*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Baška Voda za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2024. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Baška Voda ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom komunikacijom s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici opcinabaskavoda.hr.

Prepoznali smo važnost ulaganja u projekte čija bi realizacija doprinijela kvaliteti života naših mještana stoga smo iz proračuna za 2024. godinu izdvojili veći dio sredstava za ulaganje u građevinske objekte, izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova i parkova te izgradnju objekata i uređaja odvodnje. Kako bi dostojno ispratili naše voljene gradit će se prostorija za ispraćaj pokojnika.

U želji da našu Općinu učinimo ugodnijom i ljepšom za život naših stanovnika, ulažemo u uređenje Općine. Tako ulažemo u održavanje javne rasvjete, uređenje cesta, ulica i javnih zelenih površina.

Osim što brinemo o urednosti, brinemo i o zdravlju i čistoći naše općine pa smo zato omogućili sredstva za odvoz i deponiranje otpada, sanacije, deratizacije i eko otok.

Od velikog nam je značaja poticanje naših mladih na odgoj i obrazovanje zato sredstvima iz proračuna želimo dodatno doprinijeti njihovom rastu. Potičemo slobodne aktivnosti učenika osnovne škole Bariše Meštra, opremamo dječji park i sufinanciramo osnovne djelatnosti športskih klubova i udruga NK Urania i STK Urania.

Na području naše općine djeluju brojne udruge stoga smo i u 2024. godini izdvojili sredstva za djelatnost udruga s područja Općine Baška Voda kao što su lovačke udruge Kuna, planinarsko društvo „sv. Ilija“, pomorsko športsko ribolovno društvo „Puntin“, udruga maslinara „Balabra“ te pčelarska  i ptičarska udruga.

Nastavljamo sa provođenjem demografskih i socijalnih mjera kojima je cilj poticati mlade obitelji da ostanu živjeti na ovim prostorima i pomoći stanovnicima slabijeg imovinskog stanja. U planu nam je dodjeljivati jednokratne financijske porodiljne naknade i za opremu za novorođenčad te pomoći socijalno ugroženim skupinama stanovništva. Također nam je važno ukazati na prevenciju u borbi protiv ovisnosti. 

Dodjeljivati ćemo pomoći za djelatnost crvenog križa, djelatnost DVD Baška Voda i Promajna, civilne zaštite i funkcioniranje vjerske zajednice. 

Važno nam je očuvati tradiciju i kulturu našeg kraja stoga smo omogućili sredstva za djelatnost općinske glazbe i održavanje kulturnih i spomeničkih objekata.


Kroz ovaj Vodič želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi stanovnici, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice. 

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Baška Voda za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu bilo je provedeno od 25.10.2023. do 24.11.2023. Savjetovanje za Plan Proračuna Općine Baška Voda za 2024. godinu možete pronaći OVDJE.


