Proračun Općine Biskupija za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Biskupija prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.biskupija.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“.

Kako bismo poboljšali kvalitetu života naših stanovnika, imamo u planu velika ulaganja u komunalnu infrastrukturu kao o što su održavanje cesta i drugih javnih površina, izgradnja i rekonstrukcija cesta, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, izgradnja vodovoda Vrbnik, izgradnja igrališta na području Općine Biskupije. U planu je i sanacija sportske dvorane „Škola Kosovo“ i sanacija zgrade Omladinskog Doma Vrbnik.

Smatramo da su mladi i obrazovani ljuti temelj našeg društva. Kako bismo im pomogli u njihovom daljnjem školovanju i nagradili njihov uspjeh, izdvajamo sredstva iz proračuna za stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje nabave školskih udžbenika za osnovne i srednje škole,  i troška prijevoza učenika i studenata.

Općina osigurava i sredstva za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu. Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 3.000,00 kuna za prvo dijete, 5.000,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće iznos se povećava za 2.000,00 kuna. Nastavljamo sa izgradnjom i opremanjem Dječjeg vrtića kako bismo našim najmlađima pružili ustanovu u kojoj će se kroz igru i školu pripremati za vrtić.

Obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskom stanja osigurali smo isplatu jednokratnih novčanih pomoći i pomoći za troškove stanovanja.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture odlučili smo izdvojit za udruge. Sufinanciramo  održavanje domova kulture, obnove i uređenja kulturnih i sakralnih objekata, manifestacije i akcije kulturnog značaja, sufinanciranje udruga sportskog značaja te rad vjerskih, i drugih udruga i zajednica.

Zaštita i očuvanje okoliša nam je od velike važnosti, stoga želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše naraštaje izgradnjom reciklažnog dvorišta i nabavom novog spremnika za odvoz otpada.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Biskupija da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Biskupija za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Biskupija za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Biskupija koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Biskupija kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 991.000,00 0
Prihodi od poreza 400.000,00 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračunai 200.000,00 0
Prihodi od imovine 140.000,00 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 200.000,00 0
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 50.000,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.000,00 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Općine Biskupija za 2023. godinu planirani su u iznosu od 994.000,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Biskupija za 2023. godinu planirani su u iznosu od 991.000,00 eura, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 400.000,00 eura

2.Pomoći iz inozemstva  i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 200.000,00 eura

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 140.000,00 eura

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 200.000,00 eura

5.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 50.000,000 eura

6.Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.000,00 eura 

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 730.700,00 0
Rashodi za zaposlene 120.000,00 0
Materijalni rashodi 374.700,00 0
Financijski rashodi 2.000,00 0
Subvencije 10.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 116.000,00 0
Ostali rashodi 108.000,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 263.300,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 263.300,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Općine Biskupija za 2023. godinu planirani su u iznosu od 994.000,00 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Biskupija za 2023. godinu planirani su u iznosu od 730.700,00 eura, a čine ih:

1.Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 120.000,00 eura

2.Materijalni rashodi planirani u iznosu od 374.700,00 eura

3.Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 eura 

4.Subvencije planirane u iznosu od 10.000,00 eura

5.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 116.000,00 eura 

6.Ostali rashodi planirani u iznosu od 108.000,00 eura

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 263.300,00 eura

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 54.000,00 EURA

Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave planirano u iznosu od 27.000,00 eura

1.Za predstavničko tijelo planirano je 12.000,00 eura za rashode za usluge

2.Za djelokrug mjesne samouprave planirano je 15.000,00  eura za rashode za usluge

 

Program 02: Program političkih stranaka planirano u iznosu od 2.000,00 eura

Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 2.000,00 eura za rashode za usluge

 

Program 03: Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 15.000,00 eura

Za osnovne funkcije VSNM planirano je 15.000,00 eura, od toga rashodi za usluge 4.700,00 eura, ostali financijski rashodi 300,00 eura i ostali rashodi 10.000,00 eura

 

