*kako bi mogli ostavljati komentare, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!


Svi komentari

Proračun Općine Podcrkavlje za 2024. godinu


Vodič za građane za 2024. godinu

 

Poštovani stanovnici Općine Podcrkavlje,

predstavljamo vam Vodič za građane za 2024. godinu u kojem su objašnjeni planovi i aktivnosti općinske vlasti vezani za korištenje javnih sredstava. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na našoj službenoj stranici https://www.podcrkavlje.hr/. Kroz ovaj projekt informiramo vas o načinu korištenja proračunskih sredstava koji će u konačnici podignuti transparentnost u našoj Općini. Kroz brošuru Vodič za građane prikazat ćemo koji su projekti u planu u 2024. godini.

Ukupni prihodi i rashodi Općine Podcrkavlje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.208.900,00 eura.

Brojnim komunalnim projektima želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. 

Kao i ranijih godina Općina Podcrkavlje značajan dio proračunskih sredstava usmjerava na održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Nastavljamo sa održavanjem objekata za redovno korištenje, zgrada u vlasništvu Općine,  javne rasvjete, groblja i mrtvačnice, nerazvrstanih cesta, kanalske mreže, javnih zelenih površina, javno prometnih površina – nogostupa i igrališta za djecu i mlade. Također planiramo ulagati u prostorno uređenje i unapređenje stanovanja opremanjem društvenih domova.

Osim uređenja, izdvojili smo sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U planu je izgradnja parkirališta Društveni dom Rastušje, Društvenog doma u naselju Matković Mala, igrališta za djecu i mlade, objekta za potrebu komunalnog poduzeća, vodovodnog sustava, nogostupa i pješačkih staza. Nadograđivat će se javna rasvjeta i dječji vrtić „Bambi Podcrkavlje“. Sredstva su izdvojena za projekt Dom za starije i nemoćne, opremanje i ulaganje na društvenim domovima i sportskom objektu u Tomici te za uređenje groblja, groblja u naselju Rastušje, Grabarje, uređenje kuće za odmor, sanaciju ceste u Trnovačkoj ulici u Tomici, asfaltiranje ceste u Grabarju i nogometno igralište Zdenci. U planu je rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu te produžetaka Vinogradarske i sv. Ružarije u Tomici. 

Želimo spriječiti onečišćenje i zagađenje okoliša koji nas okružuje te smanjiti i otkloniti nanesenu štetu, stoga izdvajamo sredstva za deratizacije i dezinsekcije, sanaciju odlagališta  otpada, dodjeljujemo poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, selektivno sakupljanje otpada i nadziranje divljih deponija. 

Poticajnim mjerama poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i donacijama udrugama u gospodarstvu i poljoprivredi stvaramo preduvjete za razvoj i stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja usmjerenih na razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području Općine Podcrkavlje.

Posebnu pozornost posvećujemo našoj djeci i mladima, a kako bismo im olakšali put ka uspjehu i pomogli roditeljima odlučili smo dio sredstava namijeniti za financiranje školskog pribora prvašićima, sufinanciranje kazališnih i ostalih predstava, sufinanciranje škole za djecu s teškoćama u razvoju i financiranje vanškolskih aktivnosti. Također će se financirati redovna djelatnost dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje.

Razvojem sporta i rekreacije pokrećemo naše stanovnike. Nastojimo mladima omogućiti priliku za zdravijim životom zato ćemo omogućiti sportske stipendije te sredstva za djelovanje sportskih udruga. Sredstva su spremna i za održavanje sportskih objekata i dodatna ulaganja na sportskim objektima.

Proračunom su obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Osigurane su jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima, naknade za novorođenčad, stipendije studentima i  jednokratne  pomoći obiteljima i kućanstvima u naravi. Osigurano je darivanje povodom sv. Nikole te sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora osnovnoškolcima i srednjoškolcima. Nastavljamo sa projektom „Zaželi“ kojem je cilj  zaposliti žene, pružiti im adekvatno certificirano obrazovanje za deficitarno zanimanje čime će postati kompetentnije na tržištu rada i s javnim radovima.