Načelnik Općine Baška VodaŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 6.173.360,00
Prihodi od poreza 2.004.310,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.547.000,00
Prihodi od imovine 519.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.076.550,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 25.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE BAŠKA VODA ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 6.183.360,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Baška Voda za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.173.360,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.004.310,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.547.000,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 519.500,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.076.550,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 25.000,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura (za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine). 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 2.681.910,00
Rashodi za zaposlene 698.500,00
Materijalni rashodi 1.223.450,00
Financijski rashodi 16.300,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 221.500,00
Ostali rashodi 522.160,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.501.450,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.288.950,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 212.500,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Baška Voda za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.681.910,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 698.500,00 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.223.450,00 eura, 
3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 16.300,00 eura, 
4.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 221.500,00 eura,
5.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 522.160,00 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.501.450,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 212.500,00 eura, 
2.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.288.950,00 eura.
 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Baška Voda sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 000 OPĆINA BAŠKA VODA 
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA - UPRAVA
Program 0100 Redovna djelatnost
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
Program 0102 Zaštite okoliša i poljoprivrede
GLAVNI PROGRAM A06 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU
Program 0101 Izgradnja objekata zdravstva
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA
Program 0100 Javnih potreba kulture
Program 0101 Djelatnost vjerske zajednice
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
GLAVA 00001 OPĆINA BAŠKA VODA - ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA - UPRAVA
Program 0100 Redovna djelatnost
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA
Program 0100 Javnih potreba kulture
GLAVA 00003 OPĆINA BAŠKA VODA - RASHODI ZA OPREMU I IMOVINU
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA - UPRAVA
Program 0100 Redovna djelatnost
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA
Program 0100 Javnih potreba kulture
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVNI PROGRAM A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE
Program 0100 Redovna djelatnost
GLAVA 00102 POLITIČKE STRANKE
GLAVNI PROGRAM A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE
Program 0100 Redovna djelatnost
RAZDJEL 002 MO BAŠKA VODA
GLAVNI PROGRAM A02 - OPĆINA BAŠKA VODA - UPRAVA
Program 0100 Redovna djelatnost
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAZDJEL 003 MO PROMAJNA
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST - OPĆINA BAŠKA VODA - UPRAVA
Program 0100 Redovna djelatnost
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAZDJEL 004 MO BRATUŠ
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAZDJEL 005 MO KRVAVICA
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAZDJEL 006 MO BAST
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture
Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAZDJEL 007 TOPIĆI
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
RAZDJEL 009 DVD BAŠKA VODA
GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA
Program 0100 Zaštita od požara i civilna zaštita
GLAVA 00901 DVD PROMAJNA
GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA
Program 0100 Zaštita od požara i civilna zaštita
GLAVA 00902 CIVILNA ZAŠTITA
GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA
Program 0100 Zaštita od požara i civilna zaštita
RAZDJEL 010 NK URANIA
GLAVNI PROJEKT A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
RAZDJEL 011 STK URANIA
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
RAZDJEL 012 OPĆINSKA GLAZBA
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA
Program 0100 Javnih potreba kulture
GLAVA 01201 KULTURA
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA
Program 0100 Javnih potreba kulture
RAZDJEL 013 LU KUNA
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
RAZDJEL 016 PLANINARSKO DRUŠTVO "SV. ILIJA"
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
RAZDJEL 017 UDRUGA MASLINARA "BALABRA"
GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST
Program 0102 Zaštite okoliša i poljoprivrede
RAZDJEL 018 GSS
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
RAZDJEL 019 OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA
GLAVNI PROGRAM A05 ODGOJ I OBRAZOVANJE
Program 0101 Javne potrebe u školstvu
RAZDJEL 020 UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE BV
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
GLAVA 0203 PČELARSKA UDRUGA BAŠKA VODA
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
GLAVA 0204 PTIČARSKA UDRUGA BAŠKA VODA
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti
RAZDJEL 021 OSTALE DONACIJE
GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA
Program 0101 Humanitarna skrb kroz udruge građana
RAZDJEL 022 CRVENI KRIŽ
GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA
Program 0101 Humanitarna skrb kroz udruge građana
GLAVA 02201 PREVENCIJA OVISNOSTI
GLAVNI PROGRAM A06 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU
Program 0100 Borba protiv ovisnosti
RAZDJEL 023 VJERSKE ZAJEDNICE
GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA
Program 0101 Djelatnost vjerske zajednice
RAZDJEL 024 SUFINANCIRANJA
GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA
Program 0100 Općinski program socijalne skrbi
GLAVA 02404 SUFINANCIRANJE - NOVOROĐENČAD
GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA
Program 0100 Općinski program socijalne skrbi
RAZDJEL 028 PŠRD PUNTIN
GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 000 OPĆINA BAŠKA VODA – 4.593.900,00 EURA
GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST – OPĆINA BAŠKA VODA – UPRAVA – 1.761.050,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost – 1.761.050,00 eura, od toga:

Iz proračuna je za financijske rashode izdvojeno 41.300,00 eura, za ostale rashode 101.300,00 eura, a za ostale naknade 3.950,00 eura. Za nabavu opreme izdvojeno je 2.500,00 eura, za ulaganje u građevinske objekte 1.540.500,00 eura i za ulaganja u sportske i rekreacijske objekte 71.500,00 eura.

