Proračun Općine Podcrkavlje za 2023. godinu


Vodič za građane za 2023. godinu

 

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2023. godinu kroz koji je prikazan način prikupljanja i investiranja sredstava Općine Podcrkavlje. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije sa stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.podcrkavlje.hr.

S ciljem očuvanja prirode, kulture i ljepote naše Općine, a ujedno i kvalitete života, osiguravamo znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture kao što su javna rasvjeta, groblja i mrtvačnice, nerazvrstane ceste, kanalske mreže, javne zelene površine, javno - prometne površine i igrališta za djecu i mlade. 

Nastavljamo sa brigom o očuvanju i zaštiti našeg okoliša stoga smo izdvojili sredstva za deratizaciju i dezinsekciju, financiranje rada skloništa za životinje, nadziranje divljih deponija i sanaciju odlagališta otpada i poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a za selektivno sakupljanje otpada smo također izdvojili sredstva kao novu aktivnost u 2023. godini. 

Projekti izgradnje iz prethodnih godina se nastavljaju, a u 2023. godini pokrećemo projekte opremanja i ulaganja na društvenom domu u Grabarju, Tomici i Rastušju, sportskom objektu u Podcrkavlju, Zdencima i Tomici, izgradnje pješačke staze uz jezero Petnja, parkinga kod Crkve u Tomici, groblja u naselju Brodski Zdenci te sanaciju Ulice Sv. Ružarije i Hrvatskih branitelja i uređenje groblja u naselju Rastušje. 

Izdvojili smo poticaje za razvoj poljoprivrede i gospodarstva.

Obrazovanje mladih od velikog nam je značaja, zato smo i ove godine odlučili financirati školski pribor prvašićima i vanškolske aktivnosti, a sufinancirati kazališne predstave, radne bilježnice i ostali školski pribor i škole za djecu s teškoćama u razvoju. Za one najmlađe ove godine pokrećemo dogradnju dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ za sretno i lijepo djetinjstvo.

Želimo da naši sportaši nastave razvijati svoje talente i potaknuti mlade i sve one koji se tako osjećaju da se bave aktivnošću. Tako smo iz proračuna izdvojili za sportske stipendije, djelovanje sportskih udruga, održavanje sportskih objekata i za dodatna ulaganja na sportskim objektima.  

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomažemo kroz isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za stanovanje. Kako bi pomogli roditeljima izdvojili smo sredstva za naknade za novorođenčad i darivanje povodom sv. Nikole, a za mlade smo spremili poticaje za kupnju prve nekretnine. 

Planiramo nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe kroz projekt „Zaželi – zaposli“ III. Također nastavljamo s poticajima zapošljavanja u Javnim radovima.

Sufinancirati ćemo Dobrovoljno vatrogasno društvo i razvoj sustava Civilne zaštite.

Čuvamo našu kulturu očuvanjem sakralne baštine, restauracijom Crkve S. Benedikta i kulturnim manifestacijama.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi nam možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 14.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s uvaženim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

Vaš Načelnik!

 

Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. 

 

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podcrkavlje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Podcrkavlje za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podcrkavlje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podcrkavlje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

 

Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.

 

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 

Tablica Prihoda Proračuna
Prihodi i primici Iznos (€) Iznos (Kn)
Prihodi poslovanja 3.074.824,83 0
Prihodi od poreza 537.358,66 0
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.163.922,08 0
Prihodi od imovine 45.515,26 0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 314.769,45 0
Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija 9.281,69 0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.977,70 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 225.403,15 0
Primici od financijske imovine i zaduživanja 225.403,15 0
Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda 389.632,72 0
Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda 389.632,72 0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.249,98 0
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 16.852,21 0
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 397,77 0
Ukupno 0,00 0,00

 

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Podcrkavlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.092.074,81 eura

 

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podcrkavlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.074.824,83 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 537.358,66 eura;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.163.922,08 eura;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 45.515,25 eura;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 314.769,45 eura;

5. Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 9.281,69 eura;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.977,70 eura.

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 17.249,98 eura:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.852,21 eura;

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 397.77 eura.

 

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiran u iznosu od 225.403,15 eura.

 

Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 389.632,72 eura.

