura

1. Za financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta planirano je 150.540,00 od toga:

⦁ Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 104.486,00 eura, od toga plaće (Bruto) 86.269,80 eura, ostali rashodi za zaposlene 3.981,68 eura i doprinosi na plaće 14.234,52 eura;

⦁ Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.992,22 eura, od toga naknada troškova zaposlenika 1.194,51 eura, rashodi za materijal i energiju 13.272, 28 eura, rashodi za usluge 24.818,36 eura i ostali nespomenuti rashodi 5.707,07 eura;

⦁ Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.061,78 eura  za ostale financijske rashode.

2. Za financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice planirano je 116.000,00 eura, od toga:

⦁ Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 46.585,70 eura, od toga plaće (Bruto) 37.826,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 2.388,00 eura i doprinosi na plaće 6.370,00 eura;

⦁ Materijalni rashodi planirani u iznosu od 22.430,16 eura, od toga naknada troškova zaposlenika 3.583,51 eura, rashodi za materijal i energiju 8.494,26 eura, rashodi za usluge 7.034,31 eura i ostali nespomenuti rashodi 3.318,08 eura;

⦁ Financijski rashodi planirani u iznosu od 530,95 eura za ostale financijske rashode;

⦁ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 46.453,19 eura, od toga građevinski objekti 28.535,41, postrojenje i opremu 4.645,50 eura i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 13.272,28 eura.

3. Za tekuće donacije Imotskoj krajini planirano u iznosu od 10.620,00 eura.

4. Za financiranje udruga u kulturi planirano u iznosu od 41.135,00 eura, od toga za:

⦁ Financiranje udruga javni poziv planirano u iznosu od 39.815,00 eura za tekuće donacije;

⦁ Financiranje udruga ostalo planirano u iznosu od 1.320,00 eura za tekuće donacije.


ŠKOLSTVO

Program 3007 Školstvo planirano u iznosu od 353.100,00 eura

⦁ Potpore studentima i učenicima planirane u iznosu od 53.100,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

⦁ Nagrade učenicima planirane u iznosu od 13.300,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

⦁ Sufinanciranje cijene prijevoza planirano u iznosu od 207.050,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

⦁ Sufinanciranje pomoćnika u nastavi planirano u iznosu od 19.900,00 eura za tekuće donacije;

⦁ Sufinanciranje produženog boravka planirano u iznosu od 59.750,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


SOCIJALNA SKRB

Program 3008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 309.210,00 eura

1. Za socijalnu skrb planirano je 309.210,00 eura za naknade građanima i kućanstvima, od toga:

⦁ Pomoć obiteljima i kućanstvima 53.100,00 eura;

⦁ Pomoć obiteljima za ogrjev 7.950,00 eura;

⦁ Pomoć obiteljima pri pogrebu 2.650,00 eura;

⦁ Sufinanciranje cijene jaslica i dječjih vrtića 53.100,00 eura;

⦁ Pomoć za kupnju školskih udžbenika za osnovnu školu 66.350,00 eura;

⦁ Besplatna prehrana učenika u osnovnim školama 46.450,00 eura;

⦁ Subvencija terapijskih usluga djeci s teškoćama u razvoju 2.650,00 eura; 

⦁ Naknada troškova stanovanja i sufinanciranje najamnine 1.320,00 eura; 

⦁ Starije osobe i osobe s invaliditetom 75.640,00 eura.


POTPORE ZA RAD UDRUGA

Program 3009 Potpore za rad udruga planirane u iznosu od 247.949,49 eura, od toga: 

1. Za potporu za rad udruga planirano je 79.700,00 eura za tekuće donacije;

2. Za Udrugu Geopark planirano je 26.545,00 eura za tekuće donacije;

3. Za ostale tekuće donacije planirano je 141.704,49 eura, od toga: 

⦁ Tekuće donacije vjerskim zajednicama 19.908,42 eura;

⦁ Tekuće donacije turističkoj zajednici 39.816,84 eura;

⦁ Tekuće donacije Crvenom križu Imotski planirane 26.544,56 eura;

⦁ Tekuće donacije osnovnoj školi planirane u iznosu od 23.890,11 eura;

⦁ Tekuće donacije srednje škole 19.908,42 eura;

⦁ Ostale tekuće donacije 6.636,14 eura;

⦁ Tekuće donacije osnivanje Veleučilišta 5.000,00 eura.


PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 

Program 3010 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 644.501,44 eura

1. Za osnovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Imotski planirano je 595.394,00 eura, od toga:

⦁ Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 491.074,00 eura, od toga plaće (Bruto) 391.532,00 eura, ostali rashodi za zaposlene 12.542,00 eura i doprinosi na plaće 87.000,00 eura;

⦁ Materijalni rashodi planirani u iznosu od 78.412,00 eura, od toga naknada troškova zaposlenima 9.556,00 eura, rashodi za materijal i energiju 46.188,00 eura, rashodi za usluge 18.023,00 eura i ostali nespomenuti rashodi 4.645,00 eura;

⦁ Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.991,00 eura za ostale financijske rashode;

⦁ Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 23.917,00 eura, od toga postrojenja i oprema 8.654,00, prijevozna sredstva 12.609,00 i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 2.654,00 eura;

2. Za tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja planirano je 6.636,14 eura;

3. Za tekuće donacije civilnoj zaštiti planirano je 5.308,91 eura;

4. Za tekuće donacije DVD Imotski planirano je 37.162,39 eura.


DEMOGRAFSKA OBNOVA

Program 3011 Program pomoći demografske obnove planiran u iznosu od 345.097,30 eura

Za potporu za novorođeno dijete planirano je 345.079,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!