 

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 970.900,00 EURA

Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – 205.700,00 eura, od toga:

Za aktivnost Plava zastava izdvaja se 33.200,00 eura, za održavanje javne rasvjete 80.000,00 eura te za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – javnih površina i ostalog izdvaja se 92.500,00 eura.

 

Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 652.500,00 eura, od toga:

Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkova i ostalo izdvojeno je 130.000,00 eura, za izgradnju objekata i uređaja odvodnje 16.500,00 eura, za prostorno planiranje 145.000,00 eura, za otkup zemljišta 65.000,00 eura te za uređenje luke nautičkog turizma (BV, Promajna, Bratuš, Krvavica) 296.000,00 eura.


Program 1002 Zaštita okoliša i poljoprivrede – 112.700,00 eura, od toga:

Za odvoz i deponiranje otpada, sanacija, deratizacija, maslinarstvo izdvaja se 99.500,00 eura, a za eko otok  se izdvaja 13.200,00 eura.

 

GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA – 113.000,00 EURA

Program 0100 Javnih potreba kulture – 13.000,00 eura, od toga:

Za manifestacije u kulturi izdvaja se 6.500,00 eura, a za projekt arheološka zbirka – muzej 6.500,00 eura.

Program 0101 Djelatnost vjerske zajednice – 100.000,00 eura, od toga:

Za izgradnju vjerskih objekata izdvaja se 100.000,00 eura.

GLAVA 00001 OPĆINA BAŠKA VODA – ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE – Planirano u iznosu od 701.900,00 eura

GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST – OPĆINA BAŠKA VODA – UPRAVA – 701.900,00 EURA

Program 1005 Redovna djelatnost – 701.900,00 eura, od toga:

Za rashode za zaposlene izdvaja se 701.200,00 eura, dok se za ostale naknade izdvaja 700,00 eura.

 

GLAVA 00002 OPĆINA BAŠKA VODA – MATERIJALNI TROŠKOVI – 471.800,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST – OPĆINA BAŠKA VODA – UPRAVA – 152.150,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost – 152.150,00 eura, od toga:

Za materijalne rashode izdvaja se 48.650,00 eura i za ostale rashode 103.500,00 eura.

 

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 313.650,00 EURA

Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – 313.650,00 eura, od toga:

Za održavanje i uređenje cesta, ulica i drugog izdvaja se 47.000,00 eura, za održavanje i uređenje javnih zelenih površina 46.500,00 eura, za održavanje javne rasvjete 40.000,00 eura, za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – javnih površina i ostalog 180.150,00 eura.

 

GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA – 6.000,00 EURA

Program 0100 Javnih potreba kulture – 6.000,00 eura, od toga: 

Za održavanje kulturnih i spomeničkih objekata izdvaja se 6.000,00 eura.

 

GLAVA 00003 OPĆINA BAŠKA VODA – RASHODI ZA OPREMU I IMOVINU – 575.250,00 EURA 

GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST – OPĆINA BAŠKA VODA – UPRAVA – 525.250,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost – 525.250,00 eura, od toga: 

Za nabavu opreme izdvaja se 525.250,00 eura.

 

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 50.000,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti - 50.000,00 eura, od toga:

Za opremu za dječji park izdvaja se 50.000,00 eura.

 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – 42.950,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE – 26.600,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost – 26.600,00 eura, od toga: 

Za rashode za općinsko vijeće izdvaja se 26.600,00 eura. 

 

GLAVA 00101 IZBORI – 13.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE – 13.000,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost – 13.000,00 eura, od toga:

Za rashode za općinsko vijeće izdvaja se 13.000,00 eura.