Tablica Rashoda Proračuna
Rashodi i izdaci Iznos (€) Iznos (Kn)
Rashodi poslovanja 1.070.510,12 0
Rashodi za zaposlene 316.022,82 0
Materijalni rashodi 465.551,74 0
Financijski rashodi 21.579,97 0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.306,92 0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 57.298,41 0
Ostali rashodi 204.750,26 0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.557.046,49 0
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 19.908,42 0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.841.828,50 0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 695.309,58 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 79.554,05 0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 79.554,05  
Ukupno 0,00 0,00

 

RASHODI

Ukupni rashodi Općine Podcrkavlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.707.110,68 eura

 

Rashodi poslovanja

Rashodi od poslovanja Općine Podcrkavlje za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.070.510,13 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 316.022,82 eura;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 465.551,74 eura;

3.  Financijski rashodi planirani u iznosu od 21.579,97 eura;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.306,92 eura; 

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 57.298,42 eura; 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 204.750,26 eura.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.557.046,50 eura, od toga: 

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 19.908,42 eura;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.841.828,50 eura;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 695.309,58 eura.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 79.554,05 eura.

 

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 115.778,47 EURA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 7.955,40 EURA

 

Program 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkog tijela, planiran u iznosu od 7.955,40 eura

1. Za sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima planirani rashodi iznose 5.966,55 eura za materijalne rashode; 

2. Za financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača planirani rashodi iznose 1.988,85 eura za ostale rashode; 

 

GLAVA 00102 OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 107.823,07 EURA

Program 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnog tijela, planiran u iznosu od 107.823,07 eura

1. Za poslovanje ureda načelnika planirani rashodi iznose 32.486,96 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 24.794,34 eura;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.713,59 eura; 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.979,03 eura.

2. Za međuopćinsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju planirani rashodi iznose 5.303,60 eura za materijalne rashode; 

3. Za proračunsku pričuvu planirani rashodi iznose 6.629,50 eura za ostale rashode; 

4. Za naknade povjerenstvima za provedbu natječaja i ostalih aktivnosti planirani rashodi iznose 1.990,84 eura za materijalne rashode; 

5. Za promidžbu i informiranje Općine planirani rashodi iznose 13.271,62 eura za materijalne rashode; 

6. Za prigodne proslave Općine planirani rashodi iznose 18.307,78 eura za materijalne rashode; 

7. Za redovitu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa planirani rashodi iznose 3.314,75 eura za ostale rashode; 

8. Za kupovinu službenog automobila planirani rashodi iznose 26.518,02 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.591.332,21 EURA

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.452.305,07 EURA

 

Program 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, planiran u iznosu od 200.743,66 eura

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela planirani rashodi iznose 99.569,17 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 90.050,70 eura;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.518,47 eura.

2. Za redovite troškove poslovanja javne uprave i administracije planirani rashodi iznose 20.157,94 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.500,23 eura;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.657,71 eura.

3. Za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi planirani rashodi iznose 75.609,52 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 62.337,24 eura;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.272,28 eura.

4. Za financijske i ostale rashode poslovanja planirani rashodi iznose 5.407,03 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.981,68 eura;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 99,45 eura;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.325,90 eura.

 

Program 2002 Upravljanje imovinom Općine, planiran u iznosu od 97.017,04 eura

1. Za održavanje objekata za redovito korištenje – režijski troškovi planirani rashodi iznose 12.596,05 eura za materijalne rashode; 

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirani rashodi iznose 1.988,85 eura za materijalne rashode; 

3. Za održavanje zgrada u vlasništvu Općine planirani rashodi iznose 37.975,33 eura za materijalne rashode;

4. Za opremanje voznog parka planirani rashodi iznose 2.654,44 eura za materijalne rashode;

5. Za opremanje općinske zgrade planirani rashodi iznose 9.287,94 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

6. Za kupnju zemljišta planirani rashodi iznose 19.908,42 eura za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine; 

7. Za nabavu opreme za potrebe manifestacija planirani rashodi iznose 9.954,21 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

8. Za rušenje derutnih zgrada u vlasništvu Općine planirani rashodi iznose 2.651,80 eura za materijalne rashode. 

 

Program 2003 Prostorno planska dokumentacija, planiran u iznosu od 13.259,01 eura

Za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine planirani rashodi iznose 13.259,01 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 172.433,47 eura

1. Za održavanje javne rasvjete planirani rashodi iznose 54.361,94 eura za materijalne rashode; 

2. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirani rashodi iznose 26.544,56 eura za materijalne rashode; 

3. Za redovito održavanje nerazvrstanih cesta planirani rashodi iznose 39.777,03 eura za materijalne rashode; 

4. Za održavanje kanalske mreže planirani rashodi iznose 15.926,74 eura za materijalne rashode; 

5. Za održavanje javnih zelenih površina planirani rashodi iznose 19.908,42 eura za materijalne rashode; 

6. Za održavanje javno prometnih površina -  nogostupi planirani rashodi iznose 3.981,68 eura za materijalne rashode; 

7. Za održavanje igrališta za djecu i mlade planirani rashodi iznose 5.303,60 eura za materijalne rashode; 

8. Za nabavu opreme ili radnog stroja – Dilj Gora d.o.o. planirani rashodi iznose 6.629,50 eura za ostale rashode. 

 

