Proračun Općine Baška Voda za 2023. godinu


Proračun za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

Predstavljamo Vam Proračunski vodič za građane za 2023. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Baška Voda prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcinabaskavoda.com.

Brojnim i iscrpnim komunalnim projektima na području cijele Općine želimo osigurati višu kvalitetu života svih naših stanovnika. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture i izgradnju, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

U 2023. godini nastavljamo sa održavanjem građevinskih objekata, javnih zelenih  površina, gradine Baška Voda, postrojenja i opreme Baška Voda, Promajna, Krvavica, Bratuš i Bast, plinovoda, vodovoda i kanalizacija, te izgradnjom i uređenjem tržnice u Baškoj Vodi, stare mjesne zajednice, crkve sv. Lovre, Info centara Baška Voda (Rogač), i Promajna.

U želji da razvijemo turizam i privučemo turiste, a našu Općinu učinimo ugodnijom i ljepšom za život naših stanovnika, ulažemo u uređenje Općine. Obnoviti će se i rekonstruirati plažna infrastruktura, a  sredstva smo izdvojili za rekonstrukciju rtova na svim plažama Općine Baška Voda, uređenje botaničkog vrta Potočine Bast, Trga Fra Gabre Cvitanovića, ulice Vladimira Nazora i stare ambulante.   

Od velikog nam je značaja poticanje naših mladih na odgoj i obrazovanje zato sredstvima iz proračuna želimo dodatno doprinijeti njihovom rastu. Nastavljamo sa izgradnjom i uređenjem znanstvenih i obrazovnih institucija fakulteta, škola i vrtića, a našim učenicima i studentima sufinanciramo prijevoz i dodjeljujemo stipendije.

Na području naše općine djeluju brojne športske i kulturne udruge koje ćemo i ove godine sufinancirati te koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i razvijaju svoje talente. U fokusu nam je izgradnja sportskih dvorana i rekreacijskih objekata Nova dvorana i Boćalištem.

Nastavljamo sa provođenjem niza demografskih mjera i aktivnosti kao i socijalnih mjera koje imaju za cilj poticati mlade obitelji da ostanu živjeti na ovim prostorima i pomoći stanovnicima slabijeg imovinskog stanja. U planu nam dodjeljivati jednokratne financijske porodiljne naknade i za opremu za novorođenčad te financijske pomoći umirovljenicima.

Vjerskim i lovačkim zajednicama te planinarskim društvima dodjeljujemo donacije kako bismo ih potakli i pomogli u njihovom radu. 

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Baška Voda da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.

Prijedloge, sugestije i komentare mogli ste ostavljati do 21.12.2022. godine kada smo sve zaprimljene komentare obradili, na njih odgovorili te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstavili i predložili na sjednici Općinskog vijeća.

 

Vaš načelnik!

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Baška Voda za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Baška Voda za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Baška Voda koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog Baška Voda proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Baška Voda kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 4.999.359,98 0
Prihodi od poreza 1.622.400,00 0
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 1.047.000,00 0
Prihodi od imovine 484.499,99 0
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.824.809,99 0
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 650,00 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 0
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine 5.000,00 0
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine 5.000,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

 

Ukupni prihodi i primici Općine Baška Voda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.009.360,00 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Baška Voda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.004.360,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.622.400,00 eura, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 532.250,00 eura, porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.010.000,00 eura i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 80.150,00 eura;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 1.047.000,00 eura, od toga pomoći od međunarodnih organizacija iznose 540.000,00 eura, pomoći iz proračuna planirane u iznosu 500.000,00 eura i pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 7.000,00 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 484.500,00 eura, od toga prihodi od financijske imovine 24.000,00 eura i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 460.500,00 eura;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.824.810,00 eura, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 156.500,00 eura, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 357.050,00 eura i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.311.260,00 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 650,00 eura,

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 20.000,00 eura;

 

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.000,00 eura za zemljište.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 2.684.109,99 0
Rashodi za zaposlene 698.499,99 0
Materijalni rashodi 1.242.950,00 0
Financijski rashodi 14.000,00 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 206.499,99 0
Ostali rashodi 522.160,00 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.325.250,00 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 182.499,99 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.142.750,00 0
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI I IZDACI

 

Ukupni rashodi i izdaci Općine Baška Voda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.009.360,00 eura

 

Rashodi poslovanja Općine Baška Voda za 2023. godinu planirani u iznosu od 2.684.110,00 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 698.500,00 eura, od toga plaće 605.000,00 eura, ostali rashodi za zaposlene iznose 13.500,00 eura  i doprinosi na plaće iznose 80.000,00 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.242.950,00 eura, od toga:

• Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 24.400,00 eura, od toga službena putovanja 10.900,00 eura (dnevnice za službeni put, naknade za smještaj, naknade za prijevoz itd.), stručno usavršavanje zaposlenika 2.500,00 eura i ostale naknade troškova zaposlenima 11.000,00 eura,

• Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 259.050,00 eura, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 20.750,00 eura (literatura, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja), energija iznosi 203.700,00 eura (električna energija Općina Baška Voda, Promajna, javna rasvjeta i motorni benzin i dizel gorivo), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  iznose 27.600,00 eura (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme Baška Voda, Promajna, Krvavica, Bratuš i Bast), sitni inventar i auto gume iznose 3.500,00 eura i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća iznosi 3.500,00 eura,

• Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 724.700,00 eura, od toga usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 26.000,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 343.300,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, prijevoznih sredstava, cesta, kulturnih spomenika, zelenih površina, gradine Baška Voda), usluge promidžbe i informiranja iznose 15.000,00 eura, komunalne usluge iznose 153.150,00 eura (opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, dezinsekcija i deratizacija i ostale komunalne usluge), intelektualne i osobne usluge iznose 98.650,00 eura (autorski honorari, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja, usluge agencija, studentskog servisa – prijepisi, prijevodi, ostale intelektualne usluge), računalne usluge iznose 18.000,00 eura i ostale usluge 70.600,00 eura (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, film i izrada fotografija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja i pranja, ostale nespomenute usluge i ostale nespomenute usluge PLAVA ZASTAVA),

• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 234.800,00 eura, od toga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično iznose 33.300,00 eura, premija osiguranja iznosi 2.700,00 eura, reprezentacija iznosi 20.000,00 eura, članarine 2.000,00 eura, pristojbe i norme iznose 4.650,00 eura, troškovi sudskih postupaka iznose 6.500,00 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 165.650,00 eura (ostali nespomenuti rashodi poslovanja Baška Voda, Bast, Promajna, Krvavica, Kultura, Bratuš, Izbori i povrat poreza);

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 14.000,00 eura (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi); 

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 206.500,00 eura (pomoć obiteljima i kućanstvima i porodiljne naknade i oprema za novorođenčad);

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 522.160,00 eura, od toga tekuće donacije u novcu iznose 521.510,00 eura (tekuće donacije vjerskim zajednicama: Župa BDM, strankama - općinsko vijeće, udrugama građana Lovačka udruga Kuna, Balabra, Uljarska zadruga, NK Urania, STR Urania, GSS, planinarsko društvo sv. Ilija Baška Voda, i drugi) i kazne, penali i naknade štete iznose 650,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.325.250,00 eura, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 182.500,00 eura, od toga 

• materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 65.000,00 eura za zemljište,

• nematerijalna imovina planirano u iznosu od 117.500,00 eura za ostalu nematerijalnu imovinu (prostorni planovi, projekti, licence i softweri);

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.142.750,00 eura, od toga:

• građevinski objekti planirano u iznosu od 1.471.000,00 eura, od toga poslovni objekti iznose 604.400,00 eura (Uredski prostori - otkup zgrade koju koristi Općina Baška Voda, Gospodarske zgrade - Kava Bast SORTIRNICA, Gospodarske zgrade - Kava Bast EKO DVORIŠTE, Gospodarske zgrade - Kava Bast ULJARA, Gospodarske zgrade - Kava Bast KOMPOSTANA, Gospodarske zgrade - Kava Bast STRELJANA, Uredski prostori -Izgradnja stare zgrade Mjesne zajednice, Izgradnja i uređenje SV. LOVRE ŠUMATORIJ, Izgradnja i uređenje Tržnice u Baškoj Vodi, Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) VRTIĆ, Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) MUZEJ, Sportske dvorane i rekreacijski objekti NOVA DVORANA, Sportske dvorane i rekreacijski objekti BOĆALIŠTE, Uređenje STARE AMBULANTE, Izgradnja INFO CENTRA Baška Voda (Rogač), Izgradnja INFO CENTRA Promajna (ex DVD), Izgradnja EKO OTOKA), ceste, željeznice i slični građevinski objekti iznose 27.000,00 eura i ostali građevinski objekti iznose 839.600,00 eura (Plinovod, vodovod, kanalizacija  BRATUŠ KRVAVICA, Plinovod, vodovod, kanalizacija BAŠKA VODA, Kanali i luke SANACIJA LUKOBRANA U PROMAJNI, Ostali nespomenuti građevinski objekti PROJEKT PLAŽA, Rekonstrukcija pera (rtova) na svim plažama Općine Baška Voda, Ostali nespomenuti gr. objekti Uređenje botaničkog Vrta POTOČINE BAST, Ostali nespomenuti građevinski objekti UREĐENJE Trga Fra Gabre Cvitanovića, UREĐENJE ulice Vladimira Nazora, UREĐENJE STARE AMBULANTE, Prostorija za ispračaj pokojnika – BAST groblje, UREĐENJE Oborinske ulice, BAŠKA VODA, Ostali nespomenuti građevinski objekti BAST, Ostali nespomenuti građevinski objekti PROMAJNA, Ostali nespomenuti građevinski objekti KRVAVICA, Ostali nespomenuti građevinski objekti BRATUŠ, Ostali nespomenuti građevinski objekti TOPIĆI)

• postrojenje i oprema planirano u iznosu od 671.750,00 eura, od toga uredska oprema i namještaj iznose 20.000,00 eura, komunikacijska oprema iznosi 1.300,00 eura, oprema za održavanje i zaštitu iznosi 2.650,00 eura, ostali instrumenti uređaji i strojevi iznose 1.300,00 eura, sportska i glazbena oprema iznosi 4.000,00 eura i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (kandelabri, koševi, klupe, kante, kontejneri, strojevi za uljaru) iznose 642.500,00 eura,

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!

Dokumenti