*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Barban za 2024. godinu


Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2024. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Barban prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Barban bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://barban.hr/. Kroz istu prikazat ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

I u 2024. godini aktivno nastavljamo s održavanjem nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, javne rasvjete, groblja i građevina javne odvodnje oborinskih voda. Provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva. Kako bi gospodarstvo imalo uvjete za razvoj i privlačenje novih investicija, nužno je unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu Općine, stoga smo osigurali 432.000,00 eura za građenje komunalne infrastrukture.

Kroz Program Upravljanje imovinom planiraju se sredstva za redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Općine te ulaganja u izgradnju, obnovu ili rekonstrukciju prostora u vlasništvu Općine.

Kako bismo osigurali kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja posebnu pažnju posvetili smo stipendiranju učenika i studenata, financiranju produženog boravka u osnovnoj školi J. Filipovića te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača. Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave. U Proračunu za 2024. godinu planirano je 630.000,00 eura za rekonstrukciju dječjeg vrtića.

Zaštita dostojanstva i omogućavanje životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine, stoga i naredne godine izdvajamo sredstva iz proračuna za pomoć socijalno ugroženim stanovnicima.

Programom Promicanje kulture podupire se kulturno-umjetnički amaterizam na području Općine Barban. Cilj programa je zadovoljavanje potreba u kulturi kako mještana Općine Barban, tako i gostiju. Unutar Projekta osigurana su financijska sredstava za organizaciju manifestacije „Trka na prstenac“. Trka na prstenac je viteška igra koja se održava trećeg vikenda u kolovozu, koja je zadnjih godina postala zaštitnim znakom Barbana te je jedna od najpoznatijih ljetnih priredbi u Istri.

Sufinanciranjem rada Sportske zajednice Općine Barban želimo postići ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja stanovništva, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece).

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za financiranje rada JVP-a, financiranje rada PVZ-a i civilnu zaštitu.

Dragi stanovnici ovim sažetkom predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini. 

Općinski načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Barban za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

 

                    
Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Barban je Dječji vrtić Tratinčica. 

Zakoni i sankcije:


Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od  01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik.  Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 1.683.000,00
Prihodi od poreza 1.168.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 63.000,00
Prihodi od imovine 129.100,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 311.400,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 10.500,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 25.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 600.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja 600.000,00
Ukupan donos viška iz prethodnih godina  542.000,00
Ukupan donos viška iz prethodnih godina  542.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni prihodi i primici Općine Barban za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.850.000,00  eura

 

PRIHODI I PRIMICI 

Prihodi poslovanja Općine Barban za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.683.000,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.168.000,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 63.000,00 eura, prihodi od imovine planirani u iznosu od 129.100,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 311.400,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 10.500,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 1.000,00 eura. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 25.000,00 eura, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 600.000,00 eura.

 

Ukupan donos viška iz prethodnih godina planiran u iznosu od 542.000,00 eura.

 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.834.000,00
Rashodi za zaposlene 528.700,00
Materijalni rashodi 770.850,00
Financijski rashodi 8.200,00
Subvencije 21.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 254.035,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 79.000,00
Ostali rashodi 171.715,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.016.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 282.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 694.000,00
Ukupno 0,00

Ukupni rashodi i izdaci Općine Barban za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.850.000,00 eura.

 

Rashodi poslovanja Općine Barban za 2024. godinu planirani u iznosu od  1.834.000,00  eura, od toga:

1.Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 528.700,00 eura;

2.Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 770.850,00 eura;

3.Financijski rashodi planirani su u iznosu od 8.200,00 eura;

4.Subvencije planirane u iznosu od 21.500,00 eura;

5.Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 254.035,00 eura;

6.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 79.000,00 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 171.715,00 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.016.000,00 eura za; 

1.Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 292.000,00 eura,

2. Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 30.000,00 eura,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 694.000,00 eura.

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

· Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

· Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

· Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

· Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

·  Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

·  Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Barban sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
•GLAVA 00101 Općinsko vijeće
•Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela
GLAVA 00102 Općinski načelnik
•Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog   tijela
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 Jedinstveni upravni odjel
•Program 2010 Javna uprava i administracija
•Program 2015 Upravljanje financijama
•Program 2020 Program u funkciji odgoja i obrazovanja
•Program 2030 Promicanje kulture
•Program 2035 Razvoj turističke destinacije
•Program 2040 Razvoj sporta i rekreacije
•Program 2050 Osiguranje zdravstvene i socijalne zaštite
•Program 2055 Razvoj i promicanje civilnog društva
•Program 2060 Razvoj gospodarstva
•Program 2065 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
•Program 2070 Upravljanje imovinom
•Program 2075 Zaštita okoliša 
•Program 2080 Građenje komunalne infrastrukture
•Program 2085 Održavanje komunalne infrastrukture u stanju f  unkcionalne ispravnosti
•Program 2090 Mjesni odbori
•GLAVA 00202 Vlastiti pogon
•Program 2110 Djelatnost vlastitog pogona
•GLAVA 00203 Dječji vrtić
•Program 2210 Programska djelatnost dječjeg vrtića

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 82.000,00 EURA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 20.000,00 EURA

 

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirano u iznosu od 20.000,00 eura.

