*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Biskupija za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Biskupija ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www. biskupija.hr.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Biskupija za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.386.300,00 eura.

Kao i ranijih godina Općina Biskupija značajan dio proračunskih sredstava usmjerava na održavanje cesta i drugih javnih površina te za uređaje i javnu rasvjetu kako bismo osigurali visoku kvalitetu života svih naših stanovnika.

Nastavljamo s projektima izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tako što osiguravamo sredstva za izgradnju i rekonstrukciju cesta, tržnice i vodovoda Vrbnik.

Želimo našu općinu i zavičaj očuvati zelenom stoga nastojimo zaštiti našu prirodu i okoliš nabavom spremnika za odvoz otpada i opremanjem reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je prioritet zato smo i ove godine izdvojili sredstva za djelovanje DVD-a, civilnu zaštitu i HGSS.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti stoga učenicima i studentima s područja Općine Biskupija sufinanciramo prijevoz i nabavu udžbenika te stipendije i školarine. Također smo sredstava izdvojili i za dječji vrtić.

Na području naše Općine djeluju brojne športske i kulturne udruge koje omogućuju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente pa ih želimo poduprijeti kroz potpore osnovnim djelatnostima sportskih udruga i izgradnjom igrališta na području Općine Biskupija.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane naknade i naknade za troškove stanovanja. Roditeljima novorođenčadi dodjeljujemo potpore te izdvajamo sredstava za humanitarnu djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija.

Zbog ponosa na našu povijest, kulturu i tradiciju nastojimo očuvati kulturna dobra podržavanjem djelatnosti kulturno umjetničkih društava. Iz proračuna smo izdvojili sredstava za rekonstrukciju Doma omladine Biskupija i sanaciju zgrade Omladinskog Doma Vrbnik.

Kroz ovaj Vodič želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, drage građanke i građani, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 14.12.2023. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti te prihvaćeno uvrstiti u konačan plan Proračuna za 2024. godinu.

Savjetovanje za Plan Proračuna Općine Biskupija za 2024. godinu sa možete pronaći OVDJE.


Načelnik Općine Biskupija

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.385.300,00
Prihodi od poreza 450.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 470.000,00
Prihodi od imovine 274.300,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 110.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 80.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE BISKUPIJE ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 1.386.300,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Biskupija za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.385.300,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 450.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 470.000,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 274.300,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 110.000,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 80.000,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 eura (za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine). 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 717.300,00
Rashodi za zaposlene 72.000,00
Materijalni rashodi 463.600,00
Financijski rashodi 2.300,00
Subvencije 5.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 88.500,00
Ostali rashodi 85.900,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 669.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 669.000,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Biskupija za 2024. godinu planirani su u iznosu od 717.300,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 72.000,00 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 463.600,00 eura, 
3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.300,00 eura, 
4.    Subvencije planirane u iznosu od 5.000,00 eura, 
5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 88.500,00 eura,
6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 85.900,00 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 669.000,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 669.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Biskupija sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 100 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 10001 OPĆINSKO VIJEĆE
Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave
Program 02: Program političkih stranaka
Program 03: Zaštita prava nacionalnih manjina
Program 04: Razvoj civilnog društva
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO
Program 01: Javna uprava i administracija
GLAVA 20002: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Program 01: Organiziranje i provođenje civilne zaštite
GLAVA 20003: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program 01: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 02: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 03: Zaštita okoliša
GLAVA 20004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 01: Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
Program 02: Javne potrebe u školstvu
Program 03: Javne potrebe u zdravstvu i preventiva
GLAVA 20005: PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE
Program 01: Promicanje kulture
GLAVA 20006: PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA
Program 01: Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti
GLAVA 20007: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
Program 01: Socijalna skrb
Program 02: Poticajne mjere demografske obnove
Program 03: Humanitarna skrb kroz udruge građana

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 100 OPĆINSKO VIJEĆE – 80.800,00 EURA
GLAVA 10001 OPĆINSKO VIJEĆE – 80.800,00 EURA

Program 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga – 53.800,00 eura, od toga:

Za predstavničko i izvršno tijelo izdvaja se 38.800,00 eura, a za djelokrug mjesne samouprave 15.000,00 eura. 