Zaštita i sigurnost naših stanovnika nam je među prioritetima zato smo i ove godine izdvojili sredstva za sufinanciranje DVD – a, intervencije javne vatrogasne postrojbe i razvoj sustava civilne zaštite.

Očuvanje tradicije i kulture naše Općine od velike nam je važnosti, pa smo i ove godine značajna sredstva izdvojili za očuvanje sakralne baštine, kulturne manifestacije, restauraciju Crkve Svetog Benedikta i kulturno umjetnički amaterizam. 

Dragi stanovnici Općine Podcrkavlje, izdvojili smo samo dio projekata koje želimo realizirati u 2024. godini.

Ukoliko mislite da je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo Vas da nam na to ukažete.

 


Vaš Načelnik!

 


        Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Tablica sadržaja proračuna
Sadržaj Sastavni dio Opis sastavnog dijela
Opći dio proračuna Sažetak Računa prihoda i rashoda Sažetak Računa financiranja • ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
• ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Račun prihoda i rashoda • ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
• ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
Račun financiranja • ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima • ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
Višegodišnji plan uravnoteženja • ako JLP(R)S ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
• ako JLP(R)S ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
Posebni dio proračuna Plan rashoda i izdataka proračuna JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika • rashodi i izdaci JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
Obrazloženje proračuna Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna • obrazloženje općeg dijela proračuna JLP(R)S sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLP(R)S
• obrazloženje posebnog dijela proračuna JLP(R)S temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe. 

 

Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

 


Tablica prihoda i primitaka proračuna
Prihodi i primitci Iznos
Prihodi poslovanja 3.190.400,00
Prihodi od poreza 824.550,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.833.810,00
Prihodi od imovine 47.601,50
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 410.838,50
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 13.600,00
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza  55.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 18.500,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 18.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500,00
Ukupno 0,00

UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2024. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 3.208.900,00 EURA. 

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Podcrkavlje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.190.400,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 824.550,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.833.810,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 47.601,50 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 410.838,50 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 13.600,00 eura, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani u iznosu od 55.000,00 eura, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 5.000,00 eura. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 18.500,00 eura (za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planira se 500,00 eura i za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planira se 18.000,00). 


Tablica rashoda i izdataka proračuna
Rashodi i izdaci Iznos
Rashodi poslovanja 1.126.970,00
Rashodi za zaposlene 393.500,00
Materijalni rashodi 502.030,00
Financijski rashodi 21.240,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 58.500,00
Ostali rashodi 146.600,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.954.930,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  10.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.025.930,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 919.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 127.000,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 127.000,00
Ukupno 0,00

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Podcrkavlje za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.126.970,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 393.500,00 eura, 
2.    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 502.030,00 eura, 
3.    Financijski rashodi planirani u iznosu od 21.240,00 eura, 
4.    Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.100,00 eura, 
5.    Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 58.500,00 eura,
6.    Ostali rashodi planirani u iznosu od 146.600,00 eura. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.954.930,00 eura, a čine ih:
1.    Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 eura, 
2.    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.025.930,00 eura,
3.    Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od  919.000,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 127.000,00 eura
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 127.000,00 eura. 

 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

•    Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,
•    Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,
•    Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,
•    Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,
•    Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,
•    Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Podcrkavlje sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE i OPĆINSKI NAČELNIK
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE
   Program 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog tijela
GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK
Program 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnog tijela
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
Program 2002 Upravljanje imovinom Općine
Program 2003 Prostorno planska dokumentacija
Program 2004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 2005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program 2006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Program 2007 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva
Program 2008 Protupožarna i civilna zaštita
Program 2009 Razvoj sporta i rekreacije
Program 2010 Javne potrebe u kulturi i religiji
Program 2011 Socijalna skrb i novčana pomoć
Program 2013 Javne potrebe u obrazovanju
Program 2014 Zaštita okoliša
Program 2015 Aktivna politika zapošljavanja
Program 2017 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja
Program 2019 Upravljanje likvidnošću
GLAVA 00202 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ BAMBI PODCRKAVLJE
   Program 2018 Financiranje dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje

 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK – 95.800,00 EURA
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE – 8.000,00 EURA

Program 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog tijela – 8.000,00 eura, od toga:

Za sjednice općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima izdvaja se 6.000,00 eura i za financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača.