Program 2005 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture, planiran u iznosu od 1.728.414,62 eura

1. Za izgradnju vodovodnog sustava planirani rashodi iznose 13.259,01 eura za ostale rashode;

2. Za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu planirani rashodi iznose 742.504,48 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

3. Za igrališta za djecu i mlade planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

4. Za nadogradnju javne rasvjete planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

5. Za izgradnju nogostupa u naselju Gornji Slatnik planirani rashodi iznose 13.259,01 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

6. Za izgradnju društvenog doma u naselju Matković Mala planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

7. Za opremanje i ulaganje na društvenom domu u Grabarju planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

8. Za opremanje i ulaganje na društvenom domu u Tomici planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

9. Za opremanje i ulaganje na društvenom domu u Rastušju planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

10. Za sanaciju ceste u Trnovačkoj ulici u Tomici planirani rashodi iznose 364.987,73 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

11. Za opremanje i ulaganje na sportskom objektu u Podcrkavlju planirani rashodi iznose 92.905,97 eura, od toga:

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 79.633,69 eura;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.272,28 eura;

12. Za opremanje i ulaganje na sportskom objektu u Zdencima planirani rashodi iznose 80.879,95 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

13. Za opremanje i ulaganje na sportskom objektu u Tomici planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

14. Za izgradnju pješačke staze u Ulici Vida Došena u Podcrkavlju planirani rashodi iznose 2.651,80 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

15. Za izgradnju pješačke staze do groblja u naselju Podcrkavlje planirani rashodi iznose 13.259,01 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

16. Za izgradnju staze u Ulici Hrvatskih branitelja u Tomici planirani rashodi iznose 3.981,68 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

17. Za izgradnju nadstrešnice na dječjem igralištu u Kindrovu planirani rashodi iznose 6.629,50 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

18. Za investicijsko ulaganje na zgradi Općine Pocrkavlje – rampa za invalide planirani rashodi iznose 39.816,84 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini; 

19. Za dodatno ulaganje na igralištu u Grabarju – izgradnja igrališta za tenis planirani rashodi iznose 2.654,46 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

20. Za dodatno ulaganje na malonogometnom igralištu u Podcrkavlju – umjetna trava planirani rashodi iznose 39.816,85 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

21. Za izgradnju pješačke staze uz jezero Petnja planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

22. Za sanaciju Ulice Sv. Ružarije i Hrvatskih branitelja planirani rashodi iznose 13.272,28 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

23. Za izgradnju parkinga kod Crkve u Tomici planirani rashodi iznose 9.290,60 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

24. Za uređenje groblja u naselju Rastušje planirani rashodi iznose 19.901,78 eura rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

25. Za izgradnju groblja u naselju Brodski Zdenci planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

26. Za opremanje i ulaganje na društvenom domu u planirani rashodi iznose 75.576,35 eura za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

27. Za uređenje groblja u naselju Grabarje planirani rashodi iznose 14.591,54 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.265,64 eura;

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.325,90 eura;

 

Program 2006 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, planiran u iznosu od 53.042,67 eura

1. Za opremanje društvenih domova planirani rashodi iznose 33.147,52 eura, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.966,55 eura;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 27.180,91 eura;

2. Za postavljanje oglasnih ploča na području općine planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 

3. Za poticaje za kupnju prve nekretnine planirani rashodi iznose 13.259,01 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

 

Program 2007 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva, planiran u iznosu od 6.629,50 eura

1. Za poticanje poljoprivredne djelatnosti planirani rashodi iznose 2.651,80 eura, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.325,90 eura;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.325,90 eura;

2. Za elementarne nepogode planirani rashodi iznose 3.977,70 eura za ostale rashode. 

 

Program 2008 Protupožarna i civilna zaštita, planiran u iznosu od 120.284,00 eura

1. Za sufinanciranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva planirani rashodi iznose 99.542,10 eura za ostale rashode; 

2. Za intervencije Javne vatrogasne postrojbe planirani rashodi iznose 662,95 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna; 

3. Za razvoj sustava Civilne zaštite planirani rashodi iznose 20.078,95 eura, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.388,73 eura;

• Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.000,00 eura;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.690,22 eura.

 

Program 2009 Razvoj sporta i rekreacije, planiran u iznosu od 51.723,40 eura

1. Za sportske stipendije planirani rashodi iznose 1.325,90 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

2. Za djelovanje sportskih udruga planirani rashodi iznose 30.495,72 eura za ostale rashode; 

3. Za održavanje sportskih objekta planirani rashodi iznose 6.629,50 eura za materijalne rashode; 

4. Za dodatno ulaganje na sportskim objektima planirani rashodi iznose 13.272,28 eura, od toga: 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani rashodi iznose 6.636,14 eura;

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani rashodi iznose 6.636,14 eura.