 

Program 02 Program političkih stranaka – 2.000,00 eura, od toga:

Za financiranje rada političkih stranaka izdvaja se 2.000,00 eura.

 

Program 03 Zaštita prava nacionalnih manjina – 15.000,00 eura, od toga:

Za osnovne funkcije VSNM izdvaja se 15.000,00 eura.

 

Program 04 Razvoj civilnog društva – 10.000,00 eura, od toga:

Za osnovne funkcije udruga izdvaja se 10.000,00 eura.

 

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO – 1.305.500,00 EURA

GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO – 293.000,00 EURA

Program 01 Javna uprava i administracija – 293.000,00 eura, od toga:

Za rashode za administrativno, tehničko i stručno osoblja planirano je 232.000,00 eura, za održavanje zgrada za redovito korištenje izdvaja se 10.000,00 eura, za nabavu uredske opreme 2.000,00, za izradu Plana upravljanja imovinom 1.000,00 eura, za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana 15.000,00 eura, za izradu projektne dokumentacije Škola Biskupija 15.000,00 eura i za nabavu osobnog službenog vozila izdvaja se 18.000,00 eura.

GLAVA 20002 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA – 49.000,00 EURA

Program 01 Organiziranje i provođenje civilne zaštite – 49.000,00 eura, od toga:

Za osnovnu djelatnost DVD-a izdvaja se 45.000,00 eura, za civilnu zaštitu 1.000,00 eura i za HGSS 3.000,00 eura.

 

GLAVA 20003 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – 813.000,00 EURA

Program 01 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 235.000,00 eura, od toga:

Za održavanje cesta i drugih javnih površina izdvaja se 180.000,00 eura i za uređaje i javnu rasvjetu 55.000,00 eura.

 

Program 02 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 575.000,00 eura, od toga:

Za izgradnju i rekonstrukciju cesta izdvaja se 150.000,00 eura, za izgradnju tržnice 420.000,00 eura i za izgradnju vodovoda Vrbnik 5.000,00 eura.
 

Program 03 Zaštita okoliša – 3.000,00 eura, od toga:

Za nabavu spremnika za odvoz otpada izdvaja se 2.000,00 eura, a za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad 1.000,00 eura.


GLAVA 20004 DRUŠTVENE DJELATNOSTI – 74.000,00 EURA

Program 01 Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje – 46.000,00 eura, od toga:

Za sufinanciranje prijevoza učenika izdvaja se 11.000,00 eura, a za financiranje dječjeg vrtića izdvaja se 35.000,00 eura.

 

Program 02 Javne potrebe u školstvu – 23.000,00 eura, od toga:

Za sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole izdvaja se 9.000,00 eura i za stipendije i školarine 14.000,00 eura.

 

Program 03 Javne potrebe u zdravstvu i preventiva – 5.000,00 eura, od toga:

Za poslove deratizacije i dezinsekcije izdvaja se 5.000,00 eura.

 

GLAVA 20005 PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE – 51.000,00 EURA

Program 01 Promicanje kulture – 51.000,00 euru, od toga: 

Za djelatnost kulturno umjetničkih društava izdvaja se 1.000,00 eura, za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 3.000,00 eura, za akcije i manifestacije u kulturi 1.000,00 eura, za rekonstrukciju Doma omladine Biskupija – IV. Faza 10.000,00 eura, za sanaciju zgrade Omladinskog Doma Vrbnik 30.000,00 eura i za pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova 6.000,00 eura.

 

GLAVA 20006 PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA – 5.000,00 EURA

Program 01 Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti – 5.000,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost sportskih udruga izdvaja se 3.000,00 eura i za izgradnju igrališta na području Općine Biskupija 2.000,00 eura. 

 

GLAVA 20007 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI – 20.500,00 EURA

Program 01 Socijalna skrb – 16.000,00 eura, od toga: 

Za jednokratnu naknadu izdvaja se 15.000,00 eura i za naknadu za troškove stanovanja 1.000,00 eura. 

 

Program 02 Poticajne mjere demografske obnove – 3.500,00 eura, od toga:

Za potpore za novorođeno dijete izdvaja se 3.500,00 eura.

 

Program 03 Humanitarna skrb kroz udruge građana – 1.000,00 eura, od toga:

Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih organizacija izdvaja se 1.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.