 

GLAVA 00102 POLITIČKE STRANKE – 3.350,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKO VIJEĆE – 3.350,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost -  3.350,00 eura, od toga:

Za političke stranke izdvaja se 3.350,00 eura.

 

RAZDJEL 002 MO BAŠKA VODA – 534.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST – OPĆINA BAŠKA VODA – UPRAVA – 110.000,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost – 110.000,00 eura, od toga:

Za ostale rashode izdvaja se 110.000,00 eura. 

 

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 424.000,00 EURA

Program 1015 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – 66.000,00 eura, od toga:

Za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture izdvaja se 66.000,00 eura.

 

Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 358.000,00 eura, od toga:

Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkova i ostalog izdvaja se 358.000,00 eura.

 

RAZDJEL 003 MO PROMAJNA – 82.700,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A02 REDOVNA DJELATNOST – OPĆINA BAŠKA VODA – UPRAVA – 6.700,00 EURA

Program 0100 Redovna djelatnost – 6.700,00 eura, od toga:

Za ostale rashode izdvaja se 6.700,00 eura.

 

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 76.000,00 EURA

Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – 11.000,00 eura, od toga:

Za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – javnih površina i ostalog izdvaja se 11.000,00 eura. 

 

Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 65.000,00 eura, od toga:

Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkova i ostalo izdvaja se 65.000,00 eura.

 

RAZDJEL 004 MO BRATUŠ – 64.150,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 64.150,00 EURA

Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – 4.150,00 eura, od toga:

Za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – javnih površina i ostalog izdvaja se 4.150,00 eura.

 

Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 60.000,00 eura, od toga:

Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkova i ostalo izdvaja se 60.000,00 eura.

 

RAZDJEL 005 MO KRVAVICA – 19.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 19.000,00 EURA

Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – 4.000,00 eura, od toga:

Za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – javnih površina i ostalog izdvaja se 4.000,00 eura.

 

Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 15.000,00 eura, od toga:

Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkova i ostalog izdvaja se 15.000,00 eura.

 

RAZDJEL 006 MO BAST – 32.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 32.000,00 EURA

Program 0100 Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – 5.500,00 eura, od toga:

Za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – javnih površina i ostalog izdvaja se 5.500,00 eura.

 

Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 26.500,00 eura, od toga:

Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkova i ostalo izdvaja se 25.000,00 eura i za izgradnju prostorija za ispraćaj pokojnika – BAST groblje izdvaja se 1.500,00 eura.

 

RAZDJEL 007 TOPIĆI – 15.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 15.000,00 EURA

Program 0101 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 15.000,00 eura, od toga:

Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova, parkova i ostalog izdvaja se 15.000,00 eura. 

 

RAZDJEL 009 DVD BAŠKA VODA – 234.350,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA – 216.000,00 EURA

Program 0100 Zaštita od požara i civilna zaštita – 26.000,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost DVD-a izdvaja se 216.000,00 eura. 

 

GLAVA 00901 DVD PROMAJNA – 17.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA – 17.000,00 EURA

Program 0100 Zaštita od požara i civilna zaštita – 17.000,00 eura, od toga:

Za osnovnu djelatnost DVD-a izdvaja se 17.000,00 eura.

 

GLAVA 00902 CIVILNA ZAŠTITA – 1.350,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A03 VATROGASCI I CIVILNA ZAŠTITA – 1.350,00 EURA

Program 0100 Zaštita od požara i civilna zaštita – 1.350,00 eura, od toga:
Za civilnu zaštitu izdvaja se 1.350,00 eura.

 

RAZDJEL 010 NK URANIA – 160.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 160.000,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 160.000,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 160.000,00 eura.

 

RAZDJEL 011 STK URANIA – 13.500,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 13.500,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 13.500,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 13.500,00 eura.

 

RAZDJEL 012 OPĆINSKA GLAZBA – 99.850,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA – 39.850,00 EURA

Program 0100 Javnih potreba kulture – 39.850,00 eura, od toga: 

Za djelatnost općinske glazbe izdvaja se 39.850,00 eura.