 

Program 2010 Javne potrebe u kulturi i religiji, planiran u iznosu od 35.145,66 eura

1. Za kulturno umjetnički amaterizam planirani rashodi iznose 6.636,14 eura za ostale rashode; 

2. Za očuvanje sakralne baštine planirani rashodi iznose 5.966,55 eura za ostale rashode; 

3. Za kulturne manifestacije od interesa za Općinu planirani rashodi iznose 2.654,46 eura za ostale rashode; 

4. Za restauraciju Crkve Sv. Benedikta planirani rashodi iznose 19.888,51 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2011 Socijalna skrb i novčana pomoć, planiran u iznosu od 41.387,61 eura

1. Za jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima planirani rashodi iznose 3.977,70 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

2. Za naknadu za novorođenčad planirani rashodi iznose 9.944,26 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

3. Za pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevnom drvu planirani rashodi iznose 2.651,80 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade;

4. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje planirani rashodi iznose 1.325,90 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

5. Za stipendiranje studenata planirani rashodi iznose 10.617,82 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

6. Za darivanje povodom sv. Nikole planirani rashodi iznose 929,06 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

7. Za jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u naravi planirani rashodi iznose 3.977,70 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

8. Za sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora osnovnoškolcima i srednjoškolcima planirani rashodi iznose 7.963,37 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. 

 

Program 2012 Predškolski odgoj i skrb o djeci, planiran u iznosu od 663.614,05 eura

Za dogradnju dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ planirani rashodi iznose 663.614,05 eura, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 265.445,62 eura

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 398.168,43 eura.

 

Program 2013 Javne potrebe u obrazovanju, planiran u iznosu od 4.643,97 eura

1. Za financiranje školskog pribora prvašićima planirani rashodi iznose 662,95 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

2. Za sufinanciranje kazališnih i ostalih predstava planirani rashodi iznose 662,95 eura za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade; 

3. Za sufinanciranje škole za djecu s teškoćama u razvoju planirani rashodi iznose 1.327,23 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna; 

4. Za financiranje vanškolskih aktivnosti planirani rashodi iznose 1.990,84 eura za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

 

Program 2014 Zaštita okoliša, planiran u iznosu od 33.166,77 eura

1. Za veterinarsko – higijeničarske poslove planirani rashodi iznose 1.325,91 eura za materijalne rashode; 

2. Za deratizaciju i dezinsekciju planirani rashodi iznose 15.926,74 eura za materijalne rashode; 

3. Za financiranje rada skloništa za životinje planirani rashodi iznose 3.314,75 eura za materijalne rashode; 

4. Za sanaciju odlagališta otpada planirani rashodi iznose 2.651,80 eura za materijalne rashode; 

5. Za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada planirani rashodi iznose 2.651,80 eura za materijalne rashode; 

6. Za selektivno sakupljanje otpada planirani rashodi iznose 3.977,70 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine;

7. Za nadziranje divljih deponija planirani rashodi iznose 3.318,07 eura za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. 

 

Program 2015 Aktivna politika zapošljavanja, planiran u iznosu od 131.357,08 eura

1. Za poticanje zapošljavanja – Javni radovi planirani rashodi iznose 38.451,12 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 29.965,36 eura;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.159,86 eura;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 1.325,90 eura;

2. Za projekt „Zaželi – zaposli“ III planirani rashodi iznose 92.905,96 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.562,74 eura; 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.318,07 eura;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 9.025,15 eura.

 

Program 2017 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, planiran u iznosu od 662,95 eura

Za prijevoz pokojnika na obdukciju planirani rashodi iznose 662,95 eura za materijalne rashode.

 

Program 2019 Upravljanje likvidnošću, planiran u iznosu od 98.779,61 eura 

1. Za okvirne kredite za premošćivanje tekuće likvidnosti planirani rashodi iznose 3.314,75 eura za financijske rashode;

2. Za otplatu dugoročnog kredita „Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje“ planirani rashodi iznose 95.464,86 eura, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.910,81 eura;

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 79.554,05 eura.

 

GLAVA 00202 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PODCRKAVLJE PLANIRAN U IZNOSU OD 139.027,14 EURA

 

Program 2018 Financiranje dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje, planiran u iznosu od 139.027,14 eura

Za financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje planirani rashodi iznose 139.027,14 eura, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 90.649,68 eura; 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.993,04 eura;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 597,25 eura;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 2,787,17 eura.

Komentari (0)


Nema komentara za ovaj proračun.


*kako bi mogli ostavljati komentare za izglasani proračun, potrebno je registrirati se valjanom e-mail adresom!