Za redovan rad predstavničkog tijela planirano je 8.000,00 eura, za financiranje političkih stranaka planirano je 6.000,00 eura i za obilježavanje dana Općine planirano je 6.000,00 eura.

                    

GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 62.000,00 EURA

 

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 62.000,00 eura.

Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 37.000,00 eura, za protokol, promidžbu i informiranje planirano je 21.000,00 eura, a za proračunsku zalihu planirano je 4.000,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.768.000,00 EURA

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.239.000,00 EURA

 

Program 2010 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 300.000,00 eura

Ovim programom planira se izdvojiti 300.000,00 eura, od toga za:

*redovan rad upravnog odjela 145.000,00 eura;

*zajednički rashodi upravnog odjela 150.000,00 eura;

*nabava opreme 5.000,00 eura.

 

Program 2015 Upravljanje financijama planirano je 7.000,00 eura za ostale financijske poslove

 

Program 2020 Program u funkciji odgoja i obrazovanja planirano u iznosu od 76.000,00 eura

U ovom programu planiraju se sredstava za sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača u iznosu od 16.000,00 eura, za produženi boravak u OŠ J. Filipovića Barban planirano je 25.000,00 eura, za stipendiranje studenata planirano je 19.500,00 eura i za ostale programe u odgoju i obrazovanju planirano je 15.500,00 eura.

  

Program 2030 Promicanje kulture planirano u iznosu od 35.000,00 eura

U ovom programu izdvojena su sredstva za promicanje kulture; za podršku programima udruga u kulturi planirano je 28.000,00 eura, za manifestaciju „Trka na prstenac“ planirano je 7.000,00 eura. Trka na prstenac je jedna od najpoznatijih ljetnih priredbi koja se održava pretposljednjeg vikenda u kolovozu. 

  

Program 2035 Razvoj turističke destinacije planirano u iznosu od 13.000,00 eura

U općini Barban turizam se razvija zahvaljujući geografskom položaju, velikom broju naselja te velikoj površini, stoga su planirana sredstva za promociju turističke destinacije u iznosu od 13.000,00 eura.

 

Program 2040 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 48.000,00 eura

Za sufinanciranje rada Sportske zajednice planirano je 48.000,00 eura.

  

Program 2050 Osiguranje zdravstvene i socijalne zaštite planirano u iznosu od 70.765,00 eura

Dio novaca iz proračuna izdvojili smo za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život. Stoga je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima planirano 48.200,00 eura, za podršku programima udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi planirano je 4.500,00 eura, za GD Crveni križ- Služba traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti planirano je 7.365,00 eura i za javnozdravstvene prioritete planirano je 10.700,00 eura.

  

Program 2055 Razvoj i promicanje civilnog društva planirano u iznosu od 29.000,00 eura

Ovim programom planira se izdvojiti 29.000,00 eura, za podršku programima udruga građana i neprofitnih organizacija 16.000,00 eura i za obilježavanje obljetnice „9. siječanj“ 13.000,00 eura.

 

Program 2060 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 16.000,00 eura

Za poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja planirano je 4.000,00 eura i za potpore poduzetništvu planirano je 12.000,00 eura.

 

Program 2065 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 140.235,00 eura

Za financiranje rada JVP-a planirano je 96.235,00 eura, za financiranje rada PVZ-a planirano je 40.000,00 eura i za civilnu zaštitu planirano je 4.000,00 eura. 

  

Program 2070 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 760.000,00 eura

Za upravljanje i održavanje prostora u vlasništvu Općine planirano je 70.000,00 eura, za adaptaciju i uređivanje prostora u vlasništvu Općine planirano je 60.000,00 eura i za rekonstrukciju objekata druge namjene -dječji vrtić planirano je 630.000,00 eura.

 

Program 2075 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 20.000,00 eura

Za smanjenje okoliša planirano je 19.400,00 eura i za ispitivanje kakvoće mora planirano je 600,00 eura.

 

Program 2080 Građenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 432.000,00 eura

Za pripremu zemljišta planirano je 118.000,00 eura i za građenje građevina planirano je 314.000,00 eura.

 

Program 2085 Održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti  planirano u iznosu od 274.000,00 eura

Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 255.000,00 eura u za komunalne i druge usluge planirano je 19.000,00 eura.

 

Program 2090 Mjesni odbori planirano u iznosu od 18.000,00 eura

Za programske aktivnosti MO planirano je 18.000,00 eura.


 

GLAVA 00202 VLASTITI POGON PLANIRANO 114.000,00 EURA

 

Program 2110 Djelatnost vlastitog pogona planirano u iznosu od 114.000,00 eura

Za redovan rad Vlastitog pogona planirano je 67.000,00 eura, za zajedničke rashode Vlastitog pogona planirano je 44.000,00 eura i za opremanje vlastitog pogona planirano je 3.000,00 eura.

 

GLAVA 00203 DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA PLANIRANO 415.000,00 EURA

Program 2210 Programska djelatnost dječjeg vrtića planirano u iznosu od 415.000,00 eura

Za odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 415.000,00 eura, za programsku djelatnost ustanove planirano je 97.000,00 eura i za opremanje predškolske ustanove planirano je 4.000,00 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.