 

GLAVA 01201 KULTURA – 60.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA – 60.000,00 EURA

Program 0100 Javnih potreba kulture – 60.000,00 eura, od toga: 

Za održavanje kulturnih i spomeničkih objekata izdvaja se 60.000,00 eura.

 

RAZDJEL 013 LU KUNA – 5.300,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 5.300,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 5.300,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 5.300,00 eura.

 

RAZDJEL 016 PLANINARSKO DRUŠTVO „SV. ILIJA“ – 2.000,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 2.000,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 2.000,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 2.000,00 eura.

 

RAZDJEL 017 UDRUGA MASLINARA „BALABRA“ – 730,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A04 KOMUNALNA DJELATNOST – 730,00 EURA

Program 0102 Zaštite okoliša i poljoprivrede – 730,00 eura, od toga: 

Za odvoz i deponiranje otpada, sanacija, deratizacija, maslinarstvo izdvaja se 730,00 eura.

 

RAZDJEL 018 GSS – 1.350,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI - 1.350,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 1.350,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 1.350,00 eura.

 

RAZDJEL 019 BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA – 26.600,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A05 ODGOJ I OBRAZOVANJE – 26.600,00 EURA

Program 0101 Javne potrebe u školstvu – 26.600,00 eura, od toga: 

Za slobodne aktivnosti učenika izdvaja se 26.600,00 eura.

 

RAZDJEL 020 UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE BV – 7.920,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 6.600,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 6.600,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 6.600,00 eura.

 

GLAVA 0203 PČELARSKA UDRUGA BAŠKA VODA – 660,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 660,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 660,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 660,00 eura.

 

GLAVA 0204 PTIČARSKA UDRUGA BAŠKA VODA – 660,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 660,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 660,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 660,00 eura.

 

RAZDJEL 021 OSTALE DONACIJE – 15.250,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA – 15.250,00 EURA

Program 0101 Humanitarna skrb udruge građana – 15.250,00 eura, od toga: 

Za pomoć udrugama izdvaja se 15.250,00 eura.

 

RAZDJEL 022 CRVENI KRIŽ – 7.260,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA – 6.600,00 EURA

Program 0101 Humanitarna skrb kroz udruge građana – 6.600,00 eura, od toga: 

Za djelatnost crvenog križa izdvaja se 6.600,00 eura.

 

GLAVA 02201 PREVENCIJA OVISNOSTI – 660,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A06 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU – 660,00 EURA

Program 0100 Borba protiv ovisnosti – 660,00 eura, od toga: 

Za prevenciju u borbi protiv ovisnosti izdvaja se 660,00 eura.

 

RAZDJEL 023 VJERSKE ZAJEDNICE – 3.350,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A07 KULTURA – 3.350,00 EURA

Program 0101 Djelatnost vjerske zajednice – 3.350,00 eura, od toga: 

Za pomoć za funkcioniranje vjerske zajednice izdvaja se 3.350,00 eura.

 

RAZDJEL 024 SUFINANCIRANJA – 221.500,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA – 175.000,00 EURA

Program 0100 Općinski program socijalne skrbi – 175.000,00 eura, od toga: 

Za pomoć socijalno ugroženim skupinama stanovništva izdvaja se 175.000,00 eura.

 

GLAVA 02404 SUFINANCIRANJE – NOVOROĐENČAD – 46.500,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A09 SOCIJALNA ZAŠTITA – 46.500,00 EURA

Program 0100 Općinski program socijalne skrbi – 46.500,00 eura, od toga: 

Za rodiljne naknade izdvaja se 46.500,00 eura.

 

RAZDJEL 028 PŠRD PUNTIN – 700,00 EURA

GLAVNI PROGRAM A08 ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – 700,00 EURA

Program 0100 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 700,00 eura, od toga: 

Za osnovnu djelatnost športskih klubova i udruga izdvaja se 700,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


  • Nema dokumenata