Program 04: Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 10.000,00 eura

Za osnovne funkcije udruga planirano je 10.000,00 eura za tekuće donacije

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU 940.000,00 EURA

Upravni odjel i izvršno tijelo planirano u iznosu od 262.200,00 eura

 

Program 01: Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 262.200,00 eura

1.Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano u iznosu od 228.700,00 eura, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 120.000,00 eura

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 95.000,00 eura

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.700,00 eura

•Subvencije planirane u iznosu od 10.000,00 eura 

•Ostali rashodi planirano u iznosu od 2.000,00 eura

2.Za održavanje zgrada za redovito korištenje planirano je 10.000,00 eura za rashode za usluge

3.Za nabavu uredske opreme planirano je 2.000,00 eura rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.Za izradu plana upravljanja imovinom planirano je 1.000,0 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

5.Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

6.Za izradu Ortofoto plana općine Biskupije planirano je 9.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.Za program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem planirano je 1.500,0 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 67.000,00 EURA

Program 01: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 67.000,00 eura

1.Za osnovnu djelatnost DVD-a planirano je 60.000,00 eura za tekuće donacije

2.Za civilnu zaštitu  planirano je 1.000,00 eura za tekuće donacije

3.Za HGSS planirano je 3.000,00 eura za tekuće donacije

4.Za procjenu ugroženosti od požara planirano je 3.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 430.000,00 EURA

Program 01: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 230.000,00 eura

1.Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 180.000,00 eura za rashode za usluge

2.Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu planirani su u iznosu od  50.000,00 eura za rashode za usluge 

 

Program 02: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 180.000,00 eura

1.Za izgradnju i rekonstrukciju cesta planirano je 140.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.Za izgradnju vodovoda Vrbnik planirano je 40.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

Program 03: Zaštita okoliša planirano u iznosu od 20.000,00 eura

1.Za nabavu spremnika za odvoz otpada planirano je 10.000,00 eura za donacije i ostale rashode

2.Za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 10.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 102.000,00 EURA

Program 01: Predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 79.000,00 eura

1.Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola planirano je 9.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za financiranje dječjeg vrtića planirano je 70.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 02: Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 18.000,00 eura 

1.Za sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole planirano je 8.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za stipendije i školarine planirano je 10.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 03: Javne potrebe u zdravstvu i preventiva planirano u iznosu od 5.000,00 eura

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 5.000,00 eura za rashode za usluge

 

PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 39.000,00 EURA

Program 01: Promicanje kulture planirano u iznosu od 39.000,00 eura 

1.Za djelatnost umjetničkih društava planirano je 1.000,00 eura za tekuće donacije

2.Za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara planirano je 3.000,00 eura za rashode za usluge

3.Za akcije i manifestacije u kulturi planirano je 1.000,00 eura za tekuće donacije

4.Za rekonstrukciju Doma omladine Biskupija VI. faza planirano je 15.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.Za sanaciju zgrade Omladinskog Doma Vrbnik planirano je 15.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova planirana u iznosu od 4.000,00 eura za tekuće donacije

 

PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA PLANIRANA U IZNOSU OD 18.800,00  EURA

Program 01: Organizacija, rekreacija i sportske aktivnosti planirane u iznosu od 18.800,00 eura

1.Za osnovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 2.000,00 eura za tekuće donacije

2.Za sanaciju sportske dvorane „Škola Kosovo“ III. Faza planirano je 11.800,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.Za izgradnju igrališta na području Općine Biskupija planirano je 5.000,00 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

 

PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PLANIRANO U IZNOSU OD 21.000,00 EURA

Program 01: Socijalna skrb planirano u iznosu od 16.000,00 eura

1.Jednokratne novčane naknade planirane u iznosu od 15.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Naknade troškova stanovanja planirane u iznosu od 1.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 02: Poticajne mjere demografske obnove planirano u iznosu od 3.000,00 eura

Za novorođeno dijete planirano je 3.000,00 eura za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

Program 03 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 2.000,00 eura

Za humanitarnu djelatnost Crvenog Križa planirano je 2.000,00 eura za tekuće donacije

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!