 

GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK – 87.800,00 EURA

Program 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnog tijela – 87.800,00 eura, od toga:

Za poslovanje ureda načelnika izdvaja se 38.300,00 eura, za međuopćinsku, međuregionalnu suradnju 4.000,00 eura, za proračunsku pričuvu 5.000,00 eura, za naknade povjerenstvima za provedbu natječaja i ostalih aktivnosti 2.000,00 eura, za promidžbu i informiranje općine 13.500,00 eura, za prigodne proslave općine 22.500,00 eura i za redovitu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa 2.500,00 eura.

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 3.113.100,00  EURA

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – 2.934.050,00 EURA

Program 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela – 248.350,00 eura, od toga:

Za administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela izdvaja se 106.000,00 eura, za redoviti troškovi i poslovanja javne uprave i administracije 71.200,00 eura, za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi 63.500,00 eura i za financijske i ostale rashode poslovanja 7.650,00 eura.

Program 2002 Upravljanje imovinom općine – 84.600,00 eura, od toga:

Za održavanje objekata za redovito korištenje – režijske troškove izdvaja se 15.300,00 eura, za održavanje postrojenja i opreme 2.000,00 eura, za održavanje zgrada u vlasništvu Općine 40.100,00 eura, za održavanje voznog parka 3.200,00 eura, za opremanje općinske zgrade 8.000,00 eura, za kupnju zemljišta 10.000,00 eura, za nabavu opreme za potrebe manifestacija 5.000,00 eura i za rušenje derutnih zgrada u vlasništvu općine 1.000,00 eura.

 

Program 2003 Prostorno planska dokumentacija – 13.000,00 eura, od toga:

Za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine izdvaja se 13.000,00 eura.

 

Program 2004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 175.000,00 eura, od toga:

Za održavanje javne rasvjete izdvaja se 45.000,00 eura,

Za održavanje groblja i mrtvačnice izdvaja se 27.000,00 eura,

Za redovito održavanje nerazvrstanih cesta izdvaja se 40.000,00 eura,

Za održavanje kanalske mreže izdvaja se 20.000,00 eura,

Za održavanje javnih zelenih površina izdvaja se 25.000,00 eura,

Za održavanje javno prometnih površina – nogostupi izdvaja se 5.000,00 eura,

Za održavanje igrališta za djecu i mlade izdvaja se 6.000,00 eura,

Za nabavu opreme ili radnog stroja – DILJ GORA d.o.o. izdvaja se 7.000,00 eura.

 

Program 2005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 1.852.000,00 eura, od toga:

Za uređenje groblja izdvaja se 34.000,00 eura,

Za uređenje groblja u naselju Rastušje izdvaja se 20.000,00 eura,

Za uređenje groblja u naselju Grabarje izdvaja se 5.000,00 eura,

Za uređenje kuće za odmor izdvaja se 25.000,00 eura,

Za sanaciju ceste u Trnovačkoj ulici u Tomici izdvaja se 365.000,00 eura,

Za asfaltiranje ceste u Grabarju izdvaja se 10.000,00 eura,

Za rekonstrukciju puta izdvaja se 70.000,00 eura,

Za rekonstrukciju produžetaka Vinogradarske i sv. Ružarije u Tomici izdvaja se 25.000,00 eura,

za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu izdvaja se 200.000,00 eura,

Za nogometno igralište Zdenci izdvaja se 25.000,00 eura,

Za izgradnju parkirališta Društveni dom Rastušje izdvaja se 15.000,00 eura,

Za izgradnju Društvenog doma u naselju Matković Mala izdvaja se 15.000,00 eura,

Za igrališta za djecu i mlade izdvaja se 25.000,00 eura,

Za izgradnju objekta za potrebe komunalnog poduzeća izdvaja se 70.000,00 eura,

Za izgradnju vodovodnog sustava izdvaja se 15.000,00 eura,

Za izgradnju nogostupa i pješačkih staza izdvaja se 58.000,00 eura,

Za nadogradnju javne rasvjete izdvaja se 15.000,00 eura,

Za dogradnju dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ izdvaja se 650.000,00 eura,

Za kapitalni projekt Dom za starije i nemoćne izdvaja se 15.000,00 eura, 

Za opremanje i ulaganje na društvenim domovima izdvaja se 180.000,00 eura,

Za opremanje i ulaganje na sportskom objektu u Tomici izdvaja se 15.000,00 eura.

 

Program 2006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja – 47.000,00 eura, od toga:

Za opremanje društvenih domova izdvaja se 25.000,00 eura, za postavljanje oglasnih ploča na području općine 7.000,00 eura i za kupnju prve nekretnine 15.000,00 eura.

 

Program 2007 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva – 6.600,00 eura, od toga:

Za poticanje poljoprivredne djelatnosti izdvaja se 2.600,00 eura i za elementarne nepogode 4.000,00 eura.

 

Program 2008 Protupožarna i civilna zaštita – 62.500,00 eura, od toga: 

Za sufinanciranje dobrovoljnog vatrogasnog društva izdvaja se 50.000,00 eura, za intervencije javne vatrogasne postrojbe 500,00 eura i za razvoj sustava civilne zaštite 12.000,00 eura.

 

Program 2009 Razvoj sporta i rekreacije – 59.500,00 eura, od toga:

Za sportske stipendije izdvaja se 1.500,00 eura, za djelovanje sportskih udruga 32.000,00 eura, za održavanje sportskih objekata 6.000,00 eura i za dodatno ulaganje na sportskim objektima 20.000,00 eura.

 

Program 2010 Javne potrebe u kulturi i religiji – 41.700,00 eura, od toga: 

Za kulturno umjetnički amaterizam izdvaja se 41.700,00 eura, za očuvanje sakralne baštine 12.000,00 eura, za kulturne manifestacije od interesa za općinu 3.000,00 eura i za restauraciju Crkve Svetog Benedikta 20.000,00 eura.

 

Program 2011 Socijalna skrb i novčana pomoć – 40.700,00 eura, od toga: 

Za jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima izdvaja se 6.700,00 eura, za naknadu za novorođenčad 7.000,00 eura, za stipendiranje studenata 10.000,00 eura, za darivanje povodom sv. Nikole 1.000,00 eura, za jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u naravi 4.000,00 eura i za sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora osnovnoškolcima i srednjoškolcima 12.000,00 eura. 

 

Program 2013 Javne potrebe u obrazovanju – 4.600,00 eura, od toga: 

Za financiranje školskog pribora prvašićima izdvaja se 600,00 eura, za sufinanciranje kazališnih i ostalih predstava 700,00 eura, za sufinanciranje škole za djecu s teškoćama u razvoju 1.300,00 eura i za financiranje vanškolskih aktivnosti 2.000,00 eura. 

 

Program 2014 Zaštita okoliša – 40.000,00 eura, od toga:

Za  veterinarsko – higijeničarske poslove izdvaja se 1.500,00 eura, za deratizaciju i dezinsekciju 25.000,00 eura, za financiranje rada skloništa za životinje 3.500,00 eura, za sanaciju odlagališta otpada 2.500,00 eura, za poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 3.500,00 eura, za selektivno sakupljanje otpada 1.500,00 eura i za nadziranje divljih deponija 2.500,00 eura.

Program 2015 Aktivna politika zapošljavanja – 162.200,00 eura, od toga:

Za  poticanje zapošljavanja – javni radovi izdvaja se 18.200,00 eura i za projekt „Zaželi – faza IV“ 144.000,00 eura.

 

Program 2017 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja – 600,00 eura, od toga:

Za prijevoz pokojnika na obdukciju izdvaja se 600,00 eura.

 

Program 2019 Upravljanje likvidnošću – 95.700,00 eura, od toga:

Za okvirni kredit za premošćivanje tekuće likvidnosti izdvaja se 1.100,00 eura i za otplatu dugoročnog kredita „Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje“ 94.600,00 eura.

 

GLAVA 00202 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ BAMBI PODCRKAVLJE – 179.050,00 EURA

Program 2018 Financiranje dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje – 179.050,00 eura, od toga:

Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje izdvaja se 179.050,00 eura